Sunteți pe pagina 1din 53

TREZI

T, !
I
-VA
ÎN NUM ELE TOLERANȚEI
Tol
eranțaî
nsea
mnăs ăsupo
rțiînl
iniș
temult
ere
le
Tr
ebuiesăevi
tecre
ști
niic
ompletvor
bireas
arc
asti
că?

JAPONIA ASTĂZI
Cuni
poni
iînt
impuloc
upaț
iei

DAR POATE FI GĂSIT ÎN


BIBLIE?
Săe
vit
ămc
urs
eles
ubt
il
epuselacal
edeinstr
ume
nte
lea
măgi
toar
eal
e
cava
ler
il
orluiCol
umb

O GRĂDINĂ LA FEREASTRA
TA
I
nvi
taț
iiar
naî
ncas
elevoa
strepe
isaj
ulve
rdedi
nti
mpulv
eri
i!

8 februarie 1950
MISIUNEA ACESTEI REVISTE

Sursele de știri care vă pot ține treji la chestiunile vitale trebuie să fie libere
de cenzură și interese egoiste. „Treziți-vă!” nu are restricții. Ea recunoaște faptele, le
face față, este deschisă în fața realităților publice. Nu este legată de ambiții sau obli-
gații politice; este nestingherită de agenți de publicitate; este nepărtinitoare față de
crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă ca să-ți poată vorbi liber. Dar
ea nu abuzează de libertate; își păstrează integritatea față de adevăr.

„Treziți-vă” folosește surse obișnuite de știri, dar nu este dependentă. Proprii


ei corespondenți se află pe toate continentele, în sute de națiuni. Rapoartele ei necen-
zurate ajung la voi din cele patru colțuri ale pământului, prin aceste coloane. Punctul
de vedere al acestei reviste nu este limitat, ci internațional. Ea este citită în multe
națiuni, în multe limbi, de persoane de toate vârstele. În paginile ei sunt trecute în
revistă multe domenii de cunoștință: guvernare, comerț, religie, istorie, geografie,
știință, condiții sociale, minuni ale naturii, deoarece aria ei de acoperire este la fel de
vastă precum pământul și la fel de înaltă precum cerurile.

„Treziți-vă” se dedică principiilor drepte, să demaște dușmani ascunși și


pericole subtile, să apere libertatea pentru toți, să mângâie pe cei care plâng și să-i
întărească pe cei deznădăjduiți de eșecurile unei lumi delincvente, reflectând singura
speranță pentru stabilirea unei drepte Lumi Noi.

Familiarizați-vă cu „Treziți-vă”! Rămîneți treji citind „Treziți-vă.”

CUPRINS
ÎN NUMELE TOLERANȚEI 2 PETROL DIN ȘIST ȘI CĂRBUNE 21

TOLERANȚĂ PENTRU CE? 3 “DAR POATE FI GĂSIT ÎN BIBLIE?” 24

ESTE POTRIVIT SĂ FOLOSIM SARCASMUL? 5 TRADIȚIA CONTRAZICE SCRIPTURILE 26

BATJOCURĂ ȘI ZEFLEMEA CLARE 7 RAPORT DESPRE VIAȚA DIN SĂLBĂTICIE 29

DE CE REVISTA TREZIȚI-VĂ! FOLOSEȘTE O VORBIRE O GRĂDINĂ LA FEREASTRA TA 31


DIRECTĂ? 9
ARE NEVOIE DE SOL SI APĂ 33
JAPONIA ASTĂZI 11
PLABTE CU FRUNZE 34
“FRATELE MAI MARE” AL JAPONIEI 14
PLANTE CU FLORI 35
CRIMELE NAZISTE DEPĂȘITE 16
“CUVÂNTUL TĂU ESTE ADEVĂRUL” 37
NEBUNIA PERSECUȚIEI 16
“CĂSĂTORIȚI-VĂ ÎN DOMNUL!”
“VÂRSTA LUCRURILOR LIPSITE DE IMPORTANȚĂ” 17
MOBILIZAREA ȘI LIBERTATEA CONȘTIINȚEI 40
MUNȚI ȘI OCEANE DE PETROL 18
RETROPERSPECTIVĂ ASUPRA LUMII 44
TIDELAND 20
1
“Este timpul să vă treziți!” – Romani 13:1

ÎN NUMELE TOLERANȚEI
Relatat de corespondentul “Treziți-vă!” din Britania

Astăzi se spun multe despre toleranță. Nu despre toleranța care permite exprimarea liberă a unei păreri diferite, ci
despre o toleranță care suportă în tăcere o părere contradictorie. Dar această toleranță în tăcere este considerată
esențială doar în chestiuni religioase. S-au spus multe despre frățietate, dar tot timpul în legătură cu religiile. Pentru
politicieni, oameni ai finanțelor sau militariști, nu există o Săptămână a Frățietății. Pentru ei toleranța nu înseamnă
să suporți în tăcere o părere contradictorie. Ei se aventurează în lupte sarcastice de cuvinte, în războaie reci
înverșunate, dezlănțuie campanii verbae de calomnii în încăierări furtunoase, ca adevărul să poată triumfa asupra
erorii. Dar punctul de vedere modern este acela potrivit căruia chestiunile din Biblie nu trebuie să fie cercetate cu
de-amănuntul, prin discuții publice. În domeniul Bibliei vorbirea liberă devine intoleranță; eroarea religioasă devine
inatacabilă; cuvintele directe sau sarcastice îngrozes. Dar în domeniul Bibliei, ce autoritate este mai bună decât
Biblia? Acest articol face o cercetare în Scripturi, pentru a vedea dacă vorbirea direct, și chiar sarcastică, stă în
picioare sau cade înaintea standardului divin.

„Frățietatea nu este doar un Așa spunea președintele Tru-


impuls generos, ci o poruncă divină. man, la Conferința Națională a Crești-
Alții pot fi mișcați spre frățietate doar nilor și Evreilor, când cerea sprijin pen-
prin sentiment. Noi recunoaștem tru a lor Săptămână a Frățietății. Cuvin-
frățietatea ca o datorie religioasă. tele lui ridică întrebări: Este frățietatea
Toate credințele reprezentate aici dintre grupuri bisericești diferite o po-
susțin ca moștenire comună marele runcă divină și o datorie religioasă? A
cugetări ale profeților evrei. Profeții au spus așa remarcabilul profet evreu
fost printre primii oameni care au Moise, atunci când a avertizat cu pri-
văzut cum conceptul de frățietate în vire la alte religii? „Să nu le servești
Dumnezeu însemna ca oamenii să facă dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o
ce este drept unii față de alții”. cursă pentru tine. Ci să le distrugeți

2
altarele, să le sfărâmați chipurile și să Nici oamenii credinicioși di-
le tăiați stâlpii; să nu faci vreun naintea lui Cristos nu au susținut inter-
legământ cu locuitorii țării, căci ei vor confesiunea. „Pot umbla doi
avea relații imorale cu dumnezeii lor.” împreună, dacă nu sunt de acord?”
(Deuteronomul 7:16, Exodul 34:13,15) (Amos 3:3) Când israeliții au intrat în
A recunoscut Cristos, Fiul lui Dum- Canaan ei nu au fost instruiți să în-
nezeu, frățietatea cu fariseii , când i-a ceapă Săptămâni ale Frățietății, pentru
etichetat ca fii ai lui Satan? – Ioan 8:44 a promova armonia dintre ei și falșii în-
chinători de acolo. O astfel de fraterni-
Vă dați seama cum calea inte- zare slabă a fost practicată mai târziu,
grității creștine nu este aceeași cu dar rezultatul a fost greu de plătit. Pe
calea compromisului. Isus nu a sprijinit altarul subtil al păcii religioase ei au sa-
nici o mișcare inter-confesională, pen-
crificat integritatea față de Iehova. Pe
tru unificarea scribilor, fariseilor, sa- măsură ce secolele se derulau, a lor
ducheilor și creștinilor. În locul acestei slabă cădere din nou în păcat a luat
fuziuni, Isus Cristos le-a spus creștini- avânt, până în cele din urmă, când
lor: „Lăsați-i! Sunt lideri orbi, care aceasta i-a dus la un dezastru național
călăuzesc alți orbi. Și dacă un orb
și captivitate babiloniană. Dar oamenii
călăuzește alt orb, vor cădea amândoi credincioși au ocolit cursele viclene ale
în groapă!” (Matei 15:14) Când cei or- inter-confesiunii și compromisurile
biți spiritual au avut ochii deschiși, ei slabe ale frățietății. Ei au calculat cos-
și-au părăsit fostele secte din întune- tul păcii religioase, și când au adăugat
ric. Ei n-au încercat nici o unificare
la aceasta integritatea față de Dum-
prostească a creștinismului cu docrina nezeu, au refuzat să plătească prețul.
fariseilor și a saducheilor, căci acel
aluat religios ar fi contaminat crești- Toleranță pentru ce?
nismul pur. (Matei 16:6,12; Galateni
5:9) Nici Isus, nici discipolii lui nu au to- Astăzi majoritatea religioniști-
lor plătesc cu prea multă ușurință inte-
lerat un jug inegal între cel credincios
și cel necredincios, între dreptate și ne- gritatea față de principiul scriptural,
dreptate, între lumină și întuneric, pentru armonie de fațadă între secte și
între Cristos și Belial, între templul lui culte. Cândva crezul popular sprijinit
Dumnezeu și idoli. Ei nu au cerut inter- era că multele religii separate erau
doar căi diferite care duc la cer, dar
confesiune, ci separare. (2 Corinteni
6:14-18) acum conducătorii moderni religioși
vor să unifice într-o autostradă cu
multe benzi toate aceste căi religioase

3
diferite. Ei doresc o singură biserică vieme care nu se împotrivește, tâ-
mondială. Realizând că aceasta în- rându-se să-și facă loc într-o existență
seamnă aducerea laolaltă a unui con- inutilă, până la moartea veșnică.
glomerat de doctrină și ritualuri con-
tradictorii, care se combat și se resping Această modernă doctrină
reciproc, ei strigă după toleranță, sa- subtilă și vicleană a toleranței, care-și
lută toleranța ca liant necesar pentru face loc, pe ocolite, prin teritoriu, nu
unificarea tuturor sectelor. este toleranță adevărată, ci de fapt
este intoleranță, deghizată în mod dia-
Toleranță pentru ce? Cum bolic. În numele toleranței oamenii au
pentru ce, toleranță pentru eroare! Ca devenit intoleranți față de demascarea
un creștin să intre în staulul inter-con- răufăcătorilor religioși, intoleranți față
fesiunii trebuie să tolereze învățăturile de adevărul veritabil al Bibliei, care îi
păgâne care au etichetă creștină, să to- eliberează pe oameni, intoleranți față
lereze dogma unui Dumnezeu trei-în- de predicarea evangheliei, care elibe-
unu, să tolereze afirmațiile că Dum- rează prizonieri din falsele religii și îi
nezeu chinuie cu răutate suflete într- pune să meargă pe calea care duce la
un lac de foc, să tolereze blasfemia că viață. Cultul toleranței moderne dă o
Dumnezeu va elibera, pentru bani, nouă însemnătate cuvântului tole-
dintr-un purgatoriu arzător, sufletele ranță. Pentru ei aceasta nu înseamnă
care suferă, să tolereze jocurile de no- să tolerezi exprimarea unei păreri dife-
roc, să tolereze punctul de vedere că rite de a lor; pentru ei înseamnă să to-
Isus nu a fost Mesia, ci un impostor, să lerezi diferențele care nu trebuie să fie
tolereze ipocrizia clerului și amestecul dezbătute niciodată prea aprins. Ei
politic, să tolereze iubitorii de război spun că provocarea înseamnă instigare
religioși și binecuvântarea preotului, la ură. Ei nu pot tolera aceasta.
când un creștin ucide alt creștin, și tot
așa va curge un șuvoi nesfârșit de blas- De fapt, susținătorii înfocați ai
toleranței nu sunt toleranți în chestiuni
femii împotriva lui Dumnezeu, pe care
creștinul ar trebui să le tolereze în în care simt puternic. De exemplu: to-
tăcere. El ar trebui să închidă ochii la lerează ei în tăcere tactici politice,
păcat, la fărădelege, să-și astupe ure- comerciale; sociale și militare la care se
chile la blasfemie, să fie mut pentru a opun? Ar însemna aceasta un război
rece-fierbinte dacă ar face-o? Tole-
tolera răul în tăcere. Temându-se să
ofenseze prin cuvânt sau faptă, to- ranța în tăcere a erorii pare să se aplice
lerând orice cursă satanică în numele doar în domeniul religios. De ce? Moti-
toleranței, el se va transforma într-un vul pentru care trebuie să tolerăm

4
diferențele religioase, așa cum își tole- denominațiuni sau secte religioase”.
rează mama copiii, după cum spun Unul din scopurile publicate ale legii
mulți, este că ei consideră că religia are era să oprească „insultarea și calom-
puțină importanță practică. Așa că ar- niile abuzive la adresa tuturor formelor
gumentează: „De ce să scoatem în evi- de religii organizate, în revistelor aces-
dență diferențele, să creăm dezbinări, tor grupuri, cum sunt partidul commu-
de ce să nu trăim în pace? Cu vederea nist și martorii lui Iehova”. Orice
lor mioapă și materialistă ei nu-l văd pe urmărire în justiție va avea sarcina de
Dumnezeu în chestiune, refuză să vadă a le dovedi literatura nevinovată;
necesitatea de a lăsa adevărul să aceasta va fi considerată vinovată
triumfe asupra erorii, prin discuții pu- până când va fi dovedită inocentă. Din
blice, sau de a lăsa adevărul Bibliei să nou, o lege introdusă în legislația sta-
fie predicat, chiar dacă acesta dezbină tului California a căutat să facă ilegală,
mamă, tată, fiu și fiică. (Luca 12:51-53) pentru oricine, distribuirea sau
Ei preferă blasfemia împotriva lui pregătirea „oricărei propagande me-
Dumnezeu, decât demascarea erorii nită să minimalizeze, să ridiculizeze, să
care șochează susceptibilități reli- insulte, să condamne sau să susțină
gioase vulnerabile, deoarece nu apre- batjocorirea și disprețuirea oricărui sis-
ciază că „Dumnezeu să fie găsit ade- tem sau a oricărei denominațiuni reli-
vărat, chiar dacă toți oamenii sunt mi- gioase”. Cu mai bine de zece ani în
nicinoși”. (Romani 3:4, AAT) Mai bine urmă, Curtea Supremă a Statelor Unite
ca omenirea să fie dezbinată și unii să a declarat ilegale astfel de legi interdic-
aibă dreptate, decât să fie unificată și torii. 310 U.S. 296.
toți să greșească.
Ocazional, un cititor al revistei
Este potrivit să folosim sarcasmul? Treziți-vă! va face un protest similar
împotriva folosirii sarcasmului. Cineva
În numele toleranței a ripostat recent: „Este necesar sarcas-
unii legiuitori vor deveni intoleranți
mul, ca să apară atât de des în arti-
față de libertatea de exprimare și de colele principale ale revistei Treziți-vă?
închinare. Ei vor pune la cale răul sub Nu putem avea declarații directe pen-
adăpostul legii. (Psalmul 94:20) Anul tru schimbare și să lăsăm sarcasmul lu-
trecut a intrat în vigoare o lege, într-o mii și scriitorilor ei? Tactul trebuie să
adunare a statului Australia, care să
fie arma noastră teocratică. De ce nu
„împiedice scrierile blasfemiatoare este folosit tactul în Treziți-vă?” Fără
care incită la aversiune împotriva îndoială, aceste întrebări sunt puse cu
oricărei religii, sau a oricărei

