Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunător :
Data :
Unitatea de învăţământ:
Clasa : a IV-a
Disciplina : Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Învierea Domnului. Arătările Mântuitorului Iisus Hristos după Înviere.
Tipul lecţiei : mixtă
Scopul lecţiei: completarea cunoştinţelor despre aratarile Domnului dupa Invierea Sa din morti, pentru a înţelege importanţa acestui eveniment in
intarirea credintei Sf. Apostoli, ucenicilor si femeilor mironosite.

Competente operaţionale (obiective):


La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
01 - să descrie evenimentul Invierii Domnului;
02 - să explice importanţa Invierii Domnului pentru creştini;
03 - să prezinte modul de pregătire a creştinilor pentru Sfintele Paşti;
04 - să descrie tradiţii locale de Sfintele Paşti;
05 - să identifice persoanele cărora li S-a arătat Mântuitorul lisus Hristos după Invierea Sa din morţi;
06 - să enumere modalităţile prin care ar putea fi ucenici devotaţi Mântuitorului lisus Hristos asemenea femeilor mironosiţe.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, expunerea, povestirea, lectura expresivă, exerciţiul, observarea dirijată, cântarea
religioasă, argumentarea.
2. Mijloace de învăţământ: icoane Invierea Domnului, Arătările după Inviere, fişă de lucru (1),(2), icoane Chipul lui Iisus - pe giulgiu.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Muha, Camelia, Caiet de religie, clasa a IV-ar Editura „Sf, Mina", laşi, 2008.
3. Plămădeală. Mitropolitul Ardealului Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei – Imnul Invierii Domnului;


Momentul - notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea Activitate
1. organiza- 2' activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; exerciţiul frontală
toric - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

Profesorul cere elevilor să rezolve exerciţiul - fişă de lucru. FISA 1


Completaţi spaţiile libere : Activitate Aprecieri
a) Pentru că a doua zi iudeii sărbătoreau........... trupurile celor răstigniţi Fişa de frontală verbale
trebuiau luate de pe...........Pentru a se convinge că lisus este.........., un soldat lucru (1)
L-a împuns cu suliţa şi îndată a curs..........şi........... . FISA 1
Doi prieteni ai lui lisus...........şi..........au luat trupul de pe cruce si la usa
mormântului au prăvălit o..........mare.
Lângă mormânt au rămas..........şi celelalte .......... care plângeau. Exerci-
Verificarea A doua zi, arhiereii au pus..........să păzească mormântul şi au..........piatra de ţiul
cunoştin- 10' teamă ca..........să nu fure trupul. Activitate Aprecieri
2. ţelor b) Când şi cum cinstesc creştinii Patimile, Moartea şi îngroparea Domnului? individu- verbale
anterioare Creştinii cinstesc Patimile, Moartea şi îngroparea Domnului în fiecare ală
an în...........prin savarsirea …. ....... .
- Elevii rezolvă exerciţiul de pe fişa de lucru.
- Elevii prezintă oral rezolvarea exerciţiului. Conver-
• Se verifică oral exerciţiile rezolvate. saţia

2
Pregătirea explicaţia
elevilor
3. pentru 1' - se reaminteşte elevilor că Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus Apostolilor Activitate
receptarea Săi, de multe ori, că după trei zile de la moartea Sa, El va învia; expune- frontală
noilor - elevii ascultă cu atenţie; rea
cunoştinţe

Precizarea Profesorul anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:


4. titlului şi a 2' „Învierea Domnului. Arătările Mântuitorului Iisus Hristos după Înviere.” expune- Activitate
obiectivelor apoi precizează obiectivele (competentele) lecţiei. rea frontală
lecţiei
Profesorul prezintă elevilor marele eveniment al Învierii Domnului.
„După moartea pe cruce şi punerea Trupului Său in mormânt, Domnul
nostru Iisus Hristos S-a coborât cu sufletul în iad şi, biruind moartea, a
Comuni- eliberat pe Adam şi pe Eva, împreună cu toţi drepţii Vechiului Testament.
5. carea 8' În zorii celei de-a treia zi de la punerea Sa în mormânt, s-a făcut cutremur
noilor mare, iar Iisus a înviat şi a ieşit din mormânt; îngerul Domnului a coborât
cunoştinţe din cer, a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi s-a aşezat deasupra ei.
Înfăţişarea îngerului era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
La apariţia lui, cei care păzeau mormântul s-au cutremurat şi, de frică, s-
au făcut ca nişte morţi. Tot în acea zi de duminică, dis-de-dimineaţă,
Măria Magdalena împreună cu alte femei credincioase au venit la Povesti- Activitate
mormânt ca să ungă Trupul lui Iisus cu miresme, aşa cum era obiceiul la rea frontală
iudei. Pe drum se întrebau cine va da la o parte piatra, pentru că era
foarte mare. Când au ajuns acolo, au găsit piatra răsturnată; intrând în
mormânt au văzut un tânăr îmbrăcat în veşmânt alb, care Le-a spus: Nu
vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? A înviat!
Nu este aici. lată locul unde L-au pus."Acesta Ie-a trimis ca să spună şi
ucenicilor Săi ceea ce au aflat.

3
Alergând la Petru şi la Ioan, ucenicii lui Iisus, Măria Magdalena Ie-a
spus: ,Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus". Ei
au venit în mare grabă la mormânt şi au găsit doar giulgiurile şi mahrama
cu care fusese înconjurat Trupul lui Iisus.
Maria Magdalena s-a reîntors şi ea la mormânt şi s-a întâlnit cu Iisus cel
înviat. Ei şi celorlalte femei mironosiţe, lisus Ie-a zis: Nu vă temeţi!
Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei ca să meargă în Galileea şi acolo Mă vor
vedea." Iar ele au făcut precum Le-a poruncit Domnul.
Soldaţii care au stat de pază la mormânt au alergat repede în cetate şi le-
au spus arhiereilor cele ce s-a întâmplat Aceştia le-au dat bani mulţi şi le-
au poruncit să spună că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când
ei dormeau. Iar ei, luând banii, au făcut precum li s-a poruncit.
lisus S-a arătat de mai multe ori Apostolilor Săi şi unora dintre cei care îl
cunoscuseră încredinţându-i de învierea şi Dumnezeirea Sa. Astfel, vestea
învierii Domnului s-a răspândit în Ierusalim şi peste tot pământul.
Învierea Domnului se sărbătoreşte în fiecare an, la Paşti, la o săptămână
după Florii. În noaptea do înviere, creştinii merg la biserică. Fiecare
poartă în mână o lumânare pe care o va aprinde din lumina pe care
preotul o va aduce de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este
simbolul învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi al luminii lui Hristos
asupra întunericului păcatului. În familiile creştine există tradiţia să se
mănânce la Paşti carne de miel şi să se ciocnească ouă roşii. Mielul
simbolizează pe Mântuitorul nostru lisus Hristos, care S-a jertfit pentru
păcatele lumii şi a murit ca un miel nevinovat. Ouăle simbolizează
mormântul purtător de viaţă al Domnului nostru lisus Hristos, care s-a
deschis la învierea Sa din morţi. De aceea, când ciocnesc ouăle, creştinii
spun: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!". Iar culoarea roşie
simbolizează Sângele Domnului care a scurs pe cruce pentru mântuirea
lumii. Timp de patruzeci de zile, începând cu noaptea învierii, creştinii
ortodocşi se vor saluta zicând unii către alţii:Hristos a înviat!" şi
răspunzând adevărat a înviat!" Învierea Domnului este cea mai mare

4
sărbătoare creştină.”
- Elevii ascultă cu atenţie.

Profesorul prezintă elevilor icoana Invierea Domnului şi imagini (icoane) cu Observa- Icoanele
Arătările Mântuitorului Iisus Hristos după Înviere. ţia Invierea
- Elevii privesc cu atenţie şi răspund la solicitările profesorului. dirijată Domnului
• Se cere elevilor să identifice şi să enumere persoanele cărora li S-a arătat şi Arătările
Mântuitorul Iisus Hristos. Domnului Activitate Aprecieri
- .....Mariei Magdalena, Apostolilor în diferite locuri, ucenicilor după frontala verbale
Luca şi Cleopa în drum spre Emaus etc." Exerci- Înviere
Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: ţiul
01 „- Când a înviat Mântuitorul Iisus Hristos?"
- „ ...la trei zile după îngroparea Sa."
„- Cum s-a produs acest tainic eveniment?"
- „...a fost un cutremur mare şi un înger al Domnului a dat piatra Conver-
de la uşa mormântului." saţia
„- Ce au făcut soldaţii care erau de pază la mormânt?"
- „...au căzut cu faţa la pământ, s-au înfricoşat şi au mers să le
spună arhiereilor despre marea minune."
„- Ce atitudine au avut arhiereii?" Activitate Aprecieri
- „...au plătit pe soldaţi ca să mintă , spunând că Trupul lui lisus frontala verbale
Hristos a fost luat de Apostolii Săi, noaptea în ascuns."
„ Voi aţi putea crede acest fapt? Argumentaţi!" Argu-
- „...nu aveau cum să ia Apostolii Trupul lui Iisus Hristos, pentru că mentarea
mormântul era foarte bine păzit de soldaţi."
- „...Apostolii , de frică, stăteau ascunşi să nu fie şi ei prinşi de
arhierei."
- „...piatra de pe mormânt ar fi făcut mare zgomot şi soldaţii ar fi
auzit." Explica-
Profesorul explică elevilor cuvintele giulgiu şi mahrama. (Elevii au pe fisa ţia
explicatiile, iar profesorul arata imaginile din ppt.) Activitate

5
02 Profesorul prezintă elevilor chipul lui Hristos de pe giulgiu din Torino ppt Imagine frontală
şi se dau explicaţii. Chipul Iui
- Elevii privesc imaginea şi ascultă cu atenţie. Observa- lisus de pe
Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări: ţia giulgiu Aprecieri
„ Care este importanţa Invierii Domnului pentru creştini?" dirijată verbale
Fixarea şi - ....prin învierea din morţi, Hristos a biruit puterea morţii. Aşa cum
sistemati- 22' El a înviat, tot aşa ne va învia şi trupurile noastre la a doua Sa venire." Conver-
6. zarea „- Cum se mai numeşte sărbătoarea Învierii Domnului?” saţia
cunoştin- - „...Sf. Paşti."
ţelor Precizare:
Paşte înseamnă trecere. La sfintele Paşti sărbătorim trecerea de la moarte la
03 viaţă, biruinţa vieţii asupra morţii.
„Cum se pregătesc creştinii pentru Sf. Paşti?"
- „...postesc 40 de zile înainte de Invierea Domnului, se spovedesc, se
împărtăşesc se roagă mai mult, fac fapte bune, iartă toate pentru înviere; îşi
îngrijesc casa şi pregătesc mâncăruri deosebite."

Se citeşte elevilor poezia Paştile în sat de Rădulescu Niger. (*)


04 - elevii ascultă cu atenţie; Lectura
„Ce tradiţii creştine păstraţi de Paşti în familia voastră?" expresivă
- „...mergem la biserică pentru a primi lumina Invierii, consumăm
pască, carne de miel, etc, rostim salutul: „Hristos a înviat! / Adevărat Conver-
a înviat! „ saţia

Profesorul cere elevilor să rezolve exerciţiul de pe fişa de lucru. Activitate Aprecieri


Fişa de frontală verbale
05 Completaţi spaţiile libere din coloana B cu numele persoanelor cărora li s-a exerciţiul lucru
arătat Hristos, ţinând cont de acele împrejurări, notate în coloana A. FISA 2
A. B.
- Eu am avut dovezi că este adevărat. ......................
- Noi am alergat la mormânt să ne convingem .......................

6
- Eu am alergat să spun ucenicilor. ....................... Activitate
- Noi am crezut că este o nălucă. ...................... indivi-
- Noi ne-am întors la mormânt şi am plâns. ...................... duală

Precizare:
Femeile mironosiţe au dat dovadă de mult curaj şi iubire faţă de Dumnezeu,
în timpul Patimilor, Morţii şi învierii Domnului.

Răspundeţi la următoarele întrebări:


06 „Care sunt modalităţile prin care puteţi fi şi voi ucenici devotaţi ai lui
Hristos?"
• Elevii răspund la întrebare şi notează răspunsul în caiete. Activitate
- „ - să transmitem şi altora vestea Invierii Domnului; să participăm la indivi-
slujba învierii Domnului; să sărbătorim creştineşte învierea duală
Domnului; să-L iubim din tot sufletul pe Dumnezeu şi pe aproapele Calculato
nostru." Cântarea r/ video
Dacă este nevoie, profesorul intervine cu întrebări suplimentare,sau cu religioasă proiector
explicaţii suplimentare.
Apoi, se audiază, se memorează şi se intonează cântarea religioasă
„Luminează-te, luminează-te noule lerusalimule!"- 4`52`` Aprecieri
http://www.youtube.com/watch?v=pr1UETQh4aQ verbale
- elevii ascultă cu atenţie, apoi memorează şi intonează cântarea
religioasă menţionată;

Profesorul face aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea


elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe; apoi
7. Aprecierea 1' notează elevii care au participat la lecţie. Explica- Activitate Aprecieri
activităţii - elevii ascultă aprecierile făcute de profesor; ţia frontală verbale

7
Precizarea • Se anunţă şi se explică tema pentru acasă :
şi Alcătuiţi un text cu titlul Martorii Invierii Domnului, folosind şi Expune- Activitate
8. explicarea 2' cuvintele : lumânare, lumină, biserică, ouă roşii, iertăm, primăvară, rea frontală
temei bucurie, mironosite, apostoli.
pentru - elevii ascultă cu atenţie explicaţiile profesorului şi notează tema
acasă în caiete;

9.
Încheierea Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; Exerciţi- Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; ul frontală

8
9

S-ar putea să vă placă și