Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Managementul inteligenței afacerilor-abordarea


inteligentă în spațiu-timp a relației date-informații-
cunoștințe pentru o afacere de succes:
Business Intelligence-BI
Disciplina: Managementul Sistemelor Informatice
București, 2015

Cuprins

Pagina

Abrevieri…………………………………………………………………………………………………....3

Introducere…………………………………………………………………………….…………………....4

Capitolul 1

1.1 SISTEME DE BUSINESS INTELLIGENCE-SUPORT DE DECIZIE .................................................5

1.2 ROLUL ŞI OBIECTIVELE SOLUŢIILOR DE BUSINESS INTELLIGENCE…………….………...7

Capitolul 2

2.1SOLUTII INFORMATICE PENTRU BUSINESS INTELLIGENCE……………………………..…...9

2.2 VIITORUL SISTEMELOR DE BUSINESS INTELLIGENCE………………...……………..…......10

Capitolul 3

ETAPE DE REALIZARE A SISTEMELOR DE BI………………………….….…………………..…...11

Capitolul 4

4.1 IMPLEMENTAREA BUSINESS INTELLIGENCE ÎN COMPANIA “DACIA”………..…....….…13

4.2 ANALIZA SWOT …………………………………………………..………………………………..17

INDEXUL FIGURILOR …………………………………………………………………………………18

CUVINTE CHEIE …………………………..……………………………………………………………18

NOTE DE FINAL …………………………………….…………………………………………………..19

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………………….20

2
ABREVIERI

Prescurtarea Denumirea completa


BI Business Intelligence
IBM International Business Machines
BPM Business Process Management
CPM Corporate Performance Management
OLAP On-Line Analytical Processing
OLTP On-Line Transaction Processing
EDW Entreprise Data Warehouse
SQL Structured Query Language
VPN Virtual Private Network

3
Introducere

În condiţiile actuale ale unui mediu economic puternic concurenţial şi în permanentă


schimbare, capacitatea de a folosi inteligent informaţiile pentru a putea face faţă
provocărilor şi a beneficia de oportunităţi reprezintă o condiţie esenţială pentru orice
companie care doreşte nu numai să se menţină pe piaţă, dar şi să îşi consolideze poziţia.

Pentru a rămâne competitive în cadrul noului context economic global, companiile trebuie
să se adapteze la orice acţiune a pieţei. Pentru aceasta trebuie să dispună de instrumente
care să le permită recepţionarea imediată a schimbărilor apărute în mediul economic,
social, legislativ şi administrativ, analiza corectă a lor şi luarea deciziilor corespunzătoare
în cel mai scurt timp posibil. Companiile trebuie să cunoască în permanenţă care sunt cele
mai căutate produse de pe piaţă, care sunt clienţii cei mai profitabili, ce noi produse şi
servicii ar trebui să ofere pentru a rămâne performante.

Pentru aceasta este necesară implementarea unor soluţii informatice care să ofere
conducerii o imagine globală asupra organizaţiei la un moment dat precum şi proiecţii pe
diferite orizonturi de timp, soluţii capabile să asiste procesul decizional în vederea
adoptării unor strategii coerente şi bine fundamentate. Dintre soluţiile care pot să
răspundă acestor deziderate se detaşează soluţiile de Business Intelligence (BI).

Termenul de Business Intelligence(BI) a fost introdus de către Gartner Group la mijlocul


anilor ’90. Ca şi concept, Business Intelligence a existat cu mult timp înainte, înca din anii
’70, folosit în sisteme de rapoarte cu ajutorul mainframe-urilor. Conceptul de BI a intrat în
umbră o perioadă de timp. Cel care l-a readus în atenţia specialiştilor a fost Howard
Dresner, care este considerat de mulţi părintele său.

Business Intelligence este un concept vag și poate reprezenta folosirea de software de mare
clasă pentru aplicațiile de afacere. Într-o altă opinie, Business Intelligence reprezintă
colecția de tehnologii dintre cele mai noi, care ajută sistemele pentru a deveni mult mai
,,inteligente”. Conform IBM, Business Intelligence înseamnă folosirea valorilor de tip date
pentru a lua decizii mai bune. Este vorba despre acces, analiza si descoperirea de noi

4
oprortunități. Conform Asociației Române de Inteligență Economică, Business Intelligence
este ansamblul acțiunilor de cercetare, colectare, tratare si difuzare a informației utile
agenților economici, în scopul de a obține avantaje concurențiale, prin exploatarea ei in
manieră defensivă sau/și ofensivă.

