Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA BIOLOGIE, CLASA VII-a

Clasa a VII-a
Unitatea de conținut/Modulul
I. Diversitatea în lumea vie
Lucrare practică nr.1 - ,,Diversitatea modalităților de deplasare la animale și mișcări la plante”;
III. Sisteme de coordonare și integrare ale organismelor în mediu
Lucrare practică nr.2 - ,,Evidențierea experimentală a acuității auzului, cîmpului vizual,
mirosului, gustului la om”;
Lucrare practică nr.3 - ,,Evidențierea experimentală a conexiunii dintre miros și gust la om”;
IV. Reproducerea în lumea vie
Lucrare de laborator nr.4 - ,,Analiza structurii florii”.
NB O lucrare pentru a completa numărul necesar, rămîne la discreția profesorului și a elevilor.
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice, procese
şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese, fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

6. Repartizarea unităţilor de conţinut


Unităţi de conţinut Nr.de ore

Diversitatea in lumea vie 10

Sisteme de susţinere 7

Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu 19

Reproducerea in lumea vie 11

Bioritmuri 4

Sisteme de susţinere 12

Ocrotirea mediului 5

Lucrări de laborator 3

Lucrări practice 2

Probe de evaluare sumative 6

la dispoziţia prof 1

Total 68
Subcompetente Conţinutul tematic Activităţi de învăţare/evaluare Eşalonarea în timp
Nr. de Data Observaţ
ore ii
Diversitatea în lumea vie -10ore
1. Diversitatea formelor de mişcare 1
- diferenţierea diversităţii în lumea vie. //Efectuarea unor observaţii în
formelor de mişcare la 2. Diversitatea formelor de mişcare natură, în timpul vizionării 1
animale; a plantelor. Lucrare practica filmului didactic sau la
nr.1”Evidenţierea mişcării microscop a unor animale
- analiza mişcării
plantelor”; (broască, cal, iepure, peşte, rac,
plantelor;
maimuţă) cu diverse modalităţi
3. Diversitatea zborului păsărilor; 1
de deplasare;
4. Zborul insectelor şi mamiferelor 1
- interpretarea //Observaţii în natură, în baza
zburătoare;
importanţei locomoţiei filmelor, la microscop a mişcării
omului în diverse plantelor (alge, păpădie, lalea,
condiţii de mediu; floarea-soarelui); 1
5. Locomoţia în mediul acvatic;
//Realizarea experimentelor 1
6. Locomoţia în mediul terestru;
- argumentarea rolului pentru evidenţierea mişcării
7. Alte modalităţi de locomoţie în plantelor;
diversităţii formelor de 1
mediul terestru;
mişcare în lumea vie; //Elaborarea unor comunicări/
8. Locomoţia omului în diverse prezentări referitoare la
condiţii de mediu; locomoţia omului în diverse 1
9. Recapitulare condiţii de mediu şi importanţa 1
acestora pentru om;
10. evaluare . 1
Sisteme de susţinere //Observarea pe planşe, material
natural, mulaj a scheletului unor
7 ore
vietăţi (iepure, porumbel, şarpe,
11. Structuri adaptate pentru zbor; liliac, peşte etc.). 1
12.Structuri adapotate pentru //Completarea fişelor de 1
locomotie la animalele acvatice; observaţie cu particularităţile
- identificarea
structurilor implicate în
structurilor implicate în 13. Structuri adaptate pentru
locomoţie; 1
diverse modalităţi de locomotie la animalele
locomoţie la animale; semiacvatice ; //Elaborarea unor tabele
- analiza particularităţilor comparative ale scheletului la 1
14. Structuri adaptate pentru
structurilor implicate în diverse animale;
locomotia animalelor pe sol;
locomoţie la animale; //Modelarea unor părţi ale
15. Relaţii între tipul de locomoţie 1
scheletului animalelor pentru
şi viteza de deplasare;
evidenţierea anumitor poziţii în
- stabilirea relaţiilor între 16. Recapitulare; timpul unei mişcări concrete.
structura scheletului şi 1
modalitatea de locomoţie; //Reprezentarea schematică a
17. Evaluare sumativă adaptărilor pentru locomoţie a
membrelor anterioare şi 1
posterioare a unor animale.
