Sunteți pe pagina 1din 16

Şcoala Gimnazială ,,George Enescu” Năvodari

Data: .........
Clasa: a VIII-a
Ora: .....
Disciplina: Chimie
Mediu de instruire: urban
Profesor: Eniu Ofelia-Gabriela

PROIECT DE LECŢIE

Apa

A. Necesitatea studierii temei

Anul 2005 a marcat începutul Deceniului Apei, conform Organizaţiei Naţiunilor


Unite, ,,Apă pentru viaţă”, transferând fiecăruia responsabilitatea de a învăţa despre apă, cea mai de
preţ resursă de pe planeta noastră de a încerca să ne schimbăm mentalitatea prin gânduri, cuvinte,
gesturi şi acţiuni. Apa este unul dintre cele mai de preţ daruri ale naturii. Viaţa nu este posibilă fără
apă. Din păcate, această substanţă este inegal distribuită pe planetă. Anual trebuie să se insiste şi să
se atragă atenţia asupra importanţei calităţii apei. Ecosistemele sănătoase sunt susţinute de o bună
calitate a apei, ceea ce duce la o îmbunătăţire a vieţii umane. Dimpotrivă, o proastă calitate a apei
afectează mediul înconjurător şi starea de sănătate a populaţiei.

Profesorul stabileşte debutul demersului pornind de la afirmaţia filozofului grec


Thales ,, Apa este începutul tuturor lucrurilor’’ şi informează elevii despre obiectivele urmărite,
comunicându-se faptul că pe parcursul acestei unităţi, învăţarea va fi realizată printr-un proiect ,,
Apa – esenţa vieţii“. Se precizează că prin intermediul proiectului se vor studia următoarele teme:
Apa – substanţă compusă; Apa – compoziţie, proprietăţi; Apa - cel mai utilizat solvent; Metode de
diminuarea poluării apelor. In cadrul acestui demers didactic se va aborda prima tema din unitatea de învăţare
amintită.

E benefic să tragem un semnal de alarmă… poate nu e prea târziu, deşi... încălzirea


globală planează asupra noastră, poluarea ne bate la uşa, aerul ne sufocă, ploile acide ne lovesc, iar
apa… apa nu mai reprezintă izvorul vieţii.

Să-i învăţăm să aprecieze, să iubească, să respecte, să preţuiască, să protejeze, să


asaneze şi să îngrijească ceea ce le-a dat viaţa.
B. Conținuturi abordate

Cum influenţează apa planeta Pământ?

Care este esenţa vieţii?

Care sunt structura, compoziţia, proprietăţile şi utilizările apei, corelând cunoştinţele cu


implicaţiile ecologice?

Cum valorificaţi resursele de apă?

Ce ,, nu ştiţi despre apă”?

Ce este apa?

Care sunt structura, compoziţia, proprietăţile şi utilizările apei?

Aplicaţii numerice cu soluţii, având apa ca solvent, rezolvarea aplicaţiilor numerice.

Care sunt cei mai frecvenţi agenţi poluanţi ai apei, solului, aerului şi identificarea
căilor de prevenire / reducere a poluării?

Care ar fi urmările excesului / lipsei de apă?

C. Contextul în care se realizează lecţia

Experienţa anterioară de învăţare a


Idei ancoră Resurse materiale
elevilor
Clasificarea substanţelor chimice Substanţe simple, compuse Planşă clasificarea
( oxizi, baze, acizi, săruri) substanţelor chimice
Raport atomic, raport de
Calcule chimice pe baza formulelor masă, compoziţie Prezentare ppt
chimice şi calcule pe baza ecuaţiilor procentuală, concentraţie
reacţiilor chimice procentuală, masă molară, Videoproiector
număr moli, densitate
substanţă, volum molar Laptop
Apa, un oxid, întâlnită în atmosfera Hidrosferă, reţea
terestră(geografie), hidrosferă, în hidrografică, atmosferă, Hartă / glob pământesc
organismele vii(biologie) limfă, sânge, celulă, sevă
brută,elaborată Planşă circuitul apei în
natură
D. Obiective operaţionale
Criteriul
Condiţiile în care
Comportamentul prin care de reuşită
Capacitatea care se urmăreşte a se elevul probează
elevul dovedeşte formarea (limita
dezvolta la elevi prin învăţare comportamentul
capacităţii respective minimă
cerut
admisă)
să explice observaţii în scopul rezolvarea itemului 9 completarea
identificării unor aplicaţii ale din algoritmul de itemului 9 din 75%
fenomenelor chimice; caracterizare a substanţei fişa de lucru
chimice
să analizeze, interpreteze rezolvarea itemului 2, 3 completarea
observaţiile / datele obţinute prin din algoritmul de itemului 2, 3 din 80%
activitate investigativă; caracterizare a substanţei fişa de lucru
chimice

să formuleze concluzii şi rezolvarea itemului 4, 5 completarea


generalizări în scopul din algoritmul de itemului 4, 5 din
demonstrării legii conservării caracterizare a substanţei fişa de lucru 75%
masei în reacţiile chimice, prin chimice
rezolvarea problemelor
cantitative;
să comunice sub formă scrisă / rezolvarea fişei completarea fişei
orală rezultatele unui demers de algoritmice de algoritmice de 100%
investigare folosind terminologia caracterizare a substanţei caracterizare a
ştiinţifică; chimice substanţei

să utilizeze surse bibliografice rezolvarea itemului 6 completarea


referitoare la o anumită substanţă din algoritmul de itemului 6 din 90%
chimică; caracterizare a substanţei fişa de lucru
chimice

să utilizeze aparatura şi rezolvarea itemului 7 completarea


echipamentele de laborator, a din algoritmul de itemului 7 din 75%
tehnologiilor informatice pentru caracterizare a substanţei fişa de lucru
studiul diferitelor substanţe (apa); chimice

să deducă utilizări ale apei pe rezolvarea itemului 8 completarea 80%


baza proprietăţilor fizico-chimice; din algoritm itemului 8

să rezolve aplicaţiile practice în rezolvarea itemului 10 completarea


care intervine solventul universal din algoritmul de itemului 10 din 90%
APA; caracterizare a substanţei fişa de lucru
chimice

să identifice unii agenţi poluanţi rezolvarea itemului 11, completarea


ai apei, solului, aerului şi a căilor 12 din algoritmul de itemului 11, 12 75%
de prevenire / reducere a poluării; caracterizare a substanţei
chimice

să coreleze noile cunoştinţe cu rezolvarea itemului 11, 7 completarea 100%


implicaţiile ecologice. din algoritm itemului 11, 7 din
fişa de lucru
E. Desfăşurarea lecţiei
Timp Forme de organizare a
Etape de instruire Elemente de Metode de Mijloace de
50 activităţii
conţinut învăţământ învăţământ
min Profesor Elevi Profesor Elevi
2-3 1. Moment organizatoric
min
Se face prezenţa şi se verificǎ
existenţa mijloacelor Oxizi
Elevii se
necesare desfǎşurǎrii lecţiei. conversaţia
reprezentativi
pregǎtesc pentru
Se repartizeazǎ elevii la laboratorul de demonstrativ frontal
lecţie şi se aşeazǎ
mesele de lucru, pe 9 grupe chimie
la mesele de
de câte 3 elevi. (materialul se brainstorming
lucru.
distribuie înainte de începerea fişă algoritm
orei pentru fiecare elev). de studiu
Se precizeazǎ cǎ fiecare substanţă
grupǎ va completa cel puţin chimică
un punct din algoritmul de
studiu a unei substanţe,
pentru punctul 6 se solicită
creativitatea elevilor.
2 min 2. Scopul activitǎţii
Prin activitǎţile ce se vor
Oxizi
desfǎşura se vor stabili toate învăţare prin
reprezentativi.
informaţiile solicitate Elevii ascultǎ cu descoprire
frontal
conform algoritmului de atenţie. dirijată demonstrativ
studiu a unei substanţe
chimice.
laptop
Se va urmǎri modul în explozia pe grupe
videoproiector
care elevii realizează stelară
transferul de informaţii si
felul în care colaboreazǎ Oxidul cel
pentru acoperirea tuturor mai răspândit
cerinţelor. de pe Terra.
3. Anunţarea şi organizarea
5 min
activitǎţii

Se anunţǎ lucrarea ce se Oxidul cel


doreşte a se întocmi prin fişă algoritm
mai răspândit
algoritmizare
particularizarea cunoştinţelor de studiu
de pe Terra.
asimilate despre oxizi la apǎ substanţă
grupe,
(cel mai răspândit oxid în Fiecare grupă de chimică
grupe
echipe
natură). Se urmǎreşte elevi primeşte o
verificarea şi consolidarea fişǎ de lucru problematizare
cunoştinţelor privitoare la corespunzătoare
oxizi. unui anumit asigură
Se distribuie elevilor fişe punct din colaborările
de lucru corespunzătoare unui algoritmul de între elevii
anumit punct din algoritmul studiu. aceleiaşi grupe
de studiu.
Se anunţǎ algoritmul de
studiu prin verificarea
consecutivă a numărului fişei
de lucru, insistând asupra
învăţare prin
acelei corespunzătoare grupe,
cooperare
punctului 6 ce se doreşte a se fişă algoritm echipe
rezolva de către toate grupele de studiu
şi precizând că este o singură Elevii urmǎresc substanţă
fişă corespunzătoare cu fişa de lucru în chimică,
punctelor 9, 10, 11. faţǎ structura tablă
Pe tablǎ se trec concluziile algoritmului.
completându-se schema
algoritmizată;
4. Prezentarea punctelor
7 min Elevii ascultǎ cu
algoritmului
Ce este demonstrativ
atenţie şi verifică
Planul demersurilor
apa?
numărul fişei de  Ce sunt
lucrǎrilor ce vor fi efectuate
grupe,
lucru confirmând fişă algoritm oxizii ?
de elevii fiecǎrei grupe este:
ordinea de studiu  Ce formulǎ
1. Formula moleculară Care sunt conversaţia echipe
completării substanţă generalǎ au ?
2. Formarea moleculei: structura şi
algoritmului. chimică, Cum
a. formula compoziţia algoritmizare
tablă, clasificǎm
electronică apei, corelând
oxizii ?
b. formula grafică/ cunoştinţele modelare manual,
Cum se mai
formula de structură cu implicaţiile
bile şi tije numesc oxizii
c. tipul legăturii ecologice?
3. Tipul moleculei de metale şi de
ce ?
Aplicaţii
algoritmizare Cum se
numerice cu
4. Masa moleculară relativă, mai numesc frontal,
soluţii, având
Mr Elevii ascultǎ cu oxizii de grupe,
apa ca problematizare caiet,
5. Masa molară, μ atenţie şi verifică nemetale şi de echipe
solvent,
( matematică ) numărul fişei de tablă ce ?
rezolvarea
lucru confirmând Ce fel de
aplicaţiilor
ordinea oxid este apa ?
numerice.
completării
algoritmului. Ce ,, nu ştiţi
despre apă”?
6. Răspândirea în natură, ca Cum laptop
descoperire
substanţă ( legătura cu influenţează
videoproiector
dirijată
geografie, biologie, fizică ) apa planeta
Pământ? manuale
Cum
7. Obţinerea valorificaţi demonstrativ
a. în industrie resursele de
Din ce
b. în laborator apă?
substanţe
8. Proprietăţile fizice Elevii ascultǎ cu Proprietăţile algoritmizare
compuse
a. starea de agregare atenţie şi verifică şi utilizările caiet chimie,
putem obţine
