Sunteți pe pagina 1din 5

cUvÂNt, LIMbă, cOMUNIcARE

algoritmul, ca să
evite repetările şi
obişnuinţa. Astfel,
la tema studiată s-
au propus următoa-
rele întrebări: Ce.
am învăţat nou la
această lecţie? Ce.
idei am reţinut? Ce.
motiv literar, figură
de stil pot/vreau să
comentez? Ce am
aflat despre noţiu-
nea-concept timp,
supratemă a creaţi- Figura 1. Harta conceptuală a poeziei Trecut-au anii...
ei eminesciene? Ce.
aş vrea să reiau din conţinutul lecţiei pentru repetare,
aprofundare? REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
În concluzie: Atunci când evaluarea este considerată 1. bocoş M., juncan D. Teoria şi metodologia evaluă-
o modalitate de obţinere a feedback-ului, există premisele rii: repere şi instrumente didactice pentru formarea
unei îmbunătăţiri a procesului instructiv-educativ, spre deo- profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2017.
sebire de cazul când este văzută mai curând ca o informare 2. hattie j. Învăţarea vizibilă: ghid pentru profesori.
a elevului cu privire la nivelul de pregătire actual. Aceasta bucureşti: Trei, 2014.
este, de fapt, esenţa evaluării formative. De menţionat că 3. Ilie E. Didactica limbii şi literaturii române. Iaşi:
articolul nu pune intenţionat în discuţie raportul dintre Polirom, 2014.
apreciere şi notare, subliniind încă o dată ideea că nota 4. Ionescu M., bocoş M. Tratat de didactică mo-
(mai ales cea nedorită) nu va schimba comportamentul dernă. Piteşti: Paralela 45, 2017.
de învăţare al elevului. În schimb, alegerea eficientă a 5. Porumb E. M. Capitalul uman şi social. Cluj-
metodei de evaluare va spori interesul acestuia pentru o Napoca: Efes, 2002.
altă performanţă.

Metode de lucru cu textul


literar
Rezumat: Modelul cultural percepe literatura ca o sursă
de date, lectura fiind calea ce face posibilă intrarea în posesia
acestor date. Modelul lingvistic caută să obţină o integrare
Didactica Pro..., nr.5-6 (105-106) anul 2017
mai strânsă dintre limbă şi literatură. Elevii îşi pot îmbunătăţi
competenţa lingvistică, utilizând literatura ca mijloc de studiere
a limbii. Modelul creşterii personale le oferă prilejul de a corela
şi a reacţiona la diverse teme şi probleme, creând o conexiune cu
Livia Boclinca
propriile experiențe de viață. În consecinţă, elevii sunt stimulaţi
să avanseze sub aspect lingvistic, emoţional şi personal.
gr. did. ii, Liceul Teoretic Vl. Maiakovski, mun. Bălţi
Cuvinte-cheie: literatură, lectură, competenţă lingvistică,
competenţă lectorală, limba română pentru alolingvi.

Abstract: The Cultural Model views literature as a source of facts or information and therefore reading tends to be based
on obtaining information. In this model, the teacher transmits knowledge and information to the students. The Language Model
seeks a closer integration between language and literature. Students can improve their language proficiency by using literature
as a resource in language learning. The Personal Growth Model seeks the opportunity for students to relate and respond to
themes and issues by making a connection to their personal experiences. Consequently, students’ progress is stimulated in terms
of language, emotions and character development.
Keywords: literature, reading, linguistic competency, literary competency, Romanian for non-native speakers.

latura invizibilă a Evaluării: caractErul formativ al procEdEElor altErnativE dE EvaluarE

