Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 să-și reprezinte în auzul -exerciții de solfegiere mentală
utilizarea ele-mentelor interior combinații -citire la prima vedere
de limbaj muzical intervalice -exerciții de formare a deprinde-rilor de
1.2 să-și reprezinte în auzul activitate individuală
inte-rior diferite ritmuri
1.3 să-și reprezinte în auzul
interior diferite elemente de
dinamică

2.Formarea și 2.1 să aplice tehnica -exerciții pentru consolidarea tehnicii acumulate


dezvoltarea capa- instrumen-tală corectă -execuția gamelor, a arpegiilor și a acordurilor
cității tehnice și de trei sunete până la două alterații conform
interpretative programei
instrumentale -studii pentru dezvoltarea agilității pe diferite
probleme(se spe-
cifică)
2.2 să aplice diferențe de -exerciții
tușeu în scopul obținerii unor -repertoriu (se specifică)
sonorități nobile

2.3 să recunoască elemente -repertoriu


ca-racteristice pentru diferite -audiții , discuții
stiluri
muzicale

3.Cultivarea 3.1 să cânte cu participare -repertoriu variat ca stil și caracter


sensibilității, a ima- afectivă și angajată
ginației și a
creativității muzi-cale 3.2 să se exprime verbal -discuții
despre piesele studiate
1. Cunoașterea și 1.1 să identifice elementele -exerciții de solfegiere mentală
utilizarea ele-mentelor de limbaj muzical în operele -exerciții de citire, memorizare
de limbaj muzical studi-ate(înălțime, durată,
măsuri etc) -exerciții de citire
1.2 recunoașterea și operarea -explicații, exemplificări, audi-ții
cu elemente de stil – -repertoriu
ornamente, forme mici,
indicații dinamice și agogice -exerciții de consolidare a tehni-cii de degete,
de suplețe a brațe-lor și poignet-ului
-game conform programei, arpe-gii și acorduri
conform dezvoltării fizice a elevului
-studii axate pe diferite proble-me(se specifică)

2.Formarea și 2.1.să aplice tehnica -exerciții


dezvoltarea capacității instrumentală corectă -repertoriu variat stilistic
tehnice și
interpretative
instrumentale -repertoriu variat stilistic
2.2 să aplice și să
conștientizeze legătura dintre
gest și calitatea sonoră

2.3 să susțină cursiv în fața -repertoriu variat


pu-blicului sau a unei comisii -exerciții de stimulare a creativității – verbale și
un repertoriu variat practice

3.Cultivarea 3.1 să-și reprezinte mental


sensibilității, a ima- mici fragmente muzicale
ginației și a ritmico-me-lodice
creativității muzi-cale 3.2 să diferențieze în
interpretare diferitele
caractere ale pieselor studiate
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a X-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 recunoașterea și redarea -exerciții de citire la prima ve-dere
utilizarea elementelor ele-mentelor de limbaj -exerciții de solfegiere
de limbaj muzical muzical – înălțime, durată,
formule ritmice, măsuri, scări
sonore etc.

2.Formarea și 2.1 să aplice tehnica -exerciții de degete - studiul gamelor conform


dezvoltarea capa- instrumen-tală corectă pro-gramei și dezvoltării fizice
cităților tehnice și -studii vizând consolidarea și dezvoltarea
interpretative diferite probleme (se specifică)
instrumentale

2.2 să opereze cu diferite -repertoriu(se specifică)


moduri de atac, înfuncție de -exerciții
stilurile muzicale
2.3 să execute cursiv în -repertoriu conform programei
public repertoriul asimilat

3.Cultivarea 3.1 să sesizeze și să redea -repertoriu conform programei


sensibilității, a ima- conți-nutul expresiv al
ginației și a pieselor studiate
creativității muzi-cale -exerciții
3.2 să-și adapteze modul de -repertoriu
atac la caracterul pieselor
studiate
Cunoașterea și 1.1 operarea cu diferirele -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor semne muzicale – înălțime, -exerciții de solfegiere mentală, în vederea
de limbaj muzical durată, ritm formării auzului inte-rior

1.2 aplicarea cunoștințelor în


di-ferite tonalități

1.3 redarea corectă a


semnelor de dinamică și
agogică

2.Formarea și 2.1 practicarea unei tehnici -game conform programei


dezvoltarea capa- co- recte de obținere a -studii tehnice pe probleme(se specifică)
cităților tehnice și diferitelor moduri de atac-
interpretative legato, staccato,
instrumentale jeu perle, portato.;folosirea
unei pedalizări corecte

