Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 4: TREZORERIA PUBLICĂ

4.1. Conceptul cu privire la Trezorerie. Evoluţia sistemului trezorerial


4.2. Funcţiile Trezoreriei publice
4.3. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova
4.4. Deschiderea şi închiderea conturilor trezoreriale

Obiective didactice:

 Cunoașterea conceptului de trezorerie publică;


 Cunoașterea funcțiilor trezoreriei publice;
 Descrierea deschiderii şi închiderii conturilor trezoreriale.
Concepte-cheie: buget, trezorerie publică, cont trezorerial.

4.1. Conceptul cu privire la Trezorerie. Evoluţia sistemului trezorerial


Trezorerie publică reprezintă un serviciu al statului care asigură marile echilibre
monetare şi financiare, efectuând operaţiuni de casierie, bancare şi de contabilitate, exercitând
act de tutelă, de finanţare şi de impulsionare în domeniul economic şi financiar.
Trezoreria de Stat al Republicii Moldova reprezintă o unitate structurală a
Ministerului Finanţelor, constituită din Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale, care
exercită executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale, administrarea mijloacelor valutare etc..
În evoluţia sa, trezoreria a trecut prin următoarele etape:
 Etapa de identificare caracteristică perioadei antice, când trezoreria se identifică
drept instituţie sau loc în care sunt colectate bunuri şi care serveşte drept sursă de
finanţare a cheltuielilor imperiale.
 Etapa de unificare – se caracterizează prin centralizarea tuturor încasărilor în casieria
centrală a statului numită trezorerie.
 Etapa de diversificare a funcţiilor ce a evoluat în perioada sec. XX, se caracterizează
prin creşterea intervenţiei statului în viaţa economică ce a condus la adoptarea
operaţiunilor contabile esenţiale centralizate şi diferenţierea operaţiunilor financiare
ale statului.
După al II-lea război mondial s-au evidenţiat fazele de evoluţie a trezoreriei publice:
o Faza de expansiune;
o Faza de restrângere;
o Faza de revizuire a mecanismului de intervenţie;
o Faza resorbţiei intervenţiilor publice.
4.2. Funcţiile Trezoreriei publice
În evoluţia sa, trezoreria publică a realizat următoarele funcţii clasice:
1. Casier al statului;
2. Bancher al guvernării.
De-a lungul timpului, acestea amplificîndu-se în funcţiile actuale ale trezoreriei publice:
1. Administrator al banului public;
2. Intermediar financiar;
3. Mandatar al puterii publice;
4. Agent al intervenţiei financiare publice în economie;
5. Gardian al marilor echilibre.
1. În calitate de administrator al banului public se presupune asigurarea de către
trezorerie a unui circuit financiar echilibrat: intrările de resurse financiare trebuie să
acopere necesităţile de fonduri financiare. Se realizează distincţia între echilibrul
bugetar şi cel trezorerial. În caz de dezechilibru bugetar sezonier, trezoreria trebuie
să asigure fluxurile bugetare necesare.
2. Exercitîndu-şi funcţia de intermediar financiar – trezoreria se împrumută nu numai
pentru a acoperi un deficit bugetar, dar şi pentru a acorda împrumuturi: în numele
statului. Trezorerie contribuie la finanţarea sectoarelor considerate prioritare în
economia unei ţări.
3. Ca mandatar al puterii publice – trezoreria exercită numeroase misiuni de autoritate
specifice statului:
 TP este tutorele unor instituţii financiare care depind de ea;
 TP veghează buna-gestionare a instituţiilor de credit (altele decît băncile
comerciale);
 TP este asociată la conducerea instituţiilor financiare internaţionale.
4. Fiind agent al intervenţiei financiare publice în economie – în scopul stimulării
creşterii economice trezoreria utilizează diverse mijloace de intervenţie în economie
cu scopul realizării unor priorităţi a politicii statului.
Intervenţiile trezoreriei publice sunt diverse:
 Eliberare de autorizări, privind realizarea unor activităţi de interes naţional,
oferind în acest scop finanţări privilegiate;
 Subvenţionarea totală sau parţială a unor activităţi economice cu scopul
diminuării costurilor acestora;
 Acordarea garanţiilor de împrumuturi anumitor solicitatori;
 Accesul privilegiat a unor instituţii financiare cu scopul sprijinirii unor sectoare
sau domenii de activitate.
5. Trezoreria publică trebuie să asigure marile echilibre financiare şi monetare. Acestea
pot îmbrăca formele:
 Echilibrul trezoreriei publice;
 Echilibrul pieţei de capital;
 Echilibrul circuitelor monetare;
 Echilibrul pieţelor externe;
 Echilibrul pieţei valutare, etc..

