Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

INTRODUCERE...........................................................................................................................3
1.1.Noțiuni și concepte privind turismul cultural din Marea Britanie............................................5
1.2.Evoluția turismului cultural în Marea Britanie..........................................................................6
1.3. Tendințe privind dezvoltarea turismului cultural......................................................................7
1.4.Studiu de caz.Palatul Hampton Court......................................................................................10
CONCLUZII GENERALE.........................................................................................................12
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................13

2
INTRODUCERE
Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Turismul cultural este, în esenţă, o
formă de dezvoltare economică pe baza resurselor culturale. Dar este, de asemenea, o formă de
dezvoltare care, în afara rolului de participant la realitatea economică, este o modalitate de
cunoaştere şi înţelegere pentru persoane şi companii a mediului şi trecutului lor. Ca o experienţă
edificatoare şi recompensatoare, turismul poate fi un instrument permanent de îmbogăţire
culturală, intelectuală, emoţională şi spirituală. Fluxurile şi schimburile între oameni diferenţiază
turismul de celelalte forme mecaniciste ale comerţului şi ale dezvoltării economice la nivel
mondial.
Actualitatea temei „ Turismul cultural în Marea Britanie: evoluție, organizare și tendințe”
se manifestă prin determinarea rolului turismului cultural în Marea Britanie, a conceptului și
definiției lor, evoluția turismului cultural, tendințe privind dezvoltarea turismului cultural.
Actualitatea temei supuse cercetării este determinată de necesitatea identificării turismului
cultural în contextul dezvoltării, apariției și tendințelor ce sunt specifice Marei Britanii.
În plus, tema de cercetare „ Turismul cultural în Marea Britanie: evoluție, organizare și
tendințe” vine cu mai multe argumente pentru cercetarea turismului cultural anume din
perspectiva turismului, dezvăluirea ei, evidențierea independenței turismului cultural în cadrul
turismului și necesitatea identificării locului lor în ramura turismului, ceea ce îi redă originalitate
și actualitate sporită. Respectivul studiu își propune să acopere posibilele lacune în concepția
turismului cultural din Marea Britanie.
Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în cercetarea turismului cultural ca
categorie a ramurii turismului, prin prisma apariției, evoluției, conținutului, rolului și locului
acestei forme în Turism, fapt ce va contribui la argumentarea științifică a acestui concept, la
aprofundarea cunoștințelor în teoria turismului.
Atingerea scopului propus implică realizarea următoarelor obiective:
1. analiza și elaborarea, în baza abordărilor științifice existente, a conceptului și modelului
teoretico-practic al turismului;
2. formularea trăsăturilor caracteristice ale evoluției turismului, definirea acestui fenomen;
3. identificarea și analiză tendințelor privind dezvoltarea turismului;
4. formularea concluziilor.
Noutatea și originalitatea științifică. Caracterul novator al prezentei lucrări este determinat
atât de scopul şi obiectivele ei multiaspectuale, cât şi de metodologia cercetării. Lucrarea
constituie una dintre primele cercetări ample a turismului cultural ca categorie principală a
turismului, o analiză a aspectelor ce țin de realizarea turismului cultural și a exprimării sale în
special în ramura turismului. Printr-o analiză multilaterală și detaliată și nu în ultimul rând
3
critică, studiul constituie o cercetare cu o reală abordare practică a turismului cultural ca
categorie a turismului, care a încercat să cuprindă cele mai inovatoare aspecte și dezbateri asupra
problemei respective.
Noutatea științifică a prezentei lucrări precum și a rezultatelor obținute, constau în abordarea
conceptelor de mai sus din dubla perspectivă a cercetării teoretice dar și practice a tuturor
factorilor cu impact determinant asupra turismului cultural.
Problema științifică soluționată constă în identificarea evoluției turismului cultural,
tendințelor privind turismul cultural.
Importanța teoretică a lucrării decurge din faptul că concluziile formulate teoretic în
lucrare concretizează, completează și dezvoltă, în mare parte, compartimentul fundamental al
Turismului numit „turismul cultural”.