5
sinceritate și merită un răspuns res- „Cum poți să spui: Nu m-am pângărit?
pectuos. N-am umblat după Baali? Privește-ți
calea în vale! Ia aminte la ce-ai făcut!
Este sarcasmul teocratic?
Pe cămila tânără și iute care aleargă în-
În primul rând, există o ură po- coace și încolo pe căile ei, pe zebra de-
trivită. Iehova îi urăște pe mincinoși și prinsă cu pustiul, care aleargă, trăgând
răufăcători (Psalmul 5:5,6; Proverbele aerul cu putere, mânată de pofta su-
6:16-19) Cristos împărtășește aceeași fletului ei, cine o poate întoarce când îi
ură. (Evrei 1:8,9) Toți creștinii pot vine vremea împerecherii? Toți cei ce
spune Amin la cuvintele lui David: „Să o caută nu vor trebui să se obosească.
nu-I urăsc eu pe cei ce te urăsc, O vor găsi în luna ei”. (Ieremia 2:23,24,
DOAMNE? Să nu-i urăsc eu pe cei care Moffatt)
Ți se împotrivesc? Îi voi urî cu o ură de
Cine va pretinde că Iov, Isaia și
moarte”. (Psalmul 139:21,22, AAT). Ieremia au vorbit pe un ton liniștit, fără
Această ură nu este suprimată sau as- a accentua sau fără sentimente? Își
cunsă în mod fățarnic, ci își găsește o poate imagina cineva astfel de con-
exprimare frecventă și directă în Cu- damnări devastatoare, rostite papaga-
vântul lui Dumnezeu. Da, aceasta chiar
licește de guri,. fără inflexiuni verbale,
își găsește loc printr-un sarcasm tăios de batjocură și dezgust, pe care le cer
și printr-o ridiculizare batjocoritoare. cuvintele? Cine poate argument că
Iov și-a numit cei trei „prieteni aceasta a fost decât o „vorbire
religioși” „plăsmuitori de minciuni” și simplă”? Că acest limbaj puternic a fost
„doctori de nimic”. (Iov 13:4) Isaia nu rostit slab, cu o voce neutră sau
s-a sfiit când i-a demascat pe păstorii pașnică? Că inima vorbitorului nu era
religioși, ce trebuiau să vegheze turma acolo? Inima reprezintă sediul motive-
lui Dumnezeu; „Străjerii lui sunt orbi. lor și a emoțiilor și putem fi siguri de
Nici unul nu observă nimic. Toșți sunt multă indignare dreaptă aflată în acele
niște câini muți, care nu pot să latre, trei inimi, pentru a le face pe acele trei
gâfâie, se culcă, le place să dormiteze. guri să izbucnească în cuvinte, cu toate
Sunt niște câini foarte lacomi, care nu sentimentele necesare.
se mai satură”. (Isaia 56:10,11, margin) „Din abundența inimii
Și ce să mai spunem despre vorbirea vorbește gura”, spunea Isus, (Matei
biciuitoare a lui Ieremia, care a criticat
12:34) De aceea, putem fi siguri că Isus
aspru adulterul spiritual al Israelului cu a permis ca din minte să izvorască sen-
dumnezei demoni, asemănându-l cu timente sigure cu idei, astfel încât
niște animale înnebunite de poftă? –
6
ambele să-și găsească o exprimare de- clase: „Voi aveți de tată pe diavol”
plină, prin cuvinte care ies din gura lui. (Ioan 8:44) Petru s-a referit la cei care
El a vorbit din inimă atunci când s-a re- cad din nou în păcat ca la câini care se
ferit la ucigașul și vicleanul Irod ca la întorc la ce vomită și ca la scroafe
„acea vulpe”, când i-a numit pe unii spălate care se întorc în mocirlă. – 2
„porci sălbatici” înaintea cărora să nu Petru 2:22.
fie aruncate perlele adevărului. (Matei
7:6, Luca 13:32) Nu-i ridiculiza el pe Batjocură și zeflemea clare
ipocriții care se presupune că scoteau Dacă unii încă vor spune că
paiul din ochii altora, în timp ce aveau cele de mai sus nu înseamnă sarcasm,
bârne în ai lor? (Matei 7:3-5) Și cât de ci doar o vorbire directă, rostită fără
ridicol a înfățișat el clerul, care făcea viață, să se gândească la următoarele:
tam-tam pe chestiuni minore, dar își ascultați-l din nou pe Iov, cum se
băteau joc de chestiuni majore! Dacă adresează celor trei „prieteni”: „Fără
ai vedea un tovarăș sclifosit scoțând un îndoială, sunteți oameni care știu!
țânțar din băutură, dar lăsând acolo o Înțelepciunea va muri odată cu voi!”
cămilă și înghițind-o, nu l-ai considera Asta vroia să spună Iov? Nu prea! După
un nebun ridicol? Tot așa i-a numit Isus câteva secunde, le-a spus: „Întrebați și
pe cei din cler și a zis: „Călăuze oarbe chiar animalele vă vor învăța. Întrebați
care strecoară țânțarul și înghit păsările sălbatice și vă vor spune. Târâ-
cămila!” (Matei 23:17,23,24, ASV) toarele vă vor instrui, peștii din mare
Și cine este așa neghiob încât vă vor informa”. Nu erau atât de înțele-
pți dacă trebuiau să meargă la târâ-
să nu simtă preocuparea profundă din
vocea lui Isus, când a strigat: „Vai de toare ca să primească niște instruire.
voi, cărturari și farisei fățarnici! Căci Acei oameni credeau că știu tot, cre-
voi curățați partea din exterior a pa- deau că toată înțelepciunea se găsea în
harului și a farfuriei, dar în interior sunt capul lor și avea să dispară odată cu ei.
Asta le-a spus Iov. Se numește ironie
pline de excese și abuzuri. Vai de voi,
cărturari și farisei fățarnici! Căci voi când o persoană spune ceva, dar vrea
sunteți ca mormintele văruite, care par să spună exact contrariul. Cuvintele lui
frumoase pe exterior, dar în interior Iov curgeau într-o ironie sarcastică!
sunt pline de oasele morților și de (Iov 12:2,7,8, Moffatt)
toată necurăția. Șerpi, pui de vipere, Pentru un exemplu de bat-
cum veți scăpa de judecata iadului jocură, deschideți Biblia la Isaia capi-
(gheena)? (Matei 23:25, 27,33, ASV, tolele 13 și 14, și citiți acolo cântarea
margin) Mai târziu, i-a spus aceiași de batjocură la adresa Babilonului și a
7
regelui acestuia. Observați, de aseme- dimineața până la amiază. Ei au
nea, tonul batjocoritor din strigat, s-au zvârcolit, s-au tăiat cu
următoarele: „Puternicii Babilonului cuțite și lănci, după cum obișnuiau,
au încetat să mai lupte, au rămas pe lo- până când sângele țâșnea șiroaie. Dar
cul lor, le-a pierit tăria; au ajuns ca nici un răspuns. Atunci „se făcuse
femeile” (Ieremia 51:30) Cu altă oca- amiază când Ilie a început să-i
zie, cetatea pe atunci sfântă a lui Dum- batjocoreacă și să le zică: Strigați mai
nezeu, și-a scos capul și a zâmbit bat- tare, căci este dumnezeu. Poate se
jocoritor la regele asirian Sanherib, gândește, sau e plecat departe, sau
deoarece acesta l-a blasfemiat pe poate este într-o călătorie, sau poate
Dumnezeu în mod stupid: „Fecioara, doarme cumva și trebuie trezit!”
fiica Sionului, te batjocorește, râde de (1Regi 18:21-28, ASV).
tine. În spatele tău, fiica Ierusalimului
dă din cap. Pe cine ai insultat și pe ce Iehova barjocorește și
zeflemisește
cine ai blasfemiat, împotriva cui ai
îndrăznit să-ți ridici glasul și să-ți ridici Ilie i-a batjocorit pe profeții
ochii spre înălțimi? – împotriva zeității falși, i-a ridiculizat, i-a zeflemisit,
lui Israel!” (2Regi 19:21,22, Moffatt) sugerând în mod scarcastic că
dumnezeul lor era preocupat, era
Israelul supus cândva, se târâia fără
plecat, sau dormea și avea nevoie să
țintă pe calea lui religioasă, oscilând
fie trezit. Nu i-a plăcut lui Iehova lucrul
inconstant între închinarea lui Iehova
acesta, l-a considerat El intolerant pe
și Baalism. Atunci a avut loc o
profetul lui sarcastic? Nu, căci în pofida
confruntare: „Ilie a venit la popor și a
faptului că jertfa lui Ilie a fost udată cu
zis: Cât timp veți mai șchiopăta între
apă în repetate rânduri „a venit foc de
cele două părți? Dacă Iehova este
la Iehova și a consumat arderea de tot,
Dumnezeu, urmați-l! Dar dacă este
lemnul, pietrele și țărâna și a secat apa
Baal, atunci urmați-l pe el!” Ilie a
care era în șanț”. (1Regi 18:30-38, ASV)
propus un test: Să se pună un taur pe
Să dezaprobăm noi ce aprobă Iehova?
altarul lui Baal și unul pe altarul lui
Iehova; profeții lui Baal să-și cheme Dacă cineva dezaprobă
dumnezeul să le devoreze jertfa, prin sarcasmul folosit în mod potrivit, el va
foc, iar Ilie să-i ceară lui Iehova să trebui să dezaprobe nu doar revista
consume jertfa prin foc, iar zeitatea Treziți-vă!, profeții, apostolii, pe
care va răspunde este adevăratul Cristos, ci și pe Iehova! Atunci când
Dumnezeu. Cei 450 de profeți oamenii și națiunile complotează și se
demonici „l-au strigat pe Baal de dezlănțuie pentru dominație
8
mondială, ei fac planuri împotriva lui Amos 5:21, ASV) În numele toleranței,
Iehova, căci El a dat domnia mondială Iehova Dumnezeu nu tolerează în
împărăției lui Cristos. Cum tăcere jertfele necurmate
reacționează Dumnezeu? „Cel ce stă în
ceruri râde, Domnul îi ia în zeflemea.” De ce revista Treziți-vă! folosește o
Sau „Domnul își bate joc de ei; Domnul vorbire tăioasă?
face haz de ei”. (Psalmul 2:4, Moffatt; Învățătura falsă în numele lui
AAT) Cu alte cuvinte, ei sunt o glumă, Dumnezeu trebuie să fie atacată într-
un obiect de batjocură. Oamenii un mod curajos, cu o indignare
plăpânzi se luptă împotriva dreaptă, făcâd apel nu doar la minte, ci
Atotputernicului Dumnezeu? Prea și la inimă, nu doar la intelect, ci și la
ridicol să fie luați în serios! Merită doar emoții, pentru a imprima în mintea
ironii și să fie luați în zeflemea. Iehova ascultătorului sau a cititorului
rezervă pentru Sine ultima batjocură: gravitatea erorii. Chestiunea este mai
„La rândul Meu, voi râde de ceasul gravă decât evitarea mândriei
condamnării voastre. Vă voi batjocori religioase rănite. Este o chestiune de
când va veni teroarea voastră”. viață veșnică sau moarte veșnică, și
(Proverbele 1:26, AAT) este mai bine să rănești, acum, cu
Așa cum seamănă oamenii, cuvinte tăioase, care corectează, decât
așa vor secera. Dacă persistă să să tolerezi răul, în tăcere, și să permiți
planteze nebunie, trebuie să se răufăcătorului să ajungă el și alții în
aștepte că vor culege ce este ridicol. Cu groapa nimicirii. (Proverbele 28:23;
Matei 15:14) Mai mult decât atât,
siguranță, religiile creștinătății
seamănă nebunie în numele slujirii lui chestiunea este mai importantă decât
Dumnezeu. Predicile lor sunt alcătuite salvarea umană; este implicat numele
din pălăvrăgeală prostească până la lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie
amestec politic. Ele lingușesc și curățit, justificat. De aceea, este nece-
sar să ne îmbogățim vocabularul, pen-
cerșesc, joacă jocuri de noroc pentru
bani. Multe din rugăciunile lor publice tru a lupta adecvat împotriva multelor
sunt dezgustător de egoiste sau blasfemii împotriva Creatorului nostru.
înnebunitor de blasfemiatoare. (Matei În lupta lor împotriva erorii sa-
6:5, Iacob 4:3) Iehova evaluează aceste tanice creștinii nu cer nimic, nu vor ni-
jertfe și sărbători spirituale, după cum mic, nu primesc nimic, nu dau nimic. Ei
urmează: „Vă voi mustra sămânța, vă au curajul să vorbească adevărul nepo-
voi arunca gunoi pe față, chiar pe pular, iar revista Treziți-vă! îi sprijină,
sărbătorile voastre”. (Maleahi 2:3, nedorind să renunțe la forța ei
9
interioară pentru a plăcea oamenilor ofensatorilor, dar nu întotdeauna.
sau Diavolului. După o vorbire pu- Chiar atunci când au fost, de obicei
ternică din partea lui Isus, religioniștii oamenii obișnuiți stăteau în apropiere
s-au plâns: „Și pe noi ne insulți?” (Luca pentru a vedea rezultatul. Au fost
11:45, Rotherham) Dar Isus nu și-a prezenți și alții când Ilie îi bătea la cap
schimbat modul de exprimare. Când pe profeții lui Baal. Iar denunțul cărtu-
Pavel a atacat religia idolatră, devotații rarilor și fariseilor de către Isus nu a în-
acesteia s-au temut că „templul ceput cu cuvintele: „Atunci Isus a vor-
măreței zeițe Diana va fi disprețuit” și bit mulțimii și discipolilor săi”? (Matei
mai ales că „această chestiune a 23:1) Mai mult decât atât, nu a făcut
noastră va fi discreditată”. Dar chiar și Dumnezeu ca tot acest sarcasm să fie
amenințarea gloatei nu a schimbat înregistrat în Biblie, carte care circulă
mesajul lui Pavel. (Faptele 19:23-29, printre toate clasele?
AAT) Nici revista Treziți-vă! nu se va
schimba după doctrina stilată a tole- Totuși, acest punct nu trebuie folosit
ranței, pentru greșeală religioasă, care prea mult, anume sarcasmul ar trebui
nu este altceva decât planul subtil al lui să fie excepția și nu regula și să fie folo-
sit doar atunci când au fost prezentate
Satan de a închide gura creștinilor. Tre-
ziți-vă! nu va „dezvolta caracter” fapte care îl justifică. Amintiți-vă că Ilie
alături de cei care tolerează și nu va a așteptat o dimineață întreagă de
acționa ca fiind „mai sfântă decât scrii- eșec din partea profeților lui Baal, î-
torii Bibliei” și „mai sfântă decât Ie- nainte să-și bată joc de ei, la amiază.
hova”, care n-au avut nimic împotrivă În concluzie, revista Treziți-vă! nu
să folosească o vorbire directă și sar- poate fi pe placul tuturor și nici nu în-
castică, pentru a spinteca haina de cearcă acest lucru. Evreii au vrut un
oaie în spatele căreia se ascund lupi re- semn, grecii au vrut înțelepciune. Ie-
ligioși. – Matei 7:15; 2 Corinteni 11:13- hova Dumnezeu nu le-a dat nici una
15, AAT. nici alta, așa că mesajul Lui a fost o
Deoarece Treziți-vă! a fost piatră de poticnire pentru evrei și
scrisă pentru persoane cu bunăvoință, nebunie pentru greci. (1Corinteni
și nu pentru lideri religioși care 1:22,23). Totuși, Dumnezeu nu a per-
greșesc, unii poate trag la îndoială folo- mis ca mesajul să fie predicat forțat.
Nici scepticilor din lume sau oamenilor
sirea sarcasmului îndreptat asupra cle-
rului. Dar ce se poate spune despre ei înțelepți de astăzi nu li s-a permis să-
sarcasmul Bibliei? De multe ori au fost I forțeze mesajul. Scopul revistei Tre-
rostite remarci tăioase direct ziți-vă! nu este punerea ei în circulație

10
cu orice preț, popularitate sau pace re- sau de lideri umani imperfecți, dar care
ligioasă, cu orice preț. Scopul revistei caută ceva mai bun. În timp ce se
este de a plăcea lui Dumnezeu, de a re- străduiește să urmărească acest scop,
lata fapte, de a demasca ipocrizia și ea rămâne lângă principiile drepte,
blasfemia, de a-i mângâia pe cei care principiile Bibliei, printre care se
plâng, de a arăta speranța Împărăției găsește o justificare deplină a folosirii
unei lumi invadată de mizerie și nene- exprimării ferme.
rociri, de a arăta spre dreapta lume
Iar în aceste principii drepte ale Bibliei
nouă a lui Iehova. Treziți-vă! scrie pen-
tru cei care suspină și gem din pricina nu se găsește nimic care să justifice
tuturor condițiilor jalnice din țară, care răul în numele toleranței.
nu sunt mulțumiți de actualele stări,

