Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de lucru

Comparați drepturile și libertățile politice din sistemul democratic cu cele din perioada comunistă din România (Constituția din 1965).

 Dreptul la asociere
ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept
ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi
alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.

(4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.

Art. 27. - Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul de a se asocia in organizatii sindicale, cooperatiste, de tineret, de femei, social-
culturale, in uniuni de creatie, asociatii stiintifice, tehnice, sportive, precum si in alte organizatii obstesti.

Statul sprijina activitatea organizatiilor de masa si obstesti, creeaza conditii pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizatii si
ocroteste patrimoniul lor. Organizatiile de masa si obstesti asigura larga participare a maselor populare la viata politica, economica, sociala,
culturala a Republicii Socialiste Romania si la exercitarea controlului obstesc - expresie a democratismului orindurii socialiste. Prin organizatiile
de masa si obstesti, Partidul Comunist Roman infaptuieste o legatura organizata cu clasa muncitoare, taranimea, intelectualitatea si celelalte
categorii de oameni ai muncii, le mobilizeaza in lupta pentru desavirsirea constructiei socialismului.

1
Fișă de lucru

Comparați drepturile și libertățile politice din sistemul democratic cu cele din perioada comunistă din România(Constituția din 1965).

 Dreptul de întrunire
ARTICOLUL 39
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de
arme.

Art. 28. - Cetatenilor Republicii Socialiste Romania li se garanteaza libertatea cuvintului, a presei, a intrunirilor, a mitingurilor si a
demonstratiilor.

Art. 29. - Libertatea cuvintului, presei, intrunirilor, mitingurilor si demonstratiilor nu pot fi folosite in scopuri potrivnice orinduirii socialiste
si intereselor celor ce muncesc. Orice asociatie cu caracter fascist sau antidemocratic este interzisa. Participarea la astfel de asociatii si
propaganda cu caracter fascist sau antidemocratic sint pedepsite prin lege.

2
Fișă de lucru

Comparați drepturile și libertățile politice din sistemul democratic cu cele din perioada comunistă din România(Constituția din 1965).

 Dreptul de a alege și de a fi ales


ARTICOLUL 36
(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la
pierderea drepturilor electorale.

ARTICOLUL 37
(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3) , dacă nu le este interzisă
asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3) .
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în
organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în
funcţia de Preşedinte al României.

Art. 25. - Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in Marea Adunare Nationala si in consiliile populare.

Votul este universal, egal, direct si secret. Au drept de vot toti cetatenii care au implinit virsta de 18 ani. Cetatenii cu drept de vot care au
implinit virsta de 23 de ani pot fi alesi deputati in Marea Adunare Nationala si in consiliile populare.

Dreptul de a depune candidaturi apartine Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, cel mai larg organism politic permanent, revolutionar,
democratic, cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de unire, sub conducerea Partidului Comunist Roman, a fortelor
politice si sociale ale natiunii noastre socialiste, a tuturor organizatiilor de masa si obstesti, pentru participarea intregului popor la infaptuirea
politicii interne si externe a partidului si statului, la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Alegatorii au dreptul de a revoca oricind pe
deputat potrivit procedurii prevazute de lege. Nu au dreptul de a alege si de a fi alesi alienatii si debilii mintali, precum si persoanele lipsite de
aceste drepturi pe durata stabilita prin hotarire judecatoreasca de condamnare.

3
Fișă de lucru

Comparați drepturile și libertățile politice din sistemul democratic cu cele din perioada comunistă din România(Constituția din 1952).

 Dreptul de a participa la viața politică a țării


ART. 49 Protectia copiilor si a tinerilor
(5) Autoritătile publice au obligatia să contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viata politică, socială, economică,
culturală si sportivă a tării.
Democrația este regimul politic care are la bază principiul potrivit căruia poporul participă – direct sau prin reprezentanți – la viața politică a statului.

Art. 81. - Oamenilor muncii, cetateni ai Republicii Populare Romane, fara deosebire de nationalitate sau rasa le este asigurata deplina egalitate de drepturi
in toate domeniile vietii economice, politice si culturale.

4
5