CAPITOLUL 1

1.1 SISTEME DE BUSINESS INTELLIGENCE-SUPORT DE DECIZIE

Nevoia de informare a oamenilor a fost prezentă dintotdeauna, dar ceea ce definește


perioada curentă este volumul uriaș de date disponibile, precum și necesitatea de a avea
răspunsuri cât mai rapid. Din cauza aglomerării piețelor și a dinamicii mediului economic,
abilitatea de a colecta date si de a le transforma în informație utilă pentru procesul
decizional poate fi elementul care face diferența. Pentru a răspunde acestei necesități au
fost dezvoltate o serie de instrumente software specializate care poartă denumirea generică
de Business Intelligence (BI).

Termenul de BI se referă la abilitatea unei organizaţii de a facilita decizii mai bune de


afaceri. Este un proces complex care are în vedere achiziţia, stocarea şi livrarea
informaţiilor către utilizatorii finali, fără ca aceştia să fie nevoiţi să posede cunoştinţe
deosebite în domeniul tehnologiei informaţiilor.

Un sistem de BI este o combinaţie de date, procese, instrumente şi tehnologii care oferă


factorilor de conducere informaţii valoroase, care să sprijine elaborarea de decizii menite
să crească eficienţa şi profitabilitatea organizaţiei. El oferă o viziune globală asupra întregii
organizaţii, asigură posibilitatea analizării activitaţii din perspective multiple şi permite
reacţii rapide la modificări ale mediului de afaceri. Sistemele de BI oferă utilizatorilor
acces rapid la datele organizaţiei, precum şi capacitate de raportare şi analiză eficientă a
datelor, astfel încât să răspundă întrebărilor de afaceri şi să ofere prognoze ale tendinţelor
viitoare. Prin instrumentele pe care le pune la dispoziţia utilizatorilor, un astfel de sistem
asigură transformarea datelor în informaţii, a informaţiilor în cunoştinţe, şi a cunoştinţelor
în acţiuni de afaceri profitabile.

Deciziile sunt mai eficiente dacă informaţiile despre competitor sunt analizate cu ajutorul
unor aplicaţii de BI, care oferă posibilităţi de explorare şi de realizare de previziuni corecte
referitoare la tendinţele şi condiţiile economice viitoare. Ele oferă companiilor şi

5
utilizatorilor de la toate nivelurile ierarhice o tehnologie completă, solidă şi puternică
pentru a extrage din volumul mare de date existente, acele informaţii cheie, relevante şi
utile pentru procesul decizional şi controlul afacerii. Cunoaşterea tuturor aspectelor
afacerii şi înţelegerea atât a factorilor cu influenţă pozitivă, dar mai ales a celor cu impact
negativ, constituie o cerinţă de bază pentru îmbunătăţirea performanţelor şi ascensiunea
companiei pe piaţă.

Prin folosirea acestor tehnologii, companiile învaţă ce s-a întâmplat în afacerea lor, de ce s-
a întâmplat şi ce se va întâmpla, toate acestea, adăugate experienţei şi intuiţiei
utilizatorilor, duce la obţinerea de avantaje competiţionale. În acelaşi timp, soluţiile de BI
contribuie la eliminarea barierelor de comunicare din interiorul companiei şi permit luarea
de decizii pe bază de informaţii consistente şi suport colaborativ.

Instrumentele de BI, cum ar fi depozitele de date, instrumentele OLAP şi cele de Data


mining sunt proiectate tocmai în scopul de a oferi utilizatorilor informaţiile necesare
pentru analize economice şi luarea în timp util a celor mai potrivite decizii. BI permite
exploatarea datelor provenind din sisteme diferite, în scopul îmbinarii diverselor
dimensiuni ale datelor pentru crearea unei imagini unitare la nivelul întregii organizaţii.

Sistemele de BI ajută băncile să-şi creeze o imagine completă despre clienţii lor şi produsele
oferite acestora, permiţându-le maximizarea valorii clienţilor şi creşterea ratei de fidelitate
a lor. Furnizând astfel de informaţii, BI este un suport de nădejde în procesul de luare a
deciziilor operative şi, în special, a celor tactice şi strategice.

