Sunteți pe pagina 1din 4

COLOCVIU STRATEGIC Nr.

7 (XXXVIII), August 2005 1

COLOCVIU STRATEGIC
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Nr. 7 (XXXVIII)
August 2005
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE

CONFLICTELE SECOLULUI XXI.


RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL
Conf. dr. Vasile PAUL

CONCLUZII
• Transformările aduse de revoluţia în războaie depăşesc cu mult pe cele tradiţionale,
problemele militare înseamnă fără îndoială şi clasice.
schimbări semnificative în fizionomia • Războiul informaţional va deveni în scurt timp
viitoarelor conflicte. la fel de important ca cel terestru, maritim,
• În conflictualitatea modernă, noile tipuri de aerian şi spaţial. Acesta este un război
războaie, precum: războiul informaţional, permanent, în care cel care deţine şi
războiul cibernetic, războiul bazat pe reţea, gestionează informaţia, deţine puterea.
războiul electronic, războiul psihologic, • Integrarea operaţiilor informaţionale ofensive
războiul mediatic etc. vor fi din ce în ce mai cu cele defensive vor asigura îndeplinirea
des utilizate de marile puteri. Caracteristicile scopurilor războiului informaţional –
şi formele de manifestare ale acestor tipuri de dominarea informaţională a adversarului.

1. Câteva caracteristici ale războiului

Războiul este o formă de violenţă care are convenţional), cantitatea pierderilor şi gradul
drept caracteristică esenţială aceea de a fi metodic distrugerilor, numărul militarilor participanţi la
şi organizat sub raportul grupurilor care îl duc şi al acestea, resursele utilizate, durată etc. Prin urmare
modului în care îl poartă. De fapt, el este limitat în conflictele pot fi încadrate în următoarele categorii:
timp şi spaţiu şi supus unor reguli juridice ¾ Conflictul de mare intensitate reprezintă
speciale, extrem de variabile, potrivit locului şi un război între două state şi aliaţii acestora, în care
epocii. Nu în ultimul rând, războiul este sângeros, părţile beligerante îşi propun obiective decisive,
căci atunci când nu comportă pierderea de vieţi utilizează tehnologii moderne şi toate categoriile
omeneşti, el nu este decât un conflict diplomatic, de armament existente, inclusiv nuclear,
economic etc. sau un schimb de ameninţări. bacteriologic şi chimic;
În ultimul timp, se remarcă înlocuirea, în ¾ Conflictul de intensitate medie este un
general, a termenului de „război” cu cel de război între state şi coaliţii de state, în care fiecare
„conflict”, iar drept criterii de măsurare a îşi propune obiective relativ limitate, iar pentru
intensităţii acestora se folosesc: caracteristicile realizarea acestora se utilizează, în principal,
calitative ale armamentului (nuclear sau mijloace convenţionale de luptă. Nu este exclusă,
2 COLOCVIU STRATEGIC Nr. 7 [XXXVIII], August 2005

totuşi, întrebuinţarea, în proporţii limitate, a politice, sociale, economice şi psihologice. Acesta


armamentului nuclear şi chimic. Asemenea are deseori un caracter de durată şi include de la
conflicte sunt de durată, însă sunt limitate la presiuni diplomatice, economice şi sociale, până la
dimensiunile zonelor geografice ce pot fi acoperite terorism şi insurecţie. Aceste conflicte sunt de
prin acţiunile de luptă; obicei limitate la o zonă geografică şi se
Conflictul de joasă intensitate constituie un caracterizează prin întrebuinţarea limitată a
război limitat, dus pentru realizarea obiectivelor armamentului şi violenţei.

