Sunteți pe pagina 1din 58

INTRODUCERE

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea


utilizatorilor, fiind esenţiale în economiile bazate pe investiţii private. Furnizarea de informaţii
despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma desfaşurării activitaţii sale pentru
îndeplinirea obiectului său de activitate revine situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii.
Prin intermediul acestora sunt oferite informaţii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi :
investitorii, actuali sau potenţiali, salariaţii, creditorii, furnizorii şi alti creditori comerciali,
clienţii, conducătorii întreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza
acestor informaţii.
Scopul principal al acestei lucrări îl constituie studierea detaliată a contabilităţii şi
analizei rezultatelor financiare pe care le obţine întreprinderea pe parcursul perioadei de
gestiune. Profitul constituie raţiunea activităţii de producţie şi practic determină prosperarea
întreprinderii în perioada previzională. Prin tematică, conţinut şi structura sa, lucrarea conţine
aspecte teoretice privind definirea consumurilor şi cheltuielilor precum şi structura veniturilor pe
care le suportă întreprinderea în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare, modul
de contabilizare a acestora şi modul de determinare a rezultatelor financiare. Partea practică a
lucrării este elaborată în baza materialelor SC. Petrom S.A. pentru activitatea desfăsurată în
perioada anilor 2006, 2007, 2008.
Primul capitol al lucrării tratează noţiuni teoretice cu privire la rezultatul exerciţiului şi
este structurat în patru subcapitole referitoare la definirea şi recunoşterea cheltuielilor,
clasificarea acestora, determinarea teoretică a rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia.
Lucrarea continuă cu o scurtă prezentare a societăţii privind rezultatele obţinute, resurse
umane, concurenţă, managementul riscului, investiţii, etc.
Capitolul trei conţine studiu de caz privind determinarea rezultatului exerciţiului la SC.
Petrom SA. Astfel sunt prezentate principalele înregistrări contabile referitoare la operaţii
economice care includ cheltuieli şi venituri, determinarea concretă a rezultatului exerciţiului,
impozitarea acestuia precum şi distribuirea profitului. În continuarea capitolului se trece la
analiza rezultatului exerciţiului precum şi a elementelor componente în calculul acestuia.
Lucrarea se încheie cu partea de concluzii şi propuneri.

1
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND REZULTATUL EXERCIŢIULUI

1.1 Definirea şi recunoaşterea cheltuielilor şi a veniturilor


Activităţile de producere şi desfacere a bunurilor, executarea de lucrări şi prestarea de
servicii generează cheltuieli ce se recuperează din veniturile obţinute de întreprinderi. Unele
dintre aceste activităţi sunt dependente de obiectul de activitate al fiecărei întreprinderi
(activitatea de exploatare), altele nu ţin de acestea şi au un conţinut similar (activităţi financiare
şi extraordinare).
Activitatea de exploatare cuprinde toate operaţiile economice şi comerciale privind
aprovizionarea, producţia şi desfacerea bunurilor. Sunt incluse în această activitate şi investiţiile
prin care se realizează producţia şi construcţia proprie de mijloace fixe.1
Activitatea financiară este concretizată în special în operaţiuni pe piaţa financiară cum ar
fi achiziţii şi cedări de titluri de valoare pe termen scurt în vederea fructificării unor
disponibilităţi băneşti şi a obţinerii de venituri.
Activitatea extraordinară reprezintă evenimente sau tranzacţii diferite de activităţiile
curente ale întreprinderii şi care nu apar frecvent sau cu regularitate.
Unii autori2 delimitează activitatea extraordinară de cea excepţională. Criteriile utilizate
în acest scop se referă la natura şi frecvenţa activităţilor respective, considerându-se ca în
aprecierea caracterului excepţional al unei activităţi trebuie să se ţină seama, în primul rând, de
frecvenţa acestuia şi apoi de natura ei.
Cheltuielile şi veniturile sunt reflectate atât în contabilitatea financiară a întreprinderii,
cât şi în contabilitatea de gestiune, a cărei organizare este influenţată într-o proporţie însemnată
de specificul întreprinderii.
În cadrul primei structuri, cheltuielile şi veniturile sunt înregistrate şi analizate după
natura lor, care este determinată de natura operaţiei care le-a generat.
Toate operaţiile care determină cheltuieli şi venituri sunt consemnate în momentul
generării sau angajării lor. Prin urmare criteriul utilizat pentru delimitarea şi înregistrarea
cheltuielilor şi a veniturilor este cel al angajării şi nu cel al plaţii sau al încasarii lor.
Întrucât cheltuielile sunt ocazionale iar veniturile se crează în etape diferite, este necesară
delimitarea momentului în care cheltuielile se consideră consumate iar veniturile, realizate.

1
Mihai Ristea, Mihai Dima, Contabilitatea societăţilor comerciale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002, pag.311
2
Nicolae Feleaga, Liliana Malciu, Stefan Bunea, Bazele contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, pag.87

2
De asemenea, se consideră venituri realizate, în funcţie de care se determină rezultatele,
numai cele din stadiul de vânzare, adică din faza în care are loc transferarea dreptului de
proprietate asupra bunurilor, lucrărilor şi serviciilor către client.
Fiecare exerciţiu financiar trebuie să cuprindă veniturile realizate şi cheltuielile care le-au
generat. Ca urmare a aplicării principiului independenţei exerciţiului, în bilanţul contabil apar
cheltuielile în avans şi cheltuielile de repartizat asupra mai multor exerciţii financiare.
Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care se referă la un exerciţiu ulterior, se
vor prezenta in bilanţ la “Cheltuieli în avans”. Acest element nu include veniturile angajate, care
vor figura la “Creanţe”.
Veniturile recunoscute înainte de data încheierii exerciţiului, dar care se referă la un
exerciţiu financiar ulterior, se vor prezenta in bilanţ la “Venituri în avans”. Nu sunt incluse aici
cheltuielile angajate, acestea figurând la “Datorii”.
În sens general, cheltuielile desemnează în expresie valorică raporturi patrimoniale cu
privire la angajarea şi utilizarea resurselor economice în cadrul activităţilor desfăşurate de
unitate.3
Potrivit reglementărilor actuale, cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de
plătit pentru: consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază
entitatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligaţii legale sau contractuale.4
În cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, elaborat de
organismul internaţional de normalizare contabilă (I.A.S.C.), cheltuielile sunt definite ca fiind
„diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de
ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri
ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari”5. Deci
cheltuielile pot îmbrăca, aşa cum reiese din această definiţie, două forme: fie pe cea a unei ieşiri
sau diminuări de valoare privind activele, fie pe cea a unei creşteri a datoriilor.
Cheltuielile ce apar în cursul activitatilor curente ale întreprinderii includ costul
vânzărilor, salariile şi amortizarea. Ele se regăsesc de obicei sub forma ieşirilor sau a scăderii
valorii activelor. Având aceeaşi natură cu alte tipuri de cheltuieli, pierderile pot apărea sau nu pe
parcursul desfăşurării activităţilor curente ale întreprinderii şi le include pe cele rezultate din
dezastre, precum şi pe cele rezultate din ieşirea activelor pe termen lung.
3
Mihai Ristea, Oprea Catalin, Bazele contabilităţii, Ed. Natională, Bucureşti, 2000, pag.105
4
Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul
M.F.P. nr. 1752, din 17 noiembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1080 bis, din 30 noiembrie
2005, punctul 218.
5
I.A.S.B. şi B. Cooke, M. Mihai, C. Ionescu, M. Solomon, A. Duţescu, Standardele Internaţionale de Contabilitate
2002, Editura Economică, Bucureşti, 2002, Cadrul general, paragraful 70 (b).

3
Definiţia cheltuielilor include şi pierderile nerealizate, de exemplu cele rezultate din
creşterea cursului valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în
valută.
De asemenea, în cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind provizioanele,
amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
În concordanţă cu standardele internaţionale, veniturile constitue creşteri ale beneficiilor
economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrări sau creşteri ale
activelor ori descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu,
altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.
În categoria veniturilor se include atăt sumele sau valorile încasate sau de încasat în
nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. Veniturile din activităţi
curente se pot găsi sub diferite denumiri: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende, redevente şi
chirii.
Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de
mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile
din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
De aceeaşi natură ca şi veniturile sunt câştigurile, care reprezintă creşteri ale beneficiilor
economice şi pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente a întreprinderii.
O altă componentă a veniturilor o constituie câştigurile nerealizate precum şi cele
obţinute din lichidarea datoriilor.
Având în vedere accepţiunea de prezentare în bilanţ, recunoaşterea este „procesul care constă
în încorporarea, în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere, a unui articol ce satisface definiţia unui
element, precum şi a criteriilor de constatare”6, iar prin recunoaşterea cheltuielilor înţelegem
consemnarea, înscrierea sau prezentarea în contul de profit şi pierdere a elementelor de cheltuieli, în
condiţiile îndeplinirii criteriilor de recunoaştere.
Contul de profit şi pierdere este o componentă a situaţiilor financiare anuale. Acest document
de sinteză cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, pe activităţile de
exploatare, financiară şi extraordinară, precum şi rezultatul exerciţiului: profit sau pierdere. Alături
de venituri, cheltuielile sunt elemente legate în mod direct de măsurarea performanţei întreprinderii,
şi formează aşa numitele structuri ale contului de profit şi pierdere.
Recunoaşterea cheltuielilor în contul de profit şi pierdere implică îndeplinirea a două
condiţii: prima, o reducere de beneficii economice viitoare, prin diminuare de active sau creşteri
de datorii; a doua, o evaluare credibilă a reducerii.
6
Feleagă Niculae, Sisteme contabile comparate, vol. II, Normele contabile internaţionale, Editura Economică,
Bucureşti, 2000, pag. 38.

4
Procesul care desemnează recunoaşterea cheltuielilor în contul de profit şi pierdere pe
baza asocierii directe între costurile implicate si obţinerea elementelor specifice de venit
reprezintă conectarea costurilor la venituri; el implică recunoaşterea simultană sau combinată a
veniturilor şi cheltuielilor care rezultă direct şi concomitent din aceleaşi tranzacţii sau din alte
evenimente.
În contul de profit şi pierdere cheltuielile se pot prezenta în diverse moduri, utilizând diferite
criterii de structurare. Cheltuielile se pot grupa după natura lor în activitatea întreprinderii, dar se
poate face şi o separaţie între acele cheltuieli care sunt rezultatul activităţilor curente ale
întreprinderii de cele care nu sunt rezultatul acestor activităţi, separaţia între elementele cheltuieli şi
modul de prezentare determinând diferite combinaţii. Cheltuielile care apar altfel decât în cursul
activităţilor curente ale entităţii trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere la „Cheltuieli
extraordinare”. Aceste elemente extraordinare rezultă din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar
diferite de activităţile curente ale entităţii şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod
frecvent sau regulat. Exemple de evenimente sau tranzacţii ce dau naştere, în general, la elemente
extraordinare în cazul majorităţii entităţilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt
dezastru natural.7
La întocmirea contului de profit şi pierdere, trebuie să se ţină cont, potrivit principiului
independenţei exerciţiilor, doar de cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data plăţii
acestora. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu
financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de „Cheltuieli în avans”, în timp ce cheltuielile care,
deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, se vor plăti numai în cursul exerciţiului financiar
ulterior, trebuie prezentate la „Datorii”. Pentru fiecare element de cheltuială din contul de profit şi
pierdere trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar
precedent, iar dacă cele două valori nu sunt comparabile, atunci absenţa comparabilităţii trebuie
prezentată în notele explicative şi însoţită de comentarii relevante. În schimb, dacă pentru un element
de cheltuială din contul de profit şi pierdere nu există valoare atunci acesta nu trebuie prezentat, cu
excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
Recunoaşterea veniturilor în contul de profit şi pierdere intervine atunci când se
înregistrează o creştere a beneficiilor economice viitoare aferente creşterii unui activ sau
diminuării unei datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. Aceasta presupune că
recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii activelor sau a
reducerii datoriilor.

7
Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, punctul 39

5
“Cerinţele procedurilor utilizate pentru recunoaşterea veniturilor, între care necesitatea ca
venitul sa fie obţinut, conduc în general la limitarea recunoaşterii ca venituri numai a acelor
elemente ce pot fi evaluate în mod credibil şi care au un grad suficient de certitudine.”8
Contul de profit şi pierdere trebuie să fie întocmit făcând abstracţie de datele referitoare la
încasări şi plăţi. Astfel, cheltuielile ca şi efecte ale tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt
recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce trezoreria sau
echivalentul său este plătit, adică făcând abstracţie de data decontării, şi sunt înregistrate în
contabilitate şi raportate în contul de profit şi pierdere al perioadei aferente.
1.2 Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor
Potrivit Legii 82 / 1991 republicată, Legea contabilităţii, contabilitatea veniturilor se ţine
pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz9 iar contabilitatea cheltuielilor se ţine pe
feluri de cheltuieli după natura sau destinaţia lor, după caz10.
1.2.1 Clasificarea cheltuielilor
Reglementările contabile în vigoare, armonizate cu directivele europene stabilesc o
clasificare a cheltuielilor după natura lor în: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare,
cheltuieli extraordinare.
Cheltuielile de exploatare includ acele cheltuieli care urmăresc realizarea activităţii
prevăzute prin actele de înfiinţare ale firmei şi cuprind următoarele elemente: cheltuieli cu
materiile prime şi materialele consumabile, costul de achiziţie al obiectelor de inventar
consumate, costul de achiziţie al materialelor restocate, contravaloarea energiei şi apei
consumate, valoarea animalelor şi păsărilor, costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, prime
de asigurare, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, comisioane şi
onorarii, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transporturi de bunuri şi personal,
deplasări, detaşări şi transferuri, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare;
cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli de exploatare.
Realizarea obiectului de activitate a agenţilor economici presupune pe lângă cheltuieli de
exploatare şi cheltuieli legate de activitatea financiară, cheltuieli care cuprind: pierderi din
creanţe legate de participaţii şi privind titlurile de plasament cedate.
Cheltuielile extraordinare se referă la calamităţi şi alte evenimente extraordinare11 cum ar
fi: cheltuieli privind operaţiile de gestiune; cheltuieli extraordinare privind operaţiile de capital.
8
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Cretoiu, Prof. Univ. Dr. Ion Bucur, Contabilitate.Fundamentele şi noul cadru juridic,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pag.214
9
Legea 82 / 1991, Legea contabilităţii, republicată în 2008, art. 17 ( 2 ).
10
Legea 82 / 1991, Legea contabilităţii, republicată în 2008, art. 17 ( 1 ).
11
OMFP nr. 1752 din 2005 secţiunea 7.10.2

