Sunteți pe pagina 1din 4

VALENȚE EDUCATIVE ÎN CONTEXT EUROPEAN

EDIȚIA a XI –a
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 15 ianuarie – 30 August 2020

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi):
MOTO: ,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea",
Nelson Mandela
Şcoala românească contemporană se află mereu într-un proces de schimbare şi adaptare la
cerinţele societăţii democratice, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor
educaţionale europene impune o examinare atentă şi actualizată în concordanță cu evoluţia sistemelor de
învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Uniunii Europene.
Prin proiectul ,,Valențe educative în context european" vom realiza îmbinarea eficientă și
armonioasă a tuturor formelor educaţiei, pentru a contribui la dezvoltarea profesională şi personală a
elevilor prin diversificarea activităților educative școlare și extracurriculare. Proiectul va contribui la
îmbunătățirea rezultatelor școlare și la încluziunea socială a elevilor cu probleme de adaptare în mediul
școlar.
Educația prin activitățile extracurriculare, va urmări identificarea și cultivarea corespondenței
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii.
Rolul activităților organizate prin intermediul acestui proiect, va fi să-i motiveze pe elevi, vizavi
de transformările ce au loc permanent în societatea contemporană, dar și de responsabilitățile ce le revin
în prezent și în viitor.
Diversitatea activităţilor extraşcolare desfășurate în cadrul proiectului va crește interesul elevilor
pentru şcoală, pentru problemele comunității în care trăiesc, pentru știință și tehnică.
D.2. Scopul proiectului: Să ofere o educație adecvată , pentru formarea cetă țeanului activ și
responsabil într-o societate aflată într-o continuă schimbare.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării unităţii în diversitate, a multi şi interculturalismului -
identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului şi modelarea viitorului, atât
la nivel naţional, cât şi european, pentru 300 de elevi, într-un interval de 8 luni;

2. Înţelegerea şi promovarea conceptului de cetăţenie activă prin activităţi specifice (joc de rol, studiu de
caz, teatru experimental, acţiuni de voluntariat în spiritul toleranţei, educaţiei pentru sănătate şi
antreprenoriat, precum şi stimularea unui comportament preventiv faţă de provocările apărute.),
pentru 300 de elevi, într-un interval de 8 luni;

3. Accentuarea colaborării şcoală – comunitate prin implicarea acestora în activităţi comune cu


dimensiune familială şi religioasă, în 25 unități școlare, într-un interval de 8 luni;

4. Încurajarea implicării tinerilor în promovarea adevăratelor valori educative europene prin activităţi
creative, vor fi implicați 300 de elevi , într-un interval de 8 luni;

5. Realizarea unui schimb de experienţă între profesori și elevi, la nivel județean, naţional şi
internaţional, în 25 unități școlare, într-un interval de 8 luni;

6. Formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor de acţiune controlată şi de intervenţie în


situaţii problemă, pentru 300 de elevi, într-un interval de 8 luni;
7. Promovarea unor remedii pentru efectele alienante ale societăţii de consum modern, uneori în
detrimentul valorilor morale şi spirituale, precum şi transformarea provocărilor negative în provocări
pozitive, în 25 unități școlare, într-un interval de 8 luni;

8. Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare, într-un interval de 5 luni.

D.4. Descrierea grupului ţintă că ruia i se adresează proiectul:


Elevi, cadre didactice de la Colegiul național de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani, elevi și cadre
didactice de la şcolile partenere în proiect, din țară, părinți, comunitatea locală.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți:
Elevi şi cadre didactice, părinţii ( prin Asociaţia ,,Infopet77 Petroşani”), comunitatea locală -
Primăria Municipiului Petroşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean HD, Comunitatea antreprenorilor şi
oamenilor de afaceri din Valea Jiului, Poliţia Municipiului Petroşani, Biblioteca Universității din
Petroșani,Casa de Cultură a studenților Petroșani, Teatru de Stat ,,I.D. Sîrbu" Petroșani profesorii şi elevii
din școlile partenere din ţară, Mass-media locală.
D.6. Durata proiectului:
15.01. 2020 – 31. 08. 2020
D.7.Descrierea activită ţilor:
Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii: Workshop-uri - Braistorming

b. Data/perioada de desfăşurare – Ianuarie 2020

c. Locul desfăşurării – Colegiul Național de informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani şi în Şcolile partenere
în proiect, din România.

d. Participanţi: elevi, cadre didactice din ţară, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, mass-media
locală

e. Descrierea pe scurt a activității:

Se prezintă strategiile conceptului de cetăţenie activă europeană: voluntariat, toleranţă, educaţie


ecologică, educaţie antreprenorială şi civică, educaţie pentru sănătate, interculturalitate. Participanţii
sunt solicitaţi să prezinte posibile explicaţii, propuneri de activităţi, strategii care pot fi aplicate, să
stabilească campanii de promovare a proiectului.Prezentarea tuturor formelor de educație.

