Sunteți pe pagina 1din 47

T

i
, /.
tl

/.,.
/J.:

T. BANATEANU ti M. FOC$A

ruru1

lfiilllll$llllfi
Iaz?tt BiblioPhil

E D ITU RA MERI D IAN E

BUCURE$Tl, 1963
ameni i din totdeauna gi de pretutindeni ;i-au
?m podob it cas a, u ne lte le , ob iecte le de uz ; i im brdcim in-
tea, cu aj utorul unor nesfirgite varietdti de e lemente
orna-
mentale.
Pe un strdvechi substrat purtind fi rul continuitelii
istorice ;i al un iteTi i etn ice, popo iul romin a
creat de-a
lungu I secolelor o
artd popu lard cu o ornamenticd specificd,
imboga!ite treptat atit printr-un proces fi reic
de* cregtere
9i diferenliere interioard, cit gi prin contactul cu arta
a ltor popoare.
le geomet r ice, soare le ; i ste le le, p lante le g
Mot ive
i

animalele din jur;! insu;i omul au constituit


principalele
elemente de insPira!ie ale ornamenticii popu lare,
re flectind
realitalile incon jurdtoare, tradi,tiile gi gustu I specific fie-
cdrei epoci.
Ornamentica PoPulard exprimd o mare boga!ie de
sentimente 9i un deosebit gust artistic al poporului
romin,
decurgind din insd;i legatura nem ijlocita care exista ?ntre
artd;i viatd. Bogafia gi diversitatea motivelor ornamen-
tale sint interpnetate decorativ cu o deosebite fantezie.
Dezvoltindu-se intr-o continui legaturd cu realitate
d,
crea!ia poPulard Prezinta azi, sub forma ornamentului
emblematic, noul con!inut al vielii poporului li al ndzuin-
!elor sale,
O rnanr'-l ente lin iare

ln ornamentarea vaselor de ceram ica neagrd uneori


$i
a mobilieru lu i de lemn, se ?ntilngsc elemente de decor
foarte simPlei aceste piese sint ornamentate pe toatd
I

su'prafafa lor
,pr,in linii paralele, intretdialte, ?n zigzag,
?n curbd gau spirald etc.
fl'itilnit in ceramica dacica (secolul al ll-lea ?.e.n.);i
apoi in ceramica din perioada feudalismului timpuriu
(secolul al Vlll-lea-Xl-lea), acest sistem ornamental
arhaic
s-a realizat in arta Popu lari contemporand intr-un
mod
deose b it de i nte res ant .

, ln forme jrtistice mai ,Cezvoltate, decorul lin.iar


capete
4-

ritmicd*'-a*SPafi i lor fn cuprinsu I c?mpu tui ornamental.


Dintele :de lup
t-"
r

Pina astdzi tehnicb ornamentarii lemnului Si-a mai


pastrat, Uheori, aceea;i simplitate slrdveche. in ur,a Popu=
lard, dintele de lrp, crestat cu un simPlu virf de cu!it,
este caracteristic pentru ornamentarea obiectelor de lemn.
Prin jocul multiplicarii;i compunerii lui pe suPrafala
obiectului, me;terul obline cele mai variate ;i interesante
efecte artistice.
De;i acum specific artei lemnului, dintele de lrP
este cunoscut ca elemEht decorativ incd din neolitic, fi ind
uti I izat la ornamentarea cerarn ici i .

G..ahT ,l
A
!:t'

ji,iff^
{it:r
c. 8t
E;F,,i#,.
f .r,;*.4'lG
J;^
'ffi,#l
bi*i#l
/ii,#'
t;'
f#i
'*'
*:
Spiratra

r
folot:, t' in ornamentarea ceramicii_ feudale romine;ti,
spi
popu lard contem poran b.
ln centrele de cer:arnicddin Hunedoara
A

gi Bihor, in
ui'tt,u, in centrele de ceram icd din
nordu ,^.n iun ii Argef
,
sPirala constl'tuie un element
deco rativ. caracteristic,
t-
sPoradic in ornamentarea lesdtur:ilor gi in
broderie,
acest motiv ornamental a
gdsit in brode riacojoacelor
din
Romana!i (rdg. clteniu) o for.md
pluitica de ; ;;r. ,^";-
Ij.zwe" decorat ivd.
--.