65
cUvÂNt, LIMbă, cOMUNIcARE

Obiectivul fundamental al procesului de instruire con- combina cele mai potrivite metode doar în condiţiile
temporan, stipulat de curriculumul modernizat şi de cerin- existenţei unei gândiri metodice, ca rezultat al unei in-
ţele societăţii, este dezvoltarea armonioasă a personalităţii. formări/formări adecvate; a unei experienţe profesionale
lectura contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor; solide, a unor pârghii, mecanisme de influenţă benefică
la formarea unui vocabular bogat, multicolor; la educarea asupra potenţialului creativ al elevilor.
sentimentelor estetice [5]. Cu cât mai mult citeşte un copil, la orele de limba şi literatura română orientez elevii
cu atât mai uşor se va exprima, oral şi în scris. să-şi dezvolte vocabularul, căci la început a fost cuvântul...
Scopul studierii limbii şi literaturii române în şcolile Fără însuşirea unui material lexical adecvat, lectura şi co-
alolingve (şi nu numai) este și acela de a forma o personali- municarea devin practic imposibile. Consider că studierea
tate cu o vastă cultură, capabilă să se integreze în societatea lexicului şi a textului sunt două etape ce trebuie să se inter-
contemporană, să comunice şi să interacţioneze cu ceilalți, caleze, deoarece o bună înţelegere a cuvintelor noi poate
să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile în re- fi asigurată prin folosirea acestora într-o anumită situaţie
zolvarea unor situații-problemă din cotidian, să tindă să se comunicativă. Astfel, la studierea textului literar, demersul
dezvolte continuu sub toate aspectele. și profesorul trebuie: presupune următoarele etape [6, p. 54]:
să se perfecționeze mereu; să fie la curent cu ultimele reali- a) Prelectura: ghicirea conţinutului pe baza imagi-
zări ale științei pedagogice, pentru a-şi îmbogăţi ”stocul de nilor, a titlurilor, cuvintelor-cheie; brainstorming;
idei în domeniu” și a se înarma cu noi strategii didactice; să citirea sau audierea unei secvenţe cu aceeaşi
tindă să înzestreze elevii cu cât mai multe cunoștințe, să-i tematică; citirea primei şi ultimei propoziţii a
crească apți de a se încadra activ în diverse sfere ale vieţii textului, ghicind ideile principale.
sociale, dornici de a se familiariza cu valorile culturale și de b) lectura: lectură pe secvențe; scrierea întrebărilor;
a trăi momente de satisfacţie în urma lecturii, de a poseda notarea ideilor principale; extragerea afirmaţii-
un lexic bogat, de a vorbi liber și corect etc. lor-cheie;
Stimularea plăcerii de a citi este un factor important în c) Postlectura: redactarea rezumatului; scrierea ese-
menţinerea interesului pentru studierea limbii și literaturii urilor de diferite tipuri; argumentarea propriilor
române de către alolingvi. Pentru a atinge acest scop, opinii; formularea concluziilor.
cadrul didactic va folosi metode şi tehnici prin care să Metodele și tehnicile pentru care optăm sunt:
implice activ elevii în demersul la clasă, să-i încurajeze • Etapa de evocare: Acrostihul; Argumentarea;
să participe la dezbateri, să accepte puncte de vedere dife- Ciorchinele; Asociaţiile; Eseul de 5 minute; In-
rite. Or, prin aplicarea metodelor interactive comunicarea terviul; Textul calchiat; Văd-aud-simt; Matricea
cadru didactic-elev devine mult mai productivă, cel dintâi semantică; Reţeaua eului liric/personajului;
reuşind să-şi cunoască mai bine discipolii [1, p. 65]. Harta eului liric/personajului etc.;
În cadrul orelor de limba şi literatura română con- • Etapa de realizare a sensului: Reţeau de discuție
sider oportună susţinerea de către profesor a oricărei (Anexa 1); Tabelul semantic; Fişa de analiză a
opinii la tema pusă în discuţie, a oricărei idei expuse textului (Anexa 2); Press; Metoda inteligenţelor
argumentat de către elevi, fără a opta în favoarea unui multiple; Mozaicul; Explozia stelară; Cubul;
răspuns în detrimentul altuia. Astfel, elevii vor putea ieși Scheletul de recenzie (Harta lecturii) (Anexa 3);
din tiparele obișnuite de gândire, devenind mai liberi şi Interviul în trei trepte; Studiul de caz; Cvintetul;
mai deschişi în exprimare. Reportajul; Jocul de rol etc.;
limba şi literatura română ocupă un loc însemnat în • Etapa de reflecţie: Graficul T (argumente PRO
planul de învăţământ al şcolii de cultură generală. Importan- şi CONTRA); Diagrama Venn; Scrierea reflexi-
ţa acestei discipline derivă din specificul conţinutului său, vă; Fotolimbajul (Brainstormingul cu mapa de
din natura sa artistică, precum şi din contribuţia la realizarea imagini); Zodiacul; Reţeaua personajului (Anexa
obiectivelor instructiv-educative generale. literatura se 4); Ciclograma personajului (Anexa 5); Fişa de
prezintă ca un mijloc specific de (auto)cunoaştere. Apor- caracterizare în patru paşi; Curriculum Vitae al
tul său la formarea personalității elevului este deosebit: personajului; Portofoliul; Analiza SWOT etc.
educarea gustului artistic, estetic; dezvoltarea gândirii; Oricare dintre instrumentele enumerate poate fi utilizat
lărgirea orizontului intelectual, cultivarea valorilor umane și la alte etape ale lecției, în funcție de scopul urmărit.
şi, nu în ultimul rând, îmbogăţirea vocabularului, formarea Activitatea de predare a cunoştinţelor şi de formare
deprinderilor de comunicare corectă şi eficientă. a abilităţilor se construieşte pe evocarea unor cunoştin-
Parte integrantă a procesului de reformare și per- ţe şi pe actualizarea informaţiilor asimilate, precum şi
fecţionare a învăţământului, modernizarea predării și pe experienţele proprii ale elevilor. lectura predictivă
receptării literaturii în şcoală priveşte, în egală măsură, stimulează imaginaţia elevilor. Este o metodă de lucru
conţinuturile disciplinei, strategiile didactice şi formele care aduce noi experienţe de învăţare, prin intermediul
de organizare a activităților. Profesorul poate alege şi căreia se exersează capacitatea de a găsi soluţii origi-