Valoarea aplicativă a cercetării. Gradul teoretic și practic de generalitate privind
aplicabilitatea conceptuală a rezultatelor în urma cercetării noastre a turismului cultural poate
duce la caracterizarea evoluției și tendințelor ce duc la apariția turismului cultural. Prezenta
lucrare, în lipsa lucrărilor în domeniul ce ţine de turismul cultural, va suplini, cel puțin parțial,
această lacună. Lucrarea reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniul
turismului, preocupați de turismul cultural.
Rezultatele cercetării pot fi utilizate:
- în plan teoretico-științific, pentru o abordare conceptualizată a problemelor ce țin de aplicarea
conceptului turism cultural ca parte componentă a turismului;
Sumarul compartimentelor lucrării. Lucrarea intitulată „ Turismul cultural în Marea
Britanie: evoluție, organizare și tendințe” reprezintă o analiză a unui concept deosebit de
important din domeniul turismului. Lucrarea este compusă din introducere, structurându-se în 4
subcapitole, concluzii și sursele bibliografice. Toate aspectele şi problemele sunt tratate metodic,
contributiv, creator şi direct proporţional cu importanţa fiecăreia în ansamblul subiectului
cercetat.
Partea introductivă a studiului constituie argumentarea ştiinţifică a temei supuse cercetării,
realizată prin expunerea actualității şi importanţei temei investigate, gradului de cercetare,
scopului şi obiectivelor propuse spre realizare.
Concluziile generale, cuprind un şir de idei generalizatoare la subiectul lucrării.

4
1.1.Noțiuni și concepte privind turismul cultural din Marea Britanie
Experții din domeniul turismului sunt de opinia că turismul cultural este destul de complicat
de definit. Cu toate acestea, Comisia de turism (ETC) sugerează că turismul cultural într-un
contextul internațional este „O mișcare a persoanelor către un specific cultural, cum ar fi,
siturile de patrimoniu, manifestările artistice și culturale.”
Printr-o altă accepțiune, ATLAS (Asociația pentru Educație pentru agrement și turism)
definește turismul cultural ca fiind deplasarea persoanelor către atracțiile culturale (cum ar fi
situri de patrimoniu, manifestările artistice și culturale) [1].
Totuși conceptul de „cultură” complică lucrurile, deoarece lexemul “cultură” cuprinde nu
numai cultura tradițională, cum ar fi vizitarea muzeelor, muzicii și spectacole de teatru, galeriile
de artă, patrimoniul cultural etc, dar și modul în care viața într-o anumită zonă, inclusiv aspectele
ce țin de limbaj, credințe, bucătărie, haine, obiceiuri, etc. și totodată produsele care rezultă din
acestea (ex. arhitectura, atmosfera). Orașele tind să ofere vizitatorului toate cele trei elemente
culturale necesare:
 Patrimoniu = artefacte referitoare la trecut;
 Arta = spectacol contemporan și arte vizuale;
 Creativitatea = industriile creative.
Cultura este cea mai importantă motivație pentru călătoriile în oraș, deși relativ puțini
vizitatori se consideră „turiști culturali”. Cu toate acestea, cercetările au arătat că aproape toți
turiștii sunt interesați să învețe și să experimenteze cultura destinațiilor pe care le vizitează.
Pe scena globală, Marea Britanie s-a bucurat de mult de o poziție dominantă în turismul
internațional și industriile culturale. Cu toate acestea, Marea Britanie pierde cota de piață pe
piața turismului global și se confruntă cu creșterea concurenței în sfera producției și consumului
cultural. Produsul turistic din Marea Britanie este puternic asociat cu cultura. De ex. sectorul
patrimoniului a fost descris ca un punct forte al britanicilor pentru vizitatorii de peste mări și se
estimează a fi anual aproximativ 28% din totalul cheltuielilor de turism din Marea Britanie.
Dezvoltarea turismului cultural a fost o piatră de temelie în politica turismului național. Pentru
multe orașe postindustriale din Marea Britanie, rolul culturii a fost un unul de bază în
dezvoltarea unei destinații turistice și atragerea unei piețe turistice în realizarea unei „economii
de experiență”. Iata câteva exemple de astfel de orașe: Glasgow, Liverpool, Manchester și
Newcastle [4].