4.3. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova


Fiind o unitate structurală de stat a Ministerului Finanţelor, trezorerie de stat este
constituită din:
LISTA trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor:
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Nord (cu statut de direcție, cu sediul
în Bălți):
- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.2;
- Serviciul de deservire a entităților non-bugetare.
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Centru (cu statut de direcție, cu
sediul în Chișinău):
   - Secția contabilitate;
   - Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1; 
   - Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.2; 
   - Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.3; 
   - Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.4; 
   - Serviciul de deservire a proiectelor și a entităților non-bugetare.
 Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Sud (cu statut de direcție, cu sediul
în Comrat):
- Secția contabilitate ;
 - Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare;
 - Serviciul de deservire a entităților non-bugetare. 
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Cahul (cu statut de secție, cu sediul
în Cahul)
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Chişinău – bugetul de stat (cu statut
de direcție, cu sediul în Chișinău):
- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.1; 
 - Secția de deservire a autorităților/ instituțiilor bugetare nr.2; 
- Serviciul de deservire a proiectelor și a entităților nonbugetare.
 [Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017, cu privire la organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor (Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329
art. Nr : 801), modificată prin HG900 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1009]
În vederea promovării politicii bugetare a statului, utilizării raţionale a mijloacelor
bugetare, trezoreria de stat are următoarele atribuții:
 exercită executarea de casă a bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturilor fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 organizează şi asigură evidenţa contabilă a executării de casă a bugetului de stat,
bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor
sociale de stat şi veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanţelor;
 asigură evidenţa impozitelor, taxelor şi altor plăţi, încasate la bugetele de toate
nivelele, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 efectuează în baza normativelor stabilite delimitarea veniturilor generale de stat cu
înscrierea lor în conturile trezoreriale ale bugetelor respective;
 asigură evidenţa decontărilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale;
 efectuează restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau
incorect de către contribuabili la: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală şi conturile de decontări ale contribuabililor;
  evaluează necesarul şi asigură disponibilul de mijloace băneşti la conturile bancare
ale trezoreriilor teritoriale pentru efectuarea cheltuielilor bugetului de stat;
 elaborează prognoze operative periodice (săptămînale, lunare, trimestriale,
semestriale) privind gestionarea fluxului de numerar al bugetului de stat;
 asigură controlul efectuării cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat şi
mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în limita alocaţiilor aprobate
şi a soldului disponibil de mijloace băneşti în conturile bancare ale Ministerului
Finanţelor - Trezoreria de Stat, trezoreriilor teritoriale;
 deschide şi închide conturi bancare în lei moldoveneşti şi în valută străină la Banca
Naţională a Moldovei şi la alte instituţii financiare;
 deschide şi închide conturi trezoreriale;
 etc..

 4.4. Deschiderea şi închiderea conturilor trezoreriale


Formarea şi deschiderea conturilor trezoreriale în Trezoreria de Stat şi trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor se efectuează în baza Cererii de deservire a
administratorilor de buget şi beneficiarilor conturilor trezoreriale de venituri, la care se anexează
următoarele documente:
 documentul care confirmă fondarea şi statutul instituţiei;
 decizia de numire în funcţie a conducătorului instituţiei, contabilului-şef, sau a
persoanelor autorizate să exercite funcţiile respective;
 fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei rotunde, care legalizează
semnăturile persoanelor, învestite cu dreptul de semnare a documentelor de plată,
autentificată de către organul ierarhic superior sau de către notar;
 copia certificatului de înregistrare, care confirmă numărul de identificare de stat şi
codul fiscal;
 procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale;
 certificatul despre închiderea conturilor bancare;
 registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări;
 planurile de finanţare;
 repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor;
 repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor.
Pentru unificarea şi asigurarea evidenţei încasărilor veniturilor bugetului public
naţional, Trezoreria de Stat întocmeşte Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri,
elaborat pentru fiecare an bugetar în baza cadrului legal.
Administrator al Registrului unic al conturilor trezoreriale de venituri este Ministerul
Finanţelor -Trezoreria de Stat.
Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri include toate conturile trezoreriale de
venituri, formate pentru bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală la nivel de
fiecare tip de plată, beneficiar şi localitate.
Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri se completează pe măsura
modificărilor operate în actele legislative şi normative.
Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri pe suport electronic se transmite de
către Trezoreria de Stat Băncii Naţionale a Moldovei, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului
Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
Banca Naţională a Moldovei asigură transmiterea Registrului unic al conturilor
trezoreriale de venituri băncilor comerciale, iar Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Casa
Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină - organelor
subordonate pentru călăuză în activitate şi pentru a fi adus la cunoştinţa plătitorilor de impozite,
taxe şi alte plăţi. Anual, Serviciul Fiscal de Stat prezintă Trezoreriei de Stat şi Băncii Naţionale a
Moldovei Registrul fiscal de Stat.
Administrator al Registrului fiscal de Stat este Serviciul Fiscal de Stat.
 Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează în conformitate cu prevederile
cadrului legal.
Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează de la conturile bancare respective
ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în limita soldului
de mijloace băneşti la zi, în baza planurilor de finanţare şi modificărilor la ele, elaborate şi
aprobate în ordinea stabilită şi în limita alocaţiilor aprobate fiecărui executor de buget, prin
intermediul conturilor trezoreriale.

Întrebări de autoverificare:
1. Definiţi conceptul de Trezorerie Publică.
2. Caracterizaţi etapele de evoluţie a Trezoreriei.
3. Care sunt funcţiile Trezoreriei Publice?
4. Care este structura sistemului trezorerial al Republicii Moldova?
5. Care este rolul Trezoreriei Publice?

S-ar putea să vă placă și