mEtodE dE lucru cu tExtul litErar

66
cUvÂNt, LIMbă, cOMUNIcARE

nale la o situaţie posibilă, pornind de la cuvinte-cheie plu, pentru poezia Iarna de v. Alecsandri – iarnă, nori,
sau de la titlul operei, până la citirea pe fragmente şi troiene, fulgi, plopi, întindere, sate, soare, sanie etc.).
verificarea cu confirmarea sau infirmarea predicţiilor.  Elevii atribuie fiecărui cuvânt însuşiri, acţiuni neobişnui-
Cadrul didactic poate folosi această metodă pentru te, obţinând sintagme inedite. Pentru a le facilita munca,
abordarea unor texte narative la prima vedere, texte profesorul le poate oferi următorul model:
care se pretează la interpretări multiple, cu mai multe iarna (cum este?) ..............., ..............., ...........
personaje şi acţiuni. Pe parcurs, se întocmeşte o hartă a iarna (ce face?) ..............., ..............., ..............
predicţiilor, care constă în confruntarea textului origi- întindere (ce fel de?) ..............., ............, ........
nal cu propriul rezultat. Elevii pot lucra atât individual, fulgii sunt asemenea (cui?) .............................
cât și în perechi, în grupuri de câte 4-5, cu raportare  Se discută, din perspectiva originalităţii şi a conota-
frontală după fiecare fază. Parcurgând etapele lecturii ţiilor, îmbinările de cuvinte formate (Care vă place
predictive, elevii au impresia că pot interveni în text, mai mult şi de ce? Ce semnificaţii comportă?).
pot deveni ei înşişi creatori. Astfel, lectura predictivă  Elevii selectează din pastel îmbinările de cuvinte în
îi determină să gândească, să facă apel la ceea ce ştiu, componenţa cărora intră termenii-cheie cu care au
la experienţa personală, să se implice activ în învăţare, lucrat până în acest moment (cumplita iarnă, iarna
facilitând înţelegerea în profunzime a textului. cerne, nori de zăpadă, troiene lungi, călătoare, fulgii
Brainstormingul cu mapa de imagini. valorifică zbor, plutesc ca un roi de fluturi albi etc.).
asociaţia mentală a fiecărui elev, stimulează generarea de  Se compară îmbinările de cuvinte alcătuite de elevi cu
idei, evită blocajele cognitive și emoţionale. Procedura cele din text (În ce măsură s-au apropiat de variantele
de aplicare este următoarea: scriitorului? Care sunt asemănările, deosebirile?).
 După lectura poeziei, în faţa clasei se lansează pro-  Se descifrează conotaţiile sintagmelor atestate în
blema (de exemplu: Ce realitate descoperă/creează operă, având în vedere ineditul expresiei, forţa de su-
M. Eminescu în poezia Şi dacă…?). gestie, viziunea autorului, stările trăite, materializate
 Se organizează un brainstorming oral cu clasa (elevii în sistemul figurilor de stil.
propun diverse variante de răspuns, manifestând o Pictura verbală. Constă în analiza poeziei în manieră
deplină descătușare a imaginaţiei). artistică, de parcă elevii ar avea în faţa lor tablourile desprin-
 Se prezintă clasei o imagine (de exemplu, Îngerul se din opera literară. Elevii vor opera cu noţiunile: fundal,