6
Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de
valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se
evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor12.
Analiza cheltuielilor poate fi realizată la mai multe niveluri, pe această bază
determinâdu-se categoriile de elemente ce vor contribui la formarea rezultatului exerciţiului: de
exploatare, financiar si extraordinar.
În structura planului de conturi general cuprins în OMFP 1752 din 2005, conturile de
cheltuieli sunt integrate clasei 6 “Conturi de cheltuieli”, din care fac parte următoarele grupe de
conturi:
60 Cheltuieli privind stocurile
61 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate
64 Cheltuieli cu personalul
65 Alte cheltuieli de exploatare
66 Cheltuieli financiare
67 Cheltuieli extraordinare
68 Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderi de
valoare
69 Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.
Conturile de cheltuieli au funcţie contabilă de activ. Se debitează cu cheltuielile efectuate
în cursul exerciţiului financiar şi se creditează prin repartizarea cheltuielilor asupra rezultatelor
exerciţiului. La sfârşitul perioadei (lunii) soldul acestora se transferă asupra contului de profit şi
pierdere (121). Ca urmare niciun cont de cheltuieli nu prezintă sold la finele perioadei.
Conturile sintetice de cheltuieli se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de
necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii.
Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele au rolul de a asigura refacerea imobilizărilor
corporale, precum şi constituirea modalităţilor de prevenire a consecinţelor unor evenimente
deosebite. Sunt cheltuieli calculate care nu generează fluxuri de trezorerie şi constituie o sursă a
capacităţii de autofinanţare a activităţii de investiţii.
1.2.2 Clasificarea veniturilor

12
OMFP 1752 / 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Secţiunea
7.10.2., art.219 (2)

7
Ca şi cheltuielile, veniturile se pot clasifica în: venituri curente, încorporate în exerciţiul
curent, venituri înregistrate în avans, constatate pe parcursul unui exerciţiu, dar încorporate în
rezultatul exerciţiului următor, venituri de realizat, care includ veniturile efectiv realizate si
încorporate în rezultatul aceluiaşi exerciţiu, dar pentru care nu s-au întocmit documente de
înregistrare.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, acestea fiind
grupate în: venituri din exploatare, venituri financiare şi venituri extraordinare. Veniturile din
exploatare cuprind:13venituri din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor executate şi
serviciilor prestate care se încadrează în categoria veniturilor generate de activitatea de bază.
venituri din variaţia stocurilor; veniturile din producţia stocată; venituri din producţia de
imobilizări; venituri din subvenţii de exploatare; alte venituri din exploatarea curentă şi alte
venituri din exploatare.
În structura veniturilor financiare se regasesc: venituri din imobilizări financiare; venituri
din investiţii pe termen scurt; venituri din creanţe imobilizate; venituri din investiţii financiare
cedate; venituri din diferenţe de curs valutar; venituri din dobânzi; venituri din sconturi primite
în urma unor reduceri financiare şi alte venituri financiare.
Veniturile extraordinare sunt grupate în următoarele categorii: venituri extraordinare din
operaţii de gestiune, venituri din operaţii de capital; veniturile extraordinare din provizioane.
În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării
bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în
contract, care atestă tranferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienti.
Conturile de venituri fac parte din clasa 7 “Conturi de venituri”, care cuprinde
urmatoarele grupe de conturi:
70 Cifra de afaceri netă
71 Variaţia stocurilor
72 Venituri din producţia de imobilizări
74 Venituri din subvenţii de exploatare
75 Alte venituri din exploatare
76 Venituri financiare
77 Venituri extraordinare
78 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare.

13
OMFP 1752 /2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Secţiunea
7.10.1, art. 212

8
Conturile din clasa 7 au funcţie de pasiv, cu excepţia contului 711 “Variaţia stocurilor”,
care este bifuncţional. Aceste conturi se creditează cu veniturile relizate în cursul exerciţiului
financiar şi se debitează cu incorporarea veniturilor în rezultatul exerciţiului. La sfârşitul
perioadei, soldul creditor se transferaă asupra contului de profit şi pierdere.
1.3 Determinarea rezultatului exerciţiului din punct de vedere teoretic
“Obiectul contabilităţii rezultatelor îl constituie înregistrarea fluxurilor care modifică
avuţia unei întreprinderi. Pe ansamblu, variaţia acestei bogăţii este reflectată de rezultatul
contabil sau financiar.
Într-o exprimare generală, rezultatul este considerat ca variaţie a bogăţiei întreprinderii
determinată de activitatea sa în timpul unui exerciţiu”14
Se numeşte rezultat soldul veniturilor şi cheltuielilor care modifică valoarea unui
patrimoniu într-o perioadă dată.15 Rezultatul reprezintă un indicator care exprimă performanţa
financiară a unei întreprinderi şi se determină ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile
exerciţiului financiar.
Periodicitatea şi autonomia exerciţiului impun necesitatea unei informări continue şi la
termen cu privire la situaţia înregistrată la sfârşitul fiecărui exerciţiu. “Perioada, în general
anuală care delimitează cadrul măsurării veniturilor, cheltuielilor şi al rezultatului net se numeşte
exerciţiu contabil”16
Rezultatul exerciţiului se stabileşte lunar, cumulat de la începutul anului. În acest sens
conturile de venituri şi cheltuieli în care se înregistrează , în funcţie de natura lor, veniturile,
respectiv cheltuielile se închid provizoriu, soldul lor devenind zero. Determinarea lunară a
exerciţiului este stabilită din raţiuni fiscale. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se
stabileşte la închiderea acestuia.
Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exerciţiului se procedează la
închiderea conturilor de venituri si cheltuieli, astfel:
-închiderea conturilor de cheltuieli pentru soldurile debitoare :
121 = cls . 6 xxx
“Profit şi pierdere “ “ Conturi de cheltuieli “
-închiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare :
cls. 7 = 121 xxx
“Conturi de venituri “ “Profit şi pierdere “

14
Michel Capron, Contabilitatea în perspectivă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, pag.141
15
Pierre Vernimmen, Finnance d’enterprise, Dalloz, Paris, 2000, pag.30
16
Alain Burlaud, Comptabilite et Droit comptable, Gualino editeur, Paris, 1998, pag.78

9
În urma acestei operaţiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al contului 121
“Profit şi pierdere “ si se supune impozitarii, iar pierderea se reflectă prin soldul final debitor al
aceluiaşi cont.
O importanţă deosebită constă în identificarea momentului în care o activitate desfăşurată
de întreprindere ocazionează o cheltuială sau generează un venit. Din necesitatea aplicării
principiului independenţei exerciţiului, cheltuielile şi veniturile sunt ataşate exerciţiului căruia îi
corespund. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar cheltuielile şi veniturile sunt înregistrate pe
masura apariţiei lor, la sfârşitul perioadei se poate produce un decalaj între elementele
înregistrate şi cele care trebuie să participe la determinarea rezultatului. Astfel, rezultatul trebuie
să cuprindă cheltuielile consumate şi veniturile realizate pe parcursul exerciţiului, chiar dacă
acestea nu sunt contabilizate. Apariţia acestor decalaje antrenează necesitatea unor ajustări. În
acest scop, conturile de regularizare sunt utilizate pentru a repartiza cheltuielile şi veniturile în
timp, astfel încat să se ataşeze fiecărui exerciţiu cheltuielile şi veniturile aferente.
Manifestarea unor decalaje de timp între fluxurile de bunuri, servicii şi fluxurile de
trezorerie impune anumite cerinţe în privinţa recunoaşterii cheltuielilor şi a veniturilor.
Exigenţele contabilităţilor de angajament impun ca venitul să fie recunoscut de regulă în
momentul angajării unei creanţe, iar cheltuiala în momentul angajarii unei datorii.
Ţinând cont de aceste cerinţe, rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se
determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasarii sau
plaţii lor. El cuprinde rezultatul curent, rezultatul extraordinar şi impozitul pe profit.
Rezultatul din exploatare este denumit uneori rezultat economic sau operaţional şi
reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile legate de exploatare. Dar acest rezultat poate
fi egal, şi aceasta este o tautologie, cu suma elementelor care constitue destinaţiile sale. Această
posibilitate decurge din principiul contabilităţii în partida dublă, care face posibilă determinarea
“agregatelor” fie prin metoda directa fie prin metoda indirectă.
Rezultatul financiar se calculează ca diferenţă între veniturile financiare şi cheltuielile
financiare.
Rezultatul extraordinar al exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi
cheltuielile extraordinare.

1.4 Impozitarea rezultatului exerciţiului

10
Rezultatul contabil determinat înainte de impozitare difera ca mărime de rezultatul
impozabil (fiscal). El trebuie supus unor prelucrări de ordin fiscal în vederea obţinerii profitului
impozabil.
Rezultatul impozabil este rezultatul la care se aplică cota de impunere, pentru
determinarea impozitului ce trebuie plătit (recuperat) ca urmare a activitaţii desfăşurate în cursul
unui exerciţiu financiar. Rezultatul impozabil se determină pe baza regulilor stabilite de
autorităţile fiscale ale fiecărei ţări.
Diferenţele dintre rezultatul contabil şi cel fiscal sunt următoarele:17veniturile fiscale sunt
recunoscute din punct de vedere contabil în exerciţiile anterioare recunoaşterii fiscale; veniturile
sunt recunoscute din punct de vedere fiscal în exerciţiile anterioare recunoaşterii contabile;
cheltuielile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal în exerciţiile anterioare recunoaşterii
contabile; cheltuielile sunt recunoscute din punct de vedere contabil în exerciţiul anterior
recunoaşterii fiscale.
Relaţia de principiu prin care, pornindu-se de la rezultatul contabil se determină
rezultatul fiscal în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate este următoarea:18
Rezultatul fiscal = Rezultat contabil +/- Diferenţe permanente +/- Diferenţe temporare
Diferenţele sunt deductibile la elementele de activ atunci când valoarea contabilă este
mai mică decât valoarea fiscală, când valoarea contabilă este superioară celei fiscale. Acest tip
de diferenţe temporare generează creanţe privind impozitele amânate.19
Diferenţele sunt impozabile la elementele de activ, când valoarea contabilă este mai mare
ca valoarea fiscală, iar la datorii când valoarea contabilă este inferioară celei fiscale. Acest tip de
diferenţe temporare generează datorii potenţiale privind impozitul pe profit amânat.
Dacă rezultatul impozabil este pozitiv, se calculează impozitul pe profit datorat, potrivit
relaţiei: Impozitul pe profit = rezultatul impozabil x cota de impozit
Dacă rezultatul impozabil este negativ, acesta reprezintă pierdere fiscală şi se recuperează
din profiturile obtinuţe în următorii 5 ani consecutivi. 20
Potrivit reglementărilor în vigoare, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între
veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-
un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile

17
Feleaga Niculae, Malciu Liliana “Politici şi opţiuni contabile” Editura Economică, 2005, pag.223
18
Patrut Vasile, Rotila Aristita, “Contabilitatea întreprinderii”, Editura Alma Mater, 2002, pag.368
19
Patrut Vasile, “Contabilitatea întreprinderii” Editura Alma Mater, 2002, pag.368
20
Codul Fiscal- ediţia a XI a, Editura Best Publishing Romania art.26 (1)

11
nedeductibile.21 La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
Pentru calculul profitului impozabil, următoarele categorii de venituri sunt
neimpozabile:22
 Dividendele primite de la o persoană juridică română.
 Diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, precum şi diferenţele de
evaluare a investiţiilor financiare pe termen lung, titluri de participare şi investiţii detinuţe ca
imobilizări;
 Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
 Venituri neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin
acte normative.
 În perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea
titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare.
Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin
acte normative în vigoare.
Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:23Suma cheltuielilor cu indemnizaţia de
deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în strainătate şi în România; cheltuielile sociale;
perisabilitaţile; cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori potrivit legii;
cheltuieli cu provizioane şi rezerve; cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar;
amortizarea; cheltuielile cu primele de asigurare; cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi
repararea locuinţelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde
societatea are sedii secundare; cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui
sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal;
cheltuielile de funcţionare, întretinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de angajaţi cu
funcţii de conducere şi de administrare ai persoanei juridice, cheltuielile de protocol.
Potrivit HG nr 84/2005, pct.491 – M.Of. nr 147/2005 contribuabilii care efectuează
sponsorizări potrivit legii scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt

21
Codul Fiscal- ediţia a XI a, Editura Best Publishing Romania art.19 (1)
22
Codul Fiscal- ediţia a XI a, Editura Best Publishing Romania art.20 si art 201
23
Codul Fiscal- ediţia a XI a, Editura Best Publishing Romania art.21(3)

12
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: sunt în limita a 3% din cifra de afaceri; nu depăşesc
mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.24
Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului
contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit din care se scad veniturile neimpozabile şi
se adaugă cheltuielile aferente acestora , până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul
social subscris şi vărsat.25
Există şi anumite categorii de cheltuieli pentru care nu se admite deducerea cum ar fi:
cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat; dobânzile/majorările de
întârziere, amenzile, confiscările şi penalitătile de întârziere datorate către autoritaţile române;
cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la
persoanele juridice la care se deţin participaţii; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator; pierderile înregistrate la scoaterea din
evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, etc.
Plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei
luni din trimestrul următor. În acest scop impozitul pe profit se calculează şi se evidenţiază
trimestrial, cumulat de la începutul anului.
Evidenţa profitului sau a pierderii înregistrate în cursul exerciţiului se ţine cu ajutorul
contului 121 “Profit şi pierdere”. După funcţia contabilă, este un cont bifuncţional.
În creditul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei (lunii), soldul creditor al
conturilor din clasa 7 şi pierderea contabilă reportată. În debit se înregistrează la sfârşitul
perioadei (lunii), soldul debitor al conturilor de cheltuieli; profitul net realizat în exerciţiul
precedent şi nerepartizat; profitul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe
destinaţii. Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor pierderea realizată.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII PETROM SA


