Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof.
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină
Subiectul lecţiei: Creştinul acasă şi în biserică
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre modul cum trebuie să se comporte creştinul acasă şi în biserică,
în vederea consolidării comportamentului moral-religios

Competenţe:
Competenţe generale (CG):
CG2: Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
CG4: Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri;
CG5: Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare (istorie, literatură, muzică,
geografie, artă)
4.2 Aplicarea învăţăturilor creştine cu privire la relaţiile dintre semeni şi cu natura înconjurătoare;
5.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe şi convingeri;
5.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii, atât în comunicarea directă, cât şi în spaţiul virtual.
Competenţe derivate (operaţionale)
Competenţe derivate cognitive:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: să explice legătura strânsă existentă între familie şi biserică;
C2: să precizeze datoriile pe care creştinul le are acasă şi în biserică;
C3: să definească următorii termeni: „moral”, „ofrandă”, „evlavie”, „cult”, „iubire”;
C4: să exemplifice comportamente moral-religioase în diferite situaţii din viaţă;
Competenţe derivate comportamentale:
C5: să se integreze în activităţile propuse.
Competenţă afectivă (CA): dezvoltarea interesului şi a dorinţei de a participa la orele de religie şi de a se comporta frumos,
manifestând respect şi înţelegere faţă de toţi semenii.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: lectura expresivă, conversaţia, conversaţia euristică, observarea dirijată, explicaţia, exerciţiul, argumentarea, problematizarea.
2. Mijloace de învăţământ: planşe, fişe de lucru, icoana din clasă, caietul special pentru elevi.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
1. Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină.
2. Temporale: - număr de lecţii : 1
- durata : 50'
3. Bibliografice: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
4. Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă, Caiet pentru elevi: clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2009;
5. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
Scenariul didactic

Mijloace
Nr. Ob. Timp Metode Forme de
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului de învăţă- Evaluare
crt. op. (min.) şi procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Salutul: „Hristos a înviat!” • Salutul: „Hristos a înviat!” • icoana
Momentul • Rugăciunea – se cântă troparul Învierii • Rugăciunea - troparul Învierii din clasă
1. 2'
organizatoric • Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei • Pregătirea pentru începerea lecţiei
Pregătirea • Se cere elevilor să enumere punctele temei pe care • Elevii răspund: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
elevilor pentru au avut-o de „rezolvat” în vacanţa de Sfintele Paşti. „- Să ţinem post, să mergem la sfintele frontală verbale
2. receptarea 2' slujbe ale Bisericii, să ne spovedim, să
noilor ne împărtăşim, să-i ajutăm şi să-i
cunoştinţe bucurăm pe părinţi!”
Anunţarea • Se anunţă şi se scriu pe tablă data şi titlul lecţiei: • Elevii notează data şi titlul lecţiei în • Explicaţia • Activitate
titlului şi a Creştinul acasă şi în biserică. caiete. frontală
3. 2'
competenţelor • Se precizează competenţele lecţiei. • Elevii ascultă explicaţiile
lecţiei profesorului.
4. Comunicarea / C1 24' • Profesorul adresează elevilor o serie de întrebări • Elevii răspund la solicitările • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
însuşirea pentru a-i conduce spre înţelegerea strânsei legături profesorului: euristică frontală verbale
noilor existente între familie şi biserică; în acelaşi timp,
cunoştinţe realizează, pe tablă, schema lecţiei, completând-o
pe parcursul orei.
„- Ce este familia?” „- ... un grup de oameni: părinţi,
copii.”
„- Cum se întemeiază familia creştină?” „- ... prin Sfânta Taină a Nunţii.”
„- Unde se săvârşeşte Sfânta Taină a Nunţii?” „- ... în biserică.”
Precizare: Familia creştină, întrucât membrii ei Îl • Argumen- • Activitate
cinstesc pe Dumnezeu, se mai numeşte şi „Biserica tarea frontală
cea mică” sau „Biserica de acasă” (Sfântul Ioan
Gură de Aur).
• Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii răspund: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
„- Ce este biserica?” „- ... Casa lui Dumnezeu, lăcaş de frontală verbale
cult.”
„- ... marea familie creştină
(comunitate creştină).”
„- De ce trebuie să mergem la biserică?” „- ... pentru a ne ruga împreună lui
Dumnezeu, pentru a ne spovedi,
împărtăşi, pentru a ne mântui etc.”
C2 „- Ce datorii au membrii familiei unii faţă de „- ... să se respecte, să se ajute
ceilalţi?” reciproc pentru a se mântui etc.”
„- Ce datorii au părinţii faţă de copii?” „- ... să-i crească în Hristos etc.”
• Profesorul cere elevilor să argumenteze importanţa „- Educaţia primită de copil în familie • Argumen- • Activitate • Aprecieri
„celor şapte ani de acasă”. devine lege pentru adultul de mâine.” tarea frontală verbale
• Profesorul citeşte expresiv lectura „Părinţi” • Elevii ascultă cu atenţie. • Lectura • Activitate
(Anexă). expresivă frontală
• Se adresează elevilor următoarea întrebare: • Elevii dau diverse răspunsuri: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
„- Ce învăţătură se desprinde din această lectură?” „- Pe părinţi nimeni şi nimic nu-i frontală verbale
poate înlocui!” etc.
• Profesorul adresează elevilor următoarea întrebare, • Elevii răspund, privind planşa. • Observarea • Planşă • Activitate • Aprecieri
arătându-le planşa „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe „- ... să-i respecte, să-i asculte, să dirijată frontală verbale
mama ta!” (dintre planşele despre Decalog). înveţe bine la şcoală, să-i ajute, să se • Conversaţia
„- Ce datorii au copiii faţă de părinţi?” roage pentru ei, să-i bucure etc.”

