Sunteți pe pagina 1din 70

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL DE MEDICINĂ ORHEI

GHIDUL LECŢIILOR PRACTICE


la moulul MALADII INFECȚIOASE LA COPII
CU NURSING SPECIFIC

al elevei (lui)_______________________________
grupa _____, anul_______,
specialitatea Îngrijirea bolnavilor
calificarea Asistent medical
în baza studiilor de 5 ani
Profesor______ Jidraș Tamara
Ghidul lecţiilor practice a fost elaborat de Jidraș Tamara, profesor la
Pediatrie cu nursing specific, grad didactic doi, în baza Curriculumului
modular Maladii infecțioase la copii cu nursing specific specialitatea
Îngrijirea bolnavului -91310, calificarea asistent medical, durata studiilor 5 ani.

Discutat:

La şedinţa Catedrei Discipline terapeutice din 01 septembrie 2020

Şef catedră _________ Moșanu Vera

Aprobat:

La şedinţa Consiliului metodic din septembrie 2020

Proces verbal nr. 1

Metodist ____________ Lilia Cazacu


Cuprins
1. Argumentul........................................................................................................ 4
2. Programe, politici naţionale din domeniul sănătăţii ....................................... 5-7
3. Competențe și abilități specifice la disciplina Pediatrie...................................7-8
4. Repartizarea orelor pentru cursul practic............................................................9
5. Deprinderi practice obligatorii.........................................................................10
6. Regulile cu privire la securitatea muncii..........................................................11
7. Desfășurarea orelor pracice.........................................................................12-67
8. Glosarul de termeni ..........................................................................................68
9. Lista bibliografică la disciplină…………………………………………....69-70
Argument
Pediatria este o disciplină obligatorie din aria disciplinelor de specialitate şi se
studiază concomitent cu disciplinele clinice. Pediatria ocupă un loc de bază printre
celelalte discipline medicale, este deosebit de vastă şi în continuă schimbare.
Conform noului Curriculum la Pediatrie profesorii catedrei promovează o
concepţie nouă de formare a specialistului medical - asistenţi medicali oneşti,
receptivi faţă de sentimentele copilului, devotaţi profesiei alese, care vor promova cu
succes strategiile sănătăţii, nutriţiei, dezvoltării multilaterale a copilului, etc. Pentru
formarea specialiştilor medicali profesionişti, studierea disciplinei se bazează pe
mijloacele tehnice contemporane, practicarea de către profesori a diferitor metode
instructiv-didactice. În scopul obţinerii competenţelor profesionale la disciplină a fost
elaborat de profesorii catedrei Ghidul lecţiilor practice la modulul Maladii
infecțioase la copii cu nursing specific, ajustat la curricula actuală.
În ghid sînt incluse competenţele profesionale specifice, tehnicile de îngrijire
obligatorii pentru fiecare lecţie, tabele de completare,scheme. Sînt propuse exemple
concrete de situaţii problematizate, studii de cazuri clinice, fişe de completare,
exerciţii în baza imaginilor, tabele de diferenţiere, etcLa lecţiile practice elevii
participă la îngrijirea copiilor bolnavi din secție; însuşesc lucrul în sălile de
examinare, de tratamente, o deosebită atenţie se acordă însuşirii de către elevi a
abilităţilor practice descrise în standardele/ deprinderele practice.
Ghidul pentru lecţiile practice permite organizarea învăţării, pune elevul în
contact cu materialul studiat, permite monitorizarea parcursului de învăţare al
acestuia. Aceasta va facilita formarea lucrătorilor medicali cu studii medii, bine
instruiţi, cu un sistem de competenţe funcţionale, necesare condiţiilor mereu în
schimbare ale vieţii, care le vor permite să activeze autonom chiar din momentul
absolvirii instituţiei de învăţămînt.
PROGRAMELE NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Procesul de instruire practică în colegiu se organizează în corespundere cu
documentele legislative şi normative din ţară, prin coordonarea şi racordarea la
cerinţele europene, care promovează calitatea pregătirii cadrelor medicale cu studii
postsecundare nonterţiare:
A. Documentele principale ale politicii Statului RepublicaMoldova în
domeniul educaţiei şi ocupării forţei de muncă:
1. Codul Educaţiei al Republicii Moldovei, (promulgat prin Decretul Nr. 633, Monitorul
Oficial nr.319-324, din 24.10.2014).
2. Programul Naţional Conduita Integrată a Maladiilor la Copii
3. Programul naţional de Imunizare
4. Programulde dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica
Moldova pe anii 2011-2020 (Hotărârea Guvernului nr.1006 din 27 octombrie 2010);
5. Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi Planul
de acţiuni pentru implementarea Strategiei (Hotărârea Guvernului nr. 97 din
01.02.2013)
6. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017;
7. Planul strategic de dezvoltare a Sistemului Naţional Informaţional de Sănătate, 2008-
2017;
8. Noua Politică de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021;
9. Protocoalele Clinice Naţionale;
10.Programului Naţional de dezvoltare a serviciilor paliative în Republica Moldova
pentru anii 2014-2018:
11.Strategia Sănătatea 2020.
B. Documente europene:
1. Cadru de calificare european – o coordonare a proceselor de la Bolognia,
Kopenhaga şi Lisabona: Studiu de lungă durată. Sursa: KOH (2001) 678 endg. din
21.11.2001;
2. Comisia Europeană (2001): Noile pieţe europene de forţă de muncă deschise şi
accesibile pentru toţi, KOM (221) 116 endg., Brüssel Comisia Europeană (2002):
Instruire generală şi profesională în Europa;
3. Comisia Europeană (2005): Pe calea spre cadru de calificare european în studii de
lungă durată, Documente de lucru a comisiei, (2005) 957 din 08.07.2005, Brüssel;
4. Comisia Europeană (2005): Modernizarea instruirii generale şi profesionale în
Europa: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, KOM
(2005) 549 valabil din 10.11.2005;
5. Consiliul Europei, Comisia Europeană (2006): Modernizarea instruirii generale şi
profesionale: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa,
raportul comun referitor la progrese în cadrul programului de lucru "Instruire
generală şi profesională 2010", din Instrucţiuni Europene (EU ABl.) C 79/1 din
01.04.2006, Brüssel;
6. Directiva UE2005/36/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de recunoaştere
a calificărilor profesionale;
7. European Union Standards for nursing and midwifery: Information for Accession
Countries, Bruxell, 2009.
C. Documentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul pregătirii
cadrelor medicale:
1. Framework for Action on Interprofesional Education and Collaborative Practice.
Geneva, WHO, 2010;
2. Health 2020 policy framework and strategy. EUR/RC62/8. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe. Regional Commitete for Europe. Sixty-secong session.
Malta, 10-13 september, 2012;
3. WHO health for all datebase;
4. The Wold Health Report 2006 – Working toghether for health. Geneva, WHO, 2006;
5. Nursing and Midwifery Services. Strategic Directions 211-2015.
WHO/HRH/HPN/10.1. Geneva, WHO;
6. Munich Declaration. Nurses and midwives: A Force for Health, 2000, Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2000.
În conformitate cu prevederile cadrului european de politici pentru susţinerea
acţiunilor vizînd sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului şi a
societăţii, Strategia Sănătatea 2020 stipulează următoarele obiective:
1. Investirea în sănătate la toate etapele vieţii şi abilităţile cetăţenilor.
2. Abordarea provocărilor majore din Europa în domeniul sănătăţii: bolile transmisibile
şi netransmisibile.
3. Consolidarea sistemilor de sănătate, a capacităţilor sănătăţii publice şi pregătirii, a
supravegherii şi răspunsului la situaţii excepţionale.
4. Sporirea nivelului de rezistenţă a comunităţilor şi crearea unor medii de susţinere.
5. Asigurarea acoperirii universale şi a dreptului la cel mai înalt standard realizabil de
sănătate.
6. Stabilirea unor obiective şi ţinte naţionale cu privire la sănătate în statele membre.

Competențe și abilități specifice


1. Examinarea complexă a copilului cu identificarea semnelor patologice ale
afecțiunilor pediatrice
2. Identificarea semnelor de maladie foarte gravă și acordarea asistenței de urgență
3. Pregătirea şi asistarea copilului în investigaţiile de laborator şi instrumentale.
4. Organizarea îngrijirii copilului bolnav în spitalul de boli somatice și infecțioase
conform planului de îngrijire nursing
5. Organizarea mediului de îngrijire şi supraveghere a copilului bolnav în familie.
6. Realizarea tratamentuui complex și individualizat a copiilor de diferite vârste
conform prescripțiilor medicului.
7. Realizarea imunoprofilaxiei copiilor sănătoși conform Programului Național de
Imunizare
8. Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a
copilului.
Repartizarea orelor pentru cursul practic, semestrul IX

Nr. d/o Subiectul Ore


1. Rujeola.Conduita copiilor bolnavi în viziunea CIMC și Protocolului 4
clinic național.
2. Scarlatina. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic 4
național
3. Scarlatina. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic 4
național
4. Mononucleoza infecțioasă. Conduita copiilor bolnavi în viziunea 4
Protocolului clinic național
5. Tusea convulsivă. 4
6. Tusea convulsivă. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului 4
clinic național
7. Oreionul. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic 4
național
8. Varicela. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic 4
național
9. Conduita copilului cu infecții respiratorii bacteriene conform PCN în 2
vigoare. Boala diareică acută. Conduita copiilor bolnavi în viziunea 2
Protocolului clinic national.
10. Dezinteria. Conduita copiilor bolnavi în viziunea CIMC și 4
Protocolului clinic național
11. Salmoneloza. Conduita copiilor bolnavi în viziunea CIMC și 4
Protocolului clinic național
12. Hepatita virală A. Conduita copiilor bolnavi în viziunea CIMC și 4
Protocolului clinic național
13. Hepatitele virale acute la copii. 4
14. Asistența de urgență. 4
15. Asistența de urgență. 4
Total 60 ore
Deprinderi practice obligatorii la disciplină
Maladii infecțioase la copii cu nursing specific
1. Tratarea infecției ochilor cu unguent oftalmic de Tetraciclină de 1%
2. Prepararea soluției SRO
3. Uscarea urechii cu ajutorul meșei
4. Tratarea ulcerelor bucale cu Violet de gențiană
5. Alimentarea copilului sugar cu lingurița
6. Alimentarea sugarului cu biberonul
7. Tratarea convulsiilor la copil cu Diazepam
8. Recoltarea urinei la sugari
9. Alimentația sugarului cu cana
10. Toaleta intimă a sugarului
11. Baia igienică a nou-născutului și a sugarului
12. Prepararea pireului din legume
13. Pregătirea terciului consistent
14. Prepararea sucului de mere
15. Administrarea pastilelor la copii
16. Alimentarea prin gavaj a nou-născutului prematur
17. Determinarea frecvenței respirației la sugari
18. Aplicarea tubului de evacuare a gazelor la sugari
19. Raclajul perianal
20. Toaleta matinală a sugarului
21. Determinarea taliei la sugari
22. Determinarea masei corporale la sugari
23. Tratarea infecției locale a nou-născutului la domiciliu
24. Aplicarea nou-născutului la sânul mamei
25. Stoarcerea laptelui matern
26. Imunizarea cu vaccinul BCG

Subiectul: Rujeola. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic


național.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.

Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi


dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea rujeolei la copii.
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea frotiului din nas, faringe.
-conduita copiilor bolnavi conform CIMC și Protocoalelor clinice naționale în
vigoare.
-acordarea asistenței prespitalicești în stările grave.
-dezinfecția și aerisirea saloanelor.
-tratarea copiilor cu rujeolă în condiții de ambulator.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-supravegherea și monitorizarea stării bolnavilor.
-imunizarea cu vaccinul ROR.
-completarea fișelor de examinare.
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:

Rujeola ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Semnul Filatov-Coplic__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tegumentul tigrat _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Recunoaște perioadele evolutive în rujeolă comparativ cu rubeola:


Rujeola Rubeola
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de
stare

Perioada de
convalescență

3. Clasifică complicațiile în rujeolă:


-
- Specifice
-
-
-
-

-
-
-
Bacteriene
-
-
4. Expune caracteristica comparativă a erupțiilor în rujeolă și rubeolă :
Criterii Rujeola Rubeola
-apariția

-localizarea

-caracterul

-culoarea
-tenul pielii
-confluența
-dimensiuni
- la palpare
-evoluție

5. Ce virus și ce complicație este în imagine:

__________________ _____________________ _____________________


6. Expune diagnosticul rujeolei la copii:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2. 2.
3.
4. 3.
5.
7. Enumeră cîteva principii de tratament în cazul copilului cu rujeolă (conform
Protocolului Clinic Național):
Tratamentul nemedicamentos Tratamentul medicamentos ( grupele de
preparate utilizate/ cîte un preparat)
1. Regimul- 1.

2.
2. Alimentarea-
3.

4.
3. Prelucrarea mucoaselor
5.

6.

4.Combaterea febrei- 7.
-
-
-
-
-
-
-

7. Explică abrevierea ROR:

R______
O_______
R_________

9. Elaborează un plan de acțiuni în focarul de rujeolă/rubeolă:


Acțiuni asupra sursei:
-
-
-
-

Acțiuni în focar:
Acțiuni asupra mecanismului:
- -
- -
- -
- -

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Scarlatina. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului clinic


național
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.

Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi


dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea scarlatinei
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:
Scarlatina ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Semnul Pastia________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Triunghiul Filatov_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Descrie perioadele evolutive în scarlatină:


Scarlatina
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală
Perioada de
stare

Perioada de
convalescență

3. A.Clasifică complicațiile în scarlatină:


 Toxice  Septice  Alergice
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5

4. Expune caracteristica sindroamelor de bază în scarlatină:


Criterii Scarlatină
-intoxicația

-angina semnul patognomonic-

-manifestările I zi-
linguale
V-VI zi-

X-XII zi-
-sindromul eruptiv -apariția
-localizarea
-caracterul
-culoarea
-tenul pielii
-confluența
-dimensiuni
-la palpare
-evoluția
-descuamația -
-
-dermografismul -

5. Expune ce reprezintă imaginile:

1__________________ 2_____________________ 3____________________


__________________ _____________________ _____________________
4__________________ 5_____________________ 6____________________

6. Expune diagnosticul scarlatinei la copii:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2. 2.
3.
4. 3.
5.
Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________


Subiectul: Scarlatina. Conduita copiilor bolnavi conform Protocolului Clinic
Național

Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.

Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi


dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea scarlatinei
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:
Scarlatina ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Streptococul β hemolitic A ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Enumeră cîteva principii de tratament în cazul copilului cu scarlatină


(conform Protocolului Clinic Național):
Tratamentul nemedicamentos Tratamentul medicamentos ( grupele de
preparate utilizate/ cîte un preparat)
1. Regimul- 1.Antibioticul de elecție-
-
-
2. Alimentarea- -
2.

3. Prelucrarea mucoaselor 3.

4.

4.Combaterea febrei- 5.
-
- 6.
-
- 7. Componența amestecului litic:
- -
- -
- -

3. Elaborează un plan de acțiuni în focarul de scarlatină:

Acțiuni asupra sursei:


-
-
-
-

Acțiuni în focar:
Acțiuni asupra mecanismului:
-
-
- -
- -
-
-

4. Proiectarea și realizarea convorbirii Profilaxia infecțiilor aerogene la copii


Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Mononucleoza infecțioasă. Conduita copiilor bolnavi în viziunea


Protocolului clinic național
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.

Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi


dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea mononucleozei
infecțioase la copii
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-conduita copiilor bolnavi.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-proiectarea și realizarea convorbirii Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:
Mononucleoza infecțioasă _____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Virusul Epștein-Barr __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Expune ce reprezintă imaginile:

1__________________ 2_____________________ 3____________________


__________________ _____________________ _____________________

3. Descrie epidemiologie mononucleozei infecțioase la copii:


su rsa d e in fecție-

m ecan ism u l d e tran sm itere-

recep tiv itatea-

sezo n alitatea-

im u n itatea p o stin fecțio asă

4. Descrie perioadele evolutive și semnele clinice prezente în mononucleoza


infecțioasă la copii:
Mononucleoză infecțioasă
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală
Perioada de
stare
Perioada de
convalescență

6. Caracterizează febra în mononucleoză infecțioasă:

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________


Subiectul: Tusea convulsivă. Conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor
clinice naționale.

Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.

Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi


dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea tusei convulsive.
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-acordarea asisteței în acces de tuse spastică.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-imunizarea cu vaccinul ROR,DTP,DT.
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:
Tusea convulsivă ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dominanta Utomschi___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Descrie durata perioadelor evolutive în tusea convulsivă:


Tusea convulsivă
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală
Perioada de
stare

Perioada de
convalescență

3. Clasifică complicațiile în tusea convulsivă:


 Respiratorii  Neurologice  Alergice
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 Hemoragice  Mecanice  Prin suprainfecții
bacteriene și virale
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -

4. Expune caracteristica sindroamelor de bază în tusea convulsivă:


Criterii Tusea convulsivă
-intoxicația

-febra

-semnele catarale -
-
-
-
-
- caracteristica -
accesului de tuse -
-
-
-
-
- examenul -
obiectiv ( aspectul -
copilului) -
-
-
-
- alte manifestări -
-
-
-
-
-

6. Expune diagnosticul tusei convulsive la copii:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2. 2.
3.
4. 3.
5.

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Tusea convulsivă. Conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor


clinice naționale.

Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.
Îngrijirea copilului bolnav conform standartelor și protocoalelor.

Abilități:
-caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea tusei convulsive.
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-acordarea asisteței în acces de tuse spastică.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-imunizarea cu vaccinul DTP, DT.
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la copii

1. Definește noțiunile:
Tusea convulsivă ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bordetela pertusis _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Expune grupele de medicamente administrate la copii cu tuse convulsivă:

3. Descrie epidemiologia tusei convulsive la copii:
su rsa d e in fe c ție -

m e c a n ism u l d e tra n sm ite re -

re c e p tiv ita te a -

se z o n a lita te a -

im u n ita te a p o stin fe c țio a să

4. Explică abrevierea DTP:

D______
T_______
P_________
9. Elaborează un plan de acțiuni în focarul de tuse convulsivă:

Acțiuni asupra sursei:


-
-
-
-

Acțiuni în focar:
Acțiuni asupra mecanismului:
-
-
- -
- -
- -
Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________


Subiectul: Oreionul. Conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice
naționale

Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea varicelei și oreionului
la copii
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios.
-imunizarea cu vaccinul ROR
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la
copii

1. Definește noțiunile:
Oreionul_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Semnul Morsseo______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Caracterizează succint agentul cauzal al parotiditei epidemice. Bifează


varianta corectă:
- bacterie - virus
-ADN -ARN
-paramixovirus -rinovirus
-salivă - mase fecale
-termostabil -termolabil
3.Descrie epidemiologia tusei convulsive la copii:

sursa de infecție-

m ecanism ul de transm itere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

im unitatea postinfecțioasă

4. Descrie perioadele evolutive în oerion:


Oreion
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de
stare
Perioada de
convalescență

5. A. Expune complicațiile și sechelele în oreion:


 Complicații  Sechele
- -
- -
- -
- -
- -
- -

4. Expune evoluția bolii în dependență de glanda afectată:


Criterii Caracteristici

5. Expune ce reprezintă imaginile:


1__________________ 2_____________________ 3____________________
__________________ _____________________ _____________________
6. Expune diagnosticul oreionului la copii luând în considerație toate formele
posibile în dependență de glandele afectate:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2.
2.
3.
4.
3.
5.
6.
4.
7.
Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.
Semnatura profesorului _____________
Subiectul: Varicela. Conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice
naționale
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea varicelei
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-colectarea secreției faringiene pe placa Petri.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-administrarea antibioticelor.
-realizarea activităților în focarul infecțios
-proiectarea și realizarea convorbirii: Profilaxia infecțiilor aerogene la
copii

1. Definește noțiunile:
Varicela _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Vezicula _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.Caracterizează succint agentul cauzal al parotiditei epidemice. Bifează


varianta corectă:
- bacterie - virus
-ADN -ARN
-herpesviridae -rinovirus
-salivă - mase fecale
-termostabil -termolabil

3. Descrie perioadele evolutive în varicelă:


Varicelă
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de
stare

Perioada de
convalescență

4. Descrie epidemiologia varicelei la copii:


sursa de infecție-

mecanismul de transmitere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

imunitatea postinfecțioasă

5. Clasifică complicațiile în varicelă:


 Specifice  Rare
- -
- -
- -
- -
- -
- -

6. Expune caracteristica elementelor eruptive în varicelă:


Criterii Caracteristici:
-apariția

-localizarea

-caracterul

-culoarea
-tenul pielii
-confluența

-dimensiuni

- la palpare

-evoluție

7. Expune ce reprezintă imaginile:

1__________________ 2_____________________ 3____________________


8. Expune diagnosticul oreionului la copii luând în considerație toate formele
posibile în dependență de glandele afectate:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2.
2.
3.
4.
3.
5.
6.
4.
7.
9. Proiectează și realizarea convorbirii Profilaxia varicelei la copii

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
Semnatura profesorului _____________
Subiectul: Conduita copilului cu infecții respiratorii bacteriene conform CIMC
și PCN în vigoare. Boala diareică acută.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea infecției bacteriene=
-examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală.
-conduita copiilor bolnavi conform Protocoalelor clinice naționale în vigoare.
-acordarea asistenței de urgență la etapa prespitalicească.
-administrarea antibioticelor.

1. Definește noțiunile:
Infecție bacteriană severă la copil ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Boală diareică acută ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Expune semnele generale de pericol


3. Enumeră careva factori de risc în dezvoltarea infecției bacteriene la copii:

4. Clasificați infecția bacterian la copilul mic sugar conform CIMC:
- -
-
- -
-
- Infecție bacteriană
- severă posibilă -
-
-
- -
-
-

- -

-
Infecție bacteriană -
locală
-

5. Tratați sugarul mic cu infecție bacteriană. Consultați mama.


Conform CIMC.

Amoxacilina Eritromicină
Vârsta sau Pastile Sirop Pastile Pastile
greutatea

6. Proiectează și realizarea convorbirii Profilaxia infecțiilor bacteriene la copii


Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.
Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Dezinteria. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Programului CIMC


și Protocolului clinic național.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea maladiilor infecțioase
intestinale la copii
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală
-conduita copiilor cu dizenterie,salmoneloză etc. în viziunea Programului CIMC și
Protocolului clinic național în vigoare
- organizarea îngrijirii copilului bolnav în spital și la domiciliu
-prescrierea regimului alimentar copiilor bolnavi
-acordarea asistenței în vărsături și vomă persistentă
-recoltarea fecalelor pentru analiza bacteriologică
-proiectarea și realizarea convorbirii : Profilaxia bolilor diareice la copii

1. Definește noțiunile:
Boală diareică acută ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Shigeloză ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Enumeră careva factori predispozanți ai BDA la copilul sugar:


3. Expune epidemiologia shigelozei la copil:
sursa de infecție-

mecanismul de transmitere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

imunitatea postinfecțioasă

4. Descrie perioadele evolutive în dezinterie:


Dezinterie
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de - Sindromul toxic


stare

- Sindromul colitic
Perioada de
convalescență

5. Expune complicațiile în dezinterie și salmoneloză:


 Complicațiile dezinteriei  Complicațiile salmonelozei

- -
- -
- -
- -
- -
- -

6. Expune caracteristica comparativă a scaunelor în shigeloză:


Criterii Caracteristici ale scaunului
Shigeloză
Numărul de
scaune
Culoarea

Conținutul

Prezența
incluziunilor
patologice

5. Expune diagnosticul bolilor diareice acute la copii:


Metode de Metode
laborator instrumentale
1.
1.
2. 2.
3.
4. 3.
5.
6. 4.
7.

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Salmoneloza. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Programului


CIMC și Protocolului clinic național.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea maladiilor infecțioase
intestinale la copii
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală
-conduita copiilor cu dizenterie,salmoneloză etc. în viziunea Programului CIMC și
Protocolului clinic național în vigoare
- organizarea îngrijirii copilului bolnav în spital și la domiciliu
-prescrierea regimului alimentar copiilor bolnavi
-acordarea asistenței în vărsături și vomă persistentă
-recoltarea fecalelor pentru analiza bacteriologică
-proiectarea și realizarea convorbirii : Profilaxia bolilor diareice la copii

1. Definește noțiunile:
Salmoneloză__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Chemări false_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tenesme_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Enumeră careva factori predispozanți ai BDA la preșcolar:


3. Expune epidemiologia salmonelozei la copil:


sursa de infecție-

mecanismul de transmitere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

imunitatea postinfecțioasă

4. Descrie perioadele evolutive în salmoneloză:


Dezinterie
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de Forma gastritică


stare

Forma gstroenteritică

Forma gastroenterocolitică
Perioada de
convalescență

5. Expune complicațiile în dezinterie și salmoneloză:


 Complicațiile dezinteriei  Complicațiile salmonelozei

- -
- -
- -
- -
- -
- -

6. Expune caracteristica comparativă a scaunelor în shigeloză:


Criterii Caracteristici ale scaunului
Salmoneloză
Numărul de
scaune
Culoarea

Conținutul

Prezența
incluziunilor
patologice

5. Expune diagnosticul bolilor diareice acute la copii:


Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2. 2.
3.
4. 3.
5.
6. 4.
7.

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Hepatitele virala A. Conduita copiilor bolnavi în viziunea CIMC și


Protocolului clinic național
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea hepatitelor virale la
copii
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală
-conduita copiilor cu hepatită virală A, în viziunea Protocolului clinic național în
vigoare
- organizarea îngrijirii copilului bolnav în spital și la domiciliu
-prescrierea regimului alimentar copiilor bolnavi
-acordarea asistenței în vărsături și vomă persistentă
-recoltarea probelor biologice pentru diagnostic
-proiectarea și realizarea convorbirii : ˶ Profilaxia hepatitelor virale la copii. ˵
1. Definește noțiunile:
Hapatita virală A _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hepatita virală B _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Icter________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hiperbilirubinemie ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Scaun aholic _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hepatomegalie ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Expune epidemiologia hepatitei virale A la copii:
sursa de infecție-

mecanismul de transmitere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

imunitatea postinfecțioasă

3. Descrie perioadele evolutive în hepatita virală A și B


Hepatita virală A Hepatita virală B
Perioada de
incubație
Perioada
prodromală

Perioada de
stare
Perioada de
convalescență

4. Expune complicațiile și consecințele care pot surveni în hepatitele virale la


copii
 Complicațiile hepatitei virale A  Consecințele hepatitei virale A

- -
- -
- -
- -
- -
- -

5. Expune caracteristica comparativă a hepatitelor virale:


Criterii Hepatita A Hepatita E Hepatita B

Date
epidemiologic
e
Sezonalitatea
și vârsta
Perioada de
incubație/zile
Sindroamele
clinice
prezente