--
-+
Rombul

?ntilnit incd din secolul al XV-lea, sistemu'[ orna-


mental bazat Peromb se dezvoltd de-a lungul timpului in
str?nsa legdturd cu arta gi tehnica lesdturilor.
Degi un itar, acest sistem apare in forme decorative
variate,proprii fiecdre; rggiuni a tdrii,

_-l
Motive astral e

intiln ite incd in epoca dacica, motivele solare cunosc


o deoseb ita dezvo ltare in orn ament ica popu la rd; in epoca
feudale (tecolul al XIV-lea-XVll-lea), e!e apar in scu
lptura
in piatrd, ?n lemn ;i'ceramica.
Mori;ca, roata gi mai ales rozeta elemente repre-
zentative ale soarelui in arta populard-sint caracte-
ristice ornamentarii lemnului ;i cornului. Ele apar
atit
pe e lemente le arh itecton ice chen are de port i stilp
f , i ,

pridvoare;i uti cit ;i pe piesele de mobilier ldzi de


zestre, unelte gi piese de t)2,
-

4
Steaua; uR alt mot iv astral strdvech i , este preferatd
de Iesdtoare ;i olari.
r..G

Pe tesdtur:ire din Maramure;


;i ortenia, ?n broderiire
din Ardeal, pe fundu I farfuriilor
rirrrdchin';r; d;r-"-,rul
Vam a (f ara oa;u ru i), d in
M a[am u re;, d in centru r
;; ,r"ru
(R. vilcea),....-lt.rua apare tntr
o mare a ,r"rr,r.r. o. arme.

,p-si#*"
O rnarnente vegetale

Mot ivu I vegetal devine flecvent re lat iv t?rziu in orn a-


PoPulard;creanga de brad insd
::::':t
tradi!ie' acest motiv intilnindu-se
.r,. ;.;;;; ;.:;
f ustru itd
be ..ramica neagrd
dac icd .

7,.^-:Y rqarista
zentarea a mediurui inconjurdtor,
in arta broderiei
rno,;o;
acest"r;"nia,
:*::r. in ceramica ;i aresurui di,., o,r.^1.,
Moldova' 'r')ri
din Transilvania, ,nor'lu'.',]
omaref.rurnuse!e;ioriginalit,...!'t9'l'lll\./ de

Creangu.dt bra'c,
Pomul vie!ii, vasulcu flori, buchetul,
s?nt rnot ive le ob i;n u
ite ale ceram ic-rr'
i i, cut'-,,d'l
s;rrle lor I i bro-
ddrTilor.
;'-!# f*ff rdr$ry
\ 4J+: i' 1* =-'!E"ry#*€'
+ s :Fi#r;n.J's't#!rr!:?!F1
u
tI
5

I T
rl
rl
!|

[,

J
ts
if
Ornarnentu I zoorno rI
I ard re I at iv tirzi u '
Esteintitniti.nornamenticaPo Pu
pare si fi fost
Dintre toate regiunile 1arii, oltenia
zoornorf' Scoarlele
mai sensibila farmeculr-ri motivului
oltene;ti adun6 in decoru I lor inf lo'it
cele mai deosebite
llui' Pe;tele
specii P adurilorCucdmiladegertt
-cerbul
apelor 9i Pesirile cerului'
in arta lemnului
ln broderiire din regiunea suceava,
gesesc de asemenea rea-
;i ceramica din Transirvania, se
ornamentelor zoomorfe'
r\zari varoroase prin util \zar.r-.
t

I
I;
I

h,
yi;
E8

il
*
E
&

i
l

{lt
lu'l
lrl,dl
rJr 1

$ul
t.:.i
i,
#b.
'tY
rf*t
i::ir,n' l

ffi"''' '
liii -

#, J
I

S-ar putea să vă placă și