Sunteți pe pagina 1din 6

Test

Curs 1:
Alegeţi varianta corectă!
 
1.Reprezintă element structural al normei juridice:
a) subiectele;
b) ipoteza; √
c) obiectul;
d) conţinutul;
e)evenimentul.
 
2. Înlocuiesc voinţa neexprimată a părţilor cu privire la conduita de urmat:
a) nomele onerative;
b) normele prohibitive;
c) normele supletive;√
d) normele de recomandare;
e) normele permisive.
 
3. Dreptul afacerilor aparţine:
a) dreptului privat√
b) dreptului public
c) este un drept mixt
 
4. După cum pot fi înlocuite sau nu în executarea unei obligaţii, fără a afecta valabilitatea plăţii,
bunurile se clasifică în:
a. bunuri fungibile şi bunuri nefungibile;√
b. bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere;
c. bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile.
 
5. Care sunt elementele raportului juridic?
a. ipoteza, dispozitia, sancţiunea;
b. conţinutul, obiectul, subiectele;√
c. dreptul subiectiv, obligaţia corelativã.
 
6. Care sunt caracterele raportului juridic civil?
a. în orice raport juridic civil părţile au un numar egal de drepturi subiective civile şi de obligaţii;

b. raportul juridic civil are caracter supletiv;
c. raportul juridic civil are caracter voliţional.
Curs 2:
Alegeţi varianta corectă!
 
1. După raportul dintre ele, actele juridice civile pot fi:
a. acte juridice principale şi acte juridice accesorii;
b. acte juridice consensuale, solemne (formale) şi reale;
c. acte juridice de conservare, de administrare, de dispoziţie.√
 
2. După reglementarea şi denumirea lor legală, actele juridice civile se clasifică în:
a. acte juridice principale şi acte juridice accesorii;√
b. acte juridice numite şi acte juridice nenumite;
c. acte juridice de conservare, de administrare, de dispoziţie.
 
3. În funcţie de modul de formare, acte juridice civile se împart în:
a. acte juridice principale şi acte juridice accesorii;
b. acte juridice consensuale, solemne (formale) şi reale;√
c. acte juridice de conservare, de administrare, de dispoziţie.
 
4. Cum se clasifică obligaţiile în funcţie de izvorul lor?
a) obligaţii născute din lege;
b) obligaţii născute din convenţia părţilor;
c) obligaţii născute din acte juridice şi din fapte juridice. √
 
5. Cum se clasifică obligaţiile în raport de obiectul lor?
a) obligaţii de a da, obligaţii de a face şi obligaţii de a nu face ceva;√
b) obligaţii perfecte şi obligaţii imperfecte;
c) obligaţii obişnuite şi obligaţii opozabile şi terţilor.
 
6. Cum se clasifică obligaţiile dupa sancţiunea lor?
a) obligaţie civilă perfectă;√
b) obligaţie morală;
c) obligaţie simplă.
Curs 3:
Alegeţi varianta corectă!
 
1. În funcţie de titularul său, întreprinderea se clasifică în:
a. societară, publică şi privată;
b. societară, individuală şi familială;
c. societară, publică şi familială.√
 
2. Emblema are un caracter:
a. facultativ;√
b. obligatoriu;
c. obligatoriu în cazul întreprinderii societare.
 
3. Sunt semne distinctive folosite de agenţii economici pentru a deosebi produsele, lucrările şi
serviciile lor de cele identice sau similare ale altor agenţi economici:
a. drepturile de autor;
b. brevetele;
c. mărcile.√
 
4. Ce se transferă în cazul unei divizări sau fuziuni?
a. acţiunile;
b. patrimoniul;√
c. salariaţii.
 
5. Adunarea generală este:
a.organ executiv;
b.organ deliberativ;
c.organ executiv şi organ de control al gestiunii.√ ?
 
6. Hotărârile adunării generale au:
a. caracter obligatoriu;√
b. caracter secret;
c. facultativ.
Curs 4:
Alegeţi varianta corectă!
 
1.După modul de formare distingem:
a. contracte consensuale, solemne şi reale;√
b. contracte numite şi nenumite;
c. contracte comutative şi aleatorii.
 
2.După conţinutul lor distingem:
a. contracte unilaterale şi bilaterale;√
b. contracte numite şi nenumite;
c. contracte principale şi accesorii.
 
3.După corelaţia dintre ele distingem:
a. contracte consensuale, solemne şi reale;
b. contracte unilaterale şi bilaterale;
c. contracte principale şi accesorii.. √

4. Vânzarea-cumpărarea comercială este un contract:


a. sinalagmatic, consensual;√
b. consensual, autentic;
c. real, solemn, sinalagmatic, nenumit.
 
5. Vânzarea-cumpărarea comercială este un contract:
a. aleatoriu;
b. autentic;
c. comutativ.√
 
6. Vânzarea-cumpărarea comercială poate avea ca obiect:
a. doar bunuri mobile;
b. doar bunuri immobile;
c. doar bunuri generice şi bunuri mobile.
Curs 5:
1. Care sunt partile intr-un contract de mandat?
a. mandatarul şi cesionarul;
b. mandantul şi mandatarul;√
c. comitentul şi prepusul.
 
2. Contractul de consignaţie are următoarele caractere juridice:
a. este un contract unilateral;
b. este un contract sinalagmatic;√
c. este un contract real.
 
  3. Mandatul comercial:
a. are ca obiect afaceri comerciale;√
b. nu este un act cu titlu oneros;
c. poate fi revocat în mod unilateral.
 
 
 
4. Precizati tipurile de leasing pe care le cunoaşteţi:
  a. mobiliar:
  b. financiar şi operaţional;√
  c. neoperaţional şi mobiliar.
 
5. În contractele de leasing, obligaţia de asigurare a bunurilor revine:
  a. utilizatorului; , √
  b. finanţatorului;
  c. viitorului cumpărător.
 
6. Obligaţiile vânzatorului în contractul de leasing sunt:
  a. exploatarea bunului prin respectarea instrucţiunilor tehnice;
  b. livrarea echipamentului de calitate, în stare de funcţionare; √
  c. controlului modului în care este exploatat echipamentul.
 
Curs 6:
1. Franciza este:
a. procentul din suma asigurată cu care se reduce suma acordată în caz de daună;
b.dreptul de a exploata un produs, sau de a dezvolta o afacere, un produs, o
tehnologie sau un serviciu;√ ❑
c.dreptul de a utiliza un anume procedeu.
 
2. Caracterele juridice ale contractului de franciza sunt:
a. cu executarea succesiva, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros
b. contract consensual, sinalagmatic, cu executare succesivă, „intuitu personae”,
de adeziune√ ❑
c) ambele variante
 
3. Sunt obligaţii ale francizorului:
a. transmiterea know-hwo-ului, transmiterea dreptului de utilizare a semnelor
distinctive ale francizorului, plata taxelor şi redevenţelor;
b. transmiterea know-how-ului, transmiterea dreptului de utilizare a semnelor
distinctive ale francizorului, păstrarea secretului know-how-ului;
c. transmiterea know-how-ului, transmiterea dreptului de utilizare a semnelor
distinctive ale francizorului, asistenţa tehnică şi/sau comercială, obligaţia de
aprovizionare, exclusivitatea şi publicitatea √ ❑

4. Modificarea contractului de asigurare poate fi ceruta de către:


a asigurat, asigurator√
b. prin lege,
c. terte parti interesate
 
5. Activitatea de asigurare se grupeaza in:
a. asigurari de viata; asigurari speciale
b. asigurari generale, asigurari de bunuri
c. asigurari de viata; asigurari generale√
 
6. Părţile contractului de asigurare sunt:
a. agentul de asigurare şi asigurătorul;
b. asigurătorul şi asiguratul;
c. asigurătorul, agentul de asigurare şi asiguratul. √

Curs 7:
1.Cambia se poate transmite:
a. prin aval;
b. prin gir şi cesiune de creanţă;√
c. nu se poate transmite.
 
2. Biletul la ordin a cărui scadenţă nu este aratată este socotit:
a. platibil la vedere;√
b. neplatibil la vedere;
c. emis nelegal.
 
3. În cazul cecului răspunzator pentru plată este:
a. trasul; √
b. trăgătorul;
c. terţa persoană căreia îi este adresat cecul.
 
4. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:
a. obiectul impozitului (impozabil);
b. persoana fizică sau juridică obligată de lege la plata impozitului;√
c. sursa impozitului.
 
 
5. Care sunt elementele raportului juridic fiscal?
a. obiectul, subiectul şi conţinutul raportului juridic fiscal;
b. forma şi conţinutul raportului juridic fiscal;√
c. evaluarea directă şi cota de impunere.
 
6. Indicaţi persoana care are calitatea de plătitor de impozit?
a. însuşi subiectul impunerii;√
b. numai o altă persoană decât contribuabilul în toate cazurile
c. cumpărătorul bunurilor imobile.
 
 
 

S-ar putea să vă placă și