Sunteți pe pagina 1din 4

Despre INFOGRAFICE

1. http://rom.explainwell.org/index.php/table-of-contents-handle-
numbers/what-infographics-are-and-which-tools-can-you-use-to-
create-them/
2. https://www.breakfix.ro/ce-este-infografic-infographic/

3. https://ro.pinterest.com/search/boards/?
autologin=true&q=infographic
4.

Prezentare gradinita:

Gradinita P.P. “Amicii” este o gradinita ce cuprinde 300 de copii si o echipa


formata din 25 de profesori harnici si creativi.
Datorita evoluţiei societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de
transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele
sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi,
mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi
a adecvanţei mijloacelor utilizate.
Aşa cum este prevăzut în documentul “O Agendă digitală pentru Europa”,
Capitolul 2.6, elaborat la Bruxelles, în 26.8.2010, era digitală trebuie să însemne
responsabilizare şi emancipare, iar originea socială sau competenţele nu ar trebui
să constituie o barieră în calea accesului la acest potenţial . Documentul vizează
două direcţii de acţiune şi anume:
2.6.1. Competenţele şi „alfabetizarea” digitală în care este prevăzut că este
esenţial ca toţi cetăţenii europeni să utilizeze TIC şi media digitale şi, îndeosebi, să
se atragă tinerii înspre educaţia în materie de TIC. Trebuie să crească, atât
cantitativ, cât şi calitativ, competenţele TIC şi de e-business, respectiv acele
competenţe necesare pentru inovare şi creştere. În plus, carierele din sectorul TIC
trebuie să devină mai atrăgătoare, inclusiv în domeniul producţiei şi proiectării de
tehnologii, pentru cele 30 de milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de
ani. Toţi cetăţenii trebuie informaţi cu privire la potenţialul pe care îl reprezintă
TIC pentru toate tipurile de profesii. În acest scop, va fi nevoie să se creeze
parteneriate multilaterale între părţile interesate, să se consolideze formarea şi
recunoaşterea competenţelor digitale în sistemele oficiale de educaţie şi formare
profesională. Sunt necesare acţiuni de sensibilizare, precum şi modalităţi de
formare şi certificare eficace în domeniul TIC în afara acestor sisteme, inclusiv
utilizarea de instrumente online şi a media digitale pentru recalificarea şi
perfecţionarea.
2.6.2. Servicii digitale incluzive prin care toată lumea trebuie să poată
profita de beneficiile societăţii digitale. Statele membre, România în particular,
trebuie să integreze învăţarea digitală (eLearning) în politicile naţionale de
modernizare a educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în programele de
învăţământ, în evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ şi în calificarea
profesională a profesorilor şi formatorilor. Investeşte în oameni! În acest context,
sistemele de învăţământ, educaţia, se află în faţa unei provocări capitale: ele
trebuie să-şi regândească întregul arsenal – conţinuturi, metode, structuri – prin
prisma unor jaloane orientative, deduse din tendinţele de dezvoltare a societăţii.
In acest sens, dorim sa ne implicam in acest proiect pentru a ne dezvolta atat
noua, profesorilor, competente TIC, cat si copiilor. Vom invata cum se creaza un
infografic pe care ulterior il vom folosi in activitatile scolare.
Dupa cum stim deja, până la 90% din informațiile creierului nostru sunt
absorbite visual. Infograficele sunt prezentări vizuale ale unor informații cheie care
utilizează ilustrații pentru afișarea conținutului. Infograficele pot fi folosite pentru
a adăuga valoare prezentărilor despre orice subiect.
Infograficele exprimă mesaje complexe pentru copii, într-un mod care
îmbunătățește înțelegerea lor asupra temei prezentate. Cu ajutorul lor noi dorim sa
transmitem copiilor informații într-un mod compact și ușor de înțeles pentru ei. In
acest fel ei sa invete mai usor si sa inteleaga mai bine noile cunostiinte.
Prin participarea la acest proiect dorim ca jumatate din profesorii gardinitei
noastre, sa invete sa creeze un infografic. De asemenea urmarim ca o suta de copii,
la finalul activitatilor din proiect, sa poate crea alaturi de profesori, infografice
simple, care sa ilustreze povesti, jocuri, rutina zilnica sau de ce nu, probeme de
matematica.
In urma tuturor activitatilor si intrunirilor ce vor avea loc in cadrul
proiectului, profesorii implicate vor utiliza TIC intr-un mod mai eficient, ceea ce v-
a ajuta intr-un mod pozitiv, dar si creativ, activitatile desfasurate cu copiii.
Gradinita P.P. “Amicii” is a kindergarten with 300 children and a team with
25 hardworking and creative teachers. Our desire to participate in this project was
born thanks to the evolution of society in the recent decades, marked by its
transformation into a digital society. So there was a clear need for reorganization
and reorientation of the strategies, the directions of action and the adequacy of the
means used.
As set out in the Digital Agenda for Europe, Chapter 2.6, developed in
Brussels on 26 August 2010, digitization means empowerment and emancipation,
and social origin or competences should not be a barrier to accessing this potential.
The document targets two lines of action:
2.6.1. Digital literacy and "literacy" skills, in which it is essential that all European
citizens use ICT and digital environments and, in particular, attract young people
to ICT education. Both the ICT skills and the e-business skills and abilities needed
for innovation and growth need to be enhanced both in terms of quantity and
quality. (...). Awareness-raising actions as well as effective ways of ICT training
and certification outside these systems are needed, including the use of online tools
and digital means for retraining and refinement.
2.6.2. Inclusive digital services where everyone should be able to benefit from the
benefits of digital society. In particular, EU members states, but especially
Romania need to integrate eLearning into national policies for the modernization
of vocational education and training, including in curricula, in the evaluation of
learning outcomes and in the training of teachers and trainers.
In this context, education systems, education, are facing a major challenge:
they need to rethink their entire arsenal - content, methods, structures - in terms of
indicative milestones derived from society's developmental trends.
In this regard, we want to get involved in this project to develop ICT skills
to teachers. We will learn how to create an infograph that we will later use in the
school activities.
As we already know, up to 90% of brain information is visually absorbed.
Infographics are visual presentations of key information that uses illustrations to
display the content. Infographics can be used to add value to presentations about
any subject.
Infographics express complex messages for children in a way that improves
their understanding of the subject. With their help, we want to pass the information
to children's in a compact and easy way. This is how, they will learn more easily
and they will understand better the new knowledge.
By participating in this project, we want half of our teachers to learn to
create infographics. We also want that a hundred of children from our school, at
the end of project activities, to be able to create with the help of teachers, simple
infographics that illustrate stories, games, daily routines or, why not, mathematical
problems.
As a result of all the activities and meetings that will take place in the
project, the teachers involved will use ICT more effectively, which will positively
and creatively help the activities with children in classroom.

Gradinita P.P. “Amicii” is a wonderful kindergarten with 300 children and a


team with 25 hardworking teachers. Our desire to participate in this project was
born thanks to the evolution of society in the recent decades, marked by its
transformation into a digital society. So there was a clear need for reorganization
and reorientation of the strategies, the directions of action and the adequacy of the
means used.
In this context the teachers are facing a major challenge: they need to
rethink their entire arsenal - content, methods, structures - in terms of indicative
milestones derived from society's developmental trends.
In this regard, we want to get involved in this project to develop ICT skills
to teachers. We will learn how to create an infograph that we will later use in the
school activities.
As we already know, up to 90% of brain information is visually absorbed.
Infographics are visual presentations of key information that uses illustrations to
display the content. Infographics can be used to add value to presentations about
any subject.
Infographics express complex messages for children in a way that improves
their understanding of the subject. With their help, we want to pass the information
to children's in a compact and easy way. This is how, they will learn more easily
and they will understand better the new knowledge.
By participating in this project, a half of our teachers will learn to create
infographics. At the end of project, we want that a hundred of children from our
school, to be able to create with the help of teachers, simple infographics that
illustrate stories, games, daily routines or, why not, mathematical problems.
As a result of all the activities and meetings that will take place in the
project, the teachers involved will use ICT more effectively, which will positively
and creatively help the activities with children in classroom.