Sunteți pe pagina 1din 148

BC

UI
AS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
BC
U IAS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
BC
UI
AS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT
CE

CUPRINDE:
I/

Istoricul orașului, a monumentelor, bisericilor


IAS

și caselor însemnate. Notife geografice și sta­


tistice. Ghidul străzilor pe circumscripții. Ta­
riful și mersul trenurilor de la și spre lași,
U

împrejurimile lașului, etc. etc.


BC

Editura Librlrlel „AUTORII ROMÂNI" »tr Picurări No i l*»i

*. »»• »»••*» Cil »»■« *.

1'11! II 1. HAM
Y
100 VEDERI DIFERITE7

AR
IBR
DIN IAȘI
reprezentând monumentele lui Cuza-

YL
Vodă și Kogâlniceanu, interioarele U-
niversității, vederrgenerale, etc. etc.

SIT
J * I
Sen aturi
ER
BIBL. CENTR. UNIV.
LM. EM1NESCU“ IAȘI
NIV
Ilustrații| 1-H&59 {) de la Iași
LU
RA
NT

Cărți poștale conținând 10 vederi din lași


CE

>
I/
IAS

Se găsesc artistic executate în platinofipie la

Librăria editoare „AUTORII ROMÂNI"


U

DIN STRADA PĂCURARI No. 1


BC
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

lașul în 1886.
LU

Nofife istorice asupra lașului


RA

Origina orașului Iași a fost pentru savanți o


NT

grea enigmă. Nimeni n’a reușit încă să arunca


deplină lumină în negura trecutului celui mai
CE

însemnat oraș al țărei. Căci de aci au pornit pu­


rurea curentele noi și aci s’a închegat unirea și
I/

cultura țărei.
După istoricul Tocilescu, lașul ar fi existat
AS

încă prin secolii 12—13. După alte păreri ori­


gina sa și a numelui o găsim îutr’o antică loca­
UI

litate «Municipium lassiorum» în care era stabi­


BC

lită o legiune de soldați romani.


•**'' //
1 I l
Y
AR
IBR
YL
SIT
lașul spre strada C. Negri.

ER
Acela care a susținut mai mult această presu­
NIV
punere a fost epigrafistul Zamosius din Tran­
silvania, care a publicat o inscripție «M. Daco-
LU

rum Iassior» pe care o tălmăci «Municipium Da-


corum Iassiorum». Dar piatra purtând inscrip­
ția aceasta—pretinsă a exista din vremea lui Tra-
RA

ian cuceritorul Daciei—a fost căutată în zadar...


Numai obiectele găsite odată cu un cimitir în
NT

satul Cucuteni (nu departe de Iași) par a fi o


probă că prin împrejurimi au trăit cândva fii ai
CE

Romei.
Singură o piatră aflată la biserica Armenească
I/

și purtând o inscripție 1395 este cea mai veche


AS

probă de existență a lașului.


Apoi un șir de documente și cronici începând'
UI

dela Alexandru cel Bun sunt mărturiile cele mai


indiscutabile. Dela acest voevod există un hri-
BC

2
+

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

lașul văzut din gară.


RA

sov datat 1407 prin care se regula plata taxelor


NT

vamale în «Iași».
lașul capătă însă însemnătate istorică după
CE

formarea Princip. Moldovei și mutarea de către


Alex. Vodă Lăpușneanu a scaunului Domniei din
Suceava aci, la 1565. <
I/

La 1513 lașul a fost ars de Tătari; la 1600


AS

jefuit cu prilejul războiului între Movilă și fra­


ții Buzești; la 1621 de Leși; la 1650 sub V.
UI

Lupu ars de Tătari cari dădură foc bisericei Trei


Krarhi; la 1687 Sobieschi, craiul Leșilor, arde
BC

Mitropolia, Golia veche; la 1711 a fost vizitat


3
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Suburbia Tatarași.
NT

de Țarul Petru cel Mare ; la 1733 arde Târgul


CE

de Sus, Sărăria; la 1740 Rușii dărâmă Curțile


Domnești dela Frumoasa; la 1753 ard Curtea
I/

Domnească, bis. catolică și cea luterană; la 1769


AS

fu ocupat de Ruși; la 1821 Domnitorul Suțu u-


cide Turcii din oraș; la 1828 și 1848 a fost o-
UI

cupat de Ruși; la 1849 de Turci; la 1853—55


de Austriaci ; la 1859 s’a serbat Unirea; la 1862
BC

a rămas Capitala județului.


4
*
Q

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
lașul spre strada Cuza Vodă.
LU

Poziția Geografică
RA

Este una din cele mai frumoase, înconjurat fi­


NT

ind orașul de dealuri mănoase. E situat pe ca­


petele sudice ale dealurilor Copou și Șorogari;
CE

pe valea dintre aceste două dealuri prin-- care


trece Calcaina; și pe șesul Bahluiului. O parte
I/

se prelungește peste pârăul Nicolina pe podișul


de Sud al comunei Galata. Se află între plășile:
IAS

Copoul la N.; Braniștea la E.; Codrul la S. și


Stavnicul cu o parte din Copou la V. întinde­
U

rea orașului e cam 1623 hectare și 5740 metri


BC

patrați.

5
Y
AR
POSTĂ VÂRI A

IBR
YL
SIT
LAZAR ROTHENBERG
Intre Cafenelele Bursa și Englez
STR. ȘTEFAN CEL MARE No. 40 ER
NIV
------- ---------------
Cel mai bogat asortiment de stofe fan-
LU

tezii pentru costume, demiuri, paltoane,


șevioturi negre și bleu-marin, postavuri
RA

negre pentru redingote, fracuri, smokin-


guri, stofe pentru uniforme școlare și
NT

militare; toate din cele mai renumite fa­


CE

brici din
Austria, Franța și Anglia
§
I/

Postavuri de Rzuga și Buhuși


AS

Satisface ori-ce clientelă cu toate arti­


s
UI

colele atingătoare de această branșă cu


prețurile cele mai modeste.
BC
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Bulevardul Carol.
RA

Populația
Populația orașului este de 80000 suflete, care
NT

ocupă peste 9600 de case.


CE

Ape, iazuri, izvoare, climă.


Pe șesul Bahlui râul Bahlui ce izvorăște din
I/

Coșula jud. Botoșani și se varsă în Jijia la 12


AS

km. depărtare de Iași. Pârăul Nicolina izvorând


din Pădurea Bârnovei intră în oraș prin maha­
UI

laua Frumoasa și se varsă în Bahlui. Alt pârău


Calcaina, format din scurgerea iazului Cârligul,
BC

7
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

Gara.
LU

se varsă în Bahlui chiar la intrarea în oraș, la


RA

Nord. Trei iazuri: Beldiman la Apus pe șesul


Bahlui, Cârlig la Nord între platourile Copou și
NT

Șorogari, Ciric între dealurile Tatarași și Șapte-


Oameni.
CE

Izvoare. puține, apa de băut adusă din Timi-


șești jud. Neamț, lucrările începute sub prima-
I/

riatul Gh. Lascar, sfârșindu-se sub primariatul


AS

D. Greceanu.
Din cauza poziției sale geografice, în calea
UI

vânturilor din Rusia, clima e schimbătoare. Căl­


dura ajunge 34°, frigul aproape 23°, ceiace de­
BC

notă o climă continentală.


8
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Antrepositele,
RA

Sosirea în lași
NT

In gara Iași se întâlnesc următoarele patru ar­


CE

tere de comunicație: linia Pașcani-Roman, linia


Burdujeni, linia Iași-Ungheni Ruși, linia Vaslui-
I/

Huși-București.
Pasagerul coborât în gară își poate încredința
AS

bagajul hamalilor uniformati notându-și pentru


precauție numărul ce-1 poartă la braț. Hamalii
UI

se plătesc cu 30 bani bagajul mare, 15 bani


BC

cel mic.
9
Y
CEA MAI RAȚIONALA DE —

AR
UNT DE PEȘTE

m PENTRU ADULȚI ȘI COPII

IBR
e numai aceea cu :
Unt de Pește lodoferat simplu și nmDMDD

YL
Unt de Pește lodoferat cu fosfor n Unii Eh

SIT
Aprobate de Consiliul Sanitar superior și premiate la mai
multe Exposițiuni din tară și din străinătate, cu cele mai mari
distincțiuni.
Unt de Pește iodoferat simplu e recomandat cu

ER
cel mai deplin succes contra: Anemiei, Inflamafi­
lmelor osoase, Scrofuloză, Ghinduri, înclina fiuni spre
NIV
tuberculoză, Guta, Rheumatism. E un puternic nu­
tritiv pentru persoane slăbite precum și un exce­
lent tonic la reconvalescenții sifilitici. Pentru copii
LU

de școală, slăbiți prin munca intelectuală este un


neîntrecut reconfortant. Costul unei sticle de 1 kgr.
Lei 6, la care se adaogă porto.
RA

Unt de Pește lodoferat cu foșfor e un medicament


special pentru copii rachitici, spre a le întări oasele
și un tonis prin excelență în perioada creșterei co­
NT

piilor, în stările limfatice și a stadiului pubertăței.


Costul unei sticle de juni. kgr. Lei 3, bani 75, la
CE

care se adaogă porto.


Depositul general la farmacia I. WERNER, fur-
nisorul Curței Regale Iași. Pentru București: la
I/

Drogueria I. ZAHARIA, Str. Lipscani No. 35.


AS

Pentru Craiova: la Farmacia KD. KONTESCHWELLER.


Cererile din provincie se execută prompt contra ramburs.
UI

MRR
IV CJ TI R “ BIROU de 1NCASSQ
BC

O IV INFORMAȚIUNI

Strada POMIR Ho. 6 petltfU toată ROMÂNIA


Din bună-voință bacșișul poate fi mărit.
Trăsura cu un cal de la gară în oraș se plă­

Y
tește 1.25 1., cu doi cai 2 lei.

AR
Tramvaiul se găsește la câțiva pași do garăși
cum circulă pe străzi principale pasqgerul îl

IBR
poate întrebuința, având însă grija a ruga pe
conductor să-l lese la locul dorit sau cât posibil

YL
mai aproape.

SIT
Informații

ER
Vizitatorul se poate folosi de lista autorități­
lor ce o dăm în Ghid.
NIV
Informațiile de ordin comercial se recomandă
a se găsi la excelentele case :
«Mercur» Str. Pomir 6
LU

«Comerțul» Str. Mârzescu 17


RA

Biurouri de informații pentru călătorii


NT

Pentru oricine se pregătește a pleca peste gra­


CE

nițe, este strict necesar a afla tot ce poate fi in­


teresant la Ghișeul C. F. R. clasa l-a.
Bilete vagon-lits Robert, str. Lăpușneanu 23.
I/
U IAS
BC

11
Trăsuri, Tramvai, Taximetru

Y
AR
Comunicația în oraș se face obișnuit cu tră­

IBR
sura cu un cal, cursa plătindu-se 50 bani. Cu
ora se plătește lei 1, obicinuindu-se și un su­
pliment.

YL
Tramvaiul electric este una din cele mai folo­
sitoare instituții. Comunicația se face iute și ief­

SIT
tin. Tramvaiele au fost Introduse de renumita
casă Schuckert. Direcțiunea introduce din ce în

ER
ce mai multe îmbunătățiri spre mulțumirea pu­
blică.
NIV
Taximetrele foarte elegante sunt cel mai nou
mijloc de comunicație introdus de curând de
casa Leonida & Comp.
LU

Hoteluri
RA

Pasagerul poate găsi excelente hoteluri, ale-


NT

gându-și cel dorit după dorințele sale, înțele-


CE

gându-se dinainte asupra condițiilor.


«Binder» str. I. C. Brăteanu 174.
«Bristol» str. Arcu 1.
I/

«Europa» C. Vodă 54.


AS

«Continental» Piața Cuza-Vodă.


«Traian» Piața Unirei.
UI

«Splendid» Col. Langa 1.


«Ehrlich» Mârzescu 36.
BC

12
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Hotel Traian.
LU

Restaurante
Printre cele mai recomandabile restaurante,
RA

unde se poate găsi o masă hrănitoare și conve­


nabilă se recomandă :
NT

«Arnira Frații» (Bolta Rece) str. Arcu 1.


«Braunștein» str. Unirei 11.
CE

<Lupu Fleică» str. Lozonschi.


«Fastlich» str. Banu 2.
I/

«Ehrlich» str. Mârzescu 36.


«Schiller» str. Seulescu 2.
AS

«Splendid» str. Col. Langa 1.


«Pavilion» str. Păcurari 23.
UI

«Bragadiru» str. Lăpușneanu 33 etc.


BC

13
•<<.v *

Y
AR
IBR
YL
SIT
Piața UniteiER
NIV

Mezeluri
LU

«Noack» str. Lăpușneanu 17.


«Moșcovici» Piața Unirei.
RA

Aperitive
NT

«Ermacov» Piața Unirei.


«Smirnov» str. Lăpușneanu 13.
CE

Berării
I/

«Azuga» Piața Unirei.


AS

«Bragadiru» str. Lăpușneanu 33.


«Zimbru» Piața Cuza Vodă.
UI

«Zimbru» str. Păcurari 91.


BC

14
<i • w.- u

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
* t>

Str. Cuza-Vodă
LU

Grădini-restaurant
RA
NT

Pe la periferiile orașului. într’un mediu rus­


tic, se află renumitele grădini unde vizitatorul
CE

obosit de o zi petrecută în admirarea monumen­


telor poate petrece câte-va ore plăcute. Se va
I/

întrebuința tramvaiul sau mai bine trăsura.


«Soituz» lângă abator.
IAS

«Leagănul Fluturilor» Bariera Nicolina.


«Viața Lungă» Copou.
U

«Sălcia» Nicolina.
BC

«Zimbru» Păcurari 91.


15
Y
Marele magazin (Je coloniale

AR
J. ERMACOV

IBR
PIAȚA UNIRE!..------ FONDAT 1871
'-------- g-J---------

YL
Mare asortiment de coloniale, delicatese,
conserve, fructe, vinuri, champagne, licoruri,
aperitive etc.

SIT
— PREȚURI CONVENABILE
---- ---- --------------- --- -........ -......................
CLIHKR BORLELOR DE OCHI
ER
NIV
O» C. MICLESCU
===== OCULIST-OPERATOR ==f=
LU

STRADA ȘTEFAN CEL MARE No. 6


OGRADA MAGAZIEI KAHANE SUCCESOR
RA

Consultațiuni de la 3-6 p. m.
NT

postav'Aria centrala
CE

„LA ORAȘUL BRUN“


I/

- Strada Ștefan cel Mare Ho. 35 -


IAS

(vis-a-vls de Mitropolie)
înștiințează onor, public și clientela că a adus
în special pentru sezonul curent uu bogat asor­
U

timent de postavuri, precum și chevioturi fante­


BC

zii din cele mai renumite fabrici. Vinde cu prețuri


moderate. Spre convingere vizitați Magazinul.
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
GrădinaJCopou
LU

Cafenele
«Bursa» str. Ștefan cel Mare.
RA

«English» str. Ștefan cel Mare.


«Traian» Piața Unirei.
NT

Cofetării
CE

«R. Tuffli» str. Păcurari 2.


«Georges» str. Lăpușneanu 27.
I/

«Danoeur & Streit» Piața Unirei.


AS

«Adam» str. C. Vodă.


UI

Vinuri și Spirtoase
BC

«Frații Iacobovici» str. Lăpușneanu.


17
2
H

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Hala
«Frații Amira» str. Arcu 1.
RA

«Fastlich» str. Banu 2.


«Pollack» str. Apeduc 1.
NT
CE

Grădini publice
Grădina Copou, str. Carol I.
I/

Grădinile populare, Tatarași.


AS

Grădina Ghica-Vodă,. str. Ghica-Vodă.


Grădina Bârnowsky.
UI

Grădina orașului, cea vizitată, este însă Co-


)oul. Tramvai din toate părțile.
BC

Aleiele „Ghica Vodă" de la Copou.


18
Y
AR
IBR
YL
SIT
Teatrul Național
Piețe
ER
Hala de desfacere, alimente, etc. Tramvai.
NIV
Piața Sf. Spiridoh, „ etc. 1. C. Brătianu.
Piața Nicolina „ str. Nicolinei.
Târgul de vite la Abator (Salhana).
LU

Teatre, săli, distracții


RA

Teatrul Național, str. Guza Vodă.


Teatrul evreiesc «Pomul Verde» str.Căp. Păun.
NT

Teatrul Circ-Sidoli (iarna Cinematograf) Unirei.


Teatrul grădina Bragadiru str. Lăpușneanu 33.
CE

Teatrul Pastia (întruniri, teatru evreiesc, ba­


luri) str. Seulescu 2.
I/

Platoul Abatorului, tramvai. Alergări, zboruri.


IAS

Skating-Ring
Una din cele mai căutate distracțiuni la Be-i
U

răria Bragadiru, Lăpușneanu 33.


BC

19
Depozite permanente de Mașini Agricole

Y
Ateliere sistematice pentru Reparațiuni,

AR
Cele mai mari și cele mai produc­

IBR
tive fabrici de
MAȘINI AGRICOLE

YL
b
DIN LUMEA ÎNTREAGA

SIT
Clayton i Shuttleworth L- NIV
ER
LINCOLN (ANGLIA), VIENA
Sucursale în România:
LU

BUCUREȘTI CR AIO VA
=
RA

Calea Dorobanților 115. Strada Bucovăț, 20—26


ROȘIORI
NT

Calea Dunărei, 21
CE

Au furnizat până astăzi peste: 41,000 loco-


mobile și peste 39,000 Batoze de treerat.
I/

La cerere se trimite Cata­


AS

loage și Prospecte și se dau


orice deslușiri și informațiuni
UI

în mod gratuit.
BC

Furnisorii Cârjei Regale


Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Ștr. Lftpușneanu (lela librăria Șaraga.
LU

Cinematografe
RA

Path6 Freres, grădina Otelului Traian strada


LăpuȘneanu.
NT

Union, str. Lăpușneanu 37.


Grădina Chateaux-Fleurs (Tanasachi) C.-Vodă.
CE

Consultații medicale
I/
IAS

lașul are onoarea a poseda somități medicale.


Suferindul dacă nu poate fi îndrumat de un a-
mic cunoscător, să ceară adresa specialiștilor la
U

cea dintăi farmacie.


BC

21
£

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Abatorul cu târgul de vite.


RA

Băi
NT

Baia Comunală. Instituție elegantă, paturi, stil


turcesc. Str. Mitropoliei 6.
CE

Baia Populară. Recomandabilă. Duș, abur, ba-


zen. Taxa 25 bani, afară de bacșiș. Str. Uzinelor.
I/

Baia Pogor. Curată, duș, abur, bazen str. Bașotă.


IAS

Baia Diana. Str. Mitropoliei 16.


U
BC

22
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

Administrația Financiară cu str. Ștefan cel Mare.


LU

Autorități
Administrația Financiara, str. Cuza Vodă 1
RA

Abatorul Comunal Salhana •


Antrepozitele Lângă Gară
NT

Arhiva Statului 99 Cuza-Vodă


Biuroul de servitori Cuza-Vodă 10
CE

99

Brigada de Siguranță 99 A dam aci ie 9


Comand. Corp IV armată 99 Carol 51
I/

Comenduirea Pieței 99 Carol 44


6
IAS

Comisia cicumscripției I 99 Păcurari


II 99 Nicolina 56
„ „ HI 97 Cuza-Vodă 10
U

„ „ iv 97 Elena D-na 35
BC

V 99
Tatarași 18 b.
23
Y
FRANTZ BOUȘCA

AR
— IAȘI —

IBR
STRADELA GOLIA No. 7 CASA PROPRIE
Prima Fabrică din România de:

YL
Broderie albă 5vițeriană, Dantelărie belgiană

SIT
TRICOTAJ ȘI CONFECȚIUNI
Instalație cu motor electric.
DANTELERIE DIFERITA DE LUX
ER
Broderie artistică pentru perdele, Draperii,
NIV
Cuverturi, Brisbisuri, Bluze, Jachete, Jupoane,
Rochii, precum și fabricațiune de tot felul de
Articole de Tricotaj.
LU

Adresa Telegrafică: Boușca-lași.


RA

LIBRĂRIA, PAPETERIA ȘI TIPOGRAFIA


NT

==C. ABERMANN==
CE

Iași, str. Ștefan cel Mare No. 22

Asortiment de registre de comptabilitate și munci­


I/

torești. Depozit de cărți didactice, literare, articole de


AS

birou, școală, desemn și pictură.


Instrumente și lemn de traforaj. Ștampile de cauciuc,
UI

metal, simple și automatice.


Asortiment de hârtie produsă în țară și străinătate.
Tablouri și Cadre cu prețuri moderate.
BC

Instalație modernă în artă grafică cu motor electric.


Execută lucrări prompt și cu prețuri moderate.
Corp Sergenți oraș fjtr. Cuza-Vodă 8

Y
Curtea de Apel Ștef. c.Maro 45

AR
99
Cap Portărei Trib. 99 Cuza-Vodă 20
„ „ C. de Apel Ștef. c. Mare 45

IBR
n
C. F. 11. birourile gara
Comp. Gendarmi rurali 99 Sf. Atanase

YL
Corporația Confecțiilor 99 Arcu 3
,, Constructorilor 99 Sărărie 145
,, Metalurgică Cuza-Vodă 75

SIT
99

,, Progresul 99 Cuza-Vodă 75
Consistorial Eparhial Curtea Mitro pol.
ER
99

Casa apelor Copou


Camera de Comerț Cuza-Vodă 65
NIV
99

,, ,, Meserii 99 99 65
Farmacia județului 99 Seulescu 8
LU

Institutul Antirabic 99 Toma-Cozma 13


Institutul de chimie 99 Carp 4
,, „ medicină Uni verși tăței
RA

99

„ „ higienă 99 Alexandri 2
„ chimie, med. și biologie 99 Seulescu 6
NT

Inspector secundar 99 Seulescu 6


Inspectoratul gen. înv. prim. 99 Păcurari 31
CE

Inspector școlar circ. I Iași 99 Pojărniciei 1


.Judecătoria oc. I urbană 99 C.-Vodă 10
I/

»» », 11 »> 99
Elena D-na 24
IAS

„ „ I rurală 99 Tatarași 5
,, >> 11 ?» 99 Socola 199
Biuroul de măsuri și greutăți 99 Uzinelor 82
U

Marcat obiecte prețioase, biuroul Antrepozite


BC

Palatul și Cancelaria Mitrop. la Mitropolie.


25
Moașe disn. 1 str. Păcurari 6

Y
„ „ 11 99 Crucei 13

AR
„ IU ,9 Păcurari 6
„ „ IV 99 Ghica-V. 31

IBR
” V. 99 Eternităței 17
Medic șef Comunei 99 Asaki
Medicul disp. 1 Păcurari 51

YL
,9

„ „ II 99 Muzelor 40
„ III Alexandri 14

SIT
99

,, „ IV 99 Sf. Teodor 1
” V 99 Sf. Teodor 14

ER
Oficiul telegrafo-poștal Gara
„ poștal central 99 Ar cu 9
NIV
,, telegrafo-poștal 99
9
„ „ „ suc. II 99 Ștef. c. Mare 61
»> ,» », ,, I Lăpușneanu 36
LU

99

Pompieri secția Nicolina 99 Nicolina


,, „ T.-Cozma 99 Pojărniciei 8
RA

Protoiereul jud. lași Curtea Mitropol.


Percepția (circ. I, II, IV) 99 Anast. Panu 75
NT

„ (circ. III, V) V Alexandri 20


Parchetul General 99 Ștef. c. Mare 45
CE

,, Tribunalelor 99 99 99
45
„ Militar și cons. răsb. 99 Carol 44
Prefectura județului Seulescu 8
I/

99

,, Poliției Cuza-Vodă 8
AS

99

Penitenciarul civil 99 Păcurari 19


Primăria (dela 26 Oct. 1911) Alexandri 20
UI

99

pană atunci 99 Cuza-Vodă 44


Regia M. S. Depozit Piața C. Vodă
BC

99

26
Y
Regiunea Silvică Insp. str. Seulescu 8

AR
Re vizo râtul școlar ,, 8
Serviciul Cur&țirei străzilor la Primărie

IBR
Sindicul Tribunalului ,, Ștef. c. Mare 45
Salvarea ,. 1. 0. Brătianu 193
S erviciul tecnic județian ,, Seulescu 8

YL
Tribunalul s. 1 ,, Ștef. c. Mare 45
H 45

SIT
IU Cuza-Vodft 20
Fabrica de tutun ,, Șos. Păcurari
ER
Uzina Electrică ,, Uzinelor 38
UzinaTrainvaiurilorelectr. ,, Uzinelor 12
NIV
Union Baugeselschaft ,, Păcurari 3
Consulate
LU

Austro-Ungaria ,, Ca rol 35
Germania ,, Toina Cozma 5
RA

Franța ,, Fundac Codrescu


Rusia „ Unirei 2
NT

Biserici, Mănăstiri, Sinagogi


CE

Mitropolia, str. Ștefan cel Mare, clădire im­


pozantă, reședința capului Bisericei Moldovei-
Sucevei. Pe locul bisericuței Alba rezidită de A-
I/

nastasia lui I. Duca V. Zidirea a început prin


AS

stăruința Mitropolitului Veniamin Costache. La


1839 sa prăbușit cupola mare. Restaurată în
UI

1880, finită la 1887 în zilele M. S. Regelui Ca-


rol I. A costat vre-o 6 */2 milioane. Se păstrea­
BC

ză moaștele Sf. Paraschiva aduse la 1641 din


27
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Mitropolia
NT

Constantinopol. Tot aci se află îngropate ose­


CE

mintele Mitr. Ven. Costache aduse de fericitul


Mitr. Iosif Naniescu. Osemintele se găsesc în dos-
sul stranei reginei în zid. In grădină mormântul
I/

iubitului Mitr. I. Naniescu. In alăturare bis. Sf.


AS

Gheorghe vechea Mitropolie zidită de Ana Ra-


coviță la 1704, ocupată cu obiectele bisericești
UI

de la bis. Trei Erarhi și Sf. Neculai (domnesc),


și palatul Mitropolitan cu un paraclis cântă la
BC

Mitr. Duminica corul înființat de Muzicescu.


28
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

Biserica Trei-Erarhi
CE

Mănăstirea Trei-Erarhi, str. Ștefan cel Mare.


Monument artistic și istoric. Zidită sub V. Lupu
1639, mai târziu arsă de tatari. Restaurată la
I/

1904. In firide mormintele copiilor lui V. Lupu.


AS

La 1828 G. Asachi a deschis cea dintăi școală ro­


mânească. Aici a fost tipografia Slavonă, Arm. și
UI

Grecească. Alăturea se reclădește sala gotică. In


această sală s a ținut sinodul general din 1642.
BC

Biserica Sf. Neculai Domnesc, Piața Ștefan cel


•29,
„ȚESĂTURA 1AȘI“

Y
AR
Societate Anonimă

IBR
Capital deplin varsat 750.000 lei
■ STRADA SOCOLA =

YL
Instalație modernă cu 400 războaie mecanice
Văpsitorie, albi torie și apretură

SIT
Furnizează tot soiul de țeseturi de bumbac
Furnituri militare, Zefiri, Uniforme școlare,

ER
Barcheturi, Flanele de bumbac, Dogori, Americi
diverse, Albituri, Mexicane, Croydoane,
NIV
Pânză pentru cizmari.
In strada Socola No. 127 fabrica a deschis o prăvălie
peutru desfacerea resturilor pe care le vinde cu
LU

mult sub cost. Halta tramvaiului la ușă.


RA

Crema Minerva fiind singura combinație


chimică și igienică din lume și neconți­
nând grăsime; face să dispară: asprimea,
NT

sbârciturile, petele, pistruile, coșurile bu-


bulițele, crăpăturile do vânt de pe față și
CE

buze; remânând tenul fraged și catife­


lat cu strălucirea și frăgezimea tinere-
ței. 1.50 Cutia.
I/

Pudra Minerva este cea mai renumită


pentru toaleta. 2 franci cutia.
AS

Crema și Pudra Minerva neconținând substanțe vătă­


mătoare pielei și fiind analizate și aprobate de Institutu
UI

chimic; sunt neîntrecute pentru înfrumusețarea, frăgezi­


mea și conservarea tenului. De vânzare: la Farmacii,
BC

Droguerii și Magazine de galanterie. Observați bine Marca


Minerva. Cutiile să fie sigilate. Feriți-vă de imitațiuni.
Depozit: Farmacia Paleacu Pungești Vaslui, Farmacia Rissdbrfer
Drogueria Tetzu București, și Magazinul Universal
strada Lăpușneanu lio. 2 lași.
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Biserica Sf. Nicolai


NT

Mare. Fandată de Ștefan cel Mare la 1493. A-


CE

dăogită cu două altare la 1676 sub Ant. Ruset.


Se află evanghelia de la Bistrița scrisă din po­
runca lui Ștefan cel Mare; mormântul lui Ru-
I/

set V.; o icoană făcătoare de minuni. Restaura­


IAS

rea începută la 1884 s’a finit și târnosit în pre­


zența M. S. Regelui Carol I la anul 1904.
Mănăstirea Goliei, str. Cuza-Vodă. Fundată de
U

logofătul Ion Golia, rezidită de V. Lupu și Ște-


BC

31
fan Lupu înainte de 1662 dată la care există

Y
dăruită bisericei un Tetravanghel. I’c un perete

AR
inscripție rusească
despre Prinț. Po-

IBR
temkin. Se află o
cruce mare, și mor­

YL
minte : ale Sultanei
a lui Mih. Racoviță
V.; a Smarandei a

SIT
lui Scarlat Calima-
ch 1842; a Eufro-
ER
sinei Suțu soția lui
Cost. Negri, etc.
NIV
Turnul vechiu cu
boltă, avea la 185')
LU

vre-o 50 metri. Dă­


râmarea se opri la
Turnul Goliei 20 m. în urma pro­
RA

testelor. In alăturare ziduri-metereze căci pănă


NT

aci se întindea orașul. Servea ca observator pom­


pierilor. Lângă turn vechea casă a apelor cu in­
CE

scripția lui Moruzi V. 1772.


Mănăstirea Sf. Sava, str. Veche. Zidită pe la
I/

jumătatea secoluloi al 17-lea. Reînoită de pos­


telnicul Ioan 1625. La 1714 funcționă o școală,
IAS

biblioteca mare care azi e la Universitate și ti­


pografia sub Nic. Mavrocordat. Se află mormin­
U

tele familiei Palade 1755—1798.


BC

Mănăstirea Bărboi, str. Veche. Zidită la înce-


32
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Mănăstirea Sf. Sava


RA

putui secolului al 17-lea de vornicul Bărboiu


NT

Sturza. La 1837 dărâmată de călugării greci, re­


zidită mare în stil bizantin de Mih. Sturza. La
CE

stânga intrărei mărcile și cavoul familiei Sturza


unde e îngropat Sandu Sturza Voevod. La poar­
tă turn nalt de piatră.
I/

Mănăstirea Bârnovski, str. Gliica Vodă. Zidită


IAS

la 1627 de Miron Bârnovski. Multe odoare pre­


țioase. Clopot mare vărsat la 1628 în Lemberg.
Aci a fost școală enciclopedică la 1724.
U

Mănăstirea Sf. Spiridon, str. 1. C. Brătianu.


