Sunteți pe pagina 1din 11

MichaelBernardgi FelicityGronan

. pENTRu
ScALA DEIRATIoNALITATE copu gl
Y'
ADOLESCENTI
(Txe GxruoANDAoouscENrScele op
- CASI)
InnanoNALrrY

v
l.lntroducere

Estedoveditieficienla terapieiralional emotive gicomportamentale in recuperarea


copiilorcu probleme gi
emolionalecomportamentale, dar o mare problemd atfltdin
domeniul practicii cAtgi al cercetdrii esteaceeaa lipseiinstrumentelor de mdsurare a
iralionale
cogniliilor lacopiigiadolescenfi. Singurele scaledezvoltate Tnacestsenssunt:
Inventarul ldeilor(Kassinove, Crisci9iTiegerman , 1977), Scaladeconvingeri ralionale
pentrucopii,FormaB 9iFormaC (Knaus, 1974)gio adaptare pentrucopiia Inventarului
comportamentelor ralionale fdcutd deShorkey giSaski(1983) (apudBernard giCronan,
1999). Dintre acestea, lnventarul ldeilor a dovedit celemaibunecalitdli. Primele date
privindadaptarea pepopulalia romAneascd a primului 9icelui de al doileachestionar cu
celedoudformealesalesuntoferitedePopa(2003).
Scalele maisusmenfionate aufostcriticate pentru cduniiitemisuntformula[iin
termenicomportamentali gi afectivi,nuin termenicognitivi 9ideaicicorelafiile artificiale
cumisuritoricomportamentale giemolionale. O alti criticdadusdlor,arfi aceeaci nu
reflectidezvoltirile teoretice recente aleterapiei rafionalemotive gi comportamentale,
rdm6nAnd tributare celorunsprezece cogniliiirafionale dezvoltate inilialdeEllis.
Pentrua rispundeacestor critici,Bernard gi Laws(1988,apudBemard gi
Cronan, 1999)propun Scalade irafionalitate pentrucopiigi adolescenli -
(CASI The
ChildandAdolescent Scaleof Inationality). Scalam6soaricognilii irafionale pecare
copiiigiadolescenlii cuvirstacuprinsd intre10gi18anipotsdleinteriorizeze. ltemiiau
fostformula{i pebazateorieiREBT9i a analizei valorilorgi preocupirilor pecarecopiii
9i adolescen{ii le au.Astfelitemiidescriu at6tcelepatrucategorii de cogniliiiralionale
(cerinfeabsolutiste de tipul evaluarea lucrurilorca fiindgroaznice, toleranfa
"trebuie',
globalia propriei persoane)
scizutdlafrustrare gievaluarea dar9iconlinuturideconfort,
ugurinli,dishaclie, comportament corectgi bundinparteacelorlalfi, controlulcelorlalfi,
autonomie falddeceilalli, siguranli, realizare, atractivitate
fizicd,aprobare, dependenfi,
comportament propriu corect gibun.Prima varianticonlinea 49deitemi.
Rezultatele analizei factoriale au evidenliat urmdtorii factori:Evaluarea global6a
proprieipersoane, Noncomformism, Trebuie indreptat spreallii,Dependenfi, Cerinle
absolutiste pentruconfort, Toleranld scizutilafrustrare. Aufostcupringi in studiu2 300
decopiigiadolescenli (fetegibiieli)dinclasele lV-Xll.S-auoblinut corelalii
semnificative
cu scalece misoarianxietate (.48),furie(.38),conceptul desine9i cognilii iralionale
(lnventarul ldeilor,.60).De asemenea, eleviicaracterizali ca avAndprobleme de
comportament auinregistrat scorurimairidicate pentrusubscalele Evaluarea globalia
proprieipersoane 9iNoncomformism (Bernard giCronan, 1999).
Aceasta a fostprimaversiune a scalei,eafiindcriticatd pentruci: a) itemiiscalei
Noncomformism erauformulaliTntermenipozitivi(in sensulconformitilii) gi astfel
hebuiasi fie cota[iinvers;b) subscala Toleranliscdzutila frustrare corelanegativ cu
probleme comportamentale gic)subscala Dependen[i degifactorial distinctddovedea o
slabdvaliditate convergenti, necorelAnd cuniciunindicator alfunclioniriiemolionale gi
comportamentale a copiilor giadolescenlilor (Bernard giCronan, 1999).
Cei 49 de itemi a[ primeivarlanteau fost revizuili,a fost exclusi scala de
Dependentd, au fost rescriginoi itemimai alescu privirela intoleranla fafi de teme
9i sarcinile casnice,itemiisubscalei noncomformismului au fost reformulali in direclia
irafionalitSlii legatedeconformism. Validitatea de conlinut a noiiscalea foststabilitd prin
consultarea ei de citre AlbertEllis,acestaavAndcAtevasugestiicu privirela formularea
itemilor18 gi 9. Primaversiune estefinisatdgi aparea douain 1999,a lui Bernard gi
Cronan, aceasta fiind prezentati aici.Bernard gi Cronan(1999)implicd Tnstudiu567de
copiigi adolescenfi (290beieli9i 277fetecu varstacuprinsiinhe 109i 17ani).
Egantionul din populalia romAneascd folositpentruadaptarea acesteiscaleeste
de 695 de copiigi adolescenfi (baieli9i fete)cu vArstacuprinsiinke 10 9i 17 ani,
eleviTnclaselea lV-a,a Vl-a,a Vll-a,a lX-a9i a X-a din mai multegcoli.Testarea
gradului de adecvare a egantionului s-aficut cu metodaKaiser- Meyer- olkin(KMo),
oblinAndu-se o valoarede .89ceeace denotdfaptulcd egantionulTndeplinegte condilii
excelente pentruaplicarea analizei factoriale. Matricea oblinutipentruanti-imagine are
pediagonala principali valorimaimaride.90pentru 10itemi(1,3,7,9,11,1S,19,21,
2 3 , 2 6 ) , v a l o r i m a ri i d e S 0 p e n t r u 1 6 i t e m i ( 4 , S
1 ,06,1, 3
8 ,1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 2 ,
24,25,27,28),o valoarepeste.70(2)9i unapeste.60(12).Acestevaloriindicio buni
adecvarea egantionului pentrufiecarevariabildin parte.

2. Ce mdsoard scala?

ln urmaanalizeifactorialecu modalitatea varimaxde rotirea factorilor,au fost


identificalipatrufactorice reprezentau 39.9%dinvarianfa o partedinitemifiind
datelor,
apoieliminali.Factoriievidenfiafi sunt consistenli cu principiile
psihoterapiei rafional
emotive 9i comportamentale, denumirea acestora fiindconfirmata atAtdeAlbertElliscfrt
gide RayDiGiuseppe:
' Factorul1-evaluarea globalda propriei persoane, conline9 itemi9i acoperi
18.1Yodinvarianta rezultatelor;
. Factorul2- intoleranlila fruskarea dati de reguliconlinede asemenea g
itemi,iarvarianfa acoperitiestede 9.7%;
' Factorul3 - intoleranld la frustrareadati de muncdesteformatdin 12 itemi
giacoperd 8%dinvarianli;
' Factorul4 - cerinleabsolutiste pentrudreptate include5 itemiresponsabili
pentru4.1o/o dinvarianfd.
in scrierile
salerecente, Ellis(1994)considericerinfele absolutistedetipul"trebuie"
ca fiindbazale,celelalte treicategorii (evaluareaglobalda proprieipersoane, toleranfa
scizuti la ftustraregi catastrofarea) fiindderivatealeacesteia.Pirerilesuntimpdrlitein
ceeace privegte suslinerea acesteiidei.DiGiuseppe, Leaf,Exner9i Robin(19g9,apud
David9i cofab.,2004)realizAnd o analizdfactorialS confirmatorie,au gdsitci toleranla
scdzutila frustrare, cerintele absolutiste de tipul gi catastrofareaincarcdun
singurfactor,in timpce evaluarea "trebuie"
globalia propriepersoane reprezintdun factorde
4
sinestitdtor.Bernard
giCronan(1999)sustincdin cazulcopiilor
9iadolescentilor,
bazald
globalda propriei
ar fi evaluarea persoane.

