Sunteți pe pagina 1din 12

 

1.           Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice
care reglementeaza:

c. creatiile intelectuale din domeniul literar, artistic sau stiintific si creatiile intelectuale cu
aplicabilitate industriala

           2.           Subramurile dreptului proprietatii intelectuale sunt:

b. dreptul de autor si dreptul proprietatii industriale

           3.           Principiul dreptului de prioritate reprezinta:

a. situatia privilegiata a unei persoane care a efectuat un prim depozit reglementar intr-o tara
a Uniunii de la Paris, de a obtine protectie in celelalte tari membre ale Uniunii

           4.           Principiul independentei brevetelor inseamna:

a. ca un brevet de inventie nu poate fi refuzat sau invalidat in orice tara membra a Uniunii
de la Paris, din considerentul ca un brevet pentru aceeasi inventie a fost refuzat sau
invalidat in alta tara

           5.           Principiul independentei marcilor inseamna:

c. se mai numeste si principiul tratamentului unionist

6.    Izvoarele internationale prin care se realizeaza protectia proprietatii intelectuale sunt:

c. Conventia de la Paris din 1883 pentru protectia proprietatii industriale si Conventia de la


Berna din 1886 pentru protectia operelor literare si artistice

                   7.   Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale a fost  infiintata:

c. in anul 1967 la Stockholm

           8.           Dreptul de autor inseamna ca:

c. protejeaza numai forma de exprimare a ideilor nu si ideile insesi.

           9.           Calitatea de autor al unei opere o poate avea:

b. numai o persoana fizica sau numai persoanele fizice;

           10.         Potrivit legii, calitatea de subiect al dreptului de autor poate apartine:


c. persoana fizica sau juridica prin a carei contributie opera a fost adusa la cunostinta publica
sub forma anonima sau sub pseudonim care nu permit identificarea autorului

           11.         Dovada calitatii de autor, cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub numele unei
persoane se face prin:

b. prezumtia ca autorul este persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data
la cunostinta publica

          12.          Opera comuna se deosebeste de opera colectiva prin:

b. in cazul operei colective este imposibil sa se atribuie vreun drept distinctiv vreunuia dintre
autori asupra ansamblului operei create

13.         Sunt opere postume, potrivit legislatiei in vigoare:

a. operele pentru care autorul nu si-a manifestat in timpul vietii vointa cu privire la
divulgarea acestora

           14.         Exploatarea unei opere colective:

a. se face de catre persoana din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia s-a
realizat opera

           15.         Literatura de specialitate a formulat 3 (trei) conditii necesare pentru protectia dreptului de


autor, care rezulta implicit din lege. Aceste conditii sunt:

a. opera sa imbrace o forma concreta de exprimare, sa fie susceptibila de aducere la


cunostinta publica si sa fie originala;

               16.   Proprietarul suportului material al unei opere, altul decat autorul, nu are drept de divulgare,
adica de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica, aceasta
apartinand autorului operei.De la aceasta interdictie, exista si exceptii:

b. in cazul operelor de arta plastica sau fotografica, cu exceptia situatiei in care autorul a
exclus in mod expres dreptul de divulgare prin actul de instrainare a originalului operei;

           17.    Enumerarea operelor originale de creatie intelectuala protejate prin Legea nr. 8/1996 (art. 7):

a. are caracter exemplificativ;

           18.         Protectia juridica a discursului politic opereaza daca:

b. este tinut in nume propriu

           19.         Pledoariile avocatilor sunt:

b. aduse  la cunostinta publica fara consimtamantul autorului de catre presa scrisa sau
audiovizuala, daca sedintele de judecata sunt publice

           20.         Drepturile morale de autor au urmatoarele caracteristici:

c. preced drepturile patrimoniale, exercita autoritate asupra lor si le supravietuiesc

