Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI

FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

LUCRARE DE
DISERTAŢIE

COORDONATOR: STUDENT:
Şef lucr.dr. arh. Calin Gabriel Corduban Radu-Mihai Sevan

IAŞI
2019
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

Conversia arhitecturii
industriale

COORDONATOR: STUDENT:
Şef lucr.dr. arh. Calin Gabriel Corduban Radu-Mihai Sevan

IAŞI
2019
ABSTRACT
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

Pe măsură ce se schimbă timpul, nevoia de diferite tipuri de spațiu scade, aceste clădiri, a
căror funcție nu mai este necesară, devin subiectul abandonului în multe situații, aceste tipuri de
clădiri care este cel mai probabil să fie uitate incluzând clădiri industriale, clădiri politice și
clădiri comunitare. Una dintre posibilele cursuri de viață pentru astfel de clădiri este refolosire
adaptivă, deoarece reafirmă prezența lor în cartier. Procedând astfel, țesutul urban nu mai creşte
în suprafaţă și există un impact negativ mai mic asupra mediului. Contextul, readaptat, poate
păstra încă din caracteristicile estetice din trecut.
O amalgamare (mixare) de utilizări are loc atunci când refolosirea adaptivă se realizează
creând o atmosferă mai vibrantă. Reutilizarea adaptivă, atunci când este făcută corect, va asigura
că, în timp ce construirea este funcțională, rămâne adevărată în esența sa. De asemenea, în timp
ce identitatea clădirii suferă de transformare încă mai păstrează integritatea (identitatea).
Deși refolosirea adaptivă este doar o soluție, se pare a fi opțiune populară datorită unei
game largi de aspecte pozitive.
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

CUPRINS
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

INTRODUCERE
1.1 INTRODUCERE IN TEMA
Numărul de clădiri care sunt abandonate din cauza incapacității lor de a se adapta la un
anumit program este în creștere în mod drastic. În multe situații, tipurile de clădiri cel mai
probabil să devină subiecte de refolosire adaptivă includ clădiri industriale pe teritoriul tarii
noastre. Reutilizarea adaptivă este văzută ca o modalitate eficientă de a reduce extinderea urbană
și impactul asupra mediului. Prin reutilizarea adaptive, vechile clădiri neocupate pot deveni site-
uri potrivite pentru multe tipuri diferite de utilizare. Adaptarea unei clădiri este sustenabilă la
nivelul cel mai fundamental și ajută, de asemenea, la conservarea contextului urban, adăugând un
plus de vitalitate. Reutilizarea adaptivă este o soluție care menține caracterul clădirii, fără a
compromite funcționalitatea și integritatea acestuia.
1.2 SCOPUL STUDIULUI
Această dizertație are ca scop înțelegerea de ce anumite clădiri ajung să nu mai fie
folosite și să studieze modul în care acest lucru poate fi oprit și reutiliza o clădire înainte de a
cădea în abandon. Costul de construcție poate fi redus atunci când o clădire este adaptată, mai
degrabă decât construită de la fundație. Există o serie de exemple care pot fi analizate în referință
în aceste aspecte și prin căutarea la diferite tipologii o mai bună înțelegere se formează cu privire
la reutilizarea adaptivă.
Următoarele sunt câteva dintre scopurile tezei:
-Să se studieze tipologii de clădiri care devin supuse abandonului
-Tehnici de studiu care pot fi utilizate pentru refolosirea clădirii abandonate sau pentru a le
adapta
-Expunerea modului în care reutilizarea adaptivă poate ajuta la crearea de noi identități păstrând
în același timp integritatea clădirii.
-Analiza eficienței reutilizării adaptive pentru a crește durata de viață a clădirii
-Studii de caz pe tipuri de structuri utilizate pentru reutilizare adaptivă
-detalierea unui studiu de caz pentru a vedea ce functioneaza in refolosire adaptiva si ce nu
-Comparaţie între studiile de caz pe criterii cruciale pentru a găsi punctele comun
-studiul unor clădiri care pot fi convertite și reutilizate în context local pentru a stopa
abandonarea care este în curs de desfășurare
-Să prezinte aspecte pro și contra refolosirii adaptive sau conversiei.
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