Markerii
serici
6. Expune ce reprezintă imaginile:

1__________________ 2_____________________ 3____________________


__________________ _____________________ _____________________

7. Expune diagnosticul hepatitei virale A la copii:

Metode de laborator Metode instrumentale

1.
1.
2.
2.
3.
4.
3.
5.
6.
4.
7.

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________


Subiectul: Hepatitele virale. Conduita copiilor bolnavi în viziunea Protocolului
clinic național

Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea hepatitelor virale la
copii
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de boală
-conduita copiilor cu hepatită virală A, în viziunea Protocolului clinic național în
vigoare
- organizarea îngrijirii copilului bolnav în spital și la domiciliu
-prescrierea regimului alimentar copiilor bolnavi
-acordarea asistenței în vărsături și vomă persistentă
-recoltarea probelor biologice pentru diagnostic
-proiectarea și realizarea convorbirii Profilaxia hepatitelor virale la copii

1. Definește noțiunile:
Hapatita virală A _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hepatita virală B _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hepatita virală C _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hepatita virală D______________________________________________________


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Expune epidemiologia hepatitei virale B la copii


sursa de infecție-

mecanismul de transmitere-

receptivitatea-

sezonalitatea-

imunitatea postinfecțioasă

3. Enumeră cîteva principii de tratament în cazul copilului cu hepatită virală A


(conform Protocolului Clinic Național):
Tratamentul nemedicamentos Tratamentul medicamentos ( grupele de
preparate utilizate/ cîte un preparat)
1. Regimul- 1.

2.
2. Alimentarea-
3.

3. Prelucrarea mucoaselor 4.

5.
4.Combaterea febrei-
- 6.
-
-

4. Elaborează un plan de acțiuni în focarul de hepatită A:


Acțiuni asupra sursei:
-
-
-
-

Acțiuni asupra mecanismului: Acțiuni în focar:


- -
- -
- -
- -

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Asistența de urgență. Conduita copilului bolnav în viziunea


Protocoalelor clinice naționale.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- conduita copilului bolnav în viziunea Protocoalelor clinice naționale.
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea stărilor de urgență.
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de maladie gravă.
- acordarea asistenței de urgență în caz de suspecție la meningococemie conform
Protocolului clinic național în vigoare.
- administrarea remediilor antipiretice în viziunea Protocolului clinic național.
- acordarea asistenței în convulsii, pseudocrup în viziunea Protocoalelor clinice
naționale.
-aplicarea pungii cu gheață, compresei reci în caz de hipertermiei.
-asistența în coma diabetică și hipoglicemică la nivel de AMP.
-completarea fișelor de examinare.
-proiectarea și realizarea convorbirii Profilaxia stărilor de pericol la copii
1. Definește noțiunile:
Meningococcemie _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hipertermie _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pseudocrup___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hiperglicemie _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hipoglicemie _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Expune semnele generale de pericol:


3. Realizează o schemă a celor mai frecvente cauze în dezvoltarea stărilor de


urgență la copii:

4. Expune ce reprezintă imaginile:


1__________________ 2_____________________ 3____________________
__________________ _____________________ _____________________

5. Expune algoritmul asistenței de urgență în coma hipo/hiperglicemică la


nivel de AMP:

Asistența de urgență
la nivel de AMP

Coma hiperglicemică
Coma hipoglicemică

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Descrie acordarea asistenței de urgență în caz de suspecție la


meningococcemie:

CAZ
SUSPECT
7.Elaborează un plan de recomandări pentru o convorbire cu părinții la
subiectul Profilaxia stărilor de pericol la copii...
1
Direcții strategice

Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________

Subiectul: Asistența de urgență. Conduita copilului bolnav în viziunea


Protocoalelor clinice naționale.
Data: _____________
Competenţă specifică: Îngrijirea copilului bolnav.
Subcompetențe: Consilierea părinţilor/îngrijitorilor privind creşterea şi
dezvoltarea sănătoasă a copilului.

Abilități:
- caracterizarea factorilor etiologici și favorizanți în dezvoltarea stărilor de urgență.
- examinarea copiilor bolnavi cu recunoașterea semnelor de maladie gravă.
- acordarea asistenței de urgență în caz de suspecție la meningococemie conform
Protocolului clinic național în vigoare.
- administrarea remediilor antipiretice în viziunea Protocolului clinic național.
- acordarea asistenței în convulsii, pseudocrup în viziunea Protocoalelor clinice
naționale.
-aplicarea pungii cu gheață, compresei reci în caz de hipertermiei.
-asistența în coma diabetică și hipoglicemică la nivel de AMP.
-completarea fișelor de examinare.
-proiectarea și realizarea convorbirii Profilaxia stărilor de pericol la copii

1. Definește noțiunile:
Sindrom convulsiv_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hipertermie _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Stare de pericol________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Expune semnele generale de pericol:


3. Descrie acordarea asistenței de urgență în hipertermie:


Sindrom hipertermic

Manifestările clinice la copilul cu hipertermie:Tratament nemedicamentos Tratament medicamentos


 

 

 

 

 

 

 

4 . Descrie acordarea asistenței de urgență în laringotraheită acută stenozantă:

Laringotraheită acută
stenozantă

Laringotraheita stenozantă acută (crup viral) faza II-III


Concluzii:
Am știut Am învățat prin aplicare Voi aplica cu succes

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

Semnatura profesorului _____________


Glosarul de termeni
ABC- Protocolul de resuscitare cardio-respiratorie
AMP – Asistență medicală primară
BCG - Vaccinul împotriva Bacilului Calmette–Guérin
CIMC- Conduita integrată a maladiilor la copii
HVB- Hepatita Virală B
N/n- nou-născut
PCN- Protocoale Clinice Naționale
Pc –perimetrul cranian
Pt – perimetrul toracic
SRO- soluție de rehidratare orală
Sol –soluție
Vit D- Vitamina D
Bibliografie:
1. L. Cerempei, Compendiu de pediatrie, Chisinau , 2008.
2. S.Șciuca Esențialul în medicina copilului sănătos, Chișinau 2008.
3. Protocol/algoritm al deprinderilor practice, Chişinau, 2017.
4. CIMC UNICEF-2009
5. C. Mozes, Tehnica ingrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2007.
6. L.Titircă, Ghid de Nursing, Editura: Viaţa medicală românească, Bucureşti, 2006.
7. L. Titircă, Manual de îngrijiri speciale, Editura, Viaţa medicală românească,
Bucureşti, 2006.
8. R.Friptu; R.Emilian, Bazele îngrijirii omului sănătos și bolnav, Centru de
Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo” , Chișinău, 2017.
9. V.Moşanu, Bazele asistenţei medicale, CMO, 2006.
10. V.Muraşco, Îngrijirea bolnavilor, Chişinau, 1991.
11. Cupşa A., Boli infecţioase transmisibile, Craiova: Editura Medicală Universală,
2007.
12.Chiotan M., Boli infecţioase, Bucureşti: Editura Medicală Naţională, 2002.
13. Rusu G., Boli infecţioase la copii. Chişinău, 2012.
14. T. Jidraș, Ghidul lecţiilor practice, 2019.
15. T. Jidraș, Culegerea de itemi la pediatrie, 2018.
16. Protocol Clinic Național, Diabetul zaharat necomplicat, Chișinău 2015;
17. Protocol Clinic Național, Infecția enterovirală la copil,Chișinău 2017;
18. Protocol Clinic Național, Infecția respiratorie viral acută, Chișinău 2017;
19. Protocol Clinic Național, Infecția meningococică la copil, Chișinău 2017;
20. Protocol Clinic Național, Varicela la copil, Chișinău 2017;
21. Protocol Clinic Național, Tuberculoza la copil, Chișinău 2015;
22. Protocol Clinic Național, Gripa la copil, Chișinău 2012;
23. Protocol Clinic Național, Rujeola la copil, Chișinău 2017;
24. Protocol Clinic Național, Scarlatina la copil, Chișinău 2017;
25. Protocol Clinic Național, Tusea convulsivă la copil, Chișinău 2017;
26. Protocol Clinic Național, Oreionul la copil, Chișinău 2017;
27. Protocol Clinic Național, Mononucleoza infecțioasă la copil, Chișinău 2017;
28. Protocol Clinic Național, Hepatita virală A la copil, Chișinău 2017;
29. Protocol Clinic Național, Sepsisul neonatal, Chișinău 2014;
30. Protocol Clinic Național, Convulsiile neonatale, Chișinău 2012;
31. Protocol Clinic Național, Convulsiile febrile la copii, Chișinău 2013.

S-ar putea să vă placă și