Sunteți pe pagina 1din 7

Opţional privind dezvoltarea socio-emoţională a copiilpr preşcolari

,,CĂSUŢA FERMECATĂ CU EMOŢII”

Argument

În viaţă omul este pus în faţa unor evenimente şi provocări cu o puternică încărcătură emoţională, care îi pun la încercare abilităţile de adaptare. Vor face faţă
evenimentelor şi provocărilor oamenii care-şi găsesc echilibrul mental şi emoţional, nu doar cei cu abilităţi intelectuale foarte bine dezvoltate cum se credea până nu
demult. Abilităţile intelectuale sunt foarte importante în obţinerea unor rezultate bune în unele domenii, dar nu este suficient pentru o bună adaptare şi nici nu asigură
succesul în viaţă, emoţiile constituind o sursă de informaţii esenţială pentru supravieţuire.
Pentru supravieţuire, pentru o bună adaptare omul trebuie pregătit încă de mic copil. Şi cum, la nivelul învăţământului preşcolar sunt foarte puţini psihologi, revine
educatoarelor şi sarcina de a contribui la dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor. Grădiniţa este mediul social în care copiii au ocazia să interacţioneze cu ceilalţi copii
în mai mare măsură decât în familie, având posibilitatea să înveţe sistematic despre comportamente sociale adecvate şi despre emoţii. Educatoarea ajută copiii să-şi
dezvolte optim competenţe sociale, care facilitează manifestarea unor comportamente adecvate şi acceptate din punct de vedere social, şi care au consecinţe pozitive asupra
celor implicaţi –copii şi adulţi- în aşa fel încât, să permită atingerea propriilor scopuri cu respectarea nevoilor celorlalţi. În planificarea opţionalului am cuprins competenţe
interpersonale referitoare la relaţionare socială şi rezolvare de probleme, precum şi, competenţe intrapersonale foarte importante, având în vedere problemele de adaptare
ale copiilor la programul grădiniţei la început de an şcolar.
Prin activitatea din grădiniţă copiii învaţă nu numai despre regulile sociale şi modul de interacţiune cu ceilalţi, ci şi despre manifestarea adecvată a emoţiilor. Îşi
dezvoltă competenţe emoţionale referitoare la trăirea, exprimarea, înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor, şi ceea ce este foarte important, faptul că dobândesc unele strategii
de reglare emoţională adecvate vârstei, necesare pentru gestionarea corectă a emoţiilor negative, în consecinţă, o adaptare mai bună la cerinţe. Copiii învaţă despre emoţii şi
modul în care pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale, prin practicile de socializare utilizate de către educatoare şi părinţi. Aşadar, competenţele
emoţionale şi cele sociale se înfluenţează reciproc.
Rezultatele pozitive sunt influenţate şi de relaţia educatoare-copil. Este foarte important ca educatoarea să identifice mijloacele prin care să prevină dezvoltarea
deficitară a competenţelor sociale şi emoţionale în perioada preşcolară , ştiindu-se că aceasta are efecte negative asupra adaptării copiilor în adolescenţă sau în viaţa adultă.
Propunem acest opţional convinse fiind că, activităţile derulate, intervenţiile de acest gen sunt eficiente pe termen lung şi ajută la:
 creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele şcolare;
 reducerea riscului dezvoltării ulterioare a unor tulburări psihice;
 dobândirea unor strategii care facilitează adaptarea la situaţii stresante;
 capacitatea de a menţine şi de a gestiona eficient relaţiile afective;
 dezvoltarea unor abilităţi inter- şi intrapersonale care să faciliteze atingerea succesului profesional şi financiar.
OBIECTIVE
OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
I. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare 1. Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială
în societate; Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu 2. Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte:familie, grădiniţă, grup de joacă.
cei din jur.
II. Educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter şi 1. Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu normele prestabilite şi
formarea unei atitudini concrete faţă de sine şi faţă de cunoscute
ceilalţi. 2. Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive( armonie, prietenie, toleranţă) concomitent cu
învăţarea stăpânirii de sine.
RESURSE MATERIALE: jetoane, planşe,roata cu emoţii, oglinzi, cărţi cu poveşti terapeutice, truse de construcţii, de joc de rol, marionete, jucării din pluş, păpuşi, lădiţe
cu surprize, trăistuţe, obiecte de artizanat, medalioane, rechizite, diafilme, diascol, CD-uri , retroproiector, calculator etc.