Conform Indexului mărcilor naționale, în ceea ce privește cultura, Marea Britanie este
considerată a fi a patra cea mai bună națiune din cincizeci. Acest fapt se datorează faptului că
Marea Britanie este apreciată datorită culturii contemporane (de ex. muzică, filme, artă și
literatură), la fel se consideră că Marea Britanie este a 7-a ca națiune cu o bogată moștenire
5
culturală și a 8-a ca națiune excelentă în sport. Marea Britanie ocupă locul 5 în ceea ce privește
„Turismul”, parțial datorită arhitecturii și orașelor vibrante. În ansamblu, Marea Britanie este
văzută ca o destinație ce merită de vizitat (locul 8) [4].
57% dintre respondenții din 20 de țări au fost de acord că istoria și cultura au influențe
puternice asupra alegerii destinației lor de vacanță (doar 15% nu este de acord). Succesul Marii
Britanii în marketing ca destinație turistică atrăgătoare va depinde în cele din urmă de felul în
care aceasta destinație prezintă cele mai bune active ale sale. Turismul cultural și patrimoniul
joacă un rol important în economia turismului. Estimările VisitBritain, reflectă faptul că cultura
și patrimoniul unic al Marii Britanii atrage o valoare de 4.5 miliarde de lire sterline cheltuielile
efectuate anual de către vizitatorii ce intră în țară, echivalentul a peste un sfert din toate
cheltuielile efectuate de vizitatorii internaționali.
Cercetătorii din domeniul turismului sunt de opinia că există un acord universal între industria
turismului și turismul cultural. În plus, este dificil să separăm „Cultura” și „Patrimoniul” în
mintea consumatorului, deoarece acestea sunt legate inerent. Cultura Marii Britanii și
patrimoniul conlucrează în multe forme diferite, cum ar fi: patrimoniul construit/ istoric, cultură
populară, cultură vie, cultură comună, evenimente culturale, cultură culinară și produse culturale,
etc. Există 3 piloni ai turismului cultural cum ar fi:
 Patrimoniul Cultural (de ex. Shakespeare);
 patrimoniu construit sau istoric (de ex. Londra);
 Cultura contemporană (de ex. arta modernă, teatru) [1].
1.2.Evoluția turismului cultural în Marea Britanie
În 1840, predicatorul Cook din orașul englez Melbourne a fondat prima agenție de turism
din lume. Un an mai târziu, firma a organizat o călătorie în suburbiile Londrei pentru cinci sute
de membri ai Societății Teetotalers și în 1844-1846- excursii în diferite părți ale Angliei și
Scoției.
Până la începutul anilor 50’ al aceluiași secol, existau deja mai multe companii de turism în
Marea Britanie și anual peste 160 de mii de persoane au călătorit prin țară. În 1856, firma Cook a
organizat prima excursie turistică de grup în țările din Europa de Vest. Această dată este de
obicei considerată începutul turismului internațional.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, călătoriile turistice acasă și în străinătate s-au răspândit în
Marea Britanie și au depășit Europa. În anii 1860-1870, au avut loc excursii turistice în Statele
Unite, iar în 1878, 75 de mii de oameni au sosit din Marea Britanie la Expoziția Mondială de la
Paris [2].
Faptul că turismul internațional s-a dezvoltat pe scară largă în Marea Britanie mai devreme
decât în alte țări se explică printr-o serie de motive, inclusiv un nivel economic mai ridicat în
6
acel moment în comparație cu alte țări și, în consecință, un nivel de trai mai ridicat al populației;
urbanizare rapidă; introducerea primarului universal și dezvoltarea învățământului secundar și
superior; legislație avansată a muncii care stabilea concediu anual plătit pentru toți angajații și
ore de lucru limitate, buna dezvoltare a transportului feroviar și maritim pentru acea perioadă a
fost, de asemenea, importantă, precum și apropierea de Europa continentală, o comunicare
convenabilă cu aceasta prin Canalul Mânecii.