După cum sunt cunoscute, mediul economic şi administrativ sunt caracterizate de


generarea şi vehicularea unor volume de informaţii extrem de mari, care provin fie din
sistemul propriu al organizaţiilor, fie din mediul extern, cu care acestea interacţionează. În
condiţiile în care, orice agent economic sau instituţie publică urmăreşte atingerea unor
indicatori de performanţă şi asigurarea avantajului competitiv, întregul proces de culegere,
prelucrare, transmitere a diverselor categorii de date şi informaţii trebuie să se desfăşoare
în mod rapid şi eficient. Realizarea acestui deziderat este puternic condiţionat de structura
şi funcţionalitatea sistemului informaţional, precum şi de gradul în care acesta, ca interfaţă
între sistemul de conducere şi cel condus (decizional şi operaţional), reuşeşte să asigure
desfăşurarea optimă a activităţilor de natură informaţională. Acest aspect însă, reprezintă
doar o condiţie necesară, nu şi suficientă, în vederea perfecţionării proceselor existente la
nivelul organizaţiei.

Astfel, pentru transferul şi controlul centralizat sau distribuit al informaţiilor din sistem se
impune ca o condiţie obiectivă dezvoltarea unei infrastructuri informatice şi de
comunicaţie complexe care să constituie un real suport, atât în gestionarea activităţilor
operaţionale, cât şi în optimizarea procesului de fundamentare al deciziilor, la toate
nivelurile de conducere.

6
1.2 ROLUL SI OBIECTIVELE SOLUȚIILOR DE BUSINESS INTELLIGENCE

De-a lungul timpului, sistemele de Business Intelligence au evoluat pentru a răspunde


cerinţelor crescânde de analiză şi raportare. Ele oferă imagini consolidate asupra întregii
organizaţii, rapoarte dinamice provenind de la diverse departamente, capacităţi predictive,
acces larg la informaţii pe diferite niveluri ierarhice şi timp redus de căutare a
informaţiilor.

Sistemele tranzacţionate sau operaţionale (OLTP) nu pot oferi soluţii acestor cerinţe,
scopul lor principal fiind culegerea şi actualizarea datelor, astfel încât să poată răspunde
nevoilor operative, zi de zi, ale organizaţiei. Ele sunt proiectate pornind de la o abordare
orientată pe activităţi, pe când sistemele de BI sunt realizate pe baza unei abordări
orientată pe procese. Această abordare facilitează integrarea proceselor de afaceri, fapt ce
contribuie la creşterea eficienţei întregii activităţi. Obiectivul principal al unui sistem de BI
este acela de a ajuta sistemul de decizie, oferind instrumente de management proactiv, pe
când obiectivul unui sistem tranzacţional este acela de a sprijini sistemul operaţional.

La baza succesului unei companii stau informaţiile, iar BI este un proces sistematic de
colectare, analiză şi diseminare a informaţiilor, ce are ca obiectiv principal obţinerea sau
păstrarea de avantaje competiţionale, prevenirea derapajelor în activitatea companiei şi
valorificarea oportunităţilor care apar pe piaţă. Sistemele de BI urmăresc crearea unui
cadru inteligent de afaceri care să permită livrarea de informaţii consistente şi de înaltă
calitate tuturor utilizatorilor, atât din interiorul organizaţiei, cât şi din afara ei. Ele oferă
posibilitatea obţinerii, analizării şi interpretării unor mari cantităţi de informaţii şi ajută
factorii de decizie să reacţioneze mai rapid într-un mediu economic din ce în ce mai
complex şi mai dinamic. De asemenea, ele oferă modalităţi de comunicare în reţea,
permiţând difuzarea rapidă a informaţiilor şi o bună sincronizare a activităţilor la nivelul
organizaţiei.

Un sistem de BI este format dintr-o serie de instrumente informatice care permit


extragerea, integrarea şi consolidarea datelor din diverse sisteme din cadrul companiei şi

7
stocarea lor unitară, într-o colecţie unică ce permite analiza informaţiilor şi diseminarea
cunoştiinţelor către personalul intern, client, furnizori, acţionari sau alte persoane
interesate. Folosirea unor astfel de instrumente permite utilizatorilor să se focalizeze
asupra acţiunilor cu impact sporit şi să identifice în timp util diverse oportunităţi care să
apară.

Ca în orice organizaţie care urmăreşte performanţa, conducerea unei societăţi bancare,


urmăreşte în permanent realizarea obiectivelor şi îmbunătăţirea marjei de profit, prin
căutarea continuă a căilor de reducere a costurilor operaţionale, de recuperare rapidă a
investiţiilor, fără a pierde din vedere oportunităţile care pot să apară pe piaţă.
Instrumentele de BI oferă factorilor de decizie, asistenţă în evaluarea diverselor alternative
şi alegerea soluţiei optime.

