Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC "Nicolae Iorga"

Negreşti - Vaslui; str. 1 Decembrie; nr. 3


Telefon/Fax: 0235457582
Email: lin_negresti04@yahoo.com

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


Numărul fişei postului: ................................
Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………..
Specialitatea: ………………………………………….
Perioada evaluată: ………………………………..
Calificativul acordat: ...............................................................................
Punctaj

Punctaj maxim

Validare CP
acordat
Domenii

evaluareAuto

comisieEvaluare

CAEvaluare
Criterii de performanţă
ale Indicatori de performanţă
evaluării

1. Proiect 1.1 Respectarea programei şcolare, a a) Analiza curriculum-ului şcolar de specialitate 1    


area normelor de elaborare a documentelor b) Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei 1
activităţi de proiectare, precum şi adaptarea c) Elaborarea planificărilor unităţilor de învăţare în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei 1
acesteia la particularităţile d) Utilizarea eficientă a documentelor curriculare (programă, planificare, manuale, ghiduri, suporturi de curs, soft- 1
i
grupei/clasei. uri etc.) ţinând cont de principiilor didacticii moderne
(max. 7p) e) Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea competenţelor vizate de 1
programă
f) Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice / să 1
promoveze interdisciplinaritatea
g) Indicarea documentelor de reglementare utilizate în proiectarea didactică (programă, lege, ordin al unui for 1
superior, regulamente, precizări din consfătuirile cadrelor didactice, cercurile pedagogice)
h) Existenţa avizului comisiei metodice/ catedrei/ inspectorului de specialitate sau conducerii şcolii pe fiecare din 1
documentele proiectate sau planificare didactică 1
i) Realizarea şi predarea la timp a documentelor de proiectare
j) Corelarea dintre proiectarea activităţilor cu particularităţile clasei/grupei prin activităţi de consultare a elevilor, 1
a părinţilor autorităţilor locale
1.2. Implicarea în activităţile de a) Implicarea în activităţi de fundamentare, proiectare, redactare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii 1    
proiectare a ofertei educaţionale la b) Implicarea în alegerea şi proiectarea CDŞ, CDL, funcţie de particularităţile de proiectare a ofertei educaţionale 1
nivelul unităţii. c) Reflectarea particularităţilor geografie, demografice, etnice, sociale, economice şi culturale ale comunităţii în 1
(max. 2p) care funcţionează unitatea şcolară atât în proiectarea didactică de specialitate cât şi în proiectarea curriculară a
opţionalelor (CDŞ, CDL)
d) Popularizarea ofertei educaţionale la nivel local şi judeţean 1
1.3 Folosirea tehnologiei informării şi a) Redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor utilizând TIC 1    
comunicării (TIC) în activitatea de b) Realizarea de materiale didactice şi suporturi de curs 1
proiectare. (max. 2p) c) Realizarea de materiale didactice şi suporturi de curs corelate metodelor activ-participative selectate 1
1.4Proiectarea activităților-suport a) Realizarea de materiale didactice şi suporturi de curs specifice activităților online 1
pentru învățarea în mediul online și a b) Corelarea proiectării activităţilor online cu particularităţile clasei/grupei prin activităţi de consultare a elevilor, 1
instrumentelor de evaluare aplicabile a părinţilor autorităţilor locale