The number of buildings that are being abandoned due to their incapability to adapt to a
specific program is increasing drastically. In many situations, the types of buildings most
likely to become subjects of adaptive reuse include industrial buildings. Adaptive reuse is
seen as an effective way of reducing urban sprawl and environmental impact. Through
adaptive reuse old, unoccupied buildings can become suitable sites for many different
types of use. Adapting a buildings is sustainable at the most fundamental level, and iti
also helps preserve the urban context while adding richness and vitality. This reusing of a
space results in unique and innovative answers. Adaptive reuse is a solution that
maintains the character of the building while not compromising on its functionality and
integrity.
1.2 AIM OF THE STUDY
This dissertation aims at understanding why certain buildings fall into disuse and to look
at how this can be halted in it’s tracks and reutilize a building before it falls into
abandonment. Construction cost can be brought down when a building is adapted rather
than built from the foundation. There are a number of examples that can be looked at for
in the reference in these aspects and trough looking at various typologies a better
understanding shall be formed about adaptive reuse.
The following are some of the aims of the dissertation:
- To look at typologies of buildings that become subject to abandonment
- Study techniques that can be used for reusing the abandoned building or retrofit it
- To see how adaptive reuse can help create new identity while maintaining the
integrity of the building.
- Analyze the effectiveness of adaptive reuse to increase life span of the building
- Case studies on types of structures used for adaptive reuse
- Break down a case study to see what works in adaptive reuse and what doesn’t
- Draw parallels between case studies on crucial criteria to find common thread
- Look at a building that can be retrofitted and reutilized in local context to halt
abandonment that is underway
- Gather a holistic understanding of the pros and cons of adaptive reuse

As time change, the need for various types of space diminishes, these buildings, whose function
is no longer required, become subject of abandonment in many situations, these types of
buildings most likely to be forgotten include industrial buildings, political buildings and
community buildings. One of the possible lifelines for such buildings is adaptive reuse as it
reaffirms their presence in the neighborhood. By doing so, one less building is added to the urban
fabric and there is lesser negative impact on the environment. The context, thought undergoing a
change, can still hold onto a bit of past.
An amalgamation of uses occurs when adaptive reuse is carried out creating a more vibrant
atmosphere. Adaptive reuse, when done correctly, will ensure that while building is functional it
remains true to its essence. Also, while the identity of the building undergoes transformation it
still retains integrity.
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

Through understanding why buildings fail it can be made possible to stop further buildings from
becoming abandoned. And this new lease of life can come in the form of renovation, restoration,
retrofitting or just reuse. Though adaptive reuse is just one solution, it seems to be popular option
due to its wide array of positives. It can encompass all the prior said solutions. And in retrofitting
the fast spreading option is the process of integrating Photo voltaics. By looking at these two as a
solution for the increasing mismatch in need for land and need for use, a more sensible and
logical answer is formed.
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI, DIN IASI
FACULTATEA DE ARHITECTURA G.M. CANTACUZINO

CUPRINS

CAPITOLUL I – Consideratii generale privind contenciosul administrativ ............................ 1


Sectiunea I – Notiunea de contencios administrativ ........................................................ 1
Sectiunea a II-a – Scurt istoric privind contenciosul administrativ roman ..................... 6

CAPITOLUL II – Contenciosul administrativ reglementat de Legea nr. 554/2004


................ 13
Sectiunea I – Caracterul contenciosului administrativ instituit prin aceasta lege ............ 13
Sectiunea a II-a – Partile in litigiul de contencios administrativ ..................................... 15
Sectiunea a III-a – Obiectul actiunii in contenciosul administrativ ................................ 26
Sectiunea a IV-a – Actele administrative exceptate de la controlul legalitatii de catre
instantele de contencios administrativ …………...…………………………………......………..
31
Sectiunea a V-a – Instantele de contencios administrativ …………………...…….…… 46
Sectiunea a VI-a – Procedura contenciosului administrativ …………………....…….... 51
§ 1. Fazele procedurii contenciosului administrativ …………………......…… 51
§ 2. Caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de instantele de contencios
administrativ …………………………………………………………………………….………..
58
§ 3. Executarea hotararilor instantelor de contencios administrativ ……....…. 65
Sectiunea a VII-a – Raspunderea in contenciosul administrativ ….……………..……….67

CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA .....………………………………........


76
BIBLIOGRAFIE ………….………………………………………………………………..……
81

S-ar putea să vă placă și