2. Tendinţe în conflictualitatea modernă

În prezent, atât politologii, cât şi experţii adâncime aproape nelimitată acţiunilor de luptă
militari apreciază că în secolul al XXI-lea se vor moderne.
manifesta două mari tendinţe. Prima ar fi aceea că Prin urmare, se poate afirma că, în secolul al
statele dezvoltate din punct de vedere economic şi XXI-lea, războiul se va desfăşura preponderent pe
militar şi, în special, marile puteri vor căuta să tărâmul informaticii – informaţia însemnând
restrângă gama tipologiei de conflicte la cele putere. Băncile de date şi logistica informatică vor
convenabile lor. Cea de a doua se referă la faptul constitui cel mai reprezentativ potenţial de putere
că statele subdezvoltate şi chiar cele în curs de şi vor face din posesorii lor un fel de caste
dezvoltare vor trebui să facă faţă unei game mai atotputernice. Superputerile informatice vor
largi de conflicte, unele preluate chiar din secolul impune noi tipuri de războaie, precum: războiul
trecut. informaţional, războiul cibernetic, războiul bazat
Reducerea forţelor armate şi a pe reţea, războiul electronic, războiul psihologic,
armamentelor, interzicerea unor categorii de războiul mediatic etc. Noile tipuri de războaie se
armament, introducerea tehnologiilor avansate, vor caracteriza prin:
modularea structurilor, profesionalizarea ¾ noi generaţii de arme (armele inteligente)
personalului militar, cerinţa de a vedea şi a lovi ce vor permite: anihilarea şi reducerea
adânc, la nivel strategic şi operativ, punctele performanţelor mijloacelor clasice, lovirea
decisive şi centrele de gravitate inamice, creşterea selectivă a obiectivelor, predeterminarea deciziei
importanţei manevrei (pe verticală şi aerospaţială) adversarului, transformarea luptătorului advers din
şi a mobilităţii, folosirea integrată şi simultană a inamic în amic etc.;
tuturor categoriilor de forţe ale armatei, ¾ interrelaţia clasică existentă între
posibilitatea ducerii acţiunilor de luptă în orice beligeranţi pe câmpul de luptă „om-tehnică-om”
condiţii de timp şi anotimp reprezintă un ansamblu va suferi modificări radicale, luând forma
de direcţii ce vor da conflictului armat o faţă nouă, confruntării „tehnică-tehnică”, „tehnică-om”,
diferită de cea clasică. Aviaţia, elicopterele, „om-mesaj-om”.
armamentul de cercetare-lovire de înaltă precizie, Războiul impus de puterile informatice, cel
războiul electronic şi cel informaţional, folosirea puţin în faza lui iniţială, va putea avea o
operaţiilor speciale şi psihologice vor da o intensitate nepercepută de adversar.

3. Războiul informaţional

Identificat şi cuantificat la mijlocul potrivit căreia lumea intrase deja în era


deceniului şapte a secolului XX, războiul informaţională. Revoluţia tehnologică în domeniul
informaţional a fost considerat un tip de război ce calculatoarelor şi comunicaţiilor a făcut ca
are potenţial de a deveni la fel de important ca cel importanţa informaţiei să crească tot mai mult,
terestru, maritim, aerian şi spaţial. Această ceea ce a dus la colectarea, procesarea, păstrarea şi
recunoaştere a fost determinată de realitatea diseminarea acesteia pe distanţe tot mai mari şi la
COLOCVIU STRATEGIC Nr. 7 (XXXVIII), August 2005 3

