Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

ARGUMENT …………………………………………………………………………. 1 pag.


I. PARTEA TEORETICĂ ………………………………………………………… 25-30 pag
I.1 INIMA (exemplu)..................................................................................... 4-5 pag.
I.1.1 Noțiuni de anatomia inimii (exemplu) …………………………………….
I.1.2 Noțiuni de fiziologa inimii (exemplu)…………………………………….
10-11 pagini
I.2 INFARCTUL MIOCARDIC ACUT (exemplu)…………………………………
I.2.1 Definiție……………………………………………………………………
I.2.2 Etiologie ……………………………………………………………………
I.2.3 Clasificare ………………………………………….
I.2.4 Tablou clinic …………………………………………………………………………..
I.2.5 Examinare și diagnostic ………………………………………………………………
1.2.6. Diagnostic diferențial ……………………………………………………………….
I.2.7. Evoluție și complicații .................................................................................................
9-14 pag
I.3. TRATAMENT
I.3.1 Clasa farmaceutice nr. 1 betablocante exemplu) .........................................
I.3.2 Blocante de canale de calciu (exemplu) .........................................
I.3.3 Diuretice (exemplu) .......................................
1.3.4 Digitalice cardiotonice (exemplu)
1.3.5 etc
II. PARTEA PRACTICĂ …………………………………………………………………
15-20 p
II.1 STATISTICA DESCRIPTIVĂ a pacienților cu afectiuni cardiovasculare (exemplu) 4-5 pag
II.1.1 Evidența pacienților dintr-o comunitate - farmacie………………………………
II.1.2 Evidența schemelor de tratament si a aderentiei si prelevantei pacientilor…
II.1.3 Evidența evoluitiei de la primul diagnostic si a tratamentului…………………
II.1.4 Prevalența în funcție de sexul și mediul de proveniență al pacienților ………
II.1.5 Prevalența în funcție de nivelul de studii și antecedentele heredocolaterale ……….
II.1.6 Tipuri de tratamente ………………………………………………….
II.2 REZULTATE ………………………………………………………………………..
7-10 pag
II.2.1 Caz clinic nr.1 ( amanuntit) ………………………………………….
II.2.2 Caz clinic nr.2 ( amanuntit)………………………………………….
II.3 CONCLUZII ………………………………………………………………………… 4-5 pag
III. BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………….
3-5 pag
IV. ANEXE ………………………………………………………..
3-5 pag
IV.1 fig. 1 – reteta electronic nr. 1 …………………..
IV.2 fig. 2 – schema de tratament urmata ………………….
Etc.
IV. 3 Alte anexe( exemplu: desene, scheme, imagini, fotografii- cu precizareasursei) max. 5 pag
ATENȚIE!
Lucrareavatotaliza 40-50 pagini!
Pentru formatarea paginii se vor folosi următoarele elemente:
- formatul paginii: dimensiunea A4, portret;
- marginile paginilor: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2.5 cm, dreapta 2 cm;
- font: Times New Roman 12 pt. Textul va avea o spaţiere întrerânduri de 1,5 lines, aliniat la
marginea din stânga şi din dreapta - justified; Primul rând al fiecărui paragraph va avea o
indentare de 1,5 cm.
- titlurile capitolelor se scriu cu Times New Roman 14 pt., bold și se poziționează centrat.
- titlurile subcapitolelor se scriu cu Times New Roman 12 pt., bold și se poziționeazăca paragraf
(alineat).
Proiectulva fi redactatutilizânddiacriticelespecificelimbiiromâne.
Prima paginăva fi furnizată de cătreîndrumătorul de proiect.
Pagina a douavaconținetitlullucrării, care va fi însoțitsau nu de un motto.
Numerotarea paginilor trebuie să fie continuă începând cu pagina de titlu, dar numărul
paginii apare tipărit doar începând cu Cuprinsul, numărul de pagină (3) înserându-se
însubsolulpaginii,
centrat.
ÎnBibliografie:
 citareaunui capitol sau a uneicărțiînlista de referințebibliograficenecesită: numeleşi
 inițialaprenumeluiautorului (autorilor), numelecapitolului, respectiv al cărții,
scrisutilizând forma italică a fontului, numeleeditorului, loculapariţiei, editura,
anulpublicării.
 scriereaunuiarticolştiinţificînlista de referințebibliograficeva fi de forma: nume, inițială,
titlularticolului, numelerevistei cu litereitalice, volumul (numărul), (anul), paginile.
 utilizareaînlistareferinţelorbibliografice a paginilor web presupune: numeşiiniţială
 autor, titlul, publicaţia, data accesării, linkul.
Se vor respecta termenele stabilite pentru fiecare etapă a cercetării, documentării și
realizării lucrării, după cum urmează:
Nr. Data Observații
crt.
1. 31.03.2020 Structura proiectului, bibliografie, argument, utilitatea practic-
aplicativă a proiectului
2. 14.04.2020 Documentarea inițială. Principiile teoretice ale lucrării
Anexe obligatorii și facultative
3. 28.04.2020 Metodologia cercetării
Cercetare statistică
4. 05.05.2020 Activitățile asistentului medical de farmacie specifice temei prezentate
Rolul asistentului medical de farmacie specifice temei prezentate
5. 12.05.2020 Rolul asistentului medical de farmacie
Cocluzii privint observațiile practice în abordarea cazurilor clinice
prezentate
6. 19.05.2020 Redactarea proiectului conform metodologiei
Scrierea electronică a lucrării și realizarea proiectului de prezentare
Prezentareaproiectuluiîn format word. Realizarea CD-ului cu prezentarea
power point
7. 02.06.2020 Evaluarea finală a proiectului
Înregistrarea proiectului la secretariatul unității scolare
Predareaproiectului, legat, îndouăexemplare, la secretariatulunitățiișcolare

La sfârșitullucrării se vainseradeclarațiapeproprierăspunderecălucrareaesteoriginalăși
nu plagiată. Modelul de declarație se vaprimi de la secretariat.