Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL AFACERILOR ( Masterat, anul I AAA)

Nr. credite transferabile 9

Statutul disciplinei
Disciplină de aprofundare (obligatorie)

Titular disciplină
Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

 Prezentarea rolului diferitelor metode de investigare, analiză şi interpretare a datelor


disponibile managerilor pentru a putea lua decizii eficiente în timp util;
 Utilizarea diferitelor metode şi tehnici de conducere pentru creşterea eficienţei de
ansamblu a activităţii manageriale.
 Îmbunătăţirea rolului managerului în creşterea gradului de utilizare a factorilor şi
mijloacelor de producţie în realizarea unor cantităţi sporite de produse agricole.
 Cunoaşterea tipurilor de afaceri agricole existente şi a particularităţilor acestora
 Familiarizarea cu principalele metode şi tehnici de planificarea afacerilor
 Îmbunătăţirea timpului de muncă a personalului direct productiv şi a managerilor din
agricultură
 Creşterea veniturilor din mediul rural prin luarea îîn considerare a unor activităţi noi
generatoare de profituri suplimentare

Conținutul disciplinei (programa analitică)

Curs (Capitole/subcapitole)
FIRMA - AGENT ECONOMIC CENTRAL AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ
FUNCŢIONAREA SI MANAGEMENTUL AFACERII
METODOLOGIA DE REALIZARE A STRATEGIEI – ANTREPRENORIALEI
ÎNTREPRINZĂTORUL - PROMOTORUL MICILOR AFACERI
MODALITĂŢI DE LANSARE ÎN AFACERI
NEGOCIEREA FORMĂ A COMUNICĂRII ÎN AFACERI
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN AGRICULTURĂ

Conţinutul proiectului
FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A DIMENSIUNII
EXPLOATAŢIEI AGRICOLE S.C. ...... PRIN METODA MBS
Metodologia de determinare a MBS unitare și a aportului de ore muncă pentru activităţile
din producția vegetală și animală
Utilizarea MBS în determinarea orientării tehnico-economice şi a dimensiunii economice a
exploataţiei
Etape parcurse pentru determinarea MBS unitare în producţia vegetală şi animală
Studiu de caz. Descrierea unei SC în agricultură
Dotarea cu capacități de producție și utilizarea lor
Plan de investiție si necesarul de finanțare
Mijloace de finanțare (Plan de finanțare)
Datorii și planul de rambursare
Rezultate economice
Utilizarea factorilor,cheltuieli de oportunitate a factorilor proprii și dobânda
Remunerarea factorilor: capital, teren, forţa de muncă
Lichiditate și stabilitate
Diagrame pentru capitalul strain
Calculul Marjei brute stabdardîn producția vegetală și animală la unitatea de producție
Calculul Marjei brute standard pe fermă în condițiile actuale, optimizabile și obiectiv

Bibliografie
1. ALECU, I. ŞI COLAB., 2001 – Managementul exploataţiilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti.
2. ALECU, I. ŞI COLAB., 1997 – Ghidul întreprinzătorului particular. Ediţia a 3-a. Editura Tehnică, Bucureşti.
3. BREZULEANU S, 2004 – Management în agricultură-teorie şi practică. Editura Performantica Iaşi
4. CIUREA, I.V., BREZULEANU S., UNGUREANU G. 2005 – Management. Editura „Ion Ionescu de la Brad”
Iaşi.
5. GROZAV, I. ŞI COLAB., 1995 – Privatizarea activităţii pe baza liberei iniţiative. Editura Signata, Timişoara.
6. MOLDOVEANU, MARIA, DOBRESCU, E., 1995 – Ştiinţa afacerilor. Editura Expert, Bucureşti.
7. NICA, P. ŞI COLAB., 1994 – Managementul firmei. S.R.L. Condor Chişinău.
8. NICOLESCU, O., VERBANCU, I., 1996 – Management. Editura Economică, Bucureşti.
9. OANCEA, MARGARETA, 2003 – Managementul modern în unităţile agricole. Editura Ceres, Bucureşti.
10. POPESCU, D., 1993 – Conducerea afacerilor. Editura Mar and Mar, Bucureşti.
11. REECE, B., O’GRADY, I. , 1984 – Business. Honghton. Mifflim Company, Boston, Dallas, Geneva, Palo
Alto.
12. RUSU, C. ŞI COLAB., 1993 – Managementul afacerilor mici şi mijlocii. Editura Logos, Chişinău.
13. ***, 1999 – Dicţionar de economie. Editura Economică, Bucureşti.

Evaluare finală

Procent din nota


Forme de evaluare Modalităţi de evaluare
finală

Examen Evaluare orală 60%

Evaluare orală în timpul semestrului,


20%
Aprecierea activităţii în teste de verificare, colocviu
timpul anului
Evaluarea proiectului de an 20%

Persoana de contact
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407516, fax: 0040 232 219175
E-mail: stejarel@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală