Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de caracterizare psihologică

Eleva: X
Clasa: Y
Profesor diriginte: Z (Disciplina- Limba şi literatura română)
Data:

Date psihologice:

1. Intelectul
A.Spirit de observaţie
Are un spirit de observaţie dezvoltat.
B.Nivelul de dezvoltare al imaginaţiei
Nivelul de dezvoltare al imaginaţiei se încadrează în limitele medii specifice vârstei.
C.Capacitatea de inţelegere
Elevul inţelege la nivel mediu materialul oral şi scris, având nevoie de multiple explicaţii
clare. Eleva are un coeficient de inteligenţă mediu.
D.Nivelul de dezvoltare al memoriei
Are nevoie de mai multe repetiţii pentru a realiza o bună împărţire a informaţiilor, dar
conservarea cunoştinţelor este fidelă doar în cazul în care ele sunt
considerate interesante.
E. Uşurinţa / dificultatea exprimării verbale, corectitudinea/incorectitudinea exprimării
verbale.
Dispune de un vocabular mediu, are unele dificultăţi în exprimarea verbala, poate v e r b a l i z a
propriile idei şi stări afective. De asemenea,exprimarea ei orală şi
scrisă se află în limitele medii specifice vârstei .
F.Capacitatea de concentrare a atenţiei.
Capacitatea de concentrare a atenţiei este buna. Din punct de vedere al mobilităţii atenţiei, se
situează în limitele normale.
G.Stilul de învăţare al elevei.
Eleva şi-a construit propriul stil de învăţare în funcţie de performanţele pe care le-a obţinut
de-a lungul anilor în acest tip de activitate. Ea nu obişnuieşte să citească integral
materialul de asimilat, dar extrage ideile esenţiale ale textului( idei formulate atât cu propriile
cuvinte cât şi cu expresiile din text) şi să le noteze pe caietul de notiţe.Memoria
vizuală joacă un rol esenţial în procesul de asimilare a cunoştinţelor.
2. Afectivitatea.
Eleva îşi exteriorizează rar trăirile afective, având multiple rezerve în acest sens. Este mai degrabă
închisă în sine.
3.Voinţa şi motivaţia.
Deciziile minore le ia uşor, pe cand cele semnificative pentru viaţa ei sunt luate dupa o atentă
gândire a situaţiei. Este mai degrabă motivată extrinsec în procesul educativ-formativ.
4.Însuşiri de personalitate.
a) temperamentul
Are un temperament predominant flegmatic, dar si caracteristici specifice temperamentului melancolic.
b) caracterul
Eleva este sociabilă, doreşte să-şi ajute colegii, este integrată în colectiv. Este modestă şi
sinceră. Se remarcă prin decenţă atât la nivel vestimentar, cât mai ales comportamental. Are
tact şi bun simţ, cunoaşte regulile şcolii şi le respectă, având o relaţie foarte bună cu profesorii, colectivul
auxiliar al liceului şi colegii. Se observă interesul pentru anumite materii, dar şi dezinteres pentru altele
(română, engleză).
Date referitoare la conduita elevului la ore
a)conduita la lecţii.
Eleva este atentă şi activă la lecţii, însă exista şi discipline care nu o interesează în mod deosebit. Se remarcă
dorinţa de afirmare şi de a fi apreciată pentru efortul depus.
b)conduita în grupul şcolar.
Are prieteni şi relaţionează bine cu cei din colectivul clasei.

Concluzii
Dezvoltarea elevei în plan psihic se desfăşoară în limitele specifice vârstei, în plan
educaţional prezintă motivaţie pe care o manifestă doar la disciplinele considerate interesante.
Se recomandă continuarea cursurilor, o mai bună frecvenţă şcolară şi mai mult interes pentru disciplinele
studiate.