24
Revista CECCAR Nr10, Octombrie, 2006, pag.25
25
Codul Fiscal- ediţia a XI a, Editura Best Publishing Romania art.22(1) lit. a

13
2.1. Înfiinţare, denumire, capital
Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Sud-
Estul Europei. Activităţile principale ale companiei sunt: explorare şi producţie, rafinare şi
marketing şi gaze şi energie. Petrom este unicul producător de ţiţei şi asigură jumătate din
producţia de gaze din România. Ca urmare a intensificării activităţii de foraj şi a eforturilor de
modernizare, nivelul producţiei de ţiţei a fost menţinut în 2008. Producţia totală de ţiţei şi gaze a
fost de 188.476 bep/zi. La sfârşitul lunii decembrie 2008, rezervele dovedite totale însumau 843
mil bep. Societatea are o influenţă puternică pe piaţa românească a gazelor, acoperind toate
segmentele acestei pieţe. În vederea sporirii valorii gazelor naturale, conducerea companiei a
hotărât extinderea pe viitor a lanţului valoric prin dezvoltarea propriei activităţi de energie
electrică. Divizia de Gaze şi Energie include şi produsele chimice - combinatul Doljchim este o
unitate reprezentativă a industriei chimice din România, cu o pondere importantă în producţia de
îngrăşăminte şi metanol, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru export.
Societatea este persoana juridica romana din ziua inmatricularii in Registrul Comertului
sub numarul J40/8302/1997 avand codul unic de inregistrare: 1590082 si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile stipulate in contractul de
societate.
Sediul social al firmei se afla in Bucuresti, Calea Dorobanşilor 239 judeţ: municipiul
Bucureşti. Forma juridica a societăţii comerciale Petrom este SA(societate pe acţiuni). Societatea
infiinţată prin actul constitutiv este persoana juridica romană, calitate pe care firma a dobandit-o
din momentul inregistrarii la Registrul Comertului in data de 23octombrie 1997. Societatea s-a
constituit pentru o durată nelimitată. Capitalul social subscris şi vărsat este in valoare de
5.664.410.834 RON
2.2 Istoric
În anul 1996 a fost înfiinţată Compania Română de Petrol, ca societate comercială pe
acţiuni, constituită prin reorganizarea RAFIROM, PECO şi PETROTRANS, care au fost
comasate şi şi-au încetat activitatea. Compania Română de Petrol deţinea toate cele zece rafinării
din România, alături de câmpurile de extracţie, de depozite şi de staţiile de benzină.
În anul 1997 Compania Română de Petrol a fost împărţită, 8 dintre rafinării funţionând pe
cont propriu, restul activelor intrând în proprietatea Societăţii Naţionale a Petrolului. Astfel SNP
Petrom a moştenit două rafinării, toată fosta reţea de distribuţie PECO, sistemul de conducte al
PETROTRANS şi dreptul exclusiv de a extrage ţiţei din câmpurile petrolifere din România.
În anul 2002 a luat naştere compania Petromservice prin desprinderea din Petrom a
sucursalei Petroserv.

14
Pe data de 23 iulie 2004, OMV, grupul lider de petrol şi gaze naturale din Europa Centrală
şi de Est, a achiziţionat 51% din acţiunile PETROM. Tranzacţia a fost încheiată în decembrie
2004 prin preluarea a 33,34% din Petrom cu 668,8 milioane Euro, preţ care după ajustarea
ulterioară a urcat la circa 700 milioane Euro. La acesta se adaugă majorarea capitalului cu
fonduri de 830 milioane Euro pentru ajungerea la 51%.
În iunie 2007, Petrom a înfiinţat compania Petrochemicals Argeş, care a preluat
activităţile petrochimice ale rafinăriei Arpechim. În mai 2009, Ministerul Economiei a cumpărat
Petrochemicals Argeş pentru suma de 150 milioane Euro.
În 2008 Petrom şi Romgaz au semnat cu Guvernul României un protocol prin care se
reglementează participarea la Fondul Social. Tot in acest an Petrom a încheiat o tranzacţie cu
Asociaţia Salariaţilor Petrom pentru achiziţionarea unui pachet suplimentar de 20,87% din
acţiunile Petrom Aviation, majorându-şi astfel participaţia în această companie la 69,37%.
2.3 Acţionariatul
În conformitate cu prevederile Legii nr. 308/30.12.2008 de respingere a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.101/2006, SC Depozitarul Central S.A. a efectuat, în data de 15 ianuarie
2009, transferul acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
(AVAS) la Petrom S.A. în contul Ministerului Economiei (ME). În urma acestui transfer,
Ministerul Economiei deţine 11.690.694.418 acţiuni, reprezentând 20,64% din capitalul social al
Petrom. Structura acţionariatului la 31.12.2008 era urmatoarea:
Tabelul 2.1 Structura acţionariatului la SC PETROM SA
Nr. Acţionari Număr de Capital social Procent
acţiuni (lei) [%]
1. OMV 28.894.467.41 2.889.446.741,40 51,011
AKTIENGESELLSCHAFT 4
2. Ministerul Economiei 11.690.694.41 1.169.069.441,80 20,639
8
3. Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.18 1.139.113.018,60 20,110
6
4. Banca Europeană pentru 1.147.770.061 114.777.006,10 2,026
Reconstrucţie şi dezvoltare
5. Persoane Fizice şi Juridice 3.520.046.256 352,004,625.60 6,214
TOTAL 56.644.108.33 5.664.410.833,5 100
5 0

2.4. Conducerea firmei S.C. PETROM S.A.

15
Aşa cum este prevăzut în Actul Constitutiv, sistemul de guvernanţă din cadrul Petrom se
bazează pe o structură dualistă: un Directorat ce gestionează activitatea zilnică a companiei şi un
Consiliu de Supraveghere, ce acţionează ca un organism de monitorizare.
Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor
pentru a le promova interesele prin monitorizarea activă şi transparentă a activităţii
Directoratului Petrom. În interesul transparenţei şi independenţei, conform Actului Constitutiv,
patru din cei nouă membri ai Consiliului de Supraveghere sunt independenţi de Acţionarul
Majoritar. Mai mult, unul din cei patru membri independenţi ai Consiliului de Supraveghere
îndeplineşte criteriile de independenţă din Legea societăţilor comerciale.
2.4.1 Consiliul de supraveghere
Consiliul de Supraveghere reprezintă interesele companiei şi ale acţionarilor săi şi este
responsabil cu managementul general al companiei. Consiliul de Supraveghere al Petrom are în
componenţă nouă membri, după cum urmează:
Wolfgang Ruttenstorfer – Preşedinte, Director General Executiv şi Preşedinte al
Directoratului OMV. Ales iniţial în cadrul AGA din 11 ianuarie 2005.
Gerhard Roiss – Vicepreşedinte, Vicepreşedinte al Directoratului OMV şi responsabil cu
activitatea de Rafinare şi Marketing, incluzând şi activităţile petrochimice şi chimice ale OMV
Ales iniţial în cadrul AGA din 11 ianuarie 2005.
David C. Davies – Director Financiar al OMV şi membru al Directoratului OMV. Ales
iniţial în cadrul AGA din 11 ianuarie 2005.
Helmut Langanger – Membru al Directoratului OMV şi responsabil cu activitatea de
Explorare şi Producţie. Ales iniţial în cadrul AGA din 11 ianuarie 2005.
Werner Auli – Membru al Directoratului OMV şi responsabil cu activitatea de Gaze şi
Energie. Ales iniţial în cadrul AGA din 25 aprilie 2006.
Kevin E. Bortz – Director Resurse Naturale în cadrul BERD. Ales iniţial în cadrul AGA
din 25 aprilie 2006.
Emanoil Neguţ – Secretar de stat – Autoritatea de Control a Guvernului din cadrul
Cancelariei Primului Ministru, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
în Consiliul de Supraveghere al Petrom.Ales iniţial în cadrul AGA din 17 aprilie 2007.
Cristian Marian Olteanu – Consilier al Preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, reprezentantul Fondului Proprietatea în Consiliul de Supraveghere al Petrom
Ales iniţial în cadrul AGA din 17 aprilie 2007.
Victor-Paul Dobre - membru până în decembrie 2008. Secretar de Stat pentru Relaţiile cu
Prefectura, Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ales iniţial în cadrul AGA din 22 noiembrie

16
2005. După alegerea sa ca membru al Parlamentului român, dl. Victor-Paul Dobre a demisionat
din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al Petrom.
Pe data de 12 februarie 2009, dl Marian Ţurlea a fost numit membru provizoriu al
Consiliului de Supraveghere, decizie valabilă până la următoarea întrunire a Adunării Generale a
Acţionarilor. Noul reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere a fost desemnat
ca urmare a propunerii făcute de către Ministerul Economiei, în calitatea sa de acţionar al
Petrom. Dl. Ţurlea l-a înlocuit pe dl Victor-Paul Dobre în Consiliul de Supraveghere al Petrom.
Consiliul de Supraveghere şi-a exercitat atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi Actul Constitutiv. Consiliul a monitorizat activitatea Directoratului, pe care l-a consiliat
periodic în ceea ce priveşte managementul general şi strategia companiei. În anul 2008 au avut
loc cinci reuniuni ale Consiliului de Supraveghere. În plus, Consiliul de Supraveghere a fost
informat pe deplin cu privire la demersuri şi proiecte urgente ale companiei ce s-au ivit între
reuniunile periodice şi, dacă a fost necesar, şi-a exprimat în scris acordul în legătură cu acestea.
În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Sindicatelor le-au fost transmise
invitaţii de participare la şedinţele Consiliului de Supraveghere şi le-au fost puse la dispoziţie la
timp ordinea de zi şi materialele aferente.
Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere se va încheia în aprilie 2009 şi o
rezoluţie pentru numirea unui nou Consiliu de Supraveghere va fi prezentată Adunării Generale
a Acţionarilor, în conformitate cu art. 13.1.1 lit. c şi 17.2 ale Actului Constitutiv.
2.4.2 Membrii Directoratului
Directoratul este ales de către Consiliul de Supraveghere şi are în componenţă şapte
membri. Este entitatea care conduce activitatea curentă a companiei şi supraveghează
conducerea companiilor din Grupul Petrom, în conformitate cu prevederile legale, cu Actul
Constitutiv al societăţii, cu regulamentele şi procedurile interne, precum şi cu hotărârile
Consiliului de Supraveghere şi ale Adunării Generale a Acţionarilor. Directoratul oferă
Consiliului de Supraveghere prin rapoarte verbale şi scrise informaţii complete, la timp şi în mod
regulat, cuprinzând toate datele relevante
referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor şi situaţia curentă comparativ cu strategia
aprobată.
De la 1 ianuarie 2009, directoratul are următoarea structură:
Mariana Gheorghe – Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului,
Reinhard Pichler – Director Financiar
Johann Pleininger – Responsabil cu activitatea de Explorare şi Producţie
Siegfried Gugu – Responsabil cu activitatea de Servicii de Explorare şi Producţie

17
Gerald Kappes – Responsabil cu activitatea de Gaze şi Energie
Tamas Mayer – Responsabil cu activitatea de Marketing
Neil Anthony Morgan – Responsabil cu activitatea de Rafinare şi Produse Petrochimice
Pe data de 1 iulie 2008, Jeffrey Rinker, care a fost membru al Directoratului responsabil
cu activitatea de Rafinare şi Produse Petrochimice de la începutul anului 2006 până în iulie
2008, a fost numit Vicepreşedinte Senior al Grupului OMV, responsabil cu Parteneriatele şi
Proiectele Strategice în activitatea de Rafinare. În plus, Jeffrey Rinker va păstra anumite
responsabilităţi legate de activitatea de Rafinare Petrom, cel puţin până la sfârşitul perioadei de
tranziţie, în 2011.
2.5 Resurse umane
Instrumentele de resurse umane lansate sau dezvoltate în 2008, au fost create pentru a
creşte motivaţia, a îmbunătăţi comunicarea şi implicit, a creşte gradul de retenţie a angajaţilor în
companie. În 2008, echipa de recrutare a participat la diverse târguri de locuri de muncă cu
scopul de a atrage candidaţi performanţi şi a îmbogăţi baza de date cu potenţiali candidaţi.
Această acţiune a contribuit la finalizarea cu succes a proiectelor de recrutare şi selecţie.
Procesul aferent atragerii de noi talente a fost optimizat prin iniţierea şi implementarea în fază
pilot, a programului de Recomandări Candidaţi. Acest program s-a desfăşurat pe parcursul
anului 2008, în diviziile Explorare şi Producţie şi Global Solutions. Acţiunea a avut ca scop
implicarea angajaţilor Petrom în recomandarea de candidaţi care doresc să se alăture echipei
Petrom. Programul s-a desfăşurat cu succes în 2008 şi va fi aplicat în continuare în aceste divizii
şi pe parcursul anului 2009.
Cu scopul de a-i identifica şi a-i reţine în companie pe angajaţii cu performanţe
remarcabile, a fost iniţiat proiectul Managementul Talentelor. Un nou concept de evaluare a
performanţei prin Sistemul de Management al Performanţei (PDS) a fost introdus în Petrom, la
începutul anului 2008. Întâlnirile directe au oferit oportunitatea managerilor şi angajaţilor de a-şi
exprima, în mod transparent, aşteptările cu privire la rezultatele obţinute şi acţiunile viitoare.
Iniţiat în 2007 ca o schema pilot, sondajul ”Managementul Resurselor Umane” a fost extins în
2008 la 10.000 de angajaţi. Acest sondaj este un instrument folosit pentru măsurarea spectelor
importante ale colaborării între angajaţii din cadrul unui grup larg, cât şi pentru a indica punctele
tari şi zonele care necesită îmbunătăţire. Pe baza constatărilor din sondaj, fiecare departament îşi
elaborează planul de acţiune, în scopul de a îmbunătăţi satisfacţia angajaţilor.
La 31 decembrie 2008 societatea deţinea un număr de 33311 de angajaţi structura lor
fiind:
Tabelul 2.2 Stuctura angajaţiilor

18
Angajaţi 2008
Număr de angajaţi la 31 decembrie 33.311
Număr de angajaţi în poziţii de management 2.297
Femei în poziţii de management (%) 1
8,58
Angajaţi, din afara României, în poziţii de management (%) 4,7
0
Concedieri pentru neconformare şi comportament lipsit de etică 45
Contribuţia către comunitate (mil RON) 16,5
6

2.5.2 Litigii legate de personal


De la sfârşitul anului 2007, Petrom a fost implicat în litigii iniţiate de foşti şi actuali
angajaţi, ca urmare a interpretării diferite a Contractului Colectiv de Muncă. Dat fiind că pe
parcursul anului 2008, Petrom a continuat să primească noi revendicări în acest sens, conducerea
a evaluat datoriile potenţiale ce ar putea rezulta din litigiile aflate în derulare şi a decis
înregistrarea, conform principiilor prudenţiale şi pe baza unor estimări riguroase privind ieşirile
potenţiale de numerar, provizionul mai sus menţionat pentru acoperirea riscului.
Până în prezent, Petrom a întreprins toate acţiunile posibile şi a angajat toate resursele
necesare pentru a se apăra împotriva proceselor de judecată şi, de asemenea, pentru a preveni
creşterea numărului de litigii.
2.6. Domeniul de activitate

Societatea îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei extractive. Aceasta include


extragerea mineralelor existente in natura sub forma solida (carbune si minereuri), lichida (titei)
sau gazoasa (gaze naturale). Extractia se poate face prin mineritul in subteran sau la suprafata,
ori prin exploatarea puturilor.