De la corespondentul multor fete și băieți tineri sunt


Treziți-vă! din Japonia
legați mai mulți copii. Afacerea de
Cel mai remarcabil lucru des- creștere a copiilor în Japonia este
pre Japonia îl reprezintă într-adevăr una din cele mai mari in-
oamenii ei. Peste tot unde te uiți sunt dustrii, cu o producție de peste un mil-
oameni, bătrâni și tineri. O mulțime de lion de nașteri pe an.
oameni pe trotuare, mai mulți oameni
Hrănirea gurilor înfometate a
pe străzi. Oameni pe biciclete, oameni
acestei vaste populații este cea mai se-
în autobuze, în mașini. Pretutindeni
rioasă problemă. Există aproximativ
mase de oameni – unii călătorind, alții
80.000.000 de oameni ce trăiesc în
plimbându-se pe jos, unii stând pur și
147.690 mile pătrate, totuși, din
simplu, iar alții ghemuți pe călcâie. În
această suprafață se poate cultiva doar
orașe sau la țară vezi oameni peste tot
15%, deoarece cea mai mare parte a
pe unde mergi și oriunde sunt oameni
insulelor este muntoasă. În timpul
sunt și copii. Majoritatea femeilor își
războiului cea mai mare parte a hranei
duc copiii în spate, iar de spatele
mergea către forțele militare, astfel
11
încât chiar cei care lucrau în industria cafeaua, deși este agreată, are un preț
războiului primeau doar mese simple mult prea mare pentru oamenii
pe zi. De la sfârșitul condițiilor ostile si- obișnuiți. Fasolea aburită este un mic
tuația s-a îmbunătățit treptat, iar de dejun favorit, iar dimineața devreme,
anul trecut, pentru prima oară după de la ora cinci la șase, bărbați și băieți,
mulți ani, oamenii par să aibă sufi- pe bicicletă sau pe jos, merg pe străzi
cientă mâncare. și alei vânzând fasole aburită, adesea
ușor fermentată. În timp ce merg,
Prin controlul riguros al guver-
cântă: „Nato! Nato!” Știți, este consi-
nului, atât asupra producției, cât și derat nepoliticos să strigi, iar japonezii
asupra consumului, Japonia este capa- sunt extrem de politicoși, așa că ei
bilă să-și producă aproximativ 85% din cântă cu voce tare la fasolea lor.
hrană. Toate alimentele de bază sunt
raționalizate, iar prețurile sunt stabilite Străinilor li se cere să-și cum-
de guvern. Este folosit un sistem de pere mâncarea de la Magazinele pen-
cotă-parte pentru toate fermele, unul tru Străini, înființate pentru acest scop.
prin care sunt stabilite de autoritățile Toată hrana din aceste magazine este
japoneze felul de recolte, cantitatea importată, ca să nu se mai pună o sar-
produsă, precum și prețul primit pen- cină suplimentară pe furnizorii nativi,
tru fiecare produs alimentar. Dacă un limitați. Alimentele consevate și amba-
fermier nu poate să-și atingă cota se late sunt în mare parte din Statele
duce pe piața neagră, cumpără ce mai Unite, untul din Danemarca, brânza
trebuie și îl dă la agenția colectoare la din Italia, uleiul din S.U.A și carnea din
un preț de cinci ori mai mic față de Canada și America de Sud. Tot aici se
prețul cu care l-a achiziționat el. vând haine, mașini, combustibil pentru
încălzire, dar numai străinilor
Orezul este alimentul de bază
în dietă, alături de câteva bucăți de
napi, sau alte legume, și o cantitate
Problema nr.2 – Locuințele
mică de pește uscat, pentru a face
mâncarea gustoasă. Cartofii albi și Suprafata Tokyo-Yokohama
dulci, grâul, ovăzul și porumbul sunt are cea mai mare populație, Osaka-
cultivate în cantități limitate. Condi- Kobe fiind a doua ca densitate. Se
mentele, precum sosul de soia, ghim- estimează că în Tokyo, la fiecare 100
birul, susanul etc., sunt folosite în de locuințe, au fost distruse 65, în
mare măsură. Ceaiul verde, fără zahăr timpul războiului, de bombe și explozii.
sau lapte, este băutura națională, căci Reconstrucția a făcut progrese lente,

12
astfel încât, astăzi, locuințele încă oameni, căci mulți și-au pierdut toate
reprezintă o problemă majoră, a doua hainele în focul din timpul războiului și
după hrană. Oamenii stau grămadă în de atunci n-au mai putut să le
cele mai mici spații posibile, cu multe înlocuiască. Îmbrăcămintea este
familii ce trăiesc într-o singură cameră raționalizată și tot ce este făcut din
micuță. Aceste case cu ziduri subțiri, cu bumbac este foarte scump. În timp ce
multe ferestre și uși glisante, cu femeile în vârstă încă mai poartă
unghere glisante șubrede, acoperite cu kimono-ul japonez, femeile mai tinere
hârtie, sunt foarte potrivite pentru și fetele preferă stilul de vestimentație
vremea călduroasă de vară. Dar cât occidental. Toți bărbații, cu excepția
este de tragic în anotimpul rece de preoților beskirted, poartă în public
iarnă! Casele japoneze nu au sisteme haine occidentale, dar acasă, în special
de încălzire centrală, doar niște sobe bărbaților în vârstă, le place să se
micuțe pe cărbune, pentru gătit, relaxeze în haine cu design vechi de
suficiente doar pentru o oală. Nu secole.
există canapele călduroase în care să
te răsucești. Poți sta pe podeauna Condițiile sanitare, deși nu
sunt așa de primitive ca în unele părți
rece, în cel mai bun caz puțin
acoperită. Noaptea nu ai un pat ale pământului, sunt totuși mult mai
călduros în care să dormi. O saltea rele decît ar trebui să fie. Cu puține
mare, umplută, cu o grosime de trei ori excepții, în casele oamenilor nu există
mai mică decât una obișnuită, întinsă băi sau facilități de toaletă moderne.
Fiecare împrejurime din marile orașe
pe jos, servește ca pat – o plăcere vara,
dar mizerabil și dureros de rece iarna. are o baie publică, disponibilă pentru o
taxă mică. Totuși, sistemul de
Când vin iarna în aceste insule, canalizare este deplorabil. Toalete
vizitatorii cred poate că obrajii roșii ca echipate cu rezervoare de lemn
rubinul al copiilor este semnul trebuie golite la fiecare zece zile,
sănătății. Cu toate acestea, dacă mai serviciul costând 10 yeni rezervorul.
privesc o dată, vor vedea că obrajii și Conținutul acestor „rezervoare cu
mâinile copiilor săraci sunt foarte miere”, așa cum sunt numite, este
crăpați de frig. În timpul lunilor de trasportat la ferme și este folosit ca
iarnă, nasul lor pare că se mișcă mereu. fertilizator. În zilele de vară, când trec
Această condiție tristă se datorează „rezervoarele cu miere”, degajă un
locuințelor lor reci și lipsei de miros oribil, de nedescris, care ajunge
suficientă îmbrăcăminte. Hainele sunt până la cer, forțând toată comunitatea
o altă problemă serioasă pentru

13
să închidă ușile și ferestrele, în ciuda femeile sunt principalele care duc
căldurii excesive. greul. După ce fac treaba unui bărbat
pe câmp, femeile se ocupă de gătit, de
Alte dificultăți și probleme
casă și de creșterea copiilor.
În Tokyo, în afară de Fie datorită unei întârzieri în
automobile și autobuze mai sunt și educație pe timpul războiului, fie unui
trenuri electrice, ce servesc sistem de învățare neadecvat,
principalele cartiere și majoritatea absolvirea medie a unui colegiu în
timpului acestea sunt pline până la
Japonia nu prea se compară, ca și
refuz cu oameni. Benzina este așa cunoștințe generale, cu absolvirea
restricționată, încât abia este folosită, medie a unui liceu din America. Ca
iar majoritatea camioanelor și întreg, japonezilor pare că le lipsește
taxiurilor funcționează cu cazane pe
inițiativa, poate datorită secolelor de
cărbune sau lemn. Este destul de haios înregimentare, când li se spunea când
să-i vezi oprindu-se să aprindă focul. să creadă, ce să creadă, când să
Ce nori de fum! De la distanță mică acționeze și cum să acționeze. Acum,
pare că întreaga comunitate a luat foc. primind libertate, se pare că nu prea
Toată tracțiunea, inclusiv sarcini de 5
știu cum s-o folosească cel mai bine,
sau 6 stâlpi de telefon, se face cu spre folosul lor.
remorci de bicicletă sau cărucioare de
tras. Ca vizitator, îți vor atrage atenția “Fratele mai mare” al Japoniei
cărucioarele trase de boi sau cai, căci
Ocuparea Japoniei de Puterile
șoferul, în loc să conducă, merge
Aliate a fost benefică din punct de
mereu înainte, conducând animalul
vedere educațional, social și din multe
care înaintează cu greu și încărcătura
altele, căci acești oameni au primit o
acestuia.
instruire valoroasă despre un
Peste tot în această țară comportament democratic, în propriul
puterea umană este cea mai comună guvern, în școli, spitale și alte instituții.
forță folosită pentru a mișca roțile Au apărut sănătatea publică și inginerii
industriei. Puterea electrică, diesel și de salubritate, care să supravegheze
cea cu aburi este încă foarte limitată. construirea de sisteme moderne de
Fermele au o medie de 24 acri, iar aici canalizare, subterane.
este folosită forța omului pentru a
În afară de tehnologii
semăna, a crește și a recolta, inclusiv
industriale, și-au făcut apariția metode
cereale. Nu prea este corect s-o
moderne, au fost făcute îmbunătățiri
numești forța omului, deoarece
14
în orele și condițiile de lucru și a (Faptele 7:22, traducerea Diagglott)
început o emancipare mult întârziată a Așa numiții misionari „creștini”, care s-
femeilor japoneze, de la viața lor de au îngrămădit aici în număr mare, de la
servitute. Este adevărat că aceste război încoace, au făcut puțin pentru a
lucruri s-au manifestat doar în zonele schimba această stare. Sunt mii și mii
foarte populate și va fi nevoie de mult de temple și altare, mici și mari, fiecare
timp să ajungă și în zonele rurale. separat și toate la un loc dedicate unui
dumnezeu demon.
„Binevoitor și protector”, așa
vorbesc japonezii despre Forțele de Tot ce fac oamenii pare să aibă o
Ocupație – „fratele mai mare” al semnificație religioasă. Când sunt
Japoniei. Prin „protector” ei se referă exportate picioare de broască este
la amenințarea imediată a chemat unul din preoții păgâni, pentru
comunismului, care s-a mutat chiar la a mângâia „spiritele” broaștelor. Când
ușa din spate a Japoniei, în China. În se mănâncă țipari, pentru a da
țară comuniștii sunt doar o minoritate, sănătate în timpul iernii care va urma,
aproape 5%, totuși sunt destul de este instituit un ritual religios pentru a
prezenți în declarații și foarte activi în mângâia „spiritele” țiparilor, înainte să
acte instigatoare de violență. Din fie gătiți. Când urmează să fie
punct de vedere politic, ce a rămas din construită o casă, sunt chemați preoții
populație, aproximativ 65% sunt în acestor dumnezei păgâni pentru a
favoarea politicii Forțelor de Ocupației ridica un altar și pentru a spune unde
și aproape 30% sunt fie dezinteresați, trebuie amplsată casa, unde trebuie
neinformați, fie prea bătrâni sau prea puse ferestrele și ușile.
fixiști în modul de gândire pentru a
dori vreo schimbare de la sistemul Aproape fiecare casă își are propriul
feudal, tradițional din trecut. altar, unde sărmanul și ignorantul
proprietar oferă hrană, flori și
rugăciuni dumnezeilor lui. Este evident
că în pofida îmbunătățirilor în unele
Din punct de vedere religios, domenii de activitate, față de fosta
Japonia este astăzi la fel cum a fost stare de lucruri, rămân încă multe
acum câteva sute de ani, și fără obstacole și pietre de poticnire în calea
îndoială că dacă apostolul Pavel ar fi oamenilor buni, sinceri și iubitori de
vizitat această țară, ar fi exclamat, așa
pace din Japonia. Și acestea trebuiesc
cum a făcut în Atena, acum 1900 de înlăturate.
ani: „În toate lucruile sunteți extrem
de devotați închinării la demoni.”
15
Nebunia persecuției

Crimele naziste depășite Istoria persecuției este una de


străduințe de a înșela natura, de a face
Aici sunt cercetate motivele ca apa să curgă în sus, de a răsuci o
din spatele interzicerii de către armată frânghie de nisip. Nu are importanță
a filmului ei „Nuremberg- lecția lui dacă actorii sunt mulți sau unul singur,
pentru astăzi”, descris ca o puternică un tiran sau o gloată. Gloata este o
acuzare împotriva Antisemitismului.
societate de trupuri ce se dezic
Produs pentru a relata publicului voluntar de rațiune și se opune lucrării
povestea despre crimele naziste, filmul acesteia. Gloata este omul care se
a fost făcut din filme naziste capturate, coboară, voluntar, la natura fiarei.
despre uciderea organizată, în masă, a
Timpul ei potrivit de activitate este
evreilor. Explicația oficială oferită de noaptea. Acțiunile ei sunt
armată pentru interzicerea acestuia nesănătoase, la fel ca întreg caracterul
este că este depășit, imperfect din ei. Ea persecută un principiu; ar biciui
punct de vedere tehnic, și conține prea un drept; ar acoperi justiția cu smoală
multe scene de groază. Cu toate
și pene, dând foc la case și comițând
acestea, unii oficiali din Washington crime odioase împotriva proprietarilor
acuză că armata se teme de criticarea acestora. Se aseamănă cu încercarea
eșecului programului lor de poznașă a băieților care aleargă cu
denazificareși de ațâțarea opiniei extinctorul să stingă aurora colorată ce
publice, având în vedere noua politică
emană de la stele. Curajul ferm le
de ocupație, care susține ca naziștii să transformă supărarea împotriva
fie priviți iar cu respect. Din surse de la răufăcătorilor. Martirul nu poate fi
guvern s-a mai spus că resentimentul dezonorat. Fiecare lovitură aplicată
public reînnoit față de naziști poate este un cuvânt de faimă; fiecare
veni în conflict cu armata și planurile
închisoare este o locuință ilustră;
departamentului de Stat pentru noua fiecare carte sau locuință arse
Republică Germană de Vest și poate luminează lumea; fiecare cuvânt șters
complica crearea unei solide Europe sau interzis se reflectă pe pământ de la
De Vest anti-comunistă. – New York o margine la alta. Mintea oamenilor se
Daily Compass, 29 septembrie, 1949.
trezește în cele din urmă; rațiunea este
atentă și se justifică și răutatea

16
constată că tot ce a făcut a fost în americanii „sunt martori la o degene-
zadar. rare progresivă a standardelor noastre
de gust, de simț al valorilor și a
Biciuitorul este biciuit, iar tiranul este
judecății despre ce este sănătos, ade-
distrus. Din eseul lui Ralph Emerson vărat și valid. Cu cinsprezece ani în
despre „Compensare”. urmă programele de la radio erau pline
„Vârsta lucrurilor lipsite de impor- de emisiuni cu adevărat bune: muzică
tanță” bună, jocuri minunate, crainici buni,
comedianți talentați, reportaje se-
Președintele Colegiului Marshall, de la rioase și eficiente despre evenimen-
West Virginia, a continuat să spună că tele zilei. Dar astăzi, mii de stații radio,
el crede că americanii își omoară tim- potențiale instrumente de dezvoltare
pul într-o „eră a lucrurilor lipsite de im- culturală și spirituală, umplu emisiu-
portanță”. Dr. Stewart H. Smith nile cu relatări despre crime sânge-
declara: „Unii oameni spun că trăiesc roase, fapte de mită, programe de
în era atomică. Alții o numesc era ști- omorâre a timpului la un mic dejun
inței. În realitate este era lucrurilor într-un club. De la melodiile minunate
lipsite de importanță. Majoritatea fol- ale lui Stephen Foster și Victor Herbert
osim tot felul de mecanisme am ajuns la ragtime, apoi la jazz și în
copilărești pentru a evita să fim serioși cele din urmă la titlul zeificat de „be-
în lucruri care contează cu adevărat”. bop”. Mi s-a spus că actualii cititori
folosesc 20.000.000 benzi desenate pe
El a continuat să le spună la miile de
săptămână. Aceasta este o altă moda-
delegați ce participau la Congresul
litate de a omorî timpul fără efort”.
Asociației pentru Educație că

17
Munți și oceane de petrol
Din toate semnele în- Ursul Sovietic, s-a lovit de șeful Depar-
fricoșătoare despre o criză dezas- tamentului de Stat pentru Afaceri în
truoasă de petrol, în timpul anului Orientul Apropiat, Loy W. Henderson.
1948, cea mai alarmantă a apărut sub El a trasmis cu voce tare în presa și ra-
forma unui preț care a sărit de la 1,5$ dioul americane că dacă rușii interve-
la 3$ barilul, pe piața din New York. neau în dominația Anglo-Americană a

Magnații petrolului, pre- producției de petrol din Orientul Mijlo-


zicătorii economici și politici au ilustrat ciu, comuniștii se vor afla în „poziția de
semnele timpurilor în culori așa a stânjeni, dacă nu degrada, reabili-
sumbre încât cei care fac politica ex- tarea Europei de Vest, și de a întârzia
ternă în S.U.A. au lucrat peste program dezvoltarea economică a Africii și a
pentru a implica America într-un pro- Asiei de Sud”. Nimeni din sfera politică
gram complet de apărare, ce acoperă nu s-a oprit să întrebe de ce programul
Grecia, Turcia, Iran, Arabia și zona de dezvoltare a lumii a fost făcut de-
Orientului Mijlociu, în general. În jurul pendent de petrolul ce se găsește în
rezervoarelor de petrol extrem de bo- cele mai sărace și lipsite de apărare țări
gate din Orientul Mijlociu, exploatate din lume, ce se află exact la granița cu
de monopolurile de petrol din Britania Rusia Sovietică. În schimb, pe 25 iulie,
și America, a fost pus un cordon de 1949, președintele Truman a inițiat un
conducte, acorduri și arme. La granița program de înarmare, care va folosi
dintre Iran și Rusia Sovietică s-a peste 300.000.000 $ în apărarea din
desfășurat un război rece de cuvinte Orientul Mijlociu și împrejurimi.
aprinse și amenințări și acesta conti-
nuă încă. Publicul în general, speriat de
raționalizarea benzinei și de case fără
Principala notă a strigătului de încălzire, a înghițit isteria. Abia dacă au
avertisment că petrolul, „sufletul auzit părerea diferită a celor puțini,
economiei”, era potrivit să fie izolat de care întrebau dacă lucrurile erau așa
18
de rele cum păreau. A ajuns aceasta să prospectorii care simt cu adevărat o
fie o chestiune de viață și de moarte criză de petrol par întotdeauna să
pentru economia mondială, încât găsească alte noi terenuri. (În 1925
Statele Unite și Marea Britanie să con- națiunea știa că rezervele erau sufi-
tinue să capteze petrolul arab? Sau are ciente doar pentru zece ani). Și din cele
vreo legătură cu faptul că acele costuri două mii de milioane de barili de
de producție și de muncă din Orientul petrol, consumați anual, o cantitate
Mijlociu sunt așa de ieftine, încât mo- uriașă din el s-a dus.
nopolurile de petrol obțin un profit de
mai multe bilioane de pe urma afaceri- Cei care propun autonomie
lor de aici, din domeniul petrolier, arată spre procese îmbunătățite de fo-
decât de oriunde altundeva? rare, care pot dubla producția de ben-
zină din petrol. Noi tehnici de forare
Dacă Rusia Sovietică se ames- pot ajunge de la o adâncime de 3000
tecă în rezervele de petrol din Orientul picioare, la una de 18.000, iar sonda
Mijlociu, se va prăbuși restul econo- ajunge să producă de la 30% la 50%
miei mondiale, care depinde de față de producția originală. Astfel,
petrol? Se va ruina revenirea Europei? nenumăratele terenuri cu cele 425.000
Va pieri rezerva americană, proprie de de puțuri de petrol din America (95%
petrol? Unii oameni care dețin fapte din totalul mondial), se pot dovedi că
indiscutabile le aduc ca dovezi în fața dețin noi frontiere chiar sub propriile
acestor afirmații ce produc panică și sonde. Și ce se poate spune despre
numesc întreaga chestiune gogoriță. rezervele naturale disponibile încă în
Deși amestecul Rusiei ar cauza greutăți locurile de forare din America poate fi
în condițiile actuale, ei spun că nu spus și despre Canada, Mexic, Brazilia,
există motive adevărate pentru a per- sau chiar despre orice altă zonă din
mite lucrurilor să devieze spre o așa Emisfera Vestică, din Africa sau din Eu-
stare jalnică. Spun că este o insultă la ropa, și într-o anumită măsură chiar și
adresa ingeniozității americane să facă din Marea Britanie.
țara să depindă de surse străine pentru
petrol. Apoi, în afară de zonele nedes-
coperite încă din Statele Unite, există o
Este adevărat că la rata actuală zonă de o jumătate de million de mile
de consum, cele 12 bilioane de barili pătrate în regiunile Alaska, Canada și
de resurse de petrol rămase pe terito- Arctic, unde detectoarele de petrol
riul Statelor Unite continentale s-ar dezvăluie rezerve necunoscute de
epuiza în alți 11 ani. Cu toate acestea, petrol, ce pot fi extrase pe o cheltuială

19
mai mică decât un al treilea război dar care oferă metode ingenioase de
mondial. forare sub apă, scoțând la iveală cel
puțin 10 bilioane de barili de petrol,
Probabil că investigatorii ce argumen-
sau aproximativ jumătate din rezer-
tează pentru dezvoltarea unei industrii vele de stat rămase cunoscute.
autonome a petrolului vor merge la ex-
treme în prezicerile lor. Ei estimează că Deși este periculoasă, pers-
există suficiente rezerve la îndemână, pectiva de petrol sub apă se recu-
între granițele S.U.A,. pentru a asigura noaște a fi mai puțin riscantă decât
economia americană cu benzină și alte purtarea unui război atomic pentru
produse din petrol, la rata actuală de petrol. Aceasta este scumpă sau ief-
consum, pentru o mie de ani. Chiar tină, depinde din ce punct de vedere
dacă unele estimări de-ale lor sunt este privită. O sondă sub apă, la o
puțin exagerate, este încurajator să te adâncime de 14.000 picioare, costă o
întorci pentru o clipă de la isteria crizei jumătate de million de dolari; dar un
de petrol, să auzi ce au de spus acești bombardier B-36 costă cât cincis-
investigatori. prezece sonde de acest fel. O platform
plutitoare, suificient de mare să
Tidelands
găzduiască echipe de muncitori, la
În afară de practica de conser- zece mile de țărm, și suficient de pu-
vare a petrolului, de noi procese și ternică să țină piept furtunilor de pe
tehnici de forare, de găsire a altor zone ocean, costă de la 200.000 $ (prețul
cu petrol, optimiștii arată spre o fron- unui bombardier învechit) la 2.000.000
tieră complet nouă de producere a $ (prețul a două bombe atomice). Nu
petrolului. Aceasta este o zonă cu o su- cu mult timp în urmă, Congresul a pro-
prafață de 12 ori mai mică decât su- pus 24.000.000 $ pentru cercetare
prafața națiunii. Dovedită ca fiind bo- științifică în domeniul petrolier și
gată în petrol și alte resurse naturale, 189.000.000$ pentru construirea unui
noua frontieră se extinde în largul ape- super port-avion. Acest proiect din
lor și sub apă. Ea constă din partea con- urmă a fost lăsat la o parte în favoarea
tinentală sau suprafața aflată la mai a 39 bombardiere B-36, care au costat
puțin de 600 picioare sub nivelul mării. 300.000.000 $. Aceasta a însemnat de
Aceste suprafețe sau „tidelands” se ex- zece ori mai mult decât toți banii chel-
tind sub apele mici ale Atlanticului și tuiți pentru petrolul din tideland-uri.
ale Golfului Mexic, cam treizeci de mile Și ce dacă toate straturile con-
și mai mult, îngustându-se sub apele tinentale ce mărginesc toate țările din
Pacificului în locuri până la cinci mile,
20
lume au fost captate? Se spune că douăzeci de ori mai mult petrol decât
acestea vor produce treizeci de mi- s-a găsit în fabuloasa descoperire de
lioane de mile cubi de sedimente petrol din Texas.
purtătoare de petrol, ce vor da 500 bi-
lioane de barili de petrol. Experiența demonstrează că
petrolul poate fi extras din rocile de
Petrol din șist și cărbune șist la un preț de aproximativ 2.60$ ba-
rilul și poate fi transportat în California
Un alt rezervor nemăsurat de și New York, la costuri care să nu
petrol zace necaptat în obișnuitele roci
depășească costul brut, obișnuit, din
de șist. Conținând de la 5 la opt ga- prezent.
loane de combustibil lichid pe tonă,
șistul se găsește în multe state din Depozitele rămase de petrol
Statele Unite. Cea mai mare zonă des- natural, după cum s-a demonstrat, ex-
coperită până acum este uriașa for- primate în prezent la 22 bilioane barili,
mațiune Green River, care se întinde înseamnă doar 0,4% din petrolul care
pe o suprafață de 2.600 mile pătrate, ar putea fi produs în Statele Unite. Din
la vest de Colorado, pe 4.700 mile șist se poate extrage de șapte ori mai
pătrate în Utah și pe 9.200 în Wyo- mult petrol, și totuși, petrolul din șist
ming. S-a analizat că un singur munte constituie doar 3,6% din potențialul
din Colorado conține 300 bilioane de cunoscut. De departe, cea mai uimi-
barili de petrol, ce așteaptă să fie ex- toare rezervă de combustibil lichid sin-
tras din stâncă. Aceasta înseamnă de tetic se găsește în cărbune. Cărbunele
șase ori mai mult petrol decât a consu- constituie mai mult de 95% din rezerva
mat lumea, de când a fost pusă în de combustibil-energie mineral din
funcțiune prima sondă de petrol în America. La rata de cosum actuală
Statele Unite, în anul 1859. Acest există suficient combustibil-energie să
munte de petrol, de o mie de mile fie folosit în țară, pentru 3000 de ani.
pătrate, este suficient să susțină auto-
Există două metode de bază
mobilele, avioanele, locomotivele die-
sel, industriile consumatoare de petrol folosite pentru a transforma cărbunele
și două milioane de locuințe din Ame- în petrol: hidrogenare directă și sin-
rica, la consumul actual, timp de gene- tetizare a combustibilului. Transfor-
rații. Pentru a vă face o idee despre marea cea mai puțin costisitoare, prin
hidrogenare, produce benzina la un
bogăția acestuia, doar gândiți-vă: un
singur strat de 70 picioare din muntele cost de 12-15 cenți galonul. Un experi-
de șist din Colorado conține de ment care este acum în derulare în Ala-
bama, poate depăși ambele metode
21
printr-o scurtătură ieftină. Noua me- pe care monopolul arab al petrolului,
todă înseamnă să se dea foc la o mină Aramco, l-a șterpelit de la Forțele Na-
de cărbune din subteran, să capteze vale ale S.U.A., la suprapreț, pentru
gazul produs și să-l transforme în com- petrolul din Orientul Mijlociu, în timpul
bustibil lichid. celui de-al Doilea Război Mondial. Re-
prezintă doar un sfert din cei
Costul industriei de petrol sintetic 99.000.000$, pe care Statele Unite i-au
Deși acești munți, aceste mine dat Arabiei Saudite, până în 1947, în in-
și oceane de petrol zac în jurul lor teresul concesiunilor de petrol de la
dintotdeauna, marii prospectori de Aramco.
petrol au evitat costurile inițiale de ex- Din modestul său buget, Sindi-
ploatare a lor. Profiturile imediate se catul Minelor a adus déjà suficiente
fac captând câmpurile de petrol în
dovezi pentru a demonstra că Statele
stare brută, acolo unde le găsesc, chiar Unite (sau aproape orice teritoriu simi-
dacă se află la mii de mile de casă, în lar de pe pământ) ar putea dezvolta o
interiorul granițelor unor națiuni industrie a petrolului sintetic, care ar
sărace, acolo unde lupta lacomă pen- face țara independentă, în aproape
tru petrol pune în pericol stabilitatea
orice împrejurări. Sindicatul a propus
mondială și amenință cu un al treilea construirea unei uriașe industrii de
război mondial. combustibil. Dacă va fi construită, va
Funcționarii servili ai guver- deveni cea mai mare industrie ameri-
nului, lingușitori ai prospectorilor de cană, cu milioane de angajați, și pro-
petrol, au dat puțină atenție minelor ducând minim 200.000.000 de barili pe
de aur negru din propriile teritorii. zi.
Când pericolul nazist pentru dominație Dacă programul sindicatului ar
mondială a amenințat rezervele de fi adoptat, gazul natural ar fi transfor-
combustibil din America, magnații mat în benzină, la o rată de 150.000
petrolului și lacheii politici au fost
barili pe zi. Șisturile ar furniza 850.000
forțați să ia în considerare rezervele de barili pe zi de ulei încins. Cărbunele ar
petrol de acasă. În 1948, Congresul a aduce un milion de barili de diferite
votat prima cercetare demnă de re- tipuri de combustibil, pentru a com-
marcat pentru rezerve de petrol. pleta programul. Marile companii de
Acesta a alocat Sindicatului Minelor
petrol, care nu sunt de acord cu pro-
24.000.000 $ pentru explorarea dome- gramul, spun că industria s-ar ridica la
niului sintetic. Această sumă repre- costuri ce ar depăși 18 bilioane de
zintă două treimi din cei 38.000.000 $
22
dolari, în loc de 12. Dar observând că mici sau mai mici decât costul produ-
americanii moderni au „de cheltuit mi- selor naturale.
lioane pe extravaganțe și nimic pe
Situație sigură de împărțire potrivită
bunăstare socială”, de ce se mai
tocmesc pentru șase bilioane neînsem- Scopul acestui articol nu este
nate? de a susține un program economic sau
12 bilioane de dolari înseamnă politic, pe care să-l urmeze o națiune.
puțin mai mult decât sunt cheltuiți, Scopul aici este de a atrage atenția la
îngrijirea îmbelșugată pe care a făcut-
într-un an, în forțele navale, forțele
aeriene și armată la un loc. Înseamnă 4 o Creatorul pământului pentru locuito-
cincimi din cei 15 milioane de dolari ce rii lui. Făcând astfel, se poate vedea
se cheltuiesc anual pe apărarea non- cum Creatorul nu are nici o vină și nu
promovează nici o luptă lacomă pentru
militară. Poate că nu este prea îndrăz-
neț să spunem: Dacă Aramco și mono- bogăția planetei. Aici este bogăție su-
polurile economice similare ar fi lăsate pra-abundentă, într-o varietate de
să se descurce singure cu Rusia s-ar pu- forme, pentru a provoca și captiva mi-
tea economisi suficient din costul pro- nunata putere de gândire a umanității,
pentru a o explora în mod cinstit, fără
gramului de apărare, de 42 bilioane de
dolari, pentru a construi industria de să irosească timp sau gândire în a se
combustil sintetic, propusă de sindicat. amăgi, a se certa, a se lupta și a se dis-
Astfel de păreri sincere sunt gata să fie truge unii pe alții – în ce privește resur-
exprimate de oameni precum dr. Wil- sele pământului - pentru o iubire
egoistă de câștig și putere.
bur C. Schroeder, director la Oficiul
Combustibililor Lichizi Sintetici. Vor- Aici este scopul de a răspunde
bind pentru programul de combustibili celor care întreabă de ce, dacă Crea-
sintetici, dr. Schroeder a spus: „La în- torul a făcut toate acestea, n-a exerci-
ceput poate costurile vor fi mai mari tat un aranjament corect al afacerilor
decât pentru petrolul din surse străine. pământului. Răspunsul este că, în răb-
Dar securitatea poate merită acest darea Sa, Creatorul a pus înaintea ochi-
cost suplimentar. Dacă o industrie sin- lor oamenilor mărturia scrisă ce cu-
tetică poate împiedica un război, ori prinde scopurile Lui pentru creare, de
poate face posibilă câștigarea unui mii de ani, ca ei să învețe, și n-au
război, costul suplimentar va fi unul învățat. Este aproape timpul ca El să
mic. De nenumărate ori, în trecut, cos- facă o împărțire potrivită și perma-
tul produselor sintetice a fost mare la nentă a tuturor afacerilor societății
început, dar mai târziu au fost la fel de umane și să „distrugă pe cei ce distrug
23
pământul”, dacă trebuie să se ajungă la să privească la afacerile prezente de pe
asta. (Apocalipsa 11:18) Cei care bat- pământ, care împlinesc în atâtea mo-
jocoresc și întreabă: „Unde este duri tabloul profetic al Bibliei, și apoi să
semnul acestor lucruri?” trebuie doar recunoască faptul că așa este.

