Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

Cap.1 Consideraţii generale


1.1. Definiţii…………………………………………………… 1
1.1.1. Câmpul de temperatură………………………... 1
1.1.2. Suprafaţa izotermă…………………………….. 2
1.1.3. Gradientul de temperatură…………………….. 2
1.1.4. Fluxul termic…………………………………... 3
1.1.5. Fluxuri termice unitare………………………... 3
1.1.6. Linii şi tub de curent…………………………. 3
1.2. Analogia electrică a transferului de căldură…………… 4
1.3. Modurile fundamentale de transfer al căldurii………… 4
1.3.1. Conducţia termică……………………………... 4
1.3.2. Convecţia termică…………………………….. 5
1.3.3. Radiaţia termică………………………………. 7
Cap.2 Transferul de căldură prin conducţie
2.1. Ecuaţiile diferenţiale ale conducţiei termice…………… 9
2.1.1. Ecuaţia legii lui Fourier……………………….. 9
2.1.2. Ecuaţia generală a conducţiei termice………… 9
2.1.3. Condiţii de determinare univocă a proceselor
de conducţie…………………………………… 13
2.1.4. Conductivitatea termică……………………….. 15
2.2. Conducţia termică unidirecţională în regim constant….. 17
2.2.1. Corpuri cu forme geometrice simple fără surse
interioare de căldură…………………………. 17
2.2.1.1. Peretele plan………………………………….. 17
2.2.1.2. Peretele cilindric………………………………. 30
2.2.1.3. Peretele sferic…………………………………. 36
2.2.2. Corpuri cu forme geometrice simple cu surse
interioare de căldură uniform distribuite…….. 38
2.2.2.1. Peretele plan………………………………….. 38
2.2.2.2. Peretele cilindric………………………………. 42
2.2.2.3. Perete cilindric tubular………………………… 43
2.2.3. Conducţia termică prin suprafeţe extinse……... 46
2.2.3.1. Ecuaţia generală a nervurilor………………….. 46
viii Bazele transferului de căldură şi masă

2.2.3.2. Nervura cu secţiune constantă………………… 48


2.2.3.3. Nervura circulară……………………………… 54
2.2.3.4. Transferul de căldură printr-un perete nervurat.. 58
2.3 Conducţia termică bidirecţională în regim constant………. 61
2.3.1. Metoda separării variabilelor………………….. 61
2.3.2. Metoda grafică………………………………… 65
2.3.3. Metode numerice……………………………… 71
2.4. Conducţia termică în regim tranzitoriu…………………… 73
2.4.1. Conducţia tranzitorie prin corpuri cu rezistenţe
interne neglijabile……………………………... 75
2.4.2. Conducţia tranzitorie prin corpuri cu rezistenţe
de suprafaţă neglijabile………………………. 78
2.4.3. Conducţia tranzitorie prin corpuri cu rezistenţe
interne şi de suprafaţă finite…………………... 80
2.4.3.1. Perete plan infinit……………………………… 80
2.4.3.2. Discretizarea ecuaţiei diferenţiale a conductei
tranzitorii……………………………………… 87
Cap.3 Convecţia termică
3.1. Introducere în convecţia termică………………………….. 91
3.1.1. Elemente fundamentale şi definiţii……………. 91
3.1.2. Ecuaţiile diferenţiale ale convecţiei…………… 94
3.1.2.1. Ecuaţia conducţiei…………………………….. 94
3.1.2.2. Ecuaţia mişcării……………………………….. 95
3.1.2.3. Ecuaţia continuităţii…………………………… 97
3.1.2.4. Condiţii de determinare univocă………………. 98
3.1.3. Factorii care influenţează transferul de căldură.. 99
3.1.4. Metode de determinare a coeficientului de
convecţie………………………………………. 100
3.1.5. Studiul experimental al proceselor de convecţie
termică………………………………………… 103
3.1.5.1. Bazele teoriei similitudinii…………………….. 104
3.1.5.2. Analiza dimensională………………………….. 106
3.1.5.3. Planificarea experimentului şi corelarea datelor
experimentale………………………………….. 111
3.2. Convecţia liberă…………………………………………... 114
3.2.1. Convecţia liberă în spaţii mari………………… 115
3.2.2. Convecţia liberă în spaţii limitate…………….. 119
3.3. Convecţia forţată monofazică exterioară…………………. 122
3.3.1. Convecţia forţată la curgerea peste o placă…… 122
3.3.2. Convecţia forţată la curgerea peste un cilindru.. 126
3.3.3. Transferul de căldură la curgerea forţată peste
un fascicul de ţevi…………………………….. 130
3.4. Convecţia forţată monofazică la curgerea prin canale……. 135
3.4.1. Curgerea prin canale circulare………………… 135
Cuprins ix