RESURSE UMANE: copii, părinţi, educatoare, psiholog.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ştefan,C., Kallay, E. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2007;
2. MECT, Unitatea de Management al Proiectelor, pentru Învăţământul Preuniversitar, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008;
3. Breben,S., Gongea,E., Ruiu,G., Fulga,M., Metode interactive de grup, Ed. ARVES, 2002
4. Avram, I.,Kovacs, I., Sărmăşan, E., Nagy, Z., & colab., Cartea educatoarei, Tg. Mureş, 2000.

Semestrul I
COMPETENŢA GENERALĂ – COMPETENŢE SOCIALE
Nivel I
Săpt. Tema Mijloc de Competenţe Obiective Conţinutul învăţării
realizare specifice
3 Lectură Respectarea Să se familiarizeze cu Se prezintă copiilor imagini cu reguli de comportament : vorbiţi
Să învăţăm despre după regulilor regulile; să cunoască încet, ascultaţi atunci când vorbeşte altcineva, ridicaţi mâna când
reguli imagini comportamentele aferente vreţi să spuneţi ceva, adunaţi jucăriile etc.
regulilor.
4 ,,Cei trei iezi Respectarea/ Să facă distincţia între Se expune copiilor povestea ,,Cei trei iezi neastâmpăraţi”; se discută
neastâmpăraţi” Diafilm exersarea comportamente adecvate şi conţinutul poveştii; se identifică consecinţele nerespectării regulilor;
(Ce înseamnă să fim regulilor inadecvate; să cunoască se stabilesc recompense / sancţiuni pentru comportamente.
responsabili ? consecinţele nerespectării
regulilor.
5 Teatru de Rezolvarea de Să înţeleagă faptul că o Se prezintă situaţia cu ajutorul păpuşilor; copiii trebuie să identifice
Te rog, ajută-mă ! păpuşi probleme situaţie problemă are mai problemele cu care se confruntă personajele; să găsească şi să
multe solutii; să privească compare soluţiile (se pune accent pe oferirea soluţiilor, nu neapărat
o problemă din mai multe pe corectitudinea acestora).
perspective.
6 Povestire Iniţierea Să înveţe să-i asculte pe Se expune textul poveştii şi se discută pe marginea lui; se pune
,,Vrăbiuţa guralivă” interacţiunilor ceilalţi fără să-i întrerupă accent pe comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea
cu alţi copii relaţiilor de prietenie
7 Joc de rol Rezolvarea de Să înteleagă faptul că Se prezintă situaţiile prin intermediul jocului de rol interpretat de
Acum sau mai târziu probleme; uneori, pentru a rezolva o copii (ex.: doi copii construiesc; copil 1: “- ACUM putem să
toleranţa la problemă, este necesar să mâncăm?”; copil 2 “- Nu, ACUM construim, mâncăm MAI
frustrare identificăm momentul TÂRZIU !”); se stabileşte în ce măsură acela este sau nu un moment
potrivit; să identifice potrivit pentru a rezolva problema.
posibile soluţii la
problemă.
8 Joc didactic Rezolvarea de Să înteleagă faptul că un Se prezintă imagini cu anumite situaţii (un copil strică construcţia
Căutăm soluţii la o probleme; comportament are colegului, acesta îl loveşte; un copil smulge jucăria din mâna altuia,
problemă. toleranţă la consecinţe asupra emoţiilor care începe să plângă; un copil murdăreşte pictura colegului, care se
frustrare; persoanelor implicate; să răzbună etc.; se discută despre conţinutul imaginilor, se identifică
reglarea privească o situaţie din mai consecinţele anumitor comportamente şi se cere copiilor să propună
emoţională multe puncte de vedere. soluţii.
9 Joc de rol Comporta- Să identifice Se pun la dispoziţia copiilor mai multe jucării, truse pentru jocuri de
Prietenul la nevoie se mente comportamente de rol(,,De-a gospodina”,,De-a constructorii”,,De-a mecanicii”...); se
cunoaşte! prosociale; cooperare în joc; să formează grupe de 2-3 copii, se stabileşte jocul pe care fiecare grup
cooperarea în exerseze abilităţile de îl va derula şi sarcinile fiecăruia; se va pune accent pe
joc cooperare în joc. comportamente prietenoase, prosociale ca: împărţirea jucăriilor,
cererea ajutorului, oferirea ajutorului, aşteptarea rândului etc.
