Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE DREPT

Catedra de Drept Public


Disciplina: Istoria Statului și Dreptului

INSTRUCŢIUNI PENTRU EXAMENUL DE SEMESTRU

Studenții vor transmite un referat, în format online, pe e-mail: andrei.tinu@prof.utm.ro.


Referatul va fi transmis în ziua de 07.02.2021, în intervalul orar 10.00-18.00. Titlul
e-mail-ui va cuprinde numele şi prenumele studentului, anul, forma de învăţământ şi grupa.
Important! E-mail-urile transmise în afara intervalului orar menţionat nu vor fi luate în
considerare.
Referatul trebuie să aibă de 4-6 pagini, respectând următoarele norme de redactare:
 format pagină: A4;
 margini: 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga);
 font titlu: Times New Roman 14, bold, central;
 font capitole: Times New Roman 12, bold, justify;
 font text: Times New Roman, 12, justify;
 citatele, termenii preluați și definițiile vor fi scrise cu caractere italice;
 structura lucrării va fi următoarea:
 Introducerea (1/2 pagină) va cuprinde motivația alegerii temei/subiectului,
importanța temei/subiectului în domeniul statului și dreptului românesc, cine a
mai scris despre temă, care sunt lucrările principale care au stat la baza
referatului, care sunt direcțiile de cercetare pe care le analizează lucrarea;
 Cuprinsul va conţine prezentarea subiectului ales, construit în jurul tematicii
stabilite de examinatori;
 Concluziile (1/2 pagină) vor cuprinde ideile personale cristalizate în urma
cercetării, precum și care este impactul acestora asupra domeniului;
 Bibliografia lucrării - Lucrările generale și speciale, documentele de arhivă,
articolele științifice, manualele, cursurile, sursele online vor fi trecute în ordine
alfabetică.

Subiectele:
1. Organizarea socială a geto-dacilor în epoca prestatală
2. Organizarea statului şi dreptul geto-dac
3. Organizarea de stat a Daciei Romane
4. Organizarea locală în Dacia provincie romană
5. Dreptul în Dacia provincie romană
6. Tripticele din Transilvania
7. Organizarea obştei săteşti şi normele de conduită din cadrul acesteia
8. Apariţia primelor formaţiuni de tip feudal (formarea ţărilor)
9. Formarea, sfera de cuprindere şi definirea Legii Ţării
10. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la domnie, Sfatul domnesc şi dregătorii
11. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la organizarea armatei şi organizarea fiscală
12. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la organizarea administrativ teritorială a ţărilor române
13. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la proprietate
14. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la statutul juridic al persoanelor
15. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la organizarea familiei, rudenie şi succesiuni
16. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la răspunderea colectivă
17. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la obligaţiile izvorâte din contracte
18. Dispoziţiile Legii Ţării în domeniul dreptului penal
19. Dispoziţiile Legii Ţării cu privire la procedura de judecată şi probe
20. Apariţia primelor pravile bisericeşti şi conţinutul acestora
21. Apariţia şi conţinutul pravilelor laice: Cartea românească de învăţătură şi Îndreptarea legii
22. Reformele lui Constantin Mavrocordat
23. Pravilniceasca condică, Codul Calimah şi Legiuirea (codul) Caragea: autori, izvoare, structură.
24. Dispoziţiile din Pravilniceasca condică, Codul Calimah şi Legiuirea (codul) Caragea cu privire la
proprietate, persoane, familie şi rudenie
25. Dispoziţiile din Pravilniceasca condică, Codul Calimah şi Legiuirea (codul) Caragea cu privire la
succesiuni, obligaţiuni, dreptul penal şi dreptul procesual
26. Organizarea de stat a Ţării Româneşti şi Moldovei în perioada 1821-1848
27. Evoluţia dreptului în Ţara Românească şi Moldova în perioada 1821-1848
28. Organizarea de stat a Ţării Româneşti şi Moldovei în perioada 1848-1858
29. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza
30. Opera legiuitoare a lui Alexandru Ioan Cuza
31. Organizarea de stat a Transilvaniei în perioada sec. X-1918
32. Statul şi dreptul românesc în perioada 1866-1918
33. Statul şi dreptul românesc în perioada 1918-1938
34. Regimuri totalitare în România secolului al XX-lea
35. Evoluția juridico-instituțională a României în perioada 1965-1989

Bibliografia recomandată:
1. Cernea E., Molcuţ E., Istoria statului şi dreptului românesc: terminologia vechiului drept
românesc, ed. rev. şi adăug., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
2. Molcuţ E., Topârceanu N., Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Renaissance,
București, 2010;
3. Tinu A., Boboc C., Istoria statului şi dreptului românesc, ed. a II-a rev. şi adăug., Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2020;
4. Voicu C., Istoria statului şi dreptului românesc: curs universitar, ed. rev. şi adăug., Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

lector univ. dr. Andrei TINU