Sunteți pe pagina 1din 5

S2-Metodologia cercetării educaționale

Data…………………

FIȘA DE LUCRU 2
Tematica cercetării educaţionale .Ce este si ce nu este o temă de cercetare educațională?
Când se prezintă extrapolări de informaţii, valorificarea unei documentaţii, elemente de organizare a practicii
productive sau a altor domenii, avem de a face cu o dare de seamă, un raport de activitate sau o sinteză
bibliografică. Ele nu susţin prin elemente specifice eficienţa unei acţiuni şi, ca atare, nu reprezintă o cercetare
ştiinţifică.
Când se prezintă un aparat/dispozitiv/instalaţie după scheme originale care au fost adaptate sau se
particularizează o teorie într-un domeniu fărăo susţinere ştiinţifică (preexperimentare, măsurare, interpretare de
date comparativ cu alte variante posibile, etc.), avem de-a face cu un referat sau un studiu.
Când se sugerează acţiuni sau direcţii posibile de perfecţionare (imaginate sau preluate), fără a se demonstra o
perfecţionare prin forme şi tehnici controlabile, avem de-a face cu un îndrumător.
Când există o problemă/contradicţie/un aspect al unei practici specifice care se cere ameliorat/perfecţionat,
neexistând soluţie până în prezent, avem de-a face cu o situaţie pretabilă cercetării ştiinţifice.

Cerintele unei cercetari obiective și eficiente sunt: inregistrarea fidela a datelor, folosind aparatura
corespunzătoare; investigatia unui numar suficient de cazuri, care să se justifice statistic; asigurarea cadrului
natural al situațiilor pedagogice de investigatie pe baza cărora se culeg datele; folosirea imbinată atât a datelor
din izvoarele directe și indirecte, cât si a metodelor de investigatie cu caracter cantitativ si calitativ, acordând, în
final, pentru stabilirea concluziilor, o pondere deosebită analizei (prelucrării și interpretarii) calitative, specifice
fenomenului educațional; inainte de stabilirea concluziilor finale sa se reia actiunea de prelucrare si interpretare
a datelor, aceasta oferind posibilitatea de a evita concluziile eronate, neadecvate sau incomplete; folosirea unor
mijloace tehnice moderne, informatice; valorificarea rezultatelor cercetării in lucrări scrise (articole științifice,
cărti, tratate, reviste etc), filme, fotografii, înregistrari pe casete video/magnetice, stocări pe calculator, lucrăari
materiale etc.

1
Sarcini de lucru 1-De ce este necesară cercetarea în domeniul educaţiei? Argumentaţi pe scurt!

Cercetarea educationala este un tip special de cercetare stiintifica. Ea poate fi definita ca „o


strategie desfasurata in scopul surprinderii unor relatii noi intre componentele actiunii educationale si al
elaborarii, pe aceasta baza, a unor solutii optime a problemelor pe care le ridica procesul instructiv-educativ, in
conformitate cu exigentele sociale si cu logica interna a desfasurarii lui.”( Dragan , I., Nicola, I., Cercetarea
psihopedagogica, Editura TIPOMUR, Targu - Mures, 1995)
In viziunea post moderna cercetarea educationala reprezinta o activitate de conducere manageriala a
sistemului si procesului de invatamant, proiectata si realizata in vederea reglarii/ autoreglarii activitatii
educationale, respectiv a actului didactic. Ea permite sesizarea unor relatii noi, relevante in cadrul actiunii
educationale/didactice, constituind baza solutiilor optime de rezolvare a problemelor care apar in
invatamant.(Sorin Cristea1998).
Arta de a descoperi precede arta de a face, se aplica tuturor componentelor fenomenului pedagogic:
obiect al cercetarii sunt elevii, profesorii, planurile, programele, lectiile, manualele, materialele didactice,
spatiul scolar, mobielierul, relatiile interpersonale, etc.
Accentul poate fi pus pe descoperirea de fapte noi, prin observare, experimentare, masurare, etc.;
Punerea la punct a unor noi metode, crearea de noi instrumente de lucru;
Interpretarea unor fapte cunoscute din alte puncte de vedere, etc.
Scopul cercetarilor educationale il reprezinta cunoasterea fenomenelor educative, descoperirea legitatilor,
explicarea stiintifica, intelegerea, optimizarea si prospectarea activitatii de instruire si educare. La baza
cercetarilor educationale sta investigarea teoretica si/sau practic-aplicativa a relatiilor functionale si cauzale
dintre variabilele caracteristice fenomenului educational.
Un aspect specific il constituie faptul ca, investigatiile din domeniul educatiei se situeaza la linia de
intersectie dintre cercetarea fundamentala si cercetarea aplicata, cercetarea normativa si cercetarea operationala,
cercetarea filosofica si cercetarea-actiune, cercetarea prospectiva si cercetarea retrospectiva.
Gilbert de Landsheere (1995) afirma ca cercetarea educationala este posibila numai printr-o
abordare interdisciplinara si perspectiva operational.Cercetarea educationala presupune actiuni specifice in
legatura cu toate componentele fenomenului educational: educati, educatori, curriculum si componentele sale-
manuale scolare, activitati de invatare, mediul educativ , altele . Asa cum preciza in 1972 Emile
Planchard(Planchard , E., Cercetarea pedagogica, EDP., Bucuresti, 1972) ca in cercetarile educationale
dominante sunt faptele pedagogice, provocate, orientate, modificate sau suprimate dupa caz .Fapte pedagogice
sunt: relatia educativa, actul didactic, materiale didactice, metode didactice, personalitatea elevului,
personalitatea profesorului, campul educational, etc. Tot atunci sublinia ca finalitatea oricarei cercetari
pedagogice este sa descopere reguli de actiune pentru a spori randamentul educatiei.