1
online, din perspectiva principiilor de c) Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice / să 1
proiectare didactică; promoveze interdisciplinaritatea
(max. 2p) d) Respectarea particularităților de vârstă, economice și sociale în proiectarea didactică 1
1.5. Proiectarea unor activităţi a) Proiectarea activităţilor extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare (concursuri 1
extracurriculare corelate cu obiectivele (inter)disciplinare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cluburi şcolare, reviste (inter)disciplinare, excursii vizitarea
curriculare, nevoile şi interesele una obiective economice, cultural-istorice, vizionarea/realizarea unor piese de teatru, cercuri etc.)
educabililor, planul managerial al b) Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea 1
unităţii. instituţională (proiecte naţionale/judeţene/locale, proiecte cu finanţare, proiecte de diversificare/ promovare a
(max. 2p) ofertei educaţionale, proiecte de promovare sau susţinere a domeniilor de specializare etc.)
c) Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare propuse de beneficiarii pentru educaţie 1
elevi, părinţi, …)
d) Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice 1
educative ale şcolii (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie ecologică, educaţie cultural-artistică,
educaţie sportivă, cercuri de ştiinţifice, etc.)
  15    
7. Realiza 2.1 Utilizarea unor strategii didactice a) Pregătirea activităţilor practice/ aplicative ale procesului de învăţare (obiective, materiale, mijloace, metode, 1    
rea care asigură caracterul aplicativ al tehnici de lucru)
activităţil învăţării şi formarea competenţelor b) Desfăşurarea activităţilor practice/ aplicative – investigare/ aplicare/ verificare/ cercetare etc. 1
specifice. c) Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţilor practice/ aplicative. 1
or
(max. 6p) d) Utilizarea la lecţii a materialelor şi mijloacelor de învăţământ (laboratoare, ateliere, cabinete) specifice 1
didactice disciplinei de predare
e) Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire, tehnici de lucru şi metode activ participative 1
f) Evaluarea şi aprecierea lucrărilor practice în funcţie de criterii de apreciere specifice 1
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor a) Selectarea şi valorificarea conţinuturilor manualelor/ auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de pregătire al 1    
materiale din unitatea de învăţământ în elevilor
vederea optimizării activităţilor b) Evidenţa manualelor şi a modului de păstrare al acestora 1
didactice – inclusiv a resurselor TIC. c) Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ (AEL, laboratoare, cabinete, ateliere, soft-uri 1
(max. 4p) educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice, platforme educaţionale, etc.)
d) Integrarea raţională a auxiliarelor în demersul didactic 1
e) Integrarea raţională a resurselor TIC şi utilizarea competenţelor TIC în demersul didactic 1
2.3 Utilizarea de resurse educaționale a) Selectarea şi valorificarea resurselor educaționale/platformelor online în concordanţă cu nivelul de pregătire al 1
deschise, aplicații online, crearea și elevilor
susținerea sesiunilor de învățare pe b) Susținerea sesiunilor de învățare pe platforme online în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor 1
platforme educaționale (max. 2p)
2.4 Diseminarea, evaluarea şi a) Diseminarea rezultatelor în cadrul activităţilor metodice, prin sesiuni de comunicări sau prin publicaţii 1    
valorizarea activităţilor realizate. (max. b) Participarea în calitate de evaluator la simulările examenelor naţionale, concursuri şcolare, olimpiade 1
4p) c) Furnizarea de feed-back elevilor prin nivelul competenţelor formate şi al cunoştinţelor dobândi/te în vederea 1
îmbunătăţirii învăţării
d) Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor prin întâlniri 1
programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare – în privinţa progresului şcolar realizat
e) Capacitatea de a recepţiona informaţiile transmise de părinţi 1
f) Verificarea eficienţei metodelor aplicate 1
g) Reglarea de proces prin măsuri ameliorative 1
2.5. Organizarea și desfășurarea a) Organizarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul 1
activităților didactice, curriculare și online
extracurriculare în mediul școlar, b) Susținerea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online 1
extrașcolar și în mediul online; (max.
2p)

2.6 Formarea deprinderilor de studiu a) Valorificarea achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor (cunoştinţe, competenţe, atitudini etc.) în 1
individual și în echipă în vederea activităţi de învăţare

