Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul şi responsabilităţile cadrului didactic în activitatea de învăţare a elevilor (eseu)

La clasă, cadrul didactic nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi


relaţionează cu copiii, influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea
evoluţiei lor generale.

Profesia de cadru didactic trebuie privită de către comunitate cu încredere şi responsabilitate,


necesitând standarde ridicate de profesionalism. Relaţia dintre profesor şi elev trebuie să fie
întemeiată pe faptul că profesorul are rolul de îndrumător, de coordonator al activităţii elevului şi în
care elevul poate să găsească la un moment dat mai mult decât un profesor, un om, o călăuză în
drumul lui prin viaţă.

Astfel, rolul şi responsabilităţile profesorului de la clasă sunt următoarele:

▪ Planificarea
Planificarea nu se referă la alcătuirea unor documente scrise, cum ar fi planificarea
calendaristică, ci ea regăseşte în obiectivele prioritare ale etapei, în resursele necesare atingerii
obiectivelor și în principalele acţiuni de intreprins. Câteva elemente esenţiale ale planificării sunt
legate de stabilirea operaţională a obiectivelor, analiza detaliată a resurselor educaţionale şi
manageriale, precizarea activităţilor ce se vor organiza pentru realizarea obiectivelor: stabilirea şi
eşalonarea în timp a responsabilităţilor pentru cadrul didactic, dar şi pentru elevi (termene precise).

▪Organizarea
Organizarea presupune atât cunoaşterea mijloacelor operative, cât şi a locului şi a rolului
precis al fiecărui membru al clasei de elevi în cadrul instituţionalizat dat, a capacităţilor sale de
îndeplinire a sarcinilor instructiv-educative. Specificarea principalelor activităţi pe care le au de
îndeplinit atât elevii, cât şi cadrele didactice, alături de gruparea lor într-o structură logică şi
coerentă sunt principalele deziderate ale unei organizări eficiente. Ar fi de dorit ca distribuirea
sarcinilor la nivelul colectivului de elevi să se facă potrivit competenţelor fiecărui elev.

▪Controlul şi îndrumarea
Prin intermediul controlului se urmăreşte modul de aplicare a prevederilor regulamentate.
Totodată, un control competent, ritmic, echilibrat ca durată şi realizare, operativ şi judicios
repartizat, poate să ajute la depistarea oportună a perturbărilor, deficienţelor şi blocajelor care
intervin în calea realizării obiectivelor. Pe baza acestor constatări pot fi derulate intervenţii prompte
şi măsuri de înlăturare. Controlul eficient se fundamentează pe o îndrumare activă, ritmică şi
temeinică. Stimularea iniţiativelor şi generalizarea experienţei pozitive formează seturi de activităţi
care, la nivelul clasei de elevi, reprezintă o condiţie a succesului de tip managerial.

▪Evaluarea rezultatelor
Evaluarea, la nivelul rolului managerial al profesorului, nu se confundă cu evaluarea de tip
docimologic. Din perspectivă managerială, evaluarea reprezintă verificarea măsurii în care scopurile
şi obiectivele dintr-o etapă managerială dată au fost atinse. Evaluarea de această natură este atât de
tip cantitativ, cât şi calitativ.

▪ Consilierea
Cadrul didactic, din perspectiva managementului clasei de elevi, este obligat să desfăşoare şi
o adevărată activitate de consiliere. Consilierea este o relaţie specială, dezvoltată intre cadrul
1
didactic şi persoana (elevul) in nevoie, cu scopul declarat de a-l ajuta. Consilierea este doar o armă
sau un instrument de lucru în mâna, inima şi mintea acestuia, alături de instrumentele fundamentale
ce trebuie identificate pentru demersurile educaţionale. Consilierea trebuie să reprezinte pentru
cadrul didactic o preocupare teoretică şi practică, bazată pe constanţă şi seriozitate.

Într-o altă ordine de idei, profesorul poate contribui la optimizarea învăţării şi a sarcinilor de
învăţare din timpul lecţiilor la fiecare dintre elevii săi prin: dezvoltarea capacităţii lor de învăţare,
dezvoltarea motivaţiei învăţării, îmbunătăţirea predării, eficientizarea prin metodologie, mijloace
optim valorificate şi prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate.

În concluzie, profesorul trebuie să stabilească o relaţie armonioasă de la început cu elevul


pentru a nu-i afecta acestuia dezvoltarea psihică, afectivă şi personală. Profesorul trebuie să creeze o
relaţie care să-i permită elevului să prindă aripi în dezvoltarea lui urmând firul lin al vieţii, exact ca
o simfonie perfectă.