Înainte de al Doilea Război Mondial, turismul intern din Marea Britanie depășea semnificativ
turismul internațional în ceea ce privește numărul de persoane care participă la acesta. La
începutul anilor 30’ ai secolului al XIX-lea o treime din toți locuitorii țării și-au petrecut vacanța
în afara reședinței permanente din Marea Britanie și mai puțin de un milion de persoane
călătoreau anual în țări străine.
După al Doilea Război Mondial, în special la sfârșitul anilor 50’, turismul în Marea Britanie a
crescut rapid. Acest lucru s-a datorat în primul rând schimbărilor fundamentale ale transportului:
creșterea rețelei de autostrăzi îmbunătățite și a numărului de autoturisme în rândul populației,
dezvoltarea rapidă și reducerea costurilor transportului aerian.
1.3. Tendințe privind dezvoltarea turismului cultural
Turismul este o parte importantă a economiei Regatului Unit. În 2017, contul satelit pentru
turism a estimat o contribuție directă de 59,7 miliarde GBP în VAB, 3,2% din VAB total.
Turismul crește într-un ritm mai rapid decât economia generală din Marea Britanie și se
preconizează încă 9 milioane de vizitatori până în 2025. În 2015, 1,6 milioane de locuri de
muncă erau direct atribuibile turismului. Când se iau în considerare locuri de muncă în industriile
legate de turism, această cifră crește la aproximativ 3 milioane, sau unul din zece din toate
locurile de muncă. Exporturile de călători au reprezentat 12,2% din totalul exporturilor de
servicii în 2018 [3].
În 2018, au existat 37,9 milioane de vizite în Marea Britanie, o ușoară scădere față de
recordul stabilit în 2017, cu cheltuieli aferente de 22,9 miliarde GBP. Primele zece piețe au
reprezentat 63% din vizite și 51% din cheltuieli. Primele cinci piețe după volumul de vizitatori
au fost Statele Unite, Franța, Germania, Irlanda și Spania.
Londra primește jumătate din toate vizitele de intrare în Regatul Unit, 19,1 milioane de
vizite în 2018, cu 18,8 milioane de înnoptări în afara Londrei. Scoția a salutat 3,5 milioane, iar
Țara Galilor 941 000 de vizite. Irlanda de Nord a primit 2,8 milioane de călătorii peste noapte de
la vizitatori externi, inclusiv cei din alte părți ale Regatului Unit. Volumul total al călătoriilor
interne efectuate peste noapte în Marea Britanie în 2018 a scăzut cu 1,7%, până la 118,6
milioane, dar cheltuielile aferente au crescut marginal cu 1,1%, până la 23,9 miliarde GBP.

7
Departamentul pentru Contentul Digital, Cultură, Media și Sport (DCMS) este organismul
sponsor pentru turismul din Regatul Unit. Turismul este o competență descentralizată în Scoția,
Țara Galilor, Irlanda de Nord și Londra. Departamentul își păstrează responsabilitatea pentru
turismul din Anglia și promovarea peste hotare a Marii Britanii și lucrează îndeaproape cu alte
departamente guvernamentale din Marea Britanie, cum ar fi Home Office, Departmentul pentru
Transport și Relații Internaționale, Biroul de Externe.
VisitBritain este Consiliul Național de Turism responsabil de promovarea Marii Britanii la
nivel mondial și de dezvoltarea economiei sale de vizitatori, cu un obiectiv anual de creștere a
cheltuielilor internaționale de vizitatori în Anglia, Țara Galilor, Scoția și Londra cu 1,5% peste
nivelul înregistrat de International Passenger Survey. Cele cinci priorități strategice ale
VisitBritain sunt: creșterea valorii turismului pentru economie; susține productivitatea industriei
turismului; conduce dispersia valorii turismului către națiuni și regiuni; asigură creșterea
turismului pentru Marea Britanie; și să fie consilierul expert al guvernului britanic și al industriei
în domeniul turismului în creștere [3].
VisitEngland este un organism consultativ care lucrează pentru a crește valoarea și calitatea
turismului în Anglia. Împreună, VisitBritain și VisitEngland compun Autoritatea turistică
britanică. VisitScotland este responsabil față de guvernul scoțian și este însărcinat cu
comercializarea Scoției în Regatul Unit și la nivel internațional, precum și cu alte activități legate
de standardele de calitate și informații pentru vizitatori. Visit Wales face parte din
Departamentul Welsh pentru Cultură Sport și Turism și este responsabil pentru formularea
politicii turistice, încurajarea investițiilor, îmbunătățirea calității și comercializarea Țării Galilor
în Regatul Unit și la nivel internațional.
În Irlanda de Nord, Departamentul pentru Economie este responsabil pentru strategia și
politica turistică și are supravegherea a două organizații turistice: Tourism Northern Ireland, care
se ocupă de dezvoltarea produselor și de marketing pentru vizitatorii din insula Irlanda și
Tourism Ireland, care comercializează insula Irlandei în Marea Britanie și peste mări. Invest NI
administrează granturi de cazare și oferă consiliere și sprijin pentru întreprinderile din turism. La
nivel britanic, dezvoltarea politicii turistice este informată de Consiliul industriei turismului, care
asigură un dialog bidirecțional între guvernul britanic și industrie. Principalele funcții ale
Consiliului sunt de a acționa ca o voce pentru sectorul turismului către miniștri, de a permite
miniștrilor să stabilească provocări pentru organismele industriale reprezentate, să promoveze
colaborarea transindustrială în sectorul turismului și să fie organul principal pentru industrie în
noul sector turistic. Consiliul este co-prezidat de ministrul Artelor, Patrimoniului și Turismului și
de un reprezentant senior al industriei turismului, cu membri proveniți din întreaga industrie.

8
Oferă un forum pentru alte departamente guvernamentale din Marea Britanie. VisitScotland,
Visit Wales și Tourism Northern Ireland participă, de asemenea.
Pentru perioada de cheltuieli 2016-20, Autoritatea Britanică pentru Turism a primit
aproximativ 26,5 milioane GBP pe an, din care 19,5 milioane GBP este pentru VisitBritain și 7
milioane GBP pentru VisitEngland. În plus, Autoritatea Britanică pentru Turism primește
aproximativ 23 de milioane GBP pe an din campania GREAT pentru a promova Marea Britanie
în străinătate. Finanțarea turismului în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord este determinată de
fiecare dintre guvernele descentralizate.
Prioritățile turistice pe termen mediu ale Guvernului Regatului Unit sunt:
 Să colaboreze cu turismul pentru a crește numărul de vizitatori interni și internaționali.
 Să asigure că Guvernul și industria lucrează cu un scop comun pentru a stimula turismul
englez și britanic.
 Să asigure că industria turismului este productivă și competitivă la nivel internațional și
că forța de muncă este suficientă pentru a satisface nevoile.
DCMS a lucrat pentru a pune în aplicare planul de acțiune pentru turism din 2016, care
prezintă cele cinci priorități ale guvernului Regatului Unit în domeniul turismului: consolidarea
coordonării și colaborării; creșterea atractivității turismului ca carieră; dereglementa acolo unde
este posibil; îmbunătățirea conectivității; și îmbunătățirea primirii, în special prin perfecționarea
acordurilor de viză. Un accent cheie al activității recente a DCMS și VisitBritain a fost
negocierea unui acord privind sectorul turismului între Guvern și industrie. Conform 2019,
acordul cu privire la turism prevede [3]:
 Asigurarea că Regatul Unit va deveni cea mai accesibilă destinație turistică din Europa
până în 2025 și creșterea numărului de vizitatori internaționali cu handicap cu 33%. 
 Crearea unui nou hub de date turistice independent, cu sprijinul unora dintre cele mai
mari companii de turism. Acest lucru va permite organizațiilor, inclusiv IMM-urilor.
 Un angajament din partea industriei este de a livra 30 000 de ucenicii pe an, în Anglia,
până în 2025, precum și de a conduce un program de mentorat menit să sprijine 10 000
de angajați, astfel încât aceștia să fie mai susceptibili să rămână în sector.  
 Continuând să fie principalul centru european pentru investiții hoteliere pentru următorul
deceniu, cu peste 130 000 de camere suplimentare adăugate la stocul de cazare până în
2025, cu 75% din acestea în afara Londrei.
Prioritățile politice mai largi ale Guvernului Regatului Unit includ următoarele:

9
 Investiția în comunitățile de coastă are încă 40 de milioane GBP pentru proiecte care
conduc la regenerare și creștere economică, protejând în mod direct sau indirect și
creând locuri de muncă durabile.
 noua strategie a aviației va gestiona o creștere preconizată de 53% a numărului de
pasageri în următorii 30 de ani. Un obiectiv esențial al strategiei este asigurarea unei
creșteri durabile, care să răspundă cererii nr pasageri, dar care este echilibrată cu
acțiuni de reducere a impactului asupra mediului și comunității.
 Autorităților combinate din vestul Angliei i s-au acordat 5,0 milioane GBP pentru
dezvoltarea și pilotarea aplicațiilor de realitate augmentată și realitate virtuală în Bath
și Bristol.
1.4.Studiu de caz. Palatul Hampton Court
Palatul Hampton Court este fosta locuință a regelui Henry VIII-lea. El a extins și dezvoltat
acest mare palat după ce l-a achiziționat în anii 1520. Palatul este mobilat cu tapiserii și picturi
decadente de-a lungul secolelor și este are 60 de acri de grădini formale. Cardinalul Wolsey,
lordul cancelar al lui Henry VIII, a început transformarea Palatului Hampton Court dintr-o casă
țărănească obișnuită într-un palat magnific în 1514, pe malul nordic al râului Tamisa.
Amplasarea Palatului a fost semnificativă pentru că permitea curgerea apei proaspete în toată
clădirea - o raritate la acea vreme. Ambițiile lui Wolsey de a crea o clădire măreață în care să
poată găzdui regele, curtea regală și monarhii din întreaga Europă a avut un succes răsunător.
Regele a folosit palatul ca simbol al statutului său, demonstrând-și puterea prin banchete
fastuoase, viață de curte decadentă și opere de artă extravagante. În anii 1530, Palatul era, de
asemenea, un hotel, un teatru și un complex de agrement întins. Iar secolul al XVII-lea a văzut
Palatul ca un loc de primăvară. Hamlet și Macbeth au fost interpretate pentru prima dată la
Palatul Hampton Court de „Oamenii regelui” lui Shakespeare pentru noul rege Stuart, James I.
Platforma LondonPass, recomandă să ne bucurăm de tururile gratuite cu ghid la Palatul
Hampton Court. Aici ghizii sunt costumați și dau viață poveștilor despre palat. Totodată sunt
disponibile și ghiduri audio în mai multe limbi [2].
Ghizii recomandă să vizităm Marea viță de vie, coroana, Capela Regală, Grădinile Hampton
Court, Bucătăriile Tudor.
 Marea viță de vie-a fost plantată în 1769. Podgoria este o caracteristică de lungă durată a
Palatului Hampton Court. Numele său original este „Shiva Grossa” care înseamnă
Hamburg negru. Vița de vie este încă cultivată prin metoda de extindere victoriană, care
implică o seră. Strugurii sunt de obicei copți după sărbătorile din luna august și sunt
vândute în primele trei săptămâni ale lunii decembrie - în trecut, au fost trimiși reginei
Victoria la castelul Windsor.
10
 Coroana-O replică a coroanei care a fost făcută pentru Henric al VIII-lea și purtată la
încoronările fiecăruia dintre copiii săi, se află în Royal Pew expuse vizitatorilor. Este un
simbol al puterii, monarhiei și autorității religioase. Originalul a fost topit la Turnul
Londrei prin decretul lui Oliver Cromwell în 1649. Replica a fost construit din descrierile
detaliate ale slujitorilor lui Henric al VIII-lea care cu dimensiunea și poziția fiecărui 344
rubine, safire, smaralde, diamante și perle care înfrumusețează coroana.