2.2 diferențierea diferitelor -repertoriu(se specifică)


for-me muzicale, la nivel de
studiu
2.3 să execute în public un -repertoriu conform programei și nivelului
repertoriu conform elevului
programei școlare și în
funcție de nivelul propriu

3.Cultivarea 3.1 să sesizeze și să redea -repertoriu la nivel de studiu


sensibilității, a ima- conți-nutul expresiv al
ginației și a operelor studi-ate
creativității muzica-le 3.2 să-și adapteze mijloacele -exerciții, demonstrații
tehnice la caracterul pieselor -repertoriu
studiate
3.3 să recunoască și să -audiții
exprime, verbal și -repertoriu
interpretativ, diferen-țele
între diferitele stiluri
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a XI-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzica-le- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, ritm, dinamică, ago-gică -memorizare vizuală
de limbaj muzical

2.Formarea și 2.1 practicarea la nivel curricular -game la nivel de programă


dezvoltarea capa- a unor elemente de bază ale teh-nicii -studii pentru formarea virtuo- zității
cității tehnice și instrumentale instrumentale, pe proble-me tehnice(se
interpretative muzicale specifică)
2.2 practicarea și operarea cu diferite -exerciții
moduri de atac, în funcție de stilul -repertoriu(se specifică)
operelor studiate;utilizarea corectă a
pedalei

2.3 prezentarea cursivă în public a -repertoriu


unui program realizat stilistic și
tehnic
3.Cultivarea 3.1 să recunoască opere aparți-nând -repertoriu
sensibilității, ima- diferitelor epoci creatoare
ginației și creativității
muzicale 3.2 să diferențieze prin modali-tățile -repertoriu
sale tehnice și expresive stiluri
muzicale variate
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzicale – -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, durată, ritm, dinamică, -memorizare vizuală
de limbaj muzical agogică

2.Formarea și 2.1 practicarea elementelor de bază -game


dezvoltarea capa- ale tehnicii pianistice -exerciții tehnice
cității tehnice și -aplicații în studii (specificate)
interpretative muzicale
2.2 aplicarea diferitelor moduri de -repertoriu variat stilistic
atac, în funcție de diversitatea -exerciții
stilistică a repertoriului; utilizarea
corectă a pedalei

2.3 susținerea în public a unui -repertoriu


program, conform curriculei

3.Cultivarea 3.1 să aplice tehnica însușiită în -repertoriu


sensibilității, ima- scopul sublinierii expresive a
ginației și creativității mesajului muzical
muzicale
3.2 să manifeste interes pentru -repertoriu
muzică, în general, și îmbogățirea -audiții muzicale
culturii muzicale -participarea la concerte și alte
manifestări artistice
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)
ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de Săptămâna Observații


ore
1.Cunoașterea și 1.1 operarea cu semnele muzica-le- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor înălțime, durată, ritm, dinami-că,
de limbaj muzical agogică

1.2 reprezentarea în auzul interi-or -memorizare vizuală


a unor fragmente muzicale

2.Formarea și 2.1 să aplice la nivelul clasei o -exerciții tehnice


dezvoltarea capa-cității tehnică instrumentală corectă -game conform programei
tehnice și interpretative
muzicale 2.2 să utilizeze diferite moduri de -exerciții tehnice
atac, în funcție de stilul ope-relor -studii(se specifică)
studiate

2.3 să utilizeze conștient pedala -exerciții


-repertoriu
3.Cultivarea 3.1 să interpreteze în public un -repertoriu
sensibilității, ima – repertoriu variat stilistic, cu sen-
ginației și creativității sibilitate și angajare
muzicale
3.2 să manifeste idei personale în -repertoriu
comentarea și interpretarea re- -discuții
pertoriului propus
1.Cunoașterea și 1.1.recunoașterea și redarea in- -citire la prima vedere
utilizarea ele-mentelor strumentală a elementelor de limbaj -memorizare vizuală
de limbaj muzical muzical
1.2 recunoașterea caracteristici- lor -partituri
stilistice din operele studiate

2.Formarea și 2.1 să aplice o tehnică corectă, la -game


dezvoltarea capa-cității nivelul clasei -exerciții pentru dezvoltarea virtuozității
tehnice și -studii de virtuozitate
interpretative
2.2 să utilizeze diferite moduri de -repertoriu
atac, în funcție de stilul ope-relor
studiate

2.3 să utilizeze corect pedalele -exerciții


-repertoriu

2.4 să interpreteze în public, la nivel -repertoriu


ridicat, cursiv, repertoriul
propus

3.Cultivarea 3.1 să redea cu personalitate și -repertoriu


sensibilității, ima- înțelegere muzicală și expresivă
ginației și creativității repertoriul propus
muzicale
În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului