Sunteți pe pagina 1din 27

ÎN FAȚA SORȚII SUNTEM TOȚI VULNERABILI

TRIMITE PRIN SMS LA 8844 CUVÂNTUL SOARTA (2 € pe lună)


Și ajută un bolnav lăsat în afara sistemului să meargă la doctor www.fundatiareginamaria.ro
Nr. 24 (1636), anul XXXIII
18 iunie 2021
16 pagini + 12 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Sănătatea
bărbaţilor
Între
frici și
Patru specialiști – un
urolog, un concierge Paginile

doctor, un diabetolog 8-9


și un psihiatru – au
explicat care sunt cele mai
frecvente probleme de sănătate
ale bărbatului. Au trecut în
revistă și investigaţiile pe
care aceștia trebuie să
le facă după o anumită
vârstă, punând accentul
și pe temerile care îi
împiedică pe bărbaţi
să meargă la medic.
Ne-am oprit asupra
acestor aspecte în
contextul Săptămânii
Mondiale a Sănătăţii Reușim să dăm
Bărbatului, marcată doze mai mari, cu
anul acesta în perioada efecte mai bune,
14-21 iunie. dar cu o toxicitate
mai mică.
Seara medicilor de la GABRIEL KACSÓ
este medic primar
Enayati Medical City Radioterapie
și Oncologie
Cadrele medicale din cadrul Enayati Medical medicală și profesor
City au luat parte, săptămâna trecută, la universitar la UMF
primul eveniment public desfășurat în acest „Iuliu Haţieganu” din
complex medical. A fost seara lor, Seara Cluj-Napoca.
Medicilor. Evenimentul s-a bucurat și de
prezenţa unui invitat special: Ioana Mihăilă,
ministrul Sănătăţii. PAGINA 3
PAGINA 15
2 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Actualitate

Prezent și viitor în endocrinologie


S pecialiștii din domeniul endo­
crinologiei și nu numai sunt așteptaţi
să participe, în perioada 23-26 iunie, la cea
Participarea este gratuită. Între subiectele
care vor fi abordate se numără diabetul
gestaţional, HTA la copil prin prisma
de-a 29-a ediţie a Congresului Naţional de epidemiei de obezitate sau complicaţii
Endocrinologie, care va avea loc în mediul endocrinologice în oncopediatrie.
online. Ediţia de anul acesta va cuprinde Programul știinţific preliminar al
sesiuni știinţifice plenare cu speakeri manifestării poate fi consultat pe site-ul
internaţionali, specialiști de renume evenimentului.
din endocrinologie și alte domenii. Roxana Dumitriu

4 din 10 spitale
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator Spitalul Judeţean
Reșiţa, renovat de
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
dr. LAURA DAVIDESCU

nu au raportat
voluntari
Redactor șef
DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
dr. DIANA ANDRONACHE,
dr. ROXANA DUMITRIU,
FLORENTINA IONESCU, Comunitatea din Reșiţa s-a mobilizat
CRISTINA GHIOCA, pentru a da o faţă nouă Spitalului
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE

erori medicale
Colaboratori permanenţi Judeţean din oraș. Persoane fizice și
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, instituţii din judeţul Caraș-Severin au
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, „adoptat” un salon și l-au renovat.
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ,

S
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
pitalul Judeţean de Urgenţă Reșiţa a căpă-
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, tat o faimă nedorită: la sfârșitul anului tre-
dr. GABRIEL DIACONU, cut, televiziunile difuzau imagini cu mizerie,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, igrasie și pacienţi zăcând pe podea. Anul aces-
dr. RADU GOLOGAN,
ta, din iunie, prin eforturile unei asociaţii pusă
dr. ALEXANDRA GUŢĂ,
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, pe fapte bune, întreaga comunitate s-a mobili-
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA zat și dă o nouă înfăţișare locului. Toată lumea
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN e implicată: de la medici, asistente, infirmiere,
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, personal auxiliar, la oameni veniţi prin firme,
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU,
biserici, școli sau prin Crucea Roșie.
DEMOSTENE ȘOFRON, La sfârșitul lunii mai, directorul medical,
RAREȘ VORONEANU dr. Emil Bunda, a rugat-o pe Lili Gherle, preșe-
Grafică pagina 1 dinta Asociaţiei Cultură și Fapte Bune, să facă
ANDREI POPESCU
Tehnoredactare
mobilizarea. Așa a demarat campania „Adoptă
GINA MANCIU un salon” – care a avut un ecou nesperat în rân-
Corectură dul reșiţenilor. Staţionarul III, în care se lucrea-
VIOLETA MOCANU
EDITOR
ză acum, datează din 1957. De aproape 30 de ani
nu s-au mai făcut niciun fel de investiţii. Când a
început pandemia, clădirea a fost destinată tra-
tamentului pacienţilor cu COVID-19.

Mobilizare de invidiat
Cum unitatea sanitară are conturile blo-
cate, din cauza datoriilor acumulate în ultimii
Director general Peste 40% dintre unităţile sanitare a evenimentelor adverse asociate asistenţei ani, renovarea se poate face doar prin donaţii și
dr. SIMONA MELNIC nu au raportat nicio eroare medicale doar în unităţile sanitare cu paturi, voluntariat. O parte dintre instituţiile publice
Director vânzări
MIRCEA TOMESCU
medicală în 2020, iar dintre cele faţă de celelalte ţări în care raportarea cuprin- din judeţ – ISU Caraș-Severin, Inspectoratul de
Marketing și Publicitate  raportate, jumătate au fost cauzate de și alte unităţi precum ambulatorii, cabinete Poliţie, Jandarmeria – , societăţi din municipiu,
de medicină de familie și centre rezidenţiale mai multe licee și școli generale ori persoane fi-
NADINE DUMITRESCU,
de nerespectarea măsurilor de
dr. MARIANA MINEA pentru bătrâni. zice au adoptat unul sau mai multe saloane și
Financiar-contabilitate prevenire și combatere a infecţiilor În ce privește evenimentele adverse rapor- le-au renovat complet.
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE asociate asistenţei medicale. tate, cele mai frecvente sunt infecţiile nosoco- Unitatea sanitară a încheiat un contract

A
Secretariat
DANIELA RADU miale, evenimentele asociate medicaţiei și că- de voluntariat inclusiv cu Penitenciarul din
Difuzare nul trecut, 217 unităţi sanitare derile. La nivel general, în anii 2019 și 2020, Timișoara. Consiliul Judeţean Caraș-Severin,
BERTA ALEXE (42%) din cele 513 înregistrate la în România au fost raportate peste 5.800 de în subordinea căruia se află spitalul, a finanţat
Adresa: Green Gate,
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22,
Autoritatea Naţională de Mana- cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale, reabilitarea reţelei de oxigen, iar Primăria mu-
etaj 11, sector 5, București gement al Calităţii în Sănătate peste 1.300 de erori medicale care au rezultat nicipiului Reșiţa se implică și ea: asigură trans-
Telefon: 021.315.61.09; (ANMCS) nu au raportat niciun eveniment în traumatismul pacientului și 128 de cazuri de portul deșeurilor și dotează curtea unităţii cu
Fax: 021.315.69.80; advers asociat actului medical, relevă studiul deces din cauza unor erori medicale. Printre mobilier urban.
Publicitate: 0729.729.737
E-mail: redactia@viata-medicala.ro
„Siguranţa pacientului în actul medical”. Cer- cei mai expuși erorilor medicale sunt pacienţii De la debutul campaniei s-au strâns materi-
Website: www.viata-medicala.ro cetarea, realizată de Observatorul Român de pediatrici, potrivit datelor prezentate ale de construcţii și 66.120 de lei, din care s-au
ISSN 1220-5354 Sănătate (ORS) la iniţiativa Asociaţiei Ayan, în studiu. consumat 44.885 de lei. Renovarea continuă pe
Tiparul executat de Deasign Print semnalează faptul că în România nu există O altă situaţie evidenţiată privește Comi- măsură ce apar noi donaţii.
ABONAMENTE
încă o cultură a raportării erorilor bine înră- sia de monitorizare și compe- L. Budin
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
oficiile poștale din ţară, se pot încheia dăcinată în practicile sistemului medical, cu tenţă profesională pentru
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la efecte negative inclusiv la nivelul procesului cazurile de malpraxis ORS
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă de învăţare din greșeli. din cadrul DSP. Din subliniază că
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
figurează la Nr. 23078.
ORS subliniază că în legislaţia din datele adunate de în legislaţia din
Abonamentele se pot încheia și direct România lipsește o definiţie clară a concep- la 31 de DSP-uri din România lipsește o
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o tului de „eroare medicală” în concordanţă cu ţară, peste jumătate definiţie clară a con-
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. terminologia recomandată de Organizaţia dintre sesizări sunt
Titularii abonamentelor pe 12 luni ceptului de „eroare
sunt creditaţi astfel: Mondială a Sănătăţii și Uniunea Europeană respinse din lipsa do-
(UE). Sistemul actual de raportare vizează cumentelor sau neplata
medicală”.
– membrii Colegiului Medicilor
Stomatologi din România – 5 ore de EMC; evenimentele adverse asociate asistenţei me- taxei pentru experţii care
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
România – 10 ore de EFC;
dicale, care prin definiţie includ doar erorile ar trebui să analizeze cazul.
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; medicale cu consecinţe asupra pacientului. Doar 4,3% dintre sesizările înregistrate în pe-
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. rioada 2015-2019 au fost confirmate ca fiind
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni Măsuri pentru siguranţa pacienţilor malpraxis.
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail:
abonamente@viata-medicala.ro. Încă din anul 2009, Consiliul European Studiul a fost realizat în contextul în care
Sursă foto: Facebook Fapte Bune

Conducerea săptămânalului le-a sugerat statelor membre UE imple- pandemia de COVID-19 a evidenţiat vulnera-
„Viaţa Medicală” respectă opiniile mentarea unui set de măsuri pentru sigu- bilităţile sistemelor de sănătate din întreaga
titularilor de rubrică (persoane fizice sau
juridice), ale colaboratorilor ocazionali ranţa pacientului, între care dezvoltarea lume, inclusiv din România, și a avut ca scop
și ale redactorilor săi, chiar dacă nu sistemelor de raportare și învăţare, politici găsirea unor soluţii concrete în beneficiul
întotdeauna și le însușește, câtă vreme naţionale și locale de siguranţa pacientului. În tuturor părţilor implicate.
acestea sunt argumentate și exprimate într-
prezent, România are un sistem de raportare Dorina Novac
un limbaj decent.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
3

Editorial A cum, că valul pandemic pare


să se stingă, putem să ne între-
asemănare în simţiri, temeri,
speranţe.
acum, și va rămâne cu noi, un cu-
rent de opinie puternic anti-me-
facultate. Pentru o vreme, toate
scenariile, și cele mai rele, și cele
O recapitulare băm, dacă găsim un minut pentru
autoreflecţie, ce am fost, cine sun-
Am văzut împreună cum viaţa
omenească se poate devaloriza. De
dical, anti-raţional, înrădăcinat în
instinct și superstiţie, în narcisism
mai absurde, au fost luate în serios
în calcul. Am învăţat ce înseamnă
a lecţiei tem, ce am devenit în ultimul an.
Am învăţat mult. În medicină
la începutul anului, rare au fost zi-
lele în care să nu cunosc o familie
și paranoia. Va face parte de-acum
din lumea în care trăim și ne va re-
anxietatea, și nu mă refer la atacuri
de panică și insomnii, ci anxietatea

pandemiei înveţi permanent, dar nu bănu-


iam că o să învăţăm atât de mult,
care nu a plătit tribut bolii, căruia
nu i-a murit un părinte, un bunic,
flecta, mereu deformat, dar poate,
uneori, revelator, greșelile, eșecul
profundă, a conștientizării că sub
noi nicio podea nu e sigură.
atât de repede. Mulţi dintre noi au de COVID. În timp ce întâmpinăm, de comunicare, nucleul psihotic Vreau să văd ultimul an ca pe
fost smulși din zona lor de confort euforic, deschiderea graniţelor și colectiv. Dacă există o conștiinţă adevăratul rit al trecerii pentru
profesional, puși să facă altceva, sezonul vacanţelor, să nu uităm cât colectivă, de ce nu ar exista o pa- noi, medici, oameni. Până în 2020
altcumva. de banală a fost moartea, la doi pași tologie a ei, de ce nu ar exista delir am fost adolescenţi care ne cre-
Eu unul am învăţat cât suntem de noi. Dacă uităm, noi înșine vom colectiv? Și ce impact va avea el deam adulţi. Sper ca 2021 să ne fi
de asemănători în suferinţa noas- valora mai puţin. asupra realităţii convenţionale, și adus maturitatea de spirit de care
tră. Tineri, bătrâni, săraci, bogaţi, Am învăţat instabilitatea teme- așa extrem de tulbure? aveam atât de multă nevoie de trei
medici și pacienţi, de abia acum liilor noastre identitare. Că statutul Am învăţat să trăim cu ceea ce decenii. Și poate că pe ea vom pu-
începem să ne dăm seama că am social, cultural, de „doctor” e unul nu știm. Să nu mai luăm drept ga- tea construi și altceva decât scena-
fost mai uniţi decât credeam. Nu cu două tăișuri. Am fost, pe rând, rantaţi vechii noștri topi medicali, rii, jocuri politice, ideologii și tea-
Dr. Vlad Stroescu a fost, din păcate, decât arareori adulaţi, huiduiţi, luaţi drept salva- să nu mai contăm nici măcar pe mă. Poate vom lucra la asta după
o unire a solidarităţii. Mai curând o tori, luaţi drept criminali. Există bunul simţ instilat în noi încă din vacanţă.

Finanţare diferenţiată
pentru cazurile de
COVID-19
CNAS anunţă modificarea mecanis-
mului de finanţare a spitalelor care
tratează cazuri de COVID-19, pe baza
unei formule aflate deocamdată în
lucru.

C asa Naţională de Asigurări de Sănătate


(CNAS) intenţionează să revină la modali-
tăţile uzuale de plată pentru activităţile de in-
ternare în secţii de acuţi, pregătind, totodată, o
formulă de calcul și pentru tratarea în spital a
cazurilor de COVID-19. Astfel, pentru pacien-
ţii non-COVID internaţi în unităţile sanitare,
decontarea serviciilor se va face în raport cu
valoarea de contract și cu ceea ce se numește
în limbaj tehnic indicatori realizaţi, a anunţat
marţi Adrian Gheorghe, președintele CNAS,
într-o conferinţă de presă.

Seara medicilor de la
Tarife variate de la un spital la altul
Săptămâna trecută, cadrele Sumele acordate pentru tratarea cazurilor
medicale din cadrul Enayati de COVID-19 vor fi calculate după analiza isto-
Medical City au luat parte ricului cheltuielilor spitalicești pentru tratarea

Enayati Medical City


la primul eveniment public infecţiei cu SARS-CoV-2 pe care CNAS îl are la
desfășurat în acest complex dispoziţie. „Suntem conștienţi că există variaţii
între tratarea pacienţilor de la o unitate la alta,
medical – Seara medicilor. ţinem cont de ele, însă pe măsură ce ne depla-
Evenimentul s-a bucurat și săm către spitale în care majoritatea cazurilor
de prezenţa unui invitat special: tratate sunt non-COVID, dar care au și astfel de
Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii. cazuri, partea de COVID va fi finanţată princi-

D
pial, pe baza numărului de cazuri înmulţit cu
eși nu a fost vorba despre des- un tarif”, a punctat președintele CNAS.
chiderea oficială a Enayati Modalitatea de plată va fi introdusă gradual
Medical City (EMC), joi, 10 și va fi ajustată în funcţie de evoluţia pandemi-
iunie, medicii care lucrează ei. Metoda de calcul este deja în lucru la CNAS
acolo au avut parte de o seară specială. și ar urma să intre în vigoare în câteva luni, dar
„Ideea acestei întâlniri a fost ca medi- cu siguranţă până la finalul acestui an.
cii din orășelul nostru să se întâlnească, Referitor la adresabilitatea pacienţilor
aici, între ei”, spunea dr. Wargha Enaya- non-COVID către unităţile spitalicești, Adrian
ti, fondatorul EMC. Și s-au întâlnit, dar Gheorghe a reamintit că în prezent nu exis-
nu numai între ei, ci și cu persoana din tă nicio opreliște legislativă în acest sens. El a
vârful ierarhiei Ministerului Sănătăţii, de data aceasta de vioară și violoncel. policlinica concierge medical, cu cele 60 subliniat că numărul de internări este în con-
Ioana Mihăilă. Un grup de bursieri ai Fundaţiei Regale de cabinete ale sale, integrează serviciile tinuare mic faţă de aceeași perioadă a anului
În scurtul timp pe care l-a petrecut Margareta a României au înnobilat de ambulatoriu cu suport de imagistică trecut. În 2019, de exemplu, s-au raportat apro-
printre medicii de la EMC, ministrul Să- această seară cu un minirecital. medicală și laborator, cu concierge doc- ximativ 3.370.000 de internări în secţiile de
nătăţii a reușit să vadă și câte ceva din ceea tor, care ghidează pacientul în întregul acuţi, iar în 2020 aproximativ 2.300.000. Anul
ce înseamnă acest ecosistem spitalicesc Orașul cu trei sectoare sistem. acesta, în primul trimestru, au fost aproximativ
atât din punctul de vedere al construcţiei, Cu siguranţă, cititorii noștri știu – am „De 25 de ani lucrez numai în acest 525.000 de internări, faţă de 941.000 în aceeași
cât și al dotării și echipei medicale. „Ceea mai scris despre asta – că proiectul EMC domeniu și cred că acesta este ultimul perioadă din 2020.
ce am văzut aici m-a impresionat. Aș vrea este constituit din trei părţi distincte: Spi- meu proiect, proiectul de maturizare a Cristina Ghioca
ca măcar pe aproape să ajungă și spitale- talul de oncologie Monza – „cel mai mare experienţei adunate”, și-a încheiat dis-
le publice, atât ca echipă medicală, cât și spital de oncologie din estul Europei”, cursul Wargha Enayati, mulţumindu-le,
construcţie”, a declarat Ioana Mihăilă în spune Wargha Enayati –, apoi Centrul de totodată, celor care au avut încredere în 178 din 243
cadrul discuţiilor cu medicii prezenţi. îngrijire pentru vârstnici – Senior City – proiectul său. Discuţiile din Centrul de
Discuţii care practic au inaugurat gene- și Policlinica concierge medical. „Eu cred conferinţe s-au încheiat, într-o notă foarte de spitale care
roasa sală a Centrului de conferinţe, care, că 80% dintre problemele noastre pot fi destinsă, printr-o invitaţie care a umplut îngrijeau și pacienţi
în condiţii normale, ar putea găzdui nu rezolvate în acest oraș: investigaţii, dia- sala de zâmbete și aplauze: „Wargha, dacă
mai puţin de 200 de persoane. Acum însă gnostic, second opinion, tratament, recu- nu mai ai alte proiecte, să știi că avem bani
cu COVID sau numai
numărul a fost mai mic, din cauza restric- perare ș.a.m.d.”, adaugă doctorul Enayati. pentru infrastructură în Sănătate, așa că pacienţi cu COVID au
ţiilor impuse de pandemia de COVID-19. Cuvântul de ordine în EMC este inte- te așteptăm la minister”. Desigur, invita- solicitat creșterea
Și cum medicina face „casă bună” cu grare, integrare pe cei trei piloni mai sus ţia, spusă tot cu zâmbetul pe buze (nici
muzica, în imensul hol care ni se deschi- amintiţi: vârstnicii au integrate toate ser- măcar masca nu a reușit să-l mascheze),
numărului de paturi
de în faţă imediat ce pășim pragul acestui viciile de la stadiul de independent până a fost rostită de Ioana Mihăilă, ministrul pentru pacienţi
așezământ răsunau duioasele acorduri la paliaţie; oncologia are integrate toate Sănătăţii. non-COVID.
ale pianului instalat acolo, acompaniat serviciile de la diagnostic la recuperare; Dan Dumitru Mihalache
4 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Internaţionale

Investigaţii suplimentare în miocardita Grupaj

asociată vaccinurilor anti-COVID realizat de


dr. Alina
Simache

Comitetul EMA pentru Potrivit EMA (Agenţia Euro- La finalul lunii precedente,
evaluarea riscurilor în peană a Medicamentului), miocar- potrivit informaţiilor din baza
materie de farmacovigilenţă dita și pericardita sunt afecţiuni de date EudraVigilance, au fost
(PRAC) a anunţat inflamatorii ale cordului, care pot raportate 122 de cazuri de mi-
continuarea evaluării să apară în urma unor infecţii sau ocardită asociate Comirnaty
boli autoimune. Incidenţa miocar- (Pfizer), 16 cazuri asociate vacci-
cazurilor de miocardită și
ditei și a pericarditei în Spaţiul nului produs de Moderna, 38 aso-
pericardită raportate la un Economic European variază între ciate Vaxzevria (AstraZeneca) și
număr redus de pacienţi 1 și 10 la 100.000 de persoane anu- niciun caz asociat vaccinului Joh-
după administrarea al, în funcţie de sursă. Principalele nson&Johnson. În cazul pericar-
vaccinurilor împotriva simptome includ dispneea, ritmul ditei au fost raportate 126 de ca-
COVID-19. cardiac ce poate fi neregulat și du- zuri asociate vaccinului dezvoltat
rerile toracice, acestea ameliorân- de Pfizer-BioNTech, 18 cazuri aso-

I nvestigaţia PRAC a fost iniţiată


în luna aprilie, după raportarea
primelor cazuri de miocardită
du-se spontan sau sub tratament.
PRAC le solicită profesioniștilor
din domeniul medical raportarea
ciate vaccinului Moderna, 47 aso-
ciate preparatului AstraZeneca și
un singur caz asociat vaccinului
asociate vaccinului Comirnaty tuturor cazurilor de miocardită Johnson&Johnson.
(Pfizer) în Israel. Majoritatea ca- fiind remarcată în special la băr- solicitarea informaţiilor adiţiona- și pericardită, dar și a celorlal- 1. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-
zurilor au fost ușoare, ameliorân- baţii tineri, cu vârsta sub 30 de le de la companiile producătoare te evenimente adverse asociate update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
2. EMA Seeks More Data on Myocarditis After COVID-19
du-se în câteva zile, afecţiunea ani. PRAC a anunţat, de asemenea, de vaccinuri. vaccinurilor împotriva COVID-19. Shots-Medscape-Jun11, 2021

Printre cele mai cunoscute și eficiente trei scaune săptămânal. Rezultatele obţinute au
remedii naturale pentru constipaţie se fost similare în cele trei grupuri, proporţia celor
numără fibrele de psyllium și prunele care au raportat o îmbunătăţire a tranzitului intes-
uscate, însă și fructele kiwi ar putea fi tinal (cu cel puţin un scaun suplimentar pe săptă-
mână) ajungând la 67% (în cazul prunelor uscate),
adăugate acestei liste, conform unor
64% (psyllium) și 45% (fructele kiwi). Deși s-a con-
cercetări actuale. statat o îmbunătăţire semnificativă a consistenţei

R
scaunului prin consumul de prune uscate și fructe
ezultatele unui studiu recent publicat kiwi, această tendinţă nu a fost observată în cazul
în American Journal of Gastroentero- fibrelor de psyllium.
logy confirmă beneficiile fibrelor de
psyllium și ale prunelor uscate în tra- Toleranţă surprinzător de bună
tamentul constipaţiei cronice și demonstrează, pentru kiwi
de asemenea, eficienţa consumului a două fructe
kiwi în rezolvarea problemei. Deși îmbunătăţi-
Participanţii care au consumat kiwi au rapor-
tat ameliorarea semnificativă a constipaţiei, iar Dieta proinflamatorie, risc crescut
rea remarcată în cazul fructelor kiwi nu a fost la
fel de robustă ca aceea observată în cazul fibrelor
cei care au consumat psyllium au raportat reduce-
rea considerabilă a disconfortului abdominal. De de cancer de sân
de psyllium sau al prunelor uscate, diferenţa nu asemenea, cu cele mai puţine efecte adverse asoci- Carnea roșie și cea procesată, alimentele bogate în grăsimi, precum un-
a fost semnificativă statistic, a precizat pentru ate, 68% dintre consumatorii de kiwi s-au declarat tul, margarina sau grăsimea utilizată pentru prăjire, dar și dulciurile sunt in-

REMEDII
cluse în categoria alimentelor pro-inflamatorii, care ar putea conferi un risc
crescut de cancer de sân, în special în cazul femeilor aflate în premenopauză,
conform unor noi cercetări. La polul opus, fructele, legumele, ceaiul și cafea-
ua ar putea conferi un rol protector împotriva cancerului, având proprietăţi
anti-inflamatorii.

NATURALE
Inflamaţia reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale carcino-
genezei. Dieta contribuie la starea de inflamaţie cronică de grad scăzut, dar
niciun component dietetic singular, cu excepţia alcoolului, nu a fost direct
asociat cu cancerul de sân, a explicat Carlota Castro-Espin, doctorand la In-
stitutul Oncologic Catalan din Catalonia, în cadrul evenimentului „Nutrition
2021 Live Online”, desfășurat sub egida American Society for Nutrition în in-

PENTRU
tervalul 7-10 iunie.
1. Reuters Health
2. https://nutrition.org/nutrition-2021-live-online-highlights/

Un nou vaccin anti-COVID pentru

CONSTIPAŢIA adolescenţi
Compania Moderna a anunţat solicitarea autorizaţiei de urgenţă a
FDA (Food and Drug Administration) pentru administrarea vaccinului

CRONICĂ
împotriva COVID-19 la adolescenţii cu vârsta între 12 și 17 ani. Ar fi cel
de-al doilea preparat de acest tip destinat adolescenţilor, vaccinul Pfizer-
BioNTech fiind aprobat în luna mai. Potrivit primelor rezultate ale studiilor
clinice, care au inclus 3.732 de adolescenţi, răspunsurile imune ale acestora
au fost similare celor obţinute în cazul adulţilor.
Reuters dr. Shanti Eswaran, în calitate de autor al satisfăcuţi de intervenţia dietetică, în timp ce doar „Suntem încurajaţi de faptul că vaccinul Moderna a fost deosebit de
studiului: „Cea mai interesantă descoperire a fost 48% dintre cei care au consumat prune uscate sau eficient în prevenţia
faptul că fructele kiwi au fost foarte bine tolerate psyllium s-au declarat mulţumiţi de dietă. COVID-19 și a infecţiei
pe parcursul studiului – pacienţii din acest grup După cum susţin autorii studiului, „pacienţii cu SARS-CoV-2 la ado-
raportând mai puţine reacţii adverse precum ba- caută din ce în ce mai multe remedii naturale ba- lescenţi (...). Am depus
lonarea, dar și o mai bună satisfacţie terapeutică zate pe dovezi pentru numeroase afecţiuni medi- deja solicitarea pentru
generală”, a subliniat dr. Eswaran. cale, inclusiv constipaţia cronică (...). Numeroși obţinerea autorizaţiei la
pacienţi consideră că produsele naturale sunt mai Health Canada și Euro-
Eficienţă similară pentru remediile sigure și mai puţin costisitoare decât medicaţia pe pean Medicines Agency
clasice bază de reţetă (...). Acest studiu confirmă bene- și vom continua depune-
În cadrul lotului de studiu au fost incluși 79 de ficiile prunelor uscate și ale fibrelor de psyllium, rea solicitărilor și la alte
adulţi cu vârsta medie de 42,7 ani, ce întruneau oferind primele date din SUA cu privire la utili- agenţii de reglementare
criteriile Roma IV pentru constipaţie funcţiona- zarea fructelor kiwi ca tratament sigur, eficient și internaţionale în cazul
lă sau sindrom de intestin iritabil – constipaţie. bine tolerat pentru anumiţi pacienţi ce suferă de acestei populaţii tinere
Aceștia au fost randomizaţi pentru a consuma 100 constipaţie cronică”. importante”, a declarat
de grame de prune uscate fără sâmburi, 12 grame 1. Reuters Stéphane Bancel, CEO
de fibre de psyllium sau două fructe kiwi decojite, 2. Chey, Samuel W. MPH1; Chey, William D. MD1; Jackson, Kenya BS1,2; Eswaran,
Shanti MD1 Exploratory Comparative Effectiveness Trial of Green Kiwifruit, Moderna.
zilnic, timp de patru săptămâni. Pacienţii eligibili Psyllium, or Prunes in US Patients With Chronic Constipation, The American Journal
of Gastroenterology: June 2021 - Volume 116 - Issue 6 - p 1304-1312 doi: 10.14309/ 1. WebMD Health News
2. Moderna Seeks FDA OK for Adolescent
au fost consideraţi cei care au obţinut aproximativ ajg.0000000000001149
COVID Vaccine-Medscape-Jun11, 2021
Eveniment VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
5

bolnavii psihic

terapeutic pentru
Pacienţii și terapeuţii unui spital de psihiatrie din Franţa
realizează săptămânal o emisiune radio în direct, cu valoare
terapeutică și destigmatizantă.
Grupaj realizat de dr. Manuela Horopciuc,

A
Psihiatru, CATTP Asnières-sur-Seine
mbianţa este febrilă, Dispozitivul radioului de la
este ora 14:00, ca- Conform Asnières-sur-Seine, intitulat Radio
conceptului
feaua aburește Sans Nom (Radioul fără nume), a
Colifata, terapeutul
în cești, micro- fost creat în 2015 și reprezintă
este un „tramatizador”,
foanele sunt pregătite. echivalentul francez al radioului
cel care acompaniază și
Instalaţi confortabil, în ţese împreună cuvintele, Colifata de la Buenos Aires.
semicerc, în jurul dispo- experienţele, dramele
zitivului tehnic, membrii persoanelor fragilizate O naraţiune colectivă
grupului radio discută în- de traumatismele În scopul destigmatizării patolo-
tre ei, în așteptarea semnalu- existenţei. giilor mintale, aceste emisiuni sunt
lui pentru începutul emisiunii. realizate de pacienţii înșiși și sunt desti-
La primul etaj al unui imobil nate unui public numeros. Fiecare este invi-
din centrul comunei Asnières-sur-Seine, tat să se exprime fără a ţine cont de „normalitatea”
în regiunea pariziană, se află Centrul sau „discordanţa” discursului. Principiul este de a
de activităţi (CATTP – Centre d’Acueil crea o naraţiune colectivă care face loc fiecărui parti-
Thérapeutique à Temps Partiel) atașat cipant într-o temporalitate scurtă, punând în valoa-
Spitalului de psihiatrie Roger Prevot. În re fiecare opinie exprimată. Primul gest constă în a
fiecare săptămână, CATTP, structură oferi microfonul, de a lăsa cuvintele să se manifeste,
ambulatorie complementară între poli- fără nicio condiţie prealabilă. Dispozitivul este origi-
clinica de consultaţii (CMP – Centre Mé- nal pentru că nu există rubrici programate, nici de-
dico-Psychologique) și Centrul de zi (HJ, cupaj temporal. Valoarea terapeutică a radioului este
Hopital de Jour), se transformă în studio legată de această dinamică de acceptare a alterităţii

ATELIER
radio, în cadrul unui atelier terapeutic și de susţinere a procesului de subiectivizare. Fiecare
pentru bolnavii psihic. Timp de o oră și participă cu singularitatea și stilul său, răspunzând
jumătate, grupul radio format din 10-15 unei logici a evenimentului, a surprizei, a spontanei-
persoane (pacienţi, terapeuţi, stagiari, tăţii. Este important ca emisiunea să fie creată și sus-
invitaţi) realizează în direct o emisiune ţinută colectiv, fără a aștepta un produs final perfect.
accesibilă pe internet. Din când în când, poate să apară o temă, un subiect,
Prima experienţă în Franţa a unui radio în psi- un signifiant ca efect de ambianţă, de atmosferă.
hiatrie datează din 1948, la Spitalul Ville-Evrard Experienţa radioului are ca punct de plecare un
din Neuilly sur Marne. Radio CTRS (Centre de invariant: ne întâlnim și discutăm într-un loc anume,
Traitement et de Réadaptation Sociale), creaţie de o manieră regulată, ceea ce permite o multitudine
a doctorului Paul Sivadon, avea forma unui „jour- de variaţii și inovaţii. Poziţia terapeutului implică o
nal parlé” (ziar vorbit) care era difuzat numai în mare responsabilitate și o atenţie empatică pentru
interiorul spitalului. sensibilitatea fiecăruia.