Tabelul1. FactoriicomponenliCASIgi varianlaexpticatd


Eigenvalori lnitiale Rotafie
Componenti Total % din Varianti % Cumulate Total
1 11.215 22.278 22.278 5.108
2 5.504 10.934 33.212 3.365
J 3.781 7.512 40.723 2.856
4 2.285 4.540 45.263 2.924
5 1.768 3.512 48.774
A 1.686 3.349 52.123
I 1.637 J.ZCJ 55.376
a
1.559 3.096 58.472
9 1.442 2.865 61.337
10 1.407 2.795 64j32
11 1.389 2.759 66.892
12 1.353 2.687 69.579
13 1.268 2.519 72.098
14 1.177 2.338 74.436
,IE
1.143 2.272 76.708
16 1 110 2.204 78.912
17 1.099 2.184 81.096
18 1.055 2.097 83.192
19 1.012 2.011 85.203
20 .987 1.960 87.163
21 .927 1.842 89.005
22 .895 1.777 90.783
23 .858 1.705 92.488
24 .830 1.648 94.136
25 .789 1.567 95.702
to .763 1.516 97.219
27 .703 1.397 98,616
28 .697 1.384 100.000

lntrucAt studiileanterioare
relevecorelaliiintre
categoriilede cognifiiirationale,am
recursin studiulde adaptarea CASIpe populalia rom0neascila o analiz6factoriali
exploratoriea componentelor principale,
cu rotatiedirectobliminla deltaegalzero.Se
observ6existentacorelaliilor inter-itemi,
testulde sfericitateBarlettestesemnificativ
oferindgansarealiziriianalizei
statistic, factoriale.
Au fost despringi 4 factori,ce explicd45,260/odin dispersie(Tabelul1). inainte
de rotire,primulfactorexplicd22,27o/o dintotalulvarianfei,
al doilea10,g3%, al treilea
iaral patrulea
7,51o/o, 4,54o/o.
Dupdrotatie se observiinfluenfamaiputernici a primului
factor(5.10), urmatide influenla cevamaimic6a celuidealdoileafactor(3.36), ultimii
doifactoriavAndvaloareexplicativd relativegald(2.85gi2.92).
in tabelul2 vor fi prezentate matriceamodelului factorial9i matriceastructurii
factoriale.Se observdasemdnarea celordoudmatrici.Matricea modelului factorialne
indicd gruparea itemilor 3, 7, 11,15, 19,23, 26 in primul factor,
a itemilor 2, 6, 10,14,
18,22,25,28 in al doilea factor,a itemilor 4,8,12,16,20,27, respectiv a itemilor 5,
9,13,17 ,24 in al patrulea factor.Seobservd insdcd itemul1 coreleazd atdtcufactorul1
cAtgi cu factorul 4. ltemul9 coreleazd cu treidincei4 factorigi anume:1, 2 9i4. ltemul
21 coreleazdt cufactorul1 gi4. ltemul24cu factorul 3 gi4,intrucAt valoarea coeficienfilor
estefoarteapropiatS, am menlinutacestitemin factorul4. Factorul1 conlineitemii
de Bernard
identificali gi Cronanca fiindcomponenli ai intoleranfeila frustrarea dati de
reguli.Conform modelului sugeratde datelenoastre, acestoritemis-aradiugaitemii1
gi 21.O explicalie pentruacesterezultate ar fi aceeaci efectuatul temelor9i realizarea
sarcinilorgospoddregti reprezintA reguliimpusede cdtrepdrinlicopiilordin RomAnia.
Factorul al doileaincludeitemiievaluiriiglobalede sine,rezultate identice cu celeale
lui Bernard gi Cronan,excepliefic6nd ci acestfactornu maiesteprimordial ci ocupi
un loc secunddupa intoleranla la reguli.Componenla factorului 3 se suprapune peste
componenfa factorului cerinfeabsolutiste de dreptate, adiugAndu-se 9i itemul27 (in
programul zilnic,copiilorgi adolescenlilor li se sugereazd de cike invdlitori,profesori
9i parinlicd o deprindere corectiesteaceeade a se odihniinaintede a incepesi
lucreze pentruteme).Acestfactorocupdloculal treileain modelul nostrugiloculpatruTn
modelul autorilorscalei.Factorul patruconlinedoaro partedinitemiitoleranlei scdzute
fa!6de muncd, cinci din ceiopt descoperili de Bernard gi Cronan. Corelalie semnificativi
inversdse obline?ntrefactorul1 9i factorul4 (r=-.32).
Subscalaevaluareaglobalda proprieipersoanecoreleazi semnificativ cu
anxietatea ca trdsdturd (r=.55).De asemenea, toleranlascdzutila frustrare are doui
componente in cazulcopiilor: toleranliscizuti la reguligi toleranliscizutdla munc5.
Ceidoiautorioblino corelalie de .49intreceledoui componente alecogniliei toleranli
scdzuti la frustrare. Intoleranla la frustrarea datd de reguli coreleazA cu problemele
comportamentale (r=.30),efortscdzut(r=.32),probleme emolionale (r=.27)evaluate
de profesori 9i furiaca trdsituri (r=.38),misuratdcu Indexulde personalitate stare
- trdsiturd(State-Trait Personality Index).
Tabelul 2. Matriceamodelului factoial gi matriceastructurii factoriale