BC

33
Veche și bogată. Data zidirei 1704. La intrare
o semilună ca s’o păzească de hoardele turcești,

Y
lângă poartă cișme­

AR
le cu inscripții în
versuri de sub Gr.

IBR
Ghica V. 1765. In
biserică mormântul

YL
lui Ghica cu inscrip-
țiagrecească „aceas­

SIT
tă. piatră frumos cio­
plită ascunde trupul
celui... răpit de mor-
ER tea prematură, iar
acum locuește în
NIV
lăcașurile cerului.
1777 Sept. 1“. E
LU

Ghica care a murit


pentru Bucovina.
RA

Turnul Bis. Bărboi Alt mormânt e al


lui Ion fiul lui Calimah Vodă, 1769. Aci e așe­
NT

zat spitalul întemeiat de C. Racoviță Vodă 1757.


Mănăstirea Frumoasa, Mahalaua Frumoasa, altă
CE

dată biserica Balicăi, se zice clădită la începutul


veacului 17-lea de hatmanul Isac Balicăi. împo­
I/

dobită la 1730 de Grig. Ghica de unde a căpă­


AS

tat numele de Frumoasa. Pe pereți portrete dom­


nești. Cavoul familiei Mihai Sturza și mormân­
UI

tul Rox. Ghica cu un frumos epitaf grecesc 1780.


Aci au fost curți domnești, grădini și lac, pen-
BC

34
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

Biserica Bârnovski
CE

tru petrecerile Curței. Pe platou s'a făcut I-a


expoziție Națională sub Cuza-Vodă la 1865.
Biserica Sf. Neculai din Ciurchi, str. Ciornei.
I/

Zidit&Jla 1813 de Preotul Ștefan. Aci se află o


AS

tablă de argint cu numele și chipurile a 16 îm­


părați romani de unde se constată, după d. Co-
UI

cuz, existența romanilor în Iași. E de o mare


valoare.
BC

35
Y
AR
IBR
YL
SIT
Socola. Zidită do către Sultana, fata lui Alex.
Lăpușneanu în anul 1554. A fost mănăstire de
ER
călugărițe pănă la 1803 când fericitul Mitropolit
Vcniamin Costache a mutat călugărițele la Mă­
NIV
năstirea Agapia și a deschis acolo seminarul care
a existat pănă în 1886.
LU

Mănăstirea Galata, bariera Trei Calici. Zidită


de Petre Șchiopul în vale la 1578, apoi dără-
mată și rezidită pe deal la 1580. Azi închisoare
RA

militară. Poziție pitorească.


Mănăstirea Cetățuia, Nicolina. Tramvai. Pozi­
NT

ție pitorească, ziduri, metereze ruinate. Fostă mă­


năstire întărită a lui M. Racoviță V. A funcțio­
CE

nat pe vremuri o tipografie grecească și arabă.


S’a păstrat micul mormânt al Măriei fiica lui I.
I/

Duca V. 1672. Zidită de Duca Vodă. In drum


AS

spre Cetățuia dăm de Crucea lui Ferentz.


Biserica Ghisanghii, azi Sf. Ilie, str. Alexan­
UI

dri, zidită de lonașco Ghisanghi vel logofăt, că-


tră 1630, azi e închisă.
BC

36
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Eforia și biserica Sf. Spiridon
LU

Biserica Sf. loan Botezătorul, zis din Măji


(păscărie), str. Mârzescu. Zidită de Bârnovschi
Vodă și isprăvită în 1634 de Vasile Lupu Vodă.
RA

Biserica Nicoriță, str. Nicoriță. Zidită la 1628


de hatmanul Nicoară.
NT

Biserica Talpalari, str. Seulescu. Zidită de lor-


dachi Cantacuzin vistiernicul între 1638—1640.
CE

Biserică cu averi proprii.


Biserica Sf. Voevozi Jloțca, din Tatarași str.
I/

Etemităței, era în 1660, făcută de boerii Roșea,


IAS

Codreanu vornici și visternici.


Biserica Sf. Gheorghe zis și Lozonschi, str. Lo-
zonschi, avea nevoe de reparație în 1700;
U

s’a numit și biserica Doamnei; reparată în 1800


BC

37
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Mănăstirea Cetățuia
de Gh. Lozonschi diac de visterie.
RA

Biserica Vovidenia, str. Vovidenie, așezată în


brăhăria veche, are icoană din 164”). Ani întregi
NT

a fost aici școală domnească.


Biserica Sf. Atanasie, din Muntenime, str. Sf. A-
CE

tanasie exista la 1667; stă în legătură cu Pe-


triceico Vodă, mama lui avându-și case pe ală­
turea.
I/

Biserica Sf. loan (Gură de Aur) str. Zlătăust.


AS

Zidită de lomn de Ștefan Tornșa către 1621, și


rezidită în piatră de Duca Vodă la 1693, în 30
UI

zile, are un Evangheliar slavon din 1545.


BC

38
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

.Biserica Lipovenească
Biserica Albă, str. Elena Doamna, cu hramul
CE

Nașterea Domnului era întemeiată pe la 1682;


ctitori, poporăni și preoți.
I/

Biserica Sf. Teodor din Muntenime, str. Sf.


IAS

Teodor. Zidită de Solomon Bârlădeanu logofăt,


înainte de 1665, are 2 icoane vechi de atunci.
Biserica Sf. Neculai cel sarac, str. Sf. Neculai,
U

zidită de Luca Parcalabul de Chișinău cătră 1680,


BC

pe ulița din afară.

39
Prapadoamna
Paraschiva zisă

Y
la Maici, str. I.

AR
C. Brătianu, cti­
tor necunoscut;

IBR
stă în legătură
cu nobilii boeri
Veisa din secolul

YL
al 17-lea. Era ve­
che la 1708. Slu­

SIT
jește de metoc
mănăstirilor A-

ER
gapia și Varatic.
Biserica Sf.
NIV
Biserica Armenească
Dimitrie Balg,
Eundacul Pârlita
(Ștefan cel Mare), ctitori Balșeștii din secolul al
LU

17-lea; are clopot vecliiu din 1642 adus de la o


biserică de țară. Aici sânt mormintele Balșeștilor.
RA

Biserica Sf. Dumitru Misai din Tatarași str.


Eternităței, ctitor necunoscut, probabil un preot
NT

Misai Aldea ajuns apoi egumen la Aroneanu.


Biserica Sf. Lazăr, str. Sf. Lazăr, zidită în
CE

1704 de Mihai Racoviță în ograda Vămei, unde


Racovițeștii își aveau case. Are moaște.
I/

Biserica Banului, str. Lapușneanu, zidită de


AS

banul Savin Zmuncilă vel ban în 1705. Are a-


veri propri. Rezidită în 1800 de Iacob Stamati
UI

Mitropolit.
Prapadoamna Paraschiva cea nouă, str. Păcu-
BC

40
Y
AR
IBR
YL
SIT
Mănăstirea Galata
ER
rari No. 6, zidită de ctitori necunoscuți, înainte
NIV
de 1720.
Biserica Curelari, str. Curelari, zidită de cti­
LU

tori necunoscuți cătră 1720, are țintirim vechiu


și clopot din 1762.
Biserica Sf. Voivozi, din Ruteni, str. Ruteni,
RA

sat în sus de Tatarași, azi alipit la Iași. E sin­


gura biserică de lemn aflătoare azi în Iași, cti­
NT

tori necunoscuți. Exista pe la 1756.


Biserica Sf. Constantin, str. Palat, devale de
CE

palat, zidită înainte de 1767 ; întăi de lemn; zi­


dită de piatră în 1814 de Gh. Catargi.
I/

Biserica Sf. Andrei, str. Sf. Andrei, în. maha­


IAS

laua feredeilor; ctitori necunoscuți; reparată


în 1795 de pr. Buciumaș Ion.
Biserica 41) de Sfinți, str. Carol Lueger, zi­
U

dită în 1759 de Hatm. Vasile Roset, în Munte*


BC

41
nirnea de sus la margine, închinată ca stavropi-
ghie Mitropoliei Proilavului de la Căușeni (Ba­

Y
sarabia).

AR
Biserica Sf. Pantelemon, str. Sf. Panteiimon,
în târgul Făinei. întâiul țintirim ; zidită în 1763

IBR
prin mile și de unul Casian. Aici avea hram
breasla doctorilor, spițerilor și girahilor.

YL
Biserica Vulpe, str. Sărărie, zidită de un Vulpe
cătră 1760. In fața bisericei din vechi erau mor­

SIT
mintele Turcilor— mecetul.— Aici aveau hram
braharii.
Biserica Sf. Vasile din Talarași, str. Vasile
ER
Lupu, ctitori necunoscuți, exista în 1760.
Biserica Sf. Haralambie, str. Sf. Haralambie,
NIV
zidită la 1804 de Gh. Leondari tufecci bașa. Ve­
nea în târgul Boilor, și are clopot din 1804.
LU

Biserica Sf. Nicolae de pe șosea (din Iarmaroc)


zidită de femeia lui Bujor Haiducul în 1809, din
RA

banii strânși pe capul soțului ei haiduc, prins la


Focșani.
NT

Biserica Ziua Crucii, str. Crucii, zidită cătră


1810, ctitori necunoscuți.
CE

Biserica Buna-Vestire, str. Buna-Vestire, rezidită


în 1818 de I. Tăutul ban.
Biserica Toma Cozma, str. Torna Cozma, zidită
I/

de pah. Toma Cozma cătră 1807.


AS

Biserica Sf. Ștefan din Țicău, str. Albineț, zi­


dită la 1810 de C. Tomovici, vel căpitan din
UI

Basarabia. Are pomelnic de atunci.


Biserica Sf. Vasile din Târgușor, str. Șos. Racoviță,
BC

42
Y
făcută în 1845 de Ruși ca amintire ostașilor

AR
inorți în luptă.
Biserica Sf. Treime, str. Păcurari, zidită £în

IBR
1853 do Tanasă Enescu neguțitor.
Biserica Cimitirul Eternitatea, str. EternitRței,

YL
începută a se zidi după 1870. Pictorul Veruzi a
pictat'o.

SIT
Biserica Moara de Vânt, str. Moara de Vâut,
zidită de Epitropia Sf. Spiridon după 1820, pen­
tru îngroparea celor morți la spital.
ER
NIV
Rite Biserici
Biserica Armenească, str. Armeană, Foarte ve­
LU

che. Fundată la 1395, restaurată în 1803. Se


păstrează o evanghelie scrisă la Caffa din Cri­
mei a 1351.
RA

Biserica Catolică, str. Ștefan cel Mare, zidită


în 1582 sub Iancu II Sasul Vodă. Azi Episco­
NT

pie catolică, întreține școli. Posedă arhivă, docu­


mente latinești relative la istoria orașului și țărei.
CE

Biserica Catolică de la Notre Dame de Sion,


str. Cuza Vodă, fondată la 1900.
I/

Biserica Evanghelică Luterană, str. Păcurari,


AS

fundată înainte de 1753, când arzând o aripă a


orașului, a ars și ea. La 1803 Al. Moruzi V. dă­
UI

rui protestanților teren spre a-și rezidi biserica


de azi.
BC

Biserica Lipovenească, Mahalaua Lipovană. Clă­


dită cam pe la 1872 pe locul unde un necunos-

43
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Aleie din cimitirul Eternitatea


cut clădise din bârne o altă biserică lip. la 1780.
La 1800 a ars și apoi fu rezidită.
NT

Sinagogi
CE

Sinagoga din Târgul Cucului, (str. Sinagoge-


lor). Clădită după legende odată cu biserica Sf.
I/

Neculai Domnesc sub Ștefan cel Mare. La înce­


put din lemn de stejar. In zid o piatră că a
AS

fost restaurată cam de 150 ani. Alăturea un mic


cimitir în care legenda spune că se află îngro­
UI

pată o tânără pereche murită în momentul cunu­


BC

niei. In Iași mai sunt încă peste 50 sinagogi;


toate se susțin de poporăni.
44
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Comandamentul Corp. IV de Armată


RA

Armata
Comandamentul Corpului IV armată str. Ca-
NT

rol 51.
Coinenduirea Pieței str. Carol 44.
CE

Reg. Ștefan cel Mare No. 13. Copou. înființat


la 1872. Decorat crucea „Steaua Rom.* pentru
I/

victoria de la 27 August 1877. Cântat de Alexan­


AS

dri în „Peneș Curcanul". Medalia «Trecerea Du­


nărei».
UI

Reg. 7 Roșiori S&r&rie, transformat Ia 1908


din fostul reg. 7 calarași, creiat la 1872. Deco­
BC

rat «Trecerea Dunărei».

45
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
SANATORIUL S-ta MARIA
LU

Dr. ALEXANDRU ȚAICU


RA

---- — IAȘI STRADA ZMEU No. 3 - ------


CHIRURGIE, MEDICINĂ, FACERI,
NT

BOLI NERVOASE
CE

In Sanatoriu se primesc persoane atinse de boli


chirurgicale, faceri, maladii interne, gcnito-urinare,
maladii de nutriție, boli nervoase. Nu se primesc
I/

alienațiile mintale cari prin gravitatea lor ar tul­


AS

bura liniștea celorlalți bolnavi.


Se primesc și adulți și copii.
Se practică chirurgie de urgență, avându-se la
UI

dispoziție ambulanța societăței Salvarea. Sanatoriul


este prevăzut cu o sală de operație vastă instalată
BC

după cerințele asepsiei moderne și având instru­


mentarul necesar ori-cărei intervenții chirurgicale.
Se face Ortopedie. Se aplică bandaje de ghips.
Sală specială pentru faceri, moașă diplomată în
permanență.
Pavilioane de izolare pentru bolile Infecto-conta-

Y
gioase. Se tratează sifilisul prin injecții Ehrlich

AR
(606) sau mercur.
Instalație complectă de Hidroterapie și Electro-
terapie, se aplică tot felul de curenți, băi electri-

IBR
co etc.
Se execută toate regimurile pentru bolile do nu­
triție.

YL
Se fac analize de sânge, «pute, urină Reacția
Wasserman.
Consultații cu ori-ce medic sau chirurg.

SIT
Prețurile adaptate la toate straturile sociale.
Prospecte la cerere.—Telefon Ho. 52.

ER
= Consultații zilnice de la 5—7 =
I ____________________________ _____________ I
NIV
DR- J. GOLDENSTEIN
= MAMOS =
LU

STRADA LĂPUȘNEANU
fost Operator la I-a Clinică de Gynecologio și
RA

Obstetrică din Wiena.


Orele de consultație:
NT

9—11 a. m.; 2—4 p. m. și 7—8 seara


CE

Librăria F- ȘARAGA
=B
I/

— DIN IAȘI —
IAS

a bătut Medaliile:
V. Alexandri; Medalia Oficială a Expozifei
U

Române din 1906; Abdicărei lui Cuza-Vodă;


BC

a Manevrelor Regale din 1911.


K a
o

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
Cazarma Regimentului 13
NIV
Bat. 4 Vânători. Sărărie, creiat la 1867. Deco-
at «Trecerea Dunărei».
LU

Compania Geandarmi călări. Copou.


,, ,, pedeștrii. Bucșinescu.
RA

,. „ rurali. Str. Sf. Atanase.


,, 4-a sanitară. Copou
NT

Pompieri secția . . . str. Nicolina.


„ ,, . . . str. Pojărniciei.
CE

Spitalul Corp 4 armată. Copou.


Infirmeria de ochi Frumoasa. Mah. Frumoasa,
închisoarea militară. Galata, prin bariera Trei-
I/

’alici.
AS

Parchetul și Cons. de Războiu str. Carol 44.


UI
BC

48
o

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Universitatea
Școli superioare
RA

Universitatea, str. Carol. La 26 Oct. 1860 se


NT

înaugură sub Vodă Cuza în localul actualei Fac.


de Medicină. La 1897 se zidi noua clădire sub
CE

Regele Carol I. O podoabă a orașului, posedă


260 odăi luxoase. Se află instalate trei facultăți :
I/

litere — drept — științe, Rectoratul și- Biblioteca


Centrală.
IAS

Facultatea de Medicină, str. Universității, în


locul vechei Universități. Complectată la 1871).
U

Liceul Militar, str. Carol, înființat la 1845, re­


BC

organizat la 1872.
49
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Institutul Anatomic.
Școala de arte și meserii. Sărărie, înființată
de Mihail Sturza 1840. Clădire nouă 1896.
RA

Școala Normală de învățători. Peste bariera


Copou.
NT

Seminarul «V. Costache», str. Lozonski.


Liceul Național, str. Academiei, clădit în 1893
CE

dintr’o aripă a vechei Academii Mihăilene fun­


date la 1834 d<5 Mihail Sturza Vodă.
I/

Liceul Internet C. Negruzzi, str. Torna-Cozma,


IAS

înființat 1894, liceu modern-model.


Gimnaziul Ștefan cel Mare, str. Sărărie No. 149.
• Gimnaziul Alex. cel Bun, str. Elena Doamna
U

No. 15.
BC

50
Y
C/

AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Facultatea de Medicină fostă Universitate de la 1860


RA

Școala Comercială Sup. gr. II, str. V. Alexan­


dri No. 5.
NT

Școala Comercială Inf. gr. I. Impas 40 Sfinți 2.


Seminarul Pedagogic Universitar, str. T.Cozma.
CE

Școala normală de fete, str. T. Cozma, în­


ființată de M. Sturza V., actualmente pe locul
unde au fost casele poetului Costache Conaclii.
I/

Școala de țesătorie, str. Eternităței No. 38.


AS

Externatul Secundar de fete str. Muzelor No. 6.


Școala profesională Sf. Sa va, str. Veche.
UI

Școala de meserii, gr. Inferior, str. Lascar Ca-


targiu No. 25.
BC

Școala profesională «Ilristache Zănescu», strada


Cuza Vodă 18.
51
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Liceul Național fostă Academia Mihaileană


RA

Școala de menaj, str. Asaki.


Școala prof. do fete „Vesbianu“.
NT

Liceul de domnișoare Humpel, str. Carp 1.


Inst. «Sacre-Coeur» Notre Dame de Sion, str.
CE

Cuza Vodă.
Școala «Reun. Femeilor Rom.», str. Seulescu.
Gimnaziul «M.șiB. Wachtel», str. Sărărie 147.
I/

Seminarul Catolic, str. Comănescu.


AS

Școala profesională isr. «Steaua», str. Elena


Doamna No. 23.
UI

Liceul Particular, str. Rece 2.


Școala de sericicultură « Vitlimescu-Mironeanu»,
BC

str. Lascar Catargi 14.


52
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Liceul internat C. Negruzzi.
Școala de cântări bisericești, în curtea Mitrop
LU

Școli primare
Școala de băeți Carol I, str. Toma Cozma.
RA

,, Gh. Asaki, str. Negruzzi.


,, V. Alexandri, lângă bis. Sf. H a ral am b.
NT

,, M. Kogălniceanu, str. Lascar Catargiu.


,, Trei-Erarhi, str. Ștefan cel Mare.
CE

Școala Principele Ferdinand, str. Sf. Lazăr.


,, Vas. Adamachi, str. Elena Doamna.
I/

,, Vas. Conta, str. Nicolina.


AS

,, Cuza Vodă, str. Vasile Lupii.


„ Costache Negri, Eternitatea
UI

Școala de fete din Păcurari, str. Păcurari.


„ Regina Elisabeta, str. Sf. Lazăr.
BC

„ Principesa Maria, str. Sărăriei.


„ Alexandru Lambrior, str. Vovidenie,
53
i>

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Seminarul Veniamin Costache.


RA

ȘcoalaElena Doamna, str. Muzelor.


,, Carmen Sylva, str. Chica Vodă.
NT

,, No. 8 din str. Mitrop. 4.


,, Nicolina No. 1, str. Nicolina.
CE

,, Hatmanul Nicoară, str. Nicoriță.


,, Tataraș, str. Pașcanu.
I/

,, de băeți Isr. «Junimea» No. 1, str. Să-


IAS

răriei 147.
,, ,» >» >» 2, sti. I alat 11.
,, ,, Cultura, str. Gh. Mârzescu No. 26.
U

Școala isr. de fete «Neuschotz» 1, str. L-ki 11.


BC

„ „ ,, 2, str. C.A.Roseti24
,, ,, „ „Steaua“ str. El. D-na 23.
54
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Școala Normală de învățători.
Școala primară ,, «I. O. B. B. Dr. Stern» str. Socola
LU

„ primară de aplicații str. Toma Cozma.


,, „ catolică str. Ștefan cel Mare.
RA

„ ,, evanghelică, str. Banu.


Instituții Culturale și de Bele-Rrte
NT

1. Muzeul Istorico-Naiurdl, str. l.C. Brătianu


CE

No. 127, foastă de sus. Proprietatea unei vechi


societăți de medici și naturaliști fondată la 1833.
Posedă trei secții. O parte din colecții sunt afla­
I/

te la Gherghina (Galați) unde a existat o cetate


AS

romană. Deschis.Toia, Dumineca și serbătorile de


la 2—4.
UI

2. Teatrul National Românesc, str. C. Vodă.


După primele încercări de scenă românească cu
BC
Y
AR
IBR
YL
Școala de arte și meserii.

SIT
tsaki, Millo, Alexandri etc. se creiă prin darul
ui Miliai Sturza V. la 1846 un elegant Teatru
la Copou, care arse la 17 Febr. 1888. La 1 și 2

ER
Dec. 1896 se inaugură noua clădire de azi pe
ocul vechii Primării. Cel mai luxos din țară, a
NIV
postat 2 milioane.
3. Biblioteca Centrală fondată pe vremea A-
LU

pademiei Mihăilene, instalată azi într'o splendidă


jjală a Palatului Universitar, str. Carol. Aci se
îflă și foasta bibi. Sf. Sava.
RA

4. Școala de Bele-Arte, Pinacoteca, str. Acade­


miei, înființată la 1860 sub Vodă-Cuza, se insta-
NT

j Iară și progresară de la 1895, într'o aripă a


foastei Academii Mihăilene (peste drum de Li­
CE

ceul Național). Posedă ateliere de sculptură-pic-


tură și bogată colecție de sculpturi, tablouri, re-
I/

licvii, donate în mare parte de Vârnav, Dasiade,


AS

C. Negri și alții. Pinacoteca deschisă .Joia, Dum.


și serbătorile de la 2—4 p. m.
UI

5. Conservatorul de Muzică și Declamație, str.


Banu, înființat la 1836 prin Asaki, primii elevi
BC

56
■V

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
• « •
LU

Biblioteca Universității
debutară 23 Feb r. 1837. închis și reînființat 1860,
RA

reînchis 1875 și redeschis de la 1876 de când


e subvenționat, continuă a funcționa cu succes pă-
NT

nă azi.
Ziare și Reviste
CE

„ Evenimentul“ conservator str. Lăpușneanu 44


„Fulgerul" independent str. Stef. cel Mare 4.
I/

„Opinia" cons. democrat str. Mârzescu 17.


AS

„Mișcarea* liberal str. Păcurari 3.


„Viața Românească" revistă str. C. Vodă 52 bis
UI

„Arhiva" revistă str. Hotin 2.


,,Arta Românească" str. Hotin 2.
BC

Ghidul lașului anual str. Păcurari 1.


57
Monumente și Statui
1. Monumentul Rcgiilamentului Orqanic. Gră­
dina Copou. înălțat do boori sub Mih. Sturza V.

Y
In amintirea Reg.

AR
Org., care a intro­
dus cu concursul

IBR
Rusiei și Turciei
întăia legislație în

YL
țară. Rădicat după
planul lui Asaki de

SIT
arliit. colonel San-
gurov. Reparat și

ER
complectat la 1904
de Principele Dimi-
NIV
trie M. Sturza.
2. Turnul Golia
și Bărboi, (vezi la
LU

mănăstirile respec-
Monum. Regulamentului Organic, tive).
Grăd. Copou.
RA

3. Cerdacul lui Ferentz, soșeaua Nicolina.


O cruce rădicată din ordinul luiM. Racoviță
NT

V. pe locul unde fu îngropată armata nemțască


a căpitanului Ferentz ucisă în lupta ce avu loc.
CE

Ferentz venise cu poruncă să scoată pe Domn


din scaun.
I/

In apropiere se află o biserică Hlincea zidită


IAS

de Vasile Lupu și Ștefan Vodă la 1660. Aci a


fost tăiat Ferentz.
4. Bustul și Monumentul lui Gr. Ghica Vodă,
U

str. Ghica Vodă. Rădicate de Comuna Iași la 1


BC

Oct. 1875 în memoria marelui patriot ucis de


Turci la 1777,
58
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

Statuia lui Ștefan cel Mare.


5. Statuia lui Ștefan cel Mare. Piața Ștefan
CE

cel Mare. înălțată prin subscripție națională din


inițiativa unui comitet prezidat de M. S. Regelo
Carol I. Dezvăluit în prezența M. S. la 5 Iunie
I/

1883. Turnat în bronz de sculptorul francez Fre-


AS

miet, e așezat pe un piedestal de marmoră în­


soțit de două bas-reliefuri (luptele Dumbrava-Ro-
UI

șie și Valea-AIbă).
j.fi. Statuia lui Miron Costin. Piața Teatrului.
BC
înălțată din inițiativa savantului V. A. Urechiă
prin subscripție națională, sculptată de Hegel, în­

Y
soțită de două bas-reliefuri : Miron Costin cetind

AR
o operă a sa la curtea lui Ion Regele Poloniei
și arestarea lui Costin din ordinul lui Cantcmir

IBR
Vodă la 1691 când a fost ucis. Dezvăluirea Sta-
tuei avu loc la 14 Sept. 1888.

YL
7. Statuia lui G.
A sălci, str. Ștefan
cel Mare, înălțată

SIT
prin subscriere na­
țională din inițiati­

ER
va unui comitet pre­
zidat de Mitr. Tosif
NIV
Naniescu. Lucrată
de sculptorul Geor-
LU

gescu. Dezvăluită
la 14 Octombrie
1890. Reparată de
RA

sculptor Gh. Boboc.


8. Statuia lui F.
NT

Alexandri. In fața
Teatrului, înălțată
CE

din inițiativa corn,


îași prin subscrip­
I/

ție publică. Sculp­


AS

tată de Vladislav
Hegel. Desvăluită
UI

cu mare pompă în
Statuia lui («li. Asaki. Octombrie 1906.
BC
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

Statuia lut Cuza-Vodă.


9. Statuia lui Vodă Cuza, Piața Unirei, înăl­
CE

țată din inițiativa unui comitet prezidat de Gr.


Ghica-Deleni, prin subscripție națională. Lucrată
I/

de sculptorul Romanelli. Ultimele sume necesa­


re acoperite printr’un generos și admirat dar al
IAS

M. S. Regelui Carol I și o colectă suplimentară


națională. In jurul locului unde urmează ase a- -
U

șeza s’a dat o mare luptă, partizanii Pieții Uni­


BC

rea fiind conduși de profesorii: Xenopo), Canta-


61
5e află de vânzare la Librăria Saraga:

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

Medalia dezvăluirei statuilor Iui Vodă-Cuza și Kogălniceanu


LU
RA
NT
CE
I/
AS
UI
BC

Medalia .Jubileului Universității din Iași.


Prețul: de bronz 1 leu; aurit sau argintat 3 lei.
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT
CE

CUzino, Cosmovici, Iorga, arbitru deciziv fiind


Primarul lașului Dimitrie Greceanu, care a re­
zolvat această grea chestiune.
I/

10. Sala Goticii. (Mănăstirea Trei-Erarhi), con­


IAS

struită de V. Lupu odată cu mănăstirea. Aci a


fost ospătat 'farul Petru al Rușilor la 1711 și
au avut loc festivități istorice.
U

11. Statuia lui Mihai Kogălniccanu. In fața


BC

63
Se află de vânzare la librăria Șaraga;

Y
AR
IBR
F
r

YL
• !*l I M<WUA k M! ; I. : ■
SUR K Sa 61AKI AR. a
5'Ali WVÂliMT j
aîXiiît-1 ruM’-nW') musMtj

SIT
ilU'K £
L- MÂNAȘI IR1 sil /j
k. jjwrr.mîB't'u:);. a ah

ER
■L-.
NIV I',r.AN)) «>K

Medalia abdicării lui Cuza-Vodă.


Deasenaenea și Medalia comemorării a 50 ani de la
_______________ I nirea Principatelor._______ _______
LU

LIBRĂRIA SCOALELOR ȘI ANT1QUARIA


„AUTORII ROMÂNI41
RA

FANNY ȘARAGA
NT

Succesoara Librăriei „FRAȚII ȘARAGA"


Str. Păcurari No. 1—Lăpușneanu 2
CE

-------- ----------
Depozit permanent al editurilor de cărți din
----------- ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE -----------
I/

j Librărie Germană și Franceză =


AS

?
Editură de cărți poștale ilustrate
UI

Mărci Poștale și Fiscale pentru colecții.


Tablouri și articole de Papefărie
BC

MEDALII VECHI ȘI MONEDE


EDITURĂ DE MEDALII
Y
Universităței, înălțată prin subscripție națională

AR
din inițiativa, unui co­
mitet prezidat de I.

IBR
P. S. S. Mitropolitul
Pimen și Prof. Dr. G.

YL
Bogdan.
12. Digul liâpa Gal­
benă. Bulevardul Eli-

SIT
sabeta d. Frumosul și
impunătorul dig a fost
clădit în zilele M. S.
Regelui, odată cu des­ ER
NIV
chiderea bulevardului
spre gară. Lucrările
LU

începute în 1898.
13. Palatul Admi­
nistrații'. — Cantemir
RA

pretinde ca ar fi fon­
dat de Ștefan cel Mare.
NT

A ars în nenumărate
rânduri. In jurul lui
CE

pe vremea lui Aron


Vodă au fost căzănni Statuia lui M. Kogălniceanti
I/

și fiica lui V. Lupu și-a serbat aci nunta. A


IAS

fost înconjurat de ziduri, Constantin Cantemir


tăie aci capul lui Velicico, fratele Iui Miron
Cost in. Se zice că ar fi un tunel între I’a'at și
U

Cetățuia. Acum Palatul se repară.


BC

65
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT
CE
I/
IAS

Se află de vînzare la toate librăriile din țară.


U

Depozitul General la Librăria D. P. ORNȘTEIN “W®


BC

Iași, Slr. Lăpușneanu No. 6.


66
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA
NT

Statuia lui Alexandri


Ca$e istorice
CE

Notițe scrise de d. Gh. GhibAnescu


Palatul Administrativ, (piața monumentului
I/

Ștefan cel Mare) fostă curtea domnească de la


IAS

mutarea capitalei în Iași, pănă la 1831.