Sistemele de Business Intelligence au rol esenţial în domeniul bancar, asigurând integrarea


informaţiilor şi a instrumentelor de analiză, rapoarte şi previzionare. Punând la dispoziţia
conducerii informaţii agregate referitoare la întreaga afacere, ele contribuie şi la
optimizarea deciziilor. Capacităţile analitice oferite de acestea permit obţinerea de
răspunsuri relevante privind activitatea organizaţiei. Nevoia de raportare managerială
reprezintă o cerinţă importantă nu numai pentru bănci, ci pentru orice companie care îşi
desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial. Pornind de la rapoarte complexe
furnizate de sistemele BI, se pot identifica şi ajusta procesele deficitare şi chiar se poate
schimba logica anumitor activităţi, astfel încât să corespundă cerinţelor de eficienţă din
cadrul companiei. Instrumentele de BI sunt esenţiale pentru automatizarea şi optimizarea
proceselor şi oferă o imagine clară asupra întregii activităţi.

Pe lângă evaluarea performanţelor şi identificarea de noi oportunităţi, sistemele de BI


oferă soluţii viabile pentru măsurarea, administrarea şi reducerea riscului operational,
conform acordului Basel II. În acelaşi timp, ele permit determinarea gradului de expunere
a băncii pe categorii de clienți corporativi şi individuali, precum şi pe diverse ramuri şi/sau
domenii economice. Analiza activelor şi pasivelor oferă informaţii preţioase privind
lichidarea şi riscul de dobândă pe zone geografice şi pe valute.

Sistemele de BI ajută la identificarea clienţilor ţintă pentru campaniile de marketing, oferă


mijloace de detectare a fraudelor, permit stabilirea celor mai potrivite produse destinate
diverselor categorii de clienţi, contribuind semnificativ la creşterea veniturilor obţinute.
Prin intermediul acestor sisteme se realizează un management corespunzător al riscurilor
şi analize bine fundamentate privind relaţiile cu clienţii, profitabilitatea lor şi performanţa
obţinută la nivelul fiecărei linii de afaceri, precum şi la nivelul întregii bănci.

Odată cu implementarea sistemelor de Business Intelligence s-a schimbat şi rolul


raporturilor financiare. Acestea nu se mai rezumă doar la situaţiile financiare prevăzute de
reglementările legale şi au o mai mare importanţă în asistarea procesului decizional, în

8
special al deciziilor strategice. Procesul de decizie are nevoie de acces facil la datele
financiare prin intermediul unor interfeţe intuitive şi performante. Soluţiile pentru BI au
un rol esenţial în atingerea acestor obiective.

În concluzie, Business Intelligence reprezintă abilitatea de a obține avantaje competiționale


prin exploatarea informațiilor. Prin analiza unor cantități uriașe de date, extragerea
informației relevante și transformarea acesteia în cunoștiințe, se pot stabili acțiunile cele
mai potrivite, care să permită dezvoltarea continuă a companiei. BI permite folosirea
tuturor informațiilor deținute pentru a răspunde proactiv la modificările din mediul
economic, fiind garanția succesului în afaceri.

CAPITOLUL 2

2.1 SOLUȚII INFORMATICE PENTRU BUSINESS INTELLIGENCE

Structurile manageriale au nevoie de un instrument puternic de măsurare, monitorizare și


urmarire a proceselor cheie ale afacerii. Pe fondul înăspririi condițiilor concurențiale,
managerii sunt nevoiți să rezolve probleme complexe, deseori insuficient de clar definite, cu
implicații în planuri multiple.

Sistemele de BI sunt sisteme integrate, care includ în arhitectura lor tehnologii informatice
dintre cele mai avansate, tehnologii care se dezvoltă în permanenţă, într-un ritm susţinut.
Aceste aplicații software permit o mai bună înțelegere a datelor, vin în sprijinul procesului
decisional și ajută managerii să vadă cum va evolua afacerea lor în viitor. Mai mult,
sistemele de tip Business Intelligence se focusează în principal pe raportarea, interogarea şi
analiza datelor organizaţionale care se regăsesc în Enterprise Data Warehouse (EDW).