Cititorii revistei Treziți-vă!


au trimis, în multe exemplare, un și din moment ce scopul este de a dis-
anunț despre Cavalerii lui Columb, inti- credita Biblia, ca și călăuză suficientă
tulat: „Dar poate fi găsit în Biblie”? Sco- pentru creștini, merită o examinare su-
pul clar al anunțului este de a arăta că plimentară: Este remarcabil cât de
descoperirea acestuia în Biblie nu este apropiat este creștinismul, chiar de la
o cerință necesară și că Biblia nu este o început, cu Scriptura (care, fără în-
suficientă „regulă a credinței”, ci doială a precedat creștinismul). Cristos
necesită adăugarea credinței. Motivul și-a demonstrat propria calitate de
pentru acest efort este că Biserica Ro- Mesia din Cuvântul lui Dumnezeu, iar
mano Catolică deține numeroase la botezul său a spus: „Doamne, vin (în
învățături și reguli, care nu doar că sulul cărții este scris despre mine) să
sunt omise în Biblie, dar nici măcar nu fac voința Ta, Dumnezeule!” – Psalmul
se face aluzie la ele prin ceea ce învață 40:7,8; Evrei 10:7.
Biblia. Cu toate acestea, ideea gene-
Chiar înainte să-și înceapă ser-
rală este că Biserica Catolică a adăugat,
viciul, el a folosit lucrurile scrise, pen-
pur și simplu, anumite lucruri care nu
tru a-l respinge pe ispititor, referindu-
sunt esențiale și pe care alte denomi-
se în mod loial la Cuvântul lui Dum-
națiuni religioase le resping. Sunt mai
nezeu (Luca 4:4,8,12) Apoi,
multe lucruri de discutat aici. Dar, să
anunțându-și serviciul la Nazaret, el a
examinăm anunțul, puțin mai departe.
făcut, din nou, apel la Biblie, citând din
Citim: „Creștinismul n-a înce- profetul Isaia. (Isaia 61:1,2) Pe parcur-
put cu Biblia. A început odată cu veni- sul serviciului său, Isus a făcut apel, în
rea lui Cristos.” Deși aceasta exprimă o mod constant, la Cuvântul scris al lui
realitate, nu spune întreaga chestiune: Dumnezeu, spunând, de nenumărate
ori: „este scris”. El n-a citat tradiția
24
decât pentru a o condamna (Matei completat Înregistrarea Sacră, făcând-
15:3-9) Chiar după învierea sa, el și-a o un întreg armonios.
instruit discipolii din Biblie, nu spunând
Este un fapt remarcabil că pri-
că ei erau înceți să creadă în el , ci că
erau „înceți la inimă să creadă tot ce au mii creștini au avut Cuvântul aproape
spus profeții”. (Luca 24:25) Cu sigu- complet, scriind în timpul generației
ranță, creștinismul n-a început fără Bi- care a fost martoră la moartea lui Isus
blie. Cristos. Ei au avut trei înregistrări des-
pre viața lui Cristos, una dintre ele în
Anunțul menționează că Bise- jurul anului 41 D.C., doar la opt ani
rica este „stâlpul și sprijinul” ade- după moartea lui Isus. De asemenea, ei
vărului (1 Timotei 3:15) Dar cum a fost au avut bogatele scrieri ale apostolului
biserica timpurie stâlpul (sprijinul) Pavel, epistolele lui Petru, Iuda și Ia-
adevărului? Evident, ținând tare la Cu- cov. Au rămas să fie adăugate doar
vântul vieții, nu împingându-l undeva cele trei scurte epistole ale lui Ioan,
în plan secundar. (Filipeni 2:16, Mof- împreună cu evanghelia sa, care, între
fatt) Apostolii, ca și Maestrul, au citat timp, a circulat oral, fără îndoială, și în
mereu din Cuvântul lui Dumnezeu, ca cele din urmă Apocalipsa, pentru a
sprijin pentru predicarea lor. completa Canonul. Și toate acestea au
fost furnizate înainte ca ultimul din
În continuare, se face o încer- acea generație să dispară.
care de a insinua îndoială, spu-
nând:„Ultima parte a Bibliei, scrisă de Având în vedere aceste fapte,
Sf. Ioan, … n-a fost încheiată decât la se vede că acel anunț este un vicleșug,
60 de ani după crucificarea lui Cristos”. când spune că „până la aproape 400 de
Partea pe care a scris-o Ioan, deși are ani după ce Isus a murit pe cruce n-a
mare valoare, în special astăzi, este existat nimic care să semene cu Biblia,
simbolică și profetică în cea mai mare în actuala ei formă.” Ca și cum forma
parte, și evident Domnul n-a văzut ne- făcea vreo diferență. Este evident că ei
voia de a grăbi scrierea ei. Dar acest au avut Biblia din cuvintele lui Poly-
lucru nu înseamnă că Biserica nu a avut carp, discipolul apostolului Ioan, care
Biblia atunci. Ei i-au avut pe apostoli, în le-a scris (anul 107 A.D.) filipenilor:
timp ce aceștia își făceau serviciul, iar „Am încredere că sunteți bine instruiți
după moartea apostolilor, inslusiv a lui în Sfânta Scriptură și că nu vă este
Ioan, au avut scrierile lor, iar acestea, nimic ascuns.” Cu siguranță că el nu le-
prin providența lui Dumnezeu, au
25
ar fi scris aceste lucruri filipenilor, dacă Bisericii Romano Catolice, a cărei
nu ar fi avut acces la Biblie. „unitate” este mai mult aparentă
decât reală. Dar ceea ce este mai
Urmează: „Distribuirea la
important este că principala vină a
scară largă a Bibliei, așa cum o denominațiunilor nu este diferența lor
cunoaștem astăzi, a fost imposibilă una față de alta, ci asemănarea lor cu
până la inventarea tiparului, adică la catolicismul, în majoritatea doctrinelor
1400 de ani după moartea importante. Aici efectul tradiției se
Salvatorului. Prin ce „regulă a
arată foarte clar. Nu că Biserica
credinței” au trăit milioanele de Catolică a făcut unele adăugiri la Biblie,
creștini în timpul acelor 1500 de ani?” care sunt de importanță secundară, ci
Acest lucru nu este relevant, căci dacă că sunt învățate și crezute lucruri ce
era de așteptat ca primii creștini din
sunt în contradicție completă cu Biblia.
zilele lui Polycarp să fie bine instruiți în În alte cuvinte, tradiția contrazice
Sfânta Scriptură, era, de asemenea, de Biblia în învățături fundamentale.
așteptat ca și creștinii de mai târziu să Această contradicție este evidentă în
aibă acces la Biblie. De pildă, Biserica principalele doctrine care sunt
Romano Catolică, argumentând din alt
învățate:
punct de vedere, va insista că înainte
de Luther (deci înainte de inventarea 1. Doctrina conștienței sufletului
tiparului), circulau multe Biblii în între moarte și înviere, pe care
limbajul poporului. Tot ei susțin că, Scripturile nu o învață, Ecleziastul
adesea, călugării își petreceau tot 9:5,10.
timpul copiind Biblia, în latină, pentru 2. Doctrina „chinului veșnic” al celor
a putea fi distribuită într-un număr mai nesalvați, este de asemenea
mare poporului, dacă însăși Biserica nescripturală, (Psalmul 37:20;
Catolică n-ar fi împiedicat acest lucru, Ezechiel 18:4; Romani 6:23) și
așa cum a făcut adesea.Totuși, ea a multe alte declarații la fel de clare.
fost pusă în circulație. 3. Doctrina egalității Tatălui, Fiului și
a spiritului sfânt, care nu este
Tradiția contrazice Scripturile învățată niciunde în Scriptură.
Apoi, anunțul face mult tam- (1Corinteni 8:6; Ioan 14:28)
tam despre faptul că există atâtea 4. Doctrina arderii literale a
denominațiuni protestante, deși pământului la „sfârșitul timpului”.
ignoră dezbinările din interiorul (Ecleziastul 1:4; Isaia 45:18)

26
5. Doctrina „dreptului divin” al Biserica Romano Catolică, de astăzi?
clerului, al regilor și al altor Răspunsul este evident. Ele nu sunt
conducători ai națiunilor. (Ioan menționate pentru că n-au existat și
18:36; 1Ioan 5:19, ASV) nici măcar nu sunt în armonie cu ceea
ce este menționat. Din nou, se arată că
Nici una din aceste învățături nu va sta tradiția este nesănătoasă și
în picioare în fața testului de cercetare neadevărată.
a Bibliei. Acest lucru este ceva ce poate
fi dovedit din Scripturi de orice Biblia este călăuza, nu tradiția
persoană rațională. Pe de altă parte,
Anunțul încheie cu o invitație
adăugarea tradițiilor nescripturale a
pentru cititori de a „examina regula
întreținut aceste erori.
credinței primilor creștini”, scriind
Pe lângă erorile de mai sus, împărtășite pentru broșură. Broșura completează
de protestanți și romano-catolici, mai anunțul, dar eșuează să demonstreze
sunt altele pe care protestanții le-au că primii creștini nu au făcut altceva
respins, cum sunt următoarele: decât ce arată că au făcut cartea
Faptele Apostolilor și scrierile
1. Doctrina Purgatoriului apostolilor. Aceste scrieri adevărate
2. Doctrina rugăciunii pentru cei accentuează locul proeminent al
morți și la cei morți. Bilbiei (nu al tradiției) în biserica
3. Doctrina venerării extreme a timpurie.
mamei lui Isus.
Timotei cunoștea Scripturile
La nici unul din aceste lucruri nu se din copilărie și Pavel a spus că aceleași
face aluzie în înregistrarea din Scripturi „pot să te facă înțelept spre
Scriptură, despre viața bisericii salvare, prin credință în Isus Cristos”,
timpurii. Și pentru că această cunoștință ce a fost transmisă mai
înregistrare acoperă timpul departe prin predicarea apostolilor și
apostolilor, nu este ciudat că aceste ulterior prin scrierile lor. Din nou, el l-a
înregistrări familiare au omis complet îndemnat pe Timotei să dea exemplu
majoritatea regulilor și doctrinelor în folosirea Cuvântului adevărului,
principale? Ar fi fost atât de diferite spunând că „toată Scriptura este dată
tonele de scrieri de actuala stare de prin inspirația lui Dumnezeu și este
lucruri, așa cum este cazul, dacă profitabilă pentru doctrină, pentru
biserica ar fi fost asemănătoare cu mustrare, pentru corectare și pentru
27
instruire în dreptate, ca omul lui Cu altă ocazie, când pleca de la efeseni,
Dumnezeu să poată fi perfect, complet el le-a recomandat pe Dumnezeu și
echipat pentru orice faptă bună.” (2 Cuvântul harului Său (nu tradiția).
Timotei 3:15-17) Acest Cuvânt, spunea el, putea să-i
zidească și să le dea o moștenire
Pavel a demonstrat astfel că printre toți cei sfințiți. (Faptele 20:32)
Scriptura era o regulă a credinței Da, cartea care arată, într-adevăr,
adecvată și desăvârșită, capabilă să regula credinței urmată de primii
echipeze complet pe omul lui
creștini este cartea Faptele
Dumnezeu. El n-a menționat tradiția ca Apostolilor. Și ea arată că ei au aderat
având valoare egală, sau că este de strâns la Biblie, Cuvântul lui
ajutor. El a ignorat-o. Având în vedere Dumnezeu, care era completat în zilele
acest fapt, declarația lui
lor. Primii creștini chiar au făcut ceea
de la 2 Tesaloniceni 2:15, citată în ce anunțul sugerează să„nu fie făcut”,
anunț, pentru „a dovedi” poziția căci ei „cercetau Scripturile să vadă
catolică, este arătată ca irelevantă. dacă ce-i învățau apostolii putea fi
Pavel se referă aici doar la anumite găsit în Biblie. Pentru aceasta ei au fost
instrucțiuni particulare (AAT) El nu lăudați, nu condamnați. (Faptele
recomanda tradiția, așa cum este 17:11).
astăzi înțeleasă de Biserica Catolică.

28
Raport despre viața din sălbăticie
În fiecare an omul învață din ce în ce mai multe despre minunile creației. De
exemplu, cei care înțeleg limbajul necuvântătoarelor au descoperit că albinele
necuvântătoare folosesc un limbaj-semnal propriu, pentru a-și spune una
alteia unde se găsește nectar. Cercetașii sunt trimiși dimineața devreme,
pentru a studia zona, și după ce se întorc își transmit informația
una alteia, prin intermediul unui dans pantonim. În acest „dans
al mierii” poziția luată de corpul dansatorului față de poziția
soarelui arată în ce direcție trebuie să o ia. Asemenea insularilor din
South Sea, care dansează, fiecare mișcare are o însemnătate, a cărei
interpretare îi spune tovarășei surioare nu doar în ce direcție să o ia,
ci și cât de departe să zboare pentru a ajunge acolo. Câți culegători de
miere trebuie să meargă depinde de întinderea și bogăția câmpului,
de aceea dansatoarele arată aceasta prin mișcările lor.

Experimentele asupra efectului zgomotului de la motorul


avioanele cu jet au descoperit că undele cu frecvență înaltă pot
cauza moartea șobolanilor și a porcilor de Guineea. Energia
vibratoare a sunetului se transformă în căldură în contact cu blana
lor, care, la rândul ei, coagulează proteinele din corp. Când blana
este tunsă, animalele pot să reziste la undele de sunet
aproape la fel ca omul. Prin urmare, data viitoare când vei
invidia animalele cu blană că au abilitatea de a le crește
o nouă garderobă, amintiți-vă că acestea nu se confruntă
cu lipsă de materiale sau greutăți
economice, ci cu avioane cu propulsie. Mai
bine să fi o creatură vie, fără blană, decât un animal de companie mort.

29
În orașul New York raconii se găsesc foarte greu. După o urmărire haioasă de
trei ore, unul dintre ei s-a refugiat în vârful unui copac. Când au fost aduse o scară de
30 picioare și o prăjină de 40 picioare, raconul s-a cocoțat în alt copac. Apoi a urmat o
a doua scăpare și o a treia, până când a fost capturat, în cele din urmă, în al patrulea
copac. Într-o altă parte a orașului unul a mușcat-o de picior pe doamna Holland. Mai
târziu și-a înfipt puțin dinții într-o altă doamnă. Apoi a venit poliția, raconul a mai
mușcat ceva, dar de data aceasta a mușcat țărâna cu un glonț în cap.

În timp ce papa era ocupat să lupte cu dăunătorul „roșu” , termitele au invadat


părțile cele mai secrete ale Vaticanului. Insectele au lansat un atac învăluit și și-au croit
drum, prin ziduri și coloane, până în centrul arhivelor papale, înainte să fie
descoperite. Când a fost găsită o coloană în zidul gros de șase picioare al Cortile del
Pallagallo, ce conducea spre camerele private ale secretariatului de stat, doar
imaginați-vă tristețea și umilința de pe fețele foarte lăudăroase ale Gărzii, care are
datoria de a ține la distanță toți intrușii. Cealaltă coloană de furnici a invadat
apartamentul cardinalului Angelo Mercati, arhivar și biliotecar papal. Într-o depeșă a
Serviciului de Știri Reuter se spune: „Până să fie descoperită invazia, termitele și-au
croit drum prin mai multe cărți și documente și au transformat pelerina de cermonii a
cardinalului într-o grămadă de pudră gri și au ros o grindă de stejar până la punctul în
care era gata să se prăbușească pe patul cardinalului”. Furnicile în pat sunt la fel de
rele precum furnicile în pantaloni.

