Sunteți pe pagina 1din 10

OPTIMIZAREA POLITICII FISCALE IN REPUBLICA

MOLDOVA

Lucrul individual la disciplina: Gestiunea Finanțelor Publice


Cuprins

Introducere ………………………………………………………………………. 3
1. Politica fiscala și problemele implementării politicii în RM …………………. 4
2. Masuri de optimizare a politicei fiscale în RM ……………………………….. 8
Concluzii …………………………………………………………………………10
Bibliografie ……………………………………………………………………....11

2
1. Politica fiscala și problemele implementării politicii în RM

Politica fiscală reprezintă un ansamblu de activităţi, metode, forme, tehnici, instrumente şi


instituţii specifice prin care se realizează procurarea de resurse fiscale la dispoziţia statului şi, în
general, a autorităţilor publice, precum şi distribuirea lor pentru satisfacerea nevoilor publice.
Procesul de procurare a acestor resurse, ca şi cele de alocare și utilizare a lor, concretizează o
mare parte a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
Politica fiscala reprezintă o componenta a politicilor economice adoptate de stat, prin care
acesta influențează eficienta in ansamblu a economiei.[6.pag106] Prin procesele fiscale are loc
regularea mărimii inclinației de a economisi, investi sau munci, astfel are loc acționarea asupra
ocupării fotei de munca, asupra creșterii producției, asupra nivelului investițiilor, toate acestea
caracterizând nivelul creșterii economice si modul de intervenție a statului, prin politica fiscala,
in procesul de stimulare a economiei.
Conceptul de politică fiscală are la bază eficiența fiscală și un randament ridicat care va
asigura venituri cât mai mari la bugetul de stat. Politica fiscală are în vedere fixarea volumului și
a locurilor de unde provin resursele de alimentare a fondurilor financiare din sectorul public,
procedee de prelevare care vor fi utilizate , a obiectivelor și modalităților de creare a acesteia
prin intermediul instrumentelor sale.
Politica fiscală stabilește atunci când statul trebuie să intervină în economie pentru a corecta
eșecurile pieței prin identificarea formelor acestora și de asemenea prin alocarea eficientă a
resurselor pentru evitarea și reducerea lor.
Întrucât o economie nu poate exista fără venituri bugetare, iar principala sursă de venituri
bugetare o reprezintă impozitele şi taxele, putem spune că acestea reprezintă principala
componentă a politicii fiscal.
Deci una din principalele modalităţi de participare a persoanelor fizice şi juridice la
constituirea fondurilor generale ale societăţii, în vederea îndestulării nevoilor reclamate de
existenţa şi dezvoltarea statală o constituie impozitul. El poate fi definit ca o contribuţie bănească
obligatorie fără contraprestaţie şi cu titlu nerambursabil datorată bugetului de stat de către
persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă,
precum şi o pârghie financiară prin care se conferă posibilitatea desfăşurării activităţii economice
şi modelării comportamentului investiţional. Impozitul are caracter unilateral ca o consecinţă a
suveranităţii statului, o instituţie de drept public şi îndeplineşte o funcţie financiară constituind
partea esenţială a veniturilor statului.

3
Pe lângă impozite, taxele sunt o categorie de venituri bugetare care se definesc ca plăţi
datorate de persoanele care beneficiază de anumite servicii sau activităţi ale unor organe de
stat.[5]
Trăsătura esenţială a impozitelor este reversibilitatea, care deşi nu constituie o contraprestaţie
imediată, ca în cazul taxelor, se reîntorc sub forma unor acţiuni, servicii, gratuităţi, de care
beneficiază populaţia prin diferite acţiuni sau programe social-culturale.
Astfel obiectivele generale ale politicii fiscale din Republica Moldova pe termen mediu se
bazează pe următoarele aspecte:
 alimentarea bugetului cu resurse financiare necesare realizării funcțiilor statului;
 asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale;
 optimizarea presiunii fiscale;
 restructurarea și readaptarea economiei la cerințele modernității și performanței
economice;
 stabilizarea economică prin care se urmărește : realizarea unei rate înalte de creștere
economică; atingerea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă; asigurarea
stabilizării prețurilor și menținerea sub control a inflației, ect.;
 îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale;
 armonizarea legislaţiei fiscale naţionale, inclusiv în contextul implementării Acordului de
Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte.[1, pag57]
În cadrul Republicii Moldova, putem identifica un ansamblu de factori ce influenţează
politica fiscală si anume:
 factorii economici, care determină creşterea produsului intern brut şi, pe această bază,
sporeşte veniturile impozabile;
 factorul demografic ce determina mărirea numărului contribuabililor;
 factorul monetar (dobânda, creditul) ce îşi transmite influenţa prin preţ;
 factorii sociali, a căror influenţă este tot mai puternică pe măsura accentuării rolului
social al statului, care presupune redistribuirea resurselor în scopul satisfacerii nevoilor
de educaţie, sănătate, securitate socială şi menţinerea ordinii publice;
 factorii tehnologici se caracterizează prin dezvoltarea tehnologiilor informaţionale care
contribuie la creşterea calităţii serviciilor furnizate de către organele fiscale, iar
înnoirea echipamentelor, introducerea de noi produse, retehnologizarea, informatizarea
facilitează procesul de administrare fiscală şi reduce costurile de funcţionare a
organelor fiscale;

4
 factorii de natură financiară ce sintetizează, de fapt, influenţa celorlalţi factori prin
dimensiunea cheltuielilor publice, a căror creştere determină sporirea resurselor
financiare publice.
 Un alt factor ce influenţează politica fiscală îl constituie acordurile internaţionale
existente pentru evitarea dublei impuneri, instrumentele şi procedeele de aplicare a
acestora în străinătate, efectele asupra economiei naţionale, astfel încât să fie eliminate
distorsiunile din cadrul schimburilor economice.

Problemele implementării politicii fiscale in RM


In procesul de implementare a politicii fiscale, Republica Moldova se confruntă cu unele
probleme specifice statului moldav. Ulterior, una dintre aceste probleme o constituie utilizarea
ineficientă a resurselor financiare pe destinaţii concrete. Politica fiscală se realizează cu scopul
acumulării veniturilor prin colectarea taxelor şi impozitelor pentru acoperirea cheltuielilor. Însă,
în prezent, se efectuează alocări sporite în domenii cu posibilităţi pentru sustragerea fondurilor,
de obicei, proiecte complexe din punct de vedere tehnic. De asemenea, resursele financiare
colectate se utilizează în domenii cu o necesitate mai puţin importantă, în rezultatul căreia
domeniile cu destinaţii concrete sunt limitate în asigurarea cu resurse financiare.
Luând în considerare lipsa unui mecanism efectiv de control atât asupra organelor
administrative centrale/locale cât şi asupra persoanelor fizice şi juridice în calitate de
contribuabil, determină apariţia unei administrări fiscale insuficiente, iar în rândul
contribuabililor se comit erori în procesul de colectare a taxelor şi impozitelor. În consecinţă, are
loc reducerea legitimităţii în organele de stat datorită ne eficacităţii controlului financiar din
partea organelor abilitate.
Unul dintre cei mai importanţi factori ce asigură impedimente în implementarea unei politici
fiscale eficiente îl constituie economia tenebră. Economia tenebră reprezintă totalitatea formelor
de activitate economică ce nu sunt oglindite în statistica oficială; tipurile de activitate ce creează
valoarea adăugată, dar nu sunt înregistrate conform legislaţiei, din motive de evaziuni fiscale şi
condiţii social-economice neprielnice pentru funcţionare în cadrul economiei formale
(oficiale).[2, pag130]
Printre activităţile economiei tenebre din Republica Moldova le putem enumera pe
următoarele: tăinuirea producţiei şi veniturilor, operaţiunile ilicite de export-import, privatizarea
ilicită, producerea şi comercializarea produselor falsificate sau fără licenţă, corupţia.
O alta problemă a implementării politicii fiscale în Republica Moldova o constituie evaziunea
fiscală. Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea, sub orice formă, de la plata obligaţiilor legale
către stat, adică ascunderea sub diferite forme a surselor şi cuantumului de venituri impozabile.
5
În Republica Moldova s-au conturat multiple forme ale evaziunii fiscale, iar cele mai des
întâlnite fiind următoarele: vânzări nedeclarate, care apar cu frecvenţa cea mai mare şi sunt de
multe ori greu de descoperit.
Practic, vânzările de bunuri sau prestările de servicii se fac fără întocmirea documentelor
corespunzătoare şi, evident, fără înregistrări în contabilitate; omiterea înregistrării, când agentul
economic neînregistrat beneficiază de un avantaj care nu i se cuvine, comparativ cu ceilalţi
comercianţi concurenţi, care vor solicita clienţilor T.V.A.; înţelegeri între vânzători şi
cumpărători de a schimba bunuri sau servicii fără plată, cu plată redusă, fără factură sau,
eventual, cu o factură de valoare redusă; deducerile false, care se întâlnesc frecvent şi se
realizează prin întocmirea de facturi false, prin utilizarea repetată a aceloraşi facturi pentru
deducere sau prin folosirea de facturi care se referă la cumpărări inexistente; erorile de
înregistrare, care au influenţă destul de mare asupra taxei datorate, mai ales dacă sunt frecvente
sau dacă valoarea lor este mare; aplicarea incorectă a cotei zero sau a scutirilor, care pot conduce
la diminuarea serioasă a sumelor cuvenite bugetului de stat, mai ales dacă este asociată cu facturi
false, fiindcă altfel plătitorul de T.V.A. nu are cum să profite de această practică; cereri de
rambursare nejustificate, când se solicită rambursarea taxei aferente unor mărfuri exportate sau
pentru bunuri la care legea dă drept de deducere, fără însă ca în realitate aceste operaţiuni să fi
fost efectuate.
Astfel, putem afirma că economia ţării se va afla în proces de stagnare atâta timp cât nu se
întreprind măsuri de îmbunătăţire a sistemului fiscal, se vor modifica structura şi metodele de
lucru ale organelor de control, se va modifica legislaţia privind pedeapsa pentru activităţile ilicite
şi tăinuirea veniturilor. În scopul soluţionării problemelor ce apar în procesul de implementare a
politicii fiscale, consider necesar întreprinderea unor măsuri stricte de înlăturare a factorilor ce
stagnează procedura de acumulare a veniturilor fiscale în bugetul de stat.

6
2. Masuri de optimizare a politicei fiscale în RM

Analiza eficienţei sistemului fiscal şi determinarea poverii fiscale în mod ordinar presupune
calcularea ponderii veniturilor fiscale în PIB. Majoritatea specialiştilor în domeniu consideră că,
cu cât ponderea este mai mică, cu atât este mai favorabil climatul investiţional al ţării. Alţii
consideră că, nu există rețete unice pentru alegerea nivelului optim de impozitare, deoarece
fiecare ţară în parte are o structură individuală a cheltuielilor bugetare.[3, pag167]
În perspectiva medie, perfecţionarea sistemului fiscal va consta în redarea acestuia a unui
caracter mai stimulatoriu şi echitabil. Obiectivele principale ale politicii fiscale sunt: diminuarea
presiunii fiscale, asigurarea transparentei, simplificarea şi stabilizarea sistemului fiscal şi
extinderea în continuare a bazei de impozitare.
Ameliorarea sistemului fiscal, bazat în principal pe impozitarea indirectă (TVA, accize), rata
de rezultatele finale ale activităţii producătorilor şi posibilităţile de stimulare a exporturilor,
impune o creştere a rolului impozitelor legate într-o măsură mai mare de rezultatele activităţii
economice a producătorilor.
Pentru a stimula cererea internă, vor fi treptat majorate veniturile neimpozabile ale
persoanelor fizice până la nivelul minimului de existenţă.
Printre măsurile cele mai prioritare de optimizare se numără eficientizarea, sistematizarea
legislației fiscale prin elaborarea noului Cod fiscal într-o formulă revăzută, inclusiv și prin
prisma armonizării legislației fiscale naționale, în partea ce ține de TVA și accize, la prevederile
legislației Uniunii Europene în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere RM-
UE, în vederea asigurării dezvoltării economice, precum și în scopul îmbunătățirii structurii și a
frazeologiei și realizarea unei unități terminologice, bază pentru asigurarea clarității textului
Codului și eliminării interpretărilor multiple. Totodată, urmează a fi examinată posibilitatea
elaborării Codului de procedură fiscală, în vederea creării premiselor unor reguli în ceea ce
privește drepturile și obligațiile părților implicate în procedurile de administrare, asigurării unei
stabilități și predictibilități pe termen lung a normelor înscrise.[8]
Perfecţionarea sistemului fiscal implică efectuarea următoarelor măsuri de optimizare :
 Pe termen mediu se prevede menţinerea sistemului progresiv de impozitare a
veniturilor cetăţenilor, cu revederea tranşelor de venit impozabil şi cotelor de impozit,
concomitent cu majorarea scutirii anuale personale, scutirii personale majore şi scutirii
pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei prognozată pentru 2017 – 2019. Măsura
dată are drept scop susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea
treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii.

