Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 să-și reprezinte în auzul -exerciții de solfegiere mentală
utilizarea ele-mentelor interior combinații -citire la prima vedere
de limbaj muzical intervalice -exerciții de formare a deprinde-rilor de
1.2 să-și reprezinte în auzul activitate individuală
inte-rior diferite ritmuri
1.3 să-și reprezinte în auzul
interior diferite elemente de
dinamică

2.Formarea și 2.1 să aplice tehnica -exerciții pentru consolidarea tehnicii


dezvoltarea capa- instrumen-tală corectă acumulate
cității tehnice și -execuția gamelor, a arpegiilor și a acordurilor
interpretative de trei sunete până la două alterații conform
instrumentale programei
-studii pentru dezvoltarea agilității pe diferite
probleme(se spe-
cifică)
2.2 să aplice diferențe de
tușeu în scopul obținerii unor -exerciții
sonorități nobile -repertoriu (se specifică)

2.3 să recunoască elemente


ca-racteristice pentru diferite -repertoriu
stiluri -audiții , discuții
muzicale

3.Cultivarea 3.1 să cânte cu participare


sensibilității, a ima- afectivă și angajată -repertoriu variat ca stil și caracter
ginației și a
creativității muzi-cale 3.2 să se exprime verbal
despre piesele studiate -discuții
1. Cunoașterea și 1.1 să identifice elementele -exerciții de solfegiere mentală
utilizarea ele-mentelor de limbaj muzical în operele -exerciții de citire, memorizare
de limbaj muzical studi-ate(înălțime, durată,
măsuri etc) -exerciții de citire
1.2 recunoașterea și operarea -explicații, exemplificări, audi-ții
cu elemente de stil – -repertoriu
ornamente, forme mici,
indicații dinamice și agogice -exerciții de consolidare a tehni-cii de degete,
de suplețe a brațe-lor și poignet-ului
-game conform programei, arpe-gii și acorduri
conform dezvoltării fizice a elevului
-studii axate pe diferite proble-me(se specifică)

2.Formarea și 2.1.să aplice tehnica -exerciții


dezvoltarea capacității instrumentală corectă -repertoriu variat stilistic
tehnice și
interpretative
instrumentale -repertoriu variat stilistic
2.2 să aplice și să
conștientizeze legătura dintre
gest și calitatea sonoră

2.3 să susțină cursiv în fața -repertoriu variat


pu-blicului sau a unei -exerciții de stimulare a creativității – verbale și
comisii un repertoriu variat practice

3.Cultivarea 3.1 să-și reprezinte mental


sensibilității, a ima- mici fragmente muzicale
ginației și a ritmico-me-lodice
creativității muzi-cale 3.2 să diferențieze în
interpretare diferitele
caractere ale pieselor
studiate