30
Luând exemplu din natură, formă plăcută, când vor face flori
constructorii de case își minunate, fără să băgați deloc în
înfrumusețează împrejurimile cu seamă vântul iernii ce șuieră la câteva
arbuști, flori și copaci adecvați. Ei caută picioare distanță. Alte motive pentru
să se întoarcă spre modul natural de acest hobby interesant de a crește
trai, construind ferestre mari, în plante de cameră sunt că acestea sunt
încercarea de a aduce în casă ceva din decorative și sănătoase. Mobilierul de
acest peisaj verde. Din acestea, interior poate părea dur și sărăcăcios,
anotimpurile sunt privite confortabil. dacă nu există plante vii, cu formă
Pe măsură ce frunzișul toamnei se minunată, care să completeze forma
veștejește și în cele din urmă își pierde ascuțită a stilului simplu și marginile de
ultimele culori strălucitoare, oțel ale mobilei cu design modern. Ele
priveliștea pare rece, mohorâtă. sunt sănătoase pentru că necesită o
anumită cantitate de aer prospăt,
Dar acum, în loc să lăsați iarna soare și umiditate.
să vă distrugă complet
frunzișul verde dinaintea Pentru a avea succes,
ochilor, de ce nu vă procurați ca în orice alt domeniu,
niște plante de casă? De fapt, trebuie să fiți foarte interesați
aduceți iarna în casă ceva din de ele. Trebuie să înțelegeți
acel peisaj de vară, de afară. cum trăiesc. Toată lumea știe
Plantele vor fi o adevărată că plantele de orice fel, mai
plăcere atunci când zăpada, puțin ciupercile și alte plante
gheața și vântul șuierător vă fără clorofilă, au nevoie de
vor ține în casă. Veți fi lumină pentru a crește. Asta
mulțumiți când veți vedea este prima cerință. Lumina
plantele crescând într-o înseamnă viață pentru ele,

31
căci fără ea, plantele cresc fusiforme și cactușii și alte specii tropicale. Cea mai
mor. Unele plante, precum mușcatele, bună temperatură este sub 70 de
au nevoie de mult soare pentru a grade Fahrenheit, de preferat între 55
înflori. Cu toate acestea, există o mare și 70. Majoritatea caselor, în pofida
varietate de alte plante care cresc și umidității crescute din exterior, au aer
înfloresc cu succes cu doar câteva ore foarte cald, produs de sistemele de
de soare pe zi, pe care îl pot primi de la încălzire. Dacă nu se folosesc
o fereastră aflată la vest sau la est. umidificatoare, sau nu sunt puse vase
Multe altele înfloresc bine dacă sunt cu apă pe radiatoare, acest aer uscat
expuse la nord și vor căpăta o culoare nu este potrivit deloc pentru plante.
lucioasă, în timp ce altele, precum Observați cât de bine cresc plantele în
violeta africană, chiar vor înflori acolo. sere. Mirosiți aerul de acolo, cu prima
ocazie când veți intra într-o seră, și
O fereastră mare, cu un pervaz observați ce umezeală este. Ele cresc
spațios, este locul cel mai bun de a bine acolo datorită temperaturii relativ
aranja o grădină la fereastră. Uneori scăzute și a umidității crescute.
pervazurile pot fi extinse prin Încercați să păstrați condiții
adăugarea unei scânduri sau a unei
asemănătoare în jurul grădinii de la
table, care să fie bine fixată, pentru a fereastră.
susține greutatea ghivecelor de flori.
Veți fi încântați să vedeți o masă de Cum să faci o grădină la fereastră
verdeață armonioasă: ferigi, pentru
efectul tropical de frunze, begonii, Faceți rost de o tavă rezistentă
la apă sau de o cutie din metal. Acestea
pentru flori și variații de frunze, plante
cu frunziș și pin veșnic verde în furnizează un loc bun de pus ghivecele
mininatură, pentru plante exotice. și de a proteja pervazurile de apa ce le-
Violetele africane și gloxinia animă ar putea stropi când le udați. Puneți la
decorul cu frumusețea rafinată a fund câțiva inchi de pietriș. Puteți
folosi chiar un strat subțire de mușchi.
florilor lor catifelate. Plantele
cățărătoare vor adăuga ceva la decorul Asigurați-vă că ghivecele nu vin în
floral și luxuriant de vară, de la contact cu apa sau nu stau pe ea. Dacă
fereastră, în timpul iernii. există un radiator sau altă sursă de
căldură sub plantă, sau foarte aproape
Temperatura pentru de frunzele ei, sau încălzește ghiveciul,
majoritatea plantelor de cameră ar puneți o scândură protectoare, ca să
trebui să fie scăzută, ecxcepție făcând
32
împiedicați contacul direct cu de cameră? În ce fel de sol să-mi pun
ghivecele sau cu plantele. plantele, când și cât de des să le ud?
Amintiți-vă, plantele sunt lucruri vii și
Există o mare varietate de
vor răspunde la un tratament adecvat.
recipiente ce pot fi obținute de la Cerințele diferă: fiecare este unică.
florari, sau de la alte magazine, pentru Regulile rigide nu vor aduce succes, ci
plante decorative. Sunt multe ghivece vei constata, ca îngrijitor de plante, că
lucioase, sau din plastic, ce pot fi poți învăța cerințele de la ele. După ce
folosite pentru un aranjament mai
veți experimenta puțin, furnizând
bun. Unele sunt în formă de animale, necesitățile de bază, dictate de mediul
iar altele au forme mai ciudate. natural din care vin plantele, veți afla,
Acestea au un ornament aparte dacă în curând, cum să creșteți plante de
sunt folosite pentru o singură plantă și
cameră.
nu pentru mai multe la un loc.
Referitor la noile ghivece de lut, udați- Au nevoie de apă și sol.
le până ce absorb cât mai multă apă,
înainte de a le folosi, altminteri vor Cerințele pentru o dezvoltare
extrage toată apa din sol. sănătoasă sunt identice cu cele pentru
om. Hrană bună, care este solul
Dacă folosiți ghivece care nu potrivit, mult aer prospăt, apă, atât
au găuri de scurgere la bază, precum pentru spălarea plantei, cât și pentru
vasele ornamentale în formă de hrănit prin sol, soare și aer proapăt cu
animale, trebuie să vă asigurați că la temperaturi potrivite, vor aduce
baza vasului se află suficient pietriș sau succes. Lumina furnizează putere de
bucăți sparte de ghiveci, pentru a dezvoltare, aerul pe care îl respiră prin
permite o anumită scurgere. frunze și înlătură umezeala prin
Cantitatea de apă pusă la plantă evaporare; pentru o sănătate mai bună
trebuie să fie limitată, pentru a evita furnizați aer umed. Solul furnizează
colectarea la bază de surplus de apă, hrana brută, care trece, prin rădăcini,
sau acidificarea solului. La aceste tipuri la tulpină și frunze. Acolo, acțiunea
de recipiente adăugați puțin cărbune luminii asupra clorofilei face ca hrana
pentru a face solul bazic și apa să fie transformate într-o formă
pe care planta o folosește pentru a
Acum că sunt gata locul, hrăni celulele de creștere care le
amplasamentul și echipamentul, care
alcătuiesc structura.
sunt regulile pentru îngrjirea plantelor
33
Așa cum poate știți, diferite este de a lăsa suprafața solului să se
plante au nevoie de tipuri diferite de ususce înainte de a adăuga mai multă
amestec de soluri. Unele înfloresc cu o apă. Udatul excesiv face mai mult rău
dietă săracă din sol uscat, nisipos, decât lipsa apei. Unele plante preferă
pietros, cum sunt cactușii. Altele, apa de la bază și plantele ce ajung în
precum ferigile, begoniile și violeta stare latentă ar trebui să fie udate în
africană necesită un mix bogat de sol descreștere treptată.
fibros și frunzos, cu multă materie
Plante cu frunze
organică și puțin nisip. Un amestec
bun, pentru folosință generală, având Plantele cu frunze sunt cele
în vedere că un procent mare din mai ușor de crescut, pentru că au
plantele de cameră cresc într-un sol nevoie de puțină lumină și atenție.
mai sărac, este alcătuit din două părți Multe vor crește doar în apă, fără
de pământ de grădină bun; o parte din lumina directă a soarelui. Frunzișul lor
nisip curat (pentru aerisire și scurgere) frumos, adesea împestrițat cu diferite
și o parte de compost (humus sau forme, oferă un decor natural, într-un
alcătuit din frunziș). Humusul face cadru mohorât. Cele care cresc ușor în
solul moale și fragil, cu putere de a apă sunt filodendronii, plantele
reține apa. Pentru plantele ce au chinezești veșnic verzi și nephthytis.
nevoie de un sol mai bogat și moale, Ferigile adaugă o splendoare tropicală
adăugați o linguriță de făină de oase la priveliștii verzi. Frunzele arcuite se
fiecare recipient de cinci inchi. desfac ușor din onduleurile așezate
aproape de baza plantei. Solul în care
Fiecare plantă diferă în ce
privește nevoia de apă. Aceasta mai cresc trebuie să fie bogat în humus și
depinde și de starea vremii sau de trebuie udat mai des în perioada de
cameră. Dacă în cameră este cald și creștere. Trebuie mare atenție ca
aerul este uscat, plantele se usucă mai vârful sau marginile frunzelor să nu fie
rupte sau atinse de ceva, altminteri vor
repede și au nevoie să fie udate mai
des. Anumite plante, precum cele cu afecta creșterea funzei și forma finală
frunze catifelate sau catușii, au nevoie a plantei. Ele au nevoie de spațiu
de apă mai rar, pentru a stimula suficient pentru a-și etala frunzele.
condițiile din deșert. Ferigile, violetele Mărimea ferigilor variază de la ferigi în
formă de sabie, la mici ferigi în formă
africane și begoniile au nevoie de apă
mai des și mai multă. O regulă bună de păianjen. Feriga Asparagus, care nu
este o ferigă adevărată, se comportă
34
ca un spray la fel de delicat și fin ca variat. Acesta este un perfect copac în
oricare altul din casă. Gradina de la mininatură. Ramurile cresc în spirală în
fereastra ta nu va fi completă fără o jurul tulpinii principale. Pentru a păstra
ferigă. forma perfectă această plantă trebuie
rotită cu regularitate. Într-o grădină la
Dracaena, numită uneori fereastă, forma ei contrastează
plantă de porumb, pentru că îi atârnă puternic cu forma celorlalte plante.
frunzele din centrul tulpinei ca la
porumb, are frunze verzi strălucitoare, Dacă se agață coșulețe
cu margini albe sau gălbui, ce cad suspendate pe trei corzi ale copacului,
paralel cu marginile frunzelor. Unele acestea furnizează minunate locuri
varietăți extrem de frumoase au aeriene pentru agățarea de flori sau
marginile colorate în trandafiriu, cu o plante cu frunze.
coroană de noi frunze de culoare roz-
clar, cu efect de inflorescență. Plante cu flori
Obișnuita plantă Coleus vă va încânta Gloxiniile și Violetele Africane
întotdeauna cu un minunat sunt foarte asemănătoare și fac parte
aranjament al frunzelor, aducându-vă din aceeași familie. Frunzele păroase
toată strălucirea toamnei. Planta ale amândurora sunt precum
Croton este de la tropice, cu frunze catifeaua. Gloxinia, pe care unii o
lungi, înguste și vâscoase, de culoare consideră mai drăguță, își are originea
strălucitoare. Puteți avea culoare din America tropicală, în timp ce
întotdeauna, fără flori. Adăugați la violeta este din Africa, așa cum o spune
colecție o altă plantă, Caladium, și numele.
crescută pentru frunzele ei minunat
colorate și pentru grația conturului. Gloxinia are flori catifelate, în
Pentru a face Caladium-ul să arate formă de clopoțel, ai cărei hibrizi
minunat, alegeți o plantă cu echilibru produc inflorescențe de patru sau cinci
în culoare, cu mijlocul de culoare roz și inchi, de o parte și de alta. Ele au o
îndreptați asupra ei lumina unei lămpi, gamă de culori, de la culoarea lavandei
pentru o lumină de seară. Practic, va și violet, la roz și roșu aprins. Albe la
străluci de culoare. mijloc și cu margini roz sau de culoarea
lavandei, sau invers, culoare închisă la
Pinul Araucaria, sau Pinul mijloc și mai luminoasă la margini, face
Norfolk Island, este micuțul pin cu posibilă o alegere vastă. Variațiile
ramuri concentrice, cu un frunziș
35
zburlite și împestrițate sunt fără rival în Begoniile
frumusețe.
Begoniile se află pe lista
Florile Violetei Africane sunt plantelor obișnuite de cameră.
mai puțin spectaculoase decât ale Majoritatea sunt destul de ușor de
gloxiniei. Florile asemenea violetei au crescut. Varietatea cu frunze mici,
o gamă de culori de la roz, alb, roșu și folosite adesea ca plante-borduri la
câteva nunațe de albastru și lavandă. grădinile în aer liber, se numesc
Ele vor crește fără lumina directă a semperflorens, deoarece înfloresc
soarelui, dar se bucură de soarele de continuu. Florile lor bogate vin într-o
dimineață, la o fereastră de la răsărit, varietate simplă sau dublă și cresc în
iarna, și de toată lumina la o fereastră formă de tufiș. Apoi varietatea cu
de la nord, vara. frunze mari, crescute pentru frunzișul
lor ornamental, au rădăcina fibroasă.
Ar trebui să fie pe listă și Dintre aceste tipuri interesante cu
Cactusul de Crăciun, căci minunatele frunze subțiri și tulpini păroase,
flori roz-cireșii preferă timpul anului Begonia Roșie este una dintre cele mai
când celelalte plante poate stagnează. remarcabile. Unele tipuri au frunze
Această plantă nu este greu de crescut.
mari, spectaculoase, argintii, cu flori
Pentru alte plante de interior cu flori greu de remarcat. Alte varietăți au
încercați mușcatele, la o fereastră cu nervuri argintii sau violet. Frunzele
soare; lantana, arțarul cu flori și multe sunt diferite în contrast cu altele.
altele. Planta Amaryllis, având o
contribuție spectaculoasă pentru Pentru florile lor
Brazilia, se crește pentru bulbii mari. O extraordinare, încercați begoniile cu
mare tulpină goală pe interior se înalță flori mari, cu rădăcini tuberoase, ai
și din ea cresc cinci sau șase flori, ca o cărei hibrizi produc flori precum
trompetă. Unele flori măsoară 7 inchi. trandafirul și camelia. Alte flori sunt
Pot avea culoarea alb, roz, roșu și singure sau mănunchi, în timp ce altele
portocaliu, cu variații. Primăvara au formă de narcisă galbenă, în afară
trecută a fost expusă la Târgul de faptul că au multe culori diferite.
Internațional de Flori din New York
una rară, de culoare albastru. Alți Respectând câteva
bulbi care vor face flori primăvara cerințe simple, plantele de cameră
vă vor răsplăti cu o bogată
și care merită crescute pentru
mirosul lor, sunt narcisele și zambilele. creștere, cu inflorescențe de toate
36
culorile și vă vor oferi plăcerea și frumos cu ele și ele vor fi premiul
satisfacția de a realiza cu succes un vostru decorativ, ce aduce decorul din
proiect aparent dificil. Purtați-vă exterior în interior.

