Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii și Nume, prenume Rudi Valerian

Cercetării al Republicii Moldova Facultatea Pedagogie, DFPG.


Specialitatea Educatie fizica
USEFS
Grupa _1

TEST
de evaluare finală la modulul „TEORIA ŞI METODICA CULTURII
FIZICE/ISTORIA CULTURII FIZICE”

Timpul efectiv de lucru 90 minute

Instrucţiuni:
Citeşte atent fiecare item şi îndeplineşte cerinţele solicitate.
Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes !

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Chișinău, 2020

1
Instrucţiuni pentru studenţi

Pe aceste foi sunt grupate subiecte care fac parte din curriculumul la modului „Teoria şi
metodica culturii fizice,, și ,,Istoria culturii fizice” pentru studenții cursurilor de recalificare
divizate în cunoştinţe teoretice generale şi teoretico-metodice. La fiecare subiect sunteţi obligaţi
să găsiţi soluţiile corecte.
Itemii incluşi în subiecte vor fi:
- obiectivi cu alegere multiplă, la care se dau 3-5 soluţii, dintre care doar o variantă este
adevărată;
- semiobiectivi – cu alegere duală, la care vi se oferă posibilitatea să daţi răspunsul corect
din 2-3 alternative, care se apreciază după valoarea itemului în subiect;
- subiectivi – care pot avea răspuns prin rezolvare de probleme, eseu structurat sau liber.

În cazul cînd un item nu poate fi rezolvat, treceţi la următorul. Nu scrieţi nimic


suplimentar, în caz contrar răspunsul se va aprecia cu calificativul „negativ” (insuficient).

Timp de lucru: 90 minute.

Vă dorim succes!

2
Subiectul 1. Proces pedagogic orientat spre însuşirea în sistemul proceselor raţionale
de dirijare cu mişcările proprii, dobîndirea priceperilor, deprinderilor motrice necesare,
precum şi a cunoştinţelor legate de acest proces se numeşte:
a) instruire fizică;
b) educaţie fizică;
c) dezvoltare fizică;
d) cultură fizică.
1,0 puncte
Subiectul 2. Forma specifică de educaţie, al cărui conţinut este orientat spre
învăţarea mişcărilor, dezvoltarea calităţilor motrice, însuşirea unui sistem de cunoştinţe
teoretice în domeniul culturii fizice şi formarea conştientă a necesităţii de activitate motrice
se numeşte:

a) cultură fizică;
b) pregătire fizică;
c) educaţie fizică;
d) instruire fizică;
e) perfecţiune fizică.
1,0 puncte
Subiectul 3. Indicii ce caracterizează dezvoltarea fizică a omului sunt:
a) indicii nivelului de pregătire fizică şi performanţele sportive;
b) indicii somatici, motrici şi starea de sănătate;
c) nivelul şi calitatea priceperilor şi deprinderilor necesare pentru viaţă;
d) indicii motrici, fiziologici, tehnici, tactici etc.
1,0 puncte
Subiectul 6. Exerciţiile fizice pot fi definite ca:
a) acţiuni motrice orientate spre formarea priceperilor şi deprinderilor motrice;
b) acţiuni motrice orientate spre modificarea morfologică şi funcţională a organismului
uman;
c) acţiuni motrice orientate spre realizarea obiectivelor educaţiei fizice, formate şi
organizate după legităţile acesteia;
d) acţiuni motrice orientate spre schimbarea formelor corporale şi dezvoltarea calităţilor
motrice.
1,0 puncte
Subiectul 7. Prin noţiunea de „calităţi motrice” înţelegem:.........................
calități motrice sunt însușiri înnăscute ale organismului concretizate în capacitatea
acestuia de a efectua mișcările cu o anumită rapiditate și putere, în condiții de coordonare și
amplitudine, o durată cât mai mare de timp, dar cu aceeiași eficiență
2,0 puncte
Subiectul 8. Metodele specifice ale educaţiei fizice sunt:
a) metodele verbale;
b) metodele exerciţiului riguros standardizat, metoda de joc şi metoda de concurs;
c) metodele de obţinere a informaţiei curente (intuitive);
d) metoda bazată pe acţiune, metoda video, metodele de apreciere şi auto apreciere.
2,0 puncte

Subiectul 9. Nominalizaţi factorii ce determină dezvoltarea calităţilor motrice:


a) viteza
b) rezistență
c) forță
d) indamnarea
e)forme de manifestare

5 puncte

3
Subiectul 10. Care dintre principii presupune corelaţia optimă a obiectivelor, mijloacelor şi
metodelor educaţiei fizice cu posibilităţile subiecţilor?
a) principiul participării conştiente şi active;
b) principiul creşterii treptate a exigenţelor;
c) principiul accesibilităţii şi individualizării;
d) principiul continuităţii şi sistematizării.
1,0 puncte
Subiectul 11. Tipul de practică socială a educaţiei fizice, determinat istoriceşte, creînd bunuri
materiale şi spirituale valorificate pentru perfecţiunea fizică şi formarea modului sănătos de viaţă
se numeşte:
a) educaţie fifică;
b) sistem de educaţie fizică;
c) cultură fizică;
d) sport.
1,0 puncte
Subiectul 12. Menţionaţi semnele specifice priceperii motrice conform următoarele aspecte: 1)
instabilitate; 2) unitate; 3) nestabilitate; 4) automatism; 5) eforturi musculare suplimentare; 6)
economicitate – în ordinea:
a) 2;4;
b) 1;3;5;
c) 1;2;3;4;5;6;
d) 1;2;6.
2,0 puncte
Subiectul 13. Evoluția Jocurilor Olimpice moderne...
După 1.500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, au fost reluate Jocurile Olimpice.
Reconstruirea acestui eveniment sportiv s-a datorat francezului Pierre de Coubertin. Un rol
important în reînvierea Jocurilor Olimpice l-a jucat și Evanghelie Zappa.[2][3][4][5]
Numărul sportivilor participanți la Jocurile Olimpice a crescut de la 241 (din 14 țări) la
Olimpiada din 1896 la 11.100 (din 202 țări) la Jocurile Olimpice de la Atena. Numărul
participanților la Jocurile de iarnă este mult mai mic; la Olimpiada de iarnă din 2006, numărul
sportivilor a fost de 2.633 din 80 de țări.

4,0 puncte
Subiectul 14. Învăţarea acţiunii motrice se începe cu:
a) formarea închipuirii iniţiale (generale) despre acţiunea motrice şi procedeele de îndeplinire;
b) învăţarea tehnicii acţiunii motrice pe elemente;
c) învăţarea tehnicii acţiunii motrice pe cale integrală;
d) învăţarea exerciţiilor generale.
1,0 puncte
Subiectul 15. Care dintre metodele menţionate are prioritate la etapa învăţării iniţiale a tehnicii
acţiunilor motrice ?
a) metoda exerciţiului standard cu intervale;
b) metoda de acţiune conjugată;
c) metoda exerciţiului descompus constructiv;
d) metoda exerciţiului constructiv-integral.
1,0 puncte
Subiectul 16. În educaţia fizică întălnim transfer pozitiv şi negativ al deprinderilor motrice.
Condiţiile de bază ale transferului pozitiv sunt:
a) măiestria profesională înaltă a cadrelor didactice;
b) asemănări în fazele principale ale structurii acţiunilor motrice;
d) evidenţa particularităţilor individuale ale subiecţilor.
1,0 puncte
Subiectul 17. Izvoarele ce au stat la baza dezvoltării TMCF ca știință și oboect de studiu sunt:
a) ideile progresiste despre conţinutul şi căile de educare a unei personalităţi multilateral dezvoltate;
b) rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
c) dorinţa de a practica exerciţiile fizice;
d) conştientizarea de către subiect a fenomenului de exersare, însemnătatea pregătirii prealabile a omului
pentru viaţă şi activitatea profesională.
2,0 puncte
Subiectul 18. Mijloacele specifice ale educaţiei fizice sunt:
a) exerciţiile fizice;
b) factorii naturali ai mediului ambiant (soarele, aerul, apa);
c) aparatura de specialitate, utilajul şi inventarul sportiv;

4
d) manuale, ghiduri metodologice, mingi, expandere, corzi de gimnastică, bastoane, haltere ş.a.
2,0 puncte
Subiectul 19. Efectul exerciţiilor fizice se determină prin:
a) forma exerciţiilor fizice;
b) tempoul mişcărilor;
c) conţinutul exerciţiilor fizice;
d) însemnătatea asanativă, rolul instructiv şi influenţa asupra personalităţii;
e) durata îndepliniri exerciţiilor.
3,0 puncte
Subiectul 20. Factorii ce determină perfecţionarea tehnicii exerciţiilor fizice sunt:

