Sunteți pe pagina 1din 2

Prof. Ing.

Grama Gabriela-Maria
Ind. alim. brutari patiseri, sem II, S3

Norme privind personalul unitatilor alimentare


Pentru operațiunile de manipulare, preparare, transport, servire și de desfacere a alimentelor vor
fi executate doar de persoane care au efectuat controlul medical la angajare și periodic, la unită țile
sanitare și în condițiile stabilite de Ministerul Să nă tă ții.
Exceptie acestor cerinte o face personalul zilier din unită țile industriale care prelucrează alimente
de origine vegetală și plante industriale, în cazul în care acestea sunt supuse steriliză rii termice în
cursul procesului tehnologic.
Conducă torii din toate unitatile alimentare sau persoanele special desemnate au obligația de a
verifica zilnic starea de igienă individuală a personalului și de a depista persoanele care prezintă febră ,
diaree sau infecții acute ale nasului, gâ tului sau ale pielii.
Aceste persoane nu vor fi primite în unitate decâ t cu avizul medical, si să se prezinte (sau să anunțe)
la unitatea sanitară în cazul în care au febră , tulbură ri digestive acute sau infecții ale pielii și să nu își
reia activitatea decâ t după primirea avizului medical.

Un alt aspect important pentru toate persoanele ce lucreaza in productie si in manipularea ,


prepararea transportul, servirea și desfacerea alimentelor sunt obligate:
 să poarte în timpul lucrului, în raport cu specificul locului de muncă echipamentul de protecție
sanitară a alimentelor, alb sau de culoare deschisă , curat, care să acopere îmbră că mintea personala,
pă rul capului și să fie impermeabil în pă rțile care vin în contact cu umezeala;
 să nu intre în WC cu echipamentul sanitar de protecție a alimentelor;
 să își spele mâ inile cu apă și cu să pun înainte de începerea lucrului și ori de câ te ori este necesar în
cursul activită ții, în special după folosirea WC.
 Obligația de a purta pe timpul lucrului un echipament de protecție sanitară : halat, capișon, bonetă ,
pantaloni speciali și cizme
 Echipamentul sanitar trebuie să acopere îmbră că mintea și pă rul

 Dezinfecția, spă larea câ t și că lcarea echipamentului se va face doar în cadrul unită ții unde se
desfă șoară activitatea, nu acasă !

 Nici un angajat care prezintă vreo infecție, tă ietură , eczemă sau orice altă afecțiune de piele, nu are
voie să mai lucreze din cauza riscului de a contamina procesele de producție

 Orice angajat trebuie să se spele pe mâ ini folosind apă potabilă , să aibă la dispoziție dozatoare de
să pun, detergenți și să întrețină această activitate zilnic și de fiecare dată câ nd începe o sarcină ,
merge la toaletă sau câ nd atinge un material/produs de materie primă

 De asemenea trebuie să își usuce mâ inile folosind prosoape de hâ rtie sau uscă tor de mâ ini

 Obiceiurile precum fumatul, mestecatul sau mâ ncatul sunt strict interzise


 Unghiile tă iate scurt iar pă rul strâ ns sub o bonetă sau basma

 Angajații care nu corespund din punct de vedere al igienei nu au dreptul să ia parte la vreo
activitate din cadrul unită ții.

1
Prof. Ing. Grama Gabriela-Maria
Ind. alim. brutari patiseri, sem II, S3

De retinut !

Personalul unei unită ți de producție alimentară , precum orice altă persoană care ia contact cu
mediul înconjură tor zi de zi, reprezintă un factor care contribuie la propagarea germenilor și crearea
mediilor propice pentru dezvoltarea diverșilor microbi.

Tocmai datorită acestui fapt, mă surile de igienă a personalului trebuie să reprezinte o prioritate în
cadrul orică rei unită ți de acest fel. Astfel, urmă toarele acțiuni au fost gâ ndite pentru a asigura și
îmbună tă ți starea de igienă a personalului:

 Examenul medical clinic de angajare și periodic


 Depistarea diferitelor boli, afecțiuni precum Salmonela, Sifilis sau a altor bacterii prin testul
Wasserman
 Examen radiologic pulmonar

 Examinare clinică generală pentru depistarea diverselor infecții

 Igiena individuală a personalului

 Responsabilită țile conducerii pentru igiena personalului

 Să pună la dispoziția angajaților echipamentul standardizat pentru desfă șurarea lucrului în condiții
sanitare sigure câ t și mijloace pentru a-l putea depozita, cură ța, dezinfecta sau întreține în stare
bună

 Să asigure existența mijloacelor de întreținere a igienei individuale precum: vestiare, dușuri,


chiuvete câ t și bă i, dar si produse profesionale pentru igienizare a toaletei

 Să se asigure că persoanele care au suferit plă gi, sâ ngeră ri, ră celi, gripe sau orice fel de afecțiuni, nu
vor lua parte în desfă șurarea activită ților de manipulare, prelucrare sau ambalare a produsului
finit

Efectuarea periodica a training-ul pentru :

 Conștientizare și responsabilizare
 Instruirea personalului reprezintă pă strarea și perpetuarea procesului de igienizare a facilită ții
sau complexului unde se produc alimente.
 Programele de training trebuie să vizeze urmă toarele aspecte:

 Perioada estimativă a valabilită ții unui produs
 Condițiile sub care produsul alimentar este depozitat
 Pregă tirile și procesele finale necesare înainte de consumpție
 Natura alimentului propriu zis și predispozițiile acestuia în a susține dezvoltarea
microbiană sau a diverșilor dă ună tori

https://lindstromgroup.com/ro/article/norme-de-igiena-in-industria-alimentara/
https://www.arli.ro/blog/afla-aici-care-sunt-cele-mai-importante-norme-de-igiena-din-industria-alimentara

S-ar putea să vă placă și