„Căsătoriți-vă în Domnul!” pentru fiul meu dintre fiicele


canaaniților, în mijlocul cărora
Poporul consacrat al lui Iehova locuiesc; ci vei merge în țara mea, la
se află în această lume, dar nu este o
rudele mele, și vei lua o soție pentru
parte a ei (Ioan 17:14-16; 15:19) Ei se fiul meu, Isaac”. (Geneza 23:3,4)
află într-o poziție asemănătoare cu a
lui Avraam, când călătorea în țara Nu doar că fiul lui Avraam,
Canaan. Așa cum creștinii sunt sfătuiți Isaac, a fost protejat de închinarea la
să se păstreze separați de această demoni, prin legături de căsătorie cu
lume veche, contaminată, tot la fel canaaniții, ci și fiul lui Isaac, Iacov, a
Avraam s-a păstrat separat de primit o soție din țara îndepărtată a
locuitorii Canaanului. El n-a păcătuit, propriului său popor și nu dintre vecinii
aderând la închinarea lor religioasă, și canaaniți. „Isaac l-a chemat pe Iacov, l-
chiar a evitat o asociere strânsă cu ei, a binecuvântat, l-a însărcinat și i-a zis:
de teama de a nu împrumuta unele din Să nu-ți iei soție dintre fiicele
formele lor demonice de închinare. El Canaanului. Scoală-te, mergi la Padan-
și-a apărat cercul familiei să nu fie Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei
stricat de idolatri păgâni, sau să fie tale și ia-ți o soție de acolo, dintre
invadat de ei prin legături de căsătorie. fiicele lui Laban, fratele mamei tale!”
Avraam i-a zis slujitorului său de (Geneza 28:1,2)
încredere: „Jură pe DOMNUL,
Dumnezeul cerului și Dumnezeul Cu secole mai târziu, după ce
pământului, că nu vei lua de soție izraeliții au mers în Egipt, după ce au

37
fost elibrați din robia egipteană și în căsătoriți fiii cu fiicele lor, care se vor
timp ce se aflau în pustiu, în drum spre duce după dumnezeii lor și-i vor
Țara Promisă, Canaan, Iehova determina și pe fiii voștri să facă la fel.”
Dumnezeu le-a dat legi călăuzitoare, (Exodul 34:15,16, Moffatt)
dintre care una spunea: „Când
DOMNUL Dumnezeul vostru vă va După ce Israel a intrat în
aduce în țara pe care o veți invada prin Canaan și a câștigat multe victorii
cucerire și va îndepărta din cale mari asupra dușmanilor lor, încă era
esențial ca israeliții să fie avertizați cu
națiuni precum: hetiții, ghirgasiții,
amoriții, cananiții, periziții, heviții și privire la relațiile cu păgânii, inclusiv
iebusiții, șapte națiuni mai mari și mai relațiile de căsătorie. „Prin urmare, fiți
puternice decât voi; Când DOMNUL foarte curajoși să respectați și să faceți
tot ce este scris în cartea legii lui
Dumnezeul vostru îi va lăsa la mila
voastră și îi veți înfrânge, trebuie să fiți Moise, ca să nu vă abateți de acolo nici
siguri că îi veți extermina, fără să faceți la dreapta, nici la stânga; ca să nu
legământ cu ei sau să le dați ceva; să ajungeți printre aceste națiuni, care
nu faceți legături de căsătorie cu ei, să rămân în mijlocul vostru; nici să nu
amintiți numele dumnezeilor lor, să nu
nu vă dații fiicele în căsătorie fiilor lor,
nici să nu le primiți fiicele pentru fiii jurați pe ei, să nu le slujiți, să nu
voștri; căci vă vor întoarce fiii să nu mă îngenunchiați înaintea lor, ci să
mai urmeze, ca să servească dumnezei rămâneți lângă DOMNUL Dumnezeul
străini”. (Deuteronomul 7:1-4, AAT) vostru, așa cum ați rămas până acum.
Altminteri, dacă vă întoarceți cumva și
Atât de importantă a fost rămâneți alături de rămășița acestor
această ocrotire a poporului consacrat națiuni, care rămân în mijlocul vostru,
al lui Dumnezeu, de contaminare prin veți face legături de căsătorie cu ei, vă
relații apropiate cu închinătorii la veți duce la ei și ei vor veni la voi, să
demoni, încât Iehova încorporează, din știți, cu siguranță, că DOMNUL
nou, în Legea sa divină, această Dumnezeul vostru nu va mai înlătura
instrucțiune ce interzice relațiile de dinaintea voastră aceste națiuni, ci vor
căsătorie, spunând: „Ca să nu deveniți fi niște curse și capcane pentru voi”.
una cu națiunile, să treceți la (Iosua 23:6-8, 12,13)
dumnezeii lor, să le aduceți jertfe
Dar au existat întotdeauna
dumnezeilor lor, fiind de acord să vă
împărtășiți din jertfele lor, să vă israeliți care credeau că sunt suficient
de puternici spiritual să se
38
căsătorească cu femei străine, să se Grecești Creștine se găsesc
bucure de legăturile căsătoriei și în avertismente similare despre
același timp să se împotrivească separarea de această lume veche. De
efectelor ce prind în cursă ale religiilor exemplu: „Nu vă înjugați la un jug
demonice ale soțiilor lor. Totuși, sfatul inegal cu cei necredincioși! ... ce parte
bun și porunca lui Dumnezeu n-au are cel credincios cu cel necredincios?
putut fi ignorate, cu scuză, nici măcar De aceea, ieșiți din mijlocul lor și
de cel mai înțelept om din acele separați-vă!, zice Domnul.” (2Corinteni
timpuri vechi. Acel om a fost înțeleptul 6:14,15,17)
rege Solomon. Despre el este scris că a
iubit multe femei străine, și-a luat soții Căsătoria unui creștin
din mijlocul națiunilor păgâne, din consacrat cu un necredincios are ca
rezultat un jug inegal și nu poate ajuta,
împrejurimi, și „soțiile i-au întors inima
după alți dumnezei, iar inima lui nu a ci produce presiune, încordare și
fost perfectă față de Iehova, ceartă.Toți ar trebui să-și amintească
Dumnezeul Lui”. Această neascultare faptul că legăturile de căsătorie aduc
cu voia a venit după ce Dumnezeu îl lanțuri pe termen lung, deoarece în
curtea de judecată a lui Dumnezeu ele
avertizase pe Solomon, după ce El „îi
poruncise despre lucrul acesta, ca să nu pot fi desfăcute cu ușurință, ca un
nu meargă după alți dumnezei, dar el lucru neînsemnat, pentru cauze
n-a respectat ce-i poruncise Iehova”. minore, sau alte motive, decât curvia
(1Regi 11:1-11, ASV; vezi și Ezra 9:1,2) din partea partenerului necredincios.
Aceste legături pot adăuga
Se simte vreun creștin, astăzi, responsabilitate și restricții asupra
mai înțelept decât Solomon, destul de libertății, care va dura pe tot parcursul
puternic să se împotrivească singur vieții. Din acest motiv, nu doar prima
invaziei curselor subtile ale demonilor, căsătorie, ci și o eventuală
prin căsătorie cu cei necredincioși? recăsătorire, după moatea
Simt ei că Iehova exagera în ce privește partenerului, ar trebui să fie cântărită
pericolele căsătoriei cu cei din afara cu atenție. Apostolul Pavel sfătuiește:
poporului Său consacrat? Sau cred că „O soție este legată de soțul ei atâta
astfel de restricții nu mai sunt valabile, timp cât trăiește. Dar dacă soțul ei
deoarece nu ne mai află sub adoarme (în moarte) este liberă să se
Legământul Legii? Atunci să-și căsătorească cu cine vrea – doar în
amintească faptul că și în Scriturile

39
Domnul.” (1Corinteni 7:39, ca ea. Dacă un creștin se înjugă la un
Rotherham.) jug inegal cu un necredincios, aceasta
nu conduce la bunăstare creștină, ci
Restricțiile puse aici, cu privire
este controlată mai mult de pasiune. O
la văduvele creștine ce doresc să se astfel de periclitare a intereselor
recăsătorească, se aplică în egală spirituale creștine n-ar putea fi plăcută
măsură oricărui slujitor consacrat al lui lui Dumnezeu sau lui Cristos.
Dumnezeu ce caută un soț sau o soție,
anume să „se căsătorească în
Domnul”. Aceasta înseamnă să se
căsătorească cu o persoană consacrată

Serviciu militar obligatoriu și libertatea conștiinței


De la corespondentul Treziți-vă! din Suedia

În timpul războiului ziarele au trei luni în 1949. Comentând această


scris liber despre martorii lui Iehova, „șocantă tragedie umană”, editorialul
care au refuzat să ia parte la măsurile spunea, în parte:
naționale de apărare, deoarece, ca
Motivul este că el a refuzat,
slujitori ai Celui Prea Înalt, sunt datori
să fie absolut neutri față de afacerile din pricina conștiinței, să facă serviciu
națiunilor lumești. În zilele noastre militar de orice fel. El este zilnic ocupat
citim adesea despre tineri dintre ca predicator și convingerea lui este că
martorii lui Iehova, care, atunci când nu trebuie să renunțe la această
vocație în nici o împrejurare. Văzând că
sunt recrutați pentru instruire, iau
poziție de neutralitate neclintită, a fost deja de două ori în închisoare din
poziție ce îi trimite adesea la acest motiv și acum a fost întemnițat a
închisoare. Uneori apar în presă treia oară, nimeni nu are motive să se
îndoiască de convingerea lui sinceră.
anunțuri și comentarii despre aceste
cazuri. De exemplu, un editorial din Omul nu merge la închisoare din
Nybro Tidning, din 3 iunie 1949, proprie voință a treia oară, având în
spunea cum un anume Erik Andersson, vedere că toate acestea înseamnă
din Ludvikn, a fost întemnițat o lună de suferință mentală serioasă, dacă nu
este motivat de o credință puternică.
zile în anul 1944; două luni în 1948 și
40
Aceasta este o tragedie umană „Nu este o crimă nici înaintea
șocantă. Este aproape de neconceput lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor,
că un astfel de lucru s-ar putea ca cineva să fie credincios Domnului pe
întâmpla în luminata Suedie, în anul care el dorește să-l slujească. Dacă aș fi
1949. ... Nu ne oprim deloc să luăm în jurat loialitate regelui Suediei, ar fi fost
considerare crezul acestui om. Din corect să consider o asfel de faptă o
punctul de vedere al cerințelor acțiune falsă, dacă aș fi renunțat la
justiției, acest lucru este neînsemnat. serviciul acestui rege și aș fi intrat în
Dacă ar fi fost catolic, ateu sau serviciul altui rege, din altă țară? Eu am
musulman, nonconformist sau „un om jurat loialitate lui Cristos, Regele
al bisericii”, ar fi fost la fel de absurd să regilor și Domnul domnilor și mi-am
fie pedepsit pentru convingerea lui în consacrat viața să-l servesc și să-l
acest mod. Legea din Suedia spune: ascult. Din acest motiv mă simt legat
„Conștiința nici unui om nu trebuie să de Cuvântul lui Dumnezeu ... „să ascult
fie obligată” ... mai mult de Dumnezeu decât de
oameni”. (Faptele 5:29)
Nu l-am auzit niciodată
predicând și nu putem face nici o Măsura de a pedepsi o
declarație referitoare la el sau la persoană pentru că refuză să renunțe
opiniile lui. Dar se pare că omul este la datoria sa de a asculta de Dumnezeu
gata să sufere aproape orice pentru este echivalentă cu a lipsi pe
convingerile lui. Să pedepsești, să Dumnezeu de dreptul de a avea
pedepsești și iar să pedepsești la slujitori pe pământ, complet separat
nesfârșit, este ceva înspăimântător, de scopurile Lui. O astfel de procedură
ceva ce aproape refuzi să crezi că este ar trebui să fie nedemnă de o țară ce
posibil într-un guvern luminat, se pretinde a fi creștină.
democratic și cultural.
Paragraful la care acuzarea
Vei întreba: Din ce motive face referire împotriva mea arată
refuză acești tineri serviciul militar pedeapsa pentru luptătorul care se
obligatoriu? Ca răspuns, tipărim face vinovat de insubordonare față de
următoarele extrase din discursul de superior. Nu pun la îndoială dreptul
apărare, oferit de unul din acești puterii statului de a cere ascultare din
oameni, primăvara trecută: partea luptătorilor lui. Dar eu nu sunt
luptător în armata suedeză. Eu sunt
„soldat al lui Isus Cristos”, așa cum se
41
numește Pavel pe sine și pe frații lui în sine!” „DOMNUL se uită la inimă”,
creștini. (2Timotei 2:3,4). Și pentru că așa cum se spune în Biblie, la motivul
nu vreau să mă fac vinovat de din spatele acțiunilor oamenilor și vă
insubordonare față de Regele meu rog, ca și în cazul meu, Curtea să
Cristos, conștiința mă împiedică să-mi procedeze astfel. (1Samuel 16:7)”
îndeplinesc datoria militară.
Legea lui Dumnezeu și legea
Domnule Judecător, mă aflu Suediei nu sunt tot timpul în armonie
aici ca un biet urmaș al lui Isus Cristos, și în astfel de cazuri Curțile preferă, în
acuzat de același delict ca și el, că a general, să judece conform legii din
vorbit împotriva Cezarului, împotriva urmă. Dar pentru acei indivizi care și-
puterii statului, și a fost condamnat la au pus viața la dispoziția Domnului, să
moarte de un judecător păgân, care a fie folosită în serviciul Lui, și care
încercat să-l elibereze când a văzut că înțeleg seriozitatea poziției lor, nu
era nevinovat. Mă aflu aici înaintea există alternativă. Și ferice de tinerii
unei Curți de Justiție, unde legea lui care, asemenea celui amintit mai sus,
Dumnezeu stă pe masa acestei Curți și „își aduc aminte de Creatorul lor în
unde Constituția umană, la care zilele tinereții lor” (Ecleziastul 12:1) și
acuzarea face apel, „ascultă mai mult de Dumnezeu decât
spune:„Judecătorul să judece în de oameni”. La timpul potrivit ei își vor
armonie cu legea lui Dumnezeu și cu primi răsplata de la Singurul Judecător
legea împărăției Suediei”.... și Legiuitor, Iehova Dumnezeu „care
poate să salveze și să distrugă” (Iacov
Martorii lui Iehova din această
4:12), de la Cel care poate acorda viață
țară au primit multe sentințe, care n- veșnică, fără serviciu militar
au fost în armonie cu înțeleapta lege a obligatoriu, într-o dreaptă lume nouă a
justiției: „Mai multă atenție să fie dată păcii veșnice!
intenției și însemnătății, decât actului

42
Examinați textul de mai sus, de pe o pagină din traducerea Emphatic Diaglott,
a Scripturilor Grecești. Observați traducerea cuvânt cu cuvânt a textului original
grecesc și noua traducere în coloana din drepta. Mai sunt multe alte aspecte
valoroase, care împreună fac remarcabilă traducerea Diaglott. Trimiteți astăzi
comenzi pentru un exemplar!

Trimit o contribuție de 2 $, pentru care vă rog să-mi trimiteți un exemplar al traducerii Emphatic Diaglott.

Nume............................................................. Oraș........................................................

Stradă............................................................ Stat.......................................................