Casa logofătului Balș fstr. C. A. llosetti^ azi
U

Fondațiunea Daniel, unde s’a jucat intăia oară


BC

67
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Monumentul lui Ghica Vodă


NT

teatru românesc la 1817 de Qh. Asachi, cu ele­


vii săi de la școala de inginerie hotarnică.
CE

Casa Petrachi Cazimir, str. Academiei, azi Li­


ceul Național, în care a stat Vodă Ion Sturza
între 1821—1828, cumpărată apoi de Mihai Stur­
I/

za Vodă pentru Academia Mihaileană.


AS

Casa școalei comerciale superioare, str. V. A-


lexandri, unde a fost școala de arte înființată de
UI

Asachi în 1834.
BC

68
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
Statuia lui Mirou Costin și Școala „Notre Dame de Sion"
NIV

Casa Microcordat. str. Mufelor, foastă a In­


LU

stitutelor Unite, unde se adunau boerii caii au


făcut mișcarea de la 184-8, azi Externatul de feti1
RA

«Oltea Doamna».
Palatul (riiiversila(ii vechi, str. Universității,
NT

unde s’au instalat la 18(50 Octombrie cursurile-


Itidicată la 179(5, a stat domnia aici pănă la 1800.
CE

Casa Gh. Asachi, str. Asachi, unde a fost pri-


* ina tipografie din Moldova, a lui Asachi, cu
motto: ..Lucrul și al meu răpaos“, azi școala de
I/

menaj.
AS

• Casa M. Kogâlniceanu, str. Kogălniceann 11.


unde a trăit marele bărbat de stat în vremea
UI

Unirei.
BC

09
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
Tribunalul și Curțile (Palatul Ferdinand)
NIV
Casele din str. Anastasie Panu No. ■'>, unde a
locuit caimacamii Anastasie Panu în 1856.
Cabinetul de științi istorico-naturale, str. 1. C.
LU

Brătianu, cumpărate de stat în anul 1836. Aci în


sala Elefantului boerii unioniști au proclamat
RA

candidatura colonelului A. 1. ('uza ca domn în


noaptea de 4 lanuar 1859.
NT

Casele consulatului rusesc, str. Unirei 2, insta­


late de la 1804 cu drept de uzufruct pe vecie.
CE

Aici a fost centrul acțiunei politice reacționare


din partea împărăției rusești asupra trebilor din
I/

Moldova.
Casa Mavrocordat, alăturea de Universitate str.
AS

Carol 16, unde boerii revoluționari în noapte*a


UI

de 28 Mart 1848 au fost prinși, legați și trimiși


pe la mănăstiri.
BC

70
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

Râpa Galbena
LU

Casa T. Codrescu, str. Codrescu 7, spre Copoii,


unde a fost, instalată tipografia „Buciumul Ho-
RA

mân“ și unde s’a editat „Uricarul" 25 volume.


In teaseurilș tipografiei s’au tipărit multe foi vo­
NT

lante unioniste, Codrescu fiind secretarul intim


al lui Gr. A. Ghica Vodă, când însuși boeri ca
CE

I). A. Sturza trăgiau la roată.


Casa apelor, în alăturare de turnul Goliei, ri­
dicată la 1803 de 0. A. Moruzi-Vodă cu leul prin
I/

a cărui gură curge apă de 108 ani.


AS

Casa Chica, azi Creditul Urban str. Lăpușnea-


nu, unde a stat Alex. I. Cuza Vodă de la 1859-
UI

1802, când s’au unit efectiv principatele.


Palatul seminarului *Veniamin Costachi*, str.
BC

Lozonschi, fost a lui Mihai Sturza Vodă, undea


71
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV

Piața Unirei cu Str. Lăpusneanu.


LU

Stat domnia 15 ani de la 1834—1849, refăcut


radical azi. De numele lui M. Sturza Vodă se
RA

leagă renașterea administrativă, economică, mili­


tară și culturală a Moldovei, căci in lunga lui
NT

domnie și-a legat numele de toate așezămintele


mari ale timpului.
CE

Palatul Ferdinand, fost Roznovanu, peste


drum de Mitropolie, aici s'a petrecut mișcarea
separatistă din 3 April 1866, când N. Rosno-
I/

vanu, punând în mișcare pe Tătărășeni, a provo­


IAS

cat mișcarea de stradă și s’a împușcat mulțimea


în ograda și clopotnița Mitropoliei.
Băcalia lui Petre Bacalu, azi farmacia Wer-
U

ner, Piața Unirei, în fața căreia s’a jucat pen­


BC

tru prima oară hora Unirei, când s’a proclamat


72
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
Bereria Bragadiru, Palat. Soc. <'red. I rban.str. Lapușneanu
votul cu alegerea lui Vodă ('uza la orele 4 sara
LU

în ziua de 5 lanuar 1859.


Casele F. Pogor, str. Coroi 6, azi l’rincesa Va­
RA

ria Moruzi. Aici și-au ținut ședințele sale socie­


tatea „.Junimea44 cu începere de la 1867 pană
NT

când revista s’a mutat la București, prin duce­


rea d-lui Iacob C. Negruți, directorul „Convor­
CE

birilor literare41.
Casa Anastasie Fata, str. Fătu, aproape de
I/

Râpa Galbenă, unde a fost grădina botanică a-


lipită Universităței, fundată de dr. A. Fătu unul
IAS

din promotorii mișcării științifice din Moldova,


continuatorul lui (’ihac.
U
BC

73
-s—r-

Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Teiul lui Emiuessu^lij Grădina Copou.


RA

împrejurimile lașului
NT

Unghenii-Români. Stație balneară la Prut, gra­


nița rusască, vama, reședința comp. 6 grăniceri,
CE

pod peste Prut, pădure, spital. Tren de plăcere


Marțea, Joia, Duminica și serbătorile. Cabine
I/

pentru bai.
IAS

Cristești. Stație de c. f. r, în drumul spre Un-


glieni, împrejurimi pitorești, vânătoare, moșie,
vizitarea mormântului fiului lui Mavrocordat V.
U

Gâlata. Kșirea din oraș prin bariera Trei Ca-


BC

74
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU

Manufactura de Tutun.
lici, închisoarea militară, mănăstire (vezi istori­
RA

cul), drum bun, escursic cu trăsura. In druinfe


vizitarea azilului Sf. Spiridon, restaurante.
NT

Cetățuia. Ruine istorice: în drum vizitarea cer­


dacului Ferenț; tramvai și tren pană la halta
CE

Nicolina, sau excursie cu trăsura.


Copou. Târgușor, tramvai pană la barieră, un­
de se află căzărmile și fabrica de frânghii. Pe
I/

drum mai departe vizitarea cu trăsura a viilor și


AS

izvoarelor minerale de la Breazu și a școlii nor­


male de învățători, vizitarea bisericei Sf. A fa­
UI

nase zidită de Vasile Vodă 1638.


Atelierele G. F. Ii. Mare instituție modernă,
BC

vrednică de vizitat. Tramvai Socola.


75
Y
Bucium. Comună, după bariera Socola. îndrum

AR
vizitarea pepinierilor statului de la Vișan, a os-
piciului de nebuni și a mănăstire! Socola. Dru­

IBR
mul continuă spre Repedea.
Repedea, peste bariera Socola. Poziții splen­

YL
dide, păduri, vizitarea Schitului Tărâță clădit de
Ștefan Bosi$ ,1a 1733 și a schitului Păun zidit
la 1.672, a izvoarelor de apă; excursie cu trăsura.

SIT
Burnova. Stație c. f. r. tunel, izvoare de apă,
păduri, vizitarea sanatoriului pentru tubercu-
ER
loși și a mănăstirei Bârnova clădită de Miron
Bârnovski la 1663.
NIV
Citirea. Stație c. f. r., vizitarea marei fabrici
de cărămidă.
LU

Podul-lloaiei și Ty.-Frumos. Două orășele, sta­


ții de c. f. r.
Sculerii. Localitate balneară la Prut, băi și vi­
RA

zitarea împrejurimilor, drumul cu trăsura, vizi­


tarea castelului Stânca.
NT

Cotnari (jud. Iași). Vinuri renumite, poziție


frumoasă, comunicație cu trenul.
CE

Poeni (jud. lași), prin bariera Socola, proprie­


tatea Casei Rurale, păduri.
I/

Mănăstirea Aroneanu, satul Aroneanu (.jud,


AS

lași), zidită de Aron Vodă 1594.


Bobrovăț (.jud. Vaslui), prin bariera Socola,
UI

mănăstire zidită în 1503, domeniile coroanei.


Trăsura.
BC

76
Localități mai îndepărtate

Y
AR
Ruginoasa, stație c. f. r. Vizitarea splendide­
lor parcuri și pozițiuni și a mormântului lui

IBR
Vodă (.'uza.
Mănăstirile Agapia, Varatic și Neamț, cea mai
frumoasă și gustată escursie. Din lași ro ia tre­

YL
nul Pașcani (balnear,) dus și întors, din Pașcani
cu trăsura pană la Tg. Neamț, de aici excursie

SIT
cu trăsura sau pe jos la mănăstiri. Aici se află
restaurante și călătorii găsesc ospitalitate peste
ER
noapte la arhondaric. In drum cetatea Neamțu­
lui, mănăstirea Neamțului. Excursia durează mi­
NIV
nimum 2 zile. Se mai poate vizita mănăstirea
Secul.
Istorice. Agapia, zidită la 1646 de Hatmanul
LU

Gavriil. Arsă de Turci la 1821. Mănăstirea Neamț


fundată la 1497. Secul fundată la 1595 dedvor-
RA

nicul Urechiă.
NT

Instituții Filantropice, Spitale


1. Epitropia Casei Sf. Spiridon, str. I.C, Bră-
CE

tianu. La 1757 Mih. C. Racoviță V. hotărește


pi in hrisov înzestrarea și drepturi Spitalului, rân-
I/

duiadu-i o Epitropie. In cursul vremei, Casa a-


AS

junse cel mai de frunte institut filantropic, din


Moldova, avere 60 mii., propietara băilor Slănic
UI

Moldova.
2. Institutul Grigorian, str. Cuza-Vodă No. 45.
BC

E o casă de nașteri și copii găsiți, cu o școală


77
Y
de moșit. Proprietatea Ep. Sf. Spiridon. Fondat

AR
de Grig. Alex. Ghica-Vodă. care a lăsat în urma
sa o sumă de mari opere bine-făcătore.

IBR
3. Spitalul central Sf. Spiridon, str. I. C. Bră-
tianu, proprietatea Epitropiei este un vast insti­
tut de bine-facere pentru popor.

YL
4. Spitalul Pașcanu din Tatarași, str. Pașcanii,
tot proprietatea Epitropiei Sf. Spiridon.

SIT
5. Spitalul Evreiesc str. Elena Doamna No.
43. întreținut de Comunitatea Isr. a funcționat
ER
în case închiriete pană la 1842 când sa zidit
clădirea proprie.*
NIV
fi. Sanatoriul Dr. Țaicu, str. Zmeu 3.
7. Spitalul de copii Caritatea str. Lueger. în­
ființat la 1879, mutat în localul nou la 1890.
LU

Proprietar al moșiei Ruginoasa donată de Prin­


cipesa Moruzzi.
RA

8. Spitalul Militar, Copou.


9. Azilul de infirmi de la Galata, prin bariera
NT

Trei Calici. Proprietatea Ep. Sf. Spiridon. Pozi­


CE

ție pitorească.
10. Infirmeria militară pentru ochi Frumoasa.
Bariera Socola.
I/

11. Ospiciul de alienați, Socola.


IAS

12. Azilul «Logof. Eufr. Balș» str. L. Catargin.


Tot proprietatea Ep. Sf. Spiridon.
U

13. Azilul israclit pentru bătrâni, str. Sf. Con­


BC

stantin.
14. Azilul societății de bine-facere, str. Buzdugan
78
Y
AR
IBR
YL
SIT
ER
NIV
LU
RA

Cimitirul Eternitatea.
Monumentul ridicat de Acad. Română marelui filantrop
NT

Vasile Adamache.
înființat în 1880 din fondurile soc. b. f. în
CE

războiu a’M. S. Reginei.


■i' 15. Azilul comunal de infirmi, str. Speranță 18.
I/

16. Azilul Daniel, str. Halei 3.


AS

17. Cantina școlară isr. „I. O. B. B. A. și 1.


UI

Geltzer", str. Elena Doamna 19.


BC

79
Cimitire

Y
AR
1. Cimitirul Eternitatea, str.
Eterni țaței.

IBR
2. Cimitirul Armean, str. Sp.
Pașcanu.
3. Cimitirul Sf. Vasile, prin

YL
Șos* Kacoviță V.V.
4. Cimitirul Israelit vechiu,

SIT
str. Ciric.
Aci poetul N. Beldiceanu a
ER
descoperit pietre de peste 400
ani.
NIV
5. Cimitirul Israelit nou,
târgușorul Păcurari.
LU

i Mormântul anticarului Samoil


Șaraga, la Cimitirul israelit.
RA
NT

Societăți și Cluburi
„Jockey Club" str. Carol 53.
CE

Clubul liberal, str. Păcurari 3.


Clubul conservator, str. Lăpușneanu 44.
I/

Clubul conservator-democrat, Piața Unirei.


IAS

Clubul corpului didactic, str. Lăpușneanu 27.


Clubul militar, str. Carol 44.
Clubul Concordia, str. Ștefan cel Mare 8.
U

Loja B’nei Britli, str. Mârzescu 22.


BC

80
Clubul sionist, str. Mftrzescu 22.

Y
Societatea Medico-Farmaceutică, str. I. C. Bră-

AR
tianu 193.
Clubul „România Muncitoare44 str. Veche 56.

IBR
Clubul «Meseriașilor Români», str. Dâmbu 3.
Clubul Vânătorilor, str. Tatarași 18.
Societatea Turn-Verein, str. Gându 4.

YL
„ de gimnastică, sport și muzică, str.
Școalei de Arte.

SIT
,, „Frăția44 moser. creștini, Ferdinand 1.
„ „Albina44, str. Cuza-Vodă.

ER
„ ,,Cuza-Vodă", str. Alexandri 14.
,, „Elena Cuza", str. Eternităței.
NIV
,, Germană, str. Arcu 3.
,, „Fraterna Română", Sf. Teodor 40.
,, „Fraterna Israelită", str. Ghica V.
LU

,, Func. Comerciali, Ștefan c. Mare 13.


,, Italiană, str. Alexandri 14.
RA

„ „Jubil. Carol I", Curt. Bis. Bărboi.


,, „M*oldova", str. Arcu 3.
NT

,. „Unirea" luc. tipogr., I. C. Brătianu.


,, „Begina Elisabeta", C. A. Roseti 65.
CE

,, „Sf. Cruce", str. Mârzeșcu 10.


,, „Sf. Treime44 str. Eternitătei 3.
I/

„ „Vulturul" str. Cuza-Vodă 71.


„ „Viticolă44 camera de comerț str.
AS

Cuza-Vodă.
,, „Munca44 str. Veche 56.
UI

„ Mina și Pădurea Bd. Ferdinand 1.


BC

f>
81
AR
GHIDUL STRĂZILOR

IBR
NUMERE CIRCUMSCRIPȚIA

Finan-
NUMIREA — o >c8 Jud&căto-

ciarâ
YL
Soț Nesoț-' 5 S reaăcă

SIT
A

1
stradelă 2—10 1—17 I 2 urb.


Abrahamfi

i
9

ER
Academie stradă 2— 4 — 5 I
Adunați mahala 2—28 1—29 IV 9—
' 99
9 '

t-*
2— 6 1— 9 IV

NIV
Albă stradelă 99

2—48 1—47

tc ic ic
Albineț stradă III 1 „
CC
tc Albineț șosea 2—18 1—15 V 1 rural

LU
Alecsandri stradă 2—16 1—11 III 1 urb.
2__ 1 rural

— ic
Alistar 1—19 V

A
Anastasie Panu 2—74 1-79 IV 2 urb.

i
99
TR


Andrei Sf-tu 99
— 59—63 I 2 „

1 —*
2—52 1—57 11 1 rural

1
n >> 99
EN


stradelă 2— 6 1— 7 II 1 ..

t—1i
Apeduc stradă 2—46 1—63 IV 2 urb.
/C

2—10 1—17 1 rural

ic
Apelor V
Araup 14—136 1—137 IV 2 urb.
2—16 1—13 I 9— 99
I

Arcu
AS

99
UI
A
IBR
YL
Arcu șosea
Armeană mahala
stradă

SIT
• »>.
stradelă
Armenime mahala

ER
Aron-Vodă stradă
Asachi NIV
Atanasie Sf-tu
M >> stradelă
LU

Aurora (f. Ponoarft) stradă


oc B
CO
RA

Babei stradelă
Bacinschi fundac
NT

Baciu stradă
CE

stradelă
cot
Bădărău stradă
I/

stradelă
IAS

fundac
Băilor stradă
A
IBR
YL
3—59 I 2 urb. 1
9—25 IV 2" >> 1
1—17 III 2

SIT
1 „
1— 9 III 1 „ 2
1—25 IV 2 „ 1

ER
1—35 V 1 rural 2
1—13 III 1 urb. 2
NIV
1—23 III 1 „ 2
1— 3 III 1 „ 2
LU

1—11 I 2 „ 1
RA

I o— 1
1— 3 I 9 1
NT

1—11 I 2 „ 1
1—21 V 1 rural 2
CE

1- 3 V 1 „ 2
1— 9 V 1 „ 2
—25 I 2 urb. 1
I/

1—25 I o >> 1
IAS

1— 3 I 9*• î» 1
1— 5 IV 9w *> 1
A
IBR
NUMIREA

YL
SIT
Bălciu stradelă
Bălți „
Bălușescu
Banu ER „
stradă
NIV
,, trecătoare
Bărboi stradă
oc
4^ ,, stradelă
LU

Bariera veche stradă


Baș-Ceauș stradelă
RA

Bașota stradă
Belvedere „
NT

Berăria Veche ,,
Bârnoschi ,,
CE

Blondelor ,,
Botanică f. Scursurilor ,, •
Brăndușa- „
I/

BrătianuC. I. f.deSus „
AS
UI
A
IBR
N U M ERE Circumscripția
Poliție­ Judecăto­ Finan­

YL
Soț Nesoț
nească rească ciară

SIT
_____ II 1 rural 1
— 1—17 I 2 urb. 1
2

ER
2—12 1 V 1 rural
2—16 1— 9 I 2 urb. 1
2— 4 1— 3 III NIV
1 „ 2
2—18 1—19 IV 9 1
2—10 1— 7 IV 9 1
LU

— — II 1 rural 1
2—10 1—13 V 1 „ 2
A

2— 8 1—15 III 1 urb. 2


TR

8—18 1—11 I 9 1
2—16 1—15 I 9 1
EN

— — IV 2 1
2—10 1—15 IV 2 „ 1
/C

2—30 1—31 IV 2 „ 1
2—54 - 1—63 . V 1 rural 2
2
I

2-172 1-197 III 1 urb.


AS
UI
A
IBR
YL
Brătianu C. J. bulevard

SIT
Broscărie mahala

stradă

ER
Brudea
Brumă NIV >>
Brunetelor
Bucșinescu »
LU

Bulargă
»>
stradelă
RA

♦t >>
Buna-Vesti re strada
NT

Buzdugan M
stradelă
CE

Buzescu »
C
I/

Calarași stradă
IAS

Calcaina
Canalului
A
IBR
YL
— IV 2 urb. 1
V 1 rural 2
11 1

SIT
1 -101 1 „
1—19 IV 2 urb. 1
1—37 IV 9— n 1
ER
1 V 1 rural 2
1— 5 V. 1 2
NIV
7—19 IV 2 urb. î
1-37 IV •>— 99 1
LU

3— 9 IV 9 1
1—45 V 1 rural 2
1— 7 V 1 „ 2
RA

1 V 1 2
1— 5 III 1 urb. 2
NT

1— 5 I 9 1
1— 7 I 9— n 1
CE

1 I 9 » 1
I/

1—27 V 1 rural 2
IAS

1—27 V 1 „ 2
— IV 2 urb. 1
A
IBR
N U M I R E A

YL
SIT
('antei stradă
Căpățină „

Căpitan Păun ER
Capela Armeană stradelă
stradă
NIV
Carol
>9 99
00
Ci Carp
LU

99

Căzărmilor 99

Cercel stradelă
A

Cerchez >9
TR

99 stradă
„ G-ral aleie
EN

Cetatea mică stradelă


,, ,, stradă
/C

Cimitiru Catolic stradă


Cimitiru Evreiesc ,,
I

Ciobanu trecătoare
AS
UI
A
IBR
NUMERE Circumscripția
Poliție­ Judecăto­ Finan­

YL
Soț Nesoț
nească rească ciară

SIT
2—40 1—39 I 2 urb. 1
2__12 1— 3 V 1 rural 2
2

ER
1' IV 2 urb. 1
2—18 1—23 III 1 „ 2
2—44 — I NIV
9 1
— 1—53 III 1 urb. 2
2— 8 1— 9 I 2 î
LU

— 1 I 9 1
2 1— 3 II 1 rural 1
RA

2— 4 1—11 III 1 urb. 2


2— 8 1— 5 III* 1 „ 2
NT

3— 4 1 III 1 „ 2
2— 8 1 IV 2 „ 1
CE

4 — V 1 rural 2
— 1 I 2 urb. 2
— — I 9 1
I/

2— 4 1— 3J V 1 rural 2
AS
UI
A
IBR
YL
Ciornei stradă
Ciric >>
stradelă

SIT
Cismărie stradă
Cișm. Păcurari n

ER
stradelă
Ciuhodaru
NIV
99

Ciurchi stradă
stradelă
LU

Clarnetei ♦>
Codrescu stradă
Cogălniceanu
RA

99

Couian 99

Coinănescu
NT

99

Conductelor 99

Constantin Sf-tu
CE

M >> stradelă
Conta Vasile stradă
I/

(foastâ Sf. Neculai)


Coroi
IAS

99

Costachi Negri 99
(foastâ Vecbej
A
IBR
YL
2— 6 1— 7 V 1 rural 2
2—20 1 —47 V 1 >> 2
2

SIT
2—24 1 —17 V 1
2—20 1 -43 IV 2 urb. 1
2—26 3— 5 i 2 1

ER
2— 6 1— 5 i 2 1
— V
NIV 1 rural 2
2 -120 1 -111 V 1 2
— 1 V 1 2
LU

— n 1 1
2— 4 1 —11 m 1 urb. 2
2—26 1 —15 m 2
RA

1
2
2— 8 1 —15 v 1 rural
2—14 1— 5 2 urb. 1
NT

i
2— 6 1— 5 IV 2 ,9 1
2—12 1 —*17 IV 2 1
CE

2—10 1— 5 IV 2 1
2—32 1 -37 111 1 2
I/

e 2
2— 4 1— 3
IAS

III 1 ,9
2—92 III 1 o
>>
A
IBR
N U M I R E A

YL
SIT
Costache Negri stradă
Creanga Ioan
(foastă Bulgară)
Crucei
>> ER stradelă
NIV
Cucu fundac
n (foastă Golia) stradă
LU

M
Curalari stradă
A

Cuza-Vodă piață
TR

>>
stradă
EN

Cuza-Vodă stradelă,
/C

piață stradă
o
Dancu stradă
I
AS
UI
A
IBR
N U MERE Circumscripția
Poliție­ Judecăto­ Finan­

YL
Soț Nesoț nească rească ciară

SIT
1—97 IV 2 urb. 1
2—78 1—63 V 1 rural 2

ER
2—92 1—95 II 1 „ 1
2—12 1— 9 II 1 „ 1
NIV
— r— I 2 urb. 1
2—62 — . III 1 „ 2
LU

— 1—57 V 9 1
2—10 1—11 III 1 urb. 2
4— 6 — 2 1
A

I
— 2
TR

1— 5 III 1 „
— 81—89 I 2 1
1 / 2
EN

,2-58 1—79 III


1— V 1 rural 2
2
/C

— 1— 7 V 1 „

2—12 1-11 III 1 urb. 2
I
AS
UI
A
IBR
YL
Dăncinescu stradă 2—121
9f stradelă 2— 8

SIT
Daraban >> 2— 6
stradă 2— 8
Davidel stradelă 2— 4

ER
Deliu 2— 8
Descălicătoai ea
NIV stradă 2—30
Eoastă Țicăul de jos între
str. Albineț și Râpei.
Dochia 2—14
LU

Dochiței • • parare —
Doftoreanu stradă 2—10
RA

Doi Băeți stradelă 2—20


Donos —
NT

Donțu stradă 2— 4
Dorojincă stradelă —
CE

Drăghici 2— 4
Dragoș stradă 2—14
Drâmbă 2— •
I/

Dreaptă 2— 6
AS

Dubalari 2— 6
Duca fundac 2— 4
UI
A
IBR
YL
1— 5 V 1 rural 2
1— 19 V 1 ,, 2

SIT
— IV 2 urb. 1
1— 5 V 1 rural 2
1— 3 II 1
ER
1 „
1— 5 V 1 „ 2
1—33 II 1 „ 1
NIV

1— 17 III 1 urb. 2
LU

— V 1 rural 2
1— V 1 „ 2
RA

1— • III 1 urb. 2
— V 1 rural 2
NT

V 1 „ 2
1— 7 V 1 „ 2
CE

1— III . 1 urb. 2
1— V 1 rural 2
2
I/

1— V 1
1— IV 2 urb. 1
IAS

1— 29 II 1 rural 1
1— 9 V 1 2
A
IBR
NUMI K E A

YL
SIT
Dudescu stradelă
E
Elena Doamna
foasta Albă ER stradă
NIV
Elisabeta Princ. esp.
c£ Eminescn Mihai stradă
O foasta Dâmbu
LU

Eternitatea
Eternitatea fundac
RA

F
Făinei stradelă
NT

Fântânelor stradă
Fă tu stradelă
CE

Ferbinte
Ferdinand bulev.
foasta Gărei
I/

Feredeilor mahala
AS
UI
A
IBR
NUM ERE Circumscripția
Polițis- Judecăto­ Finan­

YL
Soț . Nesoț
nească rească ciară

SIT
2— 4 ' 1— 5 V 1 rural 2

ER
2—64 1—65 IV 2 urb. 1
— —. I
NIV
9
—* »» 1
2^20 1—19 III 1 ,, 2
LU

2—94 1—77 V 1 rural 2


2— 8 1— 3 V 1 „ 2
RA

2—24 1—23 III 1 urb. 2


NT

2—20 1—23 V 1 rural 2


2— 6 1— 5 I 2 urb. 1
CE

2__ 1— IV •) 1
2—20 1—29 I 2— >> 1
I/

— II 1 rural 1
AS
UI
A
IBR
Ferenț stradelă

YL
Fetelor trecăt.
Florea stradă

SIT
Florescu 99
Florilor 99

ER
Frântă >♦
Frumoasa >>
NIV
>> stradelă
mahala
Fulger stradă
LU

G
Gafencu stradă
RA

Galațanu 99
Gându >9
NT

Gane Neculai 99
toasta Butu
Gărei
CE

stradelă
Gârlei 99
Gheorghiu stradă
I/

Ghika Vodă 99
IAS

Golia stradelă
Graboweschi fundac
A
IBR
2__ — 11 1 rural I

YL
— — V 1 „ 2
2—16 1— V 1 „ 2

SIT
— 1— 9 V 1 „ 2
2—34 1—19 I 2 urb. 1

ER
2— < 1— 3 V 1 rural 2
2—48 1—31 11
NIV 1 1
— 1— 5 11 1 „ 1
2—106 1—105 11 1 „ 1
2__ 22 1— 7 V 1 »» 2
LU

2— 6 1— 5 I 2 urb. 1
RA

2—16 1— 3 y 1 rural 2
2—16 1—25 i 2 urb. 1
NT

2—30 1— 5 iii 1 urb. 2CE

1— 3 i 2 urb. 1
2—18 1—11 ii 1 rural 1
— — ii 1 rural 1
I/

16—48 19—69 IV 2 urb. 1


IAS

2— 8 1—11 III 1 urb'. 2


— II 1 rural 1
A
IBR
N U M I R E A

YL
SIT
Gr. Ghika Vodă șoșea

ER
Grigora.ș fundac
Gri vița stradă
NIV
Guști
H
Hagi lupu stradelă
LU

Halei stradă
>> piață
RA

Hanciuc stradă
Han Tatar
NT

Haralainbie S
Harhas stradelă
CE

Hațașu oilor stradă


Hotin
I
I/

Iancu Bacalu stradă


AS
UI
A
IBR
NUMERE Circumscripția
Poliție­ Judecăto­ Finan­

YL
Soț Nesoț
nească rească ciară

SIT
2__ I 2 urb. 1
— 1—11 III 1 urb. 2

ER
2— 4 ' 1— I 2 urb. 1
__ — I 2
NIV urb. 1
2— 6 1— 5 IV 2 urb. 1

2—10 1— 7 IV 2 urb. 1
LU

2— 4 1— 5 IV 2 urb. 1
— 1— 7 IV 2 urb. 1
RA

2—16 1—33 V 1 rural 2


__ 1— ¥ 1 rural 2
NT

2—14 1—11 111 1 urb. 2


9__ — V 1 rural 2
CE

2- 8 1— V 1 rural 2
2—42b 1—39 III 1 urb. 2
I/

2—18 1- 7 II 1 rural 1
AS
UI
A
IBR
Iancu Bacalu fundac

YL
Ianov stradă
Iarmaroc stradelă

SIT
» mahala
Ignat fundac

ER
înfundătura stradelă
întunecata stradelă
NIV
Inundaților mahala
Ioan Sf. stradă
Ionescu stradelă
LU

Ipsilante stradă
RA

stradelă
n
NT

șosea
Istrate stradelă
CE

.1
.Jelea stradă
I/

Jurătorilor stradelă
AS

L
Labirint stradă
UI
A
IBR
— II 1 rural 1

YL
1— 3 III 1 urb. 2
— II 1 rural î

SIT
1--103 II 1 rural 1
1— V 1 rural 2

ER
— II 1 rural 1
1—11 IV NIV2 urb. 1
1—11 IV 2 urb. 1
1—13 V 1 rural 2
1— 9 I 2 urb. 1
LU

_ I 2 urb. 1
1—25 II 1 rural 1
RA

— I 2 urb. 1
1—13 II 1 rural 1
NT

1— 7 H 1 rural 1
I 2 urb. 1
CE

1-T 3 V 1 rural 2
I/

1— 7 IV 2 urb. 1
AS

1—21 IV 2 urb. 1
UI
A
IBR
N U M I R E A

YL
SIT
Langa Lt.-Colonel stradă
>> »,

ER
foasta Baston
Langa stradelă
NIV
Lăpușneanu stradă
>> >>
Lascar Catargiu >>
LU

foasta Română
Lascar Gheorglie „
RA

Lățescu >>
Lăutar stradelă
NT

Lăutari mahala
Lazăr sf. stradă
CE

Lipitori fundac
Lipovană stradă
mahala
I/

>>
Lozonschi stradă
AS
UI
A
IBR
NUME R E Circumscripția
Poliție­

YL
Soț Nesoț Judecăto­ Finan­
nească reasca ciară

SIT
2— 4 I 2 urb. 1
— 1--19 11 1 rural 1

ER
2— 4 1-— 5 II NIV 1 rural 1
2—44 I 2 urb. 1
— 1--53 III 1 urb. 2
2—48 1-—57 III 1 urb. 2
LU