10 Joc de Comporta- Să-şi dezvolte abilităţile de Se amenajează curtea grădiniţei pentru derularea parcursurilor
Cursa cu obstacole şi mişcare mente interrelaţionare adecvate, aplicative(brăduţi, mobilier, lădiţe cu surprize, jucării- obstacole); se
surprize prosociale; să înveţe să ofere ajutor, să lucrează pe două echipe:,,grupa iepuraşilor”,,grupa veveriţelor”; la
cooperarea în acorde încredere celorlalţi, semnal,câte doi copii din fiecare echipă încep cursa , unul , legat la
joc prin stabilirea relaţiilor de ochi ,va fi ghidat printre obstacole de colegul lui până la punctul de
prietenie. sosire; se apreciază pozitiv copiii care au oferit ajutor.
11 Activitate Comporta- Să coopereze în alegerea Educatoarea citeşte copiilor o invitaţie de la Moş Crăciun prin care
Să împodobim practică mente materialelor,în executarea se anunţă organizarea unei expoziţii cu brazi împodobiţi. Copiii care
brăduţul ! prosociale; sarcinilor de lucru, pentru au cea mai frumoasă lucrare vor primi în dar un brad. Copiii se
cooperarea în finalizarea lucrării. împart în 4-5 grupe, îşi aleg materialele şi încep lucrul: unii pictează
joc steluţe, alţii globuri, alţii diferite figurine, iar la final fiecare îşi
lipeşte lucrarea pe planşa unde este un brad mare; se încurajează şi
se laudă comportamentele de cooperare.
12 Joc didactic Cooperarea în Să exerseze abilităţile de Varianta 1: pe o măsuţă se află jetoane cu animale domestice aşezate
Ghici la ce m-am joc. conversaţie necesare cu faţa în jos; un copil alege un jeton, iar ceilalţi trebuie să ghicească
gândit ? cooperării şi implicării în ce animal este desenat, adresând întrebări;copilul cu jetonul
jocurile cu ceilalţi copii răspunde prin ,,da”/,,nu”.
Varianta 2: copiii sunt aşezaţi în cerc pe covor; în mijlocul cercului
sunt diferite jucării;educatoarea descrie o jucărie, iar copiii trebuie
să aleagă jucăria potrivită
13 Modelaj Comporta- Să coopereze, să Se anunţă tema şi sarcinile de lucru: o echipă pregătesc magazinul,
Magazinul de Joc de rol mente converseze, să ofere altă echipă modelează în atelier obiecte de artizanat (farfurii,
artizanat prosociale; ajutor în timpul jocului, să căniţe,ouă încondeiate, fluiere etc); după executarea obiectelor,
cooperarea în dezvolte relaţii de prietenie copiii cooperează în împărţirea sarcinilor :unii aranjează obiectele în
joc coşuri, lădiţe, alţii le încarcă în maşinuţe , le transportă la magazin şi
ajută la aranjarea lor pe rafturi, iar alţii fac ordine în atelier, ca la
sfârşit să se joace împreună ,,De-a magazinul de artizanat”;
14 Joc de Cooperarea în Să dezvolte relaţii de Se anunţă tema (,,Albă ca zăpada” vine şi cere ajutorul copiilor ca
Căsuţe pentru pitici construcţie joc prietenie, să colaboreze , să să construiască câte o căsuţă pentru fiecare pitic ); se formează 7
Comporta- se implice în rezolvarea grupuri de copii; fiecare grup îşi alege cuburile din care va executa
mente sarcinilor de lucru căsuţa; la final sosesc piticii, le mulţumesc pentru surpriză şi propun
prosociale; ca împreună să construiască pentru Albă ca zăpada un castel; se
urmăreşte ca lucrarea să nu fie monopolizată de un singur copil.
15 Convorbire Iniţierea Să înveţe să-i asculte pe Copiii sunt aşezaţi în semicerc; educatoarea este reporterul care îi
Reporterul întreabă, interacţiunilor ceilalţi fără să-i întrerupă provoacă la o discuţie pe tema preferinţelor; fiecare copil vorbeşte
tu răspunzi. cu alţi copii despre preferinţele sale şi ale colegilor, astfel, se cunosc mai bine şi
dezvoltă sentimentul apartenenţei la un grup.
Semestrul II

COMPETENŢA GENERALĂ – COMPETENŢE EMOŢIALE

Săpt. Tema Mijloc de Competenţe Obiective Conţinutul învăţării


realizare specifice
16 Joc Identificarea , Să identifice emoţiile de bucurie, Copiii sunt aşezaţi în cerc,pe covor, şezut turceşte; se prind de
Spune ce simţi senzorial exprimarea şi tristeţe,teamă, furie ; să exprime mâini şi la semnalul educatoarei se strâng puternic apoi se
etichetarea corect emoţia trăită ; lasă ; fiecare copil spune ce a simţit şi cum ; se subliniază
corectă a faptul că la acelaşi stimul(strângerea mâinilor) reacţiile sunt
emoţiilor diferite (bucurie -plăcere, tristeţe –durere...), în funcţie de
trăirile din alte situaţii.
17 Povestire Identificarea , Să identifice emoţiile trăite de Se expune textul poveştii cu ajutorul unor imagini; povestea
Emoţiile Scufiţei exprimarea şi Scufiţa Roşie : bucurie, teamă, se întrerupe din când în când, pentru a identifica împreună cu
Roşii etichetarea uimire; să exprime corect emoţia copiii reacţiile emoţionale şi etichetele verbale
corectă a observată; să dobândească corespunzătoare fiecărei emoţii trăite de Scufiţa Roşie;
emoţiilor strategii adecvate de reglare
emoţională şi de relaţionare
optimă cu ceilalţi.
18 Joc didactic Recunoaşte- Să identifice, să denumeasă Copiii stau în semicerc; preşcolarul numit ia de pe masă un
Ghiceşte sentimentul rea şi etiche- emoţiile din desen; să imite jeton , denumeşte emoţia prezentată în desen şi cere colegilor
tarea corectă a trăirile emoţionale exprimate în s-o prezinte prin pantomimă;
emoţiilor imaginile prezentate.
19 Joc didactic Recunoaşte- Să identifice, să denumeasă să Se foloseşte ,,Roata emoţiilor„ pe care sunt desenate imagini
Roata emoţiilor rea şi etiche- imite emoţiile prezentate în ce reprezintă diferite trăiri emoţionale; roata se opreşte la o
tarea corectă a desen; să dea exemple de în- imagine, copiii identifică emoţia, o exprimă, şi dau exemple
emoţiilor tâmplări în care s-au simţit la fel de întâmplări în care s-au simţit la fel
20 Desen Conştientiza- Să identifice emoţiile trăite în Se prezintă diferite situaţii: pe o coală mare de carton 4-5
Îmi place, nu-mi Joc de rea, exprima- timpul situaţiei create; să copii desenează câte o floare, tot timpul, fiind lăudaţi; pe o
place. construcţii rea şi etiche- dobândească strategii adecvate de altă coală alţi 4-5 copii desenează câte o căsuţă, aceştia fiind
tarea corectă a reglare emoţională şi de criticaţi; se discută cu fiecare ce a simţit; se formează mai
emoţiilor relaţionare optimă cu ceilalţi. multe grupuri de lucru: unii construiesc,alţii modelează
şi spre final, câţiva copii numiţi de educatoare le strică
lucrările; se identifică emoţiile trăite şi se caută soluţii de
împăcare; se dezvoltă sentimentul apartenenţei la grup
21 Joc didactic Conştientiza- Să identifice, să denumeasă Pe masa educatoarei sunt cartonaşe cu imagini ce reprezinză
Cufărul cu emoţii rea, exprima- emoţiile din desen;să asocieze emoţii pozitive şi negative; pe rând, copiii iau câte un cartonaş
rea şi etiche- trăirile emoţionale cu un anumit şi denumesc emoţia: bucurie, tristeţe, furie, teamă etc.apoi
tarea corectă a context expun cartonaşul la tablă; fiecare copil descrie o întâmplare
emoţiilor din viaţa sa care i-a produs emoţia identificată în desenul de
pe cartonaş; se clasifică emoţiile: cele negative se închid în
cufăr, iar cele pozitive rămân expuse în sală, la vedere.
22 Desen Conştientiza- Să identifice propriile trăiri Se pun la dispoziţia copiilor foi de hârtie şi diferite
Astăzi mă simt… rea, exprima- emoţionale, să le denumească, să instrumente de scris: creioane colorate, carioci, acuarele;
rea şi etiche- le exprime prin desen şi să copiii desenează cum se simt; se discută conţinutul desenelor;
tarea corectă a vorbească despre ele desenele care exprimă emoţii pozitive vor fi expuse, la vedere,
emoţiilor în sala de grupă
23 Activitate Identificarea , Să identifice, să eticheteze şi să Copiii se împart în trei grupe, în funcţie de ecuson; fiecare
O mască plânge, o practică exprimarea şi exprime corect diferite emoţii; să grup va primi câte un plic în care sunt materialele necesare
mască râde. etichetarea lipească elementele necesare confecţionării unor măşti: vesele, triste şi furioase; se
corectă a pentru a exprima o trăire prezintă fiecare mască; se grupează în funcţie de emoţia
emoţiilor emoţională pozitivă sau negativă, exprimată; se apreciază lucrările şi răspunsurile copiilor ;se
realizând o mască. desfăşoară un carnaval şi se veselesc.
24 Convorbire Recunoaşte- Să identifice propriile trăiri Se prezintă diferite situaţii(,,părinţii nu te-ar lăsa la tv”. ,,ai
Cum te-ai simţi rea emoţiilor; emoţionale în situaţii date şi merge cu barca pe apă” ,,un coleg ţi-ar strica jucăria” ,,un
dacă… etichetarea consecinţele reacţiilor emoţio- copil te-ar lovi”etc.); se discută cu copiii: se identifică
corectă a nale, să le denumească, să în- emoţiile, consecinţele trăirilor emoţionale, se fac predicţii în
emoţiilor ţeleagă că două persoane pot avea ceea ce priveşte comportamentul celorlalte persoane, se
reacţii diferite aflate în aceeaşi facilitează înţelegerea faptului că oamenii nu reacţionează la
situaţie. fel faţă de aceeaşi situaţie.
25 Joc didactic Identificarea , Să identifice, să eticheteze şi să Într-o trăistuţă sunt cartonaşe cu emoţii( bucurie, furie,
Copacul emoţiilor exprimarea şi exprime corect diferite emoţii; să tristeţe, teamă etc.);fiecare copil scoate din trăistuţă câte un
etichetarea grupeze corect cartonaşele cu cartonaş, denumeşte emoţia prezentată în desen, o mimează
corectă a emoţii după criteriul dat împreună cu grupa, apoi aşază cartonaşul în copacul potrivit
emoţiilor (există pentru fiecare emoţie câte un copac: ,,salcia
tristă”,,bradul fericit”,,plopul temător” ,,stejarul furios”)
26 Diafilm Conştientiza- Să identifice trăirile emoţionale Se prezintă diapozitive cu secvenţe din diferite poveşti: Puf
Spune cum s-a simţit rea, exprima- ale diferite personaje din poveşti; Alb şi Puf Gri, Coliba iepuraşului, Maricica; se identifică
personajul din rea şi etiche- să propună modalităţi de a-şi trăirile emoţionale ale personajelor:Cum s-a simţitiepuraşul
poveste tarea corectă a manifesta empatia; să exerseze când a fost scos afară din coliba sa? Dar tu cum te-ai simţi
emoţiilor manifestarea empatiei dacă ai fi în locul lui? Ce simţi faţă de iepuraş? Poţi să arăţi?
proprii şi a Tu ce ai face în situaţia lui ?(se pot folosi jucării din pluş cu
celorlalţi personajele din poveste)
27 Povestire Recunoaşte- Să identifice anumite trăiri Se expun planşe după care copiii creează o poveste (un copil
Trăistuţa cu emoţii creată rea emoţiilor; emoţionale, să le denumească, să furios îşi loveşte colegul atât de tare încât acesta ajunge la
negative etichetarea în ţeleagă că două persoane pot spital); se scot în evidenţă emoţiile negative: furie, teamă,
corectă a avea reacţii diferite aflate într-o tristeţe şi consecinţele faptelor săvârşite sub influenţa
emoţiilor anume situaţie, precum şi, acestora; discuţii şi exemple concrete din viaţa lor cu trăiri
consecinţele reacţiilor emoţio- emoţionale negative; în sală încă mai ,,plutesc” aceste emoţii
nale. negative, copiii simulează penderea lor, le în vârtesc, aşa ca o
morişcă, până le ameţesc, apoi le închid într-o trăistuţă unde
vor mai închide şi alte emoţii negative.