Există cinci categorii ale aplicaţiilor de tip Business Intelligence:


• Rapoarte operaționale: afișează date cu o reprezentare bogată într-un aspect structurat
(de exemplu rânduri și coloane).
• Interogare si analiză: două metode interactive care permit interogarea datelor prezente
într-o manieră ad-hoc și găsirea informațiilor cu privire la bazele de date necesare.
• Managementul Tabloului de bord: interfețe grafice și metode în timp real pentru a oferi
analize îndrumătoare și pentru a monitoriza intuitiv valorile organizaționale.
• On-line Analytical Processing(OLAP): capacitatea de manipulare și analizare a datelor
din mai multe perspective într-un mod rapid.
• Semnificaţia datelor si analizele predictive: utilizarea unor statistici, algoritmi și
posibilități de căutare sofisticate ale datelor, pentru a descoperi tipare ascunse și pentru a
proiecta rezultatele viitoare.

9
Un software Business Intelligence de ultimă generație tehnologică ajută companiile să
facă afaceri într-un mod inteligent, pentru că:

 Facilitează procesul decizional, oferind în permanență date corecte, complete și


actualizate;
 Scade costurile aferente implementării unui soft BI, dată fiind dependența redusă de
specialiștii IT;
 Crește productivitatea angajaților, informația putând fi accesată în orice moment și
fiind prezentată într-o formă extrem de intuitivă;
 Ajută la dezvoltarea afacerii, oferind acces la noi perspective asupra activității.
Informații care înainte puteau fi accesate cu greu și în plus erau dificil de înțeles,
acum se află într-o formă interactivă la doar câteva click-uri distanță.

2.2 VIITORUL SISTEMELOR DE BUSINESS INTELLIGENCE

Instrumentele de BI au cunoscut o schimbare majoră în ultima perioadă față de sensul lor


inițial, fiind noua tehnologie centrală pentru analiza clienților, bazată pe comerțul
electronic, portale informatice și altele. Aceste instrumente au un număr crescut de
utilizatori. Soluțiile de BI au devenit din ce în ce mai accesibile și fezabile de implementat,
ele devenind un element cheie, care face diferența în economia digitală actuală.

Cele mai multe implementări software în domeniul BI actuale se concentrează pe proiecte


interne care acordă managerilor și analiștilor acces la instrumentele de BI. Se asteaptă o
mai mare extindere, astfel încât orice angajat să aibă acces la date și să își acorde sprijinul
pentru creșterea succesului firmei.

10
În astfel de condiţii trebuie să admitem că aceste tehnologii se află la începutul unei lungi
călătorii, într-o lume în care cheia succesului stă în capacitatea de a lua decizii mai bune şi
într-un timp mult mai scurt decât competiţia. De altfel, viaţa unei companii depinde din ce
în ce mai mult de astfel de decizii, fapt ce face imposibil de negat beneficiul adus de
Business Intelligence.

Noul context în care orice modificare, indiferent că provine din mediul economic, social,
politic s.a.m.d, este resimțită acut de către majoritatea companiilor, ducând la situații în
care deciziile nu mai pot fi luate pe baza presupunerilor. Așadar, apare nevoia de a le
fundamenta cu dovezi clare, sprijinite de informații de actualitate prezentate într-o formă
ușor de interpretat. Sistemele Business Intelligence îndeplinesc aceste condiții și contribuie
semnificativ la evitarea blocajelor decizionale care pot apărea în cadrul unei organizații.

CAPITOLUL 3

3.1 ETAPE DE REALIZARE A SISTEMELOR DE BUSINESS INTELLIGENCE

Realizarea sistemelor de Business Intelligence reprezintă un ansamblu de activități care


impune folosirea de resurse financiare, umane si materiale într-o perioadă lungă de timp.
În proiectarea unui astfel de sistem îi corespunde un anumit ciclu de dezvoltare care
cuprinde mai multe etape.

Etapa de justificare este cea în care se evaluează nevoile afacerii care impun construirea
noului sistem și se propune o soluție de BI. De asemenea, se specifică costurile necesare și
beneficiile ce se așteaptă a fi obținute.

În etapa de planificare se întocmesc planurile strategice şi tactice prin care se stabileşte


modul în care sistemul va fi realizat şi implementat. De asemenea, se stabilesc
componenetele care pot fi păstrate, cele care trebuie să fie înlocuite şi cele care trebuie
achiziţionate sau dezvoltate prin forțe proprii. Evaluarea trebuie să vizeze atât partea
tehnică: echipamente, sisteme de operare, sisteme de gestiune a bazelor de date, utilitate,
componente de reţea etc., cât şi cea non-tehnică: modelul logic de date al organizaţiei,
metodologii, proceduri de testare şi control etc.

Etapa de analiză presupune un studiu amănunțit al problemelor sau oportunităților de


afaceri cu scopul de a găsi soluțiile potrivite. Pentru aceasta se formulează cerințele și
restricțiile proiectului și se analizează datele existente și cele necesare.