Obiectul de activitate al societăţii se constituie din activităţi definite şi codificate în


conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, astfel cum a fost
actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Preşedintele Institutului Naţional de
Statistică. Sectorul de activitate în care activează S.C. PETROM S.A. este “Industria
extractivă” , extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cod CAEN 0610- Extractia petrolului
brut si 0620 Extractia gazelor natural.

2.6.1 Obiectul de activitate

19
Societatea are ca obiect de activitate in principal,exploatarea zacamintelor de petrol si
gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental aln Marii Negre, transportul petrolului şi a
produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distributie, importul şi
exportul de produse petroliere precum si alte activităţi. Pe plan extern Petrom deruleaza activitati
de explorare, exploatare si comercializare in Moldova, Ungaria, Kazahstan, India, Iran, Serbia si
Muntenegru.
Petrom este cea mai mare companie petroliera romaneasca, avand o productie integrata,
de la extractie titei si gaze naturale, pana la rafinare si distributie de carburanti. În incercarea de a
diversifica activitatile de explorare si de a imbunatati rata de inlocuire a rezervelor, Petrom a
achizitionat licente de explorare si productie aditionale pentru perimetre situate in afara
Romaniei.
Obiectul de activitate pe diviziuni:
Explorare&Producţie
Obiectul de activitate al Diviziei de Explorare şi Producţie a Petrom constă în explorarea,
descoperirea şi extracţia de ţiţei şi gaze naturale în România şi în alte ţări din regiune (Rusia şi
Kazahstan). Petrom este unicul producător de ţiţei din România şi contribuie cu 50% la producţia
totală de gaze a României. În 2008, producţia totală de ţiţei şi gaze a companiei a atins nivelul de
71 mil bep.
Rafinare&Marketing
Procesarea ţiţeiului extras se realizează prin intermediul celor două rafinării proprii,
Petrobrazi şi Arpechim, având o capacitate totală de 8 mil tone pe an. În scopul îmbunătăţirii
calităţii produselor, precum şi a creşterii productivităţii, avem în prezent în derulare un program
important de restructurare şi modernizare, susţinut prin investiţii semnificative. Livrarea
produselor proprii se realizează prin intermediul celor 550 de staţii de distribuţie din România,
precum şi a celor 269 de benzinării din ţările învecinate (inclusiv afiliatele). Petrom este şi cel
mai important furnizor de combustibil pentru aviaţie din România şi, totodată, deţine primul loc
pe piaţa internă de GPL.
Gaz si energie
Petrom deţine un rol important pe piaţa gazelor naturale din România, acoperind toate
segmentele acestei pieţe. În vederea sporirii valorii gazelor naturale, conducerea companiei a
hotărât extinderea lanţului valoric prin construirea unei centrale electrice proprii. Petrom are, de
asemenea, un rol important şi în industria chimică din România, combinatul de produse
chimiceDoljchim contribuind semnificativ la producţia de îngrăşăminte chimice şi metanol, atât
pentru piaţa internă, cât şi pentru export.

20
2.6.2 Principalele produse realizate şi servicii prestate
Paleta de produse şi servicii prestate de societate este foarte largă fiind împărţită în
funcţie de segmentele de activitate. Astfel se poate preciza faptul că Petrom SA produce o gama
larga de produse petroliere, produse petrochimice şi speciale, dar şi alte produse diverse.
În cadrul produselor petrolifere se pot exemplifica următoarele tipuri de produse: butan
comercial, benzină de diferite tipuri, GPL-Auto, Top Aragaz, gaz petrolier lichefiat (aragaz),
euro Diesel 5 / OMV Premium Diesel, TOP Euro Diesel 4 / OMV Sprint Diesel, motorină de
diferite tipuri, păcură uşoară, păcură grea, combustibil lichid uşor, bitum neparafinos pentru
drumuri, propan, propan comercial, ulei de bază hidrodeparafinat, ulei mineral tip C hidrocracat
si hidrodeparafinat, uleiuri.
Produse petrochimice si speciale: anhidrida maleică tehnică, benzen,benzen 535,
dietanolamină tehnică, dietilenglicol, etilenă, monoetanolanina tehnică, monoetilenglicol,
nonilfenol etoxilat, oxid de etilena, polietilenglicoli tehnici, poliglicoli, propilenă, ulei de
piroliză, xileni, cocs de petrol, reziduu de cracare catalitica, sulf de petrol, sulfură de sodiu.
Produse diverse: lichid antigel tip 1/1 vol., inhibitori de coroziune ACORAMID 21, inhibitori de
coroziune CORED 95, exinhibitori de coroziune EXCOR, inhibitori de coroziune, INCOR-95,
lichid antigel concentrat.
2.6.3 Activitatea de vânzare
În 2008, volumul total al vânzărilor în marketing a însumat 5.210 mii tone, cu 11% mai
mult faţă de 2007, datorită creşterii vânzărilor cu amănuntul şi a cantităţilor exportate. Vânzările
de produse "albe” pe piaţa internă s-au situat cu 14% deasupra nivelului din 2007, determinate
de cererea mai ridicată, modernizarea reţelei de benzinării şi de managementul îmbunătăţit al
staţiilor de distribuţie. Vânzările de benzină pe piaţa internă au crescut cu 12% faţă de 2007, în
timp ce vânzările de motorină au crescut cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007. În ceea
ce priveşte vânzările cu amănuntul, a fost finalizată modernizarea reţelei de staţii de distribuţie
din România, sistemul full agency fiind implementat integral. Numărul total de staţii de
distribuţie premium a crescut la 121 în 2008 (100 staţii premium în 2007). Ca o consecinţă
directă, volumul mediu al vânzărilor pe staţie a crescut semnificativ, ajungând la nivelul de 4,3
mil litri la sfârşitul lui 2008, cu 34% mai mare comparative cu media din 2007. Segmentele de
vânzări prin staţii şi vânzări comerciale sunt susţinute de activitatea de Aprovizionare şi
Logistică, ce constă în unităţi de stocare şi mijloace de transport. Activitatea de Aprovizionare şi
Logistică este supusă în prezent unui major proces de restructurare. Închiderea depozitelor a
început în 2005, fiind închise până la sfârşitul anului 2008 un număr de 116 terminale, dintr-un
total de 146. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 29 % faţă de 2007, atingând nivelul de 1.967

21
mil litri. Conform estimărilor Petrom, cota de piaţă retail a fost de 36% în 2008. În 2008, cifra de
afaceri totală în activitatea complementară a înregistrat o creştere semnificativă, de 45% faţă de
anul anterior (318 mil lei în 2007), datorită optimizării portofoliului şi procesului de achiziţie. În
2008, Grupul Petrom a vândut 1,5 mld litri de carburant către clienţii de retail prin intermediul
subsidiarelor, din care 60% reprezintă vânzări internaţionale. Conform strategiei sale, în 2008
Petrom a continuat să îşi consolideze prezenţa pe piaţa vânzărilor cu amănuntul din ţările
învecinate (Bulgaria, Republica Moldova şi Serbia). La sfârşitul anului 2008 Petrom avea în
operare un număr de 269 de staţii în străinătate: 115 în Republica Moldova, 95 în Bulgaria şi 59
în Serbia. Mai mult decât atât, afiliatele Petrom şi-au mărit cota pe piaţa vânzărilor cu
amănuntul: 31% în Moldova, 21% în Bulgaria şi 19% în Serbia.
2.6.4 Investiţii
Tabelul 2.3 Structura investiţiilor
Investiţii (mil lei) 2007 2008 %
Explorare şi Productie 2.465 4.524 84
Rafinare şi Marketing 1.004 1.297 29
Gaze şi Energie* 32 386
Nivel corporativ (inclusiv Petrom Solutions) 303 197 -35
Total investiţii** 3.82 6.404 68

Investiţiile Petrom S.A. în 2008 însumează 6.404 mil lei,cu 68% mai mult faţă de anul
2007.
Investiţiile în E&P reprezintă 71% din totalul investiţiilor pe anul 2008, în special ca efect
al concentrării pe activităţile de dezvoltare şi foraj de producţie, precum şi al programului de
modernizare a sondelor, aflat în derulare, dar şi ca urmare a achiziţiei activităţii de servicii
petroliere a Petromservice.
În Rafinare investiţiile au fost folosite cu precădere pentru construcţia instalaţiei de
hidrofinare a benzinei de la Petrobrazi.
Investiţiile din divizia de Marketing s-au concentrat pe modernizarea şi extinderea reţelei
de benzinării, dar şi a depozitelor de produse petroliere.
Investiţiile din G&E au fost direcţionate în principal către centrala electric de la Brazi.
2.6.5. Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al S.C. PETROM S.A.
Principalul concurent autohton este grupul Rompetrol, la care se adaugă marii operatori
care au intrat in ultimii ani pe piaţă carburanţilor: MOL, OMV, Agip. În zona central-răsăriteană
a Europei, Petrom intră in categoria marilor grupuri petroliere (chiar luat separat fata de OMV),
alături de MOL Ungaria, PKN Orlen Polonia şi OMV Austria.

22
2.6.6 Impactul activităţii S.C. PETROM S.A. asupra mediului înconjurător
Managementul mediului în Petrom se bazează pe o abordare prudentă şi are ca scop
minimizarea impactului proceselor şi produselor noastre asupra mediului. Petrom se angajează
să protejeze mediul. Prin urmare, intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se măsoară în
mod sistematic, cu scopul de a genera informaţiile necesare pentru dezvoltarea strategiei durabile
a companiei şi a unei strategii specifice în domeniul emisiilor cu conţinut de carbon. Exemplele
de proiecte, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, includ o instalaţie de
cogenerare în divizia E&P precum şi un proiect pentru reducerea oxizilor de azot în Doljchim.
Pentru a minimiza daunele aduse mediului, ca urmarea scurgerilor accidentale, divizia
E&P a dezvoltat un plan specific de intervenţie, pentru fiecare grup de zăcăminte şi a constituit
echipe locale de intervenţie, în caz de scurgeri. Programul de modernizare a sondelor a contribuit
semnificativ la reducerea impactului asupra mediului. Acesta s-a aplicat la 5.000 de sonde în
toate perimetrele de uscat şi a inclus curăţirea locaţiei, remedierea solului, tratarea şlamului,
gestionarea şi eliminarea deşeurilor.
Eforturile de conformare la legislaţia europeană au continuat şi în 2008. Pre-înregistrarea
substanţelor periculoase, conform reglementărilor REACH (Înregistrarea, Evaluarea şi
Autorizarea substanţelor chimice), s-a realizat în timp util. O atenţie deosebită s-a acordat
îmbunătăţirii sistemului de monitorizare a conformităţii cu cerinţele reglementărilor de mediu,
prin intermediul unor platforme IT moderne. În Petrom, mai mult de 50% dintre punctele de
lucru au autorizaţii de mediu, iar celelalte sunt în proces de autorizare. Societatea va depune
toate eforturile pentru a realiza conformitatea totală în 2009.
Date privind performanţele în activitatea de protecţie a mediului sunt reflectate în următorul
tabel:
Tabelul 2.4 Performanţe in activitatea de protecţie a mediului
Mediu 2008
Consum de energie (TJ) 81.571
Consum apă (mil m3) 58
Consum apă freatică (subteran) (mil m3) 10.6
Gaze cu efect de seră (GHG) (direct, scop 1) (mil t 5.1
echivalent CO2)
CO2 (mil t) 4.7
CH4 (t) 3.994
SO2 (t) 5.506
NO2 (t) 999
NOx (t) 8.546
NM -VOC(t) 6.769
Emisii de suspensii în aer (t) 2.437

23
Descărcări în apele reziduale
CCO (t) 1.625
Hidrocarburi (t) 45
Total azot (t) 281
Scurgeri (nr.) 1.582
Deşeuri
Deşeuri nepericuloase (producţie) (t) 165.749
Deşeuri periculoase (producţie) (t) 15.44
Reziduuri petroliere (t) 21
Total deşeuri din productie (t) 181.21

2.6.7 Activitatea societăţii privind managementul riscului


Pentru a identifica factorii de risc, Petrom, în conformitate cu politica OMV, are o
abordare prudenţială şi evaluează impactul posibilelor riscuri, ţinând cont de indicatorii
financiari pe termen mediu. Rezultatele fiecărei divizii sunt agregate la nivel corporatist.
Principalele riscuri identificate sunt: riscul de schimb valutar (în principal cel asociat
fluctuaţiilor USD), riscurile de piaţă, riscul de lichiditate, riscurile operaţionale, riscuri legate de
personal, riscul legislativ, precum şi riscul politic şi cel climatic. Riscurile sunt monitorizate atât
la nivel central, cât şi la nivelul diviziilor. În scopul reducerii anumitor riscuri, au fost încheiate
asigurări corespunzătoare acolo unde a fost posibil. În ceea ce priveşte expunerea la fluctuaţiile
USD, Petrom se caracterizează printr-un echilibru relativ al intrărilor şi ieşirilor de numerar în
USD, ceea ce conferă companiei o protecţie naturală contra riscului valutar. Se monitorizează
constant atât riscul de piaţă, cât şi cel de curs de schimb. Având în vedere procesul continuu de
dezvoltare a companiei se urmăreşte implementarea procesului de risc management în noile
activităţi. De aceea, conştientizarea riscurilor, analiza riscurilor, precum şi controlul acestora fac
parte din activitatea zilnică, susţinând astfel strategia companiei. De asemenea, atenţia va fi
îndreptată în aplicarea de metodologii consistente pentru riscurile aferente noilor afiliate în
vederea alinierii la practica Petrom, folosind de câte ori este nevoie programe de asigurări
adecvate.
2.7 Analiza principalilor indicatori economico-financiari
Performanţa şi funcţionalitatea întreprinderii depind de calitatea gestiunii economico-
financiare, în condiţiile unei înzestrări tehnice optime şi a organizării raţionale a muncii şi a
producţiei.
Diagnosticarea activităţii tehnico-productive şi economico-financiare se poate face prin
măsurarea performanţelor activităţilor şi pe ansamblul întreprinderii pentru a găsi soluţii ca
aceasta sa devină competitivă.