mai mulţi utilizatori. vulnerabile la atacuri informatice şi creşterea


La modul cel mai general, războiul necesităţii ca acestea să fie apărate. În noile
informaţional în sens strict militar ar putea fi circumstanţe, se constată că nici cantitatea de
definit ca totalitatea operaţiilor informaţionale informaţii şi nici timpul nu vor mai fi un factor
desfăşurate la nivel tactic, operativ şi strategic, pe cheie în procesele politice şi militare de luare a
timp de pace, escaladare a crizei şi conflictului, în deciziilor. Ca atare, pe timpul situaţiilor
scopul realizării unor obiective sau influenţării conflictuale, adversarii vor avea acces simultan la
anumitor ţinte. Componenta militară a războiului cantităţi enorme de informaţii, dar cel care va
informaţional, războiul de comandă şi control are, deţine cele mai precise şi complete informaţii şi va
în accepţiunea NATO, următoarea înţelegere: beneficia de un sistem eficient de procesare şi
„folosirea integrată a tuturor capacităţilor militare, protejare a acestora va fi cel avantajat.
inclusiv operaţiile de securitate, inducere în Evoluţia evenimentelor ultimilor ani
eroare, operaţii psihologice, război electronic şi demonstrează cu certitudine că asistăm la
distrugere fizică, sprijinite de către toate sursele de materializarea unui nou tip de agresiune, a unui
intelligence şi sistemele de comunicaţii şi nou tip de război, un război invizibil ale cărui
informatic, pentru interzicerea accesului la caracteristici şi forme de manifestare subtile şi
informaţie, influenţarea, degradarea sau eficiente depăşesc cu mult pe cele tradiţionale,
distrugerea capacităţii de comandă-control a unui clasice. Mai mult, războiul informaţional este
adversar, în timp ce propriile capacităţi militare destul de ieftin în comparaţie cu alte tipuri de
sunt protejate împotriva unor acţiuni similare”. războaie, permiţând statelor dezvoltate, precum şi
Acum războiul informaţional a devenit mai grupărilor teroriste interesate, să achiziţioneze
atractiv şi din punct de vedere militar, având în capabilităţi în acest domeniu şi să le folosească
vedere multiplicarea numărului de ţinte potrivit scopurilor propuse.

4. Operaţiile informaţionale

Operaţiile informaţionale specifice acestui Operaţiile informaţionale ofensive implică


tip de război sunt atât defensive, cât şi ofensive. folosirea integrată a capacităţilor şi activităţilor
Cele defensive integrează şi coordonează desemnate, sprijinite de activitatea informativă
politicile, procedurile, acţiunile, personalul şi (intelligence), cu scopul de a adapta factorii de
tehnologia în scopul protejării şi apărării decizie (in)amici şi de a promova obiective
informaţiilor şi sistemelor informaţionale. Acestea specifice. Scopul de bază al acestui tip de operaţii
se concentrează pe protecţia propriei informaţii, a este de a influenţa cunoştinţele şi credinţele
proceselor care se bazează pe informaţie, a factorilor de decizie, pentru a le reduce voinţa şi
sistemelor de comandă-control şi a celor de abilitatea de a decide şi a perturba astfel procesul
comunicaţii şi informatică. Protecţia trebuie să fie decizional. Capacităţile ofensive ale operaţiilor
adaptată pentru orice tip de (in)amic, în orice informaţionale se concentrează pe informaţie, pe
situaţie (pace, criză, conflict) şi vizează patru procesele care se bazează pe informaţie, pe
componente: protecţia infrastructurii sistemele de comandă-control şi pe cele de
informaţionale, descoperirea atacurilor, comunicaţii şi informatică. Tocmai de aceea este
restaurarea funcţiilor vitale şi reacţia la atacuri. necesară proiectarea lor la nivelul tehnologic
Integrarea tuturor acestor componente este specific entităţilor şi la caracteristicile particulare
esenţială. ale conflictului.

Autorul, general-maior (r.) conf. dr. Vasile PAUL, a fost Şeful Direcţiei de Planificare Strategică din cadrul Statului
Major General. Este doctor în Ştiinţe Militare şi a publicat numeroase lucrări şi articole, cu o tematică specifică apărării
şi securităţii naţionale, regionale şi globale, dintre care amintim: Războiul Mileniului Trei, Asimetria strategică, Centrele
de putere ale lumii.
4 COLOCVIU STRATEGIC Nr. 7 [XXXVIII], August 2005