Matriceamodelului Matricea
structurii
, comunalitate
--'"'-"-------
factorial factoriale I
1 2 3 4 I 2 3 4
CASI1 .530 -.127 .135 -.193 .596 -.021 .213 -.349 .415
CASI2 -.040 .492 .158 .147 .003 .472 .170 .086 .272
CASI3 .653 -.003 .082 .065 .644 .080 .178 -.148 .425
CASI4 .050 -.158 .551 -.095 j43 -.114 .554 -.101 .340
CASI5 .296 .170 -.337 *556 .M9 .277 -.273 -.670 .644
cAsl 6 .126 .569 .136 .134 .180 .573 .176 .008 .374
CASI7 .784 -.027 -.010 .046 .764 .073 .106 -.204 .587
CASI8 .118 -.074 .544 -.252 .271 .002 .564 -.291 .412
cAstI .286 .241 .016 -.284 .413 .322 .075 -.412 .314
cASt10 .089 .503 -.228 -.266 .21A .W -.',188 -.362 .432
cAStl'1 .599 -.094 .204 -.230 .692 .029 .295 -.415 .568
cASt12 -.214 .298 .348 -.036 -.110 .288 .329 -.016 .224
cASl13 .091 -.026 .215 -.623 .322 .085 .240 -.653 .485
cASt14 -.077 .631 -.151 -.182 .045 .640 -.132 -.245 .465
cASt15 .721 .057 -.059 .048 .704 .146 .050 -.192 .504
cASt16 .104 -.175 .721 .124 .148 -.149 .727 .101 .578
CASI17 .111 .084 .091 -.671 .353 .199 .125 -.721 .552
cASl18 .008 .583 -.019 -.079 .110 .595 .008 -.165 .361
cASl19 .746 .113 -.179 .043 .720 .201 -.064 -.211i 562
CASI20 .296 .230 .U2 .151 .345 .267 .493 .013I .384
cASt21 .4',t4 124 .072 -.217 .513 .215 .144 -.370 | .330
CASI22 .121 .481 .266 .162 .174 .485 .301 .04e i .343
cASt23 .651 -.058 .086 -.171 .712 .059 .185 -.376 .541
|
CASI24 -.043 .078 .W -.405 .180 .153 .549 -.413 l .470
cAsl 25 .020 .676 -.161 -.132 .131 .691 -.127 =232 [ .521
cAsl 26 .683 .009 -.028 .013 .676 .099 .075 -.20eI .457
cASt27 -.006.072.606 .015 .090 .094 .608 -.006 I !
.375
cASt28 .018.672 -.284 -.104 .100 .677 -.251 -.200 i .549

datdde munci coreleazd


la frustrarea
Intoleranla doarcu furiaca
semnificativ
trdsdturd(r=.36).Pentrucopii$i adolescen{i, cerintaabsolutistide dreptateeste o
cogniliedezadaptativdputernici.Corelafii
semnificativealeacesteia doar
se evidenliazi
pentrufurie(r=27).Scorultotalpentruiralionalitatecoreleazd cu furiaca
semnificativ
trisiturd (r=.43),
cu anxietateaca trdsiturd(r=.40)gi cu problemele
emotionale(r=.30)
2.1. Descriereaitemilor

Scalacuprinde 28deitemi. Acegtiasuntformulali in propozilii


faladecaresubiecfii
suntrugafisi-giexprime acordulfolosindo scal6Likertdecincipuncte (1 - puternic
impotrivi,2 - impokivd,
3 - nusuntsigur,4 - deacord,5- puternicdeacord).Repartilia
pesubscale
itemilor esteurmdtoarea:
. Intoleranta lafrusharea datddereguli: 1,3,7,1i,15,19,21,Zj,26i
. Evaluarea globalda propriei
persoane: 2,6,10,14,19,22,25,28;
. Cerinta pentru
absolutistd dreptate:4, 8, 12,16,20,27
.
. Intoleranla lafrustrareadatddemunc6: 5,9,13,1T,24.