a) forma exerciţiilor fizice


b) conţinutul exerciţiilor fizice
c) tempoul mişcărilor
d) durata îndepliniri exerciţiilor
4,0 puncte
Subiectul 21. Principiul accesibilităţii şi individualizării presupune respectarea
următoarelor cerinţe:
a) cunoaşterea posibilităţilor eşantionului de subiecţi cu care se lucrează;
b) stabilirea unui ritm stimulativ de lucru din punct de vedere calitativ şi cantitativ pentru elevi şi
profesor;
c) sprijinirea noilor achiziţii, ce urmează a fi abordate, pe cele însuşite anterior;
d) formarea spiritului de perfecţionare independentă a diferitelor forme de mişcare.
2,0 puncte
Subiectul 22. La etapa învăţării aprofundate a mişcărilor se realizează următoarele obiective:
a) crearea unei concepţii clare despre acţiunea motrice şi orientarea către însuşirea ei;
b) consolidarea tehnicii acţiunilor motrice însuşite;
c) precizarea tehnicii acţiunii motrice după caracteristicile ei spaţiale, temporale şi dinamice.
d) obţinerea unei mişcări libere şi legate la nivelul cerinţelor tehnice;
e) crearea premiselor de execuţie variată a acţiunii cu concentrare a atenţiei asupra tehnicii mişcărilor.
2,0 puncte
Subiectul 23. Completaţi spaţiile: noţiunea de „cultură fizică” reprezintă.....
este un set de valori și cunoștințe create și utilizate de societate în scopul dezvoltării fizice și
intelectuale a abilităților unei persoane, îmbunătățirea activității sale fizice și formarea unui stil
de viață sănătos, adaptare socială prin educație fizică, antrenament fizic și dezvoltare fizică
2, 0 puncte
Subiectul 24. Nominalizați direcțiile de bază și obiectivele educației fizice în școală:

Obiectivele specifice de bază ale educației fizice și sportului școlar sunt următoarele:
 însușirea cunoștințelor generale proprii domeniului educației fizice si sportului.
 fortificarea și menținerea stării optime de sănătate;
 favorizarea proceselor de creștere si de dezvoltare fizică armonioasă a elevilor;
 formarea competențelor psihomotrice prin dezvoltarea calităților motrice, priceperilor,
deprinderilor și capacităților motrice;
 dezvoltarea multilaterală și armonioasă a personalității, ce include latura cognitivă, afectivă,
volitivă și perfecțiunea fizică;
 formarea obișnuinței de practicare independentă și sistematică a exercițiilor fizice;
 formarea capacității de acționare a elevului in echipă și integrare în societate;

3,0 puncte
Subiectul 25. Prin caracteristici spațiale ale mişcărilor înţelegem....
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Elementatele care determină caracteristicile spațiale ale mișcorilor sunt:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2,0 puncte

5
Subiectul 26. Completaţi tabelul „Metodele de influenţare asupra procesului de dezvoltare
a calităţilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică sunt”.
METODELE CARACTERISTICI ŞI EXEMPLE
1.Efectuarea pasului sau alergării Alergarea ușăară pasul sporti

2. prinderea mingii, corectitudinea efectuării Jocul de baschet sau volei


procedeului

4,0 puncte
Subiectul 27. Pentru influenţarea asupra posibilităţilor aerobe şi anaerobe ale
organismului uman în procesul de dezvoltare a rezistenţei vom ţine cont de următorii
factori:
-stabilitatea proceselor nervoase fundamentale – excitaţia şi inhibiţia – in sensul menţinerii
unui

Raport constant între acestea (în favoarea excitaţiei) un timp îndelungat;

• -posibilităţile de activare a funcţiilor organismului (circulaţia, respiraţia, e.t.c.);

• -tipul fibrelor musculare implicate în activitate (fibrele roşii sunt lente, deci favorabile
eforturilor

De durată);

• -calitatea metabolismului şi a resurselor energetice ale organismului;

• -capilarizarea şi reglarea periferică;

• -calitatea proceselor volitive, determinate motivaţional şi mai ales nivelul de perseverenţă


şi

Dârzenie.

5, 0 puncte
Subiectul 28. Procesul de dezvoltare a forţei musculare prevede utilizarea umătoarelor
1._Mijloace: Mers,
Alergare,
Sarituri,
Aruncare
2. Metode: Metoda activa,
Metoda pasiva,
Metoda combinată
puncte 0 ,5
Subiectul 29. În timpul efortului fizic şi în urma lui în toate sistemele organismului uman se
intensifică activitatea şi se produc modificări esenţiale. Scrie în partea stângă a tabelului
denumirea sistemelor ce corespund modificările scrise în partea dreaptă:

Sistemele organismului uman Schimbările ce intervin în timpul efortului fizic


a. Sistemul nervos Sporeşte plasticitatea sistemului; sporeşte procesul de
excitaţie şi inhibiţie; schimbă tipul activităţii omului etc.
b.Sistemul Osteoarticular Devin mai tari şi cresc în volum, articulaţiile mai elastice.

