Sunteți pe pagina 1din 3

Guvern

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat
de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a
administrației publice. Numirea Guvernului se face de Președintele României pe baza votului de încredere acordat
Guvernului de Parlament.

Organizare

Guvernul este alcătuit din prim-ministru și miniștri. Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea
membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale care le revin. Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din
aparatul de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri
organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Aparatul de lucru al Guvernului


1. Secretariatul General al Guvernului
Secretariatul General al Guvernului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un
secretar general cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.
Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru
instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din subordinea,
respectiv coordonarea prim ministrului.

Secretariatul General al Guvernului are rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a prim-ministrului, reprezentarea Guvernului
și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești.

2. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF


Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF este structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului,
în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un
șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite. DLAF este
instituția de contact cu Oficiul European de Lupta Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea
obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor
comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.

3. Corpul de control al prim-ministrului


Corpul de control al prim-ministrului este structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, condusă de un
secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului. Corpul de control al prim-ministrului controlează și urmărește activitatea ministerelor și serviciilor publice
deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice
centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale,
societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat.

Corpul de control al prim-ministrului controlează activitatea instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice
locale, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea
autorităților administrației publice locale.

4. Departamentul pentru Relații Interetnice


Departamentul pentru Relații Interetnice este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un
secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Principala atribuție a departamentului este de a pune în aplicare politica
stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relațiilor interetnice.

5. Alte departamente
Organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilați
ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Ministere
Ministerul Finanţelor Publice
 

Ministerul Afacerilor Interne


 

Ministerul Afacerilor Externe


 

Ministerul Justiției
 

Ministerul Apărării Naţionale


 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri


 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor


 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale


 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor


 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației


 

Ministerul Fondurilor Europene


 

Ministerul Sănătății
 

Ministerul Educației și Cercetării


 

Ministerul Culturii
 

Ministerul Tineretului și Sportului


 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Prefecturi
Toate judetele

Procesul legislativ

Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonanţele se emit în
temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. Hotărârile şi ordonanţele
adoptate de Guvern se semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în
executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei.
Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.

Şedinţele Guvernului se convoacă şi sunt conduse de prim-ministru.

Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, pentru a dezbate problemele politicii interne şi externe sau
aspecte de conducere generală a administraţiei publice.

Agenda de lucru a şedinţei Guvernului cuprinde:


 proiecte de acte normative (proiecte de lege, proiecte de ordonanţe şi de hotărâri)
 rapoarte
 note, note-mandat
 memorandumuri
 puncte de vedere
 informări si alte documente, în funcţie de necesităţi şi de solicitări.

Agenda de lucru a Guvernului este structurată în două părţi şi poate conţine şi liste suplimentare, cu aprobarea prim-ministrului.

Ce acte normative sunt adoptate de Guvern?

 Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe (simple şi de urgenţă).


 Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.
 Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
 

Care este circuitul decizional?

Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice şi al proiectelor de acte normative este structurat în
două etape:

a) reuniunea pregătitoare a şedinţei Guvernului, care asigură coordonarea procesului de elaborare, consultare şi avizare pentru
documentele de politici publice şi acte normative la nivel interministerial;
b) şedinţa Guvernului, care marchează încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor
proiecte.