Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE

A EDUCATOARELOR
AN ȘCOLAR 2020-2021

Componența Comisiei Metodice a educatoarelor Grădiniței cu Program


Prelungit ,,Sf. Sava”, Iași este următoarea:
Director, Prof. Iuliana Gorea
- Responsabil C.M. - prof. Simona Tanase
- Prof. Cojocaru Alina Lăcrămioara
- Prof. Iftimi Mădălina
- Prof. Rodica Morărașu
- Prof. Rodica Rusu
- Prof. Rodica Burgheaua
- Prof. Muscă Greta
- Educ.Viorica Asandei
- Prof. Plai Stefania
- Prof. Romaniuc Mihaela
- Prof. Cuibari Loredana
- Prof. Dănilă Simona
- Prof. Martinaş Lucia
- Prof. Iftimi Mădălina
- Prof. Bonciu Daniela
- Prof. Ţaran Cornelia
- Prof. Rogoti Anca
- Prof. Achițeni Maria
- Prof. Stan Ala

Pe parcursul anului scolar 2020-2021, Comisia metodică a educatoarelor și-a


propus următoarele obiective:

Formarea/dezvoltarea abilităţilor de selecţie a informaţiei ştiinţifice şi de


implementare a conţinuturilor tematice
Identificarea/implementarea metodelor activ-participative de predare-
învăţare-evaluare
Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare
Dezvoltarea abilităţilor de evaluare a performanţelor în activitatea
didactică
Dezvoltarea aptitudinilor pedagogice în organizarea ariilor de stimulare şi
în desfăşurarea programelor integrate.
Dezvoltarea abilităţilor de organizare a parteneriatelor cu părinţii şi
comunitatea
Cultivarea relaţiei: grădiniţă – familie; educatoare – copil; copil – copil;
grădiniţă – comunitate
Îmbogăţirea experienţei didactice
Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare
Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control,
evaluare şi consiliere.
Dezvoltarea abilităţilor de a înţelege universul interior al copilului
Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor la
particularităţile de vârstă ale copiilor

În primul semestru al anului școlar 2020-2021 Comisia Metodică a


educatoarelor a desfășurat o activitate bogată conform planului managerial și
graficului de activități aprobat în prima ședintă a Comisiei Metodice de la sfârșitul
lunii septembrie. În cadrul ședințelor Comisiei Metodice s-au elaborat planificări
anuale pe teme de studii, s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale, s-a dezbătut
conținutul Scrisorii metodice pentru invățământul preșcolar recomandată pentru
acesta, s-au prezentat referatele planificate și probele de evaluare semestrială.
În luna septembrie s-au analizat noutățile şi recomandările din cadrul
consfătuirilor educatoarelor.
De asemenea:
-s-au prezentat rapoartele de activitate a cadrelor didactice din anul şcolar
2019-2020.
-s-au identificat elementele pozitive și negative ale activității din anul
anterior
-s-a evaluat activitatea C.M. din anul anterior
-s-au identificat temele de interes ale colectivului
-s-a aprobat Planul managerial
-s-au întocmit planificările anuale, pe nivele de vârstă
Luna octombrie a avut ca si obiective:
-realizarea centralizatorului evaluării iniţiale
-Metoda proiectelor tematice şi educaţia outdoor în gradiniţă. Exemple
de bune practici. Doamnele Loredana Cuibari şi Simona Dănilă au abordat tema
atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Informaţiile prezentate au fost structurate şi
prezentate într-o manieră specifică fiecărui nivel de vârstă, urmărindu-se
îmbogăţirea dimensiunii metodice a cadrelor didactice şi diversificarea exemplelor
de bună practică ce ar putea fi valorificate în demersul instructiv-educativ.
În luna noiembrie cadrele didactice au avut în vedere stabilirea:
 activităților extracurriculare pe nivele de vârstă.

 activităților de consiliere cu părinții și calendarul activităților

 activitatilor în parteneriat și calendarul activităților.

Doamnele educatoare Plai Ștefania și Bonciu Daniela au abordat tema lunii


noiembrie a activității metodice: Metode interactive de grup în scopul
îmbunătățirii puterii de întelegere a copilului. Au fost prezentate un set de metode
des utilizate

În luna decembrie s-a desfăşurat Cercul pedagogic pe data de 11.12.2020 -


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tg-Frumos, cu tema „Abordări educaţionale
actuale în contextul învăţării la distanţă”; menționăm participarea întregului
colectiv de cadre didactice la pregătirea temeinică a materialelor, cât și la
desfășurarea online a activității cerucului pedagogic. Doamna Alina Cojocaru a
prezentat, în numele grădiniţei, un material în concordanță cu tema cercului, ce a
constat în expunerea unui ppt și a două video-uri cu exemple de bune practici din
grădinița noastră.
De asemenea, dra educatoare Daniela Bonciu a sustinut referat cu tema
„Educaţia pentru schimbare si valentele ei in societatea cunoasterii”.
Luna decembrie a avut ca si obiectiv dezbaterea unor aspecte ca:
-relația formal-nonformal-informal în activitățile copilului
-informaţii, aplicaţii, factori, resurse, mijloace, condiţii.
Dnele Alina Cojocaru si Taran Cornelia au prezentat referatul cu tema
„Formal-nonformal-informal”–raport optim în dezvoltarea personalității
preșcolarului”. Scopul dezbaterii ce a urmat a fost de a evidentia importanta
imbinarii optime a celor trei laturi in ceea ce priveste aceasta relatie a formalului
cu nonformalul si informalului.
,,Artistul din fiecare copil” a fost un atelier cu rol in stimularea creativității
copiilor (factori, bariere, modalități de stimulare a creativitații). Au participat toate
cadrele didactice din unitate.
În luna ianuarie s-au desfasurat următoarele activităţi:
1.”Libertatea de miscare si explorare oferita copilului prin mediul
educational gandit si construit de educatoare”-referat
2. ,,Matematica-activitate distractivă”-dezbateri, exemple de bune practici.
Proiectarea activității la nivelul învățământului preșcolar s-a realizat prin
dezvoltarea de competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordării
transdisciplinare și transcurriculare a conținuturilor programelor scolare.
De asemenea, s-a ținut cont de reglementările stipulate în Curriculum pentru
educație timpurie 2019, precum și de recomandările din Scrisoarea Metodică și ale
inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic și
integral, aplicându-se metode și procedee activ-participative, la fiecare activitate de
învațare conform planificărilor calendaristice proiectate pe teme de interes.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a relalizat ținând cont de
sistemul de relații și dependențe care există între obiectivele operaționale,
conținutul știintific vehiculat, strategii de predare, învățare și evaluare precum și
standardele de competența conform nivelului de vârstă și ritmului propriu. S-au
întreprins activități de observare a preșcolarilor, discuții cu părinții.
Pentru mobilizarea preșcolarilor la un efort susținut în procesul învățării prin
angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat
strategii integrate care se adresează nevoilor multiple de dezvoltare a copilului: de
provocare și dirijare a gândirii, și care oferă condiții optime pentru exersarea
intelectului în direcția flexibilității, creativității, inventivității, conducând la
formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.
În activitățile desfășurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de
implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici,
care au condus la participarea efectivă a tuturor preșcolarilor la activitățile
desfășurate, aceștia dobândind capacități de cooperare, de sprijin și colaborare, de
primire și asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective, a inițiativei.
Fiecare educatoare a completat fișa de progres a preșcolarului si a consemnat
in Caietul de observatii curente de cate ori a fost necesar.

