Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Unitatea şcolară : Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”


Localitatea : Târgu Jiu

DATE BIOGRAFICE:

1. Date personale:
Numele şi prenumele:Alexandrescu Ionut Mihai
Clasa la care învaţă elevul: a IV-a
Data naşterii: anul:2008, luna martie, ziua 21
Domiciliul: Mun. Târgu Jiu, Str.22 Decembrie 1989, bl. 30, jud. Gorj

2. Date familiale (date despre familia elevului):


 Tipul de familie:
 ●Organizată
 Dezorganizată
 Educogenă
 Needucogenă
 Componenţa/structura familiei: părinţi (tutori), fraţi/surori, etc
Nr. Numele şi prenumele Poziţia Vârsta Pregătirea Profesia Ocupaţia/locul
crt în structura şcolară de muncă
familiei
1 Alexandrescu Catalin tata 41 Studii Inginer CEO
superioare OLTENIA
2 Alexandrescu mama 37 Studii Asistent U.P.U GORJ
Stefania postliceale medical
3 Alexandrescu Victor frate 5 ani gradinita
4 soră
5 ..............
6 .................

- Rangul elevului în structura familiei: primul fiu ............................................


- Alte persoane în familie (unde este cazul).......fratele mai
mic.................................................
...................................................................................................................................
- Alte situaţii.................................................................................................................
- Date privind starea de sănătate a membrilor familiei......foarte bună.......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Atmosfera şi climatul familial educativ:
●Raporturi armonioase, de înţelegere între elevi şi părinţi;
 Raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare;
 Dezacorduri puternice în relaţiile din familie, conflicte frecvente;
 Conflicte intrafamiliale puternice şi deosebit de frecvente (familie destrămată
sau pe cale de destrămare).
 Condiţii de viaţă (familială) şi de muncă ale elevului:
 Foarte precare
 La limită

1
 Acceptabile
 Bune
●Foarte bune
 Condiţii materiale şi spirituale (în familie):
a) Venit: .......5500 lei /lunar............................................................................
b) Condiţii de existenţă oferite: .........foarte bune............................................
..................................................................................................................................
c) Preocupări spirituale: .........creștini –ortodocși.....................................................
...................................................................................................................................
 Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi, etc):
●Reduse
 Ample
 Frecvente
 Întâmplătoare

3. Evenimente semnificative în evoluţia elevului (până în prezent)


 Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate a elevului:
- Antecedente personale (dacă este cazul)/ îmbolnăviri pe parcursul şcolarităţii:
rujeolă-ingradinita
otita in clasa I.
Starea generală de sănătate (în prezent): .....foarte bună.....................................
.....................................................................................................................................
- Menţiuni medicale semnificative pentru activitatea şcolară:......................................
............................nu este cazul.......................................................................
.....................................................................................................................................
 Performanţe şcolare (situaţia şcolară până în prezent):
- Şcoli frecventate: Scoala gimnaziala”Alexandru Srefulescu”
- Rezultate obţinute:Foarte bune
a) Media generală
Clasa I II III IV
Media generală F.B - FB -
. F.B

b) Media de promovare pe semestrul.......I.........F.B..................../ anul în curs


c) Discipline cu performanţe superioare (rezultate foarte bune):
Nr. crt. Disciplina (materia) Media
1. Limba și Literatura Română F.B.
2. Limba engleza F.B.

d). Succese remarcabile (cercuri, olimpiade, concursuri şcolare, etc):


 Disciplinele :LIMBA ENGLEZA
 tipul performanţei (concurs, olimpiadă, etc): OLIMPIADA
e). Interese şi motivaţie puternică pentru disciplinele (materiile, obiectele de învăţământ):
Matematică

f). Discipline la care întâmpină dificultăţi şcolare, educaţionale: nu este cazul


 natura dificultăţilor:...-...................................................................................................

2
 manifestări: ...........-........................................................................................................
 motivul: ................-.........................................................................................................
g). Deficienţe (senzoriale, intelectuale, afective, motorii) – după caz:
.......................nu este cazul ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
 Activităţi/preocupări extraşcolare (plastice, muzicale, sportive, etc):
fotbal,clubul „Micii Matematicieni”

4. Profil psihosocial (caracterizare psihosocială)


4.1. Particularităţi ale proceselor cognitive şi stilului de muncă intelectuală
 Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive şi de reprezentare:
●Predomină modalitatea vizuală de percepţie a informaţiei
 Predomină modalitatea auditivă de percepţie a informaţiei
 Percepţie difuză, superficială a materiei de învăţat
 Percepţie complexă, spirit de observaţie

Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Spiritul de observaţie x
Capacitatea de reprezentare anticipativă x
Capacitatea de reprezentare reproductivă x

 Caracteristici ale dezvoltării intelectuale / nivelul de inteligenţă


Inteligenţă foarte Inteligenţă bună Inteligenţă de nivel Inteligenţă scăzută Inteligenţă sub limită
bună mediu
x

Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Capacitatea de înţelegere a informaţiilor, X
situaţiilor
Capacitate de înţelegere spontană X
Surprinderea datelor unei probleme X
Surprinderea esenţialului X
Capacitate de analiză şi sinteză X
Capacitate de abstractizare şi generalizare X
Flexibilitate în alegerea soluţiilor pentru x
rezolvarea problemelor, a situaţiilor
Deprinderi intelectuale X
Învăţarea bazată pe înţelegere X
Rezistenţa la efort intelectual x

 Particularităţi ale memoriei:


Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă
x

3
Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Memorie predominant mecanică x
Memorie predominant logică X
Utilizarea memotehnicilor x
Rapiditatea memorării X
Trăinicia păstrării X
Exactitatea reactualizării informaţiilor X
Promptitudinea reactualizării X
Învăţarea reproductivă x

 Particularităţi ale imaginaţiei


Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Imaginaţie reproductivă x
Imaginaţie reproductiv-creatoare x
Pentru activităţi tehnice x
Pentru activităţi artistice x
Creativitate x

 Particularităţi ale limbajului


Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Corectitudinea exprimării orale x
Expresivitatea verbală x
Fluenţa exprimării verbale x
Volumul vocabularului x
 Atenţia:
Enunţ Calificative
Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Capacitate de concentrare a atenţiei x
Distributivitatea atenţiei x
Mobilitatea atenţiei x
Fluctuaţia atenţiei x
 Caracteristici motivaţionale şi volitive
Enunţ Calificative
Motivaţia şi voinţa în activitatea de învăţare Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab
Motivaţia cognitivă x
Motivaţia afectivă x
Motivaţia intrinsecă x
Motivaţia extrinsecă x
Competitivitate x
Perseverenţă x
Nivelul aspiraţiilor x
Promptitudinea în luarea deciziilor x


 Stilul de muncă
a). Cum lucrează:
●sistematic, ritmic, organizat;
 inegal, fluctuant, în salturi,

4
 neglijent, copiază temele de la alţii sau aşteaptă să i le facă alţii;
 alte menţiuni: ................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b). Sârguinţa:
Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios nesârguincios
x

c). Autonomie, creativitate:


 Inventiv, cu manifestări de creativitate,
●Manifestă uneori iniţiativă, independenţă,
 Nesigur, dependent, fără iniţiativă,
 Procedează rutinier, se conformează de regulă modelului,
 Alte caracteristici: .................................................................................
......................................................................................................................
 Particularităţi ale proceselor afective:
a). Emotivitate:
 foarte emotiv, excesiv de timid,emoţiile îi perturbă activitatea;
 emotiv, fără reacţii dezadaptative;
 îndrăzneţ, neemotiv.
b). Dispoziţie afectivă predominantă:
 vesel, optimist;
 mai mult trist, deprimat.

4.2. Trăsături de personalitate specifice


 Temperamentul:
 puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ,
●rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora;
 calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la
solicitări repetitive;
 hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios;
 tip combinat...............................................................................................................
 Însuşiri aptitudinale
●lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare
 rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie;
 lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp.
 Trăsături de caracter:
a). Atitudinea faţă de muncă:
 pozitivă: ..........x..................................................................................................
 negativă: ............................................................................................................
b). Atitudinea faţă de alţii:
 pozitivă: ............x................................................................................................
 negativă: ............................................................................................................

c). Atitudinea faţă de sine:
 pozitivă: ........x......................................................................................................
 negativă: ..............................................................................................................

Enunţ: Calificative
Trăsături temperamental-caracteriale Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

5
- Comunicativ x
- Activ x
- Vioi x
- Cu iniţiativă x
- Optimist x
- Impulsiv x
- Disciplinat x
- Încrezător în sine x
- Retras x
- Emotiv x
- Altruist x
- Curajos x
- Sincer x
- Conştiincios x
- Ordonat x
- Introvertit x

5. Conduita elevului la lecţie şi în clasă


5.1. Conduita la lecţie:
●atent, participă activ, cu interes;
 atenţia şi interesul inegale;
 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
 prezent numai fizic, cu frecvente distrageri.
5.2. Purtarea în general:
 exemplară, ireproşabilă;
●corectă, civiincioasă;
 cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave;
 abateri comportamentale grave, tendinţe spre devianţă, devianţă.
6. Conduita în grup. Integrarea socială a elevului:
6.1 Participarea la viaţa de grup:
 mai mult redusă, rezervat, izolat, puţin comunicativ;
 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;
 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive.
●caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun
organizator şi animator al grupului.
6.2. Cum este văzut de colegi:
 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;
● bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;
 preocupat mai mult de sine, trăsături individualiste, egoiste.
6.3. Colegii îl apreciază pentru:
 rezultatele la învăţătură;
 performanţele extraşcolare;
 pentru că este prietenos, apropiat.

7. Rezultatele examinării psihosociale: ...


....--dezvoltare psiho-motrică normală
- participă activ la program
- bună capacitate de efort
- nu întâmpină probleme de comunicare

6
- este o fire sociabilă
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..8.Opţiunea şcolară/profesională: continuarea
ciclului V-VIII la o unitate scolară de prestigiu din mun. Tg.-
Jiu .........................................................................................................
8. Alte date semnificative :
.........-................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. Asistenţa psihopedagogică necesară: ........corespunzător vârstei...........................
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11. Aprecieri generale şi recomandări: ...................................................................................
- trăieşte într-un climat familial bun
- aptitudini sau interese speciale şcolare – muzica;
- trăsături de caracter mai pregnante – cooperativ, sociabil, deschis şi foarte plăcut ;
- doreşte să devină profesor de muzică deoarece consideră că această meserie este foarte
uşoară şi plăcută;
- recomandări: mai mult suport familial în pregătirea temelor şi mai mult spirit de
iniţiativă. Cele două aspecte îl vor ajuta spre reuşită.
12.Concluzii:................................................................................................................................
....- nivelul pregătirii şcolare – foarte bun;
....- este foarte bine integrat în colectivul de elevi
.....-are posibilități de dezvoltare personală, la un nivel peste medie.
....................................................................

S-ar putea să vă placă și