Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 14 Functia Publica

1. Notiuni Specifice
Notiunea de functie publica reprezinta o notiune fundamentala a dreptului public in
general si a acelui administrativ in special. Notiunea de functie publica trebuie intotdeauna
analizata in corelatie cu notiunea de admnistratie publica.
Ne reamintim ca am definit sub aspect functional administratia publica ca fiind
activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legilor urmarindu-se buna
satisfacere a interesului public prin asigurare bunei functionari a serviciilor publice si prin
executarea unor prestatii catre terti.
In acest context consideram ca functia publica poate fi definita ca fiind ansamblul de
competente si mijloace materiale si financiare cat si personalul angrenat in scopul
implinirii activitatii de organizare a executarii si de executare in concret a legii.
Sub aspectul competentei acestea sunt intotdeauna consacrate prin norme legale. Mijloacele
materiale se achizitioneaza in baza unor reglementari ce sunt de stricta aplicabilitate iar
mijloacele financiare sunt alocate prin bugete adoptate in baza unor legislatii sau a unor
hotarari ale autoritatilor publice locale. In privinta resurselor umane in general titlul unei functii
publice este de regula dar nu intotdeauna un functionar public.
Cadrul natural ce consacra norma de conduita al functionarului public poarta numele de statul al
functionarului public. Statutul functiei publice este drept comun an functiei publice. Acest statut
putand fi regasit in majoritatea statelor europene.

2. Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice

Bazele constitutionalitatii functiei publice in Romania se regasesc in principal in


continutul Art 16(3) si Art 73(3) din Constitutie. Conform Art 16(3) “Functiile si demnitatile
publice civice sau militare pot fi ocupate in conditiile legii de persoane care au cetatea Romania
si domiciliul in tara. Statul Roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pt
ocuparea acestor functii si demnitati.”
O alta dispozitie implicata este cea din Art 73(3j) care enumara domeniile prin care se
reglementeaza prin lege organizarea incluzand si statutul functiei publice, iar la litera p se
mentioneaza ca in materia legilor organiza intra si reglementarile generale privind raporturile de
munca rezultat ca legiuitorul constitutionalitatii au dorit sa consacre un reglementate statutar pt
functia publica si un reglementarea constractual pt restul functionrilor. Legislatia functiei
publice rezulta din statutul functiei publice in continutul in Legea 188/99. Obiectul de
reglemetare il reprezinta regimul general al raportului juridic dintre functia publica si stat sau
administratia publica locala prin autoritatile adminisrativ autonome si prin autoritatea si
institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite raporturi de serviciu.
Scopul legii in constititutie este asigurarea unui serviciului public stabil, profesionist,
transparent, eficient si impartial.
Calitatea de functie publica izvoraste din actul de numire in functie ce este un act
adminisrativ de autoritate si nu unul de dreptul muncii. De aici si concluzia autoriatilor de
administratie ca raportul de serviciul al functiei publice este unul contractual de dreptul
administrativ si nu de dreptul muncii pt ca aceste raporturi se nasc si se explica pe baza actului
administratiei de numire emis in conditiile legii prin urmare natura juridica a functiei publice se
manifesta sub imperiul teoriei statutului legal pt ca actul de instituire este un act de autoritate si
nu prin teoria situatiei contractule care ar duce functia publica sub imperiul normei dreptului
civil sau in materia dreptului muncii.
Principiile care stau la baza exercitarii functiei sunt:
a. Legalitate impartialitate si obiectivitate
b. Transparenta
c. Eficienta
d. Responsabilitatea conform dispozitiei legale
e. Orientarea catre cetatean
f. Stabilitate in exercitarea functiei
g.Subordonarea ierarhica
Stabilitatea functiei publice este garantata in legislatia actuala prin legea 188/99 cat si prin alte
reglementari ulterioare.

3. Definirea functiei publice

Functia publica este persoana fizica …....... in mod legal prin actul de vointa unilateral al
unei autoritati publice sau al cetatenilor cu sarcina indeplinirii pt un timp limitat sau nelimitat a
unei functii publice pt realizarea competentei organului din structura caruia face parte functia
respectiva. Totalitatea publica din cadrul autoritatii publice autonome centrale si locale
formeaza corpul functiei publice. In cadrul corpului functiei publice exista functii publice cu
statut special (cei din Politie sau Vama). Drepturile si obligatiile sunt reglementate prin legi
speciale. Legea prevede expresia categoriei de personal carora nu li se aplica dispozitile
referitoare la functiile publice:
A. Persoana contractuala din cadrul autoritatii publice
B. Personalului incadrat la cabinetul demnitarului
C. Corpului magistratilor
D. Cadrelor didactice sau medicale
E. Persoane numite sau alege in functie de demintate publica.
Selectia functiei publice se realizeaza ca regula prin concurs organizat pe baza dispozitiiilor
legale in materie cu acordul agentiei nationale a functiei publice. In doctrina procedura de
selectie mai poarta denumirea de recrutare.

4. Numirea functionarilor publici


Potrivit legii 188/99 privind statutul functiei publice poate ocupa o functie puclica persoana care
indeplineste urmatoarele conditii cumulativ:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Conform legii functionarilor publici sunt debutanti sau definitivi. Cei definitivi ocupa functii publice
clasificate pe clase si grade. Exista trei categorii de functionari publici:
1. inalti functionari publici
2. functionari publici de conducere (seful unui birou, Conducatorul central de Sanatate)
3. functionar public de executie.

Functiile publice mai pot fi ocupate pe langa recrutare prin promovarea, transfer,
redistribuire sau alte modalitati prevazute de lege. Functionarii publici pot fi avansati pe baza unei
evaluari a activitatii avute in functiile publice in anii anteriori ca exceptie iar ca regula avansarea
are loc prin concurs sau examen. Evaluarea performantelor individuale se realizeaza anual prin
calificative date functionarilor publici de seful ierarhic superior sau de conducatorul institutiei.
Gestiunea functiilor ublice in Romania este realizata centralizata de catre Agesntia Nationala a
Functiilor Publice.

5. Modificarea si incetarea raportului de serviciu


Raportul de serviciu poate fi modificat unilateral prin act de vointa a oragnului ierarhic prin
aplicare unei din urmatoarele institutii:

A. Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea


raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) in interes public;
c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.

B. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat
functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. Functionarul public
poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar
autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al
transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.
C. Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui
an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau
scris.
Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public
corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei
si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie
publica de conducere, cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2), daca functionarul public
indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul
autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar
functia publica. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu
acordul sau scris.
D. Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului;
b) la cererea functionarului public.Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt
indeplinite conditiile
specifice prevazute in fisa postului. Transferul in interesul servicului se poate face numai cu acordul
scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate,
functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul
salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si
la un concediu platit de 5 zile.

Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al
persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele
conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire din functia publica;
e) prin demisie.

6. Drepturile si Obligatiile funtionarilor publici


Existenta sistemului de stat depinde de realizarea functiei publice. Functia publica se implineste prin
actiunea functiei publice. Din acesta perspectiva, functionarilor publici le sunt garantate o serie de
drepturi ca element de comparare aratam ca in Romania, functionarii publici au dreptul la greva cu
conditia asigurarii unei treimi din activitatea curenta. Exista state unde dreptul la greva e interzis
functionarilor publici (Belgia, Danemarca, Germania, Portugalia)
In ansamblul lor drepturile si obligatiile constituie suportul legal al autoritatilor si prestigiul
functionarilor publice fiind asigurate si garantate de stat prin mijloace juridice materiae, administrative
sau chiar penale.
Drepturile si obligatiile functionarilor publici se clasifica in:
1. Drepturi si obligatii care privesc situatia personala a functiei (salarizarea, protectia sociala)
2. Drepturi si obligatii specifice functiei publice detinute indiferent de titular.
Drepturile decurgand din functia se exercita in limitele competentei legale ale autoritatii din care face
parte functia publica. Drepturile decurg din functia au un caracter obiectiv pt ca deriva din ac si nu sunt
stabilite, avandu-se in considerare persoana functiei publice. Drepturile privitoare la situatia personala a
functionarilor publici se refera la:
– dreptul la salariu (salariu- contratestatia activitatii desfasurate de functionarul public) Salariul se
compune: salariul de baza, sporul de vechime, suplimentul postului, suplimetul corespunzator
treptei de salarizare.
– Dreptul la durata normala de munca a timpului de lucru de 5-8 ore pe zi si 40 de ore pe
saptamana.
– Dreptul la sigurari sociale si la pensie
– dreptul la concediu
– Dreptul la protectia legii in exercitiul atributiei
– dreptul la opinie
– dreptul la asociere sindicala
– dreptul la asociere la organizatii sindicale.

Obligatiile sau indatoririle functionarilor publici sunt corelative drepturilor pe care le exercita
functionarii publici.
– Obligatia de a-si indeplini atributiile prevazute in fisa postului
– Obligatia de a se abtine de la orice fapta ce ar putea aduce prejudicii p.f. Sau p.j ori prestigiului
functiei publice.
– Ogligatia pt inaltii functionari publici de a nu face parte din partide politice.
– Obligatia de a pastra secretul de sf, secret de serviciu si confidentialitatea in legatura cu fapte,
informatii, documente de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice cu exceptia
informatiilor de interes public.
– Obligatia de a nu accepta in considerarea functiei publice …... sau alte avantaje.
– Obligatia de a-si declara averea prin completarea formularului prevazut de lege.
– Obligatia de a urma forme de perfectionare profesionala.

7. Raspunderera functionarilor publici

Regimul juridic al respunderii functionarului public vizeaza necesitatea reprimarii greselilor comise de
acestia cat si necesitatea realizarii scopului preventiv al instituirii respunderii. Raspunderea
functionarilor publice pt incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu poate fi:
1. Raspunderea disciplinara
2. Raspunderea contraventionala
3. Raspunderea civila
4. Raspunderea penala

1. Raspunderea disciplinara apare atunci cand functionarul public incalca normele de conduita
profesionale si civile.
Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si
interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si
functionarilor publici.
Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5–20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia
publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la
un an;
e) destituirea din functia publica.
Sanctiunile se aplica dupa efectuarea unei anchete administrative disciplinare la propunerea comisiei de
disciplina constituita conform legii.
2. Raspunderea contraventionala se angajeaza cand functionarul public a savarsit o contraventie in
timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
3. Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care
functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte
persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

4. Raspunderea penala intervine pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu
atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
Daca functionarul public e trimis in judecata persoana care are competenta de comisie din functi
…...........................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și