Trei decenii de Radio Colifata


radiouri naţionale (publice, priva- actor important de transversalita- evenimente, ceea ce le-a permis să
te, asociative) a pus de la început te între spitalul de psihiatrie și co- devină „persoane dezirabile”.
problema montajului. Această munitate. În 1996, OMS a recunos- În anul 1995, Asociaţia Colifa-
acţiune poate fi considerată neu- cut Asociaţia Colifata drept ONG ta a organizat la Spitalul Borda o
tră? Cum pot fi articulate poziţia de utilitate publică. simulare a alegerilor prezidenţiale
etică și terapeutică de respect al care urmau să aibă loc a doua zi în
adevărului subiectiv al fiecăruia Două lumi care se includ ţară. Rezultatele au fost anunţate
și dimensiunea politică de inter- Faptul că vocea persoanelor după alegerile naţionale, scorurile
venţie asupra imaginarului social „diferite” se încrusta în spaţiul de obţinute de diverșii candidaţi la
al nebuniei? La ce nivel intervine viaţă cotidiană al auditorilor a sus- prezidenţiale fiind similare cu cele
alegerea estetică? citat în scurt timp o vizibilitate și din restul teritoriului argentinian.
Această primă experienţă „în un interes deosebit. Treptat, rapor- Această acţiune a demonstrat că
Primul radio din lume care a Buenos Aires, Alfredo Olivera le-a interiorul spitalului” a cunoscut tul obișnuit excludere/includere a pacienţii psihic, confruntaţi în ge-
transmis din interiorul unui propus pacienţilor să se reunească imediat un succes de audienţă ne- început să se inverseze, în particu- neral cu dificultăţi de a-și exersa
spital de psihiatrie, Radio în fiecare sâmbătă pentru a discuta așteptat, întrucât a pus în contact lar graţie programului „Colifata te dreptul de vot, sunt capabili să se
Colifata sărbătorește anul în jurul unui subiect de actualitate. două realităţi divizate în exprime ca cetăţeni.
Aceste discuţii erau înregistrate mod artificial: universul O nouă etapă de
acesta 30 de ani de existenţă
cu un casetofon și difuzate ulte- psihiatriei și societatea deschidere spre so-
și recunoaștere mondială. rior, sub formă de extrase de 2-5 în general. Radio Colifata cietate și dialog este
minute, pe diverse posturi de radio. a focalizat atenţia asupra reprezentată de Pro-

A rgentinianul Alfredo Olivera,


profesor la Universitatea din
Catalonia (UOC – Santé Mentale
A le permite bolnavilor psihic
să se regăsească între ei pentru a
dezbate diverse probleme comune
stigmatizării pacienţilor
psihic, reușind să exfiltre-
ze discursul persoanelor
gramul Colifata Filosa,
sub forma unei emi-
siuni de televiziune
Collective) și la Universitatea nu reprezenta o idee nouă. Ceea internate în instituţiile de realizată de pacienţi.
din Buenos Aires (Séminaire ce a constituit originalitatea de- psihiatrie pentru a-l în- Fiecare emisiune abor-
d’Etudes interdisciplinaires de mersului de la spitalul Borda era scrie în diferite interstiţii dează o temă diferită și
la Subjectivité) este cel care a prezenţa dispozitivului de înregis- sociale. În felul acesta, are ca invitat un filosof
imaginat acest dispozitiv de trare și corolarele lui: montajul, suferinţa psihică putea fi recunoscut.
„terapie pe unde”. reascultarea microprogramelor, abordată atât sub aspect Pentru pregătirea
El lucrează de câţiva ani ca psi- includerea observaţiilor făcute clinic, în legătură cu pro- emisiunii, pacienţii se
holog în sectorul de psihiatrie de de auditori, concepute cu un scop ducerea unei subiectivităţi, cât și incluy” (Colifata te include). Acest întâlnesc cu studenţii facultăţilor
la Asnières sur Seine și animă îm- terapeutic. Obiectivul principal sub aspect social și politic. program a fost conceput în jurul de filosofie și citesc împreună di-
preună cu mine grupul radio de la era de a face auzită opinia celor La început nu a existat nicio unei propuneri venite din lumea verse texte și cărţi.
CATTP. excluși și consideraţi „neintere- susţinere din partea spitalului, fotbalului. Pacienţii din Spitalul În cei 30 de ani de existenţă,
În dialectul Lunfardo, asociat sanţi” din cauza raportului lor niciun buget nu a fost investit, ate- Borda au fost invitaţi să comen- experienţa Colifata a inspirat
tangoului din Buenos Aires, terme- diferit faţă de limbaj. lierul funcţiona de o manieră pre- teze meciurile clubului de fotbal înfiinţarea altor radiouri de acest
nul „colifata” înseamnă „nebun”, cară, pe baza dorinţei de a se reuni San Lorenzo și să le retransmită gen în lumea largă: Radio Citron
într-un sens ludic, fără nicio cono- Montaj: etică, politică, și de a comunica în jurul unui case- în direct pe frecvenţa radioului la Paris, Radio Microsillons la
taţie agresivă sau stigmatizantă. estetică tofon. Fără niciun ajutor din partea Colifata. La rândul lor, pacienţii Toulouse, Radio Droles des Zèle
În anii ’90, fiind student în psi- Selectarea celor două minute instituţiilor de guvernare, radio le-au propus cetăţenilor „din afara la Bruges, Radio Diferencia la
hologie la Spitalul José Borda din de înregistrare pentru diversele Colifata a reușit să se impună ca un spitalului” să participe la aceste Valparaiso, Radio Abief în Mexic.
6 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Opinii
Pandemia de COVID-19 a
schimbat dramatic lumea cel puţin trei simptome. Mai mult, antrenament sportiv, și chiar
calitatea vieţii a fost afectată de dacă boala lor COVID-19 a fost
în care trăim. Majoritatea
aceste simptome la aproape jumă- asimptomatică.
pacienţilor cu infecţie cu tate dintre respectivii pacienţi. La Din punct de vedere neurolo-
SARS-CoV-2 s-au vindecat, pacienţii care au fost internaţi în gic, cele mai frecvente simptome
există totuși un număr unitatea de terapie intensivă, pro- ale bolii au fost cele olfactive,
important de decese, porţia pacienţilor cu simptoma- întâlnite la peste 90% dintre ca-
reprezentând peste 2% tologie remanentă a depășit două zuri, iar recuperarea completă a
dintre cei infectaţi. treimi. fost descrisă doar la două treimi
Complicaţiile cronice descri- dintre aceștia. De asemenea, au
se după infecţia cu SARS-CoV-2 fost descrise modificări cogni-
afectează mai ales sistemul res- tive și de memorie, tulburări ale
pirator, cardiovascular, renal și somnului, depresie sau anxietate
neurologic. De exemplu, la ni- remanente după infecţia cu noul
CMMB vel respirator, au fost descrise coronavirus.
Conf. dr. modificări imagistice vizibile Rămân și ipoteze de creștere a

Pandemia trece,
Horia la examenul CT, alterarea tes- riscului pentru apariţia carcinoa-
Bumbea, telor funcţionale pulmonare, melor, în special pulmonare, care
vicepreședinte cu scăderea DLCO și capacitate vor fi sau nu probate în următorii

efectele ei rămân
CMMB musculară redusă. ani. Astfel, deși avem speranţa că

V
La nivel cardiologic, peste omenirea va trece peste pande-
orbim, din păcate, și două treimi au prezentat altera- mie în viitorul apropiat, pericole-
despre complicaţii la rea funcţiei cardiace, circa 60% le și consecinţele acesteia se pare
distanţă de momen- sau fatigabilitate. Alte simptome la cel mult 20% dintre pacienţii având inflamaţie miocardică că sunt mult mai mari, iar cei care
tul infecţiei. Surprin- remanente descrise includ depre- externaţi după infecţia cu SARS- activă, indiferent de bolile aso- au avut o infecţie cu SARS-CoV-2,
zător, chiar la pacienţi cu formă sia, tulburările cognitive, cefaleea CoV-2, la peste două luni de la boa- ciate preexistente sau de severi- chiar asimptomatică, ar putea
ușoară de boală, s-au descris simp- sau palpitaţiile. lă. Aproximativ o treime prezen- tatea infecţiei. Aceste modificări avea nevoie de tratament adecvat
tome persistente de dispnee, tuse, Studii recente au descris ab- tau 1-2 simptome, în timp ce peste au fost descrise inclusiv la per- consecinţelor pe termen lung, din
dureri toracice, mialgii, artralgii senţa oricăror simptome doar jumătate dintre ei prezentau încă soane în formă fizică bună, cu cauza complicaţiilor.

O altfel de admitere
la Medicină
F aţă de acum peste 30 de ani, pe când eu băteam la porţile
Facultăţii de Medicină din București, sunt o seamă de lucruri
care s-au schimbat în bine. Aș putea menţiona doar faptul că nu se
mai punctează memorarea aproape cuvânt cu cuvânt a informaţiei
din manualul de biologie. Sau faptul că, fiind subiecte tip grilă, ai
șansa ca o greșeală să te coste doar punctul respectiv și nu să producă
greșeli în lanţ, așa cum era în cazul problemelor de chimie sau fizică
din acea vreme. O astfel de eroare de neatenţie la chimie avea să OAMGMAMR
îmi anuleze o problemă întreagă și m-a costat doi ani de viaţă și o Dr. Nicolae-
armată foarte lungă pe deasupra. Faptul că evaluarea rezultatelor Iordache Iordache
este transparentă și se face imediat este iarăși un progres.
Program de leadership
pentru directorii de îngrijiri și
Aș trata separat un alt progres, acela de a putea opta între fizică și chimie la admitere în
loc de ambele, cum era în trecut. Acest fapt însă trădează că nivelul crescut de înţelegere a
oricăreia dintre cele două discipline nu este esenţial pentru dezvoltarea viitorului medic câtă
vreme poţi foarte bine să fii bâtă la una dintre celelalte și totuși să poţi absolvi cu succes această
facultate. Practic, se confirmă că evaluarea la fizică și chimie are mai degrabă rolul de a selecta asistenţii șefi
unele capacităţi cognitive și de raţionament ale candidatului decât însușirea în detaliu a unor
informaţii esenţiale parcurgerii carierei medicale. Pandemia de COVID-19 ne-a desfășurat pe o durată de 24 de luni, se
Dar dacă tot este să verificăm anumite capacităţi intelectuale ale unor candidaţi, de ce îi demonstrat, mai mult ca adresează unui număr de 150 de parti-
punem să acumuleze informaţii care sunt cel mai probabil irelevante evoluţiei profesionale niciodată, nevoia de a susţine cipanţi. El cuprinde, într-o primă eta-
ulterioare (cum ar fi cracarea petrolului și ciclul Carnot) în loc să facem două lucruri de dezvoltarea de competenţe pă, derularea unei cercetări a exemple-
bun-simţ? (1) Fie să le cerem să înveţe lucruri elementare cu care se vor întâlni în primii ani lor de bune practici în domeniu în plan
și abilităţi care să le permită
de facultate, cum ar fi poate ceva mai multă biologie celulară, ceva mai multă fiziologie și internaţional, apoi o etapă de dezvol-
anatomie, poate câte ceva din parazitologie, microbiologie, virusologie, chestiuni elementare de
asistenţilor medicali și moașelor tare a curriculei, sesiuni de instruire a
biochimie etc. Facultatea ar putea să își creeze propriile resurse de studiu (cărţi, video, lecţii și să aibă o voce mai proeminentă grupului ţintă, schimburi de experien-
testări online etc.), pentru că modul de învăţare s-a schimbat, iar tehnologia actuală facilitează în definirea și influenţarea ţe internaţionale, precum și acţiuni de
o învăţare de calitate din orice colţ de ţară. (2) Crearea (sau utilizarea externalizată) a unui politicilor de sănătate. informare și diseminare.
instrument de tipul UCAT (University Clinical Aptitude Test), folosit în UK, tocmai pentru a
testa dacă respectivii candidaţi dispun de capabilităţile mintale, atitudinile și comportamentele
necesare viitorilor medici pentru un parcurs profesional de succes.
Insist să menţionez că sistemul actual de admitere nu selectează sub nicio formă candidaţii
N oile direcţii strategice pentru pro-
fesiile de asistent medical și moașe
pentru perioada 2021-2025, aflate în dis-
Dezvoltarea de competenţe
și abilităţi
Demersul se înscrie în marja iniţi-
în funcţie de cât de potriviţi ar fi ei din punctul de vedere al calităţilor umane așteptate pentru cuţie în plan internaţional, promovează ativei derulate sub umbrela campaniei
un viitor medic. Nu relevă dacă un anume candidat înţelege ce înseamnă să fii medic, dacă are patru piloni strategici ai viziunii de re- „Nursing Now” și își propune să ridice
inclinaţia spre generozitate și înţelegere a suferinţei umane. Posibil să vi se pară ridicol, însă construcţie în materie: locuri de muncă, statutul și profilul asistenţilor medicali
toate universităţile de medicină din lume, către care noi aspirăm, acordă o atenţie deosebită condiţii de muncă adecvate, educaţie și și moașelor și să le ofere competenţele
acestor aspecte. leadership. Iar pentru o forţă de muncă și abilităţile de care au nevoie pentru
Firește, aici există responsabilitatea acceptării unor doze de subiectivism, dar ne adresăm rezilientă este nevoie de investiţii susţi- a-și ocupa locul în centrul abordării
unor subiecţi, nu? Un candidat care ar ști că va avea de trecut astfel de probe (eseu, interviu, nute în cele patru componente. În acest provocărilor de sănătate din secolul XXI.
experienţă practică relevantă) ar fi un candidat mai pregătit nu doar pentru examen, ci și context, consolidarea leadershipului în Primele activităţi principale ale pro-
pentru ce va urma în cursul facultăţii. rândul asistenţilor medicali și moașelor iectului propun realizarea unei cercetări
are ca scop participarea în luarea deci- asupra programelor de leadership deru-
ziilor strategice cu impact direct asu- late la nivel internaţional și dezvoltarea
pra planificării serviciilor de sănătate curriculei și a materialelor de curs cu
și satisfacerii nevoilor de sănătate ale tema leadership în asistenţă medicală.
populaţiei. În cadrul proiectului se vor desfășu-
Consiliul Naţional al OAMGMAMR ra, de asemenea, sesiuni de instruire
a aprobat, în acest sens, dezvoltarea online pentru 150 de persoane din gru-
unui program de leadership pentru pul ţintă, întâlniri regionale cu aceștia și
directorii de îngrijiri și asistenţii șefi se vor realiza zece podcasturi, dedicate
din unităţile sanitare, demers ce are atât asistenţilor medicali și moașelor, cât
ca scop creșterea vizibilităţii și a ro- și publicului larg, având ca temă centrală
lului asistenţilor medicali și moașelor de dezbateri leadershipul în îngrijirile
în luarea deciziilor care vizează sus- medicale.
tenabilitatea sistemului de sănătate Mircea Timofte,
românesc. Proiectul, programat a fi președinte OAMGMAMR
Opinii VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
7

MITUL
SALVATORULUI
și al iertătorului
În era internetului și a
informaţiilor obţinute
dintr-un material ce se întinde pe
multe pagini ne pun în contact cu Legislaţia privind
TRANSPLANTUL
gândirea acestui „salvator” extras
facil, percepţiile se recent din neunde: „descoperirea
pot forma rapid și insulinei a adus o imensă prelun-
distorsionat. gire a vieţii diabeticilor ereditari,
care acum pot să procreeze nestă-
DE ORGANE
R
vilit descendenţi purtători ai ace-
omâni, pare-se, valo- leiași tare ereditare. Iată un triumf
roși ne propune un site
care se prezintă ca fiind
despre „Constructorii
al știinţei pentru individ, cu efecte
mult mai puţin strălucite asupra
speciei umane” (p. 80); „generaţi-
T ransplantul de organe se rea-
lizează astăzi graţie cercetă-
rilor efectuate din greu. Deși din
pe o perioadă cuprinsă între 2 și 7
ani, plus interzicerea unor drep-
turi. Mai mult de atât, simpla ten-
Dr. Richard
României”. Bunăoară, pe Nicolae Constantinescu ile de mâine nu vor mai fi produsul punct de vedere medical proce- tativă la săvârșirea acestei fapte
Paulescu, „descoperitorul insu- celor buni, sănătoși, capabili, ci dura este una deosebit de dificilă, este infracţiune, limitele pedepsei
linei”, cum este menţionat sub vor fi, din ce în ce mai mult, pro- din punct de vedere juridic, legiu- fiind însă înjumătăţite.
numele său. Dacă un tânăr ar des- Ce este eugenia? geniturile debililor mintali, ale itorul a înţeles importanţa naș- După cum știm, există situaţii
coperi acest portal ar afla date des- Dacă deschideaţi ediţia on- criminalilor, ale epilepticilor și ale terii unor acte normative care să în care donatorul este în imposibi-
pre nașterea, moartea, educaţia line a ziarului Adevărul din pri- tuturor minus-valorilor biologice. stabilească în mod clar cum se va litatea de a-și exprima voinţa. În
știinţifică și politică a celui pe care măvara anului 2020, curioși să În faţa acestei degradări progre- proceda în aceste cazuri. aceste situaţii, consimţământul
aflaţi „Cine este medicul care sive a calităţii neamului, poate Legea numărul 95 din 2006 său va fi exteriorizat, tot în scris,
și-a riscat libertatea pentru a-l oare organismul politic, statul, să privind reforma în domeniul să- de un membru al familiei acestuia
trata în închisoare pe Corneliu rămână inactiv?” (p. 107). nătăţii stabilește, prin articolul ori de reprezentantul legal. Prin
Coposu”, aflaţi de dr. Salvator 149, că transplantul de organe, noţiunea de membru al familiei
Cupcea, ajuns profesor universi- Emoţie cu preţul ţesuturi și celule de origine uma- trebuie să înţelegem soţul, ascen-
tar la Cluj, despre care autoarea adevărului nă se va efectua doar în scop te- denţii, descendenţii în linie di-
textului pomenea doar în trea- Despre Nicolae Paulescu, pr. rapeutic. Practic, simpla plăcere rectă, fraţii ori surorile persoanei
căt că „a avut simpatii legionare Eugen Goia spunea: „Frumuseţea a unei persoane de a avea o altă aflate în cauză.
în perioada interbelică”, pentru sufletului său [Nicolae Paulescu] inimă, cu toate că a lui funcţionea- În cazul primitorului aflat în
ca după război să vireze înspre și-a manifestat-o iertând pe cei ză perfect, nu va reprezenta un imposibilitate de a-și exprima
„noua orânduire”. În vara lui 2014, care i-au furat descoperirea vie- motiv suficient de întemeiat pen- consimţământul, transplantul se
cu mândrie și bucurie, Buletinul ţii sale – insulina. (…) Biserica tru a fi supus unei intervenţii de poate efectua fără consimţămân-
de Carei scria că „renumitul” Ortodoxă îi cinstește memoria. acest gen. tul prevăzut în cazul donatorului
Din pilda vieţii lui, din gândirea După ce a fost informat cu dacă, din cauza unor împrejurări
lui se adapă generaţiile neamu- privire la beneficiile și riscurile obiective, nu se poate lua legătura
lui. De sus, din lumea de fericire acestei proceduri medicale, pri- în timp util cu familia ori cu re-
și lumină divină, duhul celui ce mitorului i se va preleva consim- prezentantul legal al acestuia, iar
Nicolae Paulescu a fost prof. dr. Nicolae Paulescu ţământul în acest sens. Legea sta- întârzierea ar conduce inevitabil
privește surâzător peste veacuri. bilește în mod expres necesitatea la decesul pacientului. În aceste
studenţii mediciniști români îl bo- Ctitor al știinţei românești, creș- exprimării unui consimţământ situaţii, procedura va fi consem-
tează „Păulescu”. tin de elită al Bisericii Ortodoxe scris, simpla exteriorizare verba- nată de medicul șef de secţie,
Cei doi autori ai textului po- – icoană în veac a savantului ro- lă de tipul „am înţeles și sunt de precum și de medicul curant al
menesc despre antisemitismul mân – flacără de duh românesc”. acord” nefiind valabilă de această pacientului.
lui Paulescu, dar comit erori în Au o scuză acei români care se dată. În cazul minorilor sau persoa-
privinţa activităţii sale politice și înmoaie citind astfel de texte, Trebuie, de asemenea, știut și nelor lipsite de capacitate de exer-
a consecinţelor acesteia asupra găzduite de smerite site-uri. Dar faptul că prelevarea de organe, ţe- ciţiu, consimţământul va fi dat de
așa-zisei recunoașteri știinţifice. oare studenţii mediciniști ori me- suturi ori celule de origine umană părinţi sau de celelalte persoane
Surprinzător este că, deși menţio- dicii în lucrările cărora întâlnești fără a avea acordul scris al pacien- care au calitatea de ocrotitor legal
nează în bibliografie broșura „De- fragmente precum acesta mai au tului donator este infracţiune. Pe- al acestora, după caz.
Salvator Cupcea
generarea rasei jidănești”, care ar vreo iertăciune? deapsa este privarea de libertate Drd. Rareș Voroneanu
pune pe gânduri pe oricine, A.M. medic Salvator Cupcea a fost
și M.A. sunt „unși la suflet”, după „scos din uitare”.
cum putem citi, de o „poveste”: Răsfoitorii de istorie online nu
„În dimineaţa zilei de 19 iulie, în- mai iau drumul arhivelor și biblio-
conjurat de cei apropiaţi, îi adre- tecilor spre a descoperi documen-
sează câteva cuvinte surorii sale, te și scrieri edificatoare despre
apoi adaugă: «Eu mă duc», își făcu Paulescu ori Cupcea. În „Dosarul”
o cruce și se duse” (?!). În partea dedicat de revista Apostrof lui
de jos a paginii sunt adăugate și Nicolae Balotă, într-un fragment
trei imagini, care au menirea să extras din cartea „Abisul luminat”,
sporească, pesemne, descrierea criticul și istoricul literar nota:
teoreticianului antisemitismului „Salvator Cupcea s-a îndreptat
„știinţific”. Una dintre fotografii mai întâi spre extrema dreaptă,
reproduce fragmente din cartea cotizând în mod discret (și mai
„Polemica Paulescu: știinţă, po- ales prudent) la casa Legiunii,
litică și memorie” – marcate cu pentru ca mai apoi (...) să vireze
ștampila ovală a Bibliotecii Aca- la stânga, la extrema nefastă, adi-
demiei Române. Ce vor înţelege că la comuniști” („În laboratorul
cititorii care au doar referinţe minotaurului ideologic”, II, p. 20,
sumare despre „constructorul” 2010).
de neam, lecturând crâmpeiele în Textul de deschidere al vol.
care se pomenește despre dimen- XII/nr. 4-8/1941 din Buletinul
siunile reduse ale creierului „ji- Eugenic și Biopolitic, editat de
danilor” ori despre „multitudinea Subsecţia Eugenică a „Astrei” și
considerabilă de indivizi cu trup de Institutul de Igienă și Igienă
scurt și disproporţionat, schi- Socială din Sibiu, este semnat
lozi și diformi” din „Ghetourile de dr. S.P. Cupcea și intitulat „Ce
Jidanilor”? este eugenia”. Câteva fragmente
8 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
Special Special VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
9

SĂNĂTATEA BĂRBAŢILOR: între


Săptămâna Mondială a Sănătăţii Bărbatului
este marcată, anul acesta, între 14 și 21 iunie.
Am stat de vorbă cu patru specialiști (urolog,
concierge doctor, diabetolog și psihiatru), în

frica de vești rele și iluzia prevenţiei


ideea de a crește gradul de conștientizare asupra
problemelor de sănătate ale domnilor, însă Grupaj


mai ales cu scopul de a-i îndemna să nu ignore realizat de
Florentina
simptomele și să se adreseze medicului pentru un Ionescu
diagnostic corect și precoce.

INVESTIGAŢII
litiazică”.
În ceea ce privește afecţiuni-
le prostatei întâlnite frecvent
la pacienţii români, medicul Doresc să le transmit

RECOMANDATE
urolog a explicat că la tineri, cititorilor dv. o încurajare: să
cele mai frecvente afecţiuni efectueze controalele urologice
prostatice sunt cele infecţi- anuale recomandate la nivel
oase, din categoria prosta- european, pentru screeningul
titelor. La pacienţii mai în
vârstă predomină patologia
tumorală prostatică, atât cea
patologiilor prostatice. Nu este
deloc complicat și poate preveni o
mulţime de neplăceri ulterioare.
M arinela (Mela) Stănculete
este concierge doctor în
clinica Intermedicas din Capi-
colesterolul), trigliceridele, trans­
aminazele, creatinina, examenul
sumar de urină.
benignă, reprezentată de hiper- (Conf. dr. Bogdan tală, având ca arii de expertiză „Peste 35 de ani, începe și
plazia benignă de prostată, cât și Geavlete) medicina generală și îngrijiri- dozarea de acid uric. Peste 40

P
cea malignă, reprezentată de can- le paliative. Ea ne-a explicat că de ani, începe și dozarea de PSA.
revenţia este cel mai bun cerul de prostată. atât la bărbaţi, cât și la femei, Atunci când în istoricul fami-
tratament – iată un dezi- investigaţiile recomandate se lial există, de exemplu, neopla-
derat care, deși poate pă- Depistarea precoce, patologiei prostatice”. raportează la o serie de factori: zie prostatică, dozarea de PSA
rea un clișeu, din păcate un deziderat În esenţă, sănătatea prostatei vârstă, istoricul medical perso- a pacientului în cauză va în-
este extrem de actual, crede conf. Este extrem de important ar trebui să îi preocupe pe bărbaţii nal, cel familial și modul de viaţă. cepe mai devreme, în funcţie
dr. Bogdan Geavlete, director me- ca, anual, orice bărbat cu vâr- de toate vârstele. În cazul celor ti- „Bărbaţii între 18 și 49 de ani de vârsta la care a fost diagnos-

S.O.S.,
dical la Spitalul Clinic de Urgenţă sta de peste 50 de ani să efectu- neri, o infecţie dobândită în urma care nu au niciun fel de simptom ticată ruda cu cancer de pros-
„Sfântul Ioan” și președintele Co- eze un control al prostatei, însă unui contact sexual neprotejat au nevoie, conform recomandă- tată, dacă e cazul. Dacă avem
misiei de Urologie a Ministerului doctorul Geavlete menţionea- poate avea uneori consecinţe ex- rilor Organizaţiei Mondiale a Să- unchi, fraţi sau tatăl cu cancer
Sănătăţii. În prezent, el oferă con- nătăţii și ghidurilor actualizate de prostată la 45 de ani, nu o să

sistemul
sultaţii la clinica Intermedicas și a de prevenţie, de consultaţie cu începem dozarea de PSA la 40
fost de acord să ne răspundă la câ- medicul de primary care – asta de ani, ci o să începem la 35 de
teva întrebări, pentru a ne ajuta să înseamnă medicină generală, ani. Asta pentru bărbaţii între 18
înţelegem care sunt cele mai frec- medicină de familie, medicină și 49 de ani”, a adăugat dr. Mela Proporţia pacienţilor care

endocrin!
vente patologii ale tractului urinar internă –, o dată la doi ani. În Stănculete. vin la cabinetul medicului Mela
superior cu care se confruntă băr- funcţie de ceea ce se găsește la Stănculete este net în favoarea
baţii români. „Cea mai frecventă examinarea clinică și la anamne- Frica de vești rele, femeilor. Realitatea arată că nu-
patologie de tract urinar superior za privitoare la istoric, lucrurile o piedică mărul domnilor care vin la con-
întâlnită în ambulatoriu este cea li- se nuanţează”. După vârsta de 50 de ani, la troale (în primul rând la examene-
tiazică. Atât litiaza ureterală, care consultaţia clinică și la analizele le de bilanţ și cele preventive) este De la dr. Maria Antonescu, medic specialist Diabet și Boli Metaboli-
este mai zgomotoasă din punct de Antigenul specific despre care a vorbit anterior se mai mic. ce în cadrul Enayati Medical City, am vrut să aflăm cât de des stabileș-
vedere al simptomatologiei, cât și prostatic, pe listă adaugă: necesitatea de a le efectua Explicaţiile pentru care bărba- te diagnosticul de DZ la persoanele de sex masculin. Aproximativ 55%
cea renală, care se dezvoltă de re- Ce înseamnă, mai exact, aceas- anual, valoarea calciului, eco- ţii vin mai rar ţin, printre altele, dintre pacienţii săi cu DZ sunt bărbaţi.
gulă relativ insidios”, a afirmat dr. tă nuanţare? În cazul bărbaţilor grafia abdominală (de abdomen „de componenta aceasta socială Medicul atrage atenţia că factorii de risc pentru diabetul zaharat
Bogdan Geavlete. Pe locul al doilea, la care nu se găsește niciun ele- general, cu atât mai mult dacă și de apartenenţă, ca bărbat, în nu trebuie ignoraţi, iar un lucru esenţial pe care l-a menţionat este că
ca prezentări la medicul urolog, ment patologic, analizele se fac nu a fost efectuată una în ultimii societate, când parcă este nevo- bărbaţii cu vârsta peste 45 de ani ar trebui să se preocupe cu precădere
urmează patologia neoplazică, atât tot la interval de doi ani, perioa- șase ani), ecografia de prostată, ia de a fi mai puternic, în primul de starea de sănătate a sistemului endocrin: „Intervalul de screening
cea renală, cât și cea ureterală. dă când este bine să fie efectuate colonoscopia și ecografia de rând, în propriii ochi, și apoi și pentru depistarea diabetului zaharat este de trei ani. Orice bărbat adult
următoarele investigaţii: hemo­ glandă tiroidă. în ochii celor din jur. La asta se supraponderal sau cu obezitate (IMC>25 kg/m2), ce prezintă următorii
Stilul de viaţă și bolile leucograma, glicemia, colestero- Toate acestea sunt screen­ adaugă, aparent paradoxal, frica factori de risc: rudă de gradul I cu DZ, istoric de boală cardiovasculară,
neoplazice lul total, HDL-colesterolul (din inguri, a ţinut să sublinieze de vești rele”. hipertensiune arterială, dislipidemie, sedentarism, prediabet ar trebui
Medicul a tras, totodată, un care medicul va calcula apoi LDL- concierge doctorul. testat în vederea diagnosticării diabetului zaharat”.
semnal de alarmă privind cauza
patologiilor neoplazice, în sensul

A cere ajutor
nu este o slăbiciune
P sihiatrul Vlad Stroescu este de părere
că bărbaţii sunt mai afectaţi în ultimii
ani în ceea ce privește sănătatea mintală,
și compulsii: „Bărbaţii fac insomnii rebele.
Consumul de droguri de tot felul este o re-
ală problemă în ultima vreme și cred că e
însă preferă să ignore suferinţele de la ni- mult mai pronunţat la bărbaţi”.


velul psihicului: „Faptul de a fi bărbat ne
dă o masă musculară mai mare, poate oase Domnii să strângă din dinţi
mai dure și un ficat ceva mai rezistent. Din păcate, crede dr. Vlad Stroescu,
Nu ne dă o rezistenţă mai mare în faţa su- bărbaţii români se tem chiar și în 2021 să
ferinţei psihice, ba poate chiar meargă la psihiatru ori la psihoterapeut și
dimpotrivă”. nu își rezolvă problemele de sănătate, nici
Patologiile pe chiar pe cele sufletești: „Încă trăim o eră a
care le-a observat la «masculinităţii toxice», în care simplul fapt
Petreceţi mult timp afară. bărbaţii care trec de a cere ajutor e considerat o slăbiciune,
Dacă aveţi copii, mergeţi cu ei în pragul cabine- lumea se așteaptă ca bărbaţii să fie invul-
că atât pentru litiază, cât și pentru ză că, deși există tratament trem de supărătoare. „În același parc. Faceţi mișcare. Feriţi-vă de tului său sunt nerabili”. În opinia sa, există această pre-
afecţiunile tumorale există mai pentru toate bolile prostatice, timp, este recomandat ca urmări- tutun, alcool, cannabis, sau scăpaţi aceleași ca și judecată ciudată, cum că bărbatul trebuie
mulţi factori implicaţi în declanșa- vindecarea pacientului nu se rea în vederea depistării tumorilor de ele. Vorbiţi despre ceea ce vi se în cazul femei- să strângă din dinţi, de dragul familiei și al
rea bolii: „Cu toate acestea, vedem poate realiza decât atunci când prostatice să înceapă după vârsta întâmplă. Fiţi asertivi cu cei mai lor, iar cele mai celor din jur, când exact din motivul acesta
tot mai frecvent o implicare tot boala este surprinsă în fază in- de 45 de ani, la pacienţii care au în puternici și fiţi generoși și empatici frecvente sunt ar trebui să își rezolve problemele, inclusiv
mai pregnantă a stilului de viaţă cipientă, când nu generează și istoricul familial cancer de prosta- cu cei mai slabi. Ascultaţi mai mult, insomniile și tul- cele psihice, din timp. Rezolvarea proble-
în apariţia acestor boli: fumatul – alte complicaţii: „Cu cât mai de- tă, și la peste 50 de ani, la popula- daţi sfaturi mai puţin. (...) burările anxietăţii melor nu trebuie lăsată pe ultima sută de
în patologia tumorală, consumul vreme ajung pacienţii la medic, ţia fără astfel de riscuri”, a conchis Cereţi ajutor. – de la atacurile de metri, când ele „ameninţă să îţi dărâme
insuficient de lichide, în special cu atât va fi mai bun rezultatul medicul urolog. (Dr. Vlad Stroescu) panică și crizele de viaţa personală sau profesională sau când
de lichide sănătoase – în patologia terapiei, indiferent de tipul furie, până la obsesii doare prea tare”.
10 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Esenţial

Afectarea sistemului digestiv în


sindromul long-COVID
Long-COVID reprezintă un
alt impact de proporţii al
pandemiei. Identificarea,
înţelegerea și clasificarea
pentru definirea simptomelor faptul că aproximativ 1 din 5 paci- au raportat simptome gastrointes- de durată. Afectarea hepatică în
acestor sechele reprezintă post-COVID. S-a propus ca simpto- enţi care au fost testaţi pozitiv pen- tinale (GI) la 12 săptămâni după ex- infecţia cu SARS-CoV-2 ar putea
un pas important în mele prezente mai mult de 3 săp- tru COVID-19 prezintă simptome ternare. Cele mai frecvente sechele fi expresia directă a infecţiei vira-
vindecarea corespunzătoare tămâni de la infectare să fie consi- pentru o perioadă de 5 săptămâni GI regăsite în lotul analizat au fost le la nivel hepatic, însă poate fi și
a pacienţilor și în derate prelungite sau persistente. sau mai mult și aproximativ 1 din pierderea poftei de mâncare (24% o consecinţă a răspunsului infla-
combatereabolii. În alte publicaţii s-a propus terme- 10 – pentru o perioadă de 12 săptă- dintre pacienţi), greaţă (18%), re- mator sau a unei injurii cauzate de

P
nul COVID post-acut (simptome mâni sau mai mult. Sunt necesare flux gastroesofagian (18%), diaree medicaţia antipiretică și antivirală
rezenţa sechelelor pe cu durata de peste 3 săptămâni) studii suplimentare care să ofere (15%), eructaţii (10% dintre paci- utilizată în cursul tratamentului.
termen lung, după peri- și post-COVID lung sau post- date mai precise pe loturi de paci- enţi), vărsături (9%), dureri abdo- Un alt studiu de tip retrospec-
oada tipică de convales- COVID cronic persistent (simp- enţi mult mai mari și mai variate. minale (7%) și rectoragii (2%) (Fig. tiv a analizat caracteristicile clini-
cenţă, este regăsită în tome cu durata de peste 12 săptă- 2). ce, demografice și parametrii de
literatură sub mai multe denumiri: mâni). Ghidul NICE propune ur- MANIFESTĂRI CLINICE Niciunul dintre cei 65 de pa- laborator în cazurile de infecţie re-
• sechele post-acute ale COVID-19 mătoarea clasificare: PE TERMEN LUNG cienţi fără sechele GI la 12 săp- curentă COVID-19. Astfel, în cazu-
(PASC); • COVID-19 acut (simptome cu du- Cercetătorii au identificat tămâni nu a prezentat astfel de rile recurente de boală s-a observat
• sindromul COVID cronic (CCS); rata de până la 4 săptămâni); două mari categorii ale sindromu- simptome la internare sau în tim- prezenţa a diferite comorbidităţi
• long-COVID. • COVID simptomatic în curs lui long-COVID, bazate pe simpto- pul spitalizării. Dintre cei 52 de și a concentraţiilor semnificativ
Long-COVID este un termen (simptome de la 4 la 12 săp­ matologia prezentată. O categorie
utilizat pentru persoanele care tămâni); este reprezentată în principal de
s-au vindecat de infecţia cu SARS- • post-COVID (simptome dezvol- simptome respiratorii, precum
CoV-2, dar care prezintă simptome tate în timpul sau după o infecţie și tuse și dispnee, dar include și fati-
pe termen lung. O altă definiţie care continuă să fie prezente mai gabilitate și cefalee, iar a doua ca-
presupune absenţa vindecării mult de 12 săptămâni). tegorie de simptome sunt cele care
timp de mai multe săptămâni sau Ca atare, s-a propus ca această sugerează afectarea altor organe
luni de la debutul simptomelor încadrare temporală să fie consi- principale, precum cordul, creie-
sugestive pentru infecţia cu acest derată un proces dinamic și com- rul sau afectarea întregului sistem
coronavirus. Este considerat pri- plex, care poate integra potenţiali digestiv.
mul termen de boală care a fost factori biologici, psihologici și so- Un studiu de tip observaţio-
inventat chiar de pacienţi, prin ciali (Fig. 1). nal ne arată că lotul de pacienţi
intermediul reţelelor de socializa- • Etapa de tranziţie: simptome analizaţi au raportat o multitu-
re. Sunt însă necesare clarificări potenţial asociate cu COVID-19 dine de simptome ce afectează
și o clasificare integrativă pentru acut, cu durată de până la 4-5 săp- diferite sisteme: neurocognitive Fig. 2. Prevalenţa simptomelor digestive după COVID-19 (după Weng J et al)
acest potenţial nou sindrom. tămâni; post-COVID (tulburare de concen-
În prezent este acceptat faptul • Etapa 1: simptome acute trare, ameţeli, pierderea atenţiei, pacienţi cu sechele GI după exter- crescute ale ALAT, ASAT, compa-
că infecţia acută cu SARS-CoV-2 post-COVID, prezente în săptămâ- confuzie), post-COVID autonom nare, 15 (29%) au prezentat astfel rativ cu cazurile de control. Date-
durează aproximativ 2-3 săptă- nile 5-12; (dureri în piept, tahicardie, palpi- de simptome la internare și în tim- le studiului au arătat că nivelurile
mâni. Prin urmare, prima întreba- • Etapa 2: simptome speci- taţii), post-COVID gas- pul spitalizării, 34 (65%) în timpul crescute ale enzimelor de hepato-
re la care ar trebui să răspundem fice long-COVID, pre- trointestinal (diaree, spitalizării, iar trei (6%) – numai citoliză pot prezice riscul de recu-
este: când putem confirma că un zente în săptămâni- Când putem dureri abdominale, după externare. Putem concluzi- renţă a infecţiei cu SARS-CoV-2 pe
pacient s-a vindecat de aceas- le 12-24; confirma că un vărsături), res- ona că manifestările digestive pe termen lung și pot oferi informa-
tă infecţie și, astfel, când putem • Etapa 3: simp- pacient s-a vindecat de piratorii post- termen lung s-au regăsit la paci- ţii despre prevenirea și controlul
să luăm în considerare prezenţa tome persisten-
această infecţie și, astfel, COVID (obo- enţii care au prezentat astfel de acestei bolii în viitor.
simptomelor post-COVID? te post-COVID, seală genera- manifestări și în timpul infecţiei În cadrul altor studii s-a men-
S-a constatat că la 10-15% din- care durează mai când putem să luăm în lă, dispnee, acute. ţionat alterarea microbiomului
tre persoanele diagnosticate cu mult de 24 de considerare prezenţa tuse, dureri Comparând criteriile generale intestinal prin infecţia cu SARS-
COVID-19, virusul este detectabil săptămâni (4). simptomelor în gât), mus- precum vârstă, sex, indice de masă CoV-2. Este recunoscut rolul mi-
până la 30 de zile după dispariţia post-COVID? c u l o - s ch e l e t i c e corporală și incidenţa comorbi- crobiomului intestinal atât în
simptomelor, dar aparent fără o STATISTICA post-COVID (mi- dităţilor la pacienţii cu sechele menţinerea stării de sănătate, cât
relevanţă clinică potenţială. Cu Un studiu realizat algii, artralgii), psiho- GI vs. cei fără astfel de sechele, și în apariţia diferitelor patologii.
toate acestea, s-a mers pe ideea de agenţia NICE din Marea logice (tulburare de stres s-au regăsit similarităţi, astfel că
că această expunere prelungită Britanie demonstrează că cele post-traumatic, anxietate, depre- nu se poate afirma existenţa unui INFECŢIA CU CLOSTRIDIUM
la virusul SARS-CoV-2 poate fi mai expuse riscului de a dezvolta sie, insomnie) și alte manifestări factor predispozant în apariţia DIFFICILE
unul dintre mecanismele de bază long-COVID sunt persoanele în (ageusie, anosmie, parosmie, erup- sechelelor GI pe termen lung. Un alt aspect ce poate fi con-
ale simptomelor post-COVID pe vârstă, femeile și pacienţii care au ţii cutanate). Același studiu arată siderat parte din afectarea pe ter-
termen lung. avut cinci sau mai multe simpto- persistenţa simptomelor la 8-12 AFECTAREA HEPATICĂ men lung post-COVID este riscul
O altă dilemă în definirea me în prima săptămână de boală. săptămâni la majoritatea pacien- Ţinând cont că receptorul de apariţie a colitei cu Clostridium
acestui sindrom ţine de faptul În acest studiu, persoanele care ţilor, chiar și la cei internaţi cu o ACE-2, poarta de intrare în celulă difficile, una dintre cele mai frec-
că milioane de oameni pot avea au fost cele mai susceptibile de a formă ușoară de boală. pentru virusul SARS-CoV-2, este vente infecţii dobândite în spital.
COVID-19 fără să primească fi afectate de COVID-19 pe termen exprimat și la nivelul celulelor he- Factorii de risc semnificativi asoci-
vreodată un diagnostic pozitiv de lung au fost femei de rasă albă, cu SIMPTOMELE patice și ale ductelor biliare, s-au aţi cu apariţia acestei infecţii sunt
infecţie cu SARS-CoV-2. vârsta de 40-60 de ani, cu două sau GASTROINTESTINALE analizat enzimele de citoliză la 12 expunerea la antibiotice, vârsta în-
mai multe afecţiuni medicale, cum Într-un alt studiu de tip ob- săptămâni după externare. Astfel, aintată și spitalizarea. Toţi pacien-
EVOLUŢIA TEMPORALĂ ar fi o afecţiune cardiovasculară, servaţional, în care s-au analizat alaninaminotransferaza (ALAT) ţii cu pneumonie bilaterală asociată
În cadrul definirii sindromului astm sau diabet de tip 2. sechelele infecţiei cu SARS-CoV-2 a fost mai mare la pacienţii cu se- cu SARS-CoV-2 primesc antibiotice
long-COVID, un aspect ce trebuie Oficiul Britanic pentru Sta- la 12 săptămâni de la infecţie, 44% chele gastrointestinale, sugerând cu spectru larg, însă aceste antibio-
clarificat este perioada utilizată tistici Naţionale demonstrează dintre persoanele din lotul analizat persistenţa unei afectări hepatice tice sunt puternic asociate cu infec-
ţia cu Clostridium difficile. Astfel,
apariţia simptomelor digestive
tardive la pacienţii diagnosticaţi și
trataţi pentru COVID-19 ar trebui
să alerteze clinicienii cu privire la
posibilitatea acestei infecţii.
Investigaţia și tratamentul
complicaţiilor pe termen lung vor
necesita modele integrate de în-
grijire și presupun cercetări supli-
mentare. Îngrijirea pacienţilor cu
long-COVID va necesita noi abor-
dări și colaborări multidisciplinare.
Dr. Alina M. Bogariu,
prof. dr. Dan L. Dumitrașcu,
Clinica Medicală II, UMF „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca
* Varianta extinsă a acestui articol
(inclusiv bibliografia) pot fi accesate pe
Fig. 1. Încadrare temporală www.viata-medicala.ro
Analiză VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
11

Pandemia
la medici:
între fericire și
salarizare
Am publicat de curând în Viaţa Medicală un articol despre faptul
că endocrinologii sunt printre cei mai fericiţi medici. Medscape mai
aduce un argument...

M
edscape Diabetes and Endocrino­ procente sunt foarte asemănătoare celor rapor­
logy a publicat, în 20 mai, un tate în 2019, când 49% dintre endocrinologi se
material (Melville, 2021) despre declarau destul de mulţumiţi de venituri. Prin­
salarizarea endocrinologilor. În tre specialităţile cu cele mai multe procente ra­
Statele Unite ale Americii, aceștia sunt și di­ portate privind satisfacţia financiară se numă­
abetologi – de fapt, cea mai răspândită boală ră oncologii (79%), psihiatrii (69%) și chirurgii
endocrină este cea însoţită de hiperglicemie, plasticieni (68%).
ca urmare a lipsei unui hormon sau a lipsei
acţiunii acelui hormon, insulina. VOLUM CONSTANT DE MUNCĂ
În articolul menţionat, interesantă este dis­ Și totuși, până la 79% dintre endocrinologi
crepanţa dintre percepţie și statistică. În răs­ declară că ar alege din nou Medicina, similar
punsurile lor, endocrinologii au considerat că ratei de 82% din 2019. Și în proporţie ușor mai
venitul lor a scăzut în 2020. În fapt, însă, endo­ mare, 81%, ei ar alege din nou Endocrinologia.
crinologii americani au raportat câștiguri me­ De remarcat că, în ciuda provocărilor extreme
dii mai mari: 245.000 de dolari pe an (20.417 aduse de pandemie, rata de alegere a Medicinei
dolari pe lună) în 2020, faţă de 236.000 de do­ este crescută printre toate specialităţile: 78%.
lari în 2019. Datele au fost recoltate printr-un Comparativ, în raportul asemănător din 2013,
sondaj efectuat pe aproape 18.000 de medici doar 51% dintre medici au spus că ar alege din
din peste 29 de specialităţi. nou Medicina.
Majoritatea endocrinologilor raportează că
TOPUL CÂȘTIGURILOR PE cea mai satisfăcătoare parte a muncii lor este
SPECIALITĂŢI „recunoștinţa în relaţiile cu pacienţii” (36%),
Este adevărat însă că endocrinologii și di­ urmată de faptul că știu că „fac din lume un loc
abetologii americani stau cam prost în raport mai bun (de exemplu, ajutându-i pe ceilalţi)”
cu colegii lor din alte specialităţi. Ei se regă­ (22%). Printre cele mai provocatoare aspecte se
sesc la polul inferior al spectrului anual al câș­ numără „tratarea unor pacienţi dificili” (19%).
tigurilor, sub endocrinologi găsindu-se numai Volumul de muncă a rămas constant pe fon­
specialiștii din sănătate publică și medicină dul pandemiei. Sondajul, efectuat între octom­
preventivă (237.000 de dolari), medicii de fa­ brie 2020 și februarie 2021, a arătat o încărcă­
milie (236.000 de dolari) și pediatrii (221.000 tură constantă de ore, în pofida pandemiei,
de dolari). Topul listei este deţinut de chirurgia comparativ cu 2019. Endocrinologii declară că
plastică, cu un câștig mediu anual de 526.000 lucrează în medie 50 de ore pe săptămână, la fel
de dolari. Mai mult decât dublu! ca în 2019. În mod similar, majoritatea medici­
Potrivit sondajului, veniturile raportate de lor declară că lucrează aproximativ același nu­
medicii din toate specialităţile medicale nu au măr de ore acum ca în 2019. Oare cât lucrează
variat mult între 2019 și 2020, în ciuda pande­ un endocrinolog român?
miei. Cu toate acestea, până la 42% dintre en­ Numărul mediu de pacienţi văzuţi de endo­
docrinologi au raportat scăderea veniturilor, crinologi a scăzut foarte puţin, cu aproximativ
cauza principală raportată de 87% dintre ei 5%, de la 74 la 70 de pacienţi pe săptămână, ca
fiind, evident, pandemia de COVID-19. Dacă urmare a protocoalelor de siguranţă la birou
legate de COVID-19.

78%
Printre specialităţile care au raportat cele
mai mari scăderi ale numărului mediu de paci­
enţi văzuţi într-o săptămână au fost pediatrii –
de la 78 la 64 în 2020, reducere de 18%.
dintre doctori ar alege din nou Volumul de timp pe care endocrinologii
Medicina, un procent în creștere americani îl petrec „pe hârtie” și cu activităţi
faţă de raportul din 2013 (51%). administrative în afara vizitelor medicale le­
gate de pacienţi, cum ar fi documentaţia legată
de asigurări și munca managerială, a crescut
așa stau lucrurile, înseamnă că restul de 58% au totuși de la 16,5 ore în 2019 la 18,4 ore în 2020,
raportat venituri crescute! fapt ce îi plasează pe locul șapte printre specia­
Și, în timp ce 47% dintre endocrinologi se lităţi. Media raportată de medici în general este
așteaptă ca în următorul an câștigurile să revi­ de 16,3 ore.
nă la niveluri prepandemice, 46% apreciază că Există oare o asemănare între colegii noș­
recuperarea ar putea dura doi-trei ani. Numai tri americani și endocrinologii români? Un
5% consideră că veniturile lor nu vor reveni exemplu personal l-am aflat zilele trecute, când
niciodată la nivelul pre-COVID-19. contabilul mi-a spus care este impozitul pe care
Cu doar 50% dintre endocrinologi care se trebuie să-l plătesc anual: ceva mai mare ca
declară destul de satisfăcuţi de veniturile câș­ anul trecut.
tigate, specialitatea se află pe penultimul loc Dr. Dan Pereţianu
Bibliografie
al listei acestei percepţii, sub ei fiind doar spe­ 1. Pereţianu D, Zaguva P. Endocrinologii, mai fericiţi decât pneumologii? Viaţa
Medicală (Buc.), 2021, 33, 1622 (10): 7.
cialiștii în boli infecţioase (44%). Însă aceste 2. Nancy A. Melville. Endocrinologists see small salary rise in 2020, despite
pandemic. Medscape Medical News, 2021, May 20.
12 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Advertorial
Sindromul encefalitic
are numeroase
etiologii, majoritatea
fiind reprezentate de
virusuri.

E
ncefalita este o inflama-
ţie a creierului, inflama-
ţie care, uneori, poate
cuprinde și meningele,
situaţie în care vorbim despre me-
ningoencefalită. Este o afecţiune
care pune viaţa în pericol și nece-
sită îngrijire medicală de urgenţă.
Nu este o afecţiune foarte frecven-
tă, în schimb, poate fi deosebit de
gravă. Oricine poate fi afectat, in-
diferent de vârstă, dar encefalita la
copii și encefalita la persoanele în
vârstă prezintă cel mai mare risc
de evoluţie severă.
În cele mai multe cazuri, cauza
infecţiei nu este identificată. Viru-

ENCEFALITELE
ENCEFALITELE
surile sunt cel mai des implicate
în apariţia acesteia: herpes sim-
plex 1 (HSV-1), virusul varicelo-
zosterian și arbovirusurile. Cauza
cea mai frecventă a encefalitei spo-
radice, în toată lumea, este virusul

TRANSMISE DE CĂPUȘE
herpes simplex tip 1.
Creșterea numărului de călă-
torii, migraţia și, în general, frec-
venţa crescută a deplasărilor po-
pulaţiei ne pot pune în situaţia de a
diagnostica și cazuri puţin frecven-
te în zona noastră geografică, așa flavivirus transmis de căpușe, vi- SEMNE ȘI SIMPTOME În general, în TBE europeană,
cum s-a întâmplat în cazul encefali- rusul Powassan, este responsabil Perioada de incubaţie a TBE mortalitatea este mică, de aproxi-
tei cu virusul West Nile. Acesta este de encefalită la om. este de obicei de 7-14 zile, asimpto- mativ 1-2%, decesele intervenind
un arbovirus transmis de ţânţari, matică. Au fost raportate incubaţii la 5-7 zile după apariţia semnelor
frecvent întâlnit în anumite zone TRANSMITEREA mai scurte în infecţiile transmise neurologice.
din Africa, necunoscut până în Căpușele, în special căpușele prin lapte. Spre deosebire de TBE
1999 în Statele Unite, importat în familiei Ixodidae, acţionează atât din Orientul Îndepărtat, TBE RISC DE EXPUNERE
New York și extins ulterior în ca vector, cât și ca rezervor pen- europeană este mai severă la adulţi TBE este o boală infecţioa-
Canada. Cei care călătoresc în tru TBEV. Gazdele principale sunt decât la copii, unde meningita să importantă în multe părţi ale
Europa Centrală și de Est pot este mai frecvent observată. În Europei, în fosta Uniune Sovieti-
dezvolta encefalite transmise de cazul TBE nu există semne preco- că și Asia, corespunzătoare dis-
căpușe (tick borne encephalitis, Informaţii ce vizibile, iar boala evoluează în tribuţiei rezervorului de căpușe
TBE), determinate de arbovirusuri două faze. ixodide. Anual sunt raportate
despre TBE puteţi
endemice în zonele respective. În prima fază, pacientul acuză 10.000-12.000 de cazuri. Se con-
găsi și accesând simptome asemănătoare gripei sideră că povara reală a bolii este
TIPURI DE VIRUSURI www.desprecapuse.ro. Pentru timp de 2-7 zile (dureri muscu- semnificativ subestimată.
INCRIMINATE a afla mai multe informaţii lare, cefalee, oboseală și subfe- În zonele endemice de boală,
Encefalita transmisă de căpu- despre opţiunea vaccinării este brilitate (37,7), după care devine persoanele cu expunere recreativă
șe este o boală infecţioasă virală recomandat să ne adresăm asimptomatic timp de 2-10 zile. O sau profesională la mediul rural
umană care implică sistemul ner- unui profesionist în a doua fază a bolii apare la 20-30% sau în aer liber (de exemplu, vâ-
vos central. TBE este cauzată de dintre pacienţi și constă în apari- nători, turiști în corturi și rulote,
domeniul
virusul encefalitei transmise prin ţia unei infecţii potenţial grave a lucrători forestieri, fermieri) sunt
căpușe (TBEV), membru al fami- sănătăţii. sistemului nervos central (creier, potenţial expuse riscului de infec-
liei Flaviviridae, izolat iniţial în măduva spinării). Pacienţii pot tare prin contactul cu căpușele
1937. Sunt descrise trei subtipuri dezvolta o boală clinică cu simp- infectate.
de virus: TBEV european sau oc- rozătoarele mici, oamenii fiind tome de meningită (de exemplu,
cidental, TBEV siberian și TBEV gazde accidentale. Animalele mari febră, cefalee și redoare de ceafă), DIAGNOSTIC
din Orientul Îndepărtat (cunoscut servesc ca gazde de hrănire a căpu- encefalită (de exemplu, somnolen- Diagnosticul se stabilește pe
anterior ca virusul rusesc al ence- șelor, dar nu joacă un rol în menţi- ţă, confuzie, tulburări senzoriale baza simptomatologiei. Diagnosti-
falitei de primăvară-vară, RSSEV). nerea virusului. Cazurile de TBE și/sau anomalii motorii, cum ar fi cul de laborator constă în izolarea
Familia Flaviviridae include apar la oameni cel mai frecvent în paralizia) sau meningoencefalită. virusului din sânge în timpul pri-
mai multe virusuri transmise de zonele rurale și în cea mai înaltă Tratamentul constă în măsuri de mei faze a bolii sau în detectarea
căpușe, care afectează oamenii. perioadă de activitate a căpușelor susţinere, care ajută la gestionarea IgM specific, fie în sânge, fie în
Aceste virusuri sunt strâns lega- (între aprilie și noiembrie). TBE simptomelor, într-o unitate medi- LCR, în timpul celei de-a doua faze
te de TBEV și TBE din Extremul poate fi transmisă la om imediat, cală specializată. a bolii.
Orient și includ virusul febrei după o singură înţepătură de că- Perioada de convalescenţă sau
hemoragice Omsk în Siberia, vi- pușă. De asemenea, infecţia poate de recuperare poate fi lungă, iar TRATAMENT
rusul bolii pădurii Kyasanur, în urma consumului de lapte crud incidenţa sechelelor poate varia Nu există o terapie medica-
India, și ruda sa apropiată, virusul de la capre, oi sau vaci infectate. între 30% și 60%, cu simptome ne- mentoasă specifică pentru TBE.
Alkhurma în Arabia Saudită. Alt Infecţiile de laborator erau frec- urologice pe termen lung sau chiar Meningita, encefalita sau menin-
membru al acestei familii este vente înainte de utilizarea vacci- permanente. Au fost raportate se- goencefalita necesită spitalizare
Louping ill virus (Regatul Unit) nurilor și de aplicarea măsurilor chele neuropsihiatrice la 10-20% și îngrijire de susţinere, bazată pe
– provoacă boli în primul rând la de siguranţă pentru biosecuritate, dintre pacienţi. severitatea sindromului. Medica-
oi și a fost raportat ca fiind cauza menite să prevină expunerea la ae- Gama de manifestări clinice mentele antiinflamatoare, cum ar
unei boli asemănătoare TBE la lu- rosoli infecţioși. Transmiterea de poate fi observată după infectarea fi corticosteroizii, pot fi luate în
crătorii de laborator și la persoa- la persoană la persoană nu a fost cu oricare dintre subtipurile de considerare în circumstanţe spe-
nele care au contact cu oile bolna- raportată, cu excepţia transmite- virus TBE. Simptomatologia bifa- cifice, pentru ameliorarea simp-
ve (de exemplu, medicii veterinari, rii verticale, de la mamă infectată zică (febră, apoi tulburări neuro- tomatică. Poate fi necesară intu-
măcelarii). În SUA și Rusia, un alt la făt. logice) este frecventă după infec- barea și susţinerea prin ventilaţie
ţia cu subtipul TBE european sau asistată.
occidental. Infecţiile cu subtipul Prof. dr. Sorin Rugină
Bibliografie:
1. Garcia-Monco J.C. – Encefalitis aguda, Neurologia, 2010;25 (Supl 1):11-17 TBE din Orientul Îndepărtat sunt Academia Oamenilor de Știinţă
2. Cao A, Rohaut B, et all – Severe COVID-19-related encephalitis can respond to immunotherapy, BRAIN, 2020; 143, 1-6
3. CDC-Tick-borne encephalitis - National Center for Emerging and Zoonotic Infectious în general mai severe, iar rata mor- din România
4. Diseases Division of High-Consequence Pathogens and Pathology (DHCPP)
5. Mayo Clinic, „Encephalitis”: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/encephalitis/symptoms-causes/syc-20356136 talităţii este mai mare. Subtipul Academia de Știinţe Medicale
6. NHS, „Encephalitis”: https://www.nhs.uk/conditions/encephalitis/causes/
Healthline, „Encephalitis”: https://www.healthline.com/health/encephalitis siberian la copii ar putea fi respon- Viza ANMDMR
7. Medical News Today, „What is encephalitis”: https://www.medicalnewstoday.com/articles/168997
8. Johns Hopkins Medicine, „Encephalitis”: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/encephalitis sabil pentru encefalita cronică. Nr 9799E din 06.07.2020
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
13

A F I L
pot fi ratate dacă o persoană nu poate descrie

A
Pen preumplut cu
pruritul, nu este dezbrăcată și examinată adrenalină (unul
complet în timpul episodului sau la pacienţii

N
dintre pliantele
care sunt bandajaţi (14). distribuite în
l Anafilaxia poate fi dificil de recunoscut sau Cluj-Napoca)
poate să nu fie luată în considerare în anumi-
te situaţii clinice, cum ar fi cele în care apar
schimbări fiziologice dramatice (de exemplu,
hemodializă, intervenţii chirurgicale, naște- 1. Scoateţi
A
re) (1-8). În plus, incapacitatea pacientului capacul de

XIA(2)
de a comunica prezenţa simptomelor timpu- siguranţă
rii (de exemplu, dacă este anesteziat, sedat albastru.
sau inconștient) împiedică, de asemenea, re- 2. Ţineţi vârful
cunoașterea promptă a anafilaxiei. portocaliu la
l Anafilaxia la un pacient cu astm poate fi aprox. 10 cm
confundată cu o exacerbare a astmului bron- distanţă de partea
șic dacă sunt trecute cu vederea simptome și laterală a coapsei
semne cutanate, cum ar fi pruritul, urticaria, și împungeţi ferm
angioedem al limbii sau buzelor ori ameţeli în aceasta (ar
sugestive pentru șoc iminent (13). trebui să auziţi un
l Este posibil ca pacienţii care se confruntă sunet ca un click).
cu primul lor episod să nu recunoască simp- Menţineţi penul
tomele de anafilaxie. Ca urmare, este posibil ferm la nivelul
să nu raporteze complet simptomele sau să coapsei pentru 10
se concentreze asupra unui simptom proemi- secunde.
nent (de exemplu, dacă nu i se solicită în mod 3. Solicitaţi
specific, un pacient care prezintă vărsături asistenţă
nu va raporta că episodul a fost precedat de medicală de
mâncărime difuză). urgenţă!
l Factorii de mai sus sunt agravaţi în conti-
nuare la pacienţii cu probleme neurologice,
psihiatrice sau psihologice ori la cei care iau
medicamente sau substanţe, cum ar fi un an-
Continuăm articolul din numărul trecut, realizat cu ocazia tihistaminic H1 sedativ, alcool sau droguri
Săptămânii Alergiilor (13-19 iunie), context în care orașul recreative care pot afecta statusul cognitiv și Analize de laborator
Cluj-Napoca beneficiază de o campanie de conștientizare judecata, ceea ce face ca simptomele anafila-
xiei să fie dificil de recunoscut. Anafilaxia este un diagnostic clinic, iar
a anafilaxiei, cu medici voluntari care distribuie materiale tratamentul nu poate aștepta confirmarea
informative în spaţii publice, școli, grădiniţe. Factori de risc pentru evoluţia de laborator. Chiar și atunci când cauza

A
severă simptomelor observate este pusă sub sem-
nafilaxia nu este întotdeauna care sunt utile în stabilirea diagnosticului, Comorbidităţi precum astmul, bolile nul întrebării, se iniţiază tratamentul pen-
ușor de recunoscut clinic. Sem- sunt absente sau nerecunoscute în mai puţin cardiovasculare, vârsta înaintată și medi- tru anafilaxie. Diagnosticul clinic poate fi
nele și simptomele sunt variabi- de 10% dintre episoade. Simptomele și sem- caţia ca factor declanșator sunt factori de uneori susţinut retrospectiv prin documen-
le și pot varia între indivizi, pre- nele cutanate pot fi absente dacă un pacient risc importanţi pentru un rezultat nefast al tarea concentraţiilor crescute de triptază
cum și între episoade ale aceluiași individ. a luat un antihistaminic H1. De asemenea, anafilaxiei. Astmul este asociat cu un risc serică totală sau de histamină serică, deși
Anafilaxia este probabil subdiagnosticată crescut de deces prin anafilaxie, în special rezultatele acestor teste nu sunt disponibi-
și subraportată din mai multe motive (1-15): la adolescenţi și adulţi tineri cu boală slab le imediat clinicianului care supraveghează
l Unii profesioniști din domeniul sănătăţii controlată. Alte boli respiratorii (de exem- pacientul. Este esenţial să se obţină probe de
rămân reticenţi în a diagnostica anafila- plu, boli pulmonare obstructive cro- sânge pentru măsurarea acestor mediatori
xia în absenţa hipotensiunii sau a șocului, nice, boli pulmonare interstiţiale mastocitari și bazofilici la scurt timp după
chiar dacă modificările TA nu sunt nece- sau pneumonie) sunt factori de apariţia simptomelor, deoarece creșterea
sare pentru diagnostic, în conformitate cu risc pentru anafilaxia severă lor este tranzitorie.
criteriul 1 sau criteriul 2 ale World Allergy sau fatală la adulţii vârstnici. Triptaza totală plasmatică sau serică:
Organization (8). Boala cardiovasculară este testul standardizat pentru măsurarea trip-
l Hipotensiunea poate rămâne nedetectată un factor de risc impor- tazei totale serice sau plasmatice este dispo-
atunci când este măsurată foarte devreme în tant pentru decesul prin nibil pe scară largă în laboratoarele clinice
cursul episodului (atunci când este compen- anafilaxie la persoane- (interval normal: 1-11,4 ng/ml). Triptaza
sată prin tahicardie reflexă), când măsurarea le de vârstă mijlocie și poate rămâne crescută timp de 6 sau mai
iniţială a TA este obţinută după administra- înaintată. Infecţiile acute, multe ore după debut și, prin urmare, poate
rea de epinefrină sau când se folosește o man- cum ar fi o infecţie a căilor avea în continuare valoare informativă dacă
șetă de TA mică și inadecvată. respiratorii superioare, fe- este obţinută după 3 ore. Creșterea triptazei
l Pentru copii și sugari trebuie utilizate stan- bra, stresul emoţional, este mai probabil să fie detectată în cazul
darde adecvate vârstei privind aprecierea TA exerciţiile fizice și sta- anafilaxiei la veninuri de insecte sau la me-
normale. rea premenstruală dicamente injectabile, îndeosebi în timpul
l Multe dintre semnele fizice dramatice aso- reacţiilor care implică hipotensiune. Un ni-
ciate cu hipoxia și hipotensiunea arterială în vel de triptază care se încadrează în limite
anafilaxie sunt nespecifice, cum ar fi dispne- normale nu poate fi utilizat pentru a infirma
ea, stridorul, respiraţia șuierătoare, confuzia, diagnosticul clinic de anafilaxie. Istoricul
colapsul, inconștienţa și incontinenţa. este mai important decât rezultatele teste-
l Simptomele și semnele cutanate (cum ar fi Uneori, o a doua fază a reacţiei lor. De exemplu, la persoanele cu anafilaxie
urticaria, pruritul, eritemul și angioedemul), alergice poate să apară la distanţă indusă de alimente sau la pacienţii care sunt
de reacţia anafilactică iniţială. Acest normotensivi, nivelurile de triptază sunt
fenomen se numește anafilaxie rareori crescute, chiar și în probele de sân-
Terapia: adrenalină, cu promptitudine bifazică, cu debut la o oră sau chiar
după 72 de ore. Simptomatologia
ge temporizate optim, obţinute în decurs
de 15 minute până la 3 ore de la apariţia
poate fi mai puţin severă, la fel de simptomelor (11-15).
severă sau chiar mai severă decât Histamina plasmatică: nivelurile ating
primul episod.
de obicei vârful concentraţiei în decurs de
5-15 minute de la apariţia simptomelor de
pot, la rândul lor, să crească riscul unei evo- anafilaxie și apoi scad până la valoarea ini-
luţii nefaste. Cu excepţia exerciţiilor fizice, ţială în primele 60 de minute, din cauza me-
acești factori amplificatori nu au fost studi- tabolismului rapid de N-metiltransferază și
aţi sistematic în contextul anafilaxiei (1-10). diaminoxidază. Nivelurile crescute de hista-
Administrarea concomitentă a medica- mină plasmatică se corelează cu simptomele
mentelor de tipul blocantelor beta-adrener- și semnele de anafilaxie și sunt mai suscepti-
gice și alfa-adrenergice și inhibitorilor en- bile spre a fi crescute decât nivelurile totale
zimei de conversie a angiotensinei (IECA) de triptază serică.
poate crește probabilitatea unei anafilaxii Prof. dr. Diana Mihaela Deleanu,
severe sau fatale. Totodată, aceste medi- dr. Irena Pintea,
camente pot altera capacitatea pacien- dr. Carmen Teodora Dobrican,
tului de a răspunde la tratament și răs- dr. Ioana Adriana Muntean,
punsurile fiziologice compensatorii ale UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca
Bibliografia este disponibilă pe
organismului (11). www.viata-medicala.ro
14 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Medic-Medicină-Cultură

Orașul
recuperat
Eveniment cultural îndrăgit
și așteptat de publicul de toate
vârstele, cea de-a 17-a ediţie a
Nopţii Muzeelor s-a desfășurat la Grupaj
12 iunie, cu patru săptămâni mai realizat de
dr. Raluca
târziu decât data obișnuită. Bulea

B
ucureștiul s-a trezit la via- participat muzeele îndrăgite de
ţă și a vibrat de energie public, dar și instituţii care și-au
de la orele prânzului și deschis în premieră porţile pen-
până după miezul nopţii. tru această ocazie. Și pentru că a
Decizia Reţelei Naţionale a Muze- devenit la modă cuvântul „hibrid”,
elor din România (RNMR) privind putem spune că Noaptea Muze- inima administraţiei locale (după universuri inedite, surprinzătoare, La Muzeul Naţional al Hărţi-
momentul de desfășurare a eveni- elor (NM) 2021 a fost parţial hi- multe zeci de minute de așteptare) venind din trecutul apropiat. La lor și Cărţii Vechi, am descoperit
mentului s-a dovedit cât se poate de bridă, deoarece Muzeul Antipa și aveau prilejul să vadă fostul Palat Expoziţia Rezidenţa BRD Scena9, expoziţia „Fake Maps/ Hărţi false”
inspirată, căci evoluţia pandemiei Muzeul Naţional de Geologie, care al Ministerului Lucrărilor Publi- punctul de atracţie a fost expoziţia realizată de Adrian Buga, continu-
ne-a permis acum, mai mult decât atrăgeau mulţi vizitatori, au ales ce, realizat de vizionarul arhitect „Identităţi Fragile” (deschisă până are a proiectului Grenzenlos de la
ar fi putut să o facă în urmă cu o acum să participe tot online. Petre Antonescu (1873-1965) între la 4 iulie), organizată de RNMR ca Goethe-Institut (despre care v-am
lună (18 mai – Ziua internaţională a 1906-1910, ca pe o creaţie artistică proiect al Muzeului Pandemiei, o relatat recent). Proiectul, care poa-
muzeelor), să ne bucurăm cu adevă- Emoţii autentice și hărţi în care frumosul și utilul devenise- iniţiativă ce explorează caleidosco- te fi vizitat până la 11 iulie, aduce
rat de vizitele la muzee. măsluite ră inseparabile. Viaţa și lucrările pul de trăiri pe care oamenii le-au în atenţie un fenomen frecvent în
Încă din zilele premergătoare Cea mai tentantă atracţie a se- sale pot fi urmărite într-o expoziţie încercat în ultimul an, dar în speci- ţările blocului comunist, dezinfor-
maratonului cultural, parcurgând rii a fost vizita în interiorul clădirii în interior, unde este, de asemenea, al în perioada de lockdown. Depre- marea prin intermediul hărţilor
site-ul organizatorilor, am putut Primăriei, posibilă sub formă de tu- prezentă și o rememorare a clădiri- sie, însingurare, violenţă domes- prelucrate, astfel încât să ascundă
vedea că la București urmau să ruri ghidate ce parcurgeau holul de lor și străzilor din cartierul Uranus tică, redefinirea spaţiului interior obiective strategice (militare sau
existe peste 50 de participanţi, onoare, scara monumentală și cur- dispărute în anii ’80. și a tuturor reperelor cunoscute, administrative) și să îndepărteze
muzee, institute culturale, galerii tea interioară a instituţiei. Bucu- În afara muzeelor și traseelor autoîncurajare sunt doar câteva acele străzi care l-ar fi dus pe fuga-
și alte organizaţii culturale. Au reștenii interesaţi de a pătrunde în tradiţionale, am putut explora dintre aspectele surprinse. rul potenţial în Berlinul de Vest.