11
În etapa de proiectare se realizează conceperea produsului necesar rezolvării problemelor
sau asigurarea oportunităților de afaceri urmărite. Se proiectează baza de date, procesul de
extragere, transformare și încărcare și depozitul metadatelor.

În etapa de constituire se realizează și se testează instrumentele de extragere, transformare


și încărcare a datelor în depozitul central, precum și programele de interogare, analiză și
raportare.

Etapa de implementare constă în ansamblul activităților desfașurate și măsurilor


organizatorice luate în vederea trecerii modelului proiectat în exploatare curentă. Odată
sistemul intrat în producție, se realizează instruirea utilizatorilor și sunt urmărite în
permanență performanțele acestuia.

JUSTIFICARE

IMPLEMENTARE PLANIFICARE

ANALIZĂ DE
CONSTRUIRE
AFACERI

PROIECTARE

Figura 3.1 Etape de realizare ale unui sistem BI

12
CAPITOLUL 4

4.1 IMPLEMENTAREA BUSINESS INTELLIGENCE IN COMPANIA „DACIA”

Dacia este cel mai mare producător român de automobile. Compania a vândut 53.000 de
autovehicule în 2002 și deține 50% din piața românească. În septembrie 1999, grupul
Renault a preluat producătorul de automobile, cu care a lucrat îndeaproape în anii 1960 și
1970. Dacia deținea la acea vreme licența pentru producerea de automobile Renault.

Grupul a decis să investească aproximativ 220 milioane USD pe o perioadă de cinci ani
pentru a moderniza noua sa filială. Au existat două motivații pentru această decizie:
realizarea unui centru de producție de automobile pentru Europa Centrală și de Est în
România și, la sfârșitul anului 2004, lansarea X90, o mașină modernă, îndrăzneață,
destinată piețelor în dezvoltare. X90 va propulsa Dacia în mod decisiv și va fortifica
ambițiile sale internaționale consolidându-i în același timp rolul în strategia grupului
Renault.

În acest context, managementul Dacia a căutat soluții informatice performante, care să îi


permită să ia decizii de business mai rapide bazate pe date culese în timp real. Astfel,
departamentul IT al producătorului român de automobile a realizat un proiect pilot bazat
pe Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition. Acesta oferă acces rapid și securizat
angajaților și partenerilor prin intermediul paginilor web la analizele OLAP realizate

13
periodic. În orice moment este cunoscută situația reală a stocurilor și astfel activitatea
tuturor departamentelor din lanțul de producție, service și vânzare este eficientizată.

Situația inițială
În ultimii ani, piața autoturismelor a evoluat ascendent. Creșterea cererii a permis
pătrunderea mai multor jucători în piață pentru toate categoriile de cumpărători. Astăzi,
în piața românească există autoturisme pentru fiecare categorie de cumpărători: de la
mașini cu cost redus până la mașini de lux.

Odată cu achiziționarea uzinelor Dacia, grupul Renault a realizat investiții majore pentru
a moderniza uzinele și a consolida astfel o fabrică pentru piața din Europa de Est.
Hotărârea a fost determinată în mare parte de competiția acerbă din zonă și de
oportunitatea pe care această regiune o reprezintă din punct de vedere economic. Din
poziția de lider în piața românească, Dacia urmărește permanent creșterea calității
produselor sale.

Grupul investighează sisteme informatice care să ofere informații relevante, obiective și


actuale despre vânzări, produse, parteneri și clienți.

DeSy, proiectul pilot implementat de Dacia, este un Dealer Management System, folosit
pentru administrarea rețelei naționale de dealeri. Prin DeSy se urmărește o omogenizare a
sistemului de colectare a datelor din teren, realizarea unei soluții de analiză și raportare
pentru management, proiectare, vânzări și marketing.

Soluția
Dacia a desemnat departamentul de IT propriu pentru a realiza un proiect pilot care să
demonstreze utilitatea implementării unei soluții personalizate. Soluția trebuia să
funcționeze în regim de furnizor de servicii de aplicații (Application Service Provider)
pentru rețeaua națională de dealeri.

Sistemul trebuia să răspundă în mai puțin de 4 secunde per pagină și să permită conectarea
unui număr de 1500 de utilizatori concurenți. Utilizatorii, angajații rețelei de dealeri,
trebuiau, pe de-o parte, să introducă informațiile despre vânzările de piese, reparațiile
efectuate și serviciile oferite, iar pe de altă parte, să folosească sistemul pentru a comanda
piese de la furnizorii Dacia.