           21.         Caracterul strict personal al drepturilor morale de autor inseamna:

a. ca aceste drepturi nu pot fi exercitate decat de catre autorul operei

           22.         Caracterul inalienabil al drepturilor de autor consta in:

c. interzicerea oricarei renuntari sau instrainari ale acestor drepturi

           23.         Caracterul insesizabil al drepturilor morale de autor inseamna:

c. imprejurarea ca acestea nu pot fi urmarite de creditorii autorului operei

24.          Exceptia de la principiul insesizabilitatii  drepturilor morale de autor este reprezentata de:

a. operele legate indisolubil de suportul material (operele de arta plastica);

          25.      Caracterul perpetuu al drepturilor morale de autor:

c. consta in existenta si exercitarea lor de catre succesorii autorului ori de catre terti, dupa
decesul titularului

26.      Caracterul imprescriptibil al drepturilor morale de autor:

a. consta in faptul ca dreptul la actiune al autorului unei opere intelectuale pentru apararea
drepturilor sale morale nu se stinge niciodata;

           27.         Dreptul de divulgare:

b. reprezinta dreptul autorului de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la


cunostinta publica

           28.         Dreptul de divulgare in cazul operelor colective:

b. se exercita, in lipsa unei conventii contrare, de catre persoana fizica sau juridica din
initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost realizata opera;

           29.         Dreptul la paternitatea operei:

b. se mai numeste si dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;

30.      Obligatia corelativa dreptului la paternitatea operei consta in:


a. indatorirea tertilor de a indica numele, prenumele sau pseudonimul autorului in cazul
citarii si utilizarii de fragmente extrase din opera, cand acest lucru este permis fara
consimtamantul autorului;

31.          Transmiterea dreptului la paternitatea operei:

a. este interzisa prin acte intre vii

    32.     Dreptul la nume:

a. este numit in doctrina si dreptul autorului de a decide sub ce nume va fi adusa opera la
cunostinta publicului

           33.          Dreptul la inviolabilitatea operei, constand in posibilitatea juridica a autorului de a se


opune oricarei modificari, suprimari sau completari precum si oricarei atingeri aduse operei care
prejudiciaza onoarea sau reputatia autorului, mai este cunoscut in doctrina si sub numele de :

c. dreptul la integritatea operei;

           34.         Dreptul de retractare a operei:

c. nu poate opera in cazul programelor pentru calculatoare

           35.         Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor inseamna ca:

c. durata acestor drepturi se intinde pe durata vietii autorului

36.      Drepturile patrimoniale de autor al unei opere literare, artistice sau stiintifice sunt:

a. dreptul de a decide utilizarea operei si dreptul de suita

           37.         Dreptul de a decide utilizarea operei se mai numeste si:

a. dreptul de exploatare a operei

           38.         Dreptul de suita reprezinta:

b. posibilitatea autorului de a primi o parte din pretul vanzarilor ulterioare ale operei sale si
dreptul autorului de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa

39.      Suportul material in care este incorporata o opera artistica, stiintifica sau literara care a fost creata
pe timpul casatoriei, apartine:

a. categoriei de bunuri proprii ale autorului;

           40.         Titularii drepturilor conexe de autor pot fi:

a. artistii interpreti sau executanti pentru propriile lor interpretari sau executii;
           41.         Producatorii de inregistrari sonore pot avea, pentru propriile inregistrari:

c. drepturi conexe dreptului de autor

           42.         Producatorii de inregistrari audiovizuale, pot avea, pentru propriile inregistrari:

b. drepturi conexe dreptului de autor;

43.          Prin inregistrare sonora sau fonograma se intelege:

b. orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare sau executie a unei
opere sau a altor sunete;

           44.         Prin inregistrare audiovizuala sau fonograma, se intelege:

a. orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini;

45.          Principiile care guverneaza durata protectiei drepturilor de autor sunt:

a. principiul perpetuitatii drepturilor morale de autor si  principiul protectiei limitate a


drepturilor patrimoniale de autor;

     46.    Potrivit principiului protectiei limitate a drepturilor patrimoniale de autor inseamna ca:

b. drepturile sunt recunoscute in favoarea autorului pe tot timpul vietii acestuia si in favoarea
mostenitorilor pe o durata limitata;

           47.         Termenul de protectie a drepturilor patrimoniale de autor incepe sa curga

c. de la data de 01 ianuarie a anului urmator publicarii operei, pentru autor si de la data de 01


ianuarie a anului urmator mortii autorului, pentru mostenitori;

           48.         Obiectul cesiuni dreptului de autor il reprezinta:

c. drepturile patrimoniale de autor.