 Capela Regală- oferă servicii tradiționale pe tot parcursul anului și este o capodoperă a
arhitecturii religioase cu un bogat design colorat în stil Tudor. Regii și reginele stau în
strană privată care privește corpul principal al capelei și chiar aici, în 1540, arhiepiscopul
Cranmer ia înmânat lui Henry al VIII-lea scrisoare prin care o acuză pe Catherine
Howard de comportamentul său adulter.
 Grădinile Hampton Court- sunt o ispravă horticolă de admirat. Parcul acoperă 750 de
acri, iar grădinile formale acoperă 60 de acri. În grădinile Curții se află Marea Viță de
vie, Grădina Privy - o recreere a grădinii din 1702 pentru William al III-lea, Tiltyard
Walls, Home Park - 700 de acri de parc de cerbi cu iazuri și păsări sălbatice. Ca să nu mai
vorbim de Labirintul Palatului din 1690, alcătuit dintr-o jumătate de kilometru de pasaj
înfășurat între copaci de tei înalți de 7 ft.
 Bucătăriile Tudor-Mărturie a mesei Tudor, bucătăriile lui Henry VIII de la Hampton
Court sunt cele mai mari bucătării din epoca lor. Construite între 1530 și 1737,
bucătăriile au servit până la 600 de persoane de două ori pe zi, precum și banchete regale.
Lucrul în bucătării era fierbinte și murdar - un vizitator spaniol în 1554 a numit-o chiar
un „adevărat iad”. Bucătarii se întindeau adesea lângă foc în haine foarte puține și beau la
serviciu, având acces la toată cantitatea de bere.

11
CONCLUZII GENERALE
Scopul principal al investigației a constituit cercetarea complexă și interdisciplinară a
turismului cultural din Marea Britanie ca parte componentă a turismului, prin determinarea
naturii sale turistice, a conținutului, dinamicii evoluției turismului cultural, a tendințelor culturale
din Marea Britanie. În urma cercetării și generalizării materiei expuse în lucrare, formulăm
următoarele concluzii:
1.Lexemul “cultură” cuprinde nu numai cultura tradițională, cum ar fi vizitarea muzeelor,
muzicii și spectacole de teatru, galeriile de artă, patrimoniul cultural etc, dar și modul în care
viața într-o anumită zonă, inclusiv aspectele ce țin de limbaj, credințe, bucătărie, haine,
obiceiuri, etc. și totodată produsele care rezultă din acestea (ex. arhitectura, atmosfera).
2. În 1840, predicatorul Cook din orașul englez Melbourne a pus bazele turismului, fondând
prima agenție de turism din lume. Un an mai târziu, firma a organizat o călătorie în suburbiile
Londrei pentru cinci sute de membri ai Societății Teetotalers și în 1844-1846- excursii în diferite
părți ale Angliei și Scoției.
3. Turismul este o parte importantă a economiei Regatului Unit, de aceea Guvernul a înființat
diverse reforme pentru dezvoltarea turismului pe arena internațională.
4. Palatul Hampton Court este fosta locuință a regelui Henry VIII-lea, ea reprezintă una dintre
principalele atracții turistice din Londra. Palatul Hampton Court dispune de o viță de vie,
coroana lui Henry VIII-lea, Capela Regală, Grădinile Hampton Court și de Bucătăriile Tudor.

12
BIBLIOGRAFIE
1.Culture and Heritage[online].2010 [citat 2021-03-15].Disponibil pe Internet:
<www.visitbritain.org>
2.Hampton Court Palace [online].2021[citat 2021-03-15].Disponibil pe Internet:
<www.londonpass.com>
3.OECD Tourism Trends and Policies 2020[online].2020 [citat 2021-03-15].Disponibil pe
Internet: <www.oecd-library.org>
4.YI-DE LI.CHI-FAN LI.The development of Cultural tourism:a review of UK experience.În
Revista:Tourismos, vol.6, 2011, p.364-365.
5.Особенности развития туризма в Великобритании[online].2009[citat 2021-03-
14].Disponibil pe Internet: <www.works.doklad.ru>

13

S-ar putea să vă placă și