Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 04.11.

2016
Clasa a V-a
Unitatea de învăţare: Noţiuni de catehism
Titlul lecţiei: Împărtăşania / Euharistia - Unirea reală cu Hristos
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 50 minute

Proiect didactic

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
- să definească Sfânta Taină a Împărtăşaniei;
- să cunoască cine a instituit această Sfântă Taină şi când;
- să înţeleagă importanţa acestei Taine în viaţa creştinului;
- să cunoască faptul că Sfânta Euharistie se săvârşeşte în timpul celei
mai mari importante slujbe bisericeşti, care se numeşte Sfânta
Liturghie.
Obiective formativ-educative:
- să se pregătească sufleteşte pentru împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Domnului;
- să participe la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători, pentru a fi
împreună cu Hristos la reînnoirea Cinei celei de Taină „Aceasta să o
faceţi întru pomenirea Mea”.
Strategia didactică
- Mijloace de învăţământ folosite în lecţie: Sfânta Scriptură, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, D. Călugăr, Hristos în şcoală, Religia creştin-
ortodoxă (Caiet pentru clasa a V-a).
- Metode de învăţământ utilizate în lecţie: conversaţia, explicaţia,
descrierea, problematizarea.
- Forme de organizare: frontal, individual.
Desfăşurarea lecţiei

1. Moment organizatoric / 2 minute


- se rosteşte rugăciunea „Tatăl nostru”;
- se notează absenţele.
2. Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă / 7 minute
3. Pregătirea pentru lecţia nouă / 4 minute
P: Am vorbit în clasele mici despre Sfintele Taine, aceste lucrări
sfinţitoare ale Bisericii instituite de Domnul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea
credincioşilor.
Am învăţat că unirea cu Iisus Hristos în Biserica Sa se face şi se păstrează
prin Sfintele Taine şi prin păzirea poruncilor Lui.
Cum putem defini Sfintele Taine?
E: Sfintele Taine sunt lucrări sfinte prin care oamenii se unesc cu Hristos,
se întăresc, cresc, se hrănesc, se sfinţesc şi trăiesc din viaţa pe care le-o dă.
P: Ne amintim care este numărul Sfintelor Taine instituite de Hristos şi
administrate de Biserica noastră?
E: Sfintele Taine sunt în număr de şapte: Botezul, Mirungerea, Euharistia,
Pocăinţa, Nunta, Preoţia şi Maslul.
P: Prin botez devenim membri ai Bisericii, Trupul tainic al lui Iisus
Hristos, primim harul necesar mântuirii şi suntem chemaţi la o viaţă nouă, viaţa
în Hristos: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat”.
Iar prin Hristos, care este nedespărţit de Tatăl şi de Duhul Sfânt, toţi cei
care se unesc cu El prin Botez şi prin celelalte Sfinte Taine se împărtăşesc de
viaţa Sfintei Treimi.
4. Anunţarea titlului lecţiei noi şi: / / 2 minute
- prezentarea obiectivelor propuse.
P: Vom învăţa astăzi despre Împărtăşanie/ Euharistie - unirea reală cu
Hristos, despre importanţa ei pentru viaţa creştinului şi vom afla cum
trebuie să ne pregătim sufleteşte pentru a ne putea împărtăşi cu Trupul şi
Sângele Domnului, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.
5. Comunicarea noilor cunoştinţe / 20 minute
6. Fixarea cunoştinţelor /5 minute
P: Când a fost întemeiată Sfânta Taină a Euharistiei?
E: Sfânta Taină a Euharistiei a fost întemeiată la Cina cea de Taină de
către Domnul nostru Iisus Hristos.
P: Ce a făcut El atunci?
E: Hristos a luat pâinea în mâinile Sale, a mulţumit, a binecuvântat-o şi a
frânt-o, zicând: „Luaţi, mâncaţi. Acesta este Trupul Meu”. Apoi a luat paharul
cu vin şi binecuvântându-l a zis: „Beţi dintru acesta toţi. Acesta este sângele
Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor”.
P: Ştim că Hristos a continuat spunând: „Aceasta să o faceţi întru
pomenirea Mea”.
Care este slujba în timpul căreia se reînnoieşte Cina cea de Taină?
E: Sfânta Liturghie este slujba în care se reînnoieşte Cina cea de Taină, în
timpul căreia pâinea şi vinul, aduse lui Dumnezeu ca jertfă nesângeroasă, se
prefac prin puterea Duhului Sfânt, la rugăciunea preotului şi a credincioşilor, în
mod tainic şi nevăzut, în însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos.
7. Aprecierea, asocierea, generalizarea / 5 minute
Unirea cu Hristos prin Împărtăşanie este foarte importantă pentru fiecare
credincios. El însuşi a spus: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu,
petrece în Mine şi Eu în el. Iar de nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi
bea Sângele Lui nu veţi avea viaţă în voi”.
Împărtăşania cu Trupul şi Sângele Domnului ne întăreşte în Hristos, ne
aduce iertare păcatelor, ne dă linişte bucurie şi pace în suflete, puterea de a birui
răul şi de a fi mai buni.
Dar aceasta trebuie să o facem pregătiţi sufleteşte, numai după ce ne-am
mărturisit păcatele cu părere de rău şi cu dorinţa de îndreptare. „Să se cerceteze
omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce
mănâncă şi bea cu nevrednicie osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul
Domului”.
Să înţelegem importanţa Împărtăşaniei în viaţa noastră şi când rostim
cuvintele rugăciunii: „Cinei Tale celei de Taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaş
mă primeşte, că nu voi spune vrăşmaşilor Tăi, Taina Ta, nici sărutare nu Îţi voi
da, ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ţie: pomeneşte-mă Doamne
când vei veni întru Împărăţia Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie
împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine Doamne, ci spre tămăduirea trupului şi a
sufletului. Amin.”
8. Evaluarea / 3 minute
Profesorul evaluează răspunsurile date de elevi.
9. Încheierea / 2 minute
Rugăciunea:,, Cuvine-se cu adevărat”
Salutul.