24
Informaţiile necesare în vederea masurării performanţei economice prezente şi
previzibile se obţin din contabilitatea analitică, din bilanţul contabil şi anexele acestuia, din
analiza realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli, din investigarea şi evaluarea
stării tehnice a întreprinderii.
Orice relaţie comercială a întreprinderii implică un risc. Riscul poate proveni din cauza
unor factori endogeni sau din cauze exogene. Cunoaşterea performanţei economice a
întreprinderii, ca şi analiza unor informaţii despre bonitatea partenerilor de afaceri, stau la baza
elaborării programelor de producţie, a organizării şi funcţionalităţii fluxurilor materiale şi
financiare. Informaţiile despre performanţa economică şi bonitatea întreprinderilor pot asigura
evitarea riscului şi luarea unor decizii corecte.
Analiza principalilor indicatori este prezentată în următorul tabel:
Tabelul 2.5 Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Exerciţiul financiar
Indicatori
2006 2007 2008
Indicatori de lichiditate
Active curente 2,82 1.86 1.49
Lichiditate imediată 2,17 1.11 0.79
Indicatori de risc
Gradul de îndatorare (%) 0,18% 0.22% 11.09%
Indicatori ai profitabilităţii
Rezultatul pe acţiune (RON/ acţiune) 0.0405 0.0314 0.018
Rata profitului (%) 40.81% 363.97% 107.07%

Formule de calcul folosite:


Lichiditatea imediată= (Active curente- Stocuri)/ Datorii curente
Gradul de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu* 100
Rezultatul pe acţiune= Profit net/ Număr de acţiuni
Rata profitului= Profit net/ Cifra vânzărilor* 100
Fond de rulment = Surse pemanente - Alocări permanente
Grafic privind analiza indicatorilor de lichiditate:
Fig. 2.1 Evoluţia indicatorilor de lichiditate

25
Din analiza indicatorilor de lichiditate se constată o descreştere a activelor curente în
2007 şi 2008 faţă de 2006, însă aceasta depăşeşte valoarea 1 ceea ce înseamnă că s-a menţinut
marja de siguranţă.
Scăderea indicatorului de lichiditate imediată poate conduce la urmatoarele probleme:
intrarea in incapacitatea de plată, pierderea pieţei, posibile procese de executare silită solicitate
de catre furnizori neplătiţi, blocarea conturilor bancare de către organele fiscale pentru plata
datoriilor către stat.
Se recomandă crearea unor strategii de păstrare a clienţilor vechi şi de atragere a unor
clienţi noi; reducerea imediată a datoriilor către furnizori şi către stat; reducerea nivelului
finanţării activităţii curente pe baza creditelor bancare. Grafic privind evoluţia gradului de
îndatorare:
Fig. 2.2 Evoluţia gradului de îndatorare

Se constată o creştere a gradului de îndatorare în 2007 şi 2008, valoarea maximă


înregistrându-se in 2008 ca urmare a contractării, în luna octombrie, a unei linii de credit în
valoare de 375 mil de euro pe o perioada de trei ani. Creditul va fi folosit pentru acoperirea
nevoilor financiare ale Petrom.
Grafic privind evoluţia ratei profitului:
Fig. 2.3 Evoluţia ratei profitului

26
Rata profitului creşte in 2007 faţă de 2006 cu 323.16 puncte procentuale, iar in 2008 cu
66.26 puncte procentuale. Scopul urmărit este obţinerea unei rate a profitului progresivă.
Rezultatul pe acţiune se afla în descreştere înregistrându-se un rezultat pe acţiune în anul
2006 de 0.0405 lei/acţiune, în anul 2007 de 0.0314 lei/acţiune, iar în 2008, 0.018 lei/acţiune.
Graficul privind evoluţia rezultatului pe acţiune:
Fig 2.4 Evoluţia rezultatului pe acţiune

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND DETERMINAREA REZULTATULUI


EXERCIŢIULUI LA SC. PETROM SA

3.1 Organizarea contabilităţii cheltuielilor şi a veniturilor la SC. PETROM SA şi


modalitatea concretă de determinare a rezultatului

27
Contabilitatea se organizează şi se conduce în compartimente distincte, conduse de către
directorul financiar, Reinchard Plicher. Acesta are în subordine departamentele de: audit intern;
management de risc şi trezorerie; finanţe si controlling; administrarea proprietăţii imobiliare;
În cadrul compartimentelor economice îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate,
cu studii medii şi superioare.
Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine
directorului financiar, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această
funcţie, împreună cu personalul din subordine.
Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor
situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005, cu
modificările ulterioare, şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. Această
responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant
pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări
semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.
Întreaga activitate financiar-contabilă are în vedere respectarea următoarelor principii:
principiul prudenţei; principiul permanenţei metodelor; principiul continuităţii activităţii;
principiul independenţei exerciţiului; principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a
exerciţiului; principiul necompensării.
Contabilitatea S.C. PETROM S.A., ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi
control al patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea
informaţiilor referitoare la situaţia patrimoniului, a rezultatelor obţinute, atât pentru uz intern, cât
şi pentru relaţiile cu clienţii, cu băncile şi organele fiscale, etc.
SC PETROM SA conduce contabilitatea în partidă dublă, cu respectarea Normelor
Ministerului Finanţelor Publice, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru şi la finele anului
prezentând bilanţ contabil. Înregistrările în contabilitate se fac cronologic şi sistematic, potrivit
planului de conturi şi normelor în vigoare, orice operaţie patrimonială fiind consemnată într-un
document justificativ. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile şi imobile s-a efectuat la
valoarea de achiziţie, sau de producţie, după caz.
Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor se ţine pe feluri de venituri şi cheltuieli, în
funcţie de natura lor.
Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
Costurile de explorare şi evaluare sunt determinate pe baza succesului acestor operaţiuni.
Costurile aferente activităţiilor geologice şi geofizice sunt recunoscute direct ca şi cheltuieli

28
atunci când sunt efectuate. Costurile asociate activităţiilor de explorare şi evaluare sunt
recunoscute iniţial în categoria imobilizărilor corporale în curs de petrol şi gaze pentru începerea
producţiei până la determinarea viabilităţii din punct de vedere comercial a prospecţiunilor de
petrol şi gaze aferente. Dacă prospecţiunile sunt finalizate fără succes costurile asociate sunt
incluse în contul de profit şi pierdere al anului. Dacă prospecţiunile sunt considerate fiabile din
punct de vedere comercial, astfel de costuri vor fi transferate în categoria imobilizărilor
corporale de petrol şi gaze pentru începerea producţiei. Stadiul acestor prospecţiuni este revizuit
în mod regulat de către conducerea executivă.
Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit. Veniturile
sunt reduse corespunzător cu valoarea estimată a bunurilor înapoiate de clienţi, rabaturi şi alte
elemente similare.
Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când sunt indeplinite
următoarele condiţii:
 Compania a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din
proprietatea asupra bunurilor;

 Compania nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în cazul


deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;

 Mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

 Este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către societate;

 Costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

Veniturile aferente unui contract ce implică prestarea de servicii sunt recunoscute pe


măsura execuţiei contractului. Stadiul de execuţie a contractului se determină după cum
urmează:
 Taxele de instalare sunt recunoscute la venituri în funcţie de faza de execuţie a instalaţiei,
determinată ca raportul dintre timpul utilizat la data bilanţului şi total, timp necesar estimat
pentru execuţia lucrării;

 Onorariul aferent serviciilor incluse în preţul produselor vândute este înregistrat la


venituri în funcţie de proporţia costurilor aferente prestării serviciilor respective în costul total al
produselor vândute, luând în considerare tendinţele istorice ale serviciilor efectuate la vânzarea
bunurilor din trecut;

29
 Veniturile aferente unor contracte de durată şi valoare semnificative sunt recunoscute
conform prevederilor contractuale, în funcţie de numărul de ore de muncă prestate şi cheltuielile
directe efectuate.

Veniturile din chirii aferente investiţiilor imobiliare sunt recunoscute pe baza metodei
liniare pe durata contractului de închiriere.
Venitul din dobânzi este recunoscut în perioada la care acesta se referă.
Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale,
se întocmeşte balanţa sintetică de verificare, care, la rândul ei, are la bază balanţele analitice pe
conturi.
Deoarece societatea este listată la bursă are obligaţia de a respecta reglementări stricte.
SC Petrom SA întocmeste rapoarte anuale şi trimestriale conform prevederilor IFRS.
Determinarea lunară a rezultatelor generează realizarea următoarelor lucrări:

contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor obţinute în cursul fiecărei luni şi cumularea lor;

contabilizarea amortizării lunare a imobilizărilor; contabilizarea provizioanelor deductibile

lunar; delimitarea lunară a cheltuielilor şi veniturilor înregistrate în avans .

Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă soldul final al contului

de profit şi pierdere.

Tabelul 3.1 Contul de profit şi pierdere pe scurt


Contul de profit şi pierdere pe scurt (mil lei) 2007 2008
Cifra de afaceri netă 12.284 16.751
Variaţia stocurilor de produse finite – Sold C 121 366
Producţia imobilizată 22 142
Alte venituri de exploatare 58 140
Total venituri de exploatare 12.485 17.399
Cheltuieli cu materiile prime şi consumabile 3.158 5.112
Alte cheltuieli cu materialele 43 55
Cheltuieli cu utilităţile 450 539
Cheltuieli privind mărfurile 396 875
Cheltuieli cu personalul 1.658 2.329
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 1.146 2.256
Ajustarea valorii activelor circulante (35) 143
Alte cheltuieli de exploatare 3.746 4.137
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (42) 644
Total cheltuieli de exploatare 10.52 16.09
Profitul din exploatare 1.965 1.309
Rezultatul financiar 185 296
Profitul brut 2.15 1.605

30
Impozit pe profit 372 583
Profitul net 1.778 1.022
Pentru a stabili rezultatul exerciţiului se procedează la închiderea conturilor de cheltuieli
şi venituri. Folosind datele înregistrate în contul de profit şi pierdere, închiderea conturilor se
prezintă astfel:
 Închiderea conturilor de cheltuieli:
Profit şi pierderi = Conturi de cheltuieli din exploatare 16.09 mil lei
Profit şi pierderi = Conturi de cheltuieli financiare 1635.431 mil lei
 Închiderea conturilor de venituri:

Conturi de venituri din exploatare = Profit si pierderi 17.399 mil lei

Conturi de venituri financiare = Profit şi pierderi 1931.761 mil lei

 Determinarea rezultatului brut al exerciţiului:

Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar = 1.605 mil lei


 Impozitarea rezultatului brut al exerciţiului şi determinarea rezultatului net:
Impozit pe profit = (Rezultatul brut – venituri neimpozabile + cheltuieli
nedeductibile) * cota de impozit = 583 mil lei
Rezultatul net = Rezultatul brut – impozit pe profit = 1.022 mil lei
3.2 Monografie contabilă privind principalele operaţiuni referitoare la cheltuieli şi
venituri în luna decembrie 2008
Se dau în consum materii prime (ţiţei) pe baza bonului de consum nr 568:

601 = 301 1.252.300 lei


"Cheltuieli cu materiile "Materii
prime" prime"

Se înregistrează factură primita în data de 10.12.2008, valoare furnizor Electrica:


% = 401 Electrica 18703852.37 lei
605 “Furnizori” 15717523 lei
“Cheltuieli privind
energia şi apa”
4426 2986329.37 lei
“TVA deductibilă”

31
Pe baza situaţiilor privind vânzarile de carburanţi din staţiile Petrom din judeţul Braşov s-
au înregistrat venituri din vânzarea mărfurilor in valoare de 12635800 lei, TVA 19%. Se
descarcă gestiunea de mărfuri vândute în valoare de 9630000 lei.
411 = % 18703852.37 lei
“Clienţi” 707 15717523 lei
“Venituri din vânzarea mărfurilor”
4427
“TVA colectată” 2986329.37 lei

607 = 371 9630000 lei


“Cheltuieli “Mărfuri”
privind
mărfurile”

Se achită cu OP 12 factura primită de la Electrica:

401 Electrica = 5121 18703852.37 lei


“Furnizori” “Conturi curente la bănci”

Se constituie provizion pentru litigii cu angajaţii in valoare de 110785013.

6812 = 1511 110785013 lei


“Cheltuieli de exploatare “Provizioane pentru
privind provizioanele” litigii”

32
În data de 12.12.2008 se înregistrează fondul total de salarii în valoare de 151671634 lei
şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale.