2
2-Stabiliţi rolul şi importanţa cercetării pedagogice.
Dezvoltarea educaţiei este legată de cercetarea pedagogică. Complexitatea deosebită
afenomenului educaţional, multitudinea pespectivelor de abordare ale acestuia, reclamădepăşirea empirismului,
a soluţiilor neştiinţifice. Sunt absolut necesare analize profunde,descoperirea legilor care dau esenţa
fenomenului educaţional.Cercetarea pedagogică este acel demers strategic desfăşurat cu scopul soluţionării
problemelor apărute pe parcursul desfăşurării procesului educaţional; este un tip aparte decercetare ştiinţifică ce
urmăreşte înţelegerea, interpretarea, analiza, descrierea, dezvoltareadiverselor aspecte/probleme legate de
educaţie; este „o investigaţie delimitată precis ca temă,la o întrebare restrânsă–ivită–în procesul perfecţionării
muncii de învăţare, de educaţie şicare presupune să se afle un răspuns cert, temeinic, argumentat ştiinţific la
întrebare”(Muster,1985).
Importanţa cercetării pedagogice rezultă din necesitatea reînnoirii continueasistemului şi
procesului de învăţământ, în vederea eficientizării acţiunii educative.Cercetările pedagogice pot fi întreprinse
atât de specialişti în domeniu, cât şi decadrele didactice care doresc să testeze anumite variabile, să probeze
validitateaunor ipotezeameliorative.Între cercetarea pedagogică şi practica educaţională se stabileşte o relaţie
decomplementaritate, în sensul că cercetarea pedagogică poate constitui un autentic factor dereglare, autoreglare
şi optimizare a sistemului de învăţământ şi un factor de promovare a progresului general în educaţie
.Cercetarea pedagogică reprezintă o strategie de acţiune firească, la îndemâna oricăruicadru
didactic. Orice profesor poate şi trebuie să realizeze cercetări pedagogice care susţin şiameliorează predarea şi
care pot conduce la schimbări pozitive în practicile sale educative.Importanţa cercetărilor pedagogice este
majoră atât pentru planul teoretic al educaţiei-radiografierea, cunoaşterea, interpretarea, înţelegerea
fenomenelor educaţionale, cât şipentrucel practic-opera țional
-investigarea, orientarea, optimizarea, inovarea,reformarea,prospectarea practicilor educative. (Bocoș,
http://www.scribd.com/doc/45191152/Suport-de-Curs-Metodologia-Cercetarii-Pedagogice-1).

3
3-Reflectați la tema de licență și conturați problema cercetării.Apoi formulaţi scopul și obiectivele cercetării.

4
4-Identificaţi probleme ale educaţiei actuale şi formulaţi ipoteze fundamentale şi particulare pentru ameliorarea
acestora.(tema de casă)

S-ar putea să vă placă și