Semestru al II-lea al anului școlar 2019-2020 a avut o traiectorie mai


specială, dată fiind situația de prevenire a răspândirii COVID 19 și accesarea
sistemului de educație online.
Ca urmare a suspendării cursurilor începând cu data de 11 martie, educația s-
a mutat în spațiul online, unde profesorii și copiii au încercat să adapteze
conținutul predat la noile mijloace de desfășurare a actului instructiv-educativ.
Atât profesorii, cât și copiii au fost puși în situația de a învăța să folosească
diverse platforme digitale (ZOOM, grupuri închise ale părinților pe FACEBOOK,
what*up), pentru a păstra legătura și a împărți într-un mod cât mai adecvat vârstei
teme interesante, informații, subiecte noi, experimente etc. Ambele părți au avut
capacitatea de a se adapta relativ rapid la un mediu de comunicare nou, bineînțeles,
cu ajutorul părinților.
Au existat și situații ce au scos la iveală diferite impiedimente, privind lipsa
infrastructurii minimale și lipsa unor cunoștințe tehnice ale profesorilor sau
părinților. Așsadar, pentru ca soluția învățării online să fie practicată la scară largă
și cu succes, considerăm că va fi nevoie ca furnizorii de educație să asigure optime
resurse tehnice și de know-how.
Doamnele educatoare au colaborat pe întreaga perioadă a desfășurării
activităților în mediul online, căutând să aleagă din paleta diversificată de idei,
lecții etc variata optimă ce s-a pliat cel mai bine pe nivelul de vârstă, cât și pe
interesele copiilor de la grupă.
Important de subliniat este faptul că s-a dorit a se pune în valoare
creativitatea preșcolarului, valorile cu care acesta trebuie să crească.

1. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, EXTRACURRICULARE ȘI


EXTRAȘCOLARE

În cadrul activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare acțiunea


pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităților intelectuale de
bază, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la preșcolari, calitatea acestor
performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,
participative precum și prin raportarea problematicii la experiențele copiilor.
Toate grupele de preșcolari din cadrul grădiniței au fost implicate în
marcarea unor evenimente cum ar fi: ,,1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei῎,
programe artistice dedicate sarbatorilor de iarnă, 15 ianuarie-nașterea lui Mihai
Eminescu, Unirea Principatelor Române, precum și alte activități cu caracter civic,
social, ecologic, istoric, sportiv, fiecare grupă organizând acțiuni în manieră
proprie.
Pentru toate grupele, calendarul evenimentelor educative consemnează
activități variate instructive, mobilizatoare, puternic ancorate în transmiterea de
valori, educarea unor principii de viață sănatoasă, principii morale, estetice, de
securitate, protecție și protejare a omului și naturii la care au participat și părinții ca
parteneri în procesul educativ al copiilor (activități caritabile, programe artistice,
întâlniri, programe distractive, jocuri și activități practice, estetice).

Activităţile extracurriculare au fost desfășurate în funcție de temele


abordate săptămânal, dar și de parteneriatele stabilite în acest an:

24 sept 2019, ,,FIRST KIDS ON MARS”, Iulius Mall, Iași


4 oct 2019, ,,Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama”, Teatrul Matei
Vișniec (locație Teatrul Luceafărul)
4 oct 2019, proiect educațional ,,Sărbătoarea Iașului prin ochi de copil”, parteneri
GPPnr.16, Asociația Bravo Events, locația Iulius MALL
9 oct 2019, vizită Grădina Botanică Iași
18 oct 2019, ,,Un cântecel pentru fiecare prichindel”, Teatrul de marionete
AȘCHIUȚĂ (locația GPP SF.SAVA)
7 nov 2019, Spectacol de magie cu Nicolas, program pentru copii, locația GPP
SF.SAVA
26 nov 2019, piesă de teatru : ,,Prințesa și broscoiul”, Marionnette Show, Iași
3 dec 2019, ,,Aventuri în lumea minunilor”, spectacol de iluzionism, Ovidiu
Toredo, locația GPP SF.SAVA
23 ian 2020, piesă de teatru ,,Capra cu trei iezi”, Teatrul Marionnette Show, locația
GPP SF.SAVA
Concursuri- ,,Formidabilii”, ,,SuperPiticot”, ,,Discovery”

PROIECTE ȘI PARTENERIATE
La nivelul unității am derulat mai multe activități în cadrul proiectelor și
parteneriatelor existente, ele având continuitate în semestrul al doilea.

Proiecte locale:
,,Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare”, Biblioteca Judeţeană ,,Gh.
Asachi”, Iaşi
Parteneriate: Teatru pentru Copii şi Tineret ,,Luceafărul”, Iaşi, Teatrul de
marionete ,,Aşchiuţă”, Iaşi, Marionnette Show, Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi”,
Iaşi, ISU.

EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE

1. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
Evidențiem consecvența educatoarelor în abordarea centrată pe obținerea de
performanțe a conținuturilor învățării, performanțele măsurate periodic în
conformitate cu metodologia de evaluare și remarcate în rezultatele testărilor
predictive, formative și sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului
didactic comparativ cu anii școlari precedenți, aspect obiectivat în achizițiile,
capacitățile, competențele, atitudinile și comportamentele preșcolarilor.
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învățare, permițând
copiilor familiarizarea cu diferite activități de evaluare, încurajându-i să-și asume
responsabilitatea pentru propriul proces de învățământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât
mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat preșcolarii, asupra capacităților și
realizarea lor.

2. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de


pregătirea profesională în vederea creșterii calității actului educațional prin:
• participarea activă la activitatea metodică desfașurată la nivelul unitații;
• realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică;
• întocmirea corectă a documentelor școlare;
• planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere și centrul
de interes corespunzător;
• procurarea și studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții
editoriale;
• confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă
tematicilor propuse;
• întocmirea unor materiale informative și prezentarea lor în cadrul ședintelor
comisiei metodice;
• pregătirea si susținerea activităților cu copii;
• ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat
și individualizat.

3. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Evidențiem consecvența educatoarelor în promovarea și practicarea unei


educații centrate pe copil și pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul
interacțiunii cu mediul natural și social.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunatatire a calității
activităților didactice.
-s-a pus accent pe integrarea strategiilor de învățare în grupă, s-a creat un
climat favorabil învățării;
- s-au desfășurat activități extracurriculare care să lărgească interesul
copiilor;
-părinții au fost implicați în activitatea didactică prin participarea efectivă la
procesul de învățământ;
- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relațiilor de
încredere reciprocă, sprijin și acceptarea opiniei celuilalt.
4. FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE
INTERN/EXTERN (relația educatoare-educatoare, educatoare-echipă
managerială, comunicarea din cadrul catedrei)

Relațiile cadru didactic-preșcolar:


 Relațiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare și
înțelegere, afectivitate;
 Preșcolarii sunt încurajați în dorința de autodepăsire, atitudine pozitivă
față de activitate.
Pentru obținerea unor rezultate deosebite la activități și comportament s-a
menținut o relație permanentă între părinți și educatoare.
În cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă,
împărtășindu-ne reciproc din experiența didactică. A fost promovată egalitatea de
șanse între toți membrii comisiei, realizandu-se o comunicare și o colaborare
eficientă cu celelalte comisii.
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din grădiniță,
împreună cu care au fost organizate activități extracurriculare.
Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ si
auxiliarelor curriculare.
S-a amenajat și valorificat spațiul fizic educațional (libertate, inspirație,
imaginație, etc) în vederea creării unui mediu stimulativ și accesibil pentru învățare
și joc.
Educatoarele utilizează la grupă mijloacele didactice ilustrative, electronice
de învățământ. Au fost elaborate fișe de lucru, de evaluare de către educatoare.

5. RELAȚIILE CU FAMILIILE COPIILOR ȘI REPREZENTANȚII


COMUNITĂȚII

Pentru obținerea unor rezultate deosebite, s-a menținut o relație permanentă


între părinți și cadre didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu
părinții, organizate la nivel de unități, ședinte cu părinții, consiliere, activități
demonstrative pentru acesția, programe artisitice.

Puncte tari
 Toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de
vedere profesional, majoritatea cu experienţă profesională;
 Interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; toate
cadrele didactice din această instituţie au participat la cursuri de
formare de diferite tipuri, grade didactice, formare în specialitate;
 Rezultate bune obţinute la diverse activităţi, simpozioane, concursuri,
festivaluri atât pe plan local, judeţean şi naţional;
 Colaborare permanentă şi dinamică a unităţii de învăţământ cu
comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată
a acestora în viaţa copiilor;
 Asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele
didactice.

Puncte slabe
 Fonduri financiare insuficiente alocate de consiliile locale pentru
satisfacerea nevoilor şcolii
Responsabil,
prof.înv.preșc.Simona Tanase

S-ar putea să vă placă și