b. culoare, gust, numărul fişei de apei, corelând manual H2O?
miros lucru confirmând cunoştinţele
c. solubilitate ordinea cu implicaţiile Ce alte
d. densitatea în completării ecologice? transformări
raport cu aerul (doar pentru algoritmului. mai sunt
Care sunt
gaze) fişă algoritm suferite de
proprietăţile
e. temperaturi de de studiu apǎ?
şi utilizările
topire / fierbere substanţă
apei?
9. Proprietăţile chimice chimică,
a. interacţiunea cu Care sunt cei tablă,
substanţe simple mai frecvenţi
b. interacţiunea cu agenţi algoritmizare
Ce tip de
substanţe compuse poluanţi ai
reacţie este
apei, solului, caiet, descompunerea
10. Proprietăţi fiziologice aerului şi problematizare
apei? Ce se
identificarea
obţine în urma
11. Importanţă căilor de laptop/internet reacţiei? Cum
prevenire /
putem
12. Utilizări reducere a
recunoaşte o
poluării?
bazǎ cu
Care ar fi ajutorul
urmările indicatorilor
excesului / (cu
lipsei de apă? fenolftaleinǎ şi
turnesol)?
5. Actualizare şi recapitularea Aplicaţii
8 min
cunoştinţelor numerice cu
Prin metoda conversaţiei soluţii, având
conversaţia
se reamintesc cunoştinţele apa ca
demonstrativ frontal
teoretice de bazǎ ce urmeazǎ Elevii rǎspund la solvent,
sǎ fie utilizate în efectuarea întrebǎrile rezolvarea
demersurilor, altele urmând a adresate de aplicaţiilor
fi reamintite pe mǎsurǎ ce profesor. numerice.
demersurile investigative se
Care sunt
deruleazǎ, pentru a realiza
proprietăţile
legǎtura dintre teorie şi
şi utilizările
practicǎ şi pentru a îndruma
apei?
activitatea elevilor.
6. Desfǎşurarea demersurilor
25  Ce sunt
investigative
min
oxizii ?
Profesorul îndrumǎ elevii
 Ce formulǎ
cǎtre rezolvarea fişelor de Elevii desemnaţi
generalǎ au ?
lucru corespunzătoare rǎspund la jocul didactic caiet, frontal
Clasificarea demonstrativ
algoritmului adresând întrebǎri. fişa de lucru
oxizilor.
întrebǎri. tablă
 Ce sunt oxizii ? Ce
formulǎ generalǎ au ? (ciorchinele)
Cum se mai
Cum clasificǎm oxizii ?
numesc oxizii
Cum se mai numesc
oxizii de metale şi de ce ? de metale şi
Cum se mai numesc de ce ?
oxizii de nemetale şi de ce ?
grupe,
Ce fel de oxid este apa ?
echipe
Se cere sintetizarea demonstrativ
informaţiilor prezentate de
unul din membrii grupei ce Elevii analizeazǎ Cum se mai
(copacul
abordează fişa de lucru şi selectează numesc oxizii caiet,
ideilor)
corespunzătoare punctelor 1, informaţiile de nemetale şi fişa de lucru
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 şi necesare de ce ? tablă
notarea atât în referate cât şi rezolvării Ce fel de demonstrativ
grupe,
la tablǎ a observaţiilor, a sarcinilor de oxid este apa?
echipe
ecuaţiilor chimice ce au loc, lucru şi noteazǎ
precum şi a concluziilor. în fişele de lucru
corespunzătoare.

