Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE SUMATIVĂ FINALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

CLASA a IV-a _____

Numele și prenumele elevului _________________________


Punctaj maxim: 50 puncte
Punctaj acumulat: _________ CALIFICATIV: ___________

Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse:

Învăţătorul Ion Creangă


Pe Ion Creangă l-am cunoscut în copilărie, el fiind în pragul bătrâneţii. Nu eram
decât un şcolar mititel, în clasa a doua primară. Totuşi, îmi aduc aminte destul de bine
de el. Printre atâţia dascăli severi, îmi apare figura blândă şi voioasă a domnului
Creangă, pe care toţi băieţii îl iubeau.
Intra în clasă zâmbitor, îi învăluia pe copii cu o privire caldă, potolind bătăile
inimii celor înfricoşaţi de necunoscut. Cu ce dragoste, cu ce căldură îşi îndeplinea
nobila misiune de luminător! Era pasionat de gramatică şi punctuaţie. Ţinea la scrisul
limbii curate româneşti. Făcea cu noi în clasă probă pentru textele ce le tipărea mai pe
urmă în celebra carte „Învăţătorul copiilor”.
Binevoitor, comunicativ, glumeţ, domnul Creangă nu ne strunea, ca ceilalţi dascăli,
în faţa cărora şedeam nemişcaţi în bănci.
Uneori, afară, privea la jocurile noastre şi ne învăţa cum trebuie să batem mingea.
Într-o zi, s-a urcat cu noi pe sanie ca să ne înveţe cum trebuie cârmuită sania, cu
piciorul, la cotitură.
Îmi aduc aminte cu ce drag ne scoteam căciulile de pe cap când îl întâlneam pe
stradă. Pe când ceilalţi dascăli nici nu-şi aruncau ochii la nişte şcolari mărunţi, domnul
Creangă răspundea voios la salutul nostru, scoţând de pe cap pălăria lui sură şi mare
cât roata carului.
(după Jean Bart)

1. Încercuieşte litera din dreptul variantei corecte:


L
 Autorul textului l-a cunoscut pe Ion Creangă:
A. în studenţie; B. fiind colegi de clasă; 0
C. citind cărţile lui; D. când era şcolar în clasa a doua primară.
1
 Învăţătorului îi plăcea:
A. să studieze gramatica şi punctuaţia; B. să le povestească elevilor; 2
C. să dea multe sfaturi; D. să scrie dictări.
3
 Domnul Creangă răspundea la salutul copiilor, scoţându-şi pălăria de pe cap, deoarece:
A. îi plăcea să glumească; B. respecta copiii;
C. era modest din fire; D. dorea să se laude cu pălăria sa.

2. Formulează, pe baza textului, două întrebări cu începutul dat. L L


0 0
Unde ______________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________________ ? 2 2
Cum
?

3. Completează familia lexicală (de cuvinte) a verbului „a învăța” cu trei cuvinte: L


, , . 0
1
2
3
4. Încercuieşte litera A pentru afirmaţiile adevărate şi litera F pentru cele false. L
Atunci când autorul l-a cunoscut, Ion Creangă era în floarea tinereţii. A F 0
Dascălul îşi îndeplinea nobila misiune cu dragoste şi căldură. A F 1
La lecţiile lui, elevii şedeau nemişcaţi în bănci. A F 2
3
5. Numerotează următoarele propoziţii în ordinea în care s-au desfăşurat întâmplările din L
text. 0
1
Dascălul îşi îndeplinea cu dragoste nobila sa misiune.
2
Şcolarii îl salutau cu respect. 3
Autorul îşi aminteşte de figura blândă şi voioasă a domnului Creangă. 4
Învăţătorul se juca alături de elevii săi.

6. Caracterizează, într-un enunţ, personajul principal al textului, utilizând două trăsături L


morale ale acestuia. 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2

7. Găseşte, în text, cuvinte cu sens asemănător (sinonime) pentru cele indicate: L


0
învățători – speriați – 1
2
renumita – condusă – 3
4
8. Completează enunţul cu unul dintre cuvintele propuse între paranteze. L
Textul citit este o . 0
(poveste, povestire, snoavă) 1

9. Alcătuieşte un enunţ, în care cuvântul „noi” să fie cu alt înţeles decât cel din text. L
________________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
2

10. Indică, în parantezele alăturate, ce părţi de propoziţie sunt cuvintele. L


0
Învăţătorul ( ) răspundea ( ) 1
voios( ) la salutul ( ) 2
copiilor. ( ) 3
4
5

11. Scrie, în spațiul rezervat, câte o propoziție: L L


 exclamativă: __________________________________________________________ 0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
2 2
 interogativă: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Crează enunţuri cu ortogramele n-am, v-a. L L


__________________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________________ 1 1
2 2

13. Înscrie câte un cuvânt selectat din text în tabelul de mai jos:
L
substantiv adjectiv verb pronume 0
1
2
3
4
14. Continuă textul cu încă 5 enunțuri, unilizând nu mai puțin de 3 expresii plastice.
Respectă titlul și începutul dat.

O zi de școală

Era o dimineață senină de primăvară. În curtea școlii am întâlnit-o pe doamna învățătoare.


____________________________________________________________________ L
_____________________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ 2
3
____________________________________________________________________
4
_____________________________________________________________________
5
_____________________________________________________________________ 6
_____________________________________________________________________ 7
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________