3. Administraregi cotare

Scalase administreaz6
in varianta
creion-hirtie, giadolescen$lor
copiilor cuvArsta
infe 10gi 18 ani,atAtindividual,
cuprinsi c6t 9i in grup.Se preferiadministrarea
individuali
defiecaredatdc6ndacestlucruesteposibil. in grup,
in cazuladministrdrii
cagrupurile
esteindicat sdnufiemaimari de15persoane, CAndgrupulestemaimare
de15persoane,numirulexaminatorilor
trebuiesdcreasc6, pdstrAndu-se
raportul
deun
examinator
la maximum 15persoane evaluate.

Materialenecesare
. Instrument
descris;
. ltemiiscalei;
. Foaiaderispuns.

Condilii de utilizare

Esteindicatca pe parcursul completirii


scaleisi fie respectate
urmitoarele
condi!ii:
' Mediusecurizant 9i ferit de stimulicare ar puteadistrageatenlia
responden!ilor;
' Persoanaexaminati pentru
si fiemotivatd completarea giodihniti;
scalei
' Mobilier9i iluminareadecvate, care si permitdsubiectuluiexaminat
completarea in conditii
bunea scalei;
' in cazulapliciriiin grup,salatrebuie demarepentru
sdfiesuficient a oferi
confortpersoanelor examinate.

Instrucliuni de aplicare

CASIesteo scal6carese aplicifdrdlimitide timp.Fiecare poate


respondent
scalain ritmulsiu propriu,
completa astfelincAtsd ofereacelerdspunsuri
careTl
8
cel mai mult.Completarea
caracterizeazd scaleidureazd de reguldaproximativ 5
minute.
Dacdrespondenliiezitiin alegereaunuirispuns, suntincurajali
acegtia si opteze
pentru
variantaderdspuns careli se potrivegte
celmaibine.
Daciindivizii
examinalinupotcompleta scalain formasastandard deadministrare
de citire,estepermisd
dincauzaunordificultili cu vocetarede citre
citireaitemilor
examinator.
Dupdcematerialele9icondiliile
necesarepentru scalei
administrarea suntasigurate,
incepeevaluareapacientului.
apareurmitoarea
Pelistacuitemii instrucliune, putAnd
subiectul ori
si o reciteasci
decAteoridoregte peparcursulevaluirii.

Mai jos veli puteacitiun sef de afimaliice descriucumanumitepersoanepot


\, gdndi.Citegte
fiecarc cu atenliegidecide
afirmalie cdtdemultegtideacprdcuea sau
ei.
impotriva

corcctesaugregde.Marcheazd
Nu exisfi rdspunsuri cu,Y pe foaiade rdspuns
carclise pofnvegfe
varianta celmaibine.TerogsArdspunzi afirmalie.
la fiecarc

Cotareascalei

Seinsumeazi datedesubiecli
rdspunsurile unscorpentru
rezultdnd subscald
fiecare
gi totalse oblineadunAnd
cAt unscortotal.Scorul scorurile pe
oblinute subscale.Nu
existicotareinversi.

4. Fidelitategi validitate

4.1. Fidelitate

o Cronbach
Coeficienlii pentruconsistenld internisunturmitorii:Intoleranla
la
tt dati de reguli
frustrarea (.85),Evaluarea globalda propriei
persoane(.74), Cerinla
pentru
absolutisti (.62).
dreptate Intoleranla datidemunci(.65),
lafrustrarea lralionalitate
totald(.84),seobservio bundfidelitate gia subscalelor
a instrumentului sale.