călător de Gustav Moreau). prim-plan, plan secund, contururi, tonalităţi calde/reci,
 urmează brainstormingul individual (în tăcere), pată de culoare, armonii cromatice, tonuri stinse, compo-
inspirat de imagine. Fiecare elev notează toate ideile ziţie mono-/biplanică, contrastul/asemănarea planurilor,
ce-l „asaltează” în urma receptării imaginii, având atmosferă, stări sufleteşti etc. Interpretând, bunăoară,
ca reper întrebările: Ce sugerează imaginea? Ce idei poezia Revedere de Mihai Eminescu, elevii îşi vor imagina
îţi trezește? că au în faţă trei pânze, corespunzătoare celor trei tablouri
 Pentru a obţine cât mai multe idei, profesorul poate ale operei: a) imaginea codrului; b) idila închipuită; c)
recurge la a doua imagine, asemănătoare ori diferită consemnarea unei realităţi triste (venirea iernii). Întrebările
din punctul de vedere al atmosferei create, dar păs- profesorului vor ţine tocmai de noţiunile-cheie indicate mai
trând procedura de lucru. sus: Ce alcătuieşte prim-planul/planul secund, fundalul
 Se formulează concluzia pe marginea problemei pânzei întâi/a doua/a treia? Numiţi detaliile care compun
enunţate, pornind de la ideile expuse pe parcursul Didactica Pro..., nr.5-6 (105-106) anul 2017
imaginea codrului, a idilei; Ce culori domină în fiecare din-
brainstormingului. tre aceste planuri? Raportaţi culorile respective la stările
Menţionăm că profesorul, optând pentru lucrul în grup sufleteşti trăite de eul liric; Cum sunt distribuite culorile şi
ca formă de organizare a activităţii elevilor, poate formula cum contribuie ele la crearea atmosferei? Întrebările vor
chiar de la început mai multe întrebări (de exemplu:.Ce. fi formulate astfel încât să-i ajute pe elevi să pătrundă în
stări trăieşte eul liric? Care sunt obsesiile acestuia? Care atmosfera poeziei, să înţeleagă specificul compoziţiei, ase-
sunt simbolurile poeziei şi ce sugerează ele? Ce temă mănarea şi contrastul planurilor celor trei tablouri, efectul
abordează autorul în poezie? Care sunt motivele? etc.), armoniilor cromatice, rolul detaliilor în transmiterea unei
fiecărei echipe revenindu-i una dintre ele. brainstormin- stări de spirit sau a mesajului.
gul se organizează în baza aceleiaşi/aceloraşi imagini, pe În concluzie: În teoria şi practica didactică con-
care profesorul le va alege cu mult discernământ. temporană, problematica instruirii interactive cunoaşte
Jocul figurilor de stil. Contribuie la dezvoltarea abordări noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de
capacităţilor creative ale elevilor, a imaginaţiei, având argumente ce încurajează participarea activă şi refle-
la bază asociaţia şi comparaţia ca operaţii ale gândirii. xivă a elevilor în învăţare şi evaluare. Fiecare metodă
Algoritmul aplicării tehnicii este următorul: presupune anumite avantaje şi dezavantaje, contând
 Elevilor li se propun termenii-cheie ai poeziei (de exem- atât momentul ales pentru desfăşurare, cât și atingerea

