Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor:Plotnic Elena

Disciplina: Geografie
Clasa: V-a
Subiectul: Cutremurele e pamint. Vulcanii
Tipul lectiei: De asimilare şi consolidare a cunoştinţelor

Competenţe-cheie:
*Competenţe de bază în geografie
*Competenţe de învăţare /de a învăţa să înveţi
*Competenţe de comunicare în limba maternă
Competenţe transdisciplinare:
*Competenţe de a dobîndi şi aplica cunoştinţele de bază din domeniul geografiei în
situaţii din viaţa cotidiană.
Competenţe specifice geografiei:
*Utilizarea termenilor specifici in prezentarea si explicarea informaţiei geografice.
* Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local ,regional şi
global
Subcompetenţe:
*Explicarea cauzelor producerii cutremurelor de pamînt.
*Descrierea regulilor de comportare în timpul cutremurelor.
*Explicarea formării vulcanilor.
*Cunoaşterea tipurilor de vulcani.
Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:
-Sa explice cauzele producerii unui cutremur.
-Să cunoască elementele vucanului
-Să determine tipurile de vulcani.
-Să descrie regulile de comportare în timpul seismelor.
-Să identifice pe harta fizică regiunile de răspîndire a vulcanilor şi cutremirelor
de pămînt.

Metode şi procedee:
Analiză,sinteză,comparare,descoperire,descriere, lucrul cu textul, studiu de
caz,situaţie de problemă.
Activitaţi: Frontală, grup, individuală.
Materiale didactice:
Harta fizică, secvenţe video, manualul.

Referinţe bibliografice:
Manual,,Geografie”-cl.5,
Materiale Internet.TIC
Etapele timp Strategii Paşii acţionali
lecţiei Predare- Evaluare
învăţare
Evocare Salutul
Act.frontală Organizarea clasei,apel
Act.individuală Recapitulare ,tema de acasă
Analiză -structura internă a pămîntului
-compoziţia scoarţei terestre

Act . individuală Agenţii interni de modelare


Agenţii externi
Realizarea TIC Anunţarea temei noi
sensului
Act. grup Determinarea cauzelor
producerii cutrmurelor
Lucrul cu Explicarea formării vulcanilor
manualul
Descoperirea Identificarea tipurilor de
Act.perechi vulcani

Analiză Părţile componente ale unui


Lucrul cu vulcan.
manualul

Reflexie
Lucrul cu harta Amplasarea vulcanilor

Descoperire Determinarea regiunilor


afectate de cutremure
TIC

Analiză Act.individuală Exerciţii

Extensie
Discuţie Comportamentul in timpul
cutremurelor
Analiză Ex.harta contur

Notarea
Anunţarea temei pentru
acasă
Proiect didactic

Profesor: Onilă Tatiana


Disciplina: Biologie
Clasa: VII-a
Subiectul: Organe de reproducere la plante
Tipul lectiei: De asimilare și consolidare a cunoștințelor
Competențe-cheie:
*Competențe de învățare /de a învăța să înveți
*Competențe de comunicare în limba maternă
*Competențe de bază în științe (biologice)
Competențe transdisciplinare:
*Competențe de a dobîndi și aplica cunoștințele de bază din domeniul biologiei în
rezolvarea unor situații din viața cotidiană.
*Competența de utilizare adecvată în limba maternă.
Competențe specifice biologiei:
*Competența de utilizare a cunoștințelor de bază în diverse situații de
comunicare ,referitoare la structuri morfo-anatomice, procese și fenomene
vitale,legități biologice și a rolului acestora în supraviețuirea organismelor.
Subcompetențe:
*Reunoașterea principalelor părți componente ale florii.
*Determinarea funcțiilor îndeplinite de ele.
*Identificarea organelor de reproducere la plantele cu flori.
*Compararea structurii florilor masculine-femenine,plantelor monoice-dioice,flori
solitare-inflorescențe,complete-incomplete.
Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:
 Cognitive:
-Să evidențieze ,în baza desenului ,localizarea principalelor părți componente
ale florii.
-Să determine,în baza celor studiate, funcțiile îndeplinite de ele.
 Psihomotorii:
-Să identifice ,în baza studiului , organelle de reproducere la plantele cu flori.
-Să compare structura florilor masculine-femenine,plantelor monoice-
dioice,flori solitare-inflorescențe,complete-incomplete.
 Afective:
-Să estimeze rolul structurii florilor bisexuale,masculine,feminine,plantelor
monoice și dioice în realizarea funcției de reproducere.
Metode și procedee:
Brăinstorming,analiză,sinteză,comparare,diagrama Venn, lucrul cu
textul,posterul,microfonul fierbinte, studiu de caz,situație de problemă.
Activitaţi: Frontală, grup, perechi.
Materiale didactice:
Planșe color,scheme ,secvențe video, machete de flori.

Referinţe bibliografice:
Nina Bernaz-Sicorschi-manual-cl.7,
Rudic-Bernaz-Ghid Biologie, Materiale Internet.

Etapele Timp/ Strategii Paşii acţionali


lecţiei Predare- Evaluare
Min. învăţare

Evocare 1 Act.frontal Organizare+Apel


1 Brăinstorm Definirea noțiunii :Reproducere
1 Brăinstorm Definirea noțiunii :plantă cu flori
1 Analiza Str-ra unei plante cu flori

Realizarea 5 Analiza Str-ra unei flori


sensului 2+3 Lucru/ text Funcțiile îndeplinite de organelle
Sinteză plantei cu flori
1 Analiză Flori complete-incomplete
1 Lucru/ text Flori masculine-femenine
1 Analiză Flori solitare-inflorescențe
2 Lucru/ text Plante monoice-dioice
Sinteză Gruparea conform criteriilor

Reflecție 3+2 Posterul SD-I


3+2 DiagrVenn SD-II
3+2 Studiu caz SD-III
2 Microfonul Șirul noțiunilor biologice,aplicate
fierbinte la temă.
3 Test docim Evaluare formativă

Extindere 1 Brăinstorm Condiții p/u formarea


fruct/semințe
1 Sit./problem Analiza posterului /profesor
Posterul P/a: Ceas biologic floral
1 Eseu Rolul inflorescenței în viața
Colecție plantei
Fructe cu semințe, flori cu polen.
Video Secvențe d/e înflorire,tipuri de
3 flori,plante ;condiții p/ formarea
fructelor cu semințe