Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS, GALATI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA : FINANTE SI BANCI

Student ,

Danaila Violeta

GRUPA 1

1
Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul
acestora statul îşi în deplineşte funcţiile şi rolul. De asemenea, procesele economice în
economia de piaţă, precum şi în alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin
intermediul sectorului public.

Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, statul acţionând practic în toate
domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicile cele mai
importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este
expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin
intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade,
asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ
desfăşurarea anumitor activităţi.

O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind


finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea
generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe
de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice
autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al
lor.

Instituţiile publice în sensul Legii 273/2006 privind finanţele publice cuprind


„autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de
interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii
acestora”.

O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile


bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de
distribuire a acestora către beneficiari. Din acest punct de vedere, se poate spune că
instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit,
urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri
accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de
activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de
bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "non profit".

Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile


prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu
ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului,
ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private.

2
Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel:

I. După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în :

a) Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României,


Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice
şi instituţiile din subordinea lor directă.

b) Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti,


judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi
primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca
autorităţi executive.

II. După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în:

a) Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de


ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la
trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc
contabilitate proprie.

b) Instituţii publice fără personalitate juridică, unităţi ai căror conducători nu au calitate de


ordonatori de credite. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau
pe lângă instituţii cu personalitate juridică, nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc
contabilitate proprie (grădiniţe, şcoli generale, dispensare medicale etc.)

III. După nivelul ierarhic, instituţiile publice se grupează în:

a) Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de


ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat)
care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare
aprobate unităţilor ierarhic inferioare.

b) Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de


ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhic
superioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii.

IV. După regimul de finanţare, instituţiile publice pot fi :

a) Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de


stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele locale, după caz .

Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de
ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice
în corpul ordonatorilor principali de credite.

3
La partea de venituri întâlnim "alocaţii de la bugetul X", iar la cheltuieli sumele alocate sunt
defalcate după criteriul economic al clasificaţiei bugetare. În cazul în care aceste instituţii
încasează venituri, acestea vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finanţate.

b) Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat din
bugetele fondurilor speciale, sau din bugetele locale.

Majoritatea instituţiilor publice se încadrează în această categorie. Subvenţiile primite (care


apar la partea de venituri) vin în completarea veniturilor proprii obţinute din activităţile
specifice desfăşurate. Ordonatorul de credite superior stabileşte cuantumul subvenţiei, dar
nu şi destinaţia acesteia (cheltuieli materiale, cheltuieli de personal, etc.) Conducătorul
instituţiei face defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subvenţii) pe categorii de
cheltuieli, urmând ca bugetul să fie vizat de ordonatorul superior.

c) Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii (autofinanţate). Sunt similare
instituţiilor publice prezentate anterior, cu diferenţa că acestea nu beneficiază de nici o
subvenţie de la ordonatorul superior de credite.

Instituţia nu este autonomă câtă vreme este în subordinea unui ordonator de credite superior,
iar bugetul propriu trebuie vizat de ordonatorul superior.

d) Instituţii publice finanţate din credite externe sau fonduri nerambursabile. Fondurile
externe rambursabile sau nerambursabile de care beneficiază instituţiile publice din ţara
noastră vin, cel mai adesea, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi a veniturilor
proprii ale instituţiilor respective.

V. Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice este domeniul în care îşi


manifestă autoritatea. Distingem, astfel:

a) instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ:

- Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul);

- consiliile judeţene, consiliile locale.

b) instituţii care acţionează în domeniul executiv:

- Guvernul;

- ministerele;

- Banca Naţională a României;

- prefecturile;

- primăriile.

c) instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc:

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

4
- Consiliul Superior al Magistraturii;

- instanţele judecătoreşti;

- tribunalele;

- parchetele.

1.3. Categorii de instituţii publice

O caracteristică a instituţiilor publice este faptul că ele produc bunurile publice care
sunt distribuite în cea mai mare parte gratuit sau la preţuri care se regăsesc sub nivelul
costurilor. Prin serviciile oferite de către instituţiile publice se urmăreşte asigurarea unor
servicii către contribuabili care ar necesita costuri ridicate dacă ar fi produse de sectorul
privat, precum şi asigurarea satisfacerii nevoilor sociale ale contribuabililor. Deoarece sunt
axate pe furnizarea unor anumite bunuri publice, instituţiilor publice le este caracteristică
specializarea, ele urmărind scopul pentru care funcţionează.

Pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin, statul organizează o vastă reţea de
instituţii cu scopul de a presta servicii publice în vederea satisfacerii interesului general al
populaţiei. Prin intermediul acestor instituţii publice, statul desfăşoară acţiuni în diferite
domenii, aşa cum rezultă ele din legile bugetare, astfel :

I. Acţiuni privind serviciile publice generale desfăşurate de către autorităţile publice


(administraţia prezidenţială, autorităţile legislative, autorităţile executive, autorităţile
judecătoreşti, alte autorităţi).