4.2. Validitate

Unegantion formatdintr-un
numdrde 98 deadolescenfi au completat
atit CASI
cAt9io scalddeacceptare desine(USAO)
necondilionati giuninstrumentdeevaluare
a emoliilor(POMS), Chestionarul
acceptdrii
necondilionatede sine(USAQ), reflecti
aspecte alefilosofiei
acceptirii 9i a practicii
necondilionate descrisein teoriarational-
emotiv-comportamentali.Cuprinde20 deenunfuri,
dintrecare9 suntastfelformulate
astfelincdt
scorurileridicate indicd unnivelinalt deacceptare necondifionatd (Evitsdmi
compar cuallioameni pentru a decide cdsunto persoand valoroasd.) iarpentru ceilalfi
11itemi,scorulmicindicinivelul ridicatal acceptdrii desine(imistabilesc scopuricare
spersi-midovedeasci valoarea.). Sarcina subieclilor estede a rispundela fiecare
enunfalegdnd unadinvariantele prezentate peo scalddela 1 la 7, unde1 inseamnd
"aproape Tntotdeauna fals'gi7 intotdeauna adevirat'. Scorurilevariazd intre
"aproape
20-140.POMS cuprinde 47deitemiceindicistiriafective diferite. Subieclii
suntrugafi
sdatribuie notedela 0 (insemn6nd ci nuautrditdelocaceastareafectivd Tnultimele
patrusiptdmAni) la4 (insemnind ci autrditfoarteintensaceastareafectiviin ultimele
patrusiptimAni)fieciruiitem.
Scorultotalal scaleide acceptare necondifionatd de sinecoreleazd semnificativ,
darinvers cuscorulsubscalei deEvaluarea globald a proprieipersoane p=.000),
(r=-.4S,
dargicuscorul totallaCASI(r=-.27, p=.006).
Amapelat laanaliza deregresie linearisimplipentru a testain cemdsurd scorurile
subscalelorCASIpotprezice aparilia disconfortului emofional. Astfelpebazascorurilor
subscafei Evafuare globald a propriei valoripotfi prezise: nefericirea (11o/o,F=12.91,
p=.001),tristelea (6,3%,F=6.46, p=.013), sentimentul dea fi la limiti(7,8o/o, F=8.09,
p=.005), melancolie (12,5o/o, F=13.76, p=.000), lipsade speranfd (10,7o/o,F=11.47,
p=.001), nehotdrArea (15,3%, F=17.31, p=.000), descurajarea (9%,F=9.49, p=.003),
(6,6%,
ingrijorarea F=6.78, p=.011), (13,6%,
neajutorarea F=15.08, p=.000), vin6(4,2%,
F=4.19, p=.043),sentimentul dea fi nefolositor (10,3%, F=10.g7, p=.001), nesiguranla
(13,7o/o,
F=15.20, p=.000), depresia (5,8%, F=5.93, p=.017), teamd(12,8o/o, F=14.02,
p=.000),lipsaoptimismului (5,7%, F=5.46, p=.022), pesimismul (4,2o/o, F=4.19,p=.043),
pirereade rdu(9,2o/o, F=9.73, p=.002), sentimentul de a fi deprimat (4,5o/o,
F=4.55,
p=.035).
laregulipoateprezice
fntoleranla aparilia urmitoarelor stiri emolionale: furie(7,5o/o,
F=7.76, p=.006), confuzie (5,10/0,F=5.11, p=.026), melancolie (4%,F=3.98, p=.049),
(6,3%,
agitalie F=6.43, p=.013), ingrijorare (4,7o/o,F=4.68, p=.033), lipsa (4,3o/o,
veseliei
F=4.36,p=.039), nesiguranfi (4,7o/o,F=4.70, p=.033), depresie (4,1o/o,F=4.12, p=.045),
supdrare (8,6%, F=9.07, p=.003).
Cerinlaabsolutisti de dreptate se parecd va conduce spretulburare emofionali
(7,1o/o,
F=7.30, p=.008), vind(12,2o/o, F=13.33, p=.000), pirerede rdu(6,3%,F=6.48,
p=.012).
Cogniliareferitoare latoleranla scdzutd fali demunciprezice apari$a urmdtoarelor
stdriemotionale:confuzie (4,8o/o,F=4.86, p=.030), descurajare (5%,F=5.07, p=.027),
vind(5,2%, F=5.26, p=.024), nesiguranli (10,7o/o,F=11.52, p=.001), lipsaoptimismului
(4,8o/o,
F=4.89, p=.029), deprimare (4,9Vo, F=4.93, p=.029), dargi a urmitoarelor stiri
de activare:nehotirAre (4,4o/o, F=4.38, p=.039), plictiseali (5,5%,F=5.60, p=.020),
extenuare (4o/o,
F=4.05, p=.047).
Pebaza scoruluitotal reprezentind nivelul deiralionalitate potfi prezise urmitoarele
emofiigistdrideactivare:confuzie (6,20/o,F=6.29,p=.014), kistele (6,1%, F=6.20,p=.014),
sentimentuldea fi lalimiti(4,6%, F=4.367, p=.033), (5,9%,
melancolie F=6.04, p=.016),
10
lipsade speranli(5,2Vo, F=5.29,p=.024), (7o/o,
agitalie F=7.23, p=.008), nehotirAre
(7,8o/o,
F=8.14, p=.005),plictiseal|
(4,8o/o,F=4.89,p=.029), descurajare (4,5o/o,F=4.47,
p=.037), ingrijorare(8,4%,F=8.78, p=.004), nesiguranld (13,6%, F=15.10, p=.000),
depresie (7,3o/o,
F=.60,p=.007),teamd(5%,F=5.06 , p=.027),lipsa optimismului (7,7%,
F=7.97, p=.006),deprimare (6,1%,
F=6.19, p=.015),supirare (7,2o/o,F=7.48,p=.007).
Copiiidin egantion (N=60)completeazd gi Inventarul ldeilor.Se ob{incorelalii
semnificativedoarintreCerinla pentrudreptate
absolutisti giConvingerea 5 (tulburarea
emolionald provinedin presiunea exterioarigi nu-mipot controlasau schimba
sentimentele) (r-.36, p=.007); lntoleranla la frustrarea datdde regulicoreleazi
semnificativpozitivcu Convingerea 10 (Oamenii gi lucrurilear hebuisd fie maibuni
decdtsunt,iaragacumsunt groaznici)
(r=.37,p=005); Intoleranlala frustrareadati de
muncise relalioneazd cu Convingerea 2 (Pentrua fi o persoand de valoaretrebuie
sdfii perfect
competent gi adecvatin aproape totceeacefaci)(r=.-35, p=.009) $i cu
Convingerea 8 (Noiavemnevoie si fimdependenli decinevamaiputernic decAtnoi
ingine)(r=-.26,
P=.048).

