Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2020-2021


Limba și literatură română

Varianta 5
Data susținerii:___________

COMISIA DE CORECTARE ȘI CONTESTAȚIE


Nota 1 Nota 2 Nota contestație

Prof........................ Prof........................ Prof........................

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Pagina 1 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


Varianta 5
Subiectul I ____ 70 de puncte
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1

Leul s-a-mbrăcat odată


Într-o piele de măgar,
Să colinde țara toată
Din hotar până-n hotar,
Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)
Cu noroadele-i blajine de supuși rumegători.
Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng
Ca un biet măgar nătâng,
Niște lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
Și-ntr-o clipă îl înșfacă, grămădindu-l la mijloc.
— Stați, mișeilor! Ajunge, — că vă rup în dinți acuși!
(Strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată.)
Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?…
Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată,
Și de frică se făcură mici, ca niște cățeluși.
— O, măria-ta! Iertare!
Zise cel mai diplomat, —
Semănai așa de tare
C-un măgar adevărat!…

George Topîrceanu, Leul deghizat

Pagina 2 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


Textul 2

 Fabula este o operă literară epică, în versuri


sau proză, în care, prin intermediul unor
necuvântătoare, obiecte, plante sau fenomene
ale naturii, personificate, se prezintă defecte
omeneşti, cu scopul de a fi îndreptate.
 Acest tip de scriere narativă prezintă o structură
specifică: prima parte, în care este inserată
întâmplarea propriu-zisă, și cea de a doua parte
cuprinde morala/învățătura desprinsă din text.
Morala poate fi implicită și explicită.
În general, fabula întrunește caracteristici precum:
1. Alegoria și personificarea, folosite ca figuri de
stil (procedee de expresivitate);
2. Dialogul și narațiunea ca moduri de expunere;
3. Prezența personajelor personificate;
4. Existența, la nivelul textului, a moralei.
 Dintre cei mai cunoscuți și reprezentativi autori
fabuliști pot fi enumerați: Grigore Alexandresu,
Alecu Donici, George Topîrceanu, Jean de La
Fontaine, Esop etc. Grigore Alexandrescu

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Notează alte două nume de animale, amintite în textul literar citat, pe lângă Leu.
2 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Leul se îmbracă în:


a) Blană de urs.
b) Piele de vulpe.
c) Cojoc ciobănesc.
d) Pele de măgar.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

Pagina 3 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


3. Din versurile 3, 4, 5 și 6 reiese:
a) Vânatul animalelor din pădure.
b) Dorința Leului de a descoperi atitudinea lupilor față de supuși.
c) O plimbare cu lupii pentru relaxare.
d) Colindatul în prag de sărbători.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

4. Din textul literar narativ în versuri, ,,Leul deghizat”, scris de George Topîrceanu, poate fi
evidențiat:
a) Lupta animalelor sălbatice pentru putere.
b) Excursia leului și a lupilor.
c) Legea junglei .
d) Comportamentul oamenilor în raport cu subordonații lor.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunț Corect Incorect
,,-Stați, mișeilor, ajunge...!” sunt cuvintele măgarului.
Lupii, deranjați de Leu, s-au luat și de el.
De frică, lupii se făcură ca niște iepurași.
Scopul unei fabule este să corecteze defecte omenești.
Morala nu este echivalentul învățăturii în fabulă.
Textul narativ literar în versuri include și personaje.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:
6 puncte
a) ,,Acest tip de scriere narativă prezintă o structură specifică: prima parte, în care este inserată
întâmplarea propriu-zisă, și cea de a doua parte cuprinde morala/învățătura desprinsă din
text.”
b) ,, Niște lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
Și-ntr-o clipă îl înșfacă, grămădindu-l la mijloc..”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 4 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, între fragmentul din opera
literară ,,Leul deghizat”, de George Topîrceanu și fragmentul textului nonliterar 2.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Crezi că inițiativa Leului poate determina schimbarea de comportament a lupilor?


Justifică-ți răspunsul, în 50-80 de cuvinte, valorificând textul dat.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din opera literară ,,Leul deghizat”, de George Topîrceanu, cu un alt text
literar studiat sau citit ca lectură suplimentară, în 50-80 de cuvinte, prezentând o asemănare
și o deosebire dintre ele. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 5 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Desparte în silabe cuvintele următoare, încercuind silaba accentuată: ,,cunoscând” și


,,desprinsă”.
2 puncte
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Familia lexicală pentru termenul ,,mijloc” este cuprinsă în seria:


a) Jumătate, mijlociu, mediu, mediere.
b) Mijlocuț, mijlociu, mijlocie miji.
c) Mijlociu, mijlocitor, mijlocuț, mijloc.
d) Mijlocire, mijlociu, mijloace, nemijlocit.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

3. Rescrie enunțul „Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?.”, înlocuind ,,Astfel” cu
un sinonim și ,,mei” cu un antonim, în contextul dat.
4 puncte
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei verbe la forme verbale diferite, precizând felul
acestora.
6 puncte
,,— Stați, mișeilor! Ajunge, — că vă rup în dinți acuși!
(Strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată.).”
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________

Pagina 6 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


5. Transformă construcția activă din enunțul ,,Leul începe să colinde toată țara.” într-o
construcție pasivă, respectând acordul și normele ortografice. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț exclamativ, în care pronumele posesiv ,,meu” să îndeplinească


funcția sintactică de nume predicativ și un enunț asertiv în care adverbul ,,astfel” să aibă
funcția sintactică de circumstanțial de mod.
6 puncte

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând cuvintele unei educatoare
pentru copiii ei punând forma corectă a cuvintelor, indicate între paranteze.
6 puncte
________________ (învățătură, articulat nehotărât, la numărul singular) bine înțeleasă
________________ (a aduce, viitor-standard, persoana a III-a singular) multe beneficii în viitorul
și _____________ (carieră, articulat hotărât, la numărul singular) tuturor.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Imaginează-ți că ai fost selectat un personaj de fabulă în piesa de teatru a școlii tale.
Redactează o notă de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să descrii emoțiile/sentimentele,
trăite în timpul jucării piesei. În cadrul compunerii, vei prezenta o secvență narativă, una
descriptivă și una explicativă. Data redactării jurnalului este 17 noiembrie 2020.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența
textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
Pagina 7 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pagina 8 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 9 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română