Întoarcere către origini


sunt tot atâtea căi menite să ne un detaliu fără importanţă, pen-
apropie de momentul cel mai plin tru că viaţa trebuie să își urmeze
de mister al anului, cel al solstiţiu- propriile ei ritmuri, care ţin de
lui de vară, care va fi sărbătorit cu Soare și Lună, de vânt și de ploi.
Animaţia este în toi în fiecare an la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în mod special ocazia încheierii expoziţiei. Expoziţia „[În]toarcem câne-
cu ocazia NM. Deși colecţia permanentă este încă închisă, vizitatorii s-au putut bucura, pa spre viitor” este un eveniment
dincolo de obișnuitul târg din curte, de patru expoziţii temporare care rămân deschise Trecutul satului românesc complex în care se împletesc tra-
până la 23 iunie. Intrând în Sala Irina diţia și arta, dar și elemente de
Nicolau, facem o incursiune în ecologie și economie durabilă,

P arte a agendei Romanian


Design Week (RDW), expozi-
ţia „MOME THIRTYTHREE” din
dovadă de creativitate și imagi-
naţie. Ne aduc aminte de naturile
statice din pictură, căci percepem
artiștii reuniţi în Asociaţia pentru
Promovarea Artelor Contempora-
ne. În ciuda desfășurării într-un
timp, în trecutul satului românesc
transilvănean, cu ajutorul co-
lecţiei de fotografii reunite sub
menite să ne dezvăluie povestea
milenară a cultivării acestei plan-
te. Fiind la rândul său înscrisă în
sala Noua Galerie, oferă o incur- faptul că artistul și-a creat mai în- spaţiu fizic aparent restrâns, reu- genericul „Decenii de Memorie agenda RDW, ne întâmpină cu
siune în fotografia maghiară con- tâi scena, și-a ales obiectele și le-a șește să ne deschidă calea spre tot Vizuală – Fotografii de Ana și o instalaţie de mari dimensiuni,
temporană, fiind organizată prin aranjat, a organizat lumina, pentru acel univers de lumină și energie, Gheorghe Tripon”, organizată de care recreează un caier de câne-
mijlocirea Institutului Cultural ca numai în final să declanșeze bu- de viaţă care vibrează, așa cum se Florica Zaharia și Muzeul texti- pă ce așteaptă să fie toarsă, cu
Maghiar din București. Mai mult tonul aparatului de fotografiat. întâmplă dintotdeauna în miezul lelor din Băiţa, jud. Hunedoara. furci și fusuri și vârtelniţe. Toate
decât simpla imortalizare a unor În Sala Acvariu ne surprinde verii. Pictură și fotografie, instala- Fără a avea pretenţii artistice, sunt plăsmuite de artistul Mircea
clipe efemere, lucrările expuse dau expoziţia „Zenit”, organizată de ţie și artă textilă, ceramică, video, aceste imagini au o valoare soci- Cantor, care a reușit să aducă
ologică și documentară aparte, ceva din atmosfera Maramureșu-
deoarece surprind momentele lui istoric, și cu ajutorul vocilor și
importante din viaţa oamenilor, instrumentelor tradiţionale ale
precum și modul în care le erau câtorva rapsozi. Istoria cânepii
organizate gospodăriile și portul este spusă mai departe de ace-
pe care îl aveau, detalii care între eași Florica Zaharia, prin insta-
timp s-au pierdut ori au suferit laţia „Cultura cânepii în tradiţia
transformări radicale. românească și japoneză”, și de
Continuând incursiunea în lu- Oláh Gyárfás, creatorul insta-
mea satului românesc, ajungem la laţiei „deCânepă – povestea
sala Tancred Bănăţeanu și, odată PATZAIKIN”, care împletește
intraţi în ea, pare că am pășit în sculptura și moda, prezentând
afara timpului, într-un spaţiu ar- felul în care ţesăturile din cânepă
hetipal, în care timpul este doar ar putea reveni în viaţa noastră.

Costume în căutare de muzeu


(In memoriam Adina Nanu)
Alăturându-se proiectului NM, Teatrul Naţional București și-a ţi-
nut porţile deschise până la miezul nopţii pentru ca publicul să aibă
acces la expoziţiile din foaierele sale. Între acestea se remarcă „Retro-
versibil” a Departamentului Modă de la UNArte, o îmbinare inedită
între costumele vechi, din colecţia regretatei Adina Nanu, și realizări-
le tinerilor creatori de azi, studenţii îndrumaţi de prof. dr. Unda Popp,
fiica colecţionarei. Pe lângă aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea
UNArte, expoziţia își propune să atragă atenţia asupra valorii deose-
bite a acestei colecţii de costume, care ar merita să își găsească locul
Costumele colecţiei Adina Nanu într-un muzeu dedicat.
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24
15

Radioterapia modernă,
o chirurgie fără bisturiu
Noile tehnici utilizate în radioterapie asigură un tratament mai rapid, mai puţin toxic și
mult mai ţintit decât cele din trecut, spune prof. dr. Gabriel Kacsó, în interviul pe care ni
l-a acordat.

fost un cancer. Dar nimeni nu s-a În primul rând, sunt necesare o se întâmple în domeniu în urmă-
preocupat ca persoana în cauză să adresabilitate și o accesabilitate torii doi, trei ani. Rezidenţiatul în
afle că e bolnavă. operativă. Trebuie să existe o li- radioterapie durează patru ani în
Care sunt cele mai moderne teh- nie rapidă de acces și de gestiona- România. Există suficienţi ca să
nici în radioterapie? re a pacientului, odată precizată populezi acum centrele funcţiona-
În prezent, tehnologiile 3D re- malignitatea și efectuate toate le și cele care vor fi funcţionale în
prezintă cel mai de bază nivel de investigaţiile necesare. Adică să următorii ani. Există o corespon-
tratament. Peste aceasta este 4D, existe într-un hub toate informa- denţă gândită și corectă, doar că
în care se integrează și timpul ca ţiile despre pacient: unde este do- până acum îi pierdeam pentru că
miciliat, opţiunile de IRM, de CT, plecau în străinătate.
Gabriel Kacsó este medic primar opţiunile de endoscopie ș.a.m.d. Iar acum?
Radioterapie și Oncologie medicală Să existe anumite template-uri pe Acum este mult mai bine. În ra-
care medicul să le poată consulta dioterapie au apărut o mulţime
și profesor universitar la UMF „Iuliu
și să programeze automat mișcă- de oportunităţi, în privat mai ales,
Haţieganu” din Cluj-Napoca. A urmat rile următoare. De asemenea, ar fi dar și la spitalele publice. Progra-
stagii de perfecţionare la Paris, Nisa, benefică și decontarea transportu- mul de instruire rămâne apanajul
Viena și a participat la schimburi de lui pacientului din zonele limitro- marilor universităţi, deoarece nu
experienţă în Germania, Elveţia și fe către centrul de radioterapie și la toate sunt catedre de radiotera-
SUA. înapoi acasă, astfel încât ședinţele pie și oncologie. Cred că și aici tre-
să se facă în ambulatoriu. Radiote- buie să fie puţin mai mare gradul
rapia nu necesită internare. de interschimb în ceea ce privește
Ce noutăţi s-au înregistrat în ra- de facile, nu ar trebui să fie o pro- variabilă, adică mișcarea ţintei în Este radioterapia suficient de medicii rezidenţi. Adică aceștia
dioterapie în ultimii ani? blemă să colaborăm. Pandemia timp și poziţia variabilă a acesteia, utilizată în România? să aibă opţiunea, chiar obligativi-
În prezent, avem tehnologii de ne-a ajutat în acest sens. Am dis- dar și a anumitor organe sănătoa- Cu siguranţă că este subutilizată, tatea, să facă un modul, două în
tipul modulării intensităţii, ste- cutat mai mult între noi și am re- se din jur. Tehnologiile moderne din lipsă de accesibilitate, deși alt centru universitar, dar și un
reotaxiei, care pot să dea doza ex- ușit să netezim calea pacienţilor au reușit să interpună între mași- acum stăm mai bine decât în urmă modul în străinătate. Ei trebuie
trem de precis, astfel încât putem către un tratament optim, cât mai na de iradiere pacient și tumoră cu cinci sau zece ani. Există mai expuși la cât mai multe medii edu-
compara radioterapia modernă cu rapid, pentru că și înainte aveam surse de protecţii foarte complexe, multe centre și mai multe mașini caţionale în aceeași specialitate
o chirurgie fără bisturiu. Pe de altă probleme la capitolul acesta. care ecranează variabil anumi- de radioterapie, dar suntem încă ca să-și facă o părere realistă, pro-
parte, radioterapia a evoluat într-o te zone în timpul iradierii. Deci, departe de normele UE, de o mași- prie. Ultimii ani au demonstrat că
cooperare multidisciplinară mult Dozaj mai mare, dar mai cumva este o protecţie dinami- nă la 200.000 de locuitori. Există rata de migrare a specialiștilor în
mai apropiată decât era înainte și puţin toxic că. Reușim să dăm dozele într-un proiecte în desfășurare pentru a radioterapie a scăzut.
a devenit tot mai mult un „sport de timp mult mai scurt și protejând crește accesibilitatea radioterapi- Cu ce provocări vă confruntaţi în
echipă”. Și înainte existau comisii Ce îngreuna accesul pacienţilor la maximum organele sănătoase ei, prin care s-au dotat centre cu activitatea zilnică?
multidisciplinare, dar oarecum la tratament? din jurul tumorii. Reușim să dăm aparate de radioterapie. Celor care Pacienţi mulţi, acum în perioada
era fiecare cu bucăţica lui, iar în- În diverse subspecialităţi, o întâr- doze mai mari, cu efecte mai bune, aveau deja aparatură, dar înve- pandemiei, în stadii mai avansa-


trepătrunderile erau mai puţin ziere era generată de histopatolo- fără a crește toxicitatea, sau sun- chită, le-a fost înlocuită, dar s-au te într-o proporţie mai mare ca
numeroase. gie. Obţinerea rezultatului histo- tem capabili să dăm aceeași doză înfiinţat și centre noi. înainte. Pacienţii au tergiversat
Ce a determinat evoluţia multi- patologic al unei biopsii putea să ca înainte, dar cu o toxicitate mai de frica spitalelor sau a interacţi-
disciplinarităţii? dureze și câteva săptămâni. Mai mică. Domeniu subutilizat, unii cu mediul medical potenţial
Dincolo de aglomerările academi- mult, pacienţii erau instruiţi să specialiști suficienţi văzut ca sursă de contaminare
ce din centrele universitare, ale se intereseze de acest rezultat, Linie rapidă cu SARS-CoV-2 și s-au prezentat
specialiștilor din diverse subdivi- pentru că el nu se trimite acasă. de acces și de Această Există suficienţi la medic când nu au mai putut.
ziuni care contribuie la tratamen- Nu prea o făceau însă. Înainte de gestionare a întârziere diagnostică specialiști pentru Cred că această situaţie va mai
tul oncologic, în teritoriu este mult era COVID, am avut pacienţi care pacientului și de stadializare a acoperi toate dura. Pandemia se va domoli, dar
mai greu să stabilești contacte, au aflat că au avut un cancer abia se va stinge mai aceste centre? efectul de cometă al pacienţilor
pentru că nu ai toţi specialiștii în când au ajuns întâmplător la spital. Ce schimbări ar târziu decât ne-am Numărul de me- care au amânat prezentarea la
același spital, uneori nici în ace- Atunci au aflat că biopsia recoltată putea fi făcute în dici rezidenţi este medic cred că va continua și anul
lași oraș. Cu toate acestea, în era cu doi ani în urmă, al cărei rezultat domeniu, în benefi-
dori. în consonanţă cu viitor.
digitalizării și a comunicării atât a venit la o lună după recoltare, a ciul pacienţilor? ceea ce se așteaptă să Cristina Ghioca

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Medicina altfel

TERAPIA ADJUVANTĂ
Grupaj
realizat de
dr. Diana
Andronache

cu nivolumab pentru
carcinomul urotelial invaziv
În cazul pacienţilor curativă, mai mult de 50% dintre
diagnosticaţi cu carcinom pacienţii cu dovezi histopatologi-
urotelial cu invazie ce de cancer cu invazie la nivelul
muscularis propria sau la nivelul
musculară, imunoterapia ganglionilor limfatici regionali
sistemică cu nivolumab, vor avea recurenţă metastatică, cu
administrată prognostic nefavorabil.
post-intervenţie chirurgicală Potrivit rezultatelor unui
a dovedit beneficii studiu recent publicat în New
semnificative comparativ cu England Journal of Medicine, te-
placebo. rapia adjuvantă cu nivolumab, un

C
anticorp monoclonal IgG4 uman,
ancerul vezicii urinare a demonstrat beneficii clinice
este cea mai frecventă semnificative, cu un profil de efi-
afecţiune malignă care cacitate și de siguranţă favorabil,
implică sistemul urinar crescând rata de supravieţuire
și a noua cea mai frecventă afec- fără boală în cazul pacienţilor di-
ţiune malignă la nivel mondial. agnosticaţi cu carcinom urotelial
Carcinomul urotelial este tipul cu invazie musculară, comparativ
histologic predominant, în special cu placebo, fiind îndeplinit astfel
în Statele Unite și Europa, unde re- obiectivul principal.
prezintă 90% dintre toate cazurile
de cancer al vezicii urinare. Pentru Rezultate clinice favorabile
pacienţii cu carcinom urotelial În acest studiu de fază 3,
cu invazie musculară, tratamen- multicentric, randomizat, de tip
tul gold standard este reprezen- dublu-orb, placebo controlat, au
tat de cistectomia radicală prin fost incluși 709 pacienţi cu docu-
abord chirurgical, pentru tumorile mentare histopatologică a carci-
identificate în vezica urinară, sau nomului urotelial, cu risc crescut
nefroureterectomia, pentru for- de recurenţă, cu sau fără chimio-
maţiunile localizate la nivelul trac- terapie neoadjuvantă pe bază de
tului urinar superior. Deși chirur- cisplatin, însă cu intervenţie chi-
gia radicală se efectuează cu viză rurgicală radicală anterior rando-
mizării. Dintre aceștia, 353 au pri-
mit terapie cu nivolumab în doză de
Până 240 mg administrat prin perfuzie
acum, rolul intravenoasă, la fiecare două săp-
tratamentului tămâni, timp de un an sau până la dintre pacienţi au întrerupt regi- șase luni, în grupul nivolumab, afara tractului urotelial, a fost de
documentarea recidivei. În grupul mul de tratament, iar în grupul 74,5% dintre pacienţii cu un ni- 22,9 luni în grupul nivolumab și
adjuvant în pacienţilor care au primit terapie placebo 56,3% au întrerupt regi- vel de expresie al PD-L1 de 1% 13,7 luni în grupul placebo. Cele
carcinomul urotelial cu nivolumab, 140 de pacienţi au mul de studiu, cel mai frecvent sau mai mult erau în viaţă și fără mai frecvente evenimente adver-
avut un nivel de expresie al PD-L1 motiv fiind recidiva bolii. semne de boală, comparativ cu se secundare tratamentului cu ni-
de risc înalt cu invazie de 1% sau mai mult, iar din grupul S-a observat că supravieţu- 55,7% dintre pacienţii din grupul volumab au fost pruritul (23,1%),
musculară era placebo 142 de pacienţi au avut irea medie fără boală a fost de placebo cu același nivel de expre- fatigabilitatea (17,4%) și diareea
neclar. același nivel de expresie al PD- 20,8 luni în grupul nivolumab și sie al PD-L1. Supravieţuirea me- (16,8%).
L1. În grupul de tratament, 53,3% de 10,8 luni în grupul placebo. La die fără recidivă la distanţă, în https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034442

Bradicardia,
posibil efect advers al
remdesivirului
Potrivit rezultatelor unei analize de siguranţă efectuate de Comitetul
pentru evaluarea riscului în materie de farmacovigilenţă (PRAC) al EMA
(Agenţia Europeană a Medicamentului), se recomandă o atenţie sporită
asupra unui efect advers cu „frecvenţă necunoscută”, bradicardia sinu-
sală, secundar administrării de remdesivir. După revizuirea informaţi-
ilor disponibile cu privire la cazurile de bradicardie sinusală raportate
în cazul pacienţilor care au primit acest tratament pentru infecţia cu
SARS-CoV-2, precum și a datelor din studiile clinice și din literatura de
specialitate, PRAC a declarat că există posibilitatea unei relaţii de cauza-
litate, fiind recomanda-
tă modificarea informa-
ţiilor despre produs. De
asemenea, s-a observat
că majoritatea eveni-
mentelor de bradicardie
sinusală s-au remis la
câteva zile după opri-
rea tratamentului cu
remdesivir.
https://www.medscape.com/viewarticle/952973

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 24/18 iunie 2021

PRECIZĂRI Pentru proba scrisă un subiect Relații suplimentare se pot ob- 31 și 90 de zile de la publicarea în post cu normă întreagă de medic
• La anunțul Direcției de Să- va fi din legislația sanitară (Legea ține la tel.: 0244.593.233, int. 128 „Viața medicală”. specialist confirmat în speciali-
nătate Publică a Județului Sibiu, nr. 95/2006). – persoană de contact Elena Lu- Relații suplimentare se pot ob- tatea Recuperare, medicină fizică
publicat în „Viața medicală” nr. 23 Înscrierile la concurs se fac la minița Călin. ține la Compartimentul RUS, tel.: și balneologie la Compartimen-
din 11.06.2021, pag. 2, postul de sediul unității, în termen de 15 zile 0252.333.181. tul Recuperare, medicină fizică și
medic primar confirmat în speci- calendaristice de la apariția aces- SPITALUL GENERAL C.F. balneologie – Baza de tratament.
alitatea Igienă se anulează, fiind tui anunț, iar concursul se organi- DROBETA-TURNU SEVERIN SPITALUL GENERAL C.F. Dosarul de înscriere la concurs
publicat dintr-o eroare. zează în perioada cuprinsă între (JUDEȚUL MEHEDINȚI) DROBETA-TURNU SEVERIN va cuprinde următoarele acte:
• La anunțul Spitalului Uni- 31 și 90 de zile de la publicarea în scoate la CONCURS (JUDEȚUL MEHEDINȚI) a) cerere în care se menționea-
versitar De Urgență Elias Bucu- „Viața medicală”. în conformitate cu prevederile scoate la CONCURS ză postul pentru care dorește să
rești, publicat în „Viața medicală” Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- în conformitate cu prevederile concureze;
nr. 23 din 11.06.2021, pag. 1, în loc SPITALUL GENERAL C.F. tările și modificările ulterioare, ur- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- b) copie xerox de pe diploma
de: cinci posturi cu normă întrea- PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) mătoarele posturi: tările și modificările ulterioare, un de licență și certificatul de specia-
gă de medic specialist confirmat în scoate la CONCURS • un post cu normă întreagă post cu jumătate de normă întrea- list sau primar pentru medici, me-
specialitatea Radiologie-imagis- în conformitate cu prevederile de medic specialist confirmat în gă de medic Medicină generală cu dici dentiști, farmaciști, respectiv
tică medicală la Unitatea Primiri Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- specialitatea Medicină internă la drept de liberă practică la Compar- adeverință de confirmare în gradul
Urgențe, se va citi: • trei posturi pletările și modificările ulterioare, Cabinetul de Medicină internă din timentul de Management al calită- profesional pentru biologi, biochi-
cu normă întreagă de medic spe- funcția de farmacist-șef la Farma- cadrul Ambulatoriului de speciali- ții serviciilor medicale – temporar miști sau chimiști;
cialist confirmat în specialitatea cia spitalului. tate; vacant pe o perioadă determinată c) copie a certificatului de
Radiologie-imagistică medicală, Dosarul de înscriere la concurs • un post cu normă întreagă de de trei ani. membru al organizației profesio-
cu competență în CT, la Unitatea va cuprinde următoarele acte: medic specialist confirmat în spe- Dosarul de înscriere la concurs nale cu viza pe anul în curs;
Primiri Urgențe și • două posturi a) cerere în care se menționea- cialitatea ATI la Compartimentul va cuprinde următoarele acte: d) dovada/înscrisul din care să
cu normă întreagă de medic pri- ză funcția pentru care dorește să ATI; a) cerere în care se menționea- rezulte că nu i-a fost aplicată una
mar confirmat în specialitatea candideze; • un post cu normă întreagă de ză postul pentru care dorește să din sancțiunile prevăzute la art.
Radiologie-imagistică medicală, b) copie xerox de pe diploma medic specialist confirmat în spe- concureze; 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
cu competență în CT, la Unitatea de licență și adeverința/certifica- cialitatea Psihiatrie la Cabinetul b) copie xerox de pe diploma alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
Primiri Urgențe. Perioada de în- tul de specialist sau primar; de Psihiatrie din cadrul Ambulato- de licență și adeverință/certifica- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
scriere se prelungește cu 15 zile de c) copie a certificatului de riului de specialitate; tul de specialist sau primar pentru Legea nr. 95/2006 privind reforma
la publicarea prezentei precizări. membru al organizației profesio- • un post cu normă întreagă medici, medici dentiști, farmaciști, în domeniul sănătății, republicată,
nale cu viza pe anul în curs; de medic primar confirmat în spe- respectiv adeverință de confirmare cu modificările ulterioare;
INSTITUTUL DE d) dovada/înscrisul din care să cialitatea Radiologie-imagistică în gradul profesional pentru bio- e) acte doveditoare pentru
PNEUMOFTIZIOLOGIE rezulte că nu i-a fost aplicată una medicală pentru Laboratorul de logi, biochimiști sau chimiști; calcularea punctajului prevăzut în
„MARIUS NASTA” BUCUREȘTI din sancțiunile prevăzute la art. Radiologie și imagistică medicală. c) copie a certificatului de Anexa nr. 3 la ordin;
scoate la CONCURS 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Dosarul de înscriere la concurs membru al organizației profesio- f) cazierul judiciar;
în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la va cuprinde următoarele acte: nale cu viza pe anul în curs; g) certificat medical din care
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- a) cerere în care se menționea- d) dovada/înscrisul din care să să rezulte că este apt din punct de
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
pletările și modificările ulterioare, ză postul pentru care dorește să rezulte că nu i-a fost aplicată una vedere fizic și neuropsihic pentru
Legea nr. 95/2006 privind reforma
funcția de farmacist-șef. concureze; din sancțiunile prevăzute la art. exercitarea activității pentru pos-
în domeniul sănătății, republicată,
Dosarul de înscriere la concurs b) copie xerox de pe diploma 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 tul pentru care candidează;
cu modificările ulterioare;
va cuprinde următoarele acte: de licență și adeverință/certifica- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la h) chitanță de plată a taxei de
e) acte doveditoare pentru cal-
a) cerere în care se menționea- tul de specialist sau primar pentru art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din concurs;
cularea punctajului prevăzut în
ză funcția pentru care dorește să medici, medici dentiști, farmaciști, Legea nr. 95/2006 privind reforma i) copia actului de identitate în
Anexa nr. 3 la ordin;
candideze; respectiv adeverință de confirmare în domeniul sănătății, republicată, termen de valabilitate.
f) cazierul judiciar;
b) copie xerox de pe diploma în gradul profesional pentru bio- cu modificările ulterioare; Taxa de concurs este de 150 de
de licență și certificatul de speci- g) certificat medical din care lei.
logi, biochimiști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru cal-
alist sau primar; să rezulte că este apt din punct de c) copie a certificatului de cularea punctajului prevăzut în Documentele prevăzute la lit.
c) copie a certificatului de vedere fizic și neuropsihic pentru membru al organizației profesio- Anexa nr. 3 la ordin; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
membru al organizației profesio- exercitarea activității pentru pos- nale cu viza pe anul în curs; f) cazierul judiciar; se depun la dosar în termen de va-
nale cu viza pe anul în curs; tul pentru care candidează; d) dovada/înscrisul din care să g) certificat medical din care labilitate.
d) dovada/înscrisul din care să h) chitanță de plată a taxei de rezulte că nu i-a fost aplicată una să rezulte că este apt din punct de Înscrierile la concurs se fac la
rezulte că nu i-a fost aplicată una concurs; din sancțiunile prevăzute la art. vedere fizic și neuropsihic pentru sediul spitalului, Aleea Dealul Spi-
din sancțiunile prevăzute la art. i) copia actului de identitate în 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 exercitarea activității pentru pos- rii nr. 12, în termen de 15 zile ca-
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 termen de valabilitate, certificat alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la tul pentru care candidează; lendaristice de la apariția acestui
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la de nașterem certificat de căsătorie art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din h) chitanță de plată a taxei de anunț, iar concursul se organizea-
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din (după caz); Legea nr. 95/2006 privind reforma concurs; ză în perioada cuprinsă între 31 și
Legea nr. 95/2006 privind reforma j) copia carnetului de muncă în domeniul sănătății, republicată, i) copia actului de identitate în 90 de zile de la publicarea în „Viața
în domeniul sănătății, republicată, și adeverința cu vechimea de la cu modificările ulterioare; termen de valabilitate. medicală”.
cu modificările ulterioare; 01.01.2011 până în prezent (extras e) acte doveditoare pentru cal- Taxa de concurs este de 150 de Tematica și relații supli-
e) acte doveditoare pentru cal- REVISAL); cularea punctajului prevăzut în lei. mentare se pot obține la tel.:
cularea punctajului prevăzut în k) curriculum vitae. Anexa nr. 3 la ordin; Documentele prevăzute la lit. 0268.477.011 – Comparti-
Anexa nr. 3 la ordin; Taxa de concurs este de 150 de f) cazierul judiciar; d), f) și g) sunt valabile trei luni și mentul RUNOS, de la avizie-
f) cazierul judiciar; lei. g) certificat medical din care se depun la dosar în termen de va- rul unității și site-ul spitalului:
g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit. să rezulte că este apt din punct de labilitate. www.pneumologie.ro.
să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și vedere fizic și neuropsihic pentru Tematica de concurs va fi afișa-
vedere fizic și neuropsihic pentru se depun la dosar în termen de va- exercitarea activității pentru pos- tă pe site-ul spitalului. SPITALUL JUDEȚEAN
exercitarea activității pentru pos- labilitate. tul pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac la DE URGENȚĂ TULCEA
tul pentru care candidează; La concurs se pot înscrie nu- h) chitanță de plată a taxei de sediul unității, în termen de 10 zile (JUDEȚUL TULCEA)
h) chitanță de plată a taxei de mai candidații care au obținut mi- concurs; calendaristice de la apariția aces- scoate la CONCURS
concurs; nimum două puncte din cele pre- i) copia actului de identitate în tui anunț, iar concursul se organi- în conformitate cu prevederile
i) copia actului de identitate în văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la termen de valabilitate. zează în maximum 30 de zile lu- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
termen de valabilitate. ordin. Taxa de concurs este de 150 de crătoare de la publicarea în „Viața tările și modificările ulterioare, ur-
Taxa de concurs este de 150 de La concurs se pot prezenta far- lei. medicală”, dar nu mai devreme de mătoarele posturi:
lei. maciști cu minimum 2 ani experi- Documentele prevăzute la lit. 6 zile lucrătoare de la încheierea • un post cu normă întreagă de
Documentele prevăzute la lit. ență profesională. d), f) și g) sunt valabile trei luni înscrierilor. medic specialist confirmat în spe-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Pentru proba scrisă un subiect și se depun la dosar în termen de Relații suplimentare se pot ob- cialitatea Boli infecțioase;
se depun la dosar în termen de va- va fi din legislația sanitară (Legea valabilitate. Pentru confirmarea ține la Compartimentul RUS, tel.: • două posturi cu normă în-
labilitate. nr. 95/2006). Tematica de concurs copiilor documentelor, acestea 0252.333.181. treagă de medic specialist confir-
La concurs se pot înscrie nu- va fi afișată la sediul spitalului. trebuie prezentate și în original. mat în specialitatea Pediatrie;
mai candidații care au obținut mi- Înscrierile la concurs se fac la Tematica de concurs va fi afișa- SPITALUL CLINIC DE • un post cu normă întreagă de
nimum două puncte din cele pre- sediul unității, în termen de 15 zile tă pe site-ul spitalului. PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV medic specialist confirmat în spe-
văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la calendaristice de la apariția aces- Înscrierile la concurs se fac la (JUDEȚUL BRAȘOV) cialitatea Obstetrică-ginecologie;
ordin. tui anunț, iar concursul se organi- sediul unității, în termen de 15 zile scoate la CONCURS • două posturi cu normă în-
La concurs se pot prezenta far- zează în perioada cuprinsă între calendaristice de la apariția aces- în conformitate cu prevederile treagă de medic specialist confir-
maciști cu minimum 2 ani experi- 31 și 90 de zile de la publicarea în tui anunț, iar concursul se organi- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- mat în specialitatea Anestezie și
ență profesională. „Viața medicală”. zează în perioada cuprinsă între tările și modificările ulterioare, un terapie intensivă;
2 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
• trei posturi cu normă întrea- • trei posturi cu normă întrea- • un post cu normă întreagă de în specialitatea Pneumologie la • un post cu normă întreagă de
gă de medic specialist confirmat în gă de medic specialist confirmat în medic în specialitatea Oncologie Cabinetul de Pneumologie; biolog pentru Laboratorul Clinic.
specialitatea Medicină de urgență; specialitatea Medicină de urgență medicală la Secția Oncologie; • un post cu normă întreagă de Pentru posturile de medic, la
• un post cu normă întreagă de la CPU; • două posturi cu normă în- medic specialist confirmat în spe- concurs se pot prezenta medici cu
medic specialist confirmat în spe- • două posturi cu normă întrea- treagă de medic în speciali- cialitatea Medicină legală la Servi- drept de liberă practică, specialiști
cialitatea Nefrologie; gă de medic specialist confirmat în tatea Medicină de urgență la ciul de Medicină legală. sau primari confirmați în speciali-
• un post cu normă întreagă de specialitatea Radiologie-imagisti- UPU-SMURD Deva; Dosarul de înscriere la concurs tatea respectivă, rezidenți aflați în
medic specialist confirmat în spe- că medicală pentru Laboratorul de • un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte: ultimul an de pregătire în speciali-
cialitatea Neurologie; Radiologie și imagistică medicală; medic în specialitatea Pediatrie la a) cerere în care se menționea- tatea în care se publică postul.
• două posturi cu normă în- • un post cu normă întreagă Centrul Multifuncțional Călan. ză postul pentru care dorește să Pentru postul de biolog, la
treagă de medic specialist confir- de medic specialist confirmat în La concurs se pot prezenta concureze; concurs se pot prezenta biologi
mat în specialitatea Psihiatrie; specialitatea Neurologie pediatri- medici cu drept de liberă practică, b) copie xerox de pe diploma debutanți, biologi, biologi specia-
• două posturi cu normă în- că la Cabinetul de Neuropsihiatrie specialiști sau primari confirmați de licență și adeverință/certifica- liști sau principali.
treagă de medic specialist confir- infantilă; în specialitatea respectivă, rezi- tul de specialist sau primar pentru Dosarul de înscriere la concurs
mat în specialitatea Radio­logie- • un post cu normă întreagă de denți aflați în ultimul an de pre- medici, medici dentiști, farmaciști, va cuprinde următoarele acte:
imagistică medicală; medic specialist confirmat în spe- gătire în specialitatea în care se respectiv adeverință de confirmare a) cerere în care se menționea-
• un post cu normă întreagă de cialitatea Pneumologie la Com- publică postul. în gradul profesional pentru bio- ză postul pentru care dorește să
medic specialist confirmat în spe- partimentul Pneumologie. Dosarul de înscriere la concurs logi, biochimiști sau chimiști; concureze;
cialitatea Epidemiologie; Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: c) copie a certificatului de b) copie xerox de pe diploma
• două posturi cu normă în- va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționea- membru al organizației profesio- de licență și adeverință/certifica-
treagă de medic specialist confir- a) cerere în care se menționea- ză postul pentru care dorește să nale cu viza pe anul în curs; tul de specialist sau primar pentru
mat în specialitatea Medicină in- ză postul pentru care dorește să concureze; d) dovada/înscrisul din care să medici, medici dentiști, farmaciști,
ternă. concureze; b) copie xerox de pe diploma rezulte că nu i-a fost aplicată una respectiv adeverință de confirmare
Dosarul de înscriere la concurs b) copie xerox de pe diploma din sancțiunile prevăzute la art. în gradul profesional pentru bio-
de licență și certificatul de specia-
va cuprinde următoarele acte: de licență și certificatul de specia- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 logi, biochimiști sau chimiști;
list sau primar pentru medici, me-
a) cerere în care se menționea- list sau primar pentru medici, me- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la c) copie a certificatului de
dici dentiști, farmaciști, respectiv
ză postul pentru care dorește să dici dentiști, farmaciști, respectiv art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din membru al organizației profesio-
adeverință de confirmare în gradul
concureze; adeverință de confirmare în gradul Legea nr. 95/2006 privind reforma nale cu viza pe anul în curs;
profesional pentru biologi, biochi-
b) copie xerox de pe diploma profesional pentru biologi, biochi- în domeniul sănătății, republicată, d) dovada/înscrisul din care să
miști sau chimiști;
de licență și adeverința/certifica- miști sau chimiști; cu modificările ulterioare; rezulte că nu i-a fost aplicată una
c) copie a certificatului de
tul de specialist sau primar pentru c) copie a certificatului de e) acte doveditoare pentru cal- din sancțiunile prevăzute la art.
membru al organizației profesio-
medici, medici dentiști, farmaciști, membru al organizației profesio- cularea punctajului prevăzut în 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
nale cu viza pe anul în curs;
respectiv adeverință de confirmare nale cu viza pe anul în curs; Anexa nr. 3 la ordin; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
d) dovada/înscrisul din care să d) dovada/înscrisul din care să
în gradul profesional pentru bio- f) cazierul judiciar; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
rezulte că nu i-a fost aplicată una rezulte că nu i-a fost aplicată una g) certificat medical din care Legea nr. 95/2006 privind reforma
logi, biochimiști sau chimiști;
din sancțiunile prevăzute la art. din sancțiunile prevăzute la art. să rezulte că este apt din punct de în domeniul sănătății, republica-
c) copie a certificatului de
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 vedere fizic și neuropsihic pentru tă, cu modificările ulterioare, ori
membru al organizației profesio-
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la exercitarea activității pentru pos- cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
nale cu viza pe anul în curs, mal-
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tul pentru care candidează; d) din Legea nr. 460/2003 privind
praxis;
Legea nr. 95/2006 privind reforma Legea nr. 95/2006 privind reforma h) chitanță de plată a taxei de exercitarea profesiunilor de bi-
d) dovada/înscrisul din care să
în domeniul sănătății, republicată, în domeniul sănătății, republicată, concurs; ochimist, biolog și chimist, înfiin-
rezulte că nu i-a fost aplicată una
cu modificările ulterioare; cu modificările ulterioare; i) copia actului de identitate în țarea, organizarea și funcționarea
din sancțiunile prevăzute la art.
e) acte doveditoare pentru cal- e) acte doveditoare pentru cal- termen de valabilitate. OBBCSSR;
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
cularea punctajului prevăzut în cularea punctajului prevăzut în Taxa de concurs este de 150 de e) acte doveditoare pentru cal-
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
Anexa nr. 3 la ordin; Anexa nr. 3 la ordin; lei. cularea punctajului prevăzut în
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
f) cazierul judiciar; f) cazierul judiciar; Documentele prevăzute la lit. Anexa nr. 3 la ordin;
Legea nr. 95/2006 privind reforma
g) certificat medical din care g) certificat medical din care d), f) și g) sunt valabile trei luni f) cazierul judiciar;
în domeniul sănătății, republicată,
să rezulte că este apt din punct de să rezulte că este apt din punct de și se depun la dosar în termen de g) certificat medical din care
cu modificările ulterioare;
vedere fizic și neuropsihic pentru vedere fizic și neuropsihic pentru valabilitate. să rezulte că este apt din punct de
e) acte doveditoare pentru cal-
exercitarea activității pentru pos- exercitarea activității pentru pos- Tematica de concurs va fi afișa- vedere fizic și neuropsihic pentru
cularea punctajului prevăzut în
tul pentru care candidează; tul pentru care candidează; tă la sediul spitalului. exercitarea activității pentru pos-
Anexa nr. 3 la ordin;
h) chitanță de plată a taxei de h) chitanță de plată a taxei de Înscrierile la concurs se fac la tul pentru care candidează;
f) cazierul judiciar;
concurs; concurs; sediul unității, str. Decebal nr. 3, în h) chitanță de plată a taxei de
g) certificat medical din care
i) copia actului de identitate în i) copia actului de identitate în termen de 15 zile calendaristice de concurs;
să rezulte că este apt din punct de
termen de valabilitate. termen de valabilitate. la apariția acestui anunț, iar con- i) copia actului de identitate în
vedere fizic și neuropsihic pentru
Taxa de concurs este de 150 Taxa de concurs este de 150 de cursul se organizează în perioada termen de valabilitate.
exercitarea activității pentru pos- lei.
tul pentru care candidează; de lei și se achită direct la ca- cuprinsă între 31 și 90 de zile de la Taxa de concurs este de 150 de
sieria unității sau în contul: Documentele prevăzute la lit. publicarea în „Viața medicală”. lei.
h) chitanță de plată a taxei de d), f) și g) sunt valabile trei luni și
RO25TREZ06221F330800XXXX, Documentele prevăzute la lit.
concurs; se depun la dosar în termen de va-
deschis la Trezoreria Onești, CUI: REPUBLICARE d), f) și g) sunt valabile trei luni și
i) copia actului de identitate în labilitate.
4278825. SPITALUL JUDEȚEAN DE se depun la dosar în termen de va-
termen de valabilitate; Tematica de concurs este cea
Documentele prevăzute la lit. URGENȚĂ SLOBOZIA labilitate.
j) copia carnetului de muncă pentru examenul de medic speci-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și (JUDEȚUL IALOMIȚA) În cazul posturilor de biolog
sau, după caz, adeverința care să alist în specialitatea postului.
se depun la dosar în termen de va- scoate la CONCURS debutant, biochimist debutant sau
ateste confirmarea și vechimea în Înscrierile la concurs se fac la
labilitate. în conformitate cu prevederile chimist debutant, documentele
specialitate. sediul unității, Serviciul RUNOS,
Spitalul pune la dispoziția Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- prevăzute la lit. c) și d) se înlocu-
Taxa de concurs este de 150 de în termen de 15 zile calendaris-
medicilor locuință în ansamblul tările și modificările ulterioare, ur- iesc cu declarația pe propria răs-
lei. tice de la apariția acestui anunț,
de locuințe ANL oferite spre în- mătoarele posturi: pundere a candidatului.
Documentele prevăzute la lit. iar concursul se organizează în
chiriere de Primăria municipiului • două posturi cu normă în- Tematica de concurs va fi afișa-
d), f) și g) sunt valabile trei luni perioada cuprinsă între 31 și 90
Onești. treagă de medic în specialitatea tă la sediul spitalului.
și se depun la dosar în termen de de zile de la publicarea în „Viața
Tematica de concurs este cea Pediatrie la Secția Pediatrie; Înscrierile la concurs se fac la
valabilitate. medicală”.
pentru examenul de medic specia- • două posturi cu normă în- sediul unității, str. Decebal nr. 3, în
Tematica de concurs este cea Relații suplimentare se pot ob-
list în specialitatea postului, afișa- treagă de medic în specialitatea termen de 15 zile calendaristice de
pentru examenul de medic speci- ține la tel.: 0254.215.051, int. 133.
tă pe site-ul Ministerului Sănătății ATI la Secția ATI; la apariția acestui anunț, iar con-
alist în specialitatea postului.
și pe cel al spitalului. • două posturi cu normă în- cursul se organizează în perioada
Înscrierile la concurs se fac la SPITALUL JUDEȚEAN
Înscrierile la concurs se fac la treagă de medic în specialitatea cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
sediul unității, în termen de 15 DE URGENȚĂ SLOBOZIA
sediul unității, Serviciul RUNOS, Radiologie-imagistică medicală publicarea în „Viața medicală”.
zile calendaristice de la apariția în termen de 15 zile calendaris- (JUDEȚUL IALOMIȚA) pentru Laboratorul de Radiologie;
acestui anunț, iar concursul se or- tice de la apariția acestui anunț, scoate la CONCURS • două posturi cu normă în-
ganizează la sediul spitalului, str. în conformitate cu prevederile U.A.T. ORAȘ NĂSĂUD –
iar concursul se organizează în treagă de medic în specialitatea
1848 nr. 32 – Tulcea, în perioada Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD
perioada cuprinsă între 31 și 90 Oncologie medicală la Secția On-
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la tările și modificările ulterioare, ur- (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
de zile de la publicarea în „Viața cologie;
publicarea în „Viața medicală”. mătoarele posturi: scoate la CONCURS
medicală”. • două posturi cu normă în-
Relații suplimentare se pot ob- • un post cu normă întreagă de în conformitate cu prevederile
Relații suplimentare se pot ob- treagă de medic în specialitatea
ține la tel.: 0240.532.958 – Com- medic specialist confirmat în spe- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
ține la tel.: 0234.323.111, int. 108. Cardiologie la Secția Cardiologie;
partimentul RUNOS. cialitatea Diabet zaharat, nutriție tările și modificările ulterioare, un
• un post cu normă întreagă de
și boli metabolice la Comparti- post cu normă întreagă de medic
REPUBLICARE medic în specialitatea Neurologie
SPITALUL MUNICIPAL SPITALUL JUDEȚEAN mentul Diabet; la Secția Neurologie; specialist confirmat în speciali-
„SF. IERARH DR. LUCA” ONEȘTI DE URGENȚĂ DEVA • un post cu normă întreagă • două posturi cu normă în- tatea Medicină de familie la Ser-
(JUDEȚUL BACĂU) (JUDEȚUL HUNEDOARA) de medic specialist confirmat în treagă de medic în specialitatea viciul Cavinete medicale școlare
scoate la CONCURS scoate la CONCURS specialitatea Boli infecțioase la Medicină de urgență la UPU- și Creșă din cadrul Direcției de
în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Serviciul de Prevenirea infecțiilor SMURD; Asistență socială din aparatul de
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- asociate asistenței medicale; • un post cu normă întreagă de specialitate al primarului orașului
tările și modificările ulterioare, ur- tările și modificările ulterioare, ur- • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină Năsăud.
mătoarele posturi: mătoarele posturi: medic specialist confirmat în spe- internă la Secția Medicină internă; Dosarul de înscriere la concurs
• două posturi cu normă în- • un post cu normă întreagă de cialitatea Endocrinologie la Cabi- • un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte:
treagă de medic specialist confir- medic în specialitatea Neurochi- netul de Endocrinologie; medic în specialitatea Medicină a) cerere în care se menționea-
mat în specialitatea Medicină in- rurgie la Secția Chirurgie generală • un post cu normă întrea- de laborator pentru Laboratorul ză postul pentru care dorește să
ternă la Secția Medicină internă; – Compartiment Neurochirurgie; gă de medic specialist confirmat Clinic; concureze;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 3
b) copie xerox de pe diploma SPITALUL ORĂȘENESC VĂLENII Documentele prevăzute la lit. a fost sancționat de conducerea management, probă scrisă, probă
de licență și certificatul de specia- DE MUNTE d), f) și g) sunt valabile trei luni și unităților în care și-a desfășurat clinică sau practică.
list sau primar pentru medici, me- (JUDEȚUL PRAHOVA) se depun la dosar în termen de va- activitatea sau de Colegiul Medici- Proba scrisă a concursului se
dici dentiști, farmaciști, respectiv scoate la CONCURS labilitate. lor din România; susține după subiecte din Legea
adeverință de confirmare în gradul în conformitate cu prevederile Tematica de concurs va fi afișa- h1) în situația în care persoana nr. 95/2006 privind reforma în do-
profesional pentru biologi, biochi- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- tă la sediul spitalului. a fost sancționată și a contestat meniul sănătății, cu modificările și
miști sau chimiști; tările și modificările ulterioare, ur- Înscrierile la concurs se fac la conform legii sancțiunea aplicată completările ulterioare și legisla-
c) copie a certificatului de mătoarele posturi: sediul unității, în termen de 15 zile fie de unitatea angajatoare, fie de ția secundară aferentă.
membru al organizației profesio- • un post cu normă întreagă de calendaristice de la apariția aces- Colegiul Medicilor din România, Proba clinică sau proba prac-
nale cu viza pe anul în curs; medic specialist confirmat în spe- tui anunț, iar concursul se organi- un document, certificat de grefă, tică se susține pe baza metodolo-
d) dovada/înscrisul din care să cialitatea ATI la Compartimentul zează în perioada cuprinsă între emis de instanța judecătoreas- giei stabilite pentru obținerea ti-
rezulte că nu i-a fost aplicată una ATI; 31 și 90 de zile de la publicarea în că competentă, din care să reiasă tlului de medic specialist/chimist
din sancțiunile prevăzute la art. • un post cu normă întreagă „Viața medicală”. existența pe rolul instanței a unui specialist.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 de medic specialist confirmat în Relații suplimentare se pot litigiu cu privire la sancțiunea Înscrierile la concurs se fac la
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la specialitatea Pediatrie la Secția obține la Serviciul RUNOS, tel.: aplicată; sediul unității, Biroul RUNOS, în
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Pediatrie; 0244.282.525. i) copie xerox a autorizației de termen de 15 zile de la apariția
Legea nr. 95/2006 privind reforma • un post cu normă întreagă liberă practică sau a certificatului acestui anunț, iar concursul se
în domeniul sănătății, republicată, de medic specialist confirmat în SPITALUL ORĂȘENESC VĂLENII organizează în termen de mini-
de membru al Colegiului Medicilor
cu modificările ulterioare; specialitatea Gastroenterologie la DE MUNTE mum 30 de zile și maximum 90
din România;
e) acte doveditoare pentru cal- Cabinetul de Gastroenterologie – (JUDEȚUL PRAHOVA) de zile de la publicarea în „Viața
j) copia carnetului de muncă
cularea punctajului prevăzut în Ambulatoriul integrat. scoate la CONCURS medicală”.
sau, după caz, o adeverință care să
Anexa nr. 3 la ordin; Dosarul de înscriere la concurs în conformitate cu prevederile Relații suplimentare se pot ob-
f) cazierul judiciar; ateste confirmarea în specialitate
va cuprinde următoarele acte: Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- și vechimea în specialitate; ține la tel.: 0244.282.525, int. 01.
g) certificat medical din care a) cerere în care se menționea- borat cu prevederile art. 185 din
să rezulte că este apt din punct de k) un proiect de management
ză postul pentru care dorește să Legea nr. 95/2006, republicată, cu privind evoluția viitoare a secției/ SPITALUL JUDEȚEAN
vedere fizic și neuropsihic pentru concureze; modificările și completările ulteri- DE URGENȚĂ VÂLCEA
exercitarea activității pentru pos- laboratorului;
b) copie xerox de pe diploma oare, următoarele funcții: l) chitanță de plată a taxei de scoate la CONCURS
tul pentru care candidează;
de licență și adeverință/certifica- • șef Secția Medicină internă; concurs. în conformitate cu prevederile
h) chitanță de plată a taxei de
tul de specialist sau primar pen- • șef Laborator Analize medi- Taxa de concurs este de 250 de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
concurs;
tru medici, medici dentiști, far- cale (chimist). lei. tările și modificările ulterioare, ur-
i) copia actului de identitate în
maciști, respectiv adeverință de Dosarul de înscriere la concurs Pentru funcția de șef secție, mătoarele posturi:
termen de valabilitate.
confirmare în gradul profesional va cuprinde următoarele acte: • un post cu normă întreagă
Taxa de concurs este de 150 de la concurs se pot prezenta medici
pentru biologi, biochimiști sau a) cerere în care se menționea- de medic specialist confirmat în
lei. cu o vechime de cel puțin 5 ani în
chimiști; ză funcția pentru care dorește să specialitatea Medicină internă la
Documentele prevăzute la lit. specialitatea postului, specialitate
c) copie a certificatului de candideze; Secția Medicină internă;
d), f) și g) sunt valabile trei luni și pe care o practică în mod curent și
se depun la dosar în termen de va- membru al organizației profesio- b) copie xerox de pe diploma • un post cu normă întreagă de
în care sunt confirmați prin ordin
labilitate. Celelalte documente vor nale cu viza pe anul în curs; de studii; biolog specialist pentru Laborato-
al m.s.p. (vechimea în specialitate
fi prezentate și în original în vede- d) dovada/înscrisul din care să c) adeverință din care să reiasă rul de Analize medicale.
decurge de la data confirmării și
rea verificării conformității copii- rezulte că nu i-a fost aplicată una confirmarea în gradul profesional; Dosarul de înscriere la concurs
încadrării ca specialist).
lor cu acestea. În cazul schimbării din sancțiunile prevăzute la art. d) acte doveditoare pentru va cuprinde următoarele acte:
Pentru funcția de șef laborator,
numelui, documentele prevăzute 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 calcularea punctajului prevă- a) cerere de înscriere tip;
la concurs se pot prezenta chimiști b) copie xerox de pe diploma
mai sus se depun însoțite de do- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la zut în Anexa nr. 2 la normele
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din menționate; cu cel puțin 5 ani în specialitatea de licență și certificatul de specia-
cumente care justifică acest lucru respectivă.
(copii ale certificatelor de naștere, Legea nr. 95/2006 privind reforma e) declarație pe propria răs- list sau primar pentru medici, me-
în domeniul sănătății, republicată, pundere a candidatului, din care Persoanele sancționate în ul- dici dentiști, farmaciști, respectiv
căsătorie etc.).
cu modificările ulterioare; să rezulte că nu a fost condamnat timii 2 ani de unitățile la care au adeverință de confirmare în gradul
Tematica de concurs este cea
e) acte doveditoare pentru cal- penal pentru fapte ce-l fac incom- fost angajate sau de Colegiul Me- profesional pentru biologi, biochi-
pentru examenul de medic speci-
cularea punctajului prevăzut în patibil cu funcția pentru care do- dicilor din România, precum și miști sau chimiști;
alist în specialitatea Medicină de
Anexa nr. 3 la ordin; rește să concureze; cele cărora le-a încetat contrac- c) copie a certificatului de
familie, postată pe site-ul Minis-
terului Sănătății. f) cazierul judiciar; f) declarație pe propria răs- tul de administrare în condițiile membru al organizației profesio-
Înscrierile la concurs se fac la g) certificat medical din care pundere a candidatului, din care stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), nale cu viza pe anul în curs;
sediul unității, în termen de 15 zile să rezulte că este apt din punct de să rezulte că nu se află în stare de sau cele care au împlinit vârsta de d) dovada/înscrisul din care să
calendaristice de la apariția aces- vedere fizic și neuropsihic pentru incompatibilitate; pensionare conform legii, nu pot rezulte că nu i-a fost aplicată una
tui anunț, iar concursul se organi- exercitarea activității pentru pos- g) certificat privind starea de participa la concurs. din sancțiunile prevăzute la art.
zează în perioada cuprinsă între tul pentru care candidează; sănătate; Concursul sau examenul va 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
31 și 90 de zile de la publicarea în h) chitanță de plată a taxei de h) dovadă/adeverință din care consta în următoarele probe: in- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
„Viața medicală”. concurs; să rezulte că în ultimii 2 ani nu terviu – susținerea proiectului de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Relații suplimentare se pot i) copia actului de identitate în
obține la Compartimentul Re- termen de valabilitate.
surse Umane, Salarizare, tel.: Taxa de concurs este de 150 de
Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare şi
0263.361.026. lei și se achită la sediul spitalului.
Balneoclimatologie (SRMFRB), împreună cu Asociația Română de
Balneologie (ARB), organizează, în perioada 1-5 septembrie 2021,
Congresul Național Anual de Medicină Fizică, de Recuperare și
Balneologie, cu participare internațională, într-o variantă hibridă –
inclusiv prin participare fizică – la Covasna sau/și online, pe platforma
zoom a evenimentului.
Detalii pe https://bioclima.ro/Congres2021.php
E-mail: office@srmfrb.ro E-mail: office@bioclima.ro
Website: srmfrb.ro Website: bioclima.ro
4 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
Legea nr. 95/2006 privind reforma Taxa de concurs este de 150 de SPITALUL ORĂȘENESC exercitarea activității pentru pos- • un post cu normă întreagă de
în domeniul sănătății, republica- lei. MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ) tul pentru care candidează; medic primar confirmat în speci-
tă, cu modificările ulterioare, ori Documentele prevăzute la lit. scoate la CONCURS h) chitanță de plată a taxei de alitatea Obstetrică-ginecologie la
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d), f) și g) sunt valabile trei luni și în conformitate cu prevederile concurs; Compartimentul Obstetrică-gine-
d) din Legea nr. 460/2003 privind se depun la dosar în termen de va- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- i) copia actului de identitate în cologie;
exercitarea profesiunilor de bi- labilitate. tările și modificările ulterioare, un termen de valabilitate. • un post cu normă întreagă de
ochimist, biolog și chimist, înfiin- Tematica de concurs va fi afișa- post cu normă întreagă de medic Taxa de concurs este de 150 de medic specialist confirmat în spe-
țarea, organizarea și funcționarea tă la sediul unității. specialist confirmat în specialita- lei și se achită la casieria spitalu- cialitatea Diabet zaharat, nutriție
OBBCSSR; Înscrierile la concurs se fac la tea Boli infecțioase. lui. și boli metabolice la Cabinetul de
e) acte doveditoare pentru cal- sediul unității, în termen de 15 zile Dosarul de înscriere la concurs Documentele prevăzute la lit. Diabet zaharat, nutriție și boli me-
cularea punctajului prevăzut în calendaristice de la apariția aces- va cuprinde următoarele acte: d), f) și g) sunt valabile trei luni și tabolice;
Anexa nr. 3 la ordin; tui anunț, iar concursul se organi- a) cerere în care se menționea- se depun la dosar în termen de va- • un post cu normă întreagă de
f) cazierul judiciar; zează în perioada cuprinsă între ză postul pentru care dorește să labilitate. medic specialist confirmat în spe-
g) certificat medical din care 31 și 90 de zile de la publicarea în concureze; Tematica de concurs și biblio- cialitatea Oftalmologie la Cabine-
să rezulte că este apt din punct de „Viața medicală”. b) copie xerox de pe diploma grafia sunt cele afișate pe site-ul tul de Oftalmologie;