mEtodE dE lucru cu tExtul litErar

67
cUvÂNt, LIMbă, cOMUNIcARE

obiectivelor: activizarea subiecţilor instruirii, implicarea 3. Iordăchescu I. Predarea textului literar în bază de
şi participarea lor deplină în procesul propriei formări, repere. Auxiliar didactic pentru elevi şi profesorii
precum şi asigurarea unei bune interacţiuni, a unor de limba şi literatura română. Chişinău: Arc,
schimburi de idei, a confruntării de opinii. În tot acest 2009. 136 p.
proces, pentru a fi unul de calitate, pedagogul, deținând 4. limba şi literatura română. Curriculum pentru
puterea decizională, este cel responsabil de alegerea și ciclul gimnazial (cl. v-IX). Instituţiile de învă-
aplicarea eficientă a strategiilor didactice. ţământ preuniversitar cu limba rusă de instruire.
Chişinău: lyceum, 2010.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 5. limba şi literatura română. Ghid de implementa-
1. Goia v. Didactica limbii şi literaturii române re a curriculumului modernizat pentru instituţiile
pentru gimnaziu şi liceu. Cluj-Napoca: Dacia, cu limba rusă de instruire (cl. I-IX). Chişinău:
2002. 288 p. lyceum, 2011.
2. Iordăchescu I..Captarea atenţiei şi actualizarea 6. Parfene C. Metodica studierii limbii şi literaturii
cunoştinţelor. Tehnici de lucru..Auxiliar didactic române în şcoală..Iaşi: Polirom, 1999. 184 p.
pentru profesorii de limba şi literatura română. 7. Şchiopu C. Metodica predării literaturii române.
Chişinău: Arc, 2009. 80 p. Chişinău, 2009. 332 p.

Anexa 1. Reţeaua de discuție


Poezia Sara pe deal este un pastel? Argu- Nu zugrăveşte
Este o poezie mentaţi-vă opinia.
lirică, în care este doar un tablou din
DA NU
zugrăvit un tablou natură, ci este o
CONCluzIE:
din natură. poezie de dragoste.
Poezia Sara pe deal este o idilă cu autentice note
de pastel, în care poetul îşi expune propriile sen-
timente: dorul, dragostea, aspiraţia spre fericire,
visul pentru o iubire ideală, imaginată într-un
cadru terestru, natural, rustic şi pastoral.

Anexa 2. Fişa de analiză a textului


Caracterizarea personajului Ionel Popescu din opera literară Vizită de I. L. Caragiale
Completaţi spaţiile din tabel cu informaţiile potrivite.
Exemple Trăsătura Trăsătura Modalitatea de Cine face/de unde de-
fizică morală caracterizare ducem caracterizarea
Un copilaş foarte drăguţ de vreo opt anişori...
nu ştii ce ştrengar se face... şi... deştept...
Ionel face o gălăgie infernală cu trâmbiţa şi
toba pe care le alesese dintr-o grămadă de
jucării împrăştiate pe două mese, pe canapea,
pe foteluri şi pe jos.
Se repede cu sabia scoasă asupra jupânesei,
care tocmai aducea cafelele.
Anexa 3. Harta lecturii (Scheletul de recenzie)

Autorul Tema
....................................................... .......................................................
Vocabularul de referinţă Ideea principală
....................................................... Titlul textului .......................................................
...............................................
Cronotopul Personajele
....................................................... .......................................................
Învăţătura textului Părerea mea despre text
....................................................... .......................................................

mEtodE dE lucru cu tExtul litErar

68
cUvÂNt, LIMbă, cOMUNIcARE

Anexa 4. Reţeaua personajului

Portretul fizic

Caracterizare directă Caracterizare indirectă


MARA
”Când poate să pună florinul, ea-l să-
”Muiere mare, spătoasă, greoaie şi
rută, apoi rămâne aşa, singură, cu banii
cu obrajii bătuţi de soare, de ploi Portretul moral
întinşi pe masă, stă pe gânduri şi începe
şi de vânt.”
în cele din urmă să plângă.”

Anexa 5. Ciclograma personajului


5. Atitudini/convingeri 1. Originea
Sarcină: utilizând informaţia acumulată anteri-
Numele or, sintetizaţi momentele-cheie şi introduceţi-le
personajului în schema respectivă.
4. Pasiuni/obiceiuri 2. Portretul fizic
3. Portretul moral

Anexa 6. Fişă literară de lucru. Jurnalul cu dublă intrare


Completează, cu pixuri de culori diferite, cea de-a doua coloană a tabelului.
Lectura Scrierea
„A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era Scrie câteva trăsături ale Marei care
tânără şi voinică şi harnică şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc. îţi plac (cu NEGRu).
Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, când a fost, mai mult cârpaci
decât cizmar şi şedea mai bucuros la birt decât acasă; tot le-au mai Notează ce impresie ți-a creat bâr-
rămas însă copiilor vreo două sute de pruni pe lunca Murăşului, viuţa zovanu citind descrierea femeii (cu
din dealul despre Păuliş şi casa, pe care muma lor o căpătase de zestre. AlbASTRu).
Apoi, mare lucru pentru o precupeaţă, Radna e Radna, lipova e numai
aci peste Murăş, iar la Arad te duci în două ceasuri. Marţi dimineaţa, Precizează, în câteva rânduri, cum
Mara-şi scoate şatra şi coşurile pline în piaţa de pe ţărmurele drept al ai fi acţionat tu în locul Marei, dacă Didactica Pro..., nr.5-6 (105-106) anul 2017
Murăşului, unde se adună la târg de săptămână murăşenii până de pe la rămâneai fără jumătatea aleasă şi cu
Sovârşin şi Soboteliu şi podgorenii până de pe la Cuvin. doi copii (cu ROŞu).
Dar lucrul cel mare e că Mara nu-ţi iese niciodată cu gol în cale; vinde
ce poate şi cumpără ce găseşte; duce de la Radna ceea ce nu găseşti la Scrie care sunt meseriile celor două
lipova ori la Arad şi aduce de la Arad ceea ce nu găseşti la Radna ori la personaje amintite în fragment (cu
lipova. lucrul de căpetenie e pentru dânsa ca să nu mai aducă ce a dus şi AlbASTRu).
vinde mai bucuros cu câştig puţin decât ca să-i „clocească” marfa. Numai
în zilele de Sântă Marie se întoarce Mara cu coşurile deşerte la casa ei. Notează care este specificul mănăs-
Sus, pe coasta unui deal de la dreapta Murăşului, e mănăstirea mino- tirii Maria Radna, adică prin ce este
riţilor, vestita Maria Radna. Mara, însă, le trece toate cu vederea: pentru ea vestită, aşa cum reiese din text,
dânsa nu e decât un loc larg în faţa mănăstirii, unde se adună lumea cea redând citatul exact (cu ROŞu).
multă, grozav de multă lume. Cică e acolo în biserica aceea o icoană fă-
cătoare de minuni, o Maică Precistă care lăcrimează şi de a cărei vedere
cei bolnavi se fac sănătoşi, cei săraci se simt bogaţi şi cei nenorociţi se
socotesc fericiţi”.

mEtodE dE lucru cu tExtul litErar

69

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și