3.4.1.1. Transferul de căldură la curgerea laminară…… 135


3.4.1.2. Transferul de căldură la curgerea turbulentă….. 139
3.4.2. Curgerea prin canale necirculare……………… 144
3.4.2.1. Canale inelare…………………………………. 144
3.4.2.2. Canale rectangulare…………………………… 146
3.4.2.3. Canale ondulate……………………………….. 147
3.5. Transferul de căldură la fierbere………………………….. 150
3.5.1. Clasificarea proceselor de fierbere……………. 150
3.5.2. Fierberea în volum mare………………………. 151
3.5.2.1. Condiţiile amorsării nucleaţiei………………… 151
3.5.2.2. Regimurile fierberii…………………………… 153
3.5.2.3. Transferul de căldură la fierberea nucleică……. 156
3.5 .2.4. Transferul de căldură la fierberea peliculară….. 161
3.5.3. Fierberea cu convecţie forţată………………… 162
3.5.3.1. Mărimi caracteristice………………………….. 162
3.5.3.2. Structura curgerii bifazice…………………….. 163
3.5.3.3. Transferul de căldură la fierberea cu convecţie
forţată…………………………………………. 167
3.6. Transferul de căldură la condensare………………………. 168
3.6.1. Condensarea peliculară . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 169
3.6.1.1. Transferul de căldură la condensarea peliculară
cu curgere laminară……………………………. 171
3.6.1.2. Transferul de căldură la condensarea peliculară
cu curgere turbulentă………………………….. 176
3.6.1.3. Influenţa vitezei vaporilor asupra coeficientului
de convecţie…………………………………… 177
3.6.1.4. Influenţa prezenţei gazelor necondensabile
asupra condensării peliculare………………….. 178
3.6.1.5. Condensarea peliculară în interiorul ţevilor…... 179
3.6.2. Transferul de căldură la condensarea nucleică... 181
Cap.4 Radiaţia termică
4.1. Elemente fundamentale…………………………………… 183
4.1.1. Natura fenomenului…………………………… 183
4.1.2. Definiţii………………………………………... 184
4.1.3. Legile radiaţiei termice………………………... 189
4.1.3.1. Legea lui Planck………………………………. 189
4.1.3.2. Legea lui Stefan Boltzmann…………………… 191
4.1.3.3. Legea lui Kirchhoff……………………………. 194
4.1.3.4. Legea lui Lambert……………………………... 195
4.2. Transferul de căldură prin radiaţie între corpuri separate
prin medii transparente…………………………………… 195
4.2.1. Transferul de căldură prin radiaţia între două
suprafeţe plane paralele……………………….. 195
4.2.2. Transferul de căldură prin radiaţie între două
x Bazele transferului de căldură şi masă

corpuri oarecare……………………………….. 198


4.3. Radiaţia gazelor…………………………………………… 205
Cap.5 Intensificarea transferului termic
5.1. Intensificarea transferului termic convectiv……………… 212
5.1.1. Metode de intensificare………………………... 212
5.1.2. Nervurile………………………………………. 216
5.1.3. Inserţiile……………………………………….. 220
5.1.4. Suprafeţe rugoase……………………………… 221
5.1.5. Intensificarea transferului termic la fierbere…... 223
5.1.6. Intensificarea transferului de căldură la
condensare…………………………………….. 225
5.2. Intensificarea transferului termic prin radiaţie…………… 228
Cap.6 Transferul de masă
6.1. Transferul de masă prin difuziune moleculară……………. 229
6.1.1. Definiţii. Legi de bază………………………… 229
6.1.2. Ecuaţii diferenţiale ale difuziei moleculare…… 235
6.1.2.1. Ecuaţia de continuitate………………………… 235
6.1.2.2. Forme speciale ale ecuaţiei de continuitate…… 238
6.1.2.3. Condiţii iniţiale şi la limită……………………. 240
6.1.3. Difuzia masică prin medii cu geometri simple
fără reacţii chimice care generează masă în
volum………………………………………….. 241
6.2. Transferul de masă convectiv……………………………... 243
6.2.1. Ecuaţii de bază………………………………… 244
6.2.2. Transferul de masă interfazic………………….. 245
Bibliografie

S-ar putea să vă placă și