c. Sistemul Muscular Sporeşte capacitatea de contractare; fibrele devin mai groase;


se contactă mai energic şi sunt mai rezistenţi la efort maximal.
6
d. Sistemul respirator ori Aprovizionarea ţesuturilor şi celulelor cu oxigen; sporeşte
cardiovascular capacitatea de muncă a inimii şi cantitatea de sânge care
circulă.
e. Sistemul respirator ori Intensifică activitatea plămânilor şi creşte volumul său vital.
cardiovascular
5 puncte

Subiectul 30 . Cauzele oboselii în urma unui efort fizic pot fi:


a) epuizarea resurselor energetice, acumularea de toxine specifice în muşchi, oboseala
SNC;
b) lipsa coordonării, paloare, senzaţia de sufocare, greutate în continuarea activităţii;
c) intensificarea funcţiei de excitare şi inhibiţie a sistemului nervos.
3 puncte

Subiectul 31. Termenul de ,,Îndemînare,, poate fi definit ca aptitudinea/capacitatea


Aptitudinea este un complex de însușiri psihice și fizice strict individuale, relativ stabile ale
persoanei, care condiționează realizarea cu randament a unei anumite activități. Aptitudinile sunt
însușirile potențiale ce pot valorificate în condiții favorabile. Dacă aptitudinile sunt dezvoltate,
perfecționate, aplicate în situații reale ele devin efective fiind denumite capacități ale persoanei.
2 puncte
Subiectul 32. Formele de manifestare a capacităţilor de viteză sunt:
1.viteza de reactie
2.viteza de executie
3viteza de repetitie
4. viteza uniforma si neuniforma
5. viteza de deplasare
5 puncte

Subiectul 33. Nominalizați cîteva sistemele naționale/internaționale de educaţie fizică:


1.Baza materială __________________________________________________________
2.Specialiştii___________________________________________________________
3.Sursele de fînanţare___________________________________________________________
4.cadru legislativ___________________________________________________________

2 puncte
Subiectul 34. Competenţele specifice ale procesului educaţional în instituțiile
preuniversitare sunt:
1. Formarea unor concepte si valori fundamentale, privind activitatea motrice și influența anato-
mofiziologică a acesteia, asupra organismului uman.
2. Dezvoltarea calităților motrice de bază, funcționale, aplicative, volitive și estetice, prin
intermediul exercițiilor fizice.
3. Formarea calităților pozitive de personalitate, comportamentului civilizat, a deprinderilor
comunicative și de interacțiune socială.
puncte 2,0
Subiectul 35. Caracterizează ,,Trănta,, ca probă sportivă națională are ca obiective...
1. Să contribuie la atragerea cetăţenilor Republicii Moldova în practicarea
Activă a sportului, să ridice nivelul de pregătire fizică multilaterală şi al
Măiestriei sportivilor.
2. Să stabilească normele şi cerinţele de titlu, categorie şi, de asemenea,
Condiţiile de îndeplinire a lor.
3. Să determine ordinea de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive în
Dependenţă de nivelul dezvoltării sportului naţional şi mondial, de
Sarcinile înaintate faţă de ramurile sportive de profil.
4. Să contribuie la dezvoltarea şi popularizarea ramurilor de sport şi să

7
Perfecţioneze sistemul de desfăşurare a concursurilor.

2,0 puncte
Subiectul 36. Descrie impactul jocurilor și dansurilor populare asupra dezvoltării fizice
armonioasăe a omului:
Jocurile, dansurile și sporturile populare în aer liber sunt una dintre principalele forme de
utilizare preferențială și organizare a sesiunilor de antrenament în instituțiile educaționale
preșcolare moderne pentru cultura fizică și sport, formarea activității fizice la copiii cu vârsta
de 5-6 ani de vârstă preșcolară. La vârste mai în vârstă se dezvoltă la copii un sentiment de
patriotism, perseverență în sport și un sentiment de responsabilitate.

2 puncte
Subiectul 37. Numește sportivii din RM medaliați la Jocurile Olimpice (5-10 zece):
Victor Reneischi_ Nicolae Juravschi_Serghei Mureico_Oleg Moldovan_ Vitalie Grușac
Veaceslav Gojan_Cristina Iovu_Anatolii Cîrîcu
2 puncte

Subiectul 38. Nominalizează formele netradiționale (noi) de practicare a exerciâiilor fizice:


Fitball-gimnastică, Gimnastica articulară, Exercițiile cu gantere, Benzi de cauciuc, Gimnastica
euritmică________________________________________________________________

2 puncte

Barem de evaluare

Nota „10” / 71 - 80 puncte „5” / 34 - 40 puncte


„9 / 62 – 70 „4” / 28 – 33
„8” / 54 – 61 „3”/ 18 – 27
„7” / 47 – 53 „2” / 10 – 17
„6” / 41 – 46 „1” / 1 - 9

S-ar putea să vă placă și