49.      In cazul existentei unor disproportii clare privind cota de beneficii ce revine partilor contractului de
cesiune, in favoarea cesionarului, autorul operei cedate, poate:

b. formula actiune pentru revizuirea contractului lezionar si solicita organelor jurisdictionale


competente sa dispuna marirea convenabila a remuneratiei;

           50.    Cesiunea exclusiva a drepturilor patrimoniale de     autor inseamna ca:

a. titularul drepturilor cedate nu mai poate utiliza opera si nici sa o transmita altei persoane;

51.      Cesiunea neexclusiva a drepturilor patrimoniale de autor inseamna ca:


a. titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera cedata;

52.      Regula interpretarii echivocului privind soarta juridica a unor drepturi neprevazute expres in
contractul de cesiune, in favoarea autorului operei, cunoaste urmatoarele exceptii:

a. cazul cesiunii dreptului la reproducerea unei opere, cand se prezuma ca a fost cedat si
dreptul la distribuirea copiilor realizate si in cazul operelor de arta plastica sau fotografica;

           53.         Forma scrisa a contractului de cesiune este:

b. o conditie ad probationem

           54.         Mentiunile de pe originalele ori de pe copiile autorizate ale inregistrarilor care confera


prezumtia apartenentei drepturilor producatorilor de inregistrari sonore sunt:

b. inscrierea simbolului P inconjurat de un cerc, insotit de numele producatorului, locul si


anul primei publicari;

55.      Inventia  este definita ca fiind:

b. un ansamblu de cunostinte sistematice, organizate in scopul obtinerii unei solutii la o


problema practica din industrie, agricultura sau comert, caracterul aplicabilitatii industriale
fiind o conditie de existenta a creatiei tehnice cu valoare de inventie;

           56.         Protectia inventiei prin brevet este:

c. o posibilitate oferita de lege, nu si o obligatie pentru inventator sau succesorul sau in


drepturi;

                  57.   Subiectele primare stricto-sensu ale inventiei sunt:

c. acele subiecte care obtin brevetul de inventie direct de la stat, prin OSIM, in urma
desfasurarii procedurii legale;

58.          Subiectele primare lato-sensu ale inventiei sunt:

a. persoanele care devin titulare de brevet numai in mod subsecvent, ca urmare a dobandirii
acelei calitati prin intermediul unei operatiuni de transmitere, de la un titular anterior;

           59.         Subiectele derivate ale inventiei sunt:

b. acele subiecte care obtin brevetul de inventie in mod subsidiar;

60.      Inovatiile sunt:

a. realizari cu caracter de noutate si de utilitate la nivelul unitatii in care au fost create;

           61.         Dreptul de prioritate conventionala privind inventia este:


a. dreptul de care beneficiaza o persoana care a depus in mod regulamentar in oricare stat
parte la Conventia de la Paris sau stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului o
cerere de brevet de inventie;

62.      Dreptul de prioritate interna privind inventia este:

c. este dreptul solicitantului unei cereri anterioare de a revendica pentru aceeasi inventie,
prioritatea primului depozit, in termen de 12 luni de la data primului depozit acordat de
OSIM.

     63.  Dreptul de exploatare exclusiva a inventiei este:

c. posibilitatea juridica recunoscuta titularului brevetului de a exploata in mod exclusiv


inventia sa.

           64.         Dreptul de posesiune anterioara si personala a inventiei:

a. consta in recunoasterea dreptului de exploatare a propriei inventii si dupa eliberarea


brevetului pentru aceeasi inventie altei persoane;

65.      Dreptul de posesiune ulterioara si personala a inventiei:

b. reprezinta posibilitatea folosirii cu buna credinta a unei inventii in perioada de la data


decaderii din drepturi a titularului de brevet, pana la data revalidarii brevetului;

66.          Epuizarea dreptului asupra inventiei:

c. reprezinta comercializarea sau oferirea spre vanzare a acelor exemplare de produs, obiect
al inventiei care au fost vandute anterior de titularul de brevet sau cu acordul sau expres;

           67.         Exploatarea inventiei la a carei protectie s-a renuntat:

c. nu constituie o incalcare a dreptului exclusiv de exploatare a inventiei, deoarece inventia a


cazut in domeniul public

  68.        Solicitantul cererii de brevet poate fi:

a. inventatorul, succesorul in drepturi al acestuia sau unitatea angajatoare, dupa caz;

           69.         Hotararea comisiei de reexaminare pronuntata in solutionarea unei contestatii privind


inventia, poate fi atacata:

a. cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti;

70.     Revalidarea brevetului de inventie:

a. se poate solicita dupa decaderea din drepturi a titularului pentru neplata taxelor legale
anuale;
71.      Anularea brevetului de inventie:

a. se dispune daca la data inregistrarii cererii de brevet nu erau indeplinite conditiile pentru
existenta unei inventii brevetabile;

           72.         Durata drepturilor privind inventiile  este de:

c. 20 de ani, cu incepere de la data de depozit;

           73.         Insusirea fara drept a calitatii de inventator:

a. este fapta celui care, in orice mod si fara drept, isi insuseste calitatea de inventator;

           74.   Infractiunea de contrafacere a obiectului unui brevet de inventie.

b. prezinta urmatoarele forme: contrafacerea prin fabricarea, contrafacerea prin folosire si


contrafacerea prin punerea in circulatie

           75.         Infractiunea de divulgare

c. reprezinta divulgarea de catre personalul OSIM, precum si de catre persoanele care


efectueaza lucrari in legatura cu investitiile, a datelor cuprinse in cererea de brevet, pana la
publicarea  lor.

           76.         Infractiunea de concurenta neloaiala.

c. este constituita din folosirea unei inventii de natura sa creeze confuzie cu cele folosite
legitim de alt comerciant.

           77.         Marca reprezinta:

b. un semn susceptibil de reprezentare grafica, distinctiv, care diferentiaza produsele si


serviciile unei persoane de cele ale altei persoane

           78.         Sunt susceptibile de a constitui marci:

c. cuvintele, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, combinatiile de culori si de


semne.

79.         Marca notorie:

a. este semnul larg cunoscut in Romania la data depunerii unei cereri de inregistrare a marcii;

           80.         Marca colectiva:

b. este destinata a servi la deosebirea produselor sau serviciilor apartinand membrilor  unei


asociatii de produsele si serviciile altor persoane;

81.      Marca de certificare:
c. reprezinta acea marca  ce indica faptul ca produsele sau  serviciile pentru care este utilizata
sunt certificate de titularul  marcii in ceea ce priveste calitatea, modul de fabricatie si alte
caracteristici

           82.         Marca telle quelle

b. este destinata a servi la deosebirea produselor sau serviciilor apartinand membrilor  unei


asociatii de produsele si serviciile altor persoane

           83.         Conditia protectiei marcilor care desemneaza calitatea semnului ales ca marca de a fi


deosebit, diferit de alte lucruri de acelasi fel, avand capacitatea de a identifica un obiect, cu scopul
de a permite consumatorilor sa-l recunoasca, poarta denumirea de conditia:

b. distinctivitatii

        84.  Conditia ca semnul ales ca marca sa fie disponibil, adica sa nu fi fost anterior apropriat de alta
persoana, se numeste conditia:

c. disponibilitati

85.           Regula specialitatii marcii:

a. permite folosirea simultana a aceleiasi  marci pentru produse (servicii) apartinand unor


domenii diferite;