641 = 421 151671634 lei


“Cheltuieli privind “Personal salarii
salariile” datorate”

Se înregistrează contribuţia anagajatului faţă de CAS (9.5%):

421 = 4312 14408805.23


“Personal salarii “Contribuţia personalului la lei
datorate” asigurările sociale”

Se înregistrează contribuţia angajatului faţă de fondul de şomaj (1%):

421 = 4372 1516716.34 lei


“Personal salarii “Contribuţia personalului la fondul
datorate de şomaj”

Se înregistrează contribuţia angajatului faţă de CASS (6.5%):

421 = 4314 9858656.21 lei


“Personal salarii “Contribuţia angajaţilor pentru
datorate”” asigurările sociale de sănatate”

33
Se înregistrează contribuţia angajatului faţă de impozit (16%):

421 = 444 24267461.44 lei


“Personal salarii “Impozit pe venituri de natura
datorate” salariilor”

Se înregistrează contribuţia anajatorului faţă de CAS (19.75%):

6451 = 4311 29955147.72 lei


“Contribuţia “Contribuţia unităţii la
unităţii la asigurarile sociale”
asigurarile sociale”

Se înregistrează contribuţia angajatorului faţă de CASS (7%):

6453 = 4313 10617014.38 lei


“Contribuţia “Contribuţia angajatorului
angajatorului pentru pentru asigurările sociale
asigurările sociale de de sănătate”
sănătate”

34
Se înregistrează contribuţia angajatorului faţă de fondul de şomaj (2%):

6452 = 4371 3033432.68 lei


“Contribuţia unităţii “Contribuţia unităţii la
la fondul de şomaj” fondul de şomaj”

Se înregistrează contribuţia privind indemnizaţiile pentru concedii medicale (0.75%):

6453 = 4313.1 1137537.26 lei


“Contribuţia angajatorului “Contribuţia
pentru asigurările sociale angajatorului pentru
de sănătate” asigurările sociale de
sănătate”

Se înregistreză contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale (0.25%)

6452 = 437.1 379179.09 lei


“Contribuţia unităţii “Contribuţia unităţii la
la fondul de şomaj” fondul de şomaj”

Se înregistrează fondul de accidente şi boli profesionale (0.5%)

35
6451 = 4311.1 758358.17 lei
“Contribuţia unităţii “Contribuţia unităţii la
la asigurarile sociale” asigurarile sociale”

Se înregistrează comisionul ITM (0.75%)

635 = 447 1137537.26 lei


“Cheltuieli cu alte impozite, “Fonduri speciale-taxe şi
taxe şi vărsăminte asimilate” vărsăminte asimilate”

În data de 24.12.2008 se plătesc din contul curent în lei cu OP numărul 123 contribuţiile
la bugetul statului, precum şi salariile.

% = 5121 248741479 lei


421 “Conturi curente la bănci” 151671634 lei
4312 14408805.23 lei
4372 1516716.34 lei
4314 9858656.21 lei
444 24267461.44 lei
4311 29955147.22 lei
4313 10617014.38 lei
4371 3033432.68 lei
4313.1 1137537.26 lei
4371.1 379179.09 lei
4311.1 758358.17 lei
447 1137537.26 lei

36
În data de 27.12.2008 se primeste factura nr 1689532, furnizor Compania Apa in valoare
de 2472163 lei, TVA 19%.
% = 401 Compania Apa 2941873.97 lei
605 “Furnizori” 2472163 lei
“Cheltuieli privind
energia şi apa”
4426 469710.97 lei
“TVA deductibilă”

Se înregistrează cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.


% = 281 97575034.42 lei
681 “Amortizări privind
“Cheltuieli de imobilizările
exploatare privind corporale”
amortizările”

Se înregistrează anularea unui provizion pentru clienţi incerţi în valoare de 10824097 lei.

491 = 7812 10824097 lei


“Provizioane pentru “Venituri din
deprecierea creanţelor” provizioane”

Se obţin Produse finite (carburanţi - benzină), costul de producţie fiind 6114532.57 lei.
345 = 711 6114532.57 l lei
“Produse finite” “Variaţia stocurilor”

Se înregistrează obţinerea unui utilaj realizat în regie proprie ce urmează a fi utilizat în


cadrul activităţii de producţie a societăţii având costul de producţie de 11835774.75 lei.

37
2131 = 722 6114532.57l lei
“Echipamente “Venituri din producţia de
tehnologice” imobilizări corporale”

Se înregistrează cheltuieli cu dobânzile în valoare de 9187635 lei , pentru un împrumut


acordat de un club de bănci de relaţie ale Petrom şi OMV, în calitate de acţionar majoritar, în
număr de cinci, care au reprezentanţe şi în România, respectiv Unicredit Bank Austria AG,
Credit Agricole Luxemburg S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
şi Société Générale Bank & Trust (SGBT).
666 = 1682 9187635 lei
“Cheltuieli privind “Dobânzi aferente
dobânzile” creditelor bancare pe
termen lung”

Se înregistrează venituri din titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului în
valoare de 127709.25 lei.
2634 = 7612 127709.25 lei
“Imobilizări “Venituri din interese de
financiare sub participare deţinute la
formă de interese societăţi din afara grupului”
de participare”

Se înregistrează venituri din interese de participare la entităţi din cadrul grupului în


valoare de 10512820 lei.

38
2634 = 7611 10512820 lei
“Imobilizări financiare “Venituri din interese de
sub formă de interese de participare deţinute la
participare” societăţi din cadrul grupului”

3.3 Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, determinarea rezultatului şi


impozitarea acestuia
3.3.1 Închiderea conturilor de venituri
Închiderea conturilor de venituri se face prin corespondenţă cu contul 121 „Profit şi
pierdere”, la sfârşitul lunii. La decontarea veniturilor, un specific aparte îl constituie contul
”Variaţia stocurilor”, după cum rezultă şi din contabilizarea acestora.
Contul 711 ”Variaţia stocurilor” poate prezenta atât sold debitor, cât şi sold creditor.
Soldul creditor reprezintă veniturile obţinute din creşterea stocurilor de produse fabricate şi
comenzi în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei faţă de începutul perioadei şi se va lua în
considerare la raportările fiscale în sensul adăugării la venituri din exploatare. Soldul debitor
evidenţiază o diminuare a veniturilor curente datorită scăderii stocurilor de produse fabricate şi
comenzi în curs de execuţie la sfârşitul perioadei faţă de începutul perioadei. În raportările
fiscale soldul debitor al acestuia diminuează celelalte venituri din exploatare.
La SC Petrom SA nu s-a înregistrat, în anul 2008, sold debitor al contului de variaţie a stocurilor.
Închiderea conturilor de venituri la sfârşitul lunii decembrie 2008:

% =121 20439669479 lei


701 15795814081 lei
707 954912376 lei
711 366871954 lei
722 142029297 lei
7588 139996979 lei
7813 12651207 lei
7814 144947509 lei
7812 903832700 lei
7612 1532511 lei
7611 174153842 lei
766 135263405 lei
768 1620812172 lei
7864 46851446 lei 3.3.2
Închiderea conturilor de cheltuieli

39
Pentru determinarea lunară a profitului sau pierderii, conturile de cheltuieli se închid provizoriu
prin rezultatul exerciţiului.
Închiderea lunară a conturilor de cheltuieli are în vedere soldul acestora la sfârşitul fiecărei
perioade. Colectarea cheltuielilor efectuate în cursul lunii presupune debitarea conturilor de cheltuieli
prin trecerea lor pe contul de profit şi pierdere.
Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul lunii decembrie 2008:

12
1 = % 18834106139 lei
601 1000385293 lei
602 4111921974 lei
602
8 54885214 lei
605 538886526 lei
607 874769042 lei
641 1820059602 lei
645 508895733 lei
681
3 2268743945 lei
681
4 288238885 lei
628 2896215547 lei
635 828870302 lei
658
8 411966770 lei
681
2 1547984039 lei
666 23563439 lei
668 1478115170 lei
686
4 180604658 lei

3.3.3 Determinarea rezultatului exerciţiului


În determinarea rezultatului exerciţiului se porneşte de la întocmirea T-ului contului 121
“Profit şi pierdere” pentru a se calcula soldul final al acestuia.
Dacă soldul final al contului 121 este debitor entitatea înregistrează un rezultat al
exerciţiului negativ, iar în sens invers se înregistrează profit, respectiv un rezultat pozitiv.
Fişa contului 121:
D 121 “Profit sau pierdere” C
Rulaj: 1000385293 Rulaj: 15795814081
4111921974 954912376
54885214 366871954
538886526 142029297

40
874769042 139996979
1820059602 12651207
508895733 144947509
2268743945 903832700
288238885 1532511
2896215547 174153842
828870302 135263405
411966770 1620812172
1547984039 46851446
23563439
1478115170
180604658
1883410613
Total sume debitoare: 9 Total sume creditoare: 20439669479
Sold final creditor: 1605563340 lei

3.4 Impozitarea rezultatului exerciţiului


Potrivit prevederilor legale, calculul impozitului pe profit se face cumulat, de la începutul anului
fiscal.
Impozitarea profitului cade sub incidenţa principiilor impunerii fiscale, care nu sunt concordante
cu principiile contabile general acceptate. Această diferenţă generează distincţia dintre rezultatul contabil
şi rezultatul fiscal. Rezultatul contabil, sub formă de profit sau pierdere, este reprezentat de soldul
creditor sau debitor al contului 121 „Profit şi pierdere”, în timp ce rezultatul fiscal, stabilit conform
prevederilor fiscale, reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscală a exerciţiului şi, în funcţie de
aceasta se calculează volumul impozitelor exigibile (sau rambursabile).
Modul specific de calcul şi impozitare a profitului în România generează la închiderea
exerciţiului financiar definirea în plan teoretic a relaţiei de calcul a profitului impozabil. În componenţa
cheltuielilor corespondente veniturilor realizate se includ şi cheltuielile cu impozitul pe profit calculat şi
evidenţiat (plătit) în cursul exerciţiului.
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite
elemente care nu sunt impozabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe
profit aflată în vigoare la data bilanţului.
Pentru calculul profitului impozabil la SC Petrom SA se utilizează următoarea formulă:
Profit impozabil = Profit brut – Deduceri + Cheltuieli nedeductibile - Amortizarea fiscală
a activelor imobilizate + Amortizarea contabilă a activelor imobilizate - Elemente neimpozabile
+ Elemente impozabile.
Astfel, valoarea deducerilor formată din venituri din diferenţe favorabile de valoare a
titlurilor de participare, venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere
este de 1.412.133.519 lei.

41
Cheltuielile nedeductibile în sumă de 3.705.524.061 sunt formate din: dobânzi, majorări
de întârziere, diferenţe nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoane juridice la
care se deţin participaţii, provizioane pentru clienţi incerţi, provizioanele pentru litigii, diferenţe
de curs valutar, cheltuieli de protocol nedeductibile.
Cheltuielile de protocol au fost deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra
diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor
impozabile.
Venituri impozabile: 16.515.018.370 lei
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile: 12.810.645.995 lei
Cheltuieli de protocol deductibile: 2%*(16.515.018.370-12.810.645.995)=740.874.475lei
Profit impozabil = 1605563340–1412133519+3705524061-1160516069+1170900413-
38752808-243718659 = 3.704.372.375 lei.
Impozit pe profit preliminar mai puţin cheltuieli de sponsorizare:
3.704.372.375*16% = 592.699.580 lei.
Cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit datorat, dacă totalul acestor
cheltuieli îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
 Sunt în limita a 3 din cifra de afaceri;
 Nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Cheltuielile de sponsorizare care se scad din impozitul pe profit datorat sunt în sumă de
20.672.898 lei.
La calculul impozitului pe profit de plată se adaugă pe langa impozitul pe profit
preliminar şi impozitul pe profit aferent perioadelor anterioare în valoare de 11.149.195 lei.
Astfel, impozitul pe profit de plată este egal cu 583.175.877 lei (impozit pe profit
preliminar mai puţin cheltuieli de sponsorizare - cheltuieli de sponsorizare + impozitul pe profit
aferent perioadelor anterioare).

Rezultatul net al exerciţiului se determină ca diferentă între rezultatul brut şi impozit pe


profit:
1.605.563.340 – 583.175.877 = 1.022.387.463 lei
Înregistrarea cheltuielii cu impozitul pe profit:
691 = 441 583175877 lei
“Cheltuieli cu impozitul pe “Impozit pe profit”
profit”

42
Închiderea contului de cheltuieli:
121 = 691 583175877 lei
“Repartizarea profitului” “Cheltuieli cu
impozitul pe profit”

3.5 Distribuirea profitului


Profit net de repartizat: 1022387463 lei.
Rezerva legală: 72045089 lei.
Profit de repartizat: 950342374 lei.
Înregistrări contabile privind distribuirea profitului:
Profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului financiar curent, repartizat la
rezerve legale, conform legii:
129 = 1061 72045089 lei
“Repartizarea “Rezerve legale”
profitului”

Închiderea contului pe seama rezultatului reportat:

121 = 1171 950342374 lei


„Profit sau pierdere” „Rezultatul reportat
reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”

43
Închiderea conturilor folosite la constituirea rezervei legale:

121 = 129 72045089 lei


„Profit sau pierdere” „Repartizarea profitului”

3.6 Analiza rezultatelor la SC Petrom SA


Analiza economică cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic,
respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute. Esenţialul în analiza economică îl
constituie luarea în considerare a relaţiilor structural funcţionale şi a celor de cauză-efect.
Analiza financiară foloseşte instrumente şi mijloace specifice adaptate scopului urmărit şi
conduce la diagnosticul financiar; parte a diagnosticului economico-financiar, alături de
diagnosticul contabil, fiind orientat în special spre rentabilitatea şi riscurile întreprinderii.
O analiză financiară efectuată în scopul realizării unui diagnostic financiar, care să
permită adoptarea unor decizii şi stabilirea unor previziuni financiare se bazează în primul rând
pe date şi informaţii provenite din situaţiile financiare ale întreprinderii.
Datele necesare elaborării diagnosticului performanţelor economice şi financiare ale
întreprinderii provin din Contul de profit şi pierdere, situaţie anuală elaborată conform
reglementărilor Directivei a IV-a a C.E.E. şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate(IAS 1).
3.6.1 Analiza şi diagnosticul cheltuieilor şi veniturilor
Contul de rezultat al exerciţiului furnizează date care pot fi analizate pentru a obţine
indicatori necesari gestiunii, prin amenajarea Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune
(Cascada SIG).
Soldurile în “Cascadă” permit evidenţierea legăturii dintre funcţiunea de exploatare şi
funcţiunea financiară a întreprinderii şi pot fi împărţite în două categorii: SIG – activitate şi SIG
– rentabilitate.
În partea finală a Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune se determină două
solduri reziduale de flux (Capacitatea de Autofinanţare şi Autofinanţarea), indicatori de interes
în analiza financiară prin semnificaţia şi utilitatea lor în aprecirea performanţelor financiare şi în
calculul unor rate financiare semnificative.