2
formării/dezvoltării competenței de «a b) Preocuparea pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura informaţiile 1
învăța să înveți»;(max. 3p) c) Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de elevi 1
d) Diversificarea modului de transmitere a informaţiilor 1
e) Evidenţa elevilor cu nevoi speciale şi a celor capabili de performanţă 1
f) Activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare 1
2.7Organizarea și desfășurarea de a) Organizarea de activităţi extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare 1    
activități prin participarea la acțiuni de b) Derularea de activităţi extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare 1
voluntariat. c) Contribuie/ afişează/ publică informaţii de interes public pe site-ul liceului 1
(max. 4p) d) Desfăşurarea de activităţi organizatorice în calitate de responsabil/membru în comisii la nivelul şcolii (ex: ISU,
SSM, CEAC, CDI), consilier educativ, organizaţia sindicală la nivel local sau judeţean 1
e) Organizarea de activităţi extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea instituţională 1
f) Derularea de activităţi extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea instituţională (amenajare/ 1
modernizare/ întreţinere spaţii de învăţământ)
g) Organizarea de activităţi extracurriculare şi de voluntariat propuse de beneficiarii pentru educaţie 1
h) Derularea de activităţi extracurriculare şi de voluntariat propuse de beneficiarii pentru educaţie 1
i) Încheierea unor parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private pentru desfăşurarea activităţilor 2
extracurriculare şi de voluntariat (1p/parteneriat/colaborare)
  25    
15. E 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a) Elaborarea testelor de evaluare 1    
valuarea a procedurilor de evaluare şi a b) Elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit standardelor 1
rezultatel rezultatelor activităţilor de evaluare. curriculare de performanţă şi comunicarea/ afişarea acestora.
(max. 4p) c) Realizarea baremului de notare pentru orice test/ lucrare de evaluare scrisă şi comunicarea acestuia elevilor 1
or
d) Analiza rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu privire Ia notele obţinute la data consemnării acestora în 1
învăţării catalog, în prezenţa obligatorie a elevilor.
3.2 Aplicarea testelor predictive, a) Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardele de 1    
interpretarea şi comunicarea performanţă
rezultatelor. b) Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi 1
(max. 3p) c) Prezentarea baremelor de corectare şi notare 1
d) Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie/evaluare 1
e) Stabilirea şi aplicarea de măsuri de ameliorare / dezvoltare în urma evaluărilor. 1
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de a) Aplicarea unor metode şi instrumente activ-participative corelate cu particularităţile elevilor şi în funcţie de 1    
evaluare, inclusiv a celor din banca de domeniul de specializare
instrumente de evaluare unică. b) Folosirea unor fişe de lucru/ chestionare 1
(max. 3p) c) Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/ referate/ proiecte) 1
d) Folosirea unor modele de teste utilizate la nivel naţional (exemplu: modele de teste de evaluare iniţială) 1
e) Folosirea unor instrumente care să permită şi a evaluare orală/practică 1
3.4 Promovarea autoevaluării şi a) Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare si inter-evaluare colegială 1    
interevaluării. b) Promovarea şi încurajarea acestor forme de evaluare 1
(max. 3p) c) Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare /inter-evaluare colegială în procesul individual de 1
învăţare
d) Realizarea de sesiuni, concursuri prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, participarea copiilor la 1
jurizarea lucrărilor
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor a) Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor 1    
educaţionali. b) Aplicarea u unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor 1
(max. 2p) c) Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea didactică ulterioară 1
d) Consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor / părinţilor privind satisfacţia sau randamentul 1
activităţii la disciplina predată
e) Oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către colegii de catedră sau comisie metodică 1

f) Gradul de implicare/colaborare cu CEAC pentru aplicarea unor instrumente de evaluare a satisfacţiei 1


beneficiarilor

3
g) Realizarea de corecţii în funcţie de aşteptările acestora 1
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului a) Întocmirea documentelor necesare portofoliului educaţional 1
educaţional ca element central al b) Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional 1
evaluării rezultatelor învăţării. c) Actualizarea datelor şi conţinutului portofoliului educaţional 1
(max. 2p) d) Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliului educaţional 1
3.7.Realizarea și aplicarea unor a) Aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare online activ-participative corelate cu particularităţile elevilor 1    
instrumente de evaluare a activității şi în funcţie de domeniul de specializare
online, valorizarea rezultatelor evaluării b) Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/ referate/ proiecte) 1
și oferirea de feedback fiecărui elev. c) Oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea online pentru fiecare elev 1
(max. 3p) d) Proiectarea de activităţi online cu caracter de autoevaluare si inter-evaluare colegială 1
e) Promovarea şi încurajarea acestor forme de evaluare 1
20
23. Mana 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli a) Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel de scoală, 1    
gementul de conduită, atitudini, ambient) pentru prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi întocmirea documentelor care justifică
clasei de desfăşurarea activităţilor în prezentarea normelor
conformitate cu particularităţile clasei b) Elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care cadrul didactic predă sau este diriginte 1
elevi
de elevi. (max. 3p) c) Comunicarea profesor-elev, urmărindu-se realizarea feed-back-ului bidirecţional în comunicare 1
4.2 Monitorizarea comportamentului a) Organizarea clasei de elevi 1    
elevilor şi gestionarea situaţiilor b) Monitorizarea elevilor problemă şi gestionarea eventualelor situaţii conflictuale la nivelul clasei 1
conflictuale. c) Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale 1
(max. 3p) d) Îndrumarea ş coordonarea elevilor în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare 1
e) Respectarea şi aplicarea RI, ROFUS şi ROFUIP 1
4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea a) Realizarea caietului dirigintelui şi completarea unor fişe de observaţie/ caracterizare a elevilor 1    
diferenţiată a elevilor. b) Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor 1
(max. 3p) c) Tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoi 1
d) Participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea rezolvării problemelor de consiliere în calitate de 1
profesor au profesor-diriginte
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea a) Implicarea elevilor în activităţi de bună practică 1
exemplelor de bună practică. (max. 3p) b) Responsabilizarea elevilor 1
c) Aprecierea exemplelor de bună practică şi stimularea celor fără absenţe 1
12    
28. Mana 5.1 Participarea la programele de a) Participarea la cursurile de formare obligatorie, odată la 5 ani şi realizarea creditelor transferabile 1    
gementul formare continuă/perfecţionare ṣi b) Participarea anuală a cadrului didactic la programe de formare continuă/ grade didactice 1
carierei şi valorificarea competențelor ṣtiințifice, c) Participarea la cursurile de formare continuă organizate de ISJ, CCD sau alte instituţii de specialitate 1
didactice ṣi metodice dobândite. (max. d) Activitatea desfăşurată în calitate de mentor/ formator/ metodist/ responsabil cerc pedagogic/ responsabil 1
al
3p) comisie metodică (1p/funcţie)
dezvoltări
5.2 Implicarea în organizarea a) Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic 1    
i activităţilor metodice la nivelul b) Participarea la consfătuirile cadrelor didactice 1
personale comisiei/ catedrei/ responsabilului. c) Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei din şcoa1ă 1
(max. 2p) d) Participarea la consiliile profesorale 1
e) Realizarea, susţinerea sau publicarea articolelor de specialitate lucrări de specialitate, comunicări ştiinţifice, 1
forumuri, participarea la simpozioane, şi conferinţe naţionale/judeţene
f) Desfăşurarea altor activităţi ştiinţifice şi didactice recunoscute Ia nivel ISJ/CCD 1
5.3 Realizarea/actualizarea a) Întocmirea portofoliului personal conform fişei anexe CEAC 1    
portofoliului profesional şi dosarului b) Existenţa documentelor/ copiilor la dosarul personal, a certificatelor, diplomelor, atestatelor sau adeverinţelor 1
personal. (max. 1p) de la cursuri sau stagii de pregătire profesională efectuate
5.4 Dezvoltarea capacităţii de a) Completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale (condica de prezenţă, caietul profesorului de 1    
comunicare şi relaţionare în interiorul şi serviciu, procese verbale, cataloage)
în afara unităţii (cu elevii, personalul b) Asigurarea comunicării şi schimbului de date cu serviciile specializate din unitatea de învăţământ (secretariat, 1
şcolii, echipa managerială şi cu informatizare/logistică, contabilitate, internat, comisii ale şcolii, etc.)
beneficiarii din cadrul comunităţii- c) Comunicarea către elevi şi părinţii acestora a situaţiei şcolare, abilităţilor şi oportunităţilor privind orientarea 1