86.           Regula temporalitatii marcii:

b. inseamna ca un semn adoptat ulterior ca marca este disponibil daca marca respectiva
inregistrata anterior a fost abandonata sau daca titularul sau a  decazut din drepturi;

           87.         Regula teritorialitatii marcii:

c. inseamna ca marca folosita sau inregistrata anterior intr-o tara straina nu constituie


anterioritate in raport cu o marca ulterioara, identica sau similara

           88.         Liceitatea:

c. reprezinta acea conditie de protectie a marcii dupa care semnul ales ca marca trebuie sa fie
conform cu normele de ordine publica

89.      In sistemul declarativ, marca apartine:

a. persoanei car a folosit-o mai intai

           90.         In sistemul atributiv, marca apartine:

b. persoanei care o inregistreaza prima

91.           Caducitatea marcii
a. inseamna stingerea dreptului la marca prin expirarea duratei de protectie

           92.         Renuntarea expresa la dreptul asupra marcii :

b. inseamna stingerea dreptului la marca prin declaratie expresa de renuntare, a titularului


formulata in scris;

           93.         Anularea marcii :

a. nu reprezinta, de fapt, un mod de stingere a dreptului la  marca, ci o cauza de invalidare,


care opereaza retroactiv;

           94.         Decaderea titularului din drepturile conferite de marca :

b. reprezinta o sanctiune civila, aplicata pentru neexercitarea  imputabila a unui drept la


marca, o anumita perioada de timp;

           95.         Abandonul marcii

c. este o renuntare tacita a titularului la drepturile conferite de  marca

96.      Principiul cesiunii libere a marcii :

a. inseamna ca marca poate fi transmisa numai separat de inteprindere

           97.         Principiul conexitatii marcii

b. inseamna ca marca poate fi transmisa impreuna cu intreprinderea ale carei produse le


identifica

           98.         Indicatiile geografice reprezinta :

a. denumirea care serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau
localitate, in cazul in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici pot fi atribuite acelei
origini;

           99.         Durata de protectie a indicatiilor geografice este de :

c. 10 ani, cu posibilitatea de reinnoire nelimitata

           100.       Transmiterea dreptului de folosire a indicatiilor geografice:

a. nu se poate face nici prin cesiune partiala, nici totala

 101.   Desenele reprezinta

c. aspectul exterior al unui produs, redat in 2 dimensiuni


rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici

102.    Modelele reprezinta :

c. aspectul exterior al unui produs, redat in 3 dimensiuni rezultat din combinatia dintre
principalele caracteristici

           103.       Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a unui desen sau model industrial:

a. este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe 3


perioade succesive de cate 5 ani

           104.       Modelele de utilitate reprezinta:

a. inventii tehnice cu grad mai scazut de inventivitate al caror titlu de protectie se elibereaza
printr-o procedura legala mai simplificata si mai rapida;

           105.       Regula ubicuitatii, adica limitarea dreptului titularului modelului de utilitate de a interzice


tertilor efectuarea anumitor acte, a fost  denumita si:

a. dreptul de folosire personala anterioara

           106.       Durata de protectie a modelului de utilitate este de

b. 6 ani cu incepere de la data de depozit, care poate fi reinnoita cu inca  2 perioade a cate 2
ani fiecare

           107.       Licentele obligatorii in cazul modelelor de utilitate se acorda pentru:

a. aprovizionarea pietei, tehnologia de semiconductoare, soiuri de plante sau biotehnologie

108.    Transformarea cererii privind eliberarea titlului de protectie se   refera la:

a. schimbarea obiectului cererii in sensul trecerii de la investitie la modele de utilitate

           109.       Conversia cererii privind eliberarea titlului de protectie se refera la:

c. schimbarea obiectului cererii in sensul trecerii de la model de utilitate la inventie

           110.       Cererea internationala pentru un model de utilitate care a  primit data de depozit


international:

c. are acelasi efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusa la OSIM la aceeasi
data

           111.       Deschiderea fazei nationale in Romania pentru un mode de  utilitate se face in termen de:


b. 30 de luni de la data de depozit international sau de la data prioritatii revendicate