Realizarea feedback-ului prin aplicarea unui chestionar

Activitate de informare şi organizare a proiectului, prezentarea calendarului flexibil al


activităţilor. Vizionare de film, prezentări Power-Point, distribuire de flyere. Diseminarea rezultatelor
celei de-a X-a ediții, referințe și aprecieri.

Activitatea nr.2

a. Titlul activităţii: ,,Reciclare Re - creativă”

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie, 2020

c. Locul desfăşurării: Colegiul Național de informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani şi în Şcolile partenere în
proiect, din România şi din străinătate.

d. Participanţi: elevi, cadre didactice din ţară, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, mass-media
locală
e. Descrieţi pe scurt activitatea:

Activitatea are caracter formativ-educativ şi practic aplicativ: educaţie antreprenorială, ecologică,


artistică, caritabilă, de voluntariat, dar şi ca proiect social corespunzând nevoilor comunităţii locale. Din
diferite materiale sau deşeuri, vor fi realizate produse (felicitări, mărțișoare, produse handmade), care
vor fi vândute, iar din fondurile colectate, vor fi ajutate diferite categorii sociale cu probleme din școală
și din comunitate. Urmărește dezvoltarea aptitudinilor de muncă în echipă, spiritul practic și
dezvoltarea stimei de sine.

Activitatea nr. 3

a. Titlul activităţii: ,,Aşa DA!- Aşa NU!”

b. Data/perioada de desfăşurare: Martie - Aprilie 2020– Ziua Mondială a Sănătăţii

c. Locul desfăşurării: Colegiul Național de informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani şi în Şcolile partenere în
proiect din România şi din străinătate.

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, reprezentanţi ISJ HD,
psihologi, reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene Antidrog, mass-media locală

e. Descrieţi pe scurt activitatea:

Organizarea unui seminar, la care participă elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii locale, reprezentanţi ISJ HD, psihologi, reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene Antidrog, mass-
media locală .Vor fi prezentate filme despre efectele nocive ale drogurilor, mese rotunde, expoziţii,
postere, cazuri concrete. Sunt prezentate statistici privind consumul de droguri la copiii cu vârsta
cuprinsă între 14-20 ani, la nivel judeţean/naţional și stabilite măsuri de prevenire a consumului.

Activitatea nr. 4

a. Titlul activităţii: Seminar ,,Valențe educative în context european”

b. Data/perioada de desfăşurare: 3 Aprilie 2020

c. Locul desfăşurării: Colegiul Național de informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani

d. Participanţi: elevi, cadre didactice din ţară și străinătate, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale,
mass-media locală.

e. Descrieţi pe scurt activitatea: Lucrările cadrelor didactice se vor încadra în temele proiectului
(metodică și pedagogie,educație ecologică, educație pentru sănătate, educație antreprenorială, educație
civică, domeniul tehnic, domeniul științific, voluntariat și schimburi interculturale), promovând valorilor
autentice ale cetățeniei democratice: prietenia, iubirea, pacea, respectul și toleranța ca modele de bună
practică, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și incluziune socială.

Activitatea nr.5

a. Titlul activităţii: Prevenirea Bullying-ului- Salvați copiii!

b. Data/perioada de desfăşurare: Mai 2020

c. Locul desfăşurării: Colegiul Național de informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani


d. Participanţi: elevi, cadre didactice din școală și din ţară, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale,
mass-media locală.

e. Descrieţi pe scurt activitatea:

Va fi organizată o campanie pentru promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare


socio-emoțională a copiilor, în spiritul valorilor de toleranță, respect, protecție și curaj.
Datorită acestui fenomen, un copil poate să își piardă încrederea în sine și în ceilalți, iar
consecințele pe termen lung asupra dezvoltării emoționale și integrării sociale să fie extrem de grave.
Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror
intenție este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și
lovituri insinuante, răni care nu știu să strige după ajutor.
Activitatea nr. 6

a. Titlul activităţii: PRO EDUCAȚIE!

b. Data/perioada de desfăşurare: Iunie – August 2020

c. Locul desfăşurării: Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroșani

d. Participanţi: cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale

e. Descrierea activității: Toate şcolile partenere (coordonatorii de proiect din şcoală), vor trimite până în
luna august prin e-mail/facebook jurnalul digital al proiectului. Jurnalul va cuprinde înregistrări video,/
filme/testimoniale, prezentări Power Point, imagini din timpul activităţilor. Va fi realizat feedback-ul
proiectului.