5. Etalonare

Rezultatelesuntexprimate numeric Tncotebrute.Tabelul 3 prezintd pentru


etalonul
fiecaresubscald Tnpartegi pentruscalaTnsine,impdrlirea fiindrealizatd Tncinciclase
normalizate.Primaclasicuprinde subieclii(6,70/0)careauintrunit unscormaimicsau
egalcu 13penhusubscala evaluare globalia propriei persoane, 14pentru subscala
cerinla pentru
absolutistd dreptate, I pentru intoleranfala frustrarea datddereguli,18
pentrusubscala deintoleranld lafrustrarea dati demuncd girespectiv 64penhunivelul
deiralionalitate.
A douaclasdreprezintd subieclii(24,2o/o) caremanifestiun nivelscdzutde
interiorizare
a cogniliiloriralionale,intervalele incluzAnd valorile limiteisuperioare(19,
17,16,24,80). Clasamedie (38,2%l prezinti scorurivariind de la 19la 25 inclusiv
pentrucognilia evaluiriiglobalea propriei persoane, 17-20inclusiv pentrucerinla
pentrudreptate,
absolutisti 16-22inclusiv pentruintoleranla lafrustrarea datddereguli,
24-29inclusivpentru intoleranp lafrustrarea dati demunci.Intervalul mediu
nivelului
este80-93inclusiv.
deirafionalitate
ridicat
Nivelu! al interiorizdrii
cogniliilor
iralionaleesteevidenfiat descoruri cuprinse
intrelimitele
superioare aleintervaluluimediu 9iurmdtoarele 31evaluare
valoriinclusiv:
globalia proprieipersoane, 22 pentrucerinlaabsolutisti de dreptate, 28 pentru
intoleranla
lafrustrarea datddereguli, 33pentru intoleranlalafrustrarea datidemunci
9irespectiv103penhunivelul deiralionalitate (24,2o/o).
O coti maimaredec6tacestevaloripdni la punctajul maximpe carefiecare
subscald,respectivscala il oferddenotiunnivelfoarte ridicat a cogniliilor
deinteriorizare
ira{ionale.
Etalonul
a fostrealizat peunegantion de695decopiigiadolescenfi.
11
Tabelul3. Etaloanepentrusca/aCAS/
Evaluarea Cerinla Intolennfi Intoleranfila cAst
globali a absolutisH la frustrarea frustrareadati de
propriei pentrudreptate daHde reguli munci
perBoane
m 22.24 18.31 18.88 26.50 85.94
AS 5.62 2.67 6.49 5.18 13.72
Foaile 8-13 *14 74 8-18 2844
scizut
Scizut 1&19 1+17 8-16 18-24 64€0
Mediu 19-25 17-20 1&.22 2+29 80-93
Ridicat 25-31 2U22 22-28 2933 93-103
Foarte 3140 22-25 28€5 3340 10!140
ridicat

12