S-a decis implementarea unei soluții bazate pe o interfață web datorită lipsei de control la
nivelul infrastructurii fiecărui dealer în parte. Această lipsă de control expunea practic
serverele Dacia unor riscuri de securitate care au fost automat eliminate prin soluția web.
În plus, soluția web a fost considerată de utilizatorii finali ca fiind cea mai simplă și mai
familiară lor.

14
Proiectul s-a bazat pe Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition cu Analysis Services,
selectat în primul rând pentru fiabilitate, scalabilitate și performanță. Interoperabilitatea
foarte bună cu o varietate de produse concurente a fost demonstrată de multitudinea de
studii de caz publicate, constituind astfel un atuu puternic în scopul omogenizării
infrastructurii de bază de date existente. În viitor, scalabilitatea SQL Server va asigura
îndeplinirea funcțiunilor la nivelul parametrilor condițiilor de funcționare indiferent de
variațiile care pot să apară.

Flexibilitatea cu care datele din SQL Server pot fi manipulate și exportate sau importate a
determinat echipa de arhitecți software să își bazeze soluția pe acest produs. Serviciile de
analiză și raportare incluse în SQL Server 2000 permit realizarea unui instrument de
Business Intelligence puternic și economic.

Portalul a fost scris în tehnologia Microsoft ASP - Active Server Pages și publicat prin
intermediul server-ului de web IIS 5.0, integrat în Windows 2000 Server. Era format din
două servere cu Windows 2000 Server asigură surplusul de informații necesar unei
disponibilități continue a sistemului atât la nivelul aplicației web, cât și la nivelul server-
ului de baze de date.

Pentru a accelera răspunsul oferit de sistem, sunt create periodic cuburi OLAP (On Line
Analytical Processing) conținând indicatorii de business definiți ca esențiali pentru diverse
tipuri de utilizatori.

Utilizatorii se conectează la portalul web folosind un tunel VPN, care asigură autentificarea
la nivelul serviciului de director Active Directory pe care este construită soluția. Interfața
le permite să caute informații despre autoturisme, clienți și să plaseze comenzi pentru piese
care nu mai există pe stoc.

Informațiile introduse în sistem pot fi analizate pe serverele Dacia. Astfel, managementul


va avea acele informații de care are nevoie pentru a crește calitatea produselor, satisfacția
clienților și implicit profitul companiei.

Beneficiile
Acces simplu și flexibil la o sursă de informații consistentă.
Interfața familiară pentru utilizatori și rapoartele personalizate care se pot realiza cu
datele colectate din teren fac din DeSy o soluție de Business Intelligence simplă și flexibilă.
Pentru că datele sunt centralizate instantaneu, managementul companiei își poate construi
ușor o imagine de ansamblu cu privire la evoluția afacerii, bazându-și concluziile pe date
reale, actuale și colectate în mod unitar.

Decizii mai bune bazate pe informații obiective și actuale.


15
Cu soluția de Business Intelligence implementată, Dacia va putea să răspundă cu
argumente bazate pe date obiective și actuale la întrebări care până acum primeau
răspunsuri subiective, bazate pe investigații neomogene. Informațiile despre stocuri,
dealeri, clienți și intervenții sunt parametrii importanți care determină procesul decizional
la nivelul managementului. Deciziile luate pe baza acestor informații asigură companiei
avantajul competițional.

Controlul incidentelor, creșterea calității.


Concurența determină clienții să analizeze cu atenție ofertele din piață și să identifice
variante multiple. Calitatea este un factor decisiv. Grupul Dacia este conștient de această
realitate și urmărește creșterea constantă a calității produselor sale. Controlul incidentelor
este un indicator elocvent al calității produselor. Având un astfel de indicator, Dacia poate
afla din date sigure cu privire la produsele care creează probleme și când apar aceste
probleme în ciclul de viață al produselor respective.

Omogenizarea sistemului de raportare


Birocrația existentă la distribuitori cauzată și de insuficiența investițiilor în instrumente
informatice este un impediment important în evoluția afacerii companiei. O omogenizare a
sistemelor informatice de raportare era necesară pentru a ușura munca dealer-ilor și a
elimina întârzierile din procesul de distribuție.

Succesul acestui proiect pilot va oferi conducerii modalitățile de a reacționa rapid și


eficient la problemele clienților pentru a crește atașamentul acestora față de produs și
implicit profitul companiei.

Microsoft Windows Server


Cu soluțiile Microsoft Business Intelligence managerii care decid strategia fiecărui
departament beneficiază de o imagine clară, relevantă și în timp real privind datele
organizației. Astfel își pot fundamenta solid deciziile de business.

Combinând capacitatea de analiză a datelor la nivelul întreprinderilor conferită de


Microsoft SQL Server și Microsoft Windows Server System cu puterea și simplitatea pe
care le aduce Microsoft Office System, organizațiile beneficiază de soluții complete și
eficiente. Prin disponibilitatea soluțiilor Microsoft Business Intelligence, companiile au
flexibilitatea de a alege dintr-o varietate largă de instrumente și aplicații pentru a satisface
cerințele tuturor departamentelor interne.

16
4.2 ANALIZA SWOT

COMPANIA DACIA

PUNCTE TARI (STRONG)

 Prima marcă autohtonă de automobile;


 Popularitate crescută;
 Produse percepute foarte bine de către clientelă;
 Gamă de mașini lowcost;
 Management adecvat si modern;
 Strategii de marketing puternice;
 Dacia beneficiază de reprezentanță în aproape toate orașele importante din țară;
 Calitatea și siguranța procedeului de fabricație;
 Fuziunea dintre Dacia si Renault.

PUNCTE SLABE (WEAKNESS)

 Lipsa inovației în ceea ce privește accesoriile mașinilor;


 Dotările opționale sunt minime în comparație cu ale celorlalți producători;
 Unele costuri foarte ridicate (de ex: costuri mari de instruire a personalului).

17
OPORTUNIȚĂȚI (OPPORTUNITIES)

 Achiziționarea de către statul român a numeroase vehicule destinate în special


serviciului public;
 Înaintarea Programului Rabla prin care scade prețul vechiculelor;
 Deschiderea de sedii Dacia pe întreg teritoriul țării;
 Extinderea pe piețele internaționale.

AMENINȚĂRI (THREATS)

 Modificarea preferințelor și nevoilor consumatorilor;


 Modificarea rapidă a prețurilor materiilor brute;
 Introducerea taxei de poluare obligatorii;
 Fluctuațiile cursului euro.

INDEXUL FIGURILOR

Figura 2.1 Componentele primare ale BI

Figura 3.1 Etapele de realizare ale unui sistem BI

CUVINTE CHEIE

 Business Intelligence
 OLAP
 Data Warehouse
 Bază de date
 Data Mining
 OLTP

18
NOTE DE FINAL

Sisteme informatice de identificare, extragere și analizare a


Business Intelligence datelor disponibile într-o companie, sisteme al căror scop
este de a oferi un suport real pentru luarea de decizii de
business.

International Business Este o corporație americană producătoare de tehnologie


Machines avansată.

Reprezintă o tehnologie utilizată pentru organizarea


On-Line Analytical bazelor de date foarte mari ale firmelor şi de a oferi suport
Processing decizional pentru afaceri.

Scopul lor principal este de a culege și actualiza date astfel


On-Line Transaction încât să poată răspunde nevoilor operative ale
Processing organizațiilor.

Reprezintă un proces de analiză a unor cantităţi mari de


date şi de extragere a informaţiilor relevante din acestea,
Data Mining folosind metode matematice şi statistice.

19
Acesta are ca scop inserarea datelor, interogații,
Structured Query actualizare și ștergere, modificarea și crearea schemelor,
Language precum și controlul accesului la date.

BIBLIOGRAFIE

1. Ioan Radu, Minodora Ursăcescu, Dorian Vlădeanu, Mihai Cioc, Sorin


Burlacu,”Informatică şi management”, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005.
2. Măzăreanu Valentin-“ “Inteligență” în Business Intelligence “
3. Moss, Larissa T. şi Atre, Shaku, „Business Intelligence Roadmap. The Complete
Project Lifecycle for Decision- Support Application”, Boston, Addison-Wesley,
2003
4. Velicanu Manole, Lungu Ion, Muntean Mihaela, Ionescu Simona, “Spre noua
economie digitală prin inteligența afacerii”
5. Velicanu Manole, Matei Gheorghe, “Inteligența Afacerii – filozofia companiilor de
succes”
6. http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2009/full_papers/pdf/60_Matei_velicanu_ro.pdf
7. http://www.seniorsoftware.ro/business-intelligence/ce-este-business-intelligence-bi/
8. http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/54_Mazareanu_V__''Inteligenta''_in_Busines
s_Intelligence.pdf
9. https://www.microsoft.com/romania/business/studiu_de_caz/Dacia.aspx

20