4
familiile elevilor). (max. 2p) profesională
8  
33. Contri 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi a) Implicarea în realizarea de parteneriate/ proiecte/ programe/ activităţi/ contracte de colaborare cu alte instituţii 1    
buţia la proiecte educaţionale în vederea b) Implicarea în programe şi proiecte europene 1
dezvoltar dezvoltării instituţionale. (max. 2p)
ea 6.2 Promovarea ofertei educaţionale. a) Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale 1    
(max. 2p) b) Organizarea/ participarea la activități de promovare a ofertei educaţionale 1
instituţio
6.3 Promovarea imaginii şcolii în a) Îndrumarea şi stimularea elevilor în vederea participării şa activităţi de promovare a imaginii şcolii (olimpiade,  
nală şi la comunitate prin participarea şi concursuri, competiţii)
promovar rezultatele elevilor la olimpiade, - faza locală: max. 4x0,25p pentru participare
ea concursuri, competiţii, activităţi - faza judeţeană: 0.5p pentru participare
imaginii extracurriculare şi extraşcolare.realizate - faza judeţeană: 1p pentru premiu
unităţii in mediul ṣcolar ṣi/sau in mediul online. - faza naţională/interjudeţeană: 1p pentru participare 3
şcolare (max. 5p) - faza naţională/interjudeţeană: 2p pentru premiu
b) Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în scopul promovării imaginii şcolii (vizite la agenţi 1
economici, obiective sociale şi culturale de interes public în afara localităţii/ comunităţii) in spațiul școlar
c) Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în scopul promovării imaginii şcolii in mediul online 1
6.4 Realizarea/Participarea la a) Organizarea/participarea la acţiuni antiviolenţă cadrul şcolii 1
programe/activități de prevenire și b) Cunoaşterea şi promovarea legislaţiei în vigoare 1
combatere a violenței și a bullyingului c) Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere a violenţei 1
în mediul școlar și/sau în mediul online; d) Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate/ părinţi în combaterea şi prevenirea violenţei 1
(max. 2p)
6.5 Respectarea normelor, procedurilor a) Semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii 1
de sănătate şi securitate a muncii şi de b) Popularizarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI in rândul elevilor 1
PSI şi ISU pentru toate tipurile de c) Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.
(max. 1p)
 6.6 Implicarea activă în crearea unei a) Implicarea în acţiunile promovate de CEAC (aplicarea de chestionare, respectarea procedurilor, etc.) 1
culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. b) Promovarea şi popularizarea rezultate organizaţiei 1
(max. 2p)
6.7.Promovarea de activități de învățare a) Evidențierea prin exemple de bune practici a activităților/instrumentelor de învățare interactivă în mediul online 1
interactive prin utilizarea unor
instrumente realizate cu ajutorul
tehnologiei.
(max. 1p)
15
40. C 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi a) Promovarea unei atitudini civilizate, (ţinută morală faţă de colegi, educabili şi părinţii acestora) 1
onduita civice (limbaj, ţinută, respect, b) Comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate faţă de partenerii educaţionali 1
profesion comportament).
(max. 2p)
ală
7.2. Respectarea şi promovarea Respectarea normelor deontologice potrivit statutului cadrului didactic 1
deontologiei profesionale(normelor Relaţionarea cu partenerii educaţionali bazată pe respect reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe 1
deontologice) confidenţialitate
(max. 3p) Limitarea deciziilor şi acţiunilor la competenţa profesională 1
Orientarea educabililor spre competiţia corectă, bazată pe muncă şi mijloace cinstite 1
5

Sancţiuni Nerespectarea atribuţiilor ce revin profesorului de serviciu -2

5
Sancţiuni primite în cursul anului şcolar/Abateri de la codul de etică -5

TOTAL 100    

Grila de punctaj: 85-100 p – calificativul FB/ 71 - 84,99 p. – calificativul BINE, 61 – 70,99 – calificativul SATISFACATOR, sub 60,99 – calificativul NESATISFACATOR).

Data: Numele şi prenumele: Semnături:

 Cadru didactic evaluat:


 Responsabil comisie:
 Director:
 Membrii consiliului de administraţie

Responsabil sindicat: