Sunteți pe pagina 1din 10

Reprezentarea grafică și interpretarea indicatorilor: histograma, poligonul

frecvenţelor, dreptunghiul şi cercul de structură.


Statistică şi analiză economică

CUPRINS

1. Datele elementare şi sistematizarea lor


 Identificarea surselor de date statistice: anuare statistice, reviste, broşuri, documente
de evidenţă, experienţa proprie, a grupului de prieteni sau cunoscuţi
 Centralizarea datelor elementare: simplă sau pe grupe
 Gruparea datelor elementare: pe variante sau pe intervale

2. Distribuţii
 Calcularea indicatorilor tendinţei centrale: media, mediana, modulul
 Caracterizarea distribuţiei rezultate: structură, omogenitate, formă
 Interpretarea rezultatelor obţinute: prin comparaţie: simetrie, asimetrie, omogenitate,
eterogenitate
 Reprezentarea grafică a distribuţiei rezultate: histograma, poligonul frecvenţelor,
curbele cumulative ale frecvenţelor, dreptunghiul si cercul de structura

3. Dinamica fenomenelor economice


 Calcularea şi interpretarea indicatorilor seriilor dinamice: absoluţi, relativi şi medii
 Reprezentarea grafică a seriilor dinamice: diagrama prin coloane, benzi, cronograma
 Calcularea indicilor individuali şi de grup cu ajutorul echipamentului de specialitate:
indicii volumului fizic, indicii preţului, indicii valorii
 Interpretarea indicilor individuali şi de grup: verificarea relaţiilor care exista între
indici şi între modificările absolute

4. Indicatori economici la nivelul agentului economic


 Calcularea indicatorilor economici la nivelul agentului economic: ai potenţialului
intern, ai cheltuielilor şi indicatori valorici de rezultate
 Interpretarea indicatorilor calculaţi: caracterizarea structurii şi a
dinamicii,extrapolarea trendului
 Reprezentarea grafică a indicatorilor calculaţi: histograma, poligonul frecvenţelor,
curbele cumulative ale frecvenţelor, dreptunghiul şi cercul de structură
Capitolul 1: Datele elementare şi sistematizarea lor

Definitie: Statistica si analiza economica reprezinta stiinta care


studiaza si analizeaza, prin intermediul datelor statistice, fenomenele si procesele economice
de masa care au loc la un moment dat intr-o structura organizatorica, utilizand metode si
tehnici specifice, in scopul de a cunoaste realitatea economica si de a oferi solutii care sa
faciliteze procesul decizional.
Procesul statistic este un proces de cunoastere care se realizeaza prin parcurgerea
succesiva a 3 etape:
1. Observarea statistica: culegerea si inregistrarea datelor statistice elementare
2. Prelucrarea statistica: sistematizarea datelor, calculul indicatorilor statistici si
prezentarea datelor sub forma de tabele, serii si grafice
3. Analiza si interpretarea statistica: compararea datelor, verificarea ipotezelor,
formularea concluziilor cercetarii, fundamentarea calculelor de prognoza

Notiuni elementare

1) Fenomenele de masa sunt fenomene complexe, cu o larga raspandire, rezultate din


actiunea combinata si repetata a unui mare numar de factori
2) Colectivitatea sau populatia statistica reprezinta o multime de elemente omogene sub
aspectul anumitor criterii. Ex: populatia Romaniei la recensamant; SA dintr-un judet;
elevii dintr-o clasa, etc
3) Unitatea statistica este un element distinct al colectivitatii statistice, purtatoare de
informatii. Ele pot fi: simple (ex.: persoana fizica, produsul, etc.) sau complexe (ex.
familia, intreprinderea, etc.)
4) Indicatorul statistic este exprimat printr-un numar bazat pe date statistice cu ajutorul
caruia se cerceteaza un proces economic sau social. Are mai multe forme de
exprimare: in marime absoluta, marimi medii, marimi relative si indici.
5) Datele statistice: marimi concrete obtinute prin experimente, observatii, numarare,
masurare sau din calcule. Ele pot fi: absolute (m, kg, mii lei); relative (% sau
coeficienti); primare (obtinute in urma unui proces de culegere sistematica); derivate
(obtinute in urma prelucrarii)
6) Caracteristica sau variabila statistica: insusirea, proprietatea, trasatura comuna
unitatilor unei colectivitati statistice inregistrata in procesul statistic si care ia valori
diferite de la o unitate la alta.
Ex.: varsta, greutatea, cifra de afaceri, nr de salariati, productia, etc
Caracteristicile statistice pot fi dupa modul de exprimare: numerice (cantitative) sau
nenumerice (calitative). Dupa modul de obtinere: caracteristici primare sau derivate.
Dupa natura variatiei: caracteristici discrete (iau numai valori intregi) sau continue
(orice valori dintr-un interval).
Metode de culegere a datelor statistice:

Cercetarea statistica se face prin observarea sau culegerea datelor elementare. Pentru
observarea, culegerea si inregistrarea datelor de masa pot fi utilizate surse diferite: publicatii
statistice (anuare, periodice, reviste, brosuri), experienţa proprie, a grupului de prieteni sau
cunoscuţi
Observarea statistica este metoda de inregistrarea a valorilor caracteristicilor
unitatilor populatiei cercetate in functie de scopul observarii, cerintele fata de calitatea
datelor, mijloacele material si banesti disponibile, personalul de observare existent etc.
Observarile statistice pot fi: totale sau partiale; curente sau periodice; directe sau
indirecte.

Metode folosite in observarea sau culegerea datelor:

a) Raportarile statistice: observari totale, permanente, prin care se culeg date statisice
referitoare la procesele economice. Se completeaza pe baza datelor din evident
contabila, in forma si la termenele stabilite (capitalul fix, forta de munca, materiile
prime, rezultatele activitatii, etc)
b) Recensamintele: obsevare totala, periodica, realizata direct. Este cea mai costisitoare
c) Sondajele statistice: observare partiala (pe un esantion reprezentativ) realizata cand nu
pot fi efectuate observari statistice totale
d) Anchetele statistice: observari partiale care nu presupun reprezentativitatea
esantionului, realizate pe baza chestionarului benevol, direct sau prin posta, la targuri,
expozitii, etc.
e) Observarea partii principale: metoda partiala de culegere a datelor (sunt preluate
numai datele de la cele mai semnificative unitati ale colectivitatii)
f) Monografia statistica: studierea amanuntita a unei colectivitati sau unitati de
inregistrare (intreprindere, localitate, zona), presupunand nu numai culegerea datelor
ci si interpretarea lor. Se realizeaza pentru studiul unui nou fenomen aparut si de o
echipa de specialisti din toate domeniile.

Planul observarii trebuie sa cuprinda:


1) Scopul observarii
2) Obiectul observarii
3) Unitatea de observare
4) Precizarea caracteristicilor statistice
5) Timpul observarii
6) Locul observarii
7) Formularele de inregistrare
8) Instructiuni de completare a formularelor
9) Masurile organizatorice.
Prelucrarea datelor statistice

Prelucrarea statistica primara reprezinta operatia prin care se obtin expresii numerice
care sintetizeaza ceea ce este comun si tipic in masa datelor individuale, denumite generic
indicatori statistici.

Etapele prelucrarii:
1. Centralizarea datelor statistice elementare: centralizare simpla sau pe grupe
2. Gruparea datelor statistice: pe variante sau pe interval
3. Calcularea sistemului de indicatori ce caracterizeaza colectivitatea cercetata
4. Prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de serii, tabele si grafice

1. Centralizarea datelor elementare

Centralizarea datelor este operatia prin care se strang la locul prelucrarii toate
informatiile, formularele, etc. precum si determinarea indicatorilor totalizatori (indicatori
absoluti) acolo unde este posibil.
Nu sunt insumabile toate caracteristicile, de ex: productivitatea muncii, fondurile fixe,
costul produselor
Rolul centralizarii: generalizeaza rezultatele observarii
Centralizarea simpla: se efectueaza la nivelul colectivitatii nestructurate si rezulta
nivelul totalizator al acesteia. Ex: In cazul cercetarii colectivitatii statistice “firmele de
exercitiu din Romania” la un moment dat nr total al FE investigate este de 897 firme.
Centralizarea pe grupe: se efectueaza la nivelul grupelor in care a fost structurata
colectivitatea. Ex: colectivitatea de mai sus se structureaza dupa obiectul de activitate si
atunci vom avea: 500 FE de comert cu ridicata si 397 FE de prestari servicii la momentul
respectiv.
Conditii: - Controlul datelor culese
- Datele sa fie comparabile
- Grupele sa fie omogene

2. Gruparea datelor statistice

Este metoda statistica prin care se sistematizeaza datele individuale de masa, dupa o
anumita caracteristica de grupare, in scopul identificarii fenomenelor ce au trasaturi comune.
Ex.: SC din Bucuresti se pot grupa dupa caracteristica “statutul juridic”.
Tipuri de grupari:
1) Gruparea pe variante: se aplica atunci cand numarul valorilor numerice inregistrate
pentru caracteristica de grupare este redus, fiecare valoare inregistrata constituind o
grupa. Ex: gruparea intreprinderilor dupa numarul de salariati
2) Gruparea pe intervale: atunci cand gradul de variatie a caracteristicii este mare iar
gruparea pe variante ar conduce la obtinerea unui numar prea mare de clase. Ex:
gruparea unitatilor economice dupa cifra de afaceri

Marimea intervalului de grupare = k


Amplitudinea variatiei = A
Numarul de grupe = r
k = A/r
A = x max - xmin (v. aplicatia)

3. Prezentarea rezultatelor prelucrarii statistice

Mijloacele de prezentare a rezultatelor prelucrarii statistice sunt:


a) Tabelele statistice
b) Graficele statistice
c) Seriile statistice

a) Tabelele statistice: principalul mijloc de prezentare, intr-o forma sintetica, a datelor


si rezultatelor
prelucrarii acestora, facilitatnd compararea si intelegerea fenomenelor studiate, din punctual
de vedere al nivelului, structurii, dinamicii, repartitiei teritoriale. Tipuri: tabele simple, pe
grupe sau combinate.
Reguli: -titlul tabelului sa fie scurt, clar, concis, din care sa result fenomenul studiat,
timpul si locul
-se alege forma tabelului in functie de continutul de prezentat
-se completeaza capul de tabel (denumirea coloanelor si randurilor)
-notarea indicatorilor in ordinea importantei si se precizeaza unitatea de
masura

b) Seria statistica: reprezinta un mijloc de sistematizare si prezentare a legaturilor


dintre 2 siruri de date statistice, respectiv sirul datelor care exprima variatia caracteristicii
urmarite si sirul de date care cuprinde frecventele de aparitie a variantelor caracteristicii.
Tipuri: serii de distributie (calitativa, cantitativa); serii de spatiu (sau teritoriale); serii
de timp (sau seii dinamice, sau cronologice)

c) Graficul statistic: este un mijloc de prezentare expresiva a datelor statistice, a


proportiilor, si rapoartelor dintre acestea. Tipuri:
1. Grafice utilizate pentru reprezentarea seriilor de distributie:
a) Histograma
b) Poligonul frecventelor
c) Curba frecventelor cumulate
2. Grafice utilizate pentru reprezentarea seriilor cronologice
a) Cronograma
b) Histograma
c) Diagrama prin coloane
d) Diagrama prin benzi
3. Grafice utilizate pentru efectuarea diverselor comparatii: cercul de structura, diagrama
“pie”, etc
Ex: Serie de distributie calitativa:
Profesie Nr persoane
Ingineri 15
Economisti 20
Juristi 5
Muncitori 50
Total 90

Histograma:
Nr persoane
60
50
40
Nr persoane
30
20
10
0
Ing Ec J M

Serie de distributie cantitativa si histograma:

Productivitatea muncii (mii Nr de Frecventele cumulate crescator


lei) muncitori
Pana la 100 7 7
100-120 11 7+11=18
120-140 9 18+9=27
140-160 12 27+12=39
160-180 10 39+10=49
180-200 17 49+17=66
Peste 200 5 66+5=71
TOTAL 71 71
18 Nr de muncitori
16
14
12
10
8
6 Nr de muncitori
4
2
0

Poligonul frecventelor:
Nr de muncitori

20
15
10
5
0
Pana la 100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 Peste 200

Serie de timp: serie de intervale:

Trimestre Cifra de afaceri – mii lei Greutatea specifica


G = n / n * 100
Trimestrul I 850 19,5%
Trimestrul II 1200 27,6%
Trimestrul III 1300 30%
Trimestrul IV 1100 22,9%
TOTAL 4350 100

Diagrama prin benzi:


CA (mii lei)
Trimestrul IV

Trimestrul III

Trimestrul II CA (mii lei)

Trimestrul I

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Diagrama “pie”:

Cifra de afaceri (%)

23% 20%

Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
28%
30% Trimestrul IV

Aplicatie rezolvata:

S-au inregistrat datele privind cifra de afaceri (in mii lei) obtinuta de societatile comerciale
dintr-o localitate la sfarsitul exercitiului financiar astfel: 85000, 75500, 48000, 125000,
39000, 28000, 110000, 92000, 105000, 65000, 56000, 83500, 91000, 100100, 34000,
130000, 115000, 29500, 122000, 73000, 143000, 119000, 61000, 43000, 34000, 98000,
21000, 51600, 117000, 128000.
a) Sa se realizeze gruparea pe intervale egale si sa se determine frecventa absoluta
b) Sa se prezinte sub forma de tabel si sa se arate ce exprima acesta
c) Sa se faca centralizarea pe total si pe grupe
d) Sa se reprezinte grafic sub forma histogramei

Rezolvare:
1. Caracteristica “cifra de afaceri” se noteaza cu x.
xmax = 143000 mii lei
xmin = 21000 mii lei
2. Se determina amplitudinea variatiei:
A = xmax – xmin = 143000 – 21000 = 122000 mii lei
3. Se determina marimea intervalului de grupare (ne propunem sa determinam 5 grupe)
k = A/r = 122000 / 5 = 24400 mii lei

4. Marginile grupelor vor fi: xmin + 24400 = 45400 mii lei


45400 + 24400 = 69800 mii lei
69800 + 24400 = 94200 mii lei
94200 + 24400 = 118600 mii lei
118600 + 24400 = 143000 mii lei (= xmax)

5. Sintetizarea gruparii pe interval va fi:

Gruparea SC dupa marimea cifrei de afaceri:

Nr Grupe dupa marimea cifrei de afaceri (mii Numarul societatilor


grupa lei) comerciale
1 [ 21000 ; 45400] 7
2 (45400 ; 69800] 5
3 (69800 ; 94200] 6
4 (94200 ; 118600] 6
5 (118600; 143000] 6
Total 30

Tabelul exprima o serie de distributie ( deoarece exista o corespondenta intre grupele


cifrelor de afaceri si frecventa de aparitie a acestor valori. Seria este cantitativa
(deoarece caracteristica de grupare, marimea cifrei de afaceri, se exprima prin cifre).
Nr SC reprezinta frecventa absoluta a acestei serii.

6. Centralizarea pe total: 30 unitati; centralizarea pe grupe: 7, 5, 6, 6, 6 unitati

7. Reprezentarea grafica:

Societati comerciale
8
7
6
5
4
3
2 Societati comerciale
1
0
]

0]

0]
00

00

00

60

00
54

98

42

43
18
;4

;6

;9

;1

;1
00

00
40

80

0
10

20

86
5

9
[2

(4

(6

1
(9

(1
FISA DE EVALUARE

I La o societate comerciala s-au realizat intr-o luna urmatoarele vanzari zilnice (in mii lei):
17,19,23,18,29,17,20,33,11,15,26,25,26,25,36,12,21,13,18,26,20,30,34,19,35,42,17,28,46
,34,20.
Sa se rezolve urmatoarele cerinte:
a) Centralizarea cifrei de afaceri in luna respectiva
b) Gruparea pe interval egale(in numar de 6) si determinarea frecventei absolute a
fiecarui interval
c) Prezentarea sub forma de table
d) Reprezentarea grafica sub forma histogramei si a cercului de structura (diagrama
“pie”)

II Alegeti varianta corecta:

1. Ca metoda de observare statistica, recensamantul:


a) Nu presupune culegerea datelor de la toate unitatile populatiei statistice
b) Se organizeaza cu o anumita periodicitate
c) Se incadreaza in sfera observarilor cu caracter permanent
d) Are numai un caracter demografic

2. Sondajele statistice presupun:


a) Reprezentativitatea populatiei chestionate
b) Obsevarea intregii populatii statistice
c) Completarea unor chestionare
d) Cercetarea intregii populatii statistice

3. Anuarul statistic este:


a) O publicatie lunara
b) Un document secret
c) Un cotidian
d) O publicatie stiintifica periodica, utilizata in efectuarea studiilor comparative cu
situatii similar ale altor tari

4. Seriile de distributie se reprezinta grafic printr-o:


a) Histograma
b) Diagrama prin coloane
c) Diagrama prin benzi
d) Cartograma

5. O serie de timp se reprezinta grafic printr-o:


a) Corelograma
b) Diagrama de structura
c) Cronograma
d) Cartograma