Sisteme de coordonare şi //Investigarea modalităţilor de
integrare a organismelor în comunicare la unele animale
mediu-19 ore (ex. la cîine, liliac, albine,
privighetoare etc.) şi formularea 1
18. Orientarea şi comunicarea
- identificarea organelor concluziilor referitoare la
animalelor şi a omului;
de simţ şi a modalităţilor semnalele emise şi percepute de
19. Particularităţi ale organului animale; 1
de comunicare la
vizual la animale;
animale; //Observarea particularităţilor
- recunoaşterea 20/21. Particularităţi structurale si structurale ale organelor de simţ 2
principalelor părţi funcţionale ale organului vizual la la unele animale şi la om;
componente ale organelor om;
//Realizarea unor experimente
de simţ ale omului; 22.Igiena organului vizual la om; pentru evidenţierea acuităţii 1
- recunoaşterea organelor auzului, cîmpului vizual, 1
23.Particularităţi ale organului mirosului, gustului la om;
de simţ ca mijloace de
comunicare între organism
auditiv la animale; 2
//Realizarea unor experimente
şi mediul înconjurător; 24/25. Particularităţi structurale si pentru evidenţierea conexiunii
funcţionale ale organului auditiv la dintre miros şi gust la om;
- compararea acuităţii om; //Elaborarea unor comunicări
simţurilor la animale şi la 26.Igiena organului auditiv la om; referitoare la importanţa diferitelor
om; modalităţi alternative de 1
Lucrare practică nr 2
comunicare la om: semnale Morse,
„Evidenţierea experimentală a alfabet surdo-mut, steguleţe,
- aplicarea regulilor de acuităţii auzului și a cîmpului alfabet Braile etc.);
igienă pentru menţinerea vizual” //Prezentarea unor aparate (ex. 1
stării de sănătate a
27. Particularităţi ale organului aparat de fotografiat, radar),
organelor de simţ la om;
olfactiv ; construcţia cărora s-a realizat pe
baza unor organe de simţ; 1
28. Particularităţi ale organului
//Elaborarea unor buletine
gustativ ;
informative referitoare la igiena
29. Igiena organului olfactiv şi a organelor de simţ la om; 1
celui gustativ; Lucrare depractică //Elaborarea unor comunicări
nr.3 referitoare la importanţa organelor
,,Evidenţierea experimentală a de simţ ale animalelor şi ale
relaţiilor între miros şi gust la omului;
om”; *** dezvoltarea unui comport
con;tient pentru ]ntelegerea despre
30.Particularităţi ale organului necesitatea de importanta in 1
cutanant; aplicarea regulilor de igiena zilnica
31. Igiena pielii; pentru mentinerea starii de sanatate
a oganilor de simt la om. 1
32. Recapitulare;
1
33. Evaluare sumativă;
1
Reproducerea în lumea vie //Analiza structurii florii pe
material natural, mulaj, planşe;
12 ore
//Schiţarea procesului de
1. Reproducerea sexuată la 1
polenizare şi fecundaţie a
animale;
plantelor;
- identificarea organelor 2. Ciclul de dezvoltare la animale; //Descrierea procesului de 1
de reproducere sexuată la formare a fructului şi a seminţei
animale şi la plante; plantelor;
3/4.Organe de reproducere la plante 2
- descrierea procesului de //Observarea în baza filmelor
5. Lucrare de laborator nr.2,
reproducere sexuată la sau în natură a modalităţilor de 1
animale şi la plantele cu ,, Analiza structurii florii” răspîndire a fructelor şi
flori; seminţelor la unele plante (ex.
6. Polenizarea la plantele cu flori;
păpădie, brusture, arţar, 1
7. Fecundaţia la plantele cu flori; păducel, ulm etc.);
- compararea celulelor 1
sexuale feminine şi 8/9. Ciclul de dezvoltare a unei //Observarea pe planşe şi mulaje 2
masculine la animale; plante cu flori. Structura seminţei; a organelor de reproducere la
10. Ciclul de dezvoltare a unei iepure sau şoarece;
plante cu flori. Fructul; //Întocmirea unor tabele 1
- analiza etapelor de
reproducere la animale şi la 11.Germinaţia seminţelor comparative cu structura 1
plante; celulelor sexuale (ovule,
12. Recapitulare; 1
spermatozoizi) la animale;