28 Activitate Conştientiza- Să identifice, să eticheteze, să Se confecţionează împreună cu copiii un panou al emoţiilor
Panoul cu emoţii practică rea, exprima- exprime corect propriile emoţii şi (în stânga, pe verticlă fiecare îşi aplică semnul individual; sus,
rea şi etiche- să aplice zilnic pe panou, ecu- pe orizontală se trec zilele săptămânii cu culori diferite);
tarea corectă a soanele corespunzătoare emoţiilor zilnic, fiecare copil aplică, în dreptul semnului individual,
emoţiilor trăite. ecusoane cu emoţia trăită; la finalul zilei se discută şi cu
proprii părinţii despre starea emoţională a propriului copil.
29 Joc muzical Identificarea , Să identifice, să exprime corect Se mimează emoţii negative; se propune un exerciţiu de
,,Dacă vesel se exprimarea şi propriile emoţii; să participe la relaxare ( copiii stau pe scăunele, educatoarea dă comenzi
trăieşte...” etichetarea creearea bunei dispoziţii; să ,,închidem ochii” ,,ne închipuim că suntem la duş şi apa ne
corectă a aplice pe propriul corp exerciţii spală corpul de furie, teamă...ne spală capul, mâinile,
emoţiilor de relaxare pentru eliberarea de trunchiul, picioarele, acum suntem curaţi, deschidem ochii şi
emoţii negative adunăm emoţiile negative, le aruncăm în coşul de gunoi”); se
trece prin ,,poarta fericirii”, ajung în poiană unde toată lumea
e veselă, cântă şi dansează ,,Dacă vesel se trăieşte...”
30 Convorbire Identificarea Să identifice emoţiile altor Copiii recunosc şi denumesc emoţiile exprimate prin
S-o ajutăm pe Nuţa legăturii din- persoane în diverse situaţii. mimica educatoarei sau a altui copil din grupă;ceilalţi copii
Albinuţa ! tre acţiuni şi Să manifeste empatie şi grijă faţă din grupă trebuie să identifice modalităţi prin care pot ajuta
emoţii; antici- de ceilalţi. copilul care simte o emoţie negativă; copiii trebuie să
parea conse- Să transmită verbal şi nonverbal completeze următoarea expresie dată de educatoare:,,Mie
cinţelor anu- mesaje afective. îmi pasă de …şi-l pot ajuta aşa....”; se poate folosi cu succes
mitor acţiuni , o poveste terapeutică ,,S-o ajutăm pe Nuţa Albinuţa !”, creată
rezolvarea de educatoare, unde Nuţa Albinuţa cere ajutor copiilor în
eficientă a identificarea emoţiilor negative, cauzele
problemelor acestora şi soluţii de rezolvare a problemelor.
31 Povestire Recunoaşte- Să identifice şi să eticheteze Se citeşte o poveste; se împart copiii în două grupe: copiii din
Putem detecta corect rea,eticheta- corect reacţiile emoţionale proprii prima grupă identifică reacţiile emoţionale ale personajelor şi
emoţiile? rea corectă a şi ale celorlalţi; stabilesc dacă personajele au avut reacţii diferite; cei din a
emoţiilor pro- Să înţeleagă că în aceeaşi situaţie doua grupă mimează emoţiile identificate de cei din prima
prii şi a celor nu toţi reacţionează la fel. grupă cu ajutorul cartonaşelor.(,,Cum s-a simţit...?”,,Tu cum
din jur te-ai simţi în locul lui?”)
32 Convorbire Recunoaşte- Să identifice reacţiile emoţionale Se prezintă pe rând diferite situaţii;se identifică împreună cu
rea emoţiilor din contextele descrise; copiii emoţiile personajelor; se cere copiilor să anticipeze cum
Ce s-ar întâmpla şi etichetarea Să identifice consecinţele se va comporta personajul respectiv şi să se gândească la
dacă…? corectă, iden- reacţiilor emoţionale. posibilele consecinţe ale comportamentu-lui acestuia. (Edi s-a
tificarea con- murdărit pe faţă de gem în timpul servirii mesei. Prietenul lui,
secinţelor Adi râde de el. Cum credeţi că s-a simţit Edi? Ce credeţi că
emoţiilor se va întâmpla după aceea?)