vedere fizic și neuropsihic pentru de licență și adeverința/certifica- Ministerului Sănătății pentru exa- • un post cu normă întreagă
exercitarea activității pentru pos- SPITALUL MUNICIPAL BLAJ tul de specialist sau primar pentru menul de medic specialist în spe- de medic primar confirmat în spe-
tul pentru care candidează; (JUDEȚUL ALBA) medici, medici dentiști, farmaciști,
cialitatea postului. cialitatea Medicină de familie, cu
h) chitanță de plată a taxei de scoate la CONCURS respectiv adeverință de confirmare
Înscrierile la concurs se fac la atestat în Asistență medicală de
concurs; în conformitate cu prevederile în gradul profesional pentru bio-
i) copia actului de identitate în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- sediul unității, Biroul RUNOS, în urgență pentru structurile de pri-
logi, biochimiști sau chimiști;
termen de valabilitate. tările și modificările ulterioare, ur- termen de 15 zile calendaristice de miri urgențe, în cadrul Comparti-
c) copie a certificatului de
Taxa de concurs este de 150 de mătoarele posturi: la apariția acestui anunț, iar con- mentului de Primiri Urgențe;
membru al organizației profesio-
lei. • un post cu normă întreagă de cursul se organizează în perioada • un post cu normă întreagă de
nale cu viza pe anul în curs;
Documentele prevăzute la lit. medic specialist confirmat în spe- d) dovada/înscrisul din care să cuprinsă între 31 și 90 de zile de la medic specialist confirmat în spe-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și cialitatea Medicină internă la Sec- rezulte că nu i-a fost aplicată una publicarea în „Viața medicală”. cialitatea Radiodiagnostic în ca-
se depun la dosar în termen de va- ția Medicină internă; din sancțiunile prevăzute la art. Relații suplimentare se pot drul Laboratorului de Radiologie
labilitate. • un post cu normă întreagă de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 obține la Biroul RUNOS al spita- și imagistică medicală.
Tematica de concurs este cea medic specialist confirmat în spe- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la lului, bd. Dacia nr. 131A, localita- Dosarul de înscriere la concurs
pentru examenul de medic speci- cialitatea Boli infecțioase la Secția art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tea Mioveni, jud. Argeș, sau la tel.: va cuprinde următoarele acte:
alist/biolog specialist (după caz) și Boli infecțioase; Legea nr. 95/2006 privind reforma 0730.013.970. a) cerere în care se menționea-
este afișată pe site-ul Ministerului • un post cu normă întreagă în domeniul sănătății, republicată, ză postul pentru care dorește să
sănătății. de medic specialist confirmat în cu modificările ulterioare; SPITALUL ORĂȘENESC concureze;
Înscrierile la concurs se fac la specialitatea ORL la Cabinetul din e) acte doveditoare pentru cal- „SF. IERARH NICOLAE” BICAZ b) copie xerox de pe diploma
sediul unității, Serviciul RUJC, în Ambulatoriul integrat; cularea punctajului prevăzut în (JUDEȚUL NEAMȚ) de licență și certificatul de specia-
termen de 15 zile calendaristice de • un post cu normă întreagă de Anexa nr. 3 la ordin; scoate la CONCURS list sau primar pentru medici, me-
la apariția acestui anunț, iar con- medic specialist confirmat în spe- f) cazierul judiciar; în conformitate cu prevederile dici dentiști, farmaciști, respectiv
cursul se organizează în perioada cialitatea Cardiologie la Cabinetul g) certificat medical din care Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- adeverință de confirmare în gradul
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la din Ambulatoriul integrat; să rezulte că este apt din punct de tările și modificările ulterioare, ur- profesional pentru biologi, biochi-
publicarea în „Viața medicală”. • un post cu normă întreagă de vedere fizic și neuropsihic pentru mătoarele posturi: miști sau chimiști;
Relații suplimentare se pot medic specialist confirmat în spe-
obține la tel.: 0250.748.001, int. cialitatea Pneumologie la Dispen-
3269. sarul TBC.
Dosarul de înscriere la concurs
UNITATEA MILITARĂ va cuprinde următoarele acte:
01416 SLOBOZIA din cadrul a) cerere în care se menționea-
Ministerului Apărării Naționale ză postul pentru care dorește să
scoate la CONCURS concureze;
în conformitate cu prevederile b) copie xerox de pe diploma
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- de licență și adeverința/certifica-
tările și modificările ulterioare, un tul de specialist sau primar pentru
post cu normă întreagă de medic medici, medici dentiști, farmaciști,
specialist confirmat în speciali- respectiv adeverință de confirmare
tatea Medicină de familie (medic în gradul profesional pentru bio-
șef) – funcție militară. logi, biochimiști sau chimiști;
Candidații declarați câștigă- c) copie a certificatului de
tori în urma concursului vor fi membru al organizației profesio-
chemați/rechemați în activitate în nale cu viza pe anul în curs;
corpul ofițerilor și vor dobândi ca- d) dovada/înscrisul din care să
litatea de cadru militar în activita- rezulte că nu i-a fost aplicată una
te, cu drepturile și obligațiile care din sancțiunile prevăzute la art.
decurg din aceasta. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
Dosarul de înscriere la concurs alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
va cuprinde următoarele acte: art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
a) cerere în care se menționea- Legea nr. 95/2006 privind reforma
ză postul pentru care dorește să în domeniul sănătății, republicată,
concureze; cu modificările ulterioare;
b) copie xerox de pe diploma e) acte doveditoare pentru
de licență și certificatul de specia- calcularea punctajului prevăzut în
list sau primar pentru medici, me- Anexa nr. 3 la ordin;
dici dentiști, farmaciști, respectiv f) cazierul judiciar;
adeverință de confirmare în gradul g) certificat medical din care
profesional pentru biologi, biochi- să rezulte că este apt din punct de
miști sau chimiști; vedere fizic și neuropsihic pentru
c) copie a certificatului de exercitarea activității pentru pos-
membru al organizației profesio- tul pentru care candidează;
nale cu viza pe anul în curs; h) chitanță de plată a taxei de
d) dovada/înscrisul din care să concurs;
rezulte că nu i-a fost aplicată una i) copia actului de identitate în
din sancțiunile prevăzute la art. termen de valabilitate.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Taxa de concurs este de 150 de
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la lei.
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Documentele prevăzute la lit.
Legea nr. 95/2006 privind reforma d), f) și g) sunt valabile trei luni și
în domeniul sănătății, republicată, se depun la dosar în termen de va-
cu modificările ulterioare; labilitate.
e) acte doveditoare pentru cal- Tematica de concurs este cea
cularea punctajului prevăzut în pentru examenul de medic speci-
Anexa nr. 3 la ordin; alist în specialitatea postului.
f) cazierul judiciar; Înscrierile la concurs se fac la
g) certificat medical din care sediul unității, în termen de 15 zile
să rezulte că este apt din punct de calendaristice de la apariția aces-
vedere fizic și neuropsihic pentru tui anunț, iar concursul se organi-
exercitarea activității pentru pos- zează în perioada cuprinsă între
tul pentru care candidează; 31 și 90 de zile de la publicarea în
h) chitanță de plată a taxei de „Viața medicală”.
concurs; Relații suplimentare se pot ob-
i) copia actului de identitate în ține la tel.: 0258.710.941, int. 197
termen de valabilitate. – Biroul RUNOS.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 5
c) copie a certificatului de d) dovada/înscrisul din care să c) copie a certificatului de fost sancționat de conducerea uni- • un post cu normă întreagă de
membru al organizației profesio- rezulte că nu i-a fost aplicată una membru al organizației profesio- tăților în care și-a desfășurat acti- medic specialist confirmat în spe-
nale cu viza pe anul în curs; din sancțiunile prevăzute la art. nale cu viza pe anul în curs; vitatea sau de Colegiul Medicilor cialitatea ATI la Secția ATI;
d) dovada/înscrisul din care 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 d) dovada/înscrisul din care să din România; • un post cu normă întreagă de
să rezulte că nu i-a fost aplicată alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la rezulte că nu i-a fost aplicată una h1) în situația prevăzută la medic specialist confirmat în spe-
una din sancțiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din din sancțiunile prevăzute la art. art. 1, alin. (6) din Ord. m.s.p. nr. cialitatea Boli infecțioase la Secția
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la Legea nr. 95/2006 privind reforma 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 1.406/2006, un document, certifi- Boli infecțioase;
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- în domeniul sănătății, republicată, alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cat de grefă, emis de instanța ju- • un post cu normă întreagă de
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) cu modificările ulterioare; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din decătorească competentă, din care medic specialist confirmat în spe-
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- e) acte doveditoare pentru cal- Legea nr. 95/2006 privind reforma să reiasă existența pe rolul instan- cialitatea Pneumologie în cadrul
vind reforma în domeniul sănă- cularea punctajului prevăzut în în domeniul sănătății, republicată, ței a unui litigiu cu privire la sanc- Ambulatoriului integrat – Cabinet
tății, republicată, cu modificările Anexa nr. 3 la ordin; cu modificările ulterioare; țiunea aplicată; Pneumologie;
ulterioare; f) cazierul judiciar; e) acte doveditoare pentru cal- i) copie xerox a autorizației de • un post cu normă întreagă de
e) acte doveditoare pentru cal- g) certificat medical din care cularea punctajului prevăzut în liberă practică sau a certificatului medic specialist confirmat în spe-
cularea punctajului prevăzut în să rezulte că este apt din punct de Anexa nr. 3 la ordin; de membru al Colegiului Medicilor cialitatea Radiologie-imagistică
Anexa nr. 3 la ordin; vedere fizic și neuropsihic pentru f) cazierul judiciar; din România; medicală, cu competență în Com-
f) cazierul judiciar; exercitarea activității pentru pos- g) certificat medical din care j) copia carnetului de muncă puter Tomograf și în Rezonanță
g) certificat medical din care tul pentru care candidează; să rezulte că este apt din punct de sau, după caz, o adeverință care să Magnetică Nucleară, în cadrul La-
să rezulte că este apt din punct de h) chitanță de plată a taxei de vedere fizic și neuropsihic pentru ateste confirmarea în specialitate boratorului de Radiologie și ima-
vedere fizic și neuropsihic pentru concurs; exercitarea activității pentru pos- și vechimea în specialitate; gistică medicală;
exercitarea activității pentru pos- i) copia actului de identitate în tul pentru care candidează; k) un proiect de management • un post cu normă întreagă de
tul pentru care candidează; termen de valabilitate. h) chitanță de plată a taxei de privind evoluția viitoare a com- medic specialist confirmat în spe-
h) chitanță de plată a taxei de Taxa de concurs este de 150 de concurs; partimentului/ secției/ laborato- cialitatea Radiologie-imagistică
concurs; lei. i) copia actului de identitate în rului/ serviciului; medicală, cu competență în Com-
i) copia actului de identitate în Documentele prevăzute la lit. termen de valabilitate. l) chitanță de plată a taxei de puter Tomograf și în Rezonanță
termen de valabilitate. d), f) și g) sunt valabile trei luni și Taxa de concurs este de 150 de concurs. Magnetică Nucleară, în cadrul La-
Taxa de concurs este de 150 de se depun la dosar în termen de va- lei. Taxa de concurs este de 150 boratorului de Radiologie și ima-
lei. labilitate. Documentele prevăzute la lit. de lei. Plata se face în contul: gistică medicală – punct de lucru
Documentele prevăzute la lit. Tematica de concurs va fi cea d), f) și g) sunt valabile trei luni și RO47TREZ06321F330800XXXX Radiologie și imagistică medicală;
d), f) și g) sunt valabile trei luni pentru examenul de medic speci- se depun la dosar în termen de va- deschis la Trezoreria municipiului • un post cu normă întreagă de
și se depun la dosar în termen de alist în specialitatea postului. labilitate. Moinești, beneficiar Spitalul Mu- medic primar confirmat în specia-
valabilitate. Înscrierile la concurs se fac la Tematica de concurs este cea nicipal de Urgență Moinești, cod litatea Medicină sportivă la Cabi-
Tematica de concurs este cea sediul unității, în termen de 10 zile pentru examenul de medic speci- fiscal: 4278710. netul de Medicină sportivă.
pentru examenul de medic speci- calendaristice de la apariția aces- alist în specialitatea postului. La concurs se pot prezenta me- Dosarul de înscriere la concurs
alist în specialitatea postului. tui anunț, iar concursul se organi- Înscrierile la concurs se fac la dici cu o vechime de cel puțin 5 ani va cuprinde următoarele acte:
Înscrierile la concurs se fac la zează în maximum 30 de zile lu- sediul unității, Calea București în specialitatea postului (inclusiv a) cerere în care se menționea-
sediul unității, în termen de 15 zile crătoare de la publicarea în „Viața nr. 25-27, în termen de 15 zile ca- pentru funcția de șef Laborator ză postul pentru care dorește să
calendaristice de la apariția aces- medicală”, dar nu mai devreme de lendaristice de la apariția acestui Analize medicale), specialitate pe concureze;
tui anunț, iar concursul se organi- 6 zile lucrătoare de la încheierea anunț, iar concursul se organizea- care o practică în mod curent și în b) copie xerox de pe diploma
zează în perioada cuprinsă între înscrierilor. ză în perioada cuprinsă între 31 și care sunt confirmați prin ordin al de licență și certificatul de specia-
31 și 90 de zile de la publicarea în Relații suplimentare se pot ob- 90 de zile de la publicarea în „Viața m.s.p. (vechimea în specialitate list sau primar pentru medici, me-
„Viața medicală”. ține la tel.: 0233.253.071. medicală”. decurge de la data confirmării și dici dentiști, farmaciști, respectiv
Relații suplimentare se pot ob- încadrării ca specialist). adeverință de confirmare în gradul
ține la tel.: 0233.253.071. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN SPITALUL MUNICIPAL Pentru funcția de medic-șef profesional pentru biologi, biochi-
DE URGENȚĂ BRAȘOV DE URGENȚĂ MOINEȘTI UPU/CPU se pot prezenta la con- miști sau chimiști;
SPITALUL ORĂȘENESC (JUDEȚUL BRAȘOV) (JUDEȚUL BACĂU) curs medici cu specialitatea medi- c) copie a certificatului de
„SF. IERARH NICOLAE” BICAZ scoate la CONCURS scoate la CONCURS cină de urgenţă, cu grad de medic membru al organizației profesio-
(JUDEȚUL NEAMȚ) în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile specialist sau primar, cu experiență nale cu viza pe anul în curs;
scoate la CONCURS Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- minimă de lucru de 3 ani fără între- d) dovada/înscrisul din care să
în conformitate cu prevederile tările și modificările ulterioare, ur- borat cu prevederile art. 185 din rupere în cadrul unei UPU/CPU. rezulte că nu i-a fost aplicată una
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- mătoarele posturi: Legea nr. 95/2006, republicată, cu Persoanele sancționate în ul- din sancțiunile prevăzute la art.
tările și modificările ulterioare, ur- • un post cu normă întreagă de modificările și completările ulte- timii 2 ani de unitățile la care au 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
mătoarele posturi: medic specialist confirmat în spe- rioare și cu prevederile Ord. m.s.p. fost angajate sau de Colegiul Me- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
• un post cu normă întreagă cialitatea Obstetrică-ginecologie nr. 1.706/2007 cu modificările și dicilor din România, precum și art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
de medic specialist confirmat în la Ambulatoriul integrat – Cabinet completările ulterioare, următoa- cele cărora le-a încetat contractul Legea nr. 95/2006 privind reforma
specialitatea Cardiologie în ca- Obstetrică-ginecologie; rele funcții: de administrare în ultimii 2 ani în în domeniul sănătății, republicată,
drul Compartimentului Cardio- • un post cu normă întreagă de • șef Compartiment Primire condițiile stabilite la art. 5, lit. b), cu modificările ulterioare;
logie – temporar vacant până la medic primar confirmat în specia- urgențe; c) sau d), sau cele care au împlinit e) acte doveditoare pentru cal-
31.12.2022; litatea Oncologie medicală la Am- • șef Secția Medicină internă; vârsta de pensionare conform le- cularea punctajului prevăzut în
• un post cu normă întreagă de bulatoriul integrat; • șef Secția Chirurgie generală; gii, nu pot participa la concurs. Anexa nr. 3 la ordin;
medic specialist confirmat în spe- • un post cu normă întreagă de • șef Secția Pediatrie; Concursul sau examenul va f) cazierul judiciar;
cialitatea Medicină internă în ca- medic specialist confirmat în spe- • șef Secția Obstetrică-gineco- consta în următoarele probe: in- g) certificat medical privind
drul Compartimentului Medicină cialitatea Oncologie medicală la logie; terviu – susținerea proiectului de starea de sănătate fizică și neuro-
internă – temporar vacant până la Secția clinică Oncologie medicală; • șef Secția ATI; management, probă scrisă, probă psihică din care să rezulte că este
31.12.2021; • un post cu normă întreagă de • șef Laborator Analize medi- clinică sau practică. apt pentru exercitarea activității
• un post cu normă întrea- medic primar confirmat în specia- cale; Proba scrisă a concursului se pentru postul pentru care candi-
gă de medic primar confirmat în litatea Medicină internă la Secția • șef Laborator Radiologie și susține după subiecte din Legea dează;
specialitatea Chirurgie generală clinică Medicină internă I; imagistică medicală; nr. 95/2006 privind reforma în do- h) chitanță de plată a taxei de
în cadrul Compartimentului Chi- • un post cu normă întreagă • șef Laborator Recuperare, meniul sănătății, cu modificările și concurs;
rurgie – temporar vacant până la de medic specialist confirmat în medicină fizică și balneologie; completările ulterioare și legisla- i) copia actului de identitate în
31.12.2023; specialitatea Medicină internă la • șef Serviciu Anatomie pato- ția secundară aferentă. termen de valabilitate.
• un post cu normă întrea- Secția clinică Medicină internă II; logică. Proba clinică sau proba practi- Taxa de concurs este de 150 de
gă de medic primar confirmat în • două posturi cu normă întrea- Dosarul de înscriere la concurs că se susține pe baza metodologiei lei.
specialitatea Otorinolaringolo- gă de medic specialist confirmat în va cuprinde următoarele acte: stabilite pentru obținerea titlului Documentele prevăzute la lit.
gie în cadrul Compartimentului specialitatea Radiologie-imagisti- a) cerere în care se menționea- de medic specialist. d), f) și g) sunt valabile trei luni și
ORL – temporar vacant până la că medicală pentru Laboratorul de ză funcția pentru care dorește să Înscrierile la concurs se fac la se depun la dosar în termen de va-
31.12.2022; Radiologie și imagistică medicală; candideze; sediul spitalului, Serviciul Resurse labilitate.
• un post cu normă întreagă de • trei posturi cu normă întrea- b) copie xerox de pe diploma Umane, în termen de 15 zile de la Tematica de concurs este cea
medic primar confirmat în specia- gă de medic specialist confirmat în de studii; apariția acestui anunț, iar concur- pentru examenul de medic speci-
litatea Medicină fizică și de reabi- specialitatea Radiologie-imagisti- c) adeverință din care să reiasă sul se organizează în termen de alist în specialitatea postului.
litare în cadrul Compartimentului că medicală la UPU-SMURD; confirmarea în gradul profesional; minimum 30 de zile și maximum Înscrierile la concurs se fac la
Recuperare, medicină fizică și bal- • un post cu normă întreagă d) acte doveditoare pentru 90 de zile de la publicarea în „Viața sediul unității, în termen de 15 zile
neologie – temporar vacant până de medic specialist confirmat în calcularea punctajului prevă- medicală”. calendaristice de la apariția aces-
la 01.04.2023. specialitatea Cardiologie la Com- zut în Anexa nr. 2 la normele Relații suplimentare, bibli- tui anunț, iar concursul se organi-
Dosarul de înscriere la concurs partimentul Cardiologie inter- menționate; ografia și alte mențiuni referi- zează în perioada cuprinsă între
va cuprinde următoarele acte: vențională. e) declarație pe propria răs- toare la organizarea concursului 31 și 90 de zile de la publicarea în
a) cerere în care se menționea- Dosarul de înscriere la concurs pundere a candidatului, din care vor fi puse la dispoziție la sediul „Viața medicală”.
ză postul pentru care dorește să va cuprinde următoarele acte: să rezulte că nu a fost condamnat unității sau la tel.: 0234.362.520, Relații suplimentare se pot
concureze; a) cerere în care se menționea- penal pentru fapte ce-l fac incom- int. 151, cât și pe site-ul acesteia: obține la Serviciul RUONS, tel.:
b) copie xerox de pe diploma ză postul pentru care dorește să patibil cu funcția pentru care do- www.spitalmoinesti.ro. 0233.219.380, int. 108, 193.
de licență și certificatul de specia- concureze; rește să concureze;
list sau primar pentru medici, me- b) copie xerox de pe diploma f) declarație pe propria răs- SPITALUL JUDEȚEAN DE REPUBLICARE
dici dentiști, farmaciști, respectiv de licență și adeverința/certifica- pundere a candidatului, din care URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ SPITALUL JUDEȚEAN DE
adeverință de confirmare în gradul tul de specialist sau primar pen- să rezulte că nu se află în stare de (JUDEȚUL NEAMȚ) URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ
profesional pentru biologi, biochi- tru medici, medici dentiști, far- incompatibilitate; scoate la CONCURS (JUDEȚUL NEAMȚ)
miști sau chimiști; maciști, respectiv adeverință de g) certificat privind starea de în conformitate cu prevederile scoate la CONCURS
c) copie a certificatului de confirmare în gradul profesional sănătate; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- în conformitate cu prevederile
membru al organizației profesio- pentru biologi, biochimiști sau h) dovadă/adeverință din care tările și modificările ulterioare, ur- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
nale cu viza pe anul în curs; chimiști; să rezulte că în ultimii 2 ani nu a mătoarele posturi: tările și modificările ulterioare, un
6 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
post cu normă întreagă de medic • un post cu normă întreagă de b) copie xerox de pe diploma ateste confirmarea în specialitate g) certificat medical din care
în specialitatea Medicină de ur- medic specialist confirmat în spe- de licență și adeverință/certifica- și vechimea în specialitate; să rezulte că este apt din punct de
gență în cadrul UPU-SMURD. cialitatea Oftalmologie la Cabine- tul de specialist sau primar pentru k) un proiect de management vedere fizic și neuropsihic pen-
La concurs se pot prezenta tul de Oftalmologie din Ambulato- medici, medici dentiști, farmaciști, privind evoluția viitoare a secției; tru exercitarea activității pentru
medici cu drept de liberă practică, riul clinic de specialitate; respectiv adeverință de confirmare l) chitanță de plată a taxei de postul pentru care candidează;
specialiști sau primari confirmați • un post cu normă întreagă în gradul profesional pentru bio- concurs. h) chitanță de plată a taxei de
în specialitatea respectivă, rezi- de medic specialist confirmat în logi, biochimiști sau chimiști; Taxa de concurs este de 300 de concurs;
denți aflați în ultimul an de pre- specialitatea Gastroenterologie c) copie a certificatului de lei. i) copia actului de identitate în
gătire în specialitatea în care se la Cabinetul de Gastroentero- membru al organizației profesio- La concurs se pot prezenta me- termen de valabilitate.
publică postul. logie din Ambulatoriul clinic de nale cu viza pe anul în curs; dici cu o vechime de cel puțin 5 ani Taxa de concurs este de 150 de
Dosarul de înscriere la concurs specialitate; d) dovada/înscrisul din care să în specialitatea postului, speciali- lei și se achită la casieria spitalu-
va cuprinde următoarele acte: • un post cu normă întreagă de rezulte că nu i-a fost aplicată una tate pe care o practică în mod cu- lui.
a) cerere în care se menționea- medic specialist confirmat în spe- din sancțiunile prevăzute la art. rent și în care sunt confirmați prin Documentele prevăzute la lit.
ză postul pentru care dorește să cialitatea Endocrinologie la Cabi- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 ordin al m.s.p. (vechimea în speci- d), f) și g) sunt valabile trei luni
concureze; netul de Endocrinologie din Am- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la alitate decurge de la data confir- și se depun la dosar în termen de
b) copie xerox de pe diploma bulatoriul clinic de specialitate; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din mării și încadrării ca specialist). valabilitate.
de licență și adeverință/certifica- • un post cu normă întreagă de Legea nr. 95/2006 privind reforma Persoanele sancționate în ul- Tematica de concurs este cea
tul de specialist sau primar pentru medic specialist confirmat în spe- în domeniul sănătății, republicată, timii 2 ani de unitățile la care au pentru examenul de medic spe-
medici, medici dentiști, farmaciști, cialitatea Ortopedie și traumato- cu modificările ulterioare; fost angajate sau de Colegiul Me- cialist în specialitatea postului,
respectiv adeverință de confirmare logie la Cabinetul de Ortopedie și e) acte doveditoare pentru cal- dicilor din România, precum și postată pe site-ul MS: www.ms.ro
în gradul profesional pentru bio- traumatologie pediatrică din Am- cularea punctajului prevăzut în cele cărora le-a încetat contrac- la rubrica Specialiști/ Examene și
logi, biochimiști sau chimiști; bulatoriul clinic de specialitate; Anexa nr. 3 la ordin; tul de administrare în condițiile concursuri naționale.
c) copie a certificatului de • un post cu jumătate de nor- f) cazierul judiciar; stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), Înscrierile la concurs se fac la
membru al organizației profesio- mă de medic specialist confirmat g) certificat de integritate sau cele care au împlinit vârsta de sediul spitalului, str. Mihai Bra-
nale cu viza pe anul în curs; în specialitatea Epidemiologie la comportamentală; pensionare conform legii, nu pot vu nr. 116 – Biroul Resurse Uma-
d) dovada/înscrisul din care să Compartimentul CPIAAM. g) certificat medical din care participa la concurs. ne-Salarizare, în termen de 15 zile
rezulte că nu i-a fost aplicată una Dosarul de înscriere la concurs să rezulte că este apt din punct de Concursul sau examenul va calendaristice de la apariția aces-
din sancțiunile prevăzute la art. va cuprinde următoarele acte: vedere fizic și neuropsihic pentru consta în următoarele probe: in- tui anunț, iar concursul se organi-
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 a) cerere în care se menționea- exercitarea activității pentru pos- terviu – susținerea proiectului de zează în perioada cuprinsă între
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la ză postul pentru care dorește să tul pentru care candidează; management, probă scrisă, probă 31 și 90 de zile de la publicarea în
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din concureze; h) chitanță de plată a taxei de clinică sau practică. „Viața medicală”.
Legea nr. 95/2006 privind reforma b) copie xerox de pe diploma concurs; Proba scrisă a concursului se Relații suplimentare se pot
în domeniul sănătății, republicată, de licență și certificatul de specia- i) copia actului de identitate în susține după subiecte din Legea obține la Biroul Resurse Umane-
cu modificările ulterioare; list sau primar pentru medici, me- termen de valabilitate. nr. 95/2006 privind reforma în do- Salarizare, tel.: 0244.409.100,
e) acte doveditoare pentru cal- dici dentiști, farmaciști, respectiv Taxa de concurs este de 150 de meniul sănătății, cu modificările și int. 144.
cularea punctajului prevăzut în adeverință de confirmare în gradul lei. completările ulterioare și legisla-
Anexa nr. 3 la ordin; profesional pentru biologi, biochi- Documentele prevăzute la lit. ția secundară aferentă. SPITALUL DE BOLI CRONICE
f) cazierul judiciar; miști sau chimiști; d), f) și h) sunt valabile trei luni Proba clinică sau proba practi- CÂMPENI (JUDEȚUL ALBA)
g) certificat medical privind c) copie a certificatului de și se depun la dosar în termen de că se susține pe baza metodologiei scoate la CONCURS
starea de sănătate fizică și neuro- membru al organizației profesio- valabilitate. stabilite pentru obținerea titlului în conformitate cu prevederile
psihică din care să rezulte că este nale cu viza pe anul în curs; Tematica de concurs este cea de medic specialist. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
apt pentru exercitarea activității d) dovada/înscrisul din care să pentru examenul de medic speci- Înscrierile la concurs se fac la tările și modificările ulterioare, ur-
pentru postul pentru care candi- rezulte că nu i-a fost aplicată una alist în specialitatea postului. sediul unității, în termen de 15 mătoarele posturi:
dează; din sancțiunile prevăzute la art. Înscrierile la concurs se fac la zile de la apariția acestui anunț, • un post cu normă întreagă de
h) chitanță de plată a taxei de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 sediul unității, în termen de 15 zile iar concursul se organizează în medic specialist confirmat în spe-
concurs; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la calendaristice de la apariția aces- termen de minimum 30 de zile și cialitatea Medicină internă;
i) copia actului de identitate în art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tui anunț, iar concursul se organi- maximum 90 de zile de la publica- • un post cu normă întreagă de
termen de valabilitate. Legea nr. 95/2006 privind reforma zează în perioada cuprinsă între rea în „Viața medicală”. medic primar confirmat în specia-
Taxa de concurs este de 150 de în domeniul sănătății, republicată, 31 și 90 de zile de la publicarea în Relații suplimentare se pot litatea Medicină internă;
lei. cu modificările ulterioare; „Viața medicală”. obține la tel.: 0256.320.860, int. • un post cu normă întreagă
Documentele prevăzute la lit. e) acte doveditoare pentru Relații suplimentare se pot ob- 19, iar tematica și bibliografia vor de medic specialist confirmat în
d), f) și g) sunt valabile trei luni și calcularea punctajului prevăzut în ține la tel.: 0269.215.050, int. 305. fi postate pe site-ul spitalului: specialitatea Epidemiologie, cu
se depun la dosar în termen de va- Anexa nr. 3 la ordin; www.spitalfaget.ro. atestat de studii complementare
labilitate. f) cazierul judiciar; SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET în Managementul serviciilor de
Tematica de concurs este cea g) certificat medical din care (JUDEȚUL TIMIȘ) SPITALUL DE OBSTETRICĂ- sănătate eliberat de către Minis-
pentru examenul de medic speci- să rezulte că este apt din punct de scoate la CONCURS GINECOLOGIE PLOIEȘTI terul Sănătății, în structura de
alist în specialitatea postului. în conformitate cu prevederile (JUDEȚUL PRAHOVA) Management al calității serviciilor
vedere fizic și neuropsihic pentru
Înscrierile la concurs se fac la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- scoate la CONCURS medicale;
exercitarea activității pentru pos-
sediul unității, în termen de 15 zile borat cu prevederile art. 185 din în conformitate cu prevederile • un post cu normă întreagă de
tul pentru care candidează;
calendaristice de la apariția aces- Legea nr. 95/2006, republicată, cu Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- medic specialist confirmat în spe-
h) chitanță de plată a taxei de
tui anunț, iar concursul se organi- modificările și completările ulteri- tările și modificările ulterioare, ur- cialitatea Radiologie-imagistică
concurs;
zează în perioada cuprinsă între oare, funcția de șef Secția Medici- mătoarele posturi: medicală.
i) copia actului de identitate în
31 și 90 de zile de la publicarea în nă internă. • un post cu normă întreagă de Dosarul de înscriere la concurs
termen de valabilitate.
„Viața medicală”. Dosarul de înscriere la concurs medic specialist confirmat în spe- va cuprinde următoarele acte:
Taxa de concurs este de 150 de
Relații suplimentare se pot va cuprinde următoarele acte: cialitatea Obstetrică-ginecologie a) cerere în care se menționea-
lei.
obține la tel.: 0233.219.380, int. a) cerere în care se menționea- în cadrul Secției Obstetrică-gine- ză postul pentru care dorește să
108, 193. Documentele prevăzute la lit. ză funcția pentru care dorește să cologie I; concureze;
d), f) și g) sunt valabile trei luni și candideze; • un post cu normă întreagă b) copie xerox de pe diploma
SPITALUL ORĂȘENESC se depun la dosar în termen de va- b) copie xerox de pe diploma de medic specialist confirmat în de licență și certificatul de specia-
ȚĂNDĂREI labilitate. de studii; specialitatea Anestezie și terapie list sau primar pentru medici, me-
(JUDEȚUL IALOMIȚA) Tematica de concurs și bibli- c) adeverință din care să reiasă intensivă în cadrul Secției ATI. dici dentiști, farmaciști, respectiv
scoate la CONCURS ografia se pot obține de la Biroul confirmarea în gradul profesional; Dosarul de înscriere la concurs adeverință de confirmare în gradul
în conformitate cu prevederile RUNOS al spitalului. d) acte doveditoare pentru cal- va cuprinde următoarele acte: profesional pentru biologi, biochi-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Înscrierile la concurs se fac la cularea punctajului prevăzut în a) cerere în care se menționea- miști sau chimiști;
tările și modificările ulterioare, ur- sediul unității, Biroul RUNOS, în Anexa nr. 2 la normele menționate; ză postul pentru care dorește să c) copie a certificatului de
mătoarele posturi: termen de 15 zile calendaristice de e) declarație pe propria răs- concureze; membru al organizației profesio-
• un post cu normă întreagă de la apariția acestui anunț, iar con- pundere a candidatului, din care b) copie xerox de pe diploma nale cu viza pe anul în curs;
medic specialist confirmat în spe- cursul se organizează în perioada să rezulte că nu a fost condamnat de licență și certificatul de specia- d) dovada/înscrisul din care să
cialitatea Psihiatrie la Comparti- cuprinsă între 31 și 90 de zile de la penal pentru fapte ce-l fac incom- list sau primar pentru medici, me- rezulte că nu i-a fost aplicată una
mentul Psihiatrie; publicarea în „Viața medicală”. patibil cu funcția pentru care do- dici dentiști, farmaciști, respectiv din sancțiunile prevăzute la art.
• un post cu normă întreagă de Relații suplimentare se pot rește să concureze; adeverință de confirmare în gradul 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
medic specialist confirmat în spe- obține la Biroul RUNOS, tel.: f) declarație pe propria răs- profesional pentru biologi, biochi- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
cialitatea ATI la Compartimentul 0243.270.700. pundere a candidatului, din care miști sau chimiști; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
ATI; să rezulte că nu se află în stare de c) copie a certificatului de Legea nr. 95/2006 privind reforma
• un post cu normă întreagă de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN incompatibilitate; membru al organizației profesio- în domeniul sănătății, republicată,
medic specialist confirmat în spe- DE URGENȚĂ SIBIU g) certificat privind starea de nale cu viza pe anul în curs; cu modificările ulterioare;
cialitatea Medicină de urgență la (JUDEȚUL SIBIU) sănătate; d) dovada/înscrisul din care să e) acte doveditoare pentru cal-
Compartimentul CPU; scoate la CONCURS h) dovadă/adeverință din care rezulte că nu i-a fost aplicată una cularea punctajului prevăzut în
• un post cu normă întreagă de în conformitate cu prevederile să rezulte că în ultimii 2 ani nu a din sancțiunile prevăzute la art. Anexa nr. 3 la ordin;
medic specialist confirmat în spe- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- fost sancționat de conducerea uni- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 f) cazierul judiciar;
cialitatea Radiologie-imagistică pletările și modificările ulterioare, tăților în care și-a desfășurat acti- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la g) certificat medical din care
medicală pentru Laboratorul de un post cu normă întreagă de far- vitatea sau de Colegiul Medicilor art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din să rezulte că este apt din punct de
Radiologie și imagistică medicală; macist cu drept de liberă practică din România; Legea nr. 95/2006 privind reforma vedere fizic și neuropsihic pentru
• un post cu normă întrea- pentru Farmacia nr. 1 a spitalului. i) copie xerox a autorizației de în domeniul sănătății, republicată, exercitarea activității pentru pos-
gă de medic specialist confirmat Dosarul de înscriere la concurs liberă practică sau a certificatului cu modificările ulterioare; tul pentru care candidează;
în specialitatea Medicină inter- va cuprinde următoarele acte: de membru al Colegiului Medicilor e) acte doveditoare pentru cal- h) chitanță de plată a taxei de
nă la Cabinetul de Medicină in- a) cerere în care se menționea- din România; cularea punctajului prevăzut în concurs;
ternă din Ambulatoriul clinic de ză postul pentru care dorește să j) copia carnetului de muncă Anexa nr. 3 la ordin; i) copia actului de identitate în
specialitate; concureze; sau, după caz, o adeverință care să f) cazierul judiciar; termen de valabilitate.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 7
Taxa de concurs este de 150 de Proba clinică sau proba practi- Control Intern din cadrul primă- b) copie xerox de pe diploma RO57TREZ07621F335000XXXX -
lei. că se susține pe baza metodologiei riei și la tel.: 0258.861.310, int. de licență și certificatul de specia- Trezoreria Oradea, beneficiar Spi-
Documentele prevăzute la lit. stabilite pentru obținerea titlului 1013. list sau primar pentru medici, me- talul Clinic Municipal „Dr. Gavril
d), f) și g) sunt valabile trei luni și de medic specialist. dici dentiști, farmaciști, respectiv Curteanu” Oradea, CF: 4208463.
se depun la dosar în termen de va- Înscrierile la concurs se fac la SPITALUL CLINIC MUNICIPAL adeverință de confirmare în gra- Documentele prevăzute la lit.
labilitate. sediul unității, în termen de 15 „DR. GAVRIL CURTEANU” dul profesional pentru biologi, d), f) și g) sunt valabile trei luni și
Tematica de concurs se regă- zile de la apariția acestui anunț, ORADEA (JUDEȚUL BIHOR) biochimiști sau chimiști; se depun la dosar în termen de va-
sește pe site-ul Ministerului Sănă- iar concursul se organizează în scoate la CONCURS c) copie a certificatului de labilitate. Pentru toate documen-
tății. termen de minimum 30 de zile în conformitate cu prevederile membru al organizației profesio- tele depuse în copie se prezintă
Înscrierile la concurs se fac la și maximum 90 de zile de la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- nale cu viza pe anul în curs; pentru conformitate originalul.
sediul unității, în termen de 15 zile publicarea în „Viața medicală”. tările și modificările ulterioare, ur- d) dovada/înscrisul din care să Candidații înscriși la concurs
calendaristice de la apariția aces- mătoarele posturi: rezulte că nu i-a fost aplicată una vor prezenta în ziua susținerii
tui anunț, iar concursul se organi- REPUBLICARE • două posturi cu normă în- din sancțiunile prevăzute la art. primei probe Adeverința de vac-
zează în perioada cuprinsă între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI treagă de medic specialist confir- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 cinare anti-COVID sau Decizia de
31 și 90 de zile de la publicarea în AIUD (JUDEȚUL ALBA) mat în specialitatea Anestezie și alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la izolare de la DSP (valabilă 90 de
„Viața medicală”. scoate la CONCURS terapie intensivă în cadrul Secției art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din zile de la infectare) sau un test
în conformitate cu prevederile Anestezie-terapie intensivă; Legea nr. 95/2006 privind reforma negativ Real Time PCR pentru
SPITALUL DE BOLI CRONICE Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- • un post cu normă întreagă de în domeniul sănătății, republicată, COVID-19, efectuat cu cel mult
CÂMPENI (JUDEȚUL ALBA) tările și modificările ulterioare, un medic primar confirmat în specia- cu modificările ulterioare; 48 de ore înainte de data primei
scoate la CONCURS post cu normă întreagă de medic litatea Radiologie-imagistică me- e) acte doveditoare pentru cal- probe a concursului.
în conformitate cu prevederile în specialitatea Medicină de fami- dicală în cadrul Laboratorului de cularea punctajului prevăzut în Spitalul oferă salariu conform
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- lie în cadrul Direcției de Asistență Radiologie și imagistică medicală; Anexa nr. 3 la ordin; prevederilor legale în vigoare,
borat cu prevederile art. 185 din Socială, Compartiment Cabinete • un post cu normă întreagă de f) cazierul judiciar; idemnizație de hrană, posibilități
Legea nr. 95/2006, republicată, cu medicale și Asistență medicală co- medic specialist confirmat în spe- g) certificat medical din care de perfecționare și promovare.
modificările și completările ulteri- munitară din subordinea Consiliu- cialitatea Radiologie-imagistică să rezulte că este apt din punct de Tematica de concurs este cea
oare, următoarele funcții: lui Local al Municipiului Aiud. medicală în cadrul Laboratorului vedere fizic și neuropsihic pentru stabilită de Ministerul Sănătății
• șef Secția Pneumologie; La concurs se pot prezenta de Radiologie și imagistică medi- exercitarea activității pentru pos- pentru examenul de medic speci-
• șef Secția Cronici. medici cu drept de liberă practică, cală; tul pentru care candidează (ade- alist în specialitatea postului.
Dosarul de înscriere la concurs specialiști sau primari confirmați • două posturi cu normă în- verință de la medicul de familie și Înscrierile la concurs se fac la
va cuprinde următoarele acte: în specialitatea respectivă, rezi- treagă de medic specialist confir- fișa medicală tip A(B) pentru per- sediul unității, str. C. Coposu nr.
a) cerere în care se menționea- denți aflați în ultimul an de pre- mat în specialitatea Medicină de mis auto); 12, Serviciul RUNOS, în termen de
ză funcția pentru care dorește să gătire în specialitatea în care se laborator în cadrul Laboratorului h) chitanță de plată a taxei de 15 zile calendaristice de la apari-
candideze; publică postul. de Analize medicale. concurs; ția acestui anunț. În cazul în care
b) copie xerox de pe diploma Dosarul de înscriere la concurs Dosarul de înscriere la concurs i) copia actului de identitate în ultima zi de înscriere coincide cu
de studii; va cuprinde următoarele acte: va cuprinde următoarele acte: termen de valabilitate; o zi nelucrătoare, candidații vor
c) adeverință din care să reiasă a) cerere în care se menționea- a) cerere în care se menționea- j) curriculum vitae (model eu- putea depune dosarele de înscrie-
confirmarea în gradul profesional; ză postul pentru care dorește să ză postul pentru care dorește să ropean). re inclusiv în prima zi lucrătoare
d) acte doveditoare pentru cal- concureze; concureze (cerere tip de la Servi- Taxa de concurs este de după expirarea celor 15 zile. Con-
cularea punctajului prevăzut în b) copie xerox de pe diploma ciul RUNOS); 150 de lei și se achită în contul cursul se organizează în perioada
Anexa nr. 2 la normele menționate; de licență și certificatul de specia-
e) declarație pe propria răs- list sau primar pentru medici, me-
pundere a candidatului, din care dici dentiști, farmaciști, respectiv
să rezulte că nu a fost condamnat adeverință de confirmare în gradul
penal pentru fapte ce-l fac in- profesional pentru biologi, biochi-
compatibil cu funcția pentru care miști sau chimiști;
dorește să concureze; c) copie a certificatului de
f) declarație pe propria răs- membru al organizației profesio-
pundere a candidatului, din care nale cu viza pe anul în curs;
să rezulte că nu se află în stare de d) dovada/înscrisul din care să
incompatibilitate; rezulte că nu i-a fost aplicată una
g) certificat privind starea de din sancțiunile prevăzute la art.
sănătate; 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
h) dovadă/adeverință din care alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
fost sancționat de conducerea uni- Legea nr. 95/2006 privind reforma
tăților în care și-a desfășurat acti- în domeniul sănătății, republicată,
vitatea sau de Colegiul Medicilor cu modificările ulterioare;
din România; e) acte doveditoare pentru cal-
i) copie xerox a autorizației de cularea punctajului prevăzut în
liberă practică sau a certificatului Anexa nr. 3 la ordin;
de membru al Colegiului Medicilor f) cazierul judiciar;
din România; g) certificat medical din care
j) copia carnetului de muncă să rezulte că este apt din punct de
sau, după caz, o adeverință care să vedere fizic și neuropsihic pentru
ateste confirmarea în specialitate exercitarea activității pentru pos-
și vechimea în specialitate; tul pentru care candidează;
k) un proiect de management h) chitanță de plată a taxei de
privind evoluția viitoare a secției; concurs;
l) chitanță de plată a taxei de i) copia actului de identitate în
concurs. termen de valabilitate;
La concurs se pot prezenta me- j) autorizație de liberă practică
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani implicit asigurare de răspundere
în specialitatea postului, speciali- civilă valabilă în anul 2021;
tate pe care o practică în mod cu- k) certificat de integritate com-
rent și în care sunt confirmați prin portamentală.
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- Taxa de concurs este de 150 de
alitate decurge de la data confir- lei.
mării și încadrării ca specialist). Documentele prevăzute la lit.
Persoanele sancționate în ul- d), f) și g) sunt valabile trei luni
timii 2 ani de unitățile la care au și se depun la dosar în termen de
fost angajate sau de Colegiul Me- valabilitate.
dicilor din România, precum și Tematica de concurs va fi afișa-
cele cărora le-a încetat contrac- tă la sediul și pe site-ul Primăriei
tul de administrare în condițiile municipiului Aiud: www.aiud.ro.
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), Înscrierile la concurs se fac la
sau cele care au împlinit vârsta de sediul instituției, str. Cuza Vodă nr.
pensionare conform legii, nu pot 1, în termen de 15 zile calendaris-
participa la concurs. tice de la apariția acestui anunț. În
Concursul sau examenul va cazul în care ultima zi de înscriere
consta în următoarele probe: in- coincide cu o zi nelucrătoare, can-
terviu – susținerea proiectului de didații vor putea depune dosarele
management, probă scrisă, probă de înscriere inclusiv în prima zi
clinică sau practică. lucrătoare după expirarea celor
Proba scrisă a concursului se 15 zile. Concursul se organizează
susține după subiecte din Legea în perioada cuprinsă între 31 și 90
nr. 95/2006 privind reforma în do- de zile de la publicarea în „Viața
meniul sănătății, cu modificările și medicală”.
completările ulterioare și legisla- Relații suplimentare se pot
ția secundară aferentă. obține la Biroul Resurse Umane,
8 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la c) copie a documentelor pri- un reprezentant al RUNOS. Do- cialitatea Oncologie medicală la certificatul de specialist sau
publicarea în „Viața medicală”. vind schimbarea numelui (certi- cumentele prevăzute la lit. e) și h) Secția Oncologie medicală; primar;
Relații suplimentare se pot ficat de căsătorie, certificat de di- sunt valabile trei luni, iar cazierul • un post cu normă întreagă c) copie a certificatului de
obține la Serviciul RUNOS, tel.: vorț, hotărâre judecătorească etc.) judiciar are valabilitate șase luni; de medic primar confirmat în spe- membru al organizației profesio-
0359.803.800, int. 182. d) copie a certificatului de documentele se depun la dosar în cialitatea Chirurgie generală, cu nale cu viza pe anul în curs;
membru al Colegiului Medicilor termen de valabilitate. competențe în Chirurgie oncologi- d) dovada/înscrisul din care să
REPUBLICARE sau avizul de practică temporară Tematica de concurs este cea că, în Chirurgie hepato-bilio-pan- rezulte că nu i-a fost aplicată una
SPITALUL CLINIC DE sau ocazională a profesiei valabil, pentru examenul de medic speci- creatică și în Endoscopie digestivă din sancțiunile prevăzute la art.
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE din care să rezulte că profesionis- alist în specialitatea postului. diagnostică, la Secția clinică Chi- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
„CUZA VODĂ” IAȘI tul este avizat pe specialitățile și Înscrierile la concurs se fac la rurgie generală II. alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
(JUDEȚUL IAȘI) competențele în care urmează să sediul spitalului, str. Cuza Vodă Dosarul de înscriere la concurs art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
scoate la CONCURS își desfășoare activitatea; nr. 34, în termen de 15 zile ca- va cuprinde următoarele acte: Legea nr. 95/2006 privind reforma
în conformitate cu prevederile e) dovada/înscrisul din care să lendaristice de la apariția acestui a) cerere în care se menționea- în domeniul sănătății, republicată,
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- rezulte că nu i-a fost aplicată una anunț, iar concursul se organizea- ză postul pentru care dorește să cu modificările ulterioare;
tările și modificările ulterioare, un din sancțiunile prevăzute la art. ză în perioada cuprinsă între 31 și concureze; e) acte doveditoare pentru cal-
post cu normă întreagă de medic 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 90 de zile de la publicarea în „Viața b) copie xerox de pe diploma cularea punctajului prevăzut în
în specialitatea Sănătate publică alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la medicală”. de licență și certificatul de medic Anexa nr. 3 la ordin;
și management în cadrul Serviciu- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din specialist sau primar, după caz, f) cazierul judiciar;
lui de Management al serviciilor Legea nr. 95/2006 privind reforma SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN precum și a certificatelor de com- g) certificat medical din care
medicale de sănătate. în domeniul sănătății, republicată, DE URGENȚĂ ARAD petență în cazul postului la care se să rezulte că este apt din punct de
La concurs se pot prezenta cu modificările ulterioare; (JUDEȚUL ARAD) solicită competențe suplimentare; vedere fizic și neuropsihic pentru
medici cu drept de liberă practică, f) cazierul judiciar; scoate la CONCURS c) copie a certificatului de exercitarea activității pentru pos-
specialiști sau primari confirmați g) acte doveditoare pentru cal- în conformitate cu prevederile membru al organizației profesio- tul pentru care candidează;
în specialitatea respectivă, rezi- cularea punctajului prevăzut în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- nale cu viza pe anul în curs; h) chitanță de plată a taxei de
denți aflați în ultimul an de pre- Anexa nr. 3 la ordin; pletările și modificările ulterioare, d) dovada/înscrisul din care să concurs;
gătire în specialitatea în care se h) certificat medical format A5 următoarele posturi: rezulte că nu i-a fost aplicată una i) copia actului de identitate în
din care să rezulte că este apt din • trei posturi cu normă întrea- din sancțiunile prevăzute la art. termen de valabilitate;
publică postul.
punct de vedere fizic și neuropsi- gă de medic primar confirmat în 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 j) copia carnetului de muncă
Dosarul de înscriere la concurs
hic pentru exercitarea activității specialitatea Medicină de urgență alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la și adeverința cu vechimea de la
va cuprinde următoarele acte:
pentru postul pentru care candi- la UPU-SMURD Arad; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din 01.01.2011 până în prezent (extras
a) cerere în care se menționea-
dează; • două posturi cu normă în- Legea nr. 95/2006 privind reforma REVISAL);
ză postul pentru care dorește să k) curriculum vitae.
i) copia actului de identitate în treagă de medic specialist confir- în domeniul sănătății, republicată,
concureze; Taxa de concurs este de 150 de
termen de valabilitate; mat în specialitatea Medicină de cu modificările ulterioare;
b) copie xerox de pe diploma lei.
j) chitanță de plată a taxei de urgență la UPU-SMURD Arad; e) acte doveditoare pentru cal-
de licență și certificatul de specia- Documentele prevăzute la lit.
concurs. • două posturi cu normă în- cularea punctajului prevăzut în
list sau primar pentru medici, me- d), f) și g) sunt valabile trei luni
Taxa de concurs este de 150 de treagă de medic specialist confir- Anexa nr. 3 la ordin;
dici dentiști, farmaciști, respectiv și se depun la dosar în termen de
lei. mat în specialitatea Pediatrie la f) cazierul judiciar;
adeverință de confirmare în gradul valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai UPU-SMURD Arad; g) certificat medical din care
profesional pentru biologi, biochi- La concurs se pot înscrie nu-
sus vor fi însoțite de documentele • un post cu normă întreagă de să rezulte că este apt din punct de
miști sau chimiști; mai candidații care au obținut mi-
originale, care se vor certifica de medic specialist confirmat în spe- vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru pos- nimum două puncte din cele pre-
tul pentru care candidează; văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la
h) certificat de integritate ordin.
comportamentală conform Le- La concurs se pot prezenta far-
gii nr. 118/2019 privind Registrul maciști cu minimum 2 ani experi-
ență profesională.
național automatizat cu privire la
Pentru proba scrisă un subiect
persoanele care au comis infracți-
va fi din legislația sanitară (Legea
uni sexuale, de exploatare a unor
nr. 95/2006). Tematica de concurs
persoane sau asupra minorilor,
va fi afișată la sediul spitalului.
precum și pentru completarea Le-
Înscrierile la concurs se fac la
gii nr. 76/2008 privind organizarea
sediul unității, în termen de 15 zile
și funcționarea Sistemului națio-
calendaristice de la apariția aces-
nal de Date Genetice Judiciare;
tui anunț, iar concursul se organi-
i) chitanță de plată a taxei de zează în perioada cuprinsă între
concurs; 31 și 90 de zile de la publicarea în
j) copia actului de identitate în „Viața medicală”.
termen de valabilitate. Relații suplimentare se pot
Taxa de concurs este de 150 de obține la tel.: 0244.593.233, int.
lei și se achită la casieria spitalu- 128 – persoană de contact Elena
lui (orar casierie: luni-joi: 08,00- Luminița Călin.
11,00 și 13,30-15,00, vineri: 08,00-
10,00 și 13,30-15,00, în ultima zi DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
lucrătoare din lună programul este PUBLICĂ A JUDEȚULUI ALBA
de la 08,00-9,30). scoate la CONCURS
Documentele prevăzute la lit. în conformitate cu prevederile
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
se depun la dosar în termen de va- tările și modificările ulterioare, un
labilitate. post cu normă întreagă de medic
Tematica de concurs se va afișa primar confirmat în specialitatea
pe site-ul spitalului. Medicina muncii în cadrul Com-
Înscrierile la concurs se fac la partimentului Evaluare factori de
sediul unității, Serviciul RUNOS, risc din mediul de viață și muncă.
în termen de 15 zile calendaris- Dosarul de înscriere la concurs
tice de la apariția acestui anunț, va cuprinde următoarele acte:
iar concursul se organizează în a) cerere în care se menționea-
perioada cuprinsă între 31 și 90 ză postul pentru care dorește să
de zile de la publicarea în „Viața concureze;
medicală”. b) copie xerox de pe diploma
Relații suplimentare se pot de licență și certificatul de specia-
obține la sediul spitalului din list sau primar pentru medici, me-
Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 dici dentiști, farmaciști, respectiv
– Serviciul RUNOS, sau la tel.: adeverință de confirmare în gradul
0357.407.200, int. 277. profesional pentru biologi, biochi-
miști sau chimiști;
SPITALUL GENERAL C.F. c) copie a certificatului de
PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) membru al organizației profesio-
scoate la CONCURS nale cu viza pe anul în curs;
în conformitate cu prevederile d) dovada/înscrisul din care să
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- rezulte că nu i-a fost aplicată una
pletările și modificările ulterioare, din sancțiunile prevăzute la art.
funcția de farmacist-șef la Farma- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
cia spitalului. alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
Dosarul de înscriere la concurs art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
va cuprinde următoarele acte: Legea nr. 95/2006 privind reforma
a) cerere în care se menționea- în domeniul sănătății, republicată,
ză funcția pentru care dorește să cu modificările ulterioare;
candideze; e) acte doveditoare pentru cal-
b) copie xerox de pe diplo- cularea punctajului prevăzut în
ma de licență și adeverința/ Anexa nr. 3 la ordin;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 9
f) cazierul judiciar; Tematica de concurs și bi- Relații suplimentare se pot ob- c) copie a certificatului de Copiile actelor prevăzute mai
g) certificat medical din care bliografia se găsesc la Serviciul ține la tel.: 0253.237.233, int. 307 membru al organizației profesio- sus vor fi însoțite de originale, care
să rezulte că este apt din punct de Resurse Umane și pe site-ul: sau la sediul spitalului din str. Pro- nale cu viza pe anul în curs; se vor certifica de un reprezentant
vedere fizic și neuropsihic pentru www.ambulantagorj.ro. gresului nr. 18 – Serviciul RUONS. d) dovada/înscrisul din care să al angajatorului. Documentele
exercitarea activității pentru pos- Înscrierile la concurs se fac la rezulte că nu i-a fost aplicată una prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
tul pentru care candidează; sediul unității, str. Progresului nr. SPITALUL ORĂȘENESC din sancțiunile prevăzute la art. labile trei luni și se depun la dosar
h) chitanță de plată a taxei de 18, Tg. Jiu – Compartimentul Re- HOREZU (JUDEȚUL VÂLCEA) 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 în termen de valabilitate.
concurs; surse Umane, în termen de 15 zile scoate la CONCURS alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Tematica de concurs și bibli-
i) copia actului de identitate în calendaristice de la apariția aces- în conformitate cu prevederile art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din ografia sunt cele pentru ocupa-
termen de valabilitate. tui anunț, iar concursul se organi- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Legea nr. 95/2006 privind reforma rea postului de medic specialist
Taxa de concurs este de 150 de zează în perioada cuprinsă între tările și modificările ulterioare, ur- în domeniul sănătății, republicată, în specialitatea postului (http://
lei. 31 și 90 de zile de la publicarea în mătoarele posturi: cu modificările ulterioare; www.ms.ro/tematica-pentru-con-
Documentele prevăzute la lit. „Viața medicală”. • două posturi cu normă în- e) acte doveditoare pentru cal- cursul-de-ocupare-de-post-pen-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Relații suplimentare se pot ob- treagă de medic specialist confir- cularea punctajului prevăzut în tru-medici-specialisti/).
se depun la dosar în termen de va- ține la tel.: 0253.210.648 – Com- mat în specialitatea Medicină in- Anexa nr. 3 la ordin; Înscrierile la concurs se fac la
labilitate. partimentul Resurse Umane, str. ternă la Secția Medicină internă; f) cazierul judiciar; sediul unității, str. Vasile Conta
Tematica de concurs va fi afișa- Progresului nr. 18, Tg. Jiu. • un post cu normă întreagă g) certificat medical din care nr. 2-4, în termen de 15 zile ca-
tă la sediul instituției. de medic specialist confirmat în să rezulte că este apt din punct de lendaristice de la apariția acestui
Înscrierile la concurs se fac la SPITALUL JUDEȚEAN specialitatea Medicină internă la vedere fizic și neuropsihic pentru anunț, iar concursul se organizea-
sediul unității, în termen de 15 zile DE URGENȚĂ TÂRGU JIU Secția Boli cronice; exercitarea activității pentru pos- ză în perioada cuprinsă între 31 și
calendaristice de la apariția aces- (JUDEȚUL GORJ) • un post cu normă întrea- tul pentru care candidează; 90 de zile de la publicarea în „Viața
tui anunț, iar concursul se organi- scoate la CONCURS gă de medic specialist confir- h) chitanță de plată a taxei de medicală”.
zează în perioada cuprinsă între în conformitate cu prevederile mat în specialitatea Gastroen- concurs; Relații suplimentare se pot ob-
31 și 90 de zile de la publicarea în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- terologie la Compartimentul i) copia actului de identitate în ține la Serviciul Resurse Umane,
tările și modificările ulterioare, ur- Normare, Organizare, Salariza-
„Viața medicală”. Gastroenterologie; termen de valabilitate.
mătoarele posturi:
Relații suplimentare se pot ob- • un post cu normă întreagă Taxa de concurs este de 150 de re al DSP Iași, tel.: 0232.210.900,
• un post cu normă întreagă de
ține la tel.: 0258.835.244 – Biroul de medic specialist confirmat în lei și se achită la casieria unității. int. 218.
biolog debutant pentru Laborato-
RUNOS. specialitatea Pediatrie la Secția Documentele prevăzute la lit.
rul de Analize medicale;
Pediatrie; d), f) și g) sunt valabile trei luni SPITALUL MUNICIPAL
• un post cu normă întreagă de
REPUBLICARE • un post cu normă întreagă de și se depun la dosar în termen de PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
chimist debutant pentru Labora-
SERVICIUL JUDEȚEAN medic specialist confirmat în spe- valabilitate. scoate la CONCURS
torul de Analize medicale;
DE AMBULANȚĂ GORJ cialitatea ATI la Compartimentul Tematica de concurs și biblio- în conformitate cu prevederile
• un post cu normă întreagă de
scoate la CONCURS ATI; grafia vor fi afișate la sediul spita- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
biolog principal pentru Laborato-
în conformitate cu prevederile rul BK din cadrul Dispensarului • un post cu normă întreagă de lului. pletările și modificările ulterioare,
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- TBC. medic specialist confirmat în spe- Înscrierile la concurs se fac la un post cu normă întreagă de far-
pletările și modificările ulterioare, Dosarul de înscriere la concurs cialitatea Neonatologie la Com- sediul unității, în termen de 15 zile macist specialist confirmat în spe-
șase posturi cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte: partimentul Neonatologie; calendaristice de la apariția aces- cialitatea Farmacie clinică la Far-
medic în specialitatea Medicină a) cerere în care se menționea- • două posturi cu normă în- tui anunț, iar concursul se organi- macia cu circuit închis a unității.
generală/Medicină de familie la ză postul pentru care dorește să treagă de medic specialist confir- zează în perioada cuprinsă între Dosarul de înscriere la concurs
Stația centrală Tg. Jiu. concureze; mat în specialitatea Radio­logie- 31 și 90 de zile de la publicarea în va cuprinde următoarele acte:
La concurs se pot prezenta me- b) copie xerox de pe diploma imagistică medicală în cadrul „Viața medicală”. a) cerere în care se menționea-
dici de Medicină generală cu drept de chimist/biolog și adeverință/ Laboratorului de Radiologie- Relații suplimentare se pot ob- ză postul pentru care dorește să
de liberă practică, specialiști sau certificat de confirmare în gradul imagistică medicală; ține la tel.: 0250.860.620, int. 175 concureze;
primari confirmați în specialitatea profesional; • un post cu normă întreagă de – Serviciul Resurse Umane. b) copie xerox de pe diploma
Medicină generală/Medicină de c) copie a certificatului de medic specialist confirmat în spe- de licență și certificatul de specia-
familie, rezidenți aflați în ultimul membru al organizației profesio- cialitatea Cardiologie la Cabinetul DIRECȚIA DE SĂNĂTATE list sau primar pentru medici, me-
an de pregătire. nale cu viza pe anul în curs; de Cardiologie din Ambulatoriul PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI dici dentiști, farmaciști, respectiv
Dosarul de înscriere la concurs d) dovada/înscrisul din care să integrat; scoate la CONCURS adeverință de confirmare în gradul
va cuprinde următoarele acte: rezulte că nu i-a fost aplicată una • un post cu normă întreagă în conformitate cu prevederile profesional pentru biologi, biochi-
a) cerere în care se menționea- din sancțiunile prevăzute la de medic specialist confirmat în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- miști sau chimiști;
ză postul pentru care dorește să art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din specialitatea Medicină internă tările și modificările ulterioare, un c) copie a certificatului de
concureze; Legea nr. 460/2003 privind exerci- la Compartimentul Boli cronice post cu normă întreagă de medic membru al organizației profesio-
b) copie xerox de pe diploma tarea profesiunilor de biochimist, Sinești; primar confirmat în specialitatea nale cu viza pe anul în curs;
de licență și certificatul de specia- biolog și chimist, înființarea, orga- • un post cu normă întreagă de Igienă la Compartimentul de Eva- d) dovada/înscrisul din care să
list sau primar pentru medici, me- nizarea și funcționarea OBBCSSR; medic specialist confirmat în spe- luare a factorilor de risc din mediul rezulte că nu i-a fost aplicată una
dici dentiști, farmaciști, respectiv e) acte doveditoare pentru cal- cialitatea Oftalmologie la Cabine- de viață și de muncă – Colectiv igi- din sancțiunile prevăzute la art.
adeverință de confirmare în gradul cularea punctajului prevăzut în tul de Oftalmologie din Ambulato- ena mediului, igiena alimentului, 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
profesional pentru biologi, biochi- Anexa nr. 3 la ordin; riul integrat; programe de sănătate în relație cu alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
miști sau chimiști; f) cazierul judiciar; • un post cu normă întreagă art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
mediul, statistică.
c) copie a certificatului de g) certificat medical din care de medic specialist confirmat în Legea nr. 95/2006 privind reforma
Dosarul de înscriere la concurs
membru al organizației profesio- să rezulte că este apt din punct de specialitatea Urologie în cadrul în domeniul sănătății, republicată,
va cuprinde următoarele acte:
nale cu viza pe anul în curs; vedere fizic și neuropsihic pentru Ambulatoriului integrat, Cabinet cu modificările ulterioare;
a) cerere în care se menționea-
d) dovada/înscrisul din care să exercitarea activității pentru pos- Urologie; e) acte doveditoare pentru cal-
tul pentru care candidează; ză postul pentru care dorește să
rezulte că nu i-a fost aplicată una • un post cu normă întreagă de cularea punctajului prevăzut în
h) chitanță de plată a taxei de concureze;
din sancțiunile prevăzute la art. medic specialist confirmat în spe- Anexa nr. 3 la ordin;
concurs; b) copie xerox de pe diploma
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 cialitatea Medicină de laborator în f) cazierul judiciar;
i) copia actului de identitate în de licență și certificatul de specia-
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cadrul Laboratorului de Analize g) certificat medical din care
termen de valabilitate. list sau primar pentru medici, me-
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din medicale; să rezulte că este apt din punct de
Taxa de concurs este de 150 dici dentiști, farmaciști, respectiv
Legea nr. 95/2006 privind reforma • un post cu normă întreagă de vedere fizic și neuropsihic pentru
de lei și se va achita la sediul adeverință de confirmare în gradul
în domeniul sănătății, republicată, medic specialist confirmat în spe- exercitarea activității pentru pos-
spitalului. profesional pentru biologi, biochi-
cu modificările ulterioare; cialitatea Medicină de urgență la tul pentru care candidează;
e) acte doveditoare pentru cal- Originalele actelor se prezin- miști sau chimiști; h) chitanță de plată a taxei de
Compartimentul Primiri Urgențe;
cularea punctajului prevăzut în tă la depunerea dosarului, pentru • un post cu normă întreagă c) copie a certificatului de concurs;
Anexa nr. 3 la ordin; conformitate cu exemplarele xero- de medic specialist confirmat în membru al organizației profesio- i) copia actului de identitate în
f) cazierul judiciar; copiate depuse la dosar. Docu- specialitatea Chirurgie generală la nale cu viza pe anul în curs; termen de valabilitate;
g) certificat medical din care mentele prevăzute la lit. d), f) și g) Compartimentul Chirurgie gene- d) dovada/înscrisul din care să j) certificat de integritate com-
să rezulte că este apt din punct de sunt valabile trei luni și se depun rală; rezulte că nu i-a fost aplicată una portamentală, în conformitate cu
vedere fizic și neuropsihic pentru la dosar în termen de valabilitate. • două posturi cu normă în- din sancțiunile prevăzute la art. prevederile Legii nr. 18/2019, în
exercitarea activității pentru pos- În cazul posturilor de biolog treagă de medic specialist confir- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 termen de valabilitate.
tul pentru care candidează; debutant, biochimist debutant sau mat în specialitatea Reumatologie alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Taxa de concurs este de 150 de
h) chitanță de plată a taxei de chimist debutant, documentele în cadrul Ambulatoriului integrat, art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din lei și se achită la casieria spitalu-
concurs; prevăzute la lit. c) și d) se înlocu- Cabinet Reumatologie; Legea nr. 95/2006 privind reforma lui.
i) copia actului de identitate în iesc cu declarația pe propria răs- • un post cu normă întreagă de în domeniul sănătății, republicată, Documentele prevăzute la lit.
termen de valabilitate; pundere a candidatului. medic primar confirmat în specia- cu modificările ulterioare; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
j) copia certificatului de căsă- Spitalul oferă toate drepturile litatea Recuperare, medicină fizică e) acte doveditoare pentru cal- se depun la dosar în termen de va-
torie, unde este cazul. prevăzute în Contractul colectiv și balneologie în cadrul Ambulato- cularea punctajului prevăzut în labilitate.
Taxa de concurs este de 150 de muncă, Regulamentul intern și riului integrat, Cabinet RMFB. Anexa nr. 3 la ordin; Tematica de concurs este cea
de lei și se achită la casieria legislația în vigoare. Dosarul de înscriere la concurs f) cazierul judiciar; pentru examenul de farmacist
instituției. Tematica de concurs și bi- va cuprinde următoarele acte: g) certificat medical din care specialist Farmacie clinică.
Copiile actelor prevăzute mai bliografia se găsesc la Serviciul a) cerere în care se menționea- să rezulte că este apt din punct de Înscrierile la concurs se fac la
sus vor fi însoțite de documentele RUONS. ză postul pentru care dorește să vedere fizic și neuropsihic pentru sediul unității, în termen de 15 zile
originale. Documentele prevăzute Înscrierile la concurs se fac la concureze; exercitarea activității pentru pos- calendaristice de la apariția aces-
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei sediul unității, str. Progresului nr. b) copie xerox de pe diploma tul pentru care candidează; tui anunț, iar concursul se organi-
luni și se depun la dosar în termen 18, Serviciul RUONS, în termen de de licență și certificatul de specia- h) chitanță de plată a taxei de zează în perioada cuprinsă între
de valabilitate. 15 zile calendaristice de la apariția list sau primar pentru medici, me- concurs; 31 și 90 de zile de la publicarea în
Unitatea oferă toate drepturile acestui anunț, iar concursul se or- dici dentiști, farmaciști, respectiv i) copia actului de identitate în „Viața medicală”.
prevăzute în Contractul individual ganizează în perioada cuprinsă în- adeverință de confirmare în gra- termen de valabilitate. Relații suplimentare se pot
de muncă, Regulamentul intern și tre 31 și 90 de zile de la publicarea dul profesional pentru biologi, Taxa de concurs este de 150 de obține la tel.: 0244.523.904,
legislația în vigoare. în „Viața medicală”. biochimiști sau chimiști; lei. int. 156.
10 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE h) chitanță de plată a taxei de de risc din mediul de viață și mun- Taxa de concurs este de 150 b) copie xerox de pe diploma
PUBLICĂ BRĂILA concurs; că – Medicina muncii; de lei și se achită la casieria de licență și certificatul de specia-
scoate la CONCURS i) copia actului de identitate în • un post cu normă întreagă instituției. list sau primar pentru medici, me-
în conformitate cu prevederile termen de valabilitate. de medic specialist confirmat în Documentele prevăzute la lit. dici dentiști, farmaciști, respectiv
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Taxa de concurs este de 150 de specialitatea Sănătate publică și d), f) și g) sunt valabile trei luni și adeverință de confirmare în gradul
tările și modificările ulterioare, un lei. management sanitar la Comparti- se depun la dosar în termen de va- profesional pentru biologi, biochi-
post cu normă întreagă de medic Documentele solicitate în co- mentul Evaluarea factorilor de risc labilitate. miști sau chimiști;
specialist confirmat în speciali- pie xerox vor fi prezentate și în din mediul de viață și muncă – Igi- Tematica de concurs este cea c) copie a certificatului de
tatea Epidemiologie la Comparti- original în vederea certificării lor. ena alimentației și colectivităților afișată pe site-ul Ministerului Să- membru al organizației profesio-
mentul Supraveghere epidemio- Documentele prevăzute la lit. d), de copii/tineret. nătății: www.ms.ro. nale cu viza pe anul în curs;
logică și control boli transmisibile. f) și g) sunt valabile trei luni și se Dosarul de înscriere la concurs Înscrierile la concurs se fac d) dovada/înscrisul din care să
Dosarul de înscriere la concurs depun la dosar în termen de vala- va cuprinde următoarele acte: la sediul DSP Mures, str. Gh. Ma- rezulte că nu i-a fost aplicată una
va cuprinde următoarele acte: bilitate. a) cerere în care se menționea- rinescu nr. 50, Biroul Resurse din sancțiunile prevăzute la art.
a) cerere în care se menționea- ză postul pentru care dorește să Umane, în termen de 15 zile ca- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
Tematica de concurs și biblio-
concureze; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
ză postul pentru care dorește să grafia sunt cele de medic specialist lendaristice de la apariția acestui
b) copie xerox de pe diploma art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
concureze; în specialitatea postului. anunț, iar concursul se organizea-
de licență și certificatul de specia- Legea nr. 95/2006 privind reforma
b) copie xerox de pe diploma Înscrierile la concurs se fac la ză în perioada cuprinsă între 31 și
list sau primar pentru medici, me- în domeniul sănătății, republicată,
de licență și certificatul de specia- sediul unității, str. C. D. Gherea 90 de zile de la publicarea în „Viața
dici dentiști, farmaciști, respectiv cu modificările ulterioare;
list sau primar pentru medici, me- nr. 2 bis, mun. Brăila, în termen de adeverință de confirmare în gradul medicală”. e) acte doveditoare pentru cal-
dici dentiști, farmaciști, respectiv 15 zile calendaristice de la apari- profesional pentru biologi, biochi- Relații suplimentare se pot cularea punctajului prevăzut în
adeverință de confirmare în gradul ția acestui anunț, iar concursul se miști sau chimiști; obține la Biroul RUNOS, tel.: Anexa nr. 3 la ordin;
profesional pentru biologi, biochi- organizează în perioada cuprinsă c) copie a certificatului de 0265.211.729. f) cazierul judiciar;
miști sau chimiști; între 31 și 90 de zile de la publica- membru al organizației profesio- g) certificat medical din care
c) copie a certificatului de rea în „Viața medicală” . În cazul nale cu viza pe anul în curs; SPITALUL DE PEDIATRIE să rezulte că este apt din punct de
membru al organizației profesio- în care ultima zi de înscriere co- d) dovada/înscrisul din care să PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) vedere fizic și neuropsihic pentru
nale cu viza pe anul în curs; incide cu o zi nelucrătoare, can- rezulte că nu i-a fost aplicată una scoate la CONCURS exercitarea activității pentru pos-
d) dovada/înscrisul din care să didații vor putea depune dosarele din sancțiunile prevăzute la art. în conformitate cu prevederile tul pentru care candidează;
rezulte că nu i-a fost aplicată una de înscriere inclusiv în prima zi 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- h) chitanță de plată a taxei de
din sancțiunile prevăzute la art. lucrătoare după expirarea celor alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la tările și modificările ulterioare, ur- concurs;
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 15 zile. art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din mătoarele posturi: i) copia actului de identitate în
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Relații suplimentare se pot ob- Legea nr. 95/2006 privind reforma • un post cu normă întreagă de termen de valabilitate.
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din ține la Compartimentul RUNOS al în domeniul sănătății, republicată, medic specialist confirmat în spe- Taxa de concurs este de 150 de
Legea nr. 95/2006 privind reforma DSP Brăila. cu modificările ulterioare; cialitatea Pediatrie; lei.
în domeniul sănătății, republicată, e) acte doveditoare pentru cal- • un post cu normă întreagă de Documentele prevăzute la lit.
cu modificările ulterioare; DIRECȚIA DE SĂNĂTATE cularea punctajului prevăzut în medic specialist confirmat în spe- d), f) și g) sunt valabile trei luni și
e) acte doveditoare pentru cal- PUBLICĂ A JUDEȚULU MUREȘ Anexa nr. 3 la ordin; cialitatea Ortopedie pediatrică; se depun la dosar în termen de va-
cularea punctajului prevăzut în scoate la CONCURS f) cazierul judiciar; • un post cu normă întreagă labilitate.
Anexa nr. 3 la ordin; în conformitate cu prevederile g) certificat medical din care de medic specialist confirmat în Tematica de concurs ca fi afișa-
f) cazierul judiciar; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- să rezulte că este apt din punct de specialitatea Anestezie și terapie tă la sediul spitalului.
g) certificat medical tip A5 pletările și modificările ulterioare, vedere fizic și neuropsihic pentru intensivă. Înscrierile la concurs se fac la
din care să rezulte că este apt exercitarea activității pentru pos- sediul unității, în termen de 15 zile
următoarele posturi: Dosarul de înscriere la concurs
tul pentru care candidează; calendaristice de la apariția aces-
din punct de vedere fizic și neu- • un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte:
h) chitanță de plată a taxei de tui anunț, iar concursul se organi-
ropsihic pentru exercitarea acti- medic primar confirmat în speci- a) cerere în care se menționea-
concurs; zează în perioada cuprinsă între
vității pentru postul pentru care alitatea Medicina muncii la Com- ză postul pentru care dorește să
i) copia actului de identitate în 31 și 90 de zile de la publicarea în
candidează; partimentul Evaluarea factorilor concureze;
termen de valabilitate. „Viața medicală”.