__ I 2 urb. 1
RA

2— 6 1-— 7 I 2 urb. 1
2— 4 1-— 5 I 2 urb. 1
NT

2—88 1--89 IV 2 urb. 1


2—74 1--87 IV 2 urb. 1
CE

2— 4 1-- 3 IV 2 urb. 1
2—52 1--51 JI 1 rural 1
1--29 II
I/

2—38 1 rural 1
2_ 22 1--17 I 2 urb. 1
AS
UI
A
IBR
YL
Lozonschi ■fundac
Lueger Carol stradă

SIT
(foastă 40 de Sfinți)
M
Măcărescu
Mahn ER stradă
NIV
Mahu stradelă
Malului stradelă
Mangirov fundac
LU

Manolescu stradelă
Mărăcineanu stradă
RA

Mana Princip» esplanadă


Marfa stradă
NT

Marfa stradelă
Mărzescu Gh. stradă
CE

foaxtA Primăria
Mi hai Sturza mahala
Mihnea stradă
I/

Mincu trecăt.
AS

Misai stradă
Mitropolie stradă
UI

Mizil stradă
A
IBR
YL
2 urb.
O l Ol

8 I 1
12 1--15 III 1 urb. 2

SIT
ER
V rural
O l O l O l 04

12 1-- 5 1 2
20 1-- 5 V 1 rural 2
1-- 5 V NIV
1 rural 2
**
32 1--17 , IV 2 urb. 1
1-- 5 IV 2 urb. 1
LU

urb. 1
Ol O l

4 1- I 2
1--27 V 1 rural 2
RA

=- I 2 urb. 1
rural 2
Ol Ol Ol

70 1--63 V 1
NT

12 1-- 7 V 1 rural 2
38 1--31 ni * urb. 2
CE

IV 2 urb.
O l O l O l Ol O l O l

—38 1--39 1
— 18 IV . 2 urb. 1
I/

— 8 1-- 7 II 1 rural 1
AS

—28 1--23 V 1 rural 2


I 2 urb. 1
UI

— 10 1- -15 V 1 rural 2
A
IBR
YL
SIT
Mizil stradelă
Mlaștini mahala
ER
Moara de foc șosea
Moara de foc șoșea
NIV
Moara de vânt stradă
Moara de vânt stradelă
LU

Morilor stradă
Morilor stradelă
Moșu stradă
RA

Motoc stradelă
Muntinime stradă
NT

Muntenime stradfclă
Mutn stradelă
CE

Mutu stradă
Muzelor stradă
I/

N
AS

Naționala șosea
UI
A
IBR
N U M E R E Circumscrijjția

YL
Poliție­ Judecăto­ Finan­
Soț Nesoț
nească rească ciară

SIT
2— 6 1— V 1 rural 2
2—66 1—65 IV 2 urb. 1

ER
6—60 3—79 I 2 urb. 1
62—84 63—87 II 1 urb. 1
2—30 1—13
NIV
V " 1 rural 2
2—20 1—25 V 1 rural 2
LU

2—46 1—43 I 2 urb. 1


2— 6 1— 5 I 2 urb. 1
2— 8 1—15 V 1 rural 2
A

2—10 1—13 I 2 urb.. .1


TR

__ 3—27 I 2 urli. 1
__ 3— 6 1 2 urb. 1
EN

2— 6 1— 5 I 2 urb. 1
2— 6 1— 5 V 1 rural 2
/C

2-42 1-17 III 1 urb. 2


I
AS

2— 6 1—19 II 1 rural 1
UI
A
IBR
Neculau stradelă

YL
Negruți stradelă
Neințască stradă

SIT
Niciinan stradă
Nicolina stradă

ER
Nicolina șosea ’
Nicorița stradă
NIV
Nicorița stradelă
Niță fundac
N'ițescu fundac
LU

Nord stradelă
A

Oancea stradă
TR

Oastei stradă
Olariu stradelă
EN

Ornescu stradă
/C

Păcurari stradă
Păcurari stradă
I

Păcurari șosea
AS

Pădure stradă
UI
A
IBR
— — I 2 urb. 1

YL
2— 6 1— 7 1 2 urb. 1
2—18 1— 7 III 1 urb. 2

SIT
o__ 3— 9 1 2 urb. 1
2—114 1—123 11 1 rural 1

ER
2—170 1 —157 11 1 rural 1
2—34 1—17 V 1 rural 2
2—16 1—19 V NIV
1 rural 2
2— 8 1— I 2 urb. 1
2— 6 1— 5 IV 2 urb. 1
LU

2— 8 1— 9 V 1 rural 2
A

2—38 1—39 V 1 rural 2


TR

4— 6 — III 1 urb. 2
— — I 2 urb. 1
EN

— 1—15 IV 2 urb. 1
/C

4—186 1—167 1 2 urb. 1


2_ — III 1 urb. 2
I

2—70 1—91 I 2 urb. ’ 1


AS

2—10 1— 7 IV 2 urb. 1
UI
A
IBR
NUMIREA

YL
SIT
Palade stradă
Palat stradă
Palat
Pantei ER stradă
stradelă
NIV
Pantelimon stradă
Pantelimon stradelă
stradelă
LU

Pavlov
Perju stradelă
Perju stradă
A

Petru Rareș stradă


TR

Pânzăriței stradă
Plăcerilor stradelă
EN

Platon stradelă
Podoleanu stradă
/C

Podu de piatră stradă


Pojărniciei stradă
I

Pomir stradă
AS
UI
A
IBR
NUM E R E Circumscripția

YL
Soț Nesoț Poliție­ Judecăto­ Finan­
nească rească ciară

SIT
2—10 1-- 9 III 1 urb. 2
2—84 II 1 rural î

ER
— 1-—75 IV 2 urb. 1
2— 6 1-— 5 V NIV 1 rural 9
2—42 1-—57 IV 2 urb. 1
2—32 1--35 IV 2 urb. 1
2— 6 1- - 3
LU

I 2 urb. 1
2—14 1- 5 I 2 urb. 1
,2—36 1-— 7 I 2 urb. 1
A

2—12 1--21 I 2 urb. 1


TR

2—10 3-— 5 I 2 urb. 1


2— 6 1-— 7 V 1 rural 2
EN

2—20 1-- 3 I 2 urb. 1


2— 4 1-- 3 V 1 rural 2
/C

2—10 I 2 urb. 1
2—12 1-- 9 I 2 urb. 1
I

2—10 1--11 IV 1
AS

2 urb. j
UI
A
IBR
Pompieri stradelă

YL
Pompieri stradelă
Ponoarelor stradelă
Popouți

SIT
fundac
Potcoavei stradă
Pralea stradelă
Prapastia
Pricop ER stradă
trecăt.
NIV
Procopie stradă
R
LU

Răchiți stradă
Racoviță șosea
RA

Rafailă stradă
Ralet stradă
NT

Rampei stradelă
Rampei stradelă
CE

Râșcanu stradă
Rece stradă
Regimentul XIII stradă
I/

Râpei stradă
AS

, Rojniță stradă
UI
A
IBR
CM CM CM

— — II 1 urb. 1

YL
— 4 1— 3 V 1 rural 2
—18 I 2 urb. 1

SIT
1— 7 I 2 urb. 1
2
CM CM CM

—18 1— 15 Iii 1 urb.


— 1— II 1 rural 1

ER
—44 1— 7 V 1 rural 1
— V 1
NIV rural 1
CM

—28 1— 19 III 1 urb. 1


LU
CM CM CM CM CM CM

—16 1— 17 V 1 rural 2
—10 1— 5 II 1 rural 1
RA

— 4 1— 3 III 1 urb. 2
— 6 1— 9 III 1 urb. 2
NT

— 4 3— I 2 urb. 1
— 4 1— 7 II 1 rural 1
CE
Ol

— 6 1— 5 I 2 urb. 1
CM

— 6 — III 1 urb. 2
— I 2 urb. 1
I/
CM CM

1— 7 III 1 urb. 2
AS

u- 8 1— 11 V 1 rural 2
UI
A
IBR
YL
N U M I R E A

SIT
Rojniță stradelă
Roseti A. C. stradă
Roseti
ER
foastă de Jos
bulev.
NIV
Roseti bulev.
Rufeni stradă
100

LU

S
Sadoveanu stradă
RA

Sălcilor stradă
Sălcilor mahala
NT

Salhana stradă
Sâmbetei cale
CE

Sărărie stradă
Sărărie stradelă
Sărărie șosea
I/

Sarata stradă
AS

S-tu Sava stradă


UI
A
IBR
NUM ERE Circumscripția

YL
Soț Nesoț Poliție­ Judecăto­ Finan­
nească reasca ciară

SIT
2—10 1— V 1 rural o
2—24 1—51 IV 2 urb. 1

ER
__ __ III NIV1 urb. 2
— — V 1 rural 2
2—18 1—37 V 1 rural 2
LU

2—14 1—15 V 1 rural 2


RA

2—22 1—21 11 1 rural 1


2—26 1—27 II 1 rural 1
2
NT

2—64 1—35 V 1 rural


2— 6 1—37 V 1 rural 2
2
CE

2—152 1—155 III 1 urb.


2—22 1— 7 III 1 urb. 2
2—14 III 1 urb. 2
I/

2— 8 1— 7 IV 2 urb. 1
AS

2__22 1—13 III 1 urb. 2


UI
A
IBR
Săvescu stradă

YL
Scăricică stradă
Scăricică stradelă

SIT
Școala Adamachi
Școala de Arte
Scoalei stradelă
Semnului
ER
Șapte oameni
stradelă
stradă
NIV
Șapte oameni suburb.
Seulescu stradă
LU

Seulescu stradelă
Sfinți 40 impas
RA

Silvestru stradă
Silvestru stradelă
Sinagogilor stradă
NT

Șipotele stradă
CE

Șipotele stradelă
Șipotelui stradelă
Șipoțelul stradelă
I/

Smârdan stradă
AS

foastâ Frecău
UI
A
IBR
2—30 1—15 III 1 urb. 2
2

YL
2—14 1—19 III 1 urb.
2—24 1—19 III 1 urb. 2
1—13 2 urb, 1

SIT
2—12 IV
2—14 1— 5 III 1 urb. o
2— 4 1— 3 I 2 urb. 1

ER
2—10 1— 9 I 2 urb. 1
2—16 1—15 V NIV 1 rural 2
2— 4 1— 5 V 1 rural 2
2—10 1—17 I 2 urb. 1
LU

__ 1— 5 I 2 urb. 1
2—14 1—19 III 1 urb. 2
2_ 22 1— 3 I 2 urb. 1
RA

2—10 — I 2 urb. 1
2—26 1—19 III 1 urb. 2
NT

2—14 1—15 V 1 rural 2


2—10 1— 7 V 1 rural 2
CE

2— 6 1— 3 2 urb. î
I
_ — V 1 rural 2
I/

2—82 1—103 IV 2 urb. 1


AS
UI
A
IBR
YL
N U M I R E A

SIT
Socola stradă
Socola stradă
Socola
Socola
ER șosea
șosea
NIV
Soficu stradă
Spancioc stradă
LU

Speranță stradă
Spinți stradă
A

Spinți stradelă
TR

S-tu Spiridon piață


Spitalul Pașcanu stradă
EN

Stanciu stradă
Stanei u stradelă
/C

Stanciu cot.
Stef. cel Mare stradă
Stef. cel Mare stradă
I
AS

Stef. cel Mare stradă


UI
A
IBR
N U M ERE Circumscripția

YL
Soț Nesoț Poliție­ Judecăto­ Finan­
nească rească ciară

SIT
2—170 __ II 1 rural 1
— 1—211 IV 2 urb. 1

ER
2—40 — II 1 rural 1
— 1—47 IV 2
NIV urb. 1
2— 4 1— 7 V 1 rural 2
2—34 1—23 V 1 rural 2
LU

4—18 1—13 I 2 urb. 1


4—12 1— I 2 urb. 1
A

— 1— 3 I 2 urb. 1
TR

— — III 1 urb. 2
2-*24 1—31 V 1 rural 2
EN

2— 6 — V 1 rural 2
. — 1— V 1 rural 2
/C

— — V 1 rural 2
2—46 — I 2 urb. 1
48—68 — 11 1 rural 1
I
AS

— • 1—55 III 1 urb. 2


UI
A
IBR
Stef. cel Mare stradă

YL
S-tu Ștefan mahala
Stejar stradă

SIT
Stejar stradelă
Stihi stradă

ER
Stihi stradă
Stâncă stradelă
NIV
Strâmbă stradă
Strâmbă stradelă
Stroescu Vasi le stradă
LU

foasta Zoe
Stroici stradă
RA

Strunga oilor stradelă


Șubă stradelă
NT

Șubă fundac
Suchupan stradă
CE

T
Tăcu stradă
I/

Tăcuta stradelă
AS

Tăetoare stradă
Tăetoare mahala
UI
A
IBR
— 57—61 IV 2 urb. 1

YL
2—48 1-47 b. III 1 urb. 2
2—78 1—47 V 1 rural 2

SIT
'— — V 1 rural 2
2—14 1—19 III 1 urb. 2
2

ER
2— 6 1— 3 V 1 rural
2—14 1— III 1 urb. 2
2— 8 1—17 IV
NIV 2 urb. 1
— 1— IV 2 urb. 1
2—12 1—23 III 1 urb. 2
LU

2— 4 1—13 V 1 rural 2
2
RA

— 1— 5 V 1 rural
2— 4 1— 5 I 2 urb. 1
NT

2— 4 1— 5 II 1 rural 1
2— 6 — III 1 urb. 2
CE

2—14 1—11 II 1 rural 1


I/

2—12 1—17 I 2 urb. 1


2—18
AS

1—27 IV 2 urb. 1
2—30 1—17 IV 2 urb. 1
UI
A
IBR
N U M I R E A

YL
SIT
Tal pal ari stradă
Tănăsescu fundac

ER
Tânjală fundac
Tatarași stradă
NIV
Tatarași stradă
Tăutu stradă
104

Teodor Sf. stradă


LU

Țicău de Jos stradă


Țicău de Jos mahala
A

Țicău de mijloc stradă


TR

Țicău de Sus stradă


Țicău de Sus mahala
EN

Toma Cosma stradă


Toma Cosma stradelă
/C

Trancu stradă
Trantomir stradă
I

Trei Calici șosea


AS
UI
A
IBR
NUMERE Circumscripția
Poliție­ J udecăto- Finan­

YL
Soț Nesoț
nească rească ciară

SIT
2— 6 I 2 urb. 1
2__ 1— II 1 rural 1

ER
2— 4 1— V 1 rural 2
68—72 61—65 IV NIV 2 urb. 1
2—66 1—55 V 1 rural 2
2—18 1—• 5 III 1 urb. 2
2—40 1-53 III 1 urb. 2
LU

2—48 1—27 III 1 urb. 2


2—28 1—41 III 1 urb. 2
A

2—16 1 — 17 III 1 urb. 2


TR

2—110 1 — 127 III 1 urb. 2


2—40 1—45 III 1 urb. 2
EN

2—112 1—109 I 2 urb. 1


— 1— I 2 urb. ' 1
/C

2—30 1—37 IV 2 urb. 1


2—10 1— 9 II 1 rural 1
I

2—30 1—25 11 1 rural 1


AS
UI
RA
LIB
Trei Erarhi stradă
Trei Erarhi stradelă

ITY
Trei Erarhi fnndac
Trompeta stradă
Tufescu stradă

RS
Tnrcn stradă
'fiuluiIVE stradelă
Țuțora stradă
Țuțuianu trecătoare
N

U
LU
<JOl

Unirea stradă
Unirea piață
RA

Unirea piață
Universitarei stradă
NT

Uzinelor stradă
foastA Moțoc
CE

V
Văduvelor stradă
Vasile Sf. mahala
I/

Vasile Lupu stradă


IAS

foastă Cuza-Vodă
A
IBR
2—16 1—15 II 1 rural 1

YL
2— 6 1— 7 II 1 rural 1
— 1— 3 II 1 rural 1
2

SIT
2— 8 1— V 1 rural
-2—20 1—15 V 1 rural 2
2— 6 1— I 1 rural 1

ER
2— 8 1— 5 II 1 rural 1
2—28 1—41 V
NIV 1 rural 2
— — V 1 rural 2
LU

2-12 1—19 III 1 urb. 2


— — I 2 urb. 1
RA

__ — III 1 urb. 2
2—24 1—23 III 1 urb. 2
NT

2—84 1—57 I 2 urb. 1


CE

2—26 1— 5 IV 2 urb. 1
2—16 1—37 II 1 rural 1
I/

2—116 1—89 V 1 rural 2


IAS
A
IBR
YL
N U M 1 K E A

SIT
Vasile Lupii stradă
fo astă Cuza-Vodă
ER
bo Verdeș stradă
"Z- Vânători stradă
NIV
•»---- -Vântu stradă
h-Vj Vântu stradelă
LU

S Vladimirescu stradelă
Vladimirescu stradă
C- Voinicilor mahala
RA

— 1 Vovidenie stradă
Vovidenie stradelă
NT

Vulpe stradă
Z
CE

Zlătaust stradelă
Zmău stradă
I/

Zugravilor stradă
AS
UI
A
IBR
N U M ERE Circumscripția
1

YL
Soț ! Nesoț Poliție- Judecăto- Finan-
nească rească ciară

SIT
— 81—89 IV 2 urb. 1

ER
2— 6 __ V 1 rural 2
2—10 , 1— 7 V NIV 1 rural 2
2_ 39 1—21 V 1 rural 2
2—14 1—17 V 1 rural 2
2__ 1— V 1 rural 2
LU

2—24 1—17 V 1 rural 2


2— 4 1— 5 IV 2 urb. 1
RA

2—12 1—13 III 1 urb. 2


2—4 b. 1—11 III 1 urb. o
NT

2— 6 1—17 III 1 urb. 2


CE

2—12 1-19 IV 2 urb. 1


2—10 1- 3 IV 2 urb. 1
I/

2—86 3—65 I 2 urb. 1


AS
UI
Legătorie de Cărți
L. Sylver, Strada Lăpușneanu No. 1

Y
AR
Informator
Dimitrie Daniel, Mijlocitor oficial. Intre 10 și

IBR
11 la librăria Jliescu. Oferă servicii la dispozi­
ția publicului.

YL
Monumente

SIT
Giovani Franzonl, Str. Etemităței No. 34.

ER
Rteliere mecanice
J. Marek, Str. Socola No. 155. Atelier de Me­
NIV
talurgie artistică.
LU

Marele Atelier Fotografic


RA

WEISS
NT

Filiala: FOTOGLOB Str. Lăpușneanu 44


CE

Instalație modernă și artistică. Execută


I/

fotografii în genurile cele mai noi cu pre­


IAS

țuri moderate și reușită sigură.


Agrandismente după tablouri mici, ase­
mănare perfectă.
U
BC
AR
IBR
M 8C I? H I T rF I? 12 Afl K1LOR
SPRE Șl DIN GARA IAȘI

YL
SOSIRE Dl N PLECARE SPRE

SIT
București tr. accel. 7.50 a. m Hârlău tr. pers. 5.05 a. m.
Ungheni mixt. 10.05 a. m. Pașcani pers. 6.00 a. m.

ER
1 iorohoiu pers. 1O.< M > a. m. Ungheni .. mixt 6.25 a. m.
Pașcani-1 lârlăn pers. 11.15 a. m. Dorohoi ,, pers* 8.05 a. m.
8.15 a. m.

NIV
Bârlad-Hriși mixt. 11.45 a. m. București pers.
Tecuciu pers. 2.15 p. m. Pașcani-Hârlău accel. 1(>.15 a. m.
Pașcani accel. 2.45 p. m. Ungheni ,, mixt. 12.05 p. m.

LU
Ungheni mixt. 5.25 p. m. Pașcani ,, accel. 1.15 p. m.
Pașcani-Hârlău accel. 6.00 p. m. Tecuciu pers. 1.40 p. m.

A
Dorohoi pers. 8.05 p. m.
TR București expr. 3.15 p. m.
București - pers. 9.35 p. m. Bârlad-Hușl mixt. 4.10 p. m.
Hârlău pers, 10.20 p. m. Pașcani-Hârlău ., pers. 6.05 p. m.
EN

Pașcani pers. 11.20 p. m. București .. accel. 9.05 p. m.


București expr. 11.10 p. m.
I /C
AS
UI
TARIFA BILETELOR DE CALATORII
Copii până la 4 ani împliniți sunt scutiți. Militarii de orice
grad șl copil de la 4 10 ani împliniți plătesc

Y
AR
I 0 E" L A^XȚ-T’-rA-- ■rA’-Ș I ’... “|
’îZ

IBR
45 Persoane Accelerat
LA SAU
s
o Clasa Clasa
DE LA ;

YL
£ 1 II III I II III

Cucuteni

SIT
15 1.40 1.05 0.75 1.70 1.25 0.90
P.-Iloaie 23 2.15 1.60 1.10 2.60 1.90 1.30
Hârlău ii.) 6.15 4.45 3.10

ER
Leorda 151 14.30 10.30 7.15 17.10 12.35 S.55
Mo vi leu 28 2.65 1.90 1.30
NIV
Larga 36 3.40 2.45 1.70
Vlădeni 47 4.45 3.20 2.20
LU

Sol dan a 56 5.30 3.85 2.65


Bârnova 19 1.80 1.30 0.90 2.15 1.60 1.05
Crasna
RA

83 7.85 5.65 3.95 9.40 6.85 4.75


Huși 116 11.00 7.95 5.45
Ungheni 25 2.35 1.20
NT

1.75
Mărășești 189 17.85 12.30 8.40 21.40 14.75 10.10
Vaslui 3.20 7.65
CE

68 6.40 4.60 5.55 8.85


Bârlad 120 11.35 8.20 5.65 13.60 9.80 6.85
Tecuci 170 16.05 11.35 7.75 ! 19.25 13.60 9.36
I/

Borohoi 154 14.55 10.45 7.25


AS

Botoș. 166 15.70 11.15 7.65 18.85 13.35 9.20


Burduj. 137 12.95 9.35 6.45 1 5.55 11.25 7.75
UI

Dolhasca | 97 9.20 6.60 4.55 11.05 7.95 5.45


Fălticeni 122 11-55 8.85 5.80
BC

Pașcani 1 76 7.20 5.20 3.55 8.60 6.25 4.30


2.15| 2.60
T.-Frum. 45 4.25 3.10 5.10 3.75
D E L A S AULA 1 A $ t
£ I Persoane Accelerat

Y
AR
TI
1 III i II TII

IBR
Roman 116 11.00 7.95 5.45 13.20 9.50 6.55

YL
P.-Neamț 218 20.35 13.65 9.25 24.45 16.40 11.10
Bacău 160 15.10 10.80 7.45 18.15 12.95 8.95
Adjud 215 20.10 13;50 9.15 24.15 16.15 11.00

SIT
T.-Ocna 265 23.45 15.50 10.35 28.15 18.60 12.40
Moinești 296 24.45 16.45 11.00

ER
Palanca 318 25.15 17.00 11.35 30.20 20.45 13.60
Focșani 209 19.65 13.25 9.00 23.60 15.85 10.75
NIV
Odobesti 220 20.55 13.70 9.30
Galați 255 23.05 15.20 10.10 27.65 18.20 12.10
LU

Brăila 263 23.35 15.45 10.30 28.05 18.55 12.35


R.-Sarat 245 22.45 14.75 9.85 27.00 17.70 11.85
Buzău 279 23.95 15.95 10.60 28.70 19.15 12.70
RA

Ploești 348 25.90 17.60 11.75 31.10 21.10 14.15


Slănic 392 26.40 18.40 12.15
NT

Câmpina 384 26.35 ÎS.25 12.10 31.60 21.95 14.50


Sinaia 413 27.00 18.65 12.35 32.40 22.35 14.80
CE

Predeal 432 27.70 18.80 12.60* 33.30 22.60 15.10


București407 26.80 18.60 12.30 32.15 22.30 14.75
I/

Calarași 471 29.65 19.80 12.95|


IAS

C-stanța 490 30.85 20.60 13.10 37.05 24.70 15.70


Giurgiu 482 30.35 20.25 13.00
Târgov. 468 29.50 19.65 12.90
U

Câmpulung544 34.30 22.85 14.30|


BC

Pitești 497 31.30 20.90 13.15| 37.55 25.10 15.75


T.-Măgur 630 39.70 26.45 16.5a
Slatina 577 36.35 24.25 15.201143.60 29.10 18.20
d e l a $ a u l â i
T-’M
C ' Persoane Accelerat
LA SAU 4>

Y
C Clasa Clasa
c

AR
DE LA
I II III I ii III

IBR
P.-Olt 594 37.15 24.95 15.60,44.95 29.95 18.70
R.Vîlcea 681 42.90 28.60 17.90' 51.4 5 34.35 21.50

YL
Căineni 735 16.30 30.85 19.30
Caracal 627 39.50 26.35 16.50

SIT
Craiova 639 40.25 26.85 16.801'48.30 32.20 20.15
Calafat 745 li; 95 31.30 19.60
T.-.liu 711 46.90 31.25 19.55

ER
Filiași 674 42.50 28.30 17.70 51.00 33.95 21.20
T. Severi n 752 47.35 31.60 19.75 56.80 37.90 23.70
NIV
Vărciorova | 770 48.50 32.35 20.20| 58.20 38.80 24.25
LU

STREINA TA TE
RA

Accelerat Combinat
Dela Iași la
1 I' ni 1 11 III <
NT

Kattowitz 1113.— 69.60 47.50|! —


Breslau 134.80 84.40 57.10.
CE

Berlin 1161.10 103.90 69.70 —


Budapest 64.80 43.60 — 1
Viena (Pred.) 93.40 62.40 — !
I/

Itzkani 16.70 12.10 — 1 16.50 11.9» 8.25


Czernowitz 28.— 19.— — j 25.10 17.25 11.65
AS

Lemberg 61.50 39.50 — 32.75 24.45


Krakau 101.30 62.80 49.75 38.35
UI

Viena Burd. 128.80 83.80 _ I . —


Prag 152.60 91.10 — ■—
BC

Hamburg 191.80 120.80 80.70


Prejul biletelor de băi.
DE LA SAL LA IAȘI

Y
AR
4-»O O.L A SĂi
LA SAU DE LA s

IBR
s I II III
Brăila via Vaslui 263 35.05 23.20 15.15

YL
Bușteni M 421 40.95 28.05 18.70
Buzău 279 35.95 23.95 15.90

SIT
Câmpina 384 39.55 27.40 ÎS. 15
Câmpulung >> 544 51.45 34.30 21.45

ER
Cârbunești 720 68.05 45.40 28.35
Constanța 99 490 46.30 30.90 19.65
NIV
Doftana 99 389 39.60 27.55 18.25
Govora 99 670 63.30 42.25 26.40
Jiblea 697 65.85 43.95 27.55
LU

Lăculețe 99 482 45.55 30.40 19.50


Monteor 99 290 36.45 24.45 16.30
RA

Ocnița 682 64.45 43.00 26.85


Pașcani 7(5 10.80 7.80 5.35
NT

Piatra-N. via Pașcani 218 30.55 20.50 13.90


Predeal via Vaslui 432 41.55 28.20 18.90
CE

Pucioasa 99
489 46.20 30.85 19.65
R.-Vâlcea 99 681 64.35 42.90 26.85
Silistraru 273 35.70 23.65 15.75
I/

99

Sinaia 413 40.50 28.00 18.55


IAS

99

Slănic 99
392 39.60 27.60 18.25
Târgu-Frumos 45 6.40 4.65 3.25
T.-Ocna via Pașcani 269 35.50 23.50 15.60
U

T.-Ocna via Tecuci 265 35.20 23.25 15.55


BC

Ungheni 1 25 | 2.00 1.50 1.00


BC
U IAS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
PLANUL TEATRULUI NAȚIONAL AR
Y
FABRICA de CORSETE

Y
AR
IsacWechsl ’JCo.

IBR
— IAȘI I

YL
Sfr. Gh. Mârzescu

SIT
ER
Fiind bine asortata cu stofe
bune și frumoase, lucrând
NIV

după croielelo cele mai mo-


LU

1 derne, roagă Onor. Public a l<| vizita.


■---------------------------------------------X
RA
NT

MORITZ ROTHKOPF
AGENTUR & COMMISSION
CE

JASSY (Rumănien)
strada Ștefan cel Mare No. di
I/
IAS

Se ocupă cu tot felul de opera fi uni în a-


ceastă ramură. Reprezentant de vinuri și bău­
turi spirtoase din cele mai renumite fabrici
U

din fără.
BC
Jacques CALMANOVI

Y
PROPRIETARUL FIRMEI

AR
"LA ÎNGER

IBR
— /ZIS/
STRADA ȘTEFAN CEL MARE No. 4

YL
Marele Magasin cu Mașini de cusut pentru Familie și Me­

SIT
seriași. Biciclete cu roata liberă și frâna automată precum
și cu DoppelUbersetzung. Vast asortiment de Instrumente mu­
zicale, cu Coarde și de vânt, de abanos și alamă precum și

ER
accesoriile lor pentru Orchestră, Școală și Casă. Piane și Pia­
nine din fabricele cele mai renumite.
Cel mai mare depozit de Gramofoane original marca „în­
NIV
ger". Plăci speciale de Caruso. In depozit peste 5000 plăci
cântate de cei mai buni artiști. Zilnic sosesc noutăți. Arme
de Vâniit și Revolvere, Case de fier, Mobile de lemn și Fier.
LU

Vând si cu plata în rate.


[c ....... . . - , .. ............ j
RA

Tipografia PROGRESUL R.Grunberg


STR. ȘTEFAN CEL MARE N. 4 (în Curte)
NT

Instalație cu Motor electric —


CE

Execută prompt cu litere noui și cele mai moderne


ori-ce lucrări atingătoare în această branșă în cel mai
mare format și ori-ce limbă. Precum: Jurnale, Broșuri,
I/

Reviste, Condici, Circulări. Facturi, Invitații de nuntă


și logodnă. Afișe mari și de mână pentru Baluri. Serbări
AS

și Teatru. Tipografia „PROGRESUL" a adus un nou


asortiment de litere noi și lucrează mai eftin decât ori­
UI

unde. încercați și vă veți convinge<


Prețuri foarte reduse.==Prlmește comenzi și p. Provincie.
BC

............. .... 1 , , fa]


BC
U IAS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
BC
U IAS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
BC
U IAS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y
BC
UI
AS
I/
CE
NT
RA
LU
NIV
ER
SIT
YL
IBR
AR
Y

S-ar putea să vă placă și