44
Din punctul de vedere al analizei economice, soldurile intermediare de gestiune
caracteristice exploatării sunt indicatorii valorici ai producţiei şi comercializării si anume: cifra
de afaceri, marja comercială, producţia exerciţiului şi valoarea adăugată.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:
Tabel 3.2 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

Nr. Solduri intermediare de Exerciţiul financiar


Crt. gestiune 2006 2007 2008
1 Vânzări de mărfuri (Vmf) 5599582622 488504995 954912376
2 Cheltuieli cu mărfurile (Ch.mf) 199372209 395873972 874769042
3 Marja comercială (Mc) (1-2) 5400210413 92631023 80143334
1179587341
4 Producţia vândută (Pv) 7478726193 3 15795814081
Cifra de afaceri netă (CA) 1307830881 1228437840
5 (1+4) 5 8 16750726457
6 Producţia stocată (Ps) -74581173 120783952 366871954
7 Producţia imobilizată (Pi) 26042948 22145515 142029297
Producţia exerciţiului (Pex) 1193880288
8 (4+6+7) 7430187968 0 16304715332
9 Consumuri intermediare (Ci) 6826293694 6372818895 8602294554
Valoarea adăugată (Va) (3+8-
10 9) 6004104687 5658615008 7782564112
11 Subvenţii de exploatare (+) 0 0 0
12 Alte impozite şi taxe (-) 727538747 601895562 828870302
13 Cheltuieli cu personalul (-) 1745267588 1657798742 2328955335
14 Excedentul brut din exploatare 3531298352 3398920704 4624738475
15 Alte venituri din exploatare (+) 386018992 57638849 139996979
16 Ajustări valori imobilizări (-) 789457461 1068500267 3043535453
17 Alte cheltuieli de exploatare (-) 350471594 423460856 411966770
18 Rezultatul din exploatare (RE) 2777388289 1964598430 1309233231
19 Venituri financiare (+) 517245405 498296964 1931761930
20 Cheltuieli financiare (-) 748466721 313268366 1635431821
21 Rezultatul financiar (Rfin) -231221316 185028598 296330109
Rezultatul curent (RC)
22 (18+21) 2546166973 2149627028 1605563340
23 Venituri extraordinare (+) 0 0 0
24 Cheltuieli extraordinare (-) 0 0 0
25 Rezultatul brut din exploatare 2546166973 2149627028 1605563340
26 Impozit pe profit (-) 260676770 371584727 583175877
27 Rezultatul net (RN) 2285490203 1778042301 1022387463
Analiza cifrei de afaceri
Cifra de afaceri (CA) exprimă volumul afacerilor realizate cu terţii cu ocazia activităţii
curente a întreprinderii şi se determină cu ajutorul relaţiei:
CA = Vânzări de mărfuri + Producţia vândută.

45
Evoluţia cifrei de afaceri este prezentată în următorul tabel:

Tabelul 3.3 Evoluţia cifrei de afaceri


Exerciţiul financiar Abateri (∆) Indici (%)
Indicatori 2007/ 2008/ 2007/ 2008/
(mil lei) 2006 2007 2008 2006 2007 2006 2007
Vânzări de
mărfuri 5599.58 488.505 954.912 -5111.1 466.41 8.724 195.5
Producţia
vândută 7478.73 11795.9 15795.8 4317.1 3999.9 157.7 133.9
Cifra de
afaceri netă 13078.3 12284.4 16750.7 -793.93 4466.3 93.93 136.4

Valoarea maximă a cifrei de afaceri se înregistrează în anul 2008 datorită unei creşteri
masive a producţiei vândute în 2008 raportând la anii precedenţi.
 Perioada 2006-2007

Modificarea absolută:
∆CA = CA 07 − CA 06 = -793.93 mil lei

Modificarea relativă:
CA07
I CA = * 100 = 93.929%
CA06
R↑CA = I CA −100 = 93.929% - 100% = -6.071%

Factorii de influenţă ai cifrei de afaceri sunt producţia vândută şi veniturile din vânzarea
mărfurilor astfel:
∆CA = ∆Qv + ∆Vmf , în care :

∆Qv = Qv 07 − Qv 06 = +4317.1mil lei

∆Vmf = Vmf 07 −Vmf 06 = -5111.1mil lei


Prin însumare se verifică egalitatea :
∆CA = ∆Qv + ∆Vmf = 4317.1+ (-5111) = -793.93 mil lei

Scăderea cifrei de afaceri cu 6.071% s-a datorat diminuării veniturilor din vânzarea
mărfurilor cu 5111.1 mil lei, indicator cu influenţa cea mai mare, astfel încât creşterea producţiei
exerciţiul cu 4317.1 mil lei nu a fost suficientă pentru obţinerea unei variaţii absolute pozitivă.
 Perioada 2007–2008

Modificarea absolută a cifrei de afaceri:

46
∆CA = CA 08 − CA 07 = 4466.35 mil lei

Modificarea relativă a cifrei de afaceri :


CA08
I CA = * 100 = 136.357%
CA07
R↑CA = I CA −100 = 136.357%- 100% = +36.357%

Factorii de influenţă ai cifrei de afaceri sunt producţia vândută şi veniturile din vânzarea
mărfurilor astfel:
∆CA = ∆Qv + ∆Vmf în care :
∆Qv = Qv 08 − Qv 07 = +3999.94 mil lei

∆Vmf = Vmf 08 −Vmf 07 = +466.41mil lei


Prin însumare se verifică egalitatea:
∆CA = ∆Qv + ∆Vmf = 3999.94 + 466.41 = 4466.35mil lei

Creşterea cifrei de afaceri în 2008 faţă de 2007 cu 4.466.348.049, respectiv 36.357% a fost
determinată de mediului favorabil al preţurilor la ţiţei, precum și creșterii vânzărilor de combustibili (atât
pe piaţa internă cât și la export).
Graficul evoluţiei cifrei de afacerii:
Fig. 3.1 Evoluţia cifrei de afaceri

Din graficul cifrei de afaceri netă se constată faptul că anul 2007 a fost anul cu cifra de
afaceri cea mai scăzută, la polul opus aflându-se anul 2008.
3.6.2 Analiza şi diagnosticul rezultatului exerciţiului
Analiza rezultatului din exploatare
Rezultatul din exploatare este dominant în rezultatul brut al exerciţiului, caracterizează în
mărime absolută rentabilitatea activităţii curente a întreprinderii şi este calculat cu ajutorul
relaţiei:
 Ch exp 
R exp =V exp −Ch exp = V exp 
1 − V exp 
 = V exp ⋅ R
 

47
R = 1 – I = Rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare.
Rezultatul din exploatare prezintă următoarea evoluţie:
Tabelul 3.4 Evoluţia rezultatului din exploatare
Exerciţiul financiar Abateri (∆) Indici (%)
Indicatori 2007/ 2008/ 2007/ 2008/
(mil lei) 2006 2007 2008 2006 2007 2006 2007
Venituri
din exploatare
-total 13415.79 12484.95 17399.62 -930.84 4914.68 0.93 1.39
Cheltuieli
de exploatare -
total 10638.4 10520.35 16090.39 -118.05 5570.04 0.99 1.53
Rezultatul din
exploatare
(Rexp) 2777.388 1964.598 1309.233 -812.79 -655.37 0.71 0.67
I = Ch exp
/Vexp 0.792976 0.842643 0.924755 0.049 0.08211 1.06 1.1
R = 100 - I 0.207024 0.157357 0.075245 -0.0497 -0.0821 0.76 0.48
Rexp = Vexp · R 2777.388 1964.598 1309.233 -812.79 -655.37 0.71 0.67

 Perioada 2006-2007

Modificarea absolută:
∆Rexp = Rexp07 - Rexp06 = -812.79 mil lei
∆Rexp = Vexp07 * R07 - Vexp06 * R06 = 12484.95 * 0.157357 - 13415.79 * 0.207024 = -812.79 mil
lei
Factorii de influenţă ai rezultatului din exploatare sunt veniturile din exploatare şi rata de
eficienţă a cheltuielilor din exploatare.
∆Rexp = ∆Vexp + ∆R
∆Vexp = (Vexp07 – Vexp06) * R06 = - 192.71mil lei
∆R = Vexp07 * (R07 – R06) = - 620.08 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆Rexp = ∆Vexp + ∆R = - 192.71+ (- 620.08) = -812.79 mil lei.
Raportând rezultatul din exploatare din anul 2007 la cel din anul 2006 s-a constatat o
micşorare a rezultatului cu 812.79 milioane lei. Influenţele se simt atât din partea veniturilor cât
şi din partea cheltuielilor din exploatare.
 Perioada 2007 - 2008

Modificarea absolută:
∆Rexp = Rexp08 - Rexp07 = -655.37 mil lei

48
∆Rexp=Vexp08*R08 -Vexp07*R07=17399.62*0.075245-12484.95*0.15735 = -655.37 mil lei
Factorii de influenţă ai rezultatului din exploatare sunt veniturile din exploatare şi rata de
eficienţă a cheltuielilor din exploatare.
∆Rexp = ∆Vexp + ∆R
∆Vexp = (Vexp08 – Vexp07) * R07 = + 773.36 mil lei
∆R = Vexp08 * (R08 – R07) = -1428.726 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆Rexp = ∆Vexp + ∆Chexp = 773.36 + -1428.726) = -655.37 mil lei.
S-a constatat o scădere a rezultatului din exploatare in 2008 fata de 2007 cu 655.37 mil
lei, fapt ce se datorează creşterii cheltuielilor din exploatare cu 53% faţă de 2007, însumând 16 mld lei, în
principal ca urmare a creșterii costurilor cu materiile prime, efect al preţurilor mai mari la ţiţeiul de
import și a costurilor ridicate cu personalul. Cheltuielile de operare au crescut de asemenea și ca urmare a
creșterii activelor corporale și necorporale determinată de investiţiile semnificative și de reducerea valorii
contabile nete a rafinăriei Arpechim. În plus, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli au crescut
semnificativ în cursului anului, ca urmare a necesităţii de a constitui provizioane adiţionale pentru
litigiile cu angajaţii.
Graficul evoluţiei rezultatului din exploatare:
Fig. 3.2 Evoluţia rezultatului din exploatare

Analiza rezultatului financiar


Evoluţia rezultatului financiar, şi indicatorii care o influenţează sunt prezentaţi în
următorul tabel:
Tabelul 3.5 Evoluţia rezultatului financiar
Exerciţiul financiar Abateri (∆) Indici (%)
Indicatori 2007/ 2008/ 2007/ 2008/
(mil lei) 2006 2007 2008 2006 2007 2006 2007
Venituri
financiare 517.24 498.297 1931.76 -18.948 1433.46 96.34 387.7

49
Cheltuieli
financiare 748.46 313.268 1635.43 -435.2 1322.16 41.85 522.1
Rezultatul
financiar -231.22 185.029 296.33 416.25 111.30 -80 160.2
I=
Chfin
/Vfin 1.45 0.63 0.85 -0.82 0.21792 43.45 134.7
R = 100 - I -0.45 0.37 0.15 0.82 -0.2179 -83.1 41.31
Rfin =
Vfin · R -231.22 185.029 296.33 416.25 111.30 -80 160.2

 Perioada 2006-2007

Modificarea absolută:
∆Rfin = Rfin07 – Rfin06 = 416.25 mil lei
Modificarea relativă:
Rfin 07
I Rfin = * 100 = -80%
Rfin 06
R↑Rfin = I Rfin −100 = -180%

Factorii de influenţă ai rezultatului financiar sunt veniturile financiare şi rata de eficienţa


a cheltuielilor financiare.
∆Rfin = ∆Vfin + ∆R
∆Vfin = (Vfin07 – Vfin06) * R06 = 8.47 mil lei
∆R = Vfin07 * (R07 – R06) = 407.78 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆Rfin = ∆Vfin + ∆R = 8.47 + 407.78 = 416.25 mil lei.
Rezultatul financiar al Petrom SA s-a îmbunătăţit, de la nivelul negativ de 231 mil lei în
2006, la unul pozitiv de 185 mil lei în 2007, în principal datorită veniturilor din diferenţele de
curs valutar precum şi a provizioanelor constituite în 2006 pentru investiţiile financiare, care nu
s-au mai constituit în 2007.
 Perioada 2007-2008

Modificarea absolută:
∆Rfin = Rfin08 – Rfin07 = 111.30 mil lei
Modificarea relativă:
Rfin 08
I Rfin = * 100 = 160.2%
Rfin 07
R↑Rfin = I Rfin −100 = +60.2%

50
Factorii de influenţă ai rezultatului financiar sunt veniturile financiare şi rata de eficienţa
a cheltuielilor financiare.
∆Rfin = ∆Vfin + ∆R
∆Vfin = (Vfin08 – Vfin07) * R07 = 532.28 mil lei
∆R = Vfin08 * (R08 – R07) = -420.98 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆Rfin = ∆Vfin + ∆R = 532.28+(-420.98) = 111.30 mil lei.
S-a obţinut o imbunătăţire a rezultatului financiar in 2008 fata de 2007 ajungând la valoarea de
296 mil lei, faţă de 185 mil lei în 2007, în principal datorită nivelului mai mare al dividendelor încasate și
câștigului din evoluţia ratei de schimb valutar. Graficul evoluţiei rezultatului financiar:
Fig. 3.3 Evoluţia rezultatului financiar

Analiza rezultatului exerciţiului


Evoluţia rezultatului exerciţiului şi indicatorii care o influenţează sunt prezentaţi în
următorul tabel:
Tabelul 3.6 Indicatori privind rezultatul curent
Indicatori
(mil lei) Exerciţiul financiar Abateri (∆) Indici (%)
2007/ 2008/ 2007/ 2008/
2006 2007 2008 2006 2007 2006 2007
Rezultatul din
exploatare 2777.39 1964.6 1309.23 -812.79 -655.37 70.74 66.64
Venituri
financiare 517.245 498.29 1931.76 -18.948 1433.46 96.34 387.7
Cheltuieli
financiare 748.467 313.26 1635.43 -435.2 1322.16 41.85 522.1
Rezultatul
financiar -231.22 185.02 296.33 416.25 111.302 -80 160.2
Rezultatul
curent 2546.17 2149.63 1605.56 -396.54 -544.06 84.43 74.69
Venituri
extraordinare 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
extraordinare 0 0 0 0 0 0 0

51
Rezultatul
exerciţiului 2546.17 2149.63 1605.56 -396.54 -544.06 84.43 74.69
Rezultatul exerciţiului se calculează ca suma între rezultatului de exploatare, financiar si
cel extraordinar astfel:
Rex = Rexp + Rfin + Rextr.
Având în vedere ca în toţi cei trei anii supuşi analizei economico-financiare rezultatul
extraordinar este nul acesta va fi ignorat in calculul influenţelor rezultatulului exerciţiului.
Astfel se va menţine ca model de analiza acelaşi model folosit în calculul rezultatului curent, şi
anume: RC = Rexp + Rfin.
 Perioada 2006-2007

Modificarea absolută:
∆REx = REx07 – REx06 = -396.54 mil lei
Modificarea relativă:
REx 07
I REx = * 100 = + 84.43%
REx 06
R↑REx = I REx −100 = - 15.57%

Factorii de influenţă ai rezultatului sunt rezultatul din exploatare si rezultatul financiar.


∆REx = ∆Rexp + ∆Rfin
∆Rexp = Rexp07 – Rexp06 = -812.79 mil lei
∆Rfin = Rfin07 – Rfin06 = 416.25 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆REx = ∆Rexp + ∆Rfin = -812.79 + 416.25 = -396.54 mil lei
Rezultatul execiţiului a scăzut in 2007 faţă de 2006 cu 15.57% datorită scăderii
rezultatului din exploatare în 2007 faţă de 2006 cu 812.97 miloane lei, creşterea rezultatului
financiar (416.25 milioane lei) fiind insuficientă pentru acoperirea priederilor din exploatare.
 Perioada 2007-2008

Modificarea absolută:
∆REx = REx08 – REx07 = -544.06 mil lei
Modificarea relativă:
REx 08
I REx = * 100 = + 74.69%
REx 07
R↑REx = I REx −100 = - 25.31%

Factorii de influenţă ai rezultatului sunt rezultatul din exploatare si rezultatul financiar.

52
∆REx = ∆Rexp + ∆Rfin
∆Rexp = Rexp08 – Rexp07 = -655.37 mil lei
∆Rfin = Rfin08 – Rfin07 = +111.302 mil lei
Prin însumare se verifică egalitatea :
∆REx = ∆Rexp + ∆Rfin = -655.37 + 111.302 = -544.06 mil lei
Rezultatul exerciţiului a scăzut in 2008 faţă de 2007 cu 25.31%. Influenţa cea mai mare
şi totodată negativă a avut-o rezultatul din exploatare înregistrându-se o scadere de 655.37
milioane lei, astfel încât influenţa pozitiva obţinută de rezultatul financiar, şi anume 111.302
milioane lei, nu a fost suficientă pentru acoperirea pierderii din exploatare.
Graficul evoluţiei rezultatului exerciţiului:
Fig. 3.4 Evoluţia rezultatului exerciţiului

3.7 Aplicaţie informatică pentru gestiunea şi contabilitatea salariilor şi evidenţa


personalului la SC Petrom SA

3.7.1 Obiectivele aplicaţiei


Aplicaţia informatică privind gestiunea salariilor şi evidenţa personalului rezolvă într-o
manieră simplă problemele legate de calculul salariilor şi obţinerea raportărilor necesare în orice
întreprindere. Evidenţa angajaţilor se ţine pe departamente fiecare indeplinind obligaţiile
prevăzute în fişa postului.
Scopul acestei aplicaţii este de a obţine informaţii despre salariaţii societăţii comerciale,
calculul salariilor, a reţinerilor din salarii cu referire directă la contribuţiile şi celorlalte datorii
sociale cuvenite bugetului asigurărilor sociale, calculul orelor efectiv lucrate de angajaţi precum
şi veniturile lunare ale acestora. În plus se pot obţine diferite raportări privind numărul total al
salariaţiilor, numărul salariaţiilor de sex feminin.

53
CAPITLOLUL 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Furnizarea de informaţii despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma desfăşurării
activităţii sale pentru îndeplinirea obiectului său de activitate revin situaţiilor financiare anuale
ale SC Petrom SA.
Cu ajutorul Contului de profit şi pierdere s-a efectuat analiza Tabloului Soldurilor
Intermediare de Gestiune şi evoluţia lor pe cei trei ani supuşi analizei 2006, 2007 şi 2008.
S-a efectuat analiza şi diagnosticul cifrei de afaceri obţinându-se o creştere de 36.35% in
2008 faţă de 2007 însumând 16.751 mil lei, datorită mediului favorabil al preţurilor la ţiţei, precum și
creșterii vânzărilor de combustibili (atât pe piaţa internă cât și la export. În 2007 cifra de afaceri a
companiei a scăzut faţă de anul precedent cu 6%, în special din cauza preţurilor şi a volumului
mai mic al vânzărilor. Se recomandă:
 Intensificarea activităţii promoţionale cum ar fi oferirea de gratuităţii la anumite intervale
de timp (un plin gratuit la fiecare 15 minute în staţiile Petrom) sau oferirea de discount-uri
clienţilor vechi, produse promoţionale pentru clienţii noi, campanii publicitare agresive, crearea
unor departamente speciale pentru relaţiile cu clienţii)
 Modernizarea sondelor pentru a reduce costurile şi a spori calitatea produselor, creşterea
preţurilor având în vedere îmbunătăţirea calităţii produselor;
 Cresterea producţiei de hidrocarburi
În analiza şi diagnosticul evoluţiei rezultatului exerciţiului s-a pornit de la analiza
rezultatului din exploatare. S-a constatat o scadere a rezultatului din exploatare in 2008 fata de
2007 cu 655.37 mil lei, fapt ce se datoreaza cresterii cheltuielilor din exploatare cu 53% faţă de 2007,
însumând 16 mld lei, în principal ca urmare a creșterii costurilor cu materiile prime, efect al preţurilor
mai mari la ţiţeiul de import și a costurilor ridicate cu personalul. Cheltuielile de operare au crescut de
asemenea și ca urmare a creșterii activelor corporale și necorporale determinată de investiţiile
semnificative și de reducerea valorii contabile nete a rafinăriei Arpechim. În plus, provizioanele pentru
riscuri și cheltuieli au crescut semnificativ în cursului anului, ca urmare a necesităţii de a constitui
provizioane adiţionale pentru litigiile cu angajaţii.
Raportând rezultatul din exploatare din anul 2007 la cel din anul 2006 s-a constatat o
micşorare a rezultatului cu 812.79 milioane lei. Influenţele se simt atât din partea veniturilor cât
şi din partea cheltuielilor din exploatare.
Veniturile din exploatare au scăzut în 2007, ca urmare a nivelului mai scăzut al
vânzărilor de active, fiind compensate parţial de veniturile rezultate din mişcarea stocurilor.
Cheltuielile din exploatare au scăzut cu 1% în 2007, fiind influenţate în special de
scăderea cheltuielilor cu materiile prime (urmare a scăderii nivelului importurilor de ţiţei)

57
şi cu utilităţile (urmare a renegocierii contractelor), de deducerea provizioanelor (datorită
îmbunătăţirii managementului de risc de credit), precum şi a cheltuielilor de personal, urmare a
reducerii numărului de angajaţi prin programul de restructurare. Aceste efecte pozitive asupra
cheltuielilor din exploatare au fost contrabalansate de cheltuielile ridicate cu serviciile furnizate
de terţi şi de deprecierea mai ridicată a imobilizărilor corporale şi necorporale.
Se recomandă:
 Stoparea mişcării personalului prin oferirea de servicii exclusive cum ar fi
organizarea unei tabere de vară pentru copii angajaţiilor Petrom sau îmbunătăţirea calităţii şi
eficacităţii activităţiilor medicale prin înfiinţarea unei regii proprii de cabinete medicale ;
 Crearea ideilor conform căreia fiecare angajat este parte integrantă a companiei
prin implicarea fizică a acestora în acţiuni umanitare cum ar fi donarea de sânge sau plantarea de
arbori ;
 O nouă structură și noi proceduri, cu scopul de a optimiza administrarea vehiculelor, de a
spori eficiența și de a crește performanţa.
 Modernizarea echipamentelor de mutare a sondelor pentru reducerea timpului
aferent acestor operaţii;
 Crearea unui departament privind instruirea şi dezvoltarea personalului cu
programe de instruire care pot fi accesate în orice moment cu scopul de a identifica şi de a
menţine în companie personalul cu capacităţi remarcabile;
 Furnizarea unor noi tipuri de energie cum ar fi cea din surse regenerabile (energie
geotermală).
Analiza şi diagnosticul rezultatului financiar a condus la obţinerea unei îmbunătăţiri a
acestuia în 2008 faţă de 2007 ajungând la valoarea de 296 mil lei, faţă de 185 mil lei în 2007, în principal
datorită nivelului mai mare al dividendelor încasate și câștigului din evoluţia ratei de schimb valutar.
Rezultatul financiar al Petrom SA s-a îmbunătăţit, de la nivelul negativ de 231 mil lei în 2006, la
unul pozitiv de 185 mil lei în 2007, în principal datorită veniturilor din diferenţele de curs valutar
precum şi a provizioanelor constituite în 2006 pentru investiţiile financiare, care nu s-au mai
constituit în 2007.
După analiza rezultatului din exploatare şi a celui financiar a urmat analiza şi
diagnosticul rezultatului exercitiului precum şi a influenţelor acestuia. Datorită faptului că
variaţia rezultatului extraordinar este nulă în toţi cei trei ani supuşi analizei, acest indicator nu s-
a luat în considerare, ca urmare modelul de analiză al rezultatului exerciţiului fiind acelaşi cu cel
al rezultatului curent.

58
Rezultatul exercitiului a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 25,31% ca urmare a influenţeler
celor două tipuri de rezultate implicate în calculul acestuia. Deși profitul brut a înregistrat o scădere de
544 mil lei în 2008, ajungând la 1.605 mil lei, impozitul pe profit a crescut, ca urmare a cheltuielilor
nedeductibile legate de deprecieri și provizioane.
În anul 2007 s-a inregistrat o scădere a rezultatului exerciţiului cu 25.31% ca urmare a
scăderi rezultatului din exploatare cu 812.79 milioane lei. În 2007, impozitul pe profit a crescut
cu 111 mil lei, însumând 372 mil lei, ca urmare a eliminării în 2007 a cotei geologice (facilitate
fiscală acordată până în 2006). Recomandări:
 Acordarea unei atenţii deosebite gestionării resurselor umane prin înfiinţarea unor
programe de pregătire profesională în cadrul firmei, realizarea unei diagnoze privind cultura
organizaţională, dezvoltarea unui program de optimizare a acesteia, precum și a unui program de
management al talentelor, astfel incât să obţină o productivitate a muncii cât mai mare şi să evite
pe cât posibil creşteri exponenţiale ale elementelor de cheltuieli şi mai ales a cheltuielilor de
personal care deţin o pondere însemnată în total cheltuieli din exploatare;
 Modernizarea echipamentelor folosite în activitatea de exploatare cum ar fi:
vehicule de mutat sondele, modernizarea sondelor, punerea în aplicare a unui sistem de
monitorizare a energiei, cu scopul de a micşora cheltuielile din exploatare şi a evita risipa.
Se consideră că efectuarea acestor analize sunt concludente atat pentru compartimentul
de management al societăţii Petrom cât şi pentru utilizatorii externi ai informaţiilor economice.

59
BIBLIOGRAFIE

 Feleagă Nicolae, Liliana Malciu, Ştefan Bunea, “Bazele contabilităţii”, Ed. Economică,
Bucureşti, 2002
 Feleagă Niculae, Malciu Liliana, “Politici şi opţiuni contabile”, Editura Economică, 2005

 Pătruţ Vasile, “Contabilitatea întreprinderii”, Editura Alma Mater, 2002

 Petrescu Silvia “Diagnostic economic-financiar.Metodologie.Studii de caz”, Editura


Sedcom Libris , Iaşi, 2004

 Prof. Univ. Dr. Pântea Iacob Petru, Prof. Univ. Dr. Bodea Gheorghe, “Contabilitate
financiară românească conformă cu Directivele Europene – ediţia a III a”, Editura Intelcredo,
Deva, 2008

 Prof. Univ. Dr. Creţoiu Gheorghe, Prof. Univ. Dr. Bucur Ion, “Contabilitate.Fundamente
şi noul cadru juridic”, Editura C.H Beck, Bucureşti, 2007

 Ristea Mihai, Olimid Lavinia, Calu Daniela Artemisa, “Sisteme contabile comparate”,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2006

 Ristea Mihai, Oprea Catalin, “Bazele contabilităţii”, Ed. Natională, Bucureşti, 2000

 Vâlceanu Gheorghe, Robu Vasile, Georgescu Nicolae “Analiza economico - financiară”,


Editura Economică, Bucureşti, 2005

 Codul Fiscal ediţia a XI a- 9 ianuarie 2009, Editura Best Publishing Romania

 Legea 82 / 1991, Legea contabilităţii, republicată în 2008

 OMFP nr. 1752 din 2005

 Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice


Europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1752, din 17 noiembrie 2005, publicate în Monitorul
Oficial al României nr. 1080 bis, din 30 noiembrie 2005.

 Revista CECCAR Nr10, Octombrie, 2006

 Raport anual pe anul 2007 al activităţii societăţii Petrom

60
 Raport anual pe anul 2008 al activităţii societăţii Petrom

 Cursuri analiză economico-financiară I şi II

61

S-ar putea să vă placă și