ABONAMENTE la reviste tipărite


Din 2015 indexată Publicaţie sub egida Colegiului cu sprijinul Societăţii Române 1991
Publicaţie indexată din 2013 Societatea Română Societatea Română Societatea Societatea Societatea Since 2013 indexed in Societatea Română
de Neuro-Otologie
Societatea Română de Audiologie
și Patologie a Comunicării
Societatea Română
de HPV
Academia
de Știinţe Medicale
Societatea Română
de Foniatrie Din 2014 indexată
EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Farmaciștilor din România de Istoria Farmaciei de în Obstetrică de Ultrasonografie Română de Uroginecologie de Endometrioză
EBSCO Academic Search Ultimate & EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie
Din 2015 indexată în baza de date internaţională și Ginecologie în Obstetrică și Ginecologie de HPV din România și Infertilitate Est-Europeană
susţinută de: A.R.P.P.

One Belt, One Road Reference Source EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source One Belt, One Road Reference Source
One Belt, One Road Reference Source SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ISTORIA FARMACIEI

REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ JOURNAL FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Anul XVII • Nr. 136 (4/2020) • DOI: 10.26416/Med.136.4.2020 REVISTĂ DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ Year XIII • No. 47 (2) 2020 • DOI: 10.26416/ORL.47.2.2020 Anul XVI • Nr. 61 (2) 2020 • DOI: 10.26416/Psih.61.2.2020
IBI Factor 2014-15 is 3.43
TEMA
Anul XVII • Nr. 196 (5) 2020 • DOI: 10.26416/Farm.196.5.2020 Anul VI • Nr. 22 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Gine.22.4.2018

TEMA
EDIŢIEI Din 2015 indexată EDIŢIEI
EBSCO Academic Search Ultimate &

FARMACOLOGIE
One Belt, One Road Reference Source
PANDEMIA
URGENŢE ISSUE DE COVID-19
MEDICAŢIA OBSTETRICALE THEME
Gastroenterologie ANTIOSTEOPOROTICĂ COVID-19 PANDEMIC –
ȘI SĂNĂTATEA
SECŢIUNE A TOUGH MINTALĂ
MOAȘE ȘI ASISTENŢI MEDICALI
pag. 35
pag. 47
MARATHON TEST
NEWS
RHINOLOGY Accesul populaţiei din
SINTEZE CLINICE FARMACOLOGIE Clinico-epidemiological România la îngrijiri de
Update privind Utilizarea OBSTETRICĂ study on the interrelation sănătate mintală în
managementul medicamentelor în between nasal polyposis timpul pandemiei
perioada perioperatorie New concepts
interdisciplinar pag. 6 in the screening and synchronous allergic de COVID-19
al pacientului of preterm preeclampsia pathologies pag. 7
sub terapie antiresorbtivă/ pag. 8 page 10
antiangiogenică/biologică, FARMACOTERAPIE
în contextul prevenirii Recomandări terapeutice REVIEW
osteonecrozei maxilarelor GINECOLOGIE
în hipotiroidie Sindromul Wernicke-
induse medicamentos pag. 20 Uterine artery CERVICAL PATHOLOGY
Korsakoff – o nouă
pag. 10 embolization Flegmoane cervicale încadrare în ICD-11
for leiomyomata – postamigdalectomie. pag. 27
CERCETARE symptoms control Cazuri clinice
Utilizarea în sarcină a and quality of life page 26
CERCETARE ORIGINALĂ medicamentelor fără pag. 22
PSIHIATRY&ART&CULTURE
Iod povidona prescripţie medicală Sinopsis cultural al
demonstrează activitate pag. 29
psihiatriei românesti (II)
virucidă in vitro rapid AUDIOLOGY
pag. 39
instalată împotriva INTERDISCIPLINARE Influenţa patologiei
PROFILAXIE Colorectal cancer auditive
SARS-CoV-2,
virusul responsabil Profilaxia complicaţiilor during pregnancy asupra studentului
de apariţia COVID-19 postantibioterapie. Noi pag. 40 din învăţământul PSYCHOTHERAPY
perspective medical superior Intimate strangers –
pag. 30 pag. 39
page 30
episodes with my father
pag. 43
FOTO: SHUTTERSTOCK
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Societatea Naţională de Oncologie


Medicală din România
Revista Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică VOLUM LXVIII • NUMĂRUL 2 • APRILIE-IUNIE 2020 • DOI: 10.26416/OBSGIN.68.2.2020
Din 2014 indexată Din 2013 indexată REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
EBSCO Academic Search Ultimate & REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ EBSCO Academic Search Ultimate & Anul XII • Nr. 45 (4) 2018 • DOI: 10.26416/OnHe.45.4.2018 VOL IV v NR. 3 v OCTOMBRIE 2020
One Belt, One Road Reference Source Anul XIV • Nr. 52 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Pedi.52.4.2018 One Belt, One Road Reference Source

ICI Journals Master List database

TEMA
EDIŢIEI

PRACTICA CLINICĂ
CLINICAL REFERATE LUCRĂRI RUBRICA PREZENTĂRI

ȘI GÂNDIREA CRITICĂ INVESTIGATIONS GENERALE ORIGINALE SPECIALISTULUI DE CAZ

ÎN PATOLOGIA IN DISCOVERING
PEDIATRICĂ CANCEROUS CELLS

ORIGINAL STUDIES

STADIUL ACTUAL
SATB2 immunohistoche­
mical expression in bone
Logica verticalităţii tumors with emphasis REVISTA SOCIETĂŢII ROMÂNE
și corpul înfășat: on giant cell tumor
ce perspective cognitive and malignancy
DE OBSTETRICĂ
ne deschid imaginile pag. 9 ȘI GINECOLOGIE
din trecut?
pag. 6

REVIEW

Durerea toracică – New approaches


abordare practică la copil in gastrointestinal
surgical oncology
pag. 18
pag. 16

Abordare practică HEMATOLOGY


în sindromul
Peculiarities
FOTO: SHUTTERSTOCK

de apnee de somn
de tip obstructiv la copil of diagnosis in primary
pag. 28
central nervous system
lymphomas (PCNSL)
pag. 36
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

SERIE NOUĂ
DOI:10.26416/Aler.4.3.2020

Publicație Cost abonament Plată securizată* Toate revistele de specialitate ale MedicHub sunt creditate cu câte
10 puncte EMC/EFC (Grupa B+) pentru medici/farmaciști.
4/6** numere Publicațiile Medic.ro, Farmacist.ro și Ginecologia.ro sunt creditate și cu câte
119 lei 5 puncte EMC pentru asistenți medicali, asistenți de farmacie și moașe.
în format tipărit
Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL,
*Plată online prin platforma medichub.ro; Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11, sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197,
**Medic.ro și Farmacist.ro au câte 6 numere pe an CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 11
SANATORIUL BALNEAR ȘI SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ stabilite pentru obținerea titlului calendaristice de la apariția aces- b) copia certificată pentru con-
DE RECUPERARE MANGALIA PENTRU COPII BRAȘOV de medic specialist specialitatea tui anunț. În cazul în care ultima zi formitate a actului de identitate,
(JUDEȚUL CONSTANȚA) (JUDEȚUL BRAȘOV) Chirurgie pediatrică/Ortopedie de înscriere coincide cu o zi nelu- aflat în termen de valabilitate;
scoate la CONCURS scoate la CONCURS pediatrică. crătoare, candidații vor putea de- c) copia certificată pentru con-
în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Înscrierile la concurs se fac la pune dosarele de înscriere inclusiv formitate a diplomei de licenţă sau
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- sediul unității, str. Nicopole nr. în prima zi lucrătoare după expi- echivalente;
borat cu prevederile art. 185 din borat cu prevederile art. 185 din 45, în termen de 15 zile de la apa- rarea celor 15 zile. Concursul se d) copia certificată pentru con-
Legea nr. 95/2006, republicată, Legea nr. 95/2006, republicată, cu riția acestui anunț, iar concursul organizează în perioada cuprinsă formitate a documentelor care
cu modificările și completările modificările și completările ulte- se organizează în termen de mi- între 31 și 90 de zile de la publica- atestă absolvirea cursurilor de
ulterioare, funcția de șef Secția rioare, funcția de șef Secția clinică nimum 30 de zile și maximum 90 rea în „Viața medicală”. perfecţionare în management sau
Recuperare, medicină fizică și de Chirurgie pediatrică. de zile de la publicarea în „Viața Relații suplimentare se management sanitar prevăzute la
balneologie II. Dosarul de înscriere la concurs medicală”. pot obține la sediul spitalului art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplo-
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: Regulamentul de organizare a din loc. Poiana Mare, str. Gării mei de masterat sau doctorat în
va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționea- concursului, precum și bibliogra- nr. 40, Serviciul RUNOS, pre- management sanitar, economic
a) cerere în care se menționea- ză funcția pentru care dorește să fia pentru concurs se publică pe cum și de pe site-ul instituției: sau administrativ, organizat într-o
ză funcția pentru care dorește să candideze; site-ul: www.spitalcopiibrasov.ro http://www.spitalpoianamare.ro. instituţie de învăţământ superior
candideze; b) copie xerox de pe diploma și se afișează și la sediul spitalului. acreditată, potrivit legii;
b) copie xerox de pe diploma de studii; Relații suplimentare se pot ob- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE e) curriculum vitae;
de studii; c) adeverință din care să reiasă ține la tel.: 0268.415.130, int. 160. AL SPITALULUI ORĂȘENESC f) adeverinţa care atestă vechi-
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; SEGARCEA mea în posturi cu studii univer-
confirmarea în gradul profesional; d) acte doveditoare pentru cal- SPITALUL DE PSIHIATRIE organizează CONCURS sitare de lungă durată sau copie
d) acte doveditoare pentru cularea punctajului prevăzut în POIANA MARE pentru ocuparea funcţiei contrac- certificată pentru conformitate a
calcularea punctajului prevă- Anexa nr. 2 la normele menționa- (JUDEȚUL DOLJ) tuale vacante de manager persoa- carnetului de muncă,
zut în Anexa nr. 2 la normele te; scoate la CONCURS nă fizică, durată determinată, în g) cazierul judiciar sau decla-
menționate; e) declarație pe propria răs- în conformitate cu prevederile conformitate cu prevederile Legii raţia candidatului prin care aces-
e) declarație pe propria răs- pundere a candidatului, din care Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- nr. 95/2006, privind reforma în ta îşi exprimă consimţământul
pundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat pletările și modificările ulterioare, domeniul sănătăţii, cu modifică- pentru obţinerea extrasului de pe
să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incom- trei posturi cu normă întreagă de rile şi completările ulterioare, şi cazierul judiciar de către comi-
penal pentru fapte ce-l fac incom- patibil cu funcția pentru care do- medic specialist confirmat în spe- Ordinul M.S. nr. 1520 din 22 de- sia de concurs conform Legii nr.
patibil cu funcția pentru care do- rește să concureze; cialitatea Psihiatrie. cembrie 2016, privind aprobarea 290/2004 privind cazierul judici-
rește să concureze; f) declarație pe propria răs- Dosarul de înscriere la concurs Regulamentului de organizare şi ar, republicată, cu modificările şi
f) declarație pe propria răs- pundere a candidatului, din care va cuprinde următoarele acte: desfăşurare a concursului pentru completările ulterioare;
pundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de a) cerere în care se menționea- ocuparea funcţiei de manager per- h) adeverinţa din care rezultă
să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; ză postul pentru care dorește să soană fizică din spitalele publice că este apt medical, fizic şi neuro-
incompatibilitate; g) certificat privind starea de concureze; din reţeaua proprie a Ministerului psihic;
g) certificat privind starea de sănătate; b) copie xerox de pe diploma Sănătăţii şi HG 286/2011. i) declaraţia pe propria răspun-
sănătate; h) dovadă/adeverință din care de licență și certificatul de specia- Concursul va avea loc la se- dere privind necolaborarea cu Se-
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a list sau primar pentru medici, me- diul Spitalului Orășenesc Segar- curitatea înainte de anul 1989;
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea uni- dici dentiști, farmaciști, respectiv cea, strada Unirii nr. 50, orașul j) copie certificată pentru con-
fost sancționat de conducerea uni- tăților în care și-a desfășurat acti- adeverință de confirmare în gradul Segarcea, judetul Dolj, în perioa- formitate a actelor (certificat de
tăților în care și-a desfășurat acti- vitatea sau de Colegiul Medicilor profesional pentru biologi, biochi- da 20.07.2021-03.08.2021, desfă- căsătorie etc.) prin care candidatul
vitatea sau de Colegiul Medicilor din România; miști sau chimiști; şurându-se în două etape: şi-a schimbat numele, după caz;
din România; i) copie xerox a autorizației de c) copie a certificatului de 1. Etapa de verificare a îndepli- k) proiectul de management
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului membru al organizației profesio- nirii de către candidaţi a condiţii- realizat de candidat;
liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor nale cu viza pe anul în curs; lor stabilite în anunţul de concurs, l) declaraţie pe propria răspun-
de membru al Colegiului Medicilor din România; d) dovada/înscrisul din care să care va avea loc pe data 20.07.2021, dere a candidatului că proiectul de
din România; j) copia carnetului de muncă rezulte că nu i-a fost aplicată una etapă eliminatorie; management este conceput şi rea-
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să din sancțiunile prevăzute la art. 2. Probă interviu de susţinere pu- lizat integral de către candidat;
sau, după caz, o adeverință care să blică şi evaluare a proiectului de m) declaraţie pe propria răs-
ateste confirmarea în specialitate 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
ateste confirmarea în specialitate
și vechimea în specialitate; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la management, care se va desfăşu- pundere că în ultimii 3 ani nu a
și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din ra la sediul Spitalului Orășenesc fost constatată de către instituţia
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a secției; Legea nr. 95/2006 privind reforma Segarcea pe baza temelor-cadru, competentă existenţa conflictului
privind evoluția viitoare a secției;
l) cazierul judiciar; în domeniul sănătății, republicată, în data de 27.07.2021, ora 10.00 de interese ori starea de incompa-
l) chitanță de plată a taxei de
m) chitanță de plată a taxei de cu modificările ulterioare; (probă unică). tibilitate cu privire la candidat;
concurs.
concurs. e) acte doveditoare pentru cal- Dosarele de înscriere vor fi n) declaraţie pe propria răs-
Taxa de concurs este de 300 de
Taxa de concurs este de 200 de cularea punctajului prevăzut în depuse la sediul administrativ pundere privind conformitatea cu
lei.
lei și se va achita la casieria spita- Anexa nr. 3 la ordin; al Spitalului Orășenesc Segar- originalul a copiilor de pe docu-
La concurs se pot prezenta me-
lului. f) cazierul judiciar; cea (secretariat) până la data de mentele depuse la dosarul de în-
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani
În secțiile universitare clinice, g) certificat medical din care 19.07.2021, ora 16.00. scriere.
în specialitatea postului, speciali-
laboratoarele clinice și servicii- să rezulte că este apt din punct de La concurs pot participa per- În data de 16.07.2021, înce-
tate pe care o practică în mod cu-
le medicale clinice, funcția de șef vedere fizic și neuropsihic pentru soane fizice care întrunesc cumu- pând cu ora 11.00, candidaţii vor
rent și în care sunt confirmați prin
de secție, șef de laborator și șef de exercitarea activității pentru pos- lativ următoarele condiţii: efectua o vizită la Spitalului Oră-
ordin al m.s.p. (vechimea în speci-
serviciu medical se ocupă de către tul pentru care candidează; a) cunosc limba română, scris șenesc Segarcea, sub îndrumarea
alitate decurge de la data confir-
un cadru didactic universitar me- h) chitanță de plată a taxei de şi vorbit; Directorului Medical.
mării și încadrării ca specialist).
dical desemnat pe bază de concurs concurs; b) sunt absolvenţi ai unei in- Prin e-mail: sosegarcea@
Persoanele sancționate în ul-
organizat conform prevederilor i) copia actului de identitate în stituţii de învăţământ superior gmail.com orice persoană poate
timii 2 ani de unitățile la care au
fost angajate sau de Colegiul Me- alin. (1). termen de valabilitate. medical, economico-financiar sau să îşi manifeste intenţia de a par-
dicilor din România, precum și La concurs se pot prezenta me- Taxa de concurs este de 150 de juridic; ticipa la susţinerea publică a pro-
cele cărora le-a încetat contrac- dici cu o vechime de cel puțin 5 lei. c) sunt absolvenţi ai unor cur- iectului de management şi poate
tul de administrare în condițiile ani în specialitatea postului, spe- Unitatea va verifica și confir- suri de perfecţionare în manage- adresa întrebări candidaţilor în
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), cialitate pe care o practică în mod ma documentele din dosarul de ment sau management sanitar, legătură cu proiectul de mana-
sau cele care au împlinit vârsta de curent și în care sunt confirmați concurs depus de candidați, prin agreate de Ministerul Sănătăţii şi gement în perioada 23.07.2021-
pensionare conform legii, nu pot prin ordin al m.s.p. (vechimea în confruntare cu originalul acestora. stabilite prin ordin al ministru- 26.07.2021.
participa la concurs. specialitate decurge de la data Documentele prevăzute la lit. d), lui sănătăţii, ori sunt absolvenţi Pe pagina web a Spitalului
Concursul sau examenul va confirmării și încadrării ca medic f) și g) sunt valabile trei luni și se ai unui masterat sau doctorat în Orășenesc Segarcea, respectiv:
consta în următoarele probe: in- specialist). depun la dosar în termen de vala- management sanitar, economic www.spitalsegarcea.ro, se află
terviu – susținerea proiectului de Persoanele sancționate în ul- bilitate. ori administrativ organizat într-o afişate anunţul de participare și
management, probă scrisă, probă timii 2 ani de unitățile la care au Pentru dosarele incomplete se instituţie de învăţământ superior bibliografia de concurs.
clinică sau practică. fost angajate sau de Colegiul Me- stabilește un termen de 5 zile lu- acreditată, potrivit legii; Relaţii suplimentare se pot
Proba scrisă a concursului se dicilor din România, precum și crătoare pentru completarea lor. d) au cel puţin 10 ani vechime obţine la sediul Spitalului Oră-
susține după subiecte din Legea cele cărora le-a încetat contrac- Ulterior acestui termen, nu se mai în posturi prevăzute cu studii uni- șenesc Segarcea, Biroul Resurse
nr. 95/2006 privind reforma în do- tul de administrare în condițiile admit completări ale dosarelor, versitare de lungă durată, conform Umane, tel.: 0251.210.423.
meniul sănătății, cu modificările și stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), iar dosarele depuse incomplete se legii;
completările ulterioare și legisla- sau cele care au împlinit vârsta de resping. e) nu au fost condamnate CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
ția secundară aferentă. pensionare conform legii, nu pot Spitalul oferă salariu moti- pentru săvârşirea unei infracţi- AL SPITALULUI CLINIC
Proba clinică sau proba practi- participa la concurs. vant, conform Legii nr. 153/2017, uni comise cu intenţie, cu excep- C.F. TIMIȘOARA
că se susține pe baza metodologiei Concursul sau examenul va indemnizație de hrană, mijloc de ţia situaţiei în care a intervenit organizează concurs în confor-
stabilite pentru obținerea titlului consta în următoarele probe: in- transport zilnic special pentru reabilitarea; mitate cu prevederile legii nr.
de medic specialist. terviu – susținerea proiectului de naveta pe traseul Craiova-Poia- f) sunt apte din punct de vede- 95/2006 privind reforma în do-
Înscrierile la concurs se fac la management, probă scrisă, probă na Mare, posibilitate de a locui în re medical (fizic şi neuropsihic); meniul sănătății, republicată, cu
sediul unității, în termen de 15 clinică sau practică. unitate, contra unei chirii modice. g) nu au împlinit vârsta stan- modificările și completările ul-
zile de la apariția acestui anunț, Proba scrisă a concursului se Tematica de concurs și biblio- dard de pensionare, conform legii. terioare și a Ordinului Ministe-
iar concursul se organizează în susține după subiecte din Legea grafia sunt cele pentru examenul Dosarul de înscriere trebuie rului Transporturilor nr. 206 din
termen de minimum 30 de zile nr. 95/2006 privind reforma în do- de medic specialist în specialita- să conţină în principal următoare- 21 martie 2016 pentru aprobarea
și maximum 90 de zile de la meniul sănătății, cu modificările și tea Psihiatrie, publicate pe site-ul le documente: Normelor privind Regulamentul
publicarea în „Viața medicală”. completările ulterioare și legisla- Ministerului Sănătății. a) cererea de înscriere la con- de organizare şi desfăşurare a con-
Relații suplimentare se ția secundară aferentă. Înscrierile la concurs se curs în care candidatul menţio- cursului pentru ocuparea funcţi-
pot obține la Biroul RU-S, tel.: Proba clinică sau proba practi- fac la sediul unității, Serviciul nează funcţia pentru care doreşte ei de manager persoană fizică la
0241.751.337, int. 506. că se susține pe baza metodologiei RUNOS, în termen de 15 zile să candideze, spitalele publice din subordinea
12 VIA�A MEDICALĂ
18 iunie 2021 l Nr. 24 Posturi scoase la concurs
Ministerului Transporturilor (MT), 12. Interviul de selecție: Dosarele se depun la sediul Calendar Concurs manager
pentru ocuparea funcţiei de mana- 27.07.2021, ora 12; Spitalului Clinic CF Timișoara,
Data Activitatea
ger, persoană fizică. 13. Afișare rezultate finale: Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-
A. Concursul se va desfăşu- 28.07.2021, ora 14; 15, până în data de 14.07.2021, la 16.06.2021 Sedința CA numire concurs
ra la sediul Spitalului Clinic C.F. 14. Depunere contestații pri- secretariatul comisiei de concurs 18.06.2021 Publicare Viața Medicală
Timișoara din localitatea Timi- vind rezultatul final (24 ore): (Birou RUNOS, tel. 0256.493.088).
șoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. C. Dosarul de înscriere tre- 14.07.2021 Data limită depunere dosare concurs
29.07.2021, ora 14;
13-15, judeţul Timiș, în perioada 15. Soluționare contestații (48 buie să conţină următoarele 15.07.2021- Verificare condiții stabilite, verificarea dosarelor depuse,
18.07.2021-31.07.2021, în două ore): 31.07.2021, ora 14; documente: 18.07.2021 validare candidați admiși + afișare rezultate – ora 10
etape, după cum urmează: 16. Afișare rezultate finale: a) cererea de înscriere;
1. Înscriere candidați din mo- 19.07.2021 Depunere contestații în termen de 24 ore de la ora
31.07.2021, ora 15. b) copia actului de identitate;
mentul publicării anunțului și afișării
B. La concurs se pot înscrie c) copia legalizată a diplomei
până în data de 14.07.2021; de licenţă sau echivalente; 21.07.2021 Soluționare contestații și afișare rezultate – 48 ore
candidaţii care întrunesc, cumula-
2. Etapa de verificare a îndepli- d) copia legalizată a documen-
tiv, următoarele condiții: 22.07.2021 Probă scrisă TEST GRILĂ cu durata a 2 ore – ora 10
nirii de către candidați a condiți- telor care atestă absolvirea cur-
a) sunt absolvenţi de învăţă-
ilor stabilite în publicația de con- surilor de perfecţionare în mana- 23.07.2021 Afișarea rezultatului test grilă – ora 13.00
curs, de către comisia de concurs, mânt universitar de lungă durată
cu diplomă de licenţă sau echiva- gement sau management sanitar, 24.07.2021 Depunere contestații (24 ore de la afișarea rezultatului)
prin verificarea dosarelor depuse, agreate de Ministerul Sănătăţii şi
lente; – ora 13.00
validarea candidaţilor admişi pen- stabilite prin ordin al ministrului
tru etapa următoare şi afişarea re- b) sunt absolvenţi ai unor cur- 25.07.2021 Soluționare contestatii (în termen de 24 ore de la
sănătăţii, ori copia legalizată a di-
zultatelor: 15.07.2021-18.07.2021; suri de perfecţionare în manage- depunere) ora 13.00
plomei de masterat sau doctorat
3. Depunerea contestațiilor în ment sau management sanitar,
în management sanitar, economic, 26.07.2021 Evaluare Proiect Management – ora 10
termen de 24 de ore de la afișare agreate de Ministerul Sănătăţii și
juridic sau administrativ organizat
rezultate la selecția dosarelor; stabilite prin ordin al ministru- 27.07.2021 Susținere Proiect Management – ora 10; interviul de
într-o instituţie de învăţământ su-
4. Soluționare contestații și lui sănătăţii sau sunt absolvenţi selecție – ora 12.00
perior acreditată, potrivit legii;
afișare rezultate în termen de 48 ai unui masterat sau doctorat în 27.07.2021 Afișarea rezultatelor la proba privind proiectul de
e) documente care sa ates-
de ore: 21.07.2021; management sanitar, economic,
te calitatea de cadru didactic sau management – ora 11
5. Test-grilă de verificare a cu- juridic ori administrativ organizat
copie legalizată a certificatului de 27.07.2021 Interviul de selecție – ora 12
noştinţelor pentru cei declaraţi într-o instituţie de învăţământ su-
admişi la etapa I: 22.07.2021, ora medic primar;
perior acreditată, potrivit legii; f) curriculum vitae; 28.07.2021 Afișare rezultate finale – ora 14.00
10; c) sunt cadre universitare sau
6. Corectare grile și afișare re- g) copii ale diplomelor de stu- 29.07.2021 Depunere contestații privind rezultatul final, în 24 ore
medici primari și sunt absolvenţi dii și alte acte care atestă efectua-
zultate: 23.07.2021, ora 13; – ora 14.00
ai unor cursuri de perfecţionare rea unor specializări, competențe/
7. Depunere contestații, în ter- în management ori management 31.07.2021 Soluționare contestații, 48 ore – ora 14
men de 24 ore de la afișarea rezul- atestate etc. în domeniul manage-
sanitar, agreate de Ministerul Să- mentului sanitar; 31.07.2021 Afișare rezultate finale – ora 15
tatelor testului grilă: 24.07.2021,
nătăţii și stabilite prin ordin al mi- h) adeverință care atestă ve-
ora 13; și nu are cunoștință că a fost înce- www.spitalcftm.ro și la sediul spi-
nistrului sănătăţii; chimea în posturi cu studii univer-
8. Soluționarea contestațiilor pută urmărirea penală asupra sa; talului, biroul RUNOS, telefon:
și afișarea rezultatelor, în termen d) au cel puţin 2 ani vechime sitare de lungă durată sau copie de
în posturi prevăzute cu studii uni- l) copie legalizată a actelor (cer- 0256.493.088.
de 24 ore: 25.07.2021, ora 13; pe carnetul de muncă, certificată
versitare de lungă durată, conform tificat de căsătorie etc.), prin care În termen de 2 zile lucrătoare
9. Evaluarea proiectelor de ma- „în conformitate cu originalul” de
legii; și-a schimbat numele, după caz; de la finalizarea concursului, CA
nagement: 26.07.2021, ora 10:00; către conducerea unității;
e) nu sunt condamnaţi penal i) cazierul judiciar; m) proiectul de management validează rezultatele și solicită
10. Susţinerea proiectului de
management, pe durata a 15 mi- sau în curs de urmărire penală; j) adeverință din care rezultă realizat de candidat, în plic sigilat. MT emiterea actului de numire în
nute: 27.07.2021, ora 10:00; f) sunt apţi din punct de vedere că este apt medical, fizic și neuro- Informatii suplimentare privind funcție.
11. Afișarea rezultatelor la medical (fizic si neuropsihic); psihic; bibliografia și temele cadru pen- Ordinul MT de numire în func-
proba privind proiectul de mana- g) nu au vârsta de pensionare, k) declarația pe propria răs- tru proiectul de management ție a managerului se face în maxi-
gement: 27.07.2021, ora 11; conform legii. pundere că nu este urmărit penal sunt publicate pe pagina de web: mum 15 zile de la data solicitării.

justiţiei, de fals ori a unor fapte instituţie de învăţământ superior


Ministerul Justiţiei, prin Direcţia resurse umane, de corupţie sau a unei infracţi- acreditată, potrivit legii;
organizează – uni săvârşite cu intenţie, care ar e) curriculum vitae;
în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea face-o incompatibilă cu exercita- f) adeverinţa care atestă ve-
funcţiei de director-medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din rea funcţiei, cu excepţia situaţiei chimea în posturi cu studii uni-
subordinea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.960/C/2020 - în care a intervenit reabilitarea. versitare de lungă durată sau co-
Înscrierea pie certificată pentru conformita-
concursul pentru ocuparea funcţiei de director-medic şef al Centrului Persoanele interesate pot de- te a carnetului de muncă;
Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea pune dosarul de concurs la sediul g) cazierul judiciar, aflat în
Ministerului Justiţiei (CMDTA). Ministerului Justiţiei - Direcţia termenul de valabilitate;
Etapele şi probele concur- Justiţiei pune la dispoziţia candi- La concurs se pot înscrie can- resurse umane, la adresa Str. Apo- h) adeverinţa din care rezultă
sului daţilor, în maximum 3 zile de la didaţii care îndeplinesc în mod lodor nr. 17, etaj 2, cam. 6, sector că este apt medical;
Concursul pentru ocuparea data solicitării, copii ale bugetului cumulativ următoarele condiţii: 5, Bucureşti, în termen de 20 de i) copie certificată pentru con-
funcţiei de director-medic şef de venituri şi cheltuieli aprobat, a) au cetăţenia română, cetă- zile lucrătoare de la data publi- formitate cu originalul a actelor
cuprinde următoarele: structura organizatorică, statul de ţenia altor state membre ale Uni- cării anunţului în revista „Viaţa (act administrativ, certificat de
a) selecţia dosarelor de în- funcţii şi structura de personal ale unii Europene sau a statelor apar- medicală”. căsătorie etc.) prin care candida-
scriere; Centrului Medical de Diagnostic şi ţinând Spaţiului Economic Euro- Dosarul de înscriere trebuie să tul şi-a schimbat numele, după
b) proba scrisă, constând în re- Tratament Ambulatoriu, aflate în pean şi domiciliul în România; conţină următoarele documente: caz;
zolvarea unui test-grilă de verifi- vigoare la data solicitării. b) cunosc limba română; a) cererea de înscriere la con- j) proiectul de management
care a cunoştinţelor din legislaţia Tema proiectului de manage- c) sunt absolvenţi ai unei in- curs, în care candidatul menţio- realizat de candidat;
specifică; ment este la alegerea candidatu- stituţii de învăţământ superior nează funcţia pentru care doreşte k) dovada de plată a taxei de
c) interviu şi susţinerea pro- lui din următoarea listă de teme: medical acreditate şi au calitatea participare la concurs.
să candideze;
iectului de management. a) planificarea şi organizarea de medic specialist/primar; Taxa este în cuantum de 400
b) copia certificată pentru
Probele se vor desfăşura la se- serviciilor de sănătate la nivelul d) sunt absolvenţi ai unor lei şi poate fi depusă în contul
conformitate cu originalul a actu-
diul Ministerului Justiţiei – Bucu- unităţii sanitare; cursuri de perfecţionare în ma- RO86TREZ70020E330500XXXX,
reşti, sector 5, Str. Apolodor nr. 17. nagement sanitar, agreate de Mi- lui de identitate, aflat în termenul
b) managementul calităţii ser- CF: 4265841 MINISTERUL JUS-
Susţinerea probei scrise va nisterul Sănătăţii şi stabilite prin de valabilitate; TIŢIEI STR. APOLODOR NR. 17,
viciilor medicale; c) copia certificată pentru con-
avea loc după cel puţin 30 de ordin al ministrului sănătăţii, ori SECTOR 5, BUCUREŞTI – cu spe-
c) managementul resurselor formitate cu originalul a diplomei
zile lucrătoare de la data publi- sunt absolvenţi ai unui masterat cificaţia „concurs director - medic
umane;
cării anunţului în revista „Viaţa sau doctorat în management sa- de licenţă sau echivalente; şef al CMDTA”.
d) siguranţa şi satisfacţia paci-
medicală”. nitar, organizat într-o instituţie d) copia certificată pentru Odată cu depunerea cererii
entului;
Tema aleasă de candidat pen- de învăţământ superior acredita- conformitate cu originalul a do- de înscriere şi a actelor aferente,
e) performanţa clinică şi fi-
tru proiectul de management face tă, potrivit legii; cumentelor care atestă absolvirea candidaţii prezintă originalul do-
nanciară a activităţilor unităţii
referire la unitatea sanitară pen- e) au cel puţin 2 ani vechi- cursurilor de perfecţionare în ma- cumentelor care se depun în co-
sanitare.
tru care candidează şi problemele me în posturi prevăzute cu studii nagement sanitar ori a diplomei pie la dosarul de înscriere, pentru
concrete ale acesteia. La data şi Proiectul de management tre- universitare de lungă durată, con-
buie să fie realizat individual de de masterat sau doctorat în mana- verificarea conformităţii acestor
ora stabilite de către comisia de form legii; gement sanitar, organizat într-o copii cu originalul.
concurs, candidaţii interesaţi vor către candidat, într-un număr de f) sunt apţi din punct de ve-
putea efectua o vizită în cadrul maximum 8-10 pagini, tehnore- dere medical pentru exercitarea Bibliografia şi tematica pot fi consultate pe pagina de internet a Ministe-
Centrului Medical de Diagnostic dactat pe calculator, cu font Times funcţiei, împrejurare atestată pe rului Justiţiei (www.just.ro) – Secţiunea Cariere.
şi Tratament Ambulatoriu sub New Roman, 14. baza adeverinţei medicale elibe- Data, locul şi alte informaţii relevante referitoare la proba scrisă, inter-
îndrumarea directorului acestuia, Proiectul de management se rate de medicul de familie sau de viul şi susţinerea proiectului de management vor fi comunicate, în timp
pentru a se informa cu privire la depune la dosar odată cu înscrie- unităţile sanitare abilitate; util, pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei (www.just.ro) – Secţi-
problemele de la faţa locului. Cu rea la concurs, în 3 exemplare. g) nu au fost condamnaţi de- unea Cariere, după afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere.
ocazia vizitei se va asigura trata- Susţinerea proiectului se face finitiv pentru săvârşirea unei in-
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la domnul Alexandru
mentul egal şi nediscriminatoriu în cadrul interviului. fracţiuni contra umanităţii, con-
Condiţiile pentru ocuparea Purcăruş - alexandru.purcarus@just.ro; telefon: 037 204 1206 – şi doamna
al tuturor candidaţilor. tra statului ori contra autorităţii,
Pentru realizarea proiectu- funcţiei de director - medic şef de serviciu sau în legătură cu ser- Silvia Alexandra Hosu – silvia.hosu@just.ro; telefon: 037 204 1171, care
lui de management, Ministerul al CMDTA viciul, care împiedică înfăptuirea asigură secretariatul comisiei de concurs.