Sunteți pe pagina 1din 8

Administratia publica centrala

A. Rolul Guvernului

Este organ central si colegial care exercita conducerea generala a administratiei publice si asigura realizarea politicii interne si externe a tarii, in temeiul atributiilor conferite de Constitutie.

Rolul Guvernului consta in:

1. Asigurarea functionarii echilibrate si dezvoltarea sistemului national economic si social

2. Racordarea acestuia la sistemul economic mondial

3. Organizarea executarii in concret a legilor adoptate de Parlament

B. Caracteristicile Guvernului

- Este organ al puterii executive si ii revina atributia de conducere generala a administratiei publice.

- Este organ central in a carui competenta se intinde intreg teritoriul tarii

- Organizeaza si excuta si asigura realizarea politicii interne si externe

- Este un organ cu competenta generala cu atributii in aproape toate domeniile

- Este organ de conducere si coordonarea a organelor centralizate de pecialitate si

a

celor de administratie publica locala dar cu respectarea principiului autonomiei

si

descentralizarii

C. Functiile Guvernului

- strategie

- reglementare

- administrate a proprietatii statului

- reprezentare

- autoritate de stat

D. Organizare Guvernului

Guvernul este alcatuit din:

- Prim ministru

- Ministrii

In masura in care au fost prevazuti in lista Guvernului si aprobata de Parlament pentru acordarea votului de incredere.

Pot fi membrii ai Guvernului:

- Cetatenia romana si domiciliul in tara

- Drept electoral

- Nu au suferit condamnari penale

- Nu sunt in cazuri de icompatibilitate:

1

Cazuri precum:

- Sa aiba alte functii publice de autoritate

- Functia de reprezentare profesionala, salariata in org cu scop comercial

- Sa exercite acte de comert cu exceptia cumpararii titlurilor de valoare

- Sa fie administrator sau cenzor la societatile comerciale

In cazul in care primul ministru observa o stare de incompatibilitate el va dispune masurile necesare pentru incetarea acesteia.

Incetarea functiei se face prin:

- Deces

- Revocare

- Pierderea drepturilor electorale

- Stare de incompatibilitate

- Demisie – se prezinta in scris primului ministru se anunta public si devine inrevocabila din momentul in acre s-a luat act de depunerea ei dar nu mai tarziu de 15 zile

- Demiterea

- Revocarea – are loc in caz de remaniere guvernamentala, si se face prin decret de catre Presedinte la propunerea primului ministru. Numire altui ministru se face tot de catre Presdinte.

Primul – ministru

Are o serie de atributii proprii:

- Formarea Guvernului si prezentarea listei spre aprobare Parlamentului

- Prezentarea Programului de Guverare in fata Parlamentului

- Conducerea Guvernului

- Convocarea si conducerea sedintelor Guvernului

- Prezentarea de rapoarte si declaratii in fata Parlamentului in legatura cu Programul de guvernare

- Semnarea hotararilor si ordonantelor Guvernului

- Contrasemnare decretelor Presedintelui

Primul ministru numeste si elibereaza din functie:

- Conducatorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului

- Secretarul general

- Personanul din cadrul aparatului de lucru al primului-ministr

- Secretarii de stat

- Alte persoane care indeplinesc functii publice acolo unde prevede legea

Aparatul de lucru al Guvernului

Structura aparatului de lucru:

1. Cancelaria primului ministru

2. Secretariatul General al Guvernului = asigura delurarea operatiilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice si economice

2

ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti

3. Departamentul pentru relatia cu Parlamentul

4. Departamentul pentru Afaceri Europene

5. Aparatul delucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile culturii

6. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniul mediului de afaceri.

7. Departamentul de Control al Guvernului = este o structura organizatorica in aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului ministru, ce are rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general in confomitate cu atributiile Guvernului

Aparatul de lucru al primului ministru este o structura organizatorica fara personalitate juridica alcatuit din:

- Corpul consilierilor primului ministru

- Cabinetul primului ministru

- Cancelaria primului ministru alte compartimente stabilite prin lege organica

E. Durata Guvernului

Guvernul in ansamblul sau si fiecare ministru in parte isi exercita mandatul de la data depunerii jurmanatului.

Constitutia in art 110 prevede ca incheierea mandatului are loc fie cu data validarii alegerilor generale pentru un nou Parlament, fie cu data demiterii Guvernului.

Atributiile Guvernului

a. In domeniul politicii interne

- realizeaza politica interna potrivit programului sau de guvernare

- conducerea generala a administratiei publice

- exercita inititativa legislativa

- elaboreaza proiectul bugetului de stat

- raspunde la intrebarile sau interpelarile adresate de Parlament

- isi angajeaza raspunderea in fata Parlamentului

- organizeaza alegeri pentru un nou presedinte in cazul vacant al functiei

- numeste cate un prefect in fiecare judet

- ii poate propune Presedintelui revizuirea Constitutiei.

b. In domeniul politicii externe

- asigura realizarea politicii externe

- negociaza inchierea tratateleor internationale

- propune Presedintelui acreditarea si rechemaea reprezentantilor dimplomatici ai Romaniei

c. Atributii conferite de alte legi

Ex: Legea nr.90/2001 – enumera atributiile Guvernului si adauga o clauza generala potrivit careia: acest organ indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

3

Actele juridice ale Guvernului

Actele juridice adoptate de catre Guvern pot fi:

- Hotararile

- Ordonantele

Hotararile

- Se emit pentru organizarea executarii legilor

La randul lor sunt:

a) caracter normativ

b) caracter individual

Ordonantele

- Se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare sau un cazuri exceptionale se emit ordonante de urgenta

In cazul incetarii manadatului sau, Guvernul poate emite acte cu caracter individual sau normativ, dar numai necesare administrarii treburilor publice si fara a promova ploitici noi. In acesta perioada Guvernul nu poate emite ordonante si nu poate initia proiecte de lege.

Hotararile Guvernului

Hotararea este o expresie a manifestarii de vointa, a organului colegial, facuta cu scopul de a produce anumite efecte juridice, urmarite de organul administrativ suprem, este un act administrativ de autoritate care poate interveni in orice domeniu sau sector de activitate, deoarece Guvernul are o competenta materiala generala.

Hotararile au caracter:

-

normativ

-

individual

Hotararea este un act normativ prin care se creeaza, modifica sau sting pe cale generala si impersonala drepturi si obligatii.

Clasificarea hotararilor normative ale Guvernului

1. Dupa obiectul lor:

1. Hotararile emise la initiativa legii

- prin care se stabilesc reguli juridice de organizare si aplicare a legii si de punere in executare. Aceste hotarari mai sunt numite si complementare deoarece, insusi textul legii cere elaborarea unui act administrativ normativ de detaliere a normei din cadru lege.

4

2.

Hotararile spontane

- Guvernul dezvolta reguli cuprinse in lege din propria initiativa fara sa i se ceara expres acest lucru

3. Hotararile autonome

- reglementeaza primar raportul juridic in diferite domenii, nerezevate legii sau care nu au facut obiectul unei reglementari prin lege

4.Hotararile prin care se aproba regulamente, instructiuni, norme metodologice

- regulamentele elaborate de Guvern care odata adoptate primesc forta juridic a hotararilor cu caracter normativ.

Conditiile de valabilitate a hotararilor de Guvern

1. Sa fie emise de Guvern numai in limitele competentei conferite de Constitutie si de Legeâ

2. Trebuie sa fie conforme , in ceea ce priveste continutul ei, cu Constitutia si cu dispozitiile

legale in vigoare

- Prin hotararile normative nu se poate deroga sau adauga la lege, nu se poate interveni in domeniul legilor ordinare sau organice, iar o hotarare care prevede masuri neprevazute de lege, este valabila atat timp” cat nu contrazice litera sau spiritul legii”

3. Hotararea trebuie sa fie elaborata si emisa in forma si procedur prevazuta de lege.

- Actele Guvernului imbraca indiscutabil forma scrisa, iar publicarea lor reprezinta o obligatie

- Hotararea trebuie semnata de primul –ministru. Contrasemnatura are

semnificatia delimitarii competentei in executarea hotararii si a deplinei responsabilitati pentru executarea actului.Lipsa semnaturii ministrilor de resort are aceeasi valoare ca lipsa semnaturii primului ministru, respectiv actul este ilegal, nevalabil ceea ce atrage dupa sine anularea sau revocarea lui.In cazul nepublicarii atrage inexistenta lui.

- Dupa semnarea si contrasemnarea lui de catre primul ministru, actul se

transmite spre publicare in Monitorul Oficial prin grija Secretariatului General al Guvernului. Nepublicare=inexistenta cu exceptia hotararilor cu caracter militar ce se

comunica numai institutiilor interesate. O hotarare de Guvern nu poate avea forta retroactiva

- Hotararile au putere obligatorie atat timp cat nu contravin unui text de lege sau Constitutie, atat timp cat sunt in vigoare

- Anularea hotararii poate fi pronuntata de instantele de Contencios

Administrativ.Controlul legalitatii se face atat pe actiunea in anulare sau exceptia de nelegalitate. Hotararea se bucura de prezumtia de legalitate care insa este relativa, deci poate fi rasturnata prin constatarea nulitatii absolute a actului administrativ ceea

5

ce il lipseste de efectele juridice din momentul constatarii, de regula cu caracter retroactiv, desi consecintele lui materiale sunt o realitate care nu poate fi inlaturata.

Hotararile Guvernului pot sa-si inceteze efectele juridice prin:

- Abrogare expresa

- Abrogare tacita

Atat pe motiv de ilegalitate cat si pe motiv de inoportunitate

Guvernul poate sa revoce si sa modifice actul. Atat revocarea cat si modificarea trebuie sa se faca cu respectarea regulilor prevazute de Hotararea Guvernului

555/2001.

Ordonantele Guvernului

Ordonantele sunt acte juridice cu caracter normativ, emise de Guvern care reglementeaza primar unele raporturi social-economice, le modifica sau le completeaza, abroga unele norme juridice, dar numai intr-un domeniu ”susceptibil de legiferare” prin lege ordinara ori intr-un ”domeniu legiferat” printr-o asemenea lege si in care poate actiona forta de reglementare a unei legi ordinare sau organice.

Stim ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.Intr-o perioada de tranzitie este posibila o imixtudine a puterii executive in sfera activitatii legislative astfel sa devina indispensabila.

Aceasta mandatare speciala a executivului poarta denumirea de ”delegare legislativa”.

Delegarea legislativa inseamna de fapt abilitarea temporara si conditionata a Guvernului de a emite norme cu putere de lege, a caror valoare juridica este egala cu o lege ordinara, cu conditia de a fi emisa in conformitate cu prevederile constitutionale si a legilor organice in vigoare in momentul emiterii lor.

Guvernul poate emite acte juridice cu caracter normativ, denumite hotarari si ordonante si regulamente.

- Ordonantele se emit in baza unei legi de abilitare, in limitele si conditiile prevazute de aceasta si numai in domeniile care nu fac obiectul legilor organice, fie in cazuri exceptionale chiar in lipsa unei legi de abilitare, dar cu aprobarea ulterioara a Parlamentului.

- Delegarea legislativa opereaza numai prin legea de abilitare, in baza careia se pot emite ordonante. Spre deosebire ordonantele de urgenta se caracterizeaza prin faptul ca sunt emise in baza unei autoritatii proprii a Guvernului, conferita de Constitutie fara a mai fi nevoie de o mandatare expresa cuprinsa intr-o lege speciala de abilitare.

Ordonantele nu pot fi considerate decat acte administrative. Ordonantele isi pastreaza caracterul de act administrativ normativ, atunci cand ele nu trebuie aprobate de Parlament, fie prin absorbtie capata caracter de lege o data cu aprobarea lor de Parlament.

Ordonantele care au nevoie de aprobarea Parlamentulu, raman acte administrative normative, dar au valoarea juridica a unei legi ordinare, pot fi modificate sau abrogate dupa

6

intrarea in vigoare numai printr-o alta ordonanta emisa conform Constitutiei, printr-o lege organica sau ordinara.

Aceste ordonante ar putea fi controlate de instantele de drept comun si de contencios administrativ, pe cale exceptiei de nelegalitate cand contravin unei legi organice.

- Ordonantele emise in baza unei legi de abilitare nu pot actiona ca legi speciale fata de legile organice, insa au acest caracter si produc efecte fata de legile ordinare. Acelasi tratament este valabil si in cazul ordonantelor de urgenta.

- Ordonantele supuse aprobarii Parlamentului, fie acesta este ceruta prin legea de abilitare, fie de Constitutie, cum sunt cele de urgenta, daca sunt aprobate, continutul lor este absorbit de legea de aprobare, dobandit astfel valoare juridica de lege.

- In cazul respingerii lor prin lege, ordonantele nu mai devin legi, raman acte administrative normative care isi inceteaza efectele pe data intrarii in vigoare a legii prin care au fost respinse. Chiar respinse, ele produc efecte juridice pentru timpul cat au fost in vigoare.

Raspunderea Guvernului

Membrii ai Guvernului primul- ministru, ministrii si ministrii delegati, numiti de Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

Raspunderea Guvernului este:

- Raspunderea politica

- Raspunderea juridica

Raspunderea politica

- Guvernul are raspundere politica numai in fata Parlamentului pe baza acordarii votului de incredere

- Fiecare membru al Guvernului raspunde politic in mod solidar cu ceilalti membrii pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia

- Guvernul si membrii sunt obligati sa raspuda la interpelarile formulate de deputati sau senatori in termen de cel mult 15 zile,informatiile si documentele vor fi rezentate in termen de 30 zile de la primirea solicitarii.

Raspunderea politica are drept consecinta demiterii fie prin retragerea increderii acordate prin adoptarea unei motiuni de cenzura.

Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului, pentru un program sau proiect de lege.Daca in termen de 3 zile de la aceasta prezentare se va depunde o motiune de cenzura, care este votata, atunci Guvernul este demis.

Raspunderea juridica

Membrii Guvernului pot raspunde civil, contraventional, disciplinar sau penal potrivit dreptului comun din aceste materii.

7

Membrii Guvernului raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitiul lor.Raspunderea penala este personala si ea priveste fiecare ministru in exercitiul functiei, fie in afara atributiilor de demnitar.

Constituie infractiuni:

- Impiedicarea prin amenintare sau violenta a exercitarii cu buna credinta a drepturilor si libertatilor vreunui cetatean

- Prezentarea cu rea-credinta a unor data inexacte Parlamentului sau Presedintelui Romaniei

- Refuzul nejustificat de a prezenta Parlamentului informatiile si documentele in termen de 30 de zile

- Emiterea de ordine normative sau instructiuni pe teme de rasa, sex, nationalitate, religie

Parlamentul are dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor.

Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei se efectueaza de catre Departamentul National Anticoruptie iar judecarea acestora este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

In cazul in care s-a cerut urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernul, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestuia din functie, iar in cazul trmiterii in judecata suspendarea va fi obligatorie.

8