Aceste două componente sunt Prin urmare, principiul fundamental potrivit


complementare şi asigură îndeplinirea scopurilor căruia „războiul informaţional este un război
războiului informaţional – dominarea permanent” se impune a fi implementat în cadrul
informaţională a adversarului. În viitorul apropiat, doctrinelor de securitate şi este necesară ridicarea
acestea vor fi, probabil, mai mult decât unor adevărate „ziduri de apărare electronice”, pe
complementare, ele urmând să se integreze una în mai multe niveluri complementare, care să
cealaltă. În aceste condiţii, eficienţa securităţii protejeze structurile naţionale.
sistemelor de informaţii va depinde de
intelligence, iar eficienţa intelligence-ului de În concluzie, putem spune că noile concepte
securitatea sistemelor de informaţii. şi tehnologii militare se elaborează şi
Acţiunile de luptă, după operaţia „Furtună în experimentează continuu, ele permiţând ţărilor
deşert”, considerată atunci exemplu de bază al dezvoltate să intre în secolul al XXI-lea, în Era
viitorului război, în strategie, artă operativă şi Informatică, cu avantaje tehnologice şi doctrinare
tactică, au căpătat un grad foarte mare de greu de atins de către celelalte ţări.
descentralizare, independenţă, directivitate, Tehnologiile Erei Informaţionale vor
mobilitate, fluiditate şi eficienţă. Ele depind revoluţiona complet modul de ducere a acţiunilor
enorm de sistemul informaţional, de gradul înalt militare şi vor schimba fizionomia
de tehnicitate al mijloacelor avute la dispoziţie, de conflictelor/războaielor. Cel mai semnificativ
existenţa armelor inteligente cu mare putere şi avantaj în mijloacele de ducere a războiului va
precizie de lovire, de posibilitatea ducerii de decurge din cantitatea, calitatea, gradul înalt de
acţiuni simultane, rapide, pe toată adâncimea prelucrare şi modul de folosire a informaţiilor.
teatrului de operaţii. De altfel, ultimele confruntări Tehnologiile de vârf şi informaţiile, dublate de
armate de amploare au scos în evidenţă, în ceea ce strategii militare şi concepte doctrinare adecvate,
priveşte modul de planificare, executare şi lideri militari competenţi, personal profesionalizat,
conducere a operaţiilor militare, că utilizarea instruire şi operativitate înaltă a forţelor va
informaţiei ca armă conferă acesteia rolul însemna putere reală. Preţul progresului va fi
primordial în luarea deciziei şi asigurarea uriaş, dar o dată efectuat, el va oferi avantaje,
succesului, ducând totodată la modificări esenţiale posibilităţi şi câştiguri extraordinare celui care va
asupra desfăşurării operaţiilor militare. avea curajul să-l introducă.

PROPUNERI
• Planificarea, executarea şi conducerea operaţiilor militare să se facă ţinând cont că informaţia
deţine un rol primordial în luarea deciziei şi asigurarea succesului.
• Evitarea surprinderii şi protecţia în domeniul informaţional vor trebui abordate cu multă atenţie şi
preocupare de factorii de decizie abilitaţi.
• Adaptarea cât mai grabnică şi eficientă a Armatei României la cerinţele conflictelor moderne, în
special ale celui informaţional.

COLOCVIU STRATEGIC este o publicaţie a Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate ce include
rezumate ale temelor de cercetare ştiinţifică, conferinţelor, simpozioanelor, seminariilor, meselor rotunde, opinii şi
puncte de vedere ale unor personalităţi de marcă din armată şi societate, din ţară şi străinătate, implicate în cercetarea
ştiinţifică din domeniul securităţii.

Publicaţie realizată cu sprijinul Editurii şi Tipografiei Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Universităţii Naţionale de Apărare Şos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, Bucureşti
Tehnoredactare computerizată: Cristian BĂHNĂREANU Telefon: 319.56.49, Fax 319.55.93
Supliment al revistei IMPACT STRATEGIC e-mail: cssas@unap.ro
ISSN: 1582-6511. B: 1315 web: http://cssas.unap.ro