- compararea ciclurilor de //Observaţii pe planşe a etapelor


dezvoltare la unele de creştere şi dezvoltare la unele
animale; animale (ex. la cărăbuş, fluturi,
albine, lăcuste, broaşte etc.);
//Întocmirea unor tabele
-argumentarea importanţei
reproducerii pentru
comparative pentru cicluri de
organism; dezvoltare a animalelor;
//Elaborarea unor eseuri
metaforice, în care să se
evidenţieze particularităţile
importanţa răspîndirii fructelor
şi a seminţelor.
Bioritmuri- 4 ore //Elaborarea unor proiecte
pentru obţinerea seminţelor de
- identificarea 1. Aspecte sezoniere ale ciclurilor
particularităţilor de dezvoltare a plantelor; plante anuale şi bienale; 1
morfologice sezoniere //Întocmirea unui calendar al
ale ciclurilor de înmuguririi, înfloririi, formării
dezvoltare a plantelor; 2. Viaţa activă şi hibernarea; 1
fructelor şi căderii frunzelor
- analiza cauzelor migraţiei unei plante perene;
şi a hibernării animalelor;
3. Migraţia. //Înregistrarea datelor plecării şi 1
sosirii unor păsări migratoare şi
- diferenţierea a intrării şi ieşirii din hibernare
particularităţilor fiziologice 4.Evaluare sumativa. a unor animale;
ale animalelor în timpul 1
//Determinarea parametrilor
perioadei active şi de
hibernare; factorilor de mediu
(temperatură, umeditate,
aspectul vegetaţiei, număr de
- argumentarea rolului insecte, viermi etc.) în perioada
migraţiei şi a hibernării în migraţiei;
viaţa animalelor.
//Observarea în natură a
perioadei de construire a
cuiburilor păsărilor din
localitate (rîndunici, vrăbii,
berze etc.).
Sisteme vitale -12ore //Recunoaşterea pe imagini,
mulaje a organelor sistemului 1
digestiv, respirator, circulator şi
- identificarea la om a 1.Particularităţi ale sistemului excretor la om;
sistemelor vitale cu digestiv;
//Reprezentarea schematică a 1
funcţii metabolice; 2. Particularităţi ale sistemului corelaţiei sistemelor vitale în
- recunoaşterea organelor respirator procese metabolice;
principale ale sistemului
digestiv, respirator, 3. Semnificaţia nutriţiei şi //Întocmirea unor scheme pentru
circulator şi excretor ale respiraţiei evidenţierea schimbului de 1
omului; 4. Igiena alimentaţiei substanţe şi de energie între 1
5. Igiena respiraţiei organism şi mediu; 1
- argumentarea rolului 6/7. Particularităţi ale sistemului //Interviuri în cadrul familiei ce
sistemelor vitale în cardiovascular au scopul de a determina
procesele metabolice ale 2
cantitatea de alimente
omului; 8. Igiena sistemului cardiovascular
consumată zilnic de fiecare 1
9. Eliminarea deşeurilor din membru al familiei. Formularea
organism. . Particularităţi ale concluziilor privind variaţia
- definirea noţiunii de
sistemului urinar necesarului de alimente în 1
metabolism;
10.Igiena sistemului urinar raport cu vîrsta şi cu alţi
parametri;
1
- compararea etapelor //Vizionarea, audierea unor
metabolismului; 11. Schimbul de substanţe şi de emisiuni medicale referitoare la 1
- determinarea energie dintre organism si mediu echilibrul metabolic al omului;
semnificaţiei nutriţiei,
respiraţiei, circulatiei,
//Dezbateri referitoare la bolile
metabolice ale omului; 1
excreţiei ca funcţii 12. Recapitulare
esenţiale pentru întreţinerea //Prezentarea unor comunicări
vieţii; referitoare la consumul
alimentar calitativ şi cantitativ
- propunerea regulilor de
ale adolescenţilor;
igienă ale sistemelor vitale; //Elaborarea unui regim
alimentar pentru menţinerea
echilibrată a metabolismului.
***formarea abilitatilor de
elaborare a unui regim
alimentar pentru mentinerea
echilibrata a
metabolismului,propunerea unei
liste de reguli de igiena a
sistemelor vitale
Ocrotirea mediului ambiant-5ore //Înregistrarea datelor despre
prezenţa unor resurse naturale
- identificarea surselor 1. Surse alternative de obţinere a
din localitate (lemn, apă, 1
alternative de obţinere a hranei;
cărbune, petrol, argilă, calcar
hranei; 2. Importanţa surselor alternative etc.); 1
- argumentarea rolului pentru om.
surselor alternative de //Observaţii asupra situaţiei
3.Recapitulare 1
obţinere a hranei. pădurilor şi apelor din
1
4.Evaluare sumarivă Republica Moldova. Formularea
concluziilor;
5.Analiza probei de evaluare 1
//Redactarea unor comunicări
referitoare la surse alternative
de obţinere a produselor
alimentare;
//Elaborarea unor proiecte de
creştere a unor plante în soluţii
nutritive.
68
Total

S-ar putea să vă placă și