• Se cere elevilor să citească poruncile bisericeşti • Elevii citesc poruncile bisericeşti • Lectura • Caietul • Activitate
pentru a înţelege care sunt datoriile creştinulului din caietul special. special frontală
faţă de Biserică. pentru
Concluzie: La baza relaţiilor dintre membrii unei • Elevii ascultă cu atenţie şi notează în • Explicaţia elevi • Activitate
familii şi, în general, dintre toţi oamenii trebuie să caiete definiţia iubirii dată de către frontală
se afle iubirea. „Dragostea este bucuria de a face Sfântul Ioan Gură de Aur.
altora bucurii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
• Pe parcursul desfăşurării orei, profesorul explică • Elevii ascultă explicaţiile • Explicaţia • Activitate
elevilor termenii noi: „cult”, „moral”, „ofrandă”, profesorului şi notează în caiete. frontală
C3
„evlavie” şi-i notează pe tablă.
• Profesorul notează pe tablă cuvântul „IUBIRE”, pe • Elevii ascultă cu atenţie explicaţiile • Explicaţia • Caietul • Activitate
verticală, şi explică elevilor sarcina de lucru: să profesorului. elevului frontală
completeze pe orizontală cu cuvinte care exprimă
Fixarea şi comportamente moral-religioase. (timp: 3’)
5. sistematizarea C4 6' • Profesorul verifică, prin sondaj, corectitudinea • Elevii completează „rebusul”. • Exerciţiul • Activitate
cunoştinţelor completării „rebusului”, intervenind cu explicaţii individuală
suplimentare acolo unde este cazul.
• După expirarea timpului de lucru, profesorul • Elevii dau răspunsuri şi completează • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
ascultă câteva variante de răspuns. „rebusul” pe tablă. frontală verbale
• Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii răspund: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
„- Cine este modelul de iubire pe care trebuie să-l
„- Mântuitorul Iisus Hristos care şi-a frontală verbale
urmăm?” dat viaţa pentru toţi oamenii.”
„- Cunoaşteţi oameni care I-