7
 revizuirea mecanismului de impozitare a veniturilor sub formă de creştere de capital
pentru persoane fizice prin simplificarea aplicării acestuia și excluderea sub
mecanismelor costisitoare în administrare și conformare;
 reexaminarea sistemului de reținere la sursă a impozitului pe venit pentru unele
categorii de contribuabili (venituri sub formă de salariu, dare în locațiune a bunurilor
imobile, jocuri de noroc etc.)
 revizuirea sistemului de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale, în scopul
optimizării costurilor de conformare și administrare, dar și simplificarea acestuia;
 reexaminarea, simplificarea și perfecționarea sistemului de impozitare a
veniturilor unor categorii speciale de persoane juridice (spre exemplu, societățile
civile, organizațiile necomerciale etc.);
 reducerea treptată a presiunii fiscale până la nivelul care va asigura o creştere durabilă
a producţiei şi investiţiilor;
 monitorizarea presiunii fiscale în toate sectoarele economiei;
 uniformizarea sistemului fiscal concomitent cu simplificarea procedurilor fiscale;
 revizuirea sistemului de aplicare a accizelor prin reexaminarea listei bunurilor supuse
accizelor, dar și examinarea posibilităţii majorării cotelor accizelor expres prin lege la
anumită data, care contribuie nesemnificativ la formarea părţii de venituri;
 consolidarea disciplinei fiscale şi intensificarea controlului fiscal;
 intensificarea combaterii fraudelor financiare şi a evaziunilor fiscale prin aplicarea
strictă a penalizărilor şi sancţiunilor în cazul depistării activităţilor informale;
 eliminarea totală a compensaţiilor reciproce şi plăţilor în natură;
 creşterea capacităţii administrării fiscale în ceea ce priveşte colectarea eficientă a
impozitelor;
 majorarea mărimii tranșelor de venit impozabile, precum și a mărimii scutirii anuale
personale, la mărimea ratei inflației prognozată pentru anul curent, în vederea
reducerii într-o anumită măsură a efectului inflației asupra veniturilor populației;
 implementarea în administrarea fiscală a tehnologiilor informaţionale;
 diminuarea anumitor taxe şi impozite care frânează munca în sectorul formal,
investiţiile sau iniţiativa privată, concomitent cu sporirea altora care în prezent sunt
subdimensionate în Republica Moldova, precum impozitul pe avere sau capital şi cel
pe pământ;
 creşterea eficienţei controalelor şi a sistemului de evidenţă în domeniul muncii şi în
cel fiscal.

8
Concluzii
Guvernele urmăresc să-şi realizeze obiectivele economice şi sociale prin reglementare,
configurarea instituţiilor şi, de asemenea, prin compoziţia sau structura cheltuielilor şi veniturilor
publice efectuate şi acumulate din/în bugetul public naţional prin aplicarea instrumentelor
fiscale. Obiectivul principal urmărit de politica fiscală a statului pe parcursul tuturor etapelor de
dezvoltare a sistemului fiscal este identificarea echilibrului între necesitatea majorării veniturilor,
ca sursă principală de acoperire a cheltuielilor, direcţionate spre dezvoltarea economică şi
satisfacerea nevoilor sociale, şi necesitatea susţinerii mediului de afaceri, care este factorul
principal de creştere economică.
Eficacitatea politicii fiscale se manifestă prin consecinţele ei asupra activităţii economice.
Prin realizarea unei politici fiscale eficiente, bugetul statului va acumula veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor în vederea satisfacerii intereselor generale ale societăţii. Mecanismul
fiscal este un mecanism cu un potenţial înalt de aplicare diferenţiată, adică care permite de a
stimula activitatea diferitor activităţi separat una de cealaltă. Micşorarea poverii fiscale pe
fundalul majorării volumului de producţie industriale poate fi considerată ca un compromis
reuşit între funcţia fiscală şi stimulativă a acestui mecanism.
În concluzie, putem afirma că economia ţării se va afla în proces de stagnare atâta timp cât nu
se întreprind măsuri de îmbunătăţire a sistemului fiscal, se vor modifica structura şi metodele de
lucru ale organelor de control, se va modifica legislaţia privind pedeapsa pentru activităţile ilicite
şi tăinuirea veniturilor. În scopul soluţionării problemelor ce apar în procesul de implementare a
politicii fiscale, consider necesar întreprinderea unor măsuri stricte de înlăturare a factorilor ce
stagnează procedura de acumulare a veniturilor fiscale în bugetul de stat.

9
Bibliografie

Carti, monografii :
1. Ministerul Finanţelor. Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 2015-2017.
Chişinău.2014.
2. Administrarea Publică, nr. 3, 2012, pag.130
3. Armeanic Alexandru. Fiscalitate în statele contemporane. - Chişinău: CEP USM, 2003,
pag.167
4. Talpos I., Crasneac O. Efectele concurenţei fiscale,, Economie teoretică şi aplicată”
.Volumul XVII No. 8(549), 2010. p. 38-54.
5. Articolul 6 (1) din Codul Fiscal.
6. E. Cuslii, l.sup., T. Munteanu, Impozitele ca mecanism de reglare a activităţii economice.
Chisinau : UTM 2014, pag.106

Surse web:
7. https://monitorul.fisc.md/editorial/proiectul-politicii-bugetar-fiscale-si-vamale-pentru-
anul-2018-sustinut-de-guvern.html
8. http://mf.gov.md/sites/default/files/obiectivele_preliminare_ale_politicii_fiscale_si_vama
le_2017_2019.pdf

10

S-ar putea să vă placă și