43
insulelor și a Olandei ca
parteneri egali, sub
coroana olandeză.
Aranjamentul este
asemănător cu cel din
Comunitatea Britanică.
Cu toate acestea,
statutul de parteneri
egali în realitate este
destul de slăbit de
J. S. de Indonezia cu alți indonezieni
faptul că există o
proeminenți,
Pe 16 investiție străină de
comparați cu Lincoln,
decembrie a fost ales două bilioane de dolari
Hamilton și Franklin.
ca președinte al în insule, trei sferturi
Statelor Unite ale La Haga olandeză, pe care
Indoneziei dr. Sukarno. (12/21), proiectul de indonezienii trebuie să
El a fost ales în lege ce transfera o recunoască.
unanimitate de Indoneziei
Idei de schimbare a
votanții din cele suveranitatea asupra
planului Marshall
șaisprezece state Indiilor Olandeze de
reprezentate. A fost Est, a devenit lege Negocierile ce
pus în funcțiune, sub printr-un singur vot s-au derulat în Paris, la
jurământ musulman, peste cele două treimi mijlocul lunii
ziua următoare. necesare. Transferul decembrie, au luat în
Sukarno s-a suveranității a avut loc considerare
autodeclarat „un formal (12/27), schimbarea planului
slujitor al poporului, nu deoarece regina Marshall. Urma să fie
stăpânul lor! Timbrele Juliana a Olandei a făcută mai degrabă o
poștale emise l-au semnat actul de uniune clară, decât un
comparat pe Sukarno transfer, punând capăt mijloc de a finanța
cu George Washington unei domnii a refacerea producției
al Statelor Unite ale olandezilor, de trei din Europa. Avea să fie
Americii, pozele lor secole și jumătate, în promovat comerțul
apărând împreună. Indiile de Est, și liber printre națiunile
Restul purtau imagini inaugurând uniunea participante, prin
44
furnizarea unui capital vorbi în numele apel la Franco, pentru
central în dolari. întregului corp, nici că reformele atât de
acești congresmani ce necesare care să le
Armate standardizate
călătoresc pe cont ușureze greutățile.
La Londra, propriu ar reprezenta Guvernul spaniol a
Ottawa și Washington gurvernul. Cu toate aprobat (12/21)
s-a anunțat, la mijlocul acestea, unul din grup bugetul pe anul 1950,
lui decembrie, că U.S., a reamintit Spaniei că care suplimentează cu
Britania și Canada își problema ce privea aproximativ
vor standardiza acea țară nu era ce a 18.000.000 pesetas.
armatele și metodele făcut U.S. pentru Peste 30% din
miltare. Cu toate Spania, ci ce va face cheltuielile listate sunt
acestea, unitatea Spania pentru U.S., și pentru forțele armate,
scopului a fost mai că poziția Spaniei în exclusiv ale poliției.
mult evident decât lumea democratică Șapte procente sunt
real. Urmează să aibă depinde de ce se alocate educației și
loc transferarea lui de întâmplă în Spania. În mai puțin de un
pe hârtie în practică. paranteză fie spus, ar procent Ministerului
trebui observată religia Agriculturii.
Poziția corectă a congresmanilor care
Spaniei oferă Spaniei speranță Bidault câștigă votul
neautorizată de ajutor de încredere
Mijlocul lui
financiar și moral. Georges
decembrie a văzut trei
Aceasta are ceva de Bidault, ce ocupă acea
congresmani din U.S.,
spus în legătură cu funcție încă din
ce au vizitat Spania,
subiectul. decembire trecut,
încercând să arate
acelei țări importanța Franco și fermierii după o „lungă domnie”
pe care trebuiau s-o de opt săptămâni, a
acorde acelor vizite, Al treilea primit votul de
din care primeau doar Congres național al încredere al Adunării,
câteva. Ei au explicat fermierilor și 303297. La sfârșitul
că nici un membru crescătorilor de anului el a câștigat o
individual al animale din Spania, ce altă victorie, obținând
Congresului nu putea a avut loc în 27 o majoritate de 18
decembrie, a făcut voturi, în favoarea
45
măsurilor sale de a plimbă, în grupuri, pe dăunătoare. Partidul
crește taxele, pentru a biciclete, pe arterele comunist are mijloace
echilibra bugetul, principale. Olanda se eficiente să oblige
pentru a continua să confruntă acum cu un achiziționarea de
obțină ajutorul curent de explozie a literatură politică”. Dar
planului Marshall. nașterilor, iar în țările comuniste
populația este acum vechiul proverb
Nu se mai produce peste 10.000.000, așa rămâne încă valabil, și
oțel
încât țara a devenit cea anume: „Poți băga un
Potrivit cifrelor mai dens populată din cal în apă, dar nu-l poți
date de Comisia Europa. Este încurajată face să bea apă”. Se
Economică a S.U.A. emigrarea în Australia, pare că scopul este de
pentru Europa (12/22), Brazilia și Canada și se a-i face pe oameni să
în Europa nu se mai caută o cotă admisă bea apele murdare ale
produc aproximativ pentru Stele Unite. ideologiei comuniste
6.000.000 tone de oțel. sau altceva.
Arderi de cărți de
Capacitatea ineficientă comuniști Schimburi în Ungaria
de oțel s-a resimțit în
principal în cele mai Potrivit unei La mijlocul lui
importante țări depeșe (12/18), țările decembrie Ungaria a
producătoare de oțel dominate de comuniști arestat doi americani
din Europa, iar se ocupă acum cu ca spioni; a mai arestat
revenirea este arderea de cărți. Orice și un britanic. S-a spus
împiedicată. carte care nu că s-au făcut
promovează cauza mărturisiri. Consulilor
Problema copiilor din comunismului în mod american și britanic li s-
Olanda clar este desființată. a refuzat accesul la
În Olanda Într-un articol din prizonieri. În
vizitatorul este Tvorba, Pavel Reimann consecință, S.U.A a
conștinet de numărul spunea: „Cartea care interzis călătoria
mare de copii mici, cu nu ne ajută să americanilor în
obraji rumeni, ce se reeducăm oamenii în Ungaria. Britania a
joacă pe străzi, sau de spiritul socialismului și încheiat discuțiile cu
cei mai mari care se al teoriei Marxist- guvernul ungar pe
Leniniste este o carte tema relațiilor
46
comericale. Mai târziu, Tribunalul polonez circulau zvonuri
Ungaria a anunțat o condamnă șase potrivit cărora noile
măsură urgentă de persoane cununii civile „vor
naționalizare, afectând costa de zece ori mai
tot comerțul și Tribunalul mult decât ceremoniile
industria, administrate militar de la Bresian a din biserică”. Ne
de privați, inclusiv cele găsit vinovați de întrebăm, cine o fi scos
finanțate de capital spionaj, pentru zvonurile?
serviciile secrete
străin. Erau implicate
proprietăți industriale franceze, patru Yugoslavia iese din
americane, britanice, naționaliști francezi, rândul comuniștilor
franceze, elevețiene și un german și un
polonez și a dat În luna
olandeze din Ungaria. decembrie a anului
sentințe la închisoare
Bulgaria îl execută pe de mulți ani. Unele trecut Tito a anunțat
Kostov sentințe au fost două triumfuri
însoțite și de economice: un nou
Traicho confiscarea tratat comercial, de
Kostov, fost vice- cinci ani, cu Marea
proprietății.
premier al Bulgariei, a Britanie și un surplus în
fost executat prin Cununii gratuite vistieria Yugoslaviei,
spânzurare, pe 16 scoțând acea țară din
decembrie. El a respins Cununiile civile rândul comuniștilor, în
cu dârzenie acuzațiile din Cehia au devenit mai multe moduri
gratuite din 27
majore aduse posibile. Mai departe,
împotriva lui și notate decembrie. Viitorul a fost semnat un tratat
în mărturia scrisă, pe cuplu nu mai trebuie să civil, aerian, între
care el a negat-o în plătească nici un Yugoslavia și Statele
tribunal. Ca o bună penny. Căsătoriile sunt Unite, ce va permite
obligatorii, adică
măsură, lui Kostov i s- avioanelor americane
au retras toate pentru a fi căsătorit cu de trasport civil să
drepturile civile, a adevărat, trebuie să fii folosească spațiul
primit o amendă de căsătorit de un ofițer aerian yugoslav și să
3.500 $ și a fost de stare civilă. S-a tranziteze teritoriul
făcut această îngrijire
deposedat de toate yugoslav spre alte
bunurile. grautită, deoarece puncte. La rândul lor,
47
Statele Unite vor fost închise. decembrie, spre
permite avioanelor Constantin, ministrul statutul de stat în
civile yugoslave de externe, a avertizat Uniunea Franceză.
privilegii că scopul Afacerile externe și
asemănătoare în comunismului era să apărarea rămân în
zonele S.U.A din folosească acești copii mâinile francezilor.
Austria și Germania. în atacuri ulterioare Fostul împărat Bao Dai
Mai mult decât atât, se asupra Greciei. este șeful statului.
are în vedere, pentru
Tito, un împrumut de A treia lovitură din Situația din China
la Banca pentru Siria
La sfârșitul
Reconstrucție. Siria a anului s-a raportat că
experimentat o altă președintele Truman și
Grecia își plânge copiii
lovitură pe 19 Consiliul Național de
Guvernul grec decembrie, cea de-a Securitate erau de
estimează că din 1946 treia din an. Trupele au acord să ia sfârșit
partizanii conduși de înconjurat locuința ocuparea Formosei de
comuniști au trimis din generalului Hinnawi și americani, aflată încă
țară 28.000 de copii i-au arestat pe el și pe sub controlul
greci. Aceștia se află ajutoarele lui. Thej a generalului Chiang
acum în țări comuniste instalat un nou Kaishek. Se avea în
și nu se au în vedere premier, pe Khaled-el- vedere un ajutor
aranjamente pentru Azem, care a pierdut în suplimentar pentru
repatrierea lor, în prima lovitură. Acum el naționaliști, iar
pofida faptului că a fost pus înapoi la recunoașterea Chinei
Grecia cere conducere. comuniste a fost
întoarcerea lor. La 29 amânată. Generalul
decembrie, Grecia a Viet Nam Chiang i-a acuzat pe
instituit o zi de doliu Statul Viet sovietici că îi ajutaseră
pentru acești copii Nam, care este alcătuit pe comuniștii chinezi
deportați. Ziarele au din Tongking, Annam și să comită „cea mai
fost editate cu chenar Cochin China, 40% din mare crimă din istoria
negru, steagurile au teritoriul Indo-Chinei, umană”. El a spus că
fost lăsate în bernă, iar a făcut un pas, pe 30 naționaliștii vor lupta
locurile de distracții au până la sfârșit. Nu prea
48
existau semne de se opune unei Curtea Supremă din
îndoială referitor la semidictaturi. Cu Canada
acel sfârșit. Nacion și Prensa, două
Prim-minstrul
dintre cele mai mari
Enigma MacArthur ziare din lume, Canadei, Louis St.
guvernul folosește Laurent, a dispus
În ciuda emiterea unei
faptului că noua tactici de hărțuială,
cum ar fi oprirea proclamații (12/22) ce
Constituție japoneză face din Curtea
interzice Japoniei să liftului în clădirea
ocupată de Nacion, Supremă a Canadei
întrețină forțe armate, ultimul tribunal de apel
în mesajul de Anul acuzând de calomnie
atât Nacion cât și al țării. Mai înainte,
Nou, generalul curtea finală de apel
MacArthur i-a asigurat Prensa.
din Canada, în
pe japonezi că ei nu Lumina verde pentru chestiuni civile, fusese
renunțau la dreptul Trujille Comisia Juridică a
absolut de auto- Consiliului privat din
apărare împotriva Congresul Londra, Curtea
atacului neprovocat. El Republicii Dominicană
Supremă a Imperiului
n-a explicat cum se vor din 26 decembrie a dat Britanic. La Curtea
ocupa de lucrul acesta președintelui Rafel Supremă a Canadei au
fără arme. Trujillo dreptul de a fost adăugați doi
ataca țările vecine, judecători, astfel
Ziarul anti-Peron a dacă acestea
fost oprit numărul membrilor
„adăposteau, cu voia, acesteia ajungând la
Guvernul conspiratori nouă.
argentinian a făcut un revoluționari
minunat cadou de împotriva Republicii Violență anti-UAW
Crăciun ziarului anti- Dominicană”.
The United
Peron, El Președintele a dat
asigurări Congresului Automobile Workers
Intransigento, sub este un sindicat
forma unei interdicții a că puterea ce tocmai i-
a fost conferită nu va fi puternic și are
ziarului. Este pentru dușmani. Anul trecut
prima dată când un ziar folosită niciodată în
au avut loc atentate la
este interzis pentru că acte de agresiune.
viața liderilor acestuia,
49
de două ori. A mai avut din 1938, zonele protestanți și ortodocși
loc un alt atentat războiului rece au adus să se alăture, din nou,
(12/20). A fost găsită o un aer neplăcut asupra Bisericii Romano
bombă pe scările festivităților. În Statele Catolice n-a produs
clădirii UAW, cu puțin Unite acidentele din multă agitație.
timp înainte să înceapă timpul sărbătorilor fac Protestanții și-au
o întâlnire programată. o mulțime de victime. amintit de Inchiziție și
S-a suspectat că Un foc ce a pornit de la de milioanele de
bomba a fost pusă un brad de Crăciun a oameni uciși, prin
acolo în speranța că va distrus o mare parte ordinele papei, în
ajunge acolo din orașul Hyndman, secolele trecute. Ei n-
președintele Walter Pa. au avut dorința să se
Reuther. întoarcă la ceva de
Dedicarea iubirii, de genul acela. De
Orez, porumb, ouă Truman asemenea, concepția
Guvernul Cu ocazia unui despre „materialism” a
S.U.A (12/30) a dispus discurs în Ajunul Vaticanului a fost mult
o reducere a culturilor Crăciunului, pusă la îndoială de
de orez și porumb, președintele Truman i- accentul pus în „anul
pentru a împiedica noi a invitat pe americani sfânt” pe clădiri,
surplusuri. El a mai să se dedice din nou picturi, comori, haine,
anunțat un program iubirii aproapelui. El a procesiuni și
provizoriu de reducere ignorat o petiție ce-i ceremonii. New York
a numărului de ouă cerea să ierte pe cei cu Times a publicat un
produse de găini, obiecții de conștiință articol ce arăta că
pentru a susține prețul față de război. Petiția a „anul afânt” are un iz
la producători. Găinile fost semnată de politic.
trebuie încurajate să pedagogi, autori și
Ceremonie simplă
facă mai puține ouă! oameni de știință
remarcabili. „Anul sfânt”
Sezon festiv inaugurat de Papa Pius
Întoarceți-vă la Roma! al XII-lea, în decembrie
Deși sezonul
festiv din 1949 a fost Invitația Papei trecut, trebuia să fie
numit cel mai frumos (12/23) pentru unul cu ceremonii
complicate și
50
sofisticate. Dar ziarele comunismului o laudă pune în aplicare
au publicat pe 26 excesivă? După testele. Se pare că
decembrie despre părerea relativ puțini oameni
„ceremonia simplă”, propagandiștilor de știință vor îmbrățișa
când Papa a mers la un comuniști nu există complet teoria.
altar din Vatican și a nimeni mai mare decât
repetat simple Stalin, în cer sau pe „Ploaie în Soare”
rugăciuni scrise de el, pământ. Pentru ei, Oamenii de
prin care și-a iertat pur Stalin este practic știință ce au participat
și simplu toate dumnezeu și el pare să la întâlnirea anuală a
păcatele făcute până primească lauda lor, Asociației Americane
atunci. Oamenii clar exagerată, cu pentru Promovarea
obișnuiți i s-au mulțumire. Științei, anul trecut în
alăturat. decembrie, au
Noua teorie a lui
Zeificarea lui Stalin Einstein observat pete. Petele
erau pe soare, se aflau
Cea de-a 70-a Profesorul acolo de mult timp, dar
aniversare a lui Stalin a Albert Einstein, a cărui oamenii de știință au o
adus mari ceremonii în minte agilă a dedus nouă teorie în legătură
Rusia, împreună cu teoria relativității, ce a cu acestea. Ei au spus
portrete imense ale dus la descoperirea că acestea indică
premierului, puse bombei atomice, a mai furtuni solare, nu de
peste tot, și cu venit cu o nouă teorie. apă, ci de gaze
lăudarea lui Aceasta, spune el, incandescente, așa de
lingușitoare, explică „universul” din fierbinți încât se
proclamată în multe punctul de vedere al evaporă și fierul.
discursuri și articole. gravitației. Noua teorie Furtunile acoperă un
Dacă se vrea o zeitate, mai trebuie încă bilion de mile pătrate.
de ce să nu primească testată și e necesară
principalul om al multă muncă pentru a

51
Prietenii adevărați sunt puțini în această lume
a răutății și a duplicității. Este fericit, într-adevăr, omul
care este destul de norocos să găsească unul. Căutați
un prieten? Atunci citiți

Turnul de veghere, publicat începând cu anul 1879, este demn de


încredere. În data de 1 și 15 a fiecărei luni apare un număr cu regularitate.

Turnul de veghere nu pretinde că este perfect sau inspirat, ci urmează


cu loialitate, în lumina cunoștinței scripturale avansate. Articolele lui sunt
rezultatul unei cercetări minuțioase a Biblie.

Turnul de veghere, asemenea unui prieten adevărat, își îndrumă


cititorii pe cărarea vieții, așa cum este descoperită de Biblie, și avertizează
împotriva curselor și capcanelor pe care un creștin trebuie să le evite, pentru
a nu-și face rău.

Turnul de veghere nu este influențat de opinia publică. El stă strâns


legat de adevăr, în ciuda presiunii și a insinuării.

Turnul de veghere descoperă dușmanii și minciuna și caută constant


bunăstarea oamenilor sinceri. Nu asta face un prieten credincios?

Trimit 1$ pentru un abonament, pe un an, la Turnul de veghere. Înțeleg că dacă această sumă este
trimisă până la 1 mai, 1950, voi primi gratuit opt broșuri scripturale.

Nume............................................................. Oraș........................................................

Stradă............................................................ Stat.......................................................

52