II. Acţiuni privind apărarea naţională

III. Acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională.

IV. Acţiuni social-culturale:

1. Învăţământ;

2. Sănătate;

3. Cultură şi religie;

4. Sport şi tineret;

5. Asistenţă socială.

V. Acţiuni de dezvoltare publică, locuinţe şi servicii:

1. Dezvoltare publică;

2. Locuinţe;

3. Protecţia mediului şi gospodărirea apelor.

5
VI. Acţiuni economice:

1. Industrie;

2. Agricultură şi silvicultură;

3. Transporturi şi comunicaţii;

4. Alte acţiuni economice .

VII. Alte acţiuni:

1. Cercetare ştiinţifică.

Conducătorii instituţiilor publice sunt ordonatori de credite bugetare. În funcţie de


subordonarea instituţiei, conducătorul acesteia poate fi:

• ordonator principal de credite;


• ordonator secundar;
• ordonator terţiar.

1. Ordonatorii principali de credite – sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de


specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice centrale,
conducătorii instituţiilor publice autonome şi primarii. În categoria celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale se includ, printre alţii, conducătorii
Consiliului Legislativ, Curţii Constituţionale, Consiliului Concurenţei, SRI, SPP etc.
Conducătorii instituţiilor publice autonome sunt conducătorii Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice,
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale etc. Ordonatorii
principali de credite pot delega aceasta calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali
sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali
de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. În cazurile prevăzute de legi speciale,
ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin
aceste legi. Astfel de situaţii se întâlnesc, de exemplu, la Camera Deputaţilor şi Senat.

2. Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea


ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz.
Diferenţa dintre un ordonator secundar de credite şi unul terţiar este aceea că ordonatorul
secundar mai are la rândul său ordonatori de credite în subordine. Deci, un ordonator terţiar
de credite poate fi în subordinea directă a ordonatorului principal de credite (cazul cel mai
frecvent întâlnit) sau în subordinea unui ordonator secundar de credite.

Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru


bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare, ai căror
conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile
acestora. Ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare, după reţinerea a

6
10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, cu
excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale, care vor
fi repartizate integral. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în
semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul
semestru;

Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate de


ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor
publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu
sarcinile acestora;.

Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate


numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai


în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:

• angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor


bugetare repartizate şi aprobate;
• realizarea veniturilor;
• angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni
financiare;
• integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;
• organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a
situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi
execuţiei bugetare;
• organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii
publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
• organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi
acestora;
• organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform
prevederilor legale.

Institutii in subordinea/coordonarea Guvernului

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale


Agentia Romana pentru Investitii Straine

7
Agentia Nationala pentru Sport
Agentia Nationala Anti-Dopping
Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Agentia Nationala pentru Romi
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Autoritatea Nationala de Comunicatii
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Oficiul Registrul National al Informatiilor Secrete de Stat
Oficiul Roman pentru Adoptii
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Comisia Nationala de Prognoza
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Inspectoratul de Stat in Constructii
Institutul National de Statistica
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Ministerul Afacerilor Externe

Agentia Nationala de Control al Exporturilor - ANCEX


Comisia Fulbright
Institutul Diplomatic Roman
Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni
Redactia Publicatiilor pentru Strainatate
Secretariatul Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (finantare)
Secretariatul Asociatiei Internationale de Studii Sud-Est Europene (finantare)
Secretariatul Casei Americii Latine (finantare)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit


Agentia Domeniile Statului
Agentia Nationala de Consultanta Agricola
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproducere in Zootehnie
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
Autoritatea Hipica Nationala
Institutul de Bioresurse Alimentare
Regia Nationala a Padurilor
Oficiul National al Viei si Vinului
Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte produse Viniviticole
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

Ministerul Apararii

8
Colegiul National de Aparare
Universitatea Nationala de Aparare
Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala
Regia Autonoma Compania Romana de Aviatie aRomaviaa
Muzeul Militar National
Biblioteca Militara Nationala
Cercul Militar National
Compania Nationala aRomtehnicaa

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica
Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
Societatea Nationala de Radiocomunicatii
RADIOCOM S.A.
Unitate de Management de Proiect aKnowledge-Based Economya

Ministerul Culturii si Cultelor

Administratia Fondului Cultural National


ARTEXIM
Biblioteca Nationala
Centrul Cultural Sala Palatului
Centrul Cultural Toplita
Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene
Centrul de Cultura Arcus
Centrul de Cultura George Apostu
Centrul European de Cultura
Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii
Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura
Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Centrul National al Cinematografiei
Centrul National al Dansului
Centrul National de Arta Tinerime Romana
Centrul National de Cultura al Romilor
Editura Video
Filarmonica George Enescu
CIMEC - Institutul de Memorie Culturala
Institutul National al Monumentelor Istorice
Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc
Institutul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii
Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania aElie Wiesela
Oficiul National al Monumentelor Istorice
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor aRomaniafilma
Studioul de Creatie Cinematografica

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

9
Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic
Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Agentia Nationala pentru Locuinte
Compania Nationala de Investitii C.N.I.S.A.

Ministerul Economiei si Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Agentia Nucleara
Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de
Ridicat
Biroul Roman de Metrologie Legala
Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive
Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie
Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
Unitatea de Management a Proiectului -
UMP - inchideri de mine
Unitatea de Management a Proiectului -
UMP - RSE - ANDZM

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)


Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice
Universitare
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)
Palatul National al Copiilor din Bucuresti
Corul National de Camera Madrigala
Centrul National pentru Bursele de Studii in Strainatate
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Oficiul National pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date
ROEDUNET
Federatia Sportului Scolar si Universitar
Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar
Centrul pentru Formarea Continua in Limba Germana (C.F.C.L.G.) / Zentrum fŸr
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul
Economic si Social (ACPART)
Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica
(AMCSIT-Politehnica)
Secretariatul National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra
Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica

10
Institutul de Stiinte ale Educatiei
Centrul European UNESCO pentru Invatamantul Superior (CEPES)
Centrul de Cercetari Biologice din Jibou
Institutul Limbii Romane
Institutul de Medicina Comparata (I.M.C.)
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Autoritatea Nationala pentru Tineret

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta


Oficiul Roman pentru Imigrari
Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala
Inspectoratul de Aviatie
Agentia Nationala Antidrog
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Institutul National de Administratie
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
Societatea Comerciala COMICEX S.A.

Ministerul Justitiei

Institutul National de Expertize Criminalistice


Administratia Nationala a Penitenciarelor
Oficiul National al Registrului Comertului
Regia Autonoma Multiproducta

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului


Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
Garda Nationala de Mediu
Administratia Nationala de Meteorologiei
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti
Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea
Administratia Nationala Apele Romane
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta
Administratia Fondului pentru Mediu

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca


Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
Inspectia Muncii
Autoritatea Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului

11
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
Agentia Nationala pentru Protectia Familiei
Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati
Inspectia Sociala

Ministerul pentru IMM, Comert, Turism Si Profesii Liberale

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor


Centrul National de Invatamant Turistic
Centrul Roman pentru Promovarea Comertului
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Ministerul Sanatatii Publice

Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti


Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti
Compania Nationala Unifarma S.A. Bucuresti
Societatea Comerciala Sanevit 2003 S.A. Bucuresti
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar Bucuresti
Oficiul Tehnic De Dispozitive Medicale Bucuresti

Ministerul Transporturilor Aeroclubul Romaniei

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare


Agentia de Sanatate Publica a MT
Scoala Superioara de Aviatie Civila
Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale
Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara
Autoritatea Navala Romana
Autoritatea Feroviara Romana
Autoritatea Rutiera Romana
Casa Asigurarilor de Sanatate a MT
Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane S.A.
Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A.
S.N. CFR Calatori S.A.
S.N. CFR Marfa S.A.
Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.
S.C. Metrorex S.A.
Compania Nationala Aeroportul Henri Coanda Bucuresti S.A.
Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Baneasa - Aurel Vlaicu S.A.
S.N Aeroportul International M. Kogalniceanu S.A.
S.N Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia S.A.
Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA
Regia Autonoma Autoritatea Aeronautica Civila Romana
S.C Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM S.A.
Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta S.A.
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.
Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionava S.A.

12
Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A.
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii FluvialeS.A.
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
Regia Autonoma Registrul Auto Romana
Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina
S.C. Maritime Training Centre Television S.A.
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi S.A.
S.C. Stard S.A. Fetesti
S.C. Via Star S.A. Bucuresti
Societatea Feroviara de Turism S.F.T. - CFR S.A.

13
• http://www.presidency.ro/?_RID=htm&id=6&exp1=president
• www.parlamentulromaniei.ro
• www.guvernulromaniei.ro

▪ Drept administrativ şi administraţie publică ’’Suceava: Editura


Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2006
▪ Mihail Constantin Eremia, Ierarhia actelor juridice cu putere normativă în
sistemul
de drept în România, în Revista de drept public nr.2/2001
▪ Antonie Iorgovan, Regimul juridic al decretelor prezidenţiale şi al
răspunderii
Preşedintelui României pentru emiterea acestora, Revista de drept public
nr.1/2005

14