Elevii desemnaţi
rǎspund la
întrebǎri.

Câte un
reprezentant al
grupei realizează
notarea la tablǎ a
observaţiilor şi
concluziilor.

7.Discuţia de încheiere,
5 min
asigurarea retenţiei şi a feed-
back-ului
Deoarece s-au tras
concluziile, de fac aprecieri mozaic caiet, frontal
demonstrativ
numai asupra modului în care fişa de lucru
s-au desfǎşurat colaborările, Elevii fac curat la tablă
asupra cunoştinţelor teoretice locul de muncǎ.
constatate, asupra disciplinei
din timpul orei.
Se recomandǎ şi se
controleazǎ ca elevii sǎ lase
ordine la locul de muncǎ.
8. Tema pentru acasǎ
5 min
Se cere scrierea
Care ar fi
algoritmului completat pentru învăţare prin caiet, demonstrativ frontal
urmările
apă pe caiete. Elevii noteazǎ cooperare fişa de lucru
excesului /
tema. tablă
Pentru următoarea oră se lipsei de apă?
solicită realizarea de către
fiecare grupă a unei
prezentări corespunzătoare
punctului 6 din algoritmul de
studiu.
F. Anexe

Anexa 1
Algoritmul de caracterizare a unei substanţe
1. Formula moleculară
2. Formarea moleculei:
a. formula electronică
b. formula grafică/ formula de structură
c. tipul legăturii
3. Tipul moleculei
4. Masa moleculară relativă, Mr
5. Masa molară, μ
6. Răspândirea în natură, ca substanţă
7. Obţinerea
a. în industrie
b. în laborator
8. Proprietăţile fizice
a. starea de agregare
b. culoare, gust, miros
c. solubilitate
d. densitatea în raport cu aerul (doar pentru gaze)
e. temperaturi de topire / fierbere
9. Proprietăţile chimice
a. interacţiunea cu substanţe simple
b. interacţiunea cu substanţe compuse
10. Proprietăţi fiziologice
11. Importanţă
12. Utilizări

Anexa 2 Ciorchinele APA


Metoda: CIORCHINELE SEMIDIRIJAT – tehnica de organizare grafică a informaţiei
Sarcini de lucru:

 Activitate individuala (5 minute)


- Alcătuiţi ciorchinele caracteristicilor apei grupând informaţiile pe modelul dat.
Stare naturala
 Activitate în perechi:
Stare naturală - Prezentaţi ciorchinele colegilor de bancă, completaţi cu
Proprietăţi Structură informaţiile noi.
fizice

Apa H2O  Activitate în grup


- Prezentaţi ciorchinele elaborat de perechea voastră la
perechea vecină, completaţi cu informaţiile noi.

Proprietăţi Utilizare
chimice
 Activitate frontală
- Completarea ciorchinelui pe tablă. Fiecare pereche va
oferi câte o singură informaţie, care nu a fost prezentata
anterior.

- Ciorchinele obţinut în final:


Se găseşte în cele
trei stări de MH2 = 18
O
Cea mai răspândită agregare Compus
Oxid
substanţă compusă binar
din natură
Stare
Structura Legătură
naturală
covalentă
ρapă = 1g/ml lichid

Raport atomic
Raport de masă.
incolor Proprietăţi
Apa H:O = 2:1
fizice H:O = 2:16
H2O
inodor
Cel mai răspândit -
solvent Obţinerea
soluţii Obţinerea
baze
2Na + 2 H2O → 2NaOH + H2↑ Proprietăţi
chimice Utilizări
Dizolvant
H2O + CO2 → H2CO3 pentru
Agent termic industria
Apa carbogazoasă chimică
CaO + H2O → Ca(OH)2 În Fabricarea
construcţii acizi
Var stins
Anexa 3
Copacul ideilor
Cea mai răspândită
CE ŞTIŢI DESPRE APĂ? substanţă compusă Soluţia alcalină sau
din natură acidulată conduce
Metoda: COPACUL IDEILOR – tehnică de evocare a curentul electric
cunoştinţelor şi experimentelor
anterioare
Sarcini de lucru: Lichid
Raport atomic
 Se lucrează în grupuri de 4 elevi
 Fiecare membru al grupului completează câte o idee H:O=2:1
despre aluminiu fără a repeta ce au scris colegii
 Se finalizează copacul pe tablă Se găseşte
în trei stări
de agregare Raport de masă

mH : mO = 2 : 16

Constante fizice 1mol H2O


0° C şi 100° C
cântăreşte 18g

Reacţionează Formulă
cu oxizi
H2O

Densitate
Utilizată în natură,
tehnică, industrie,

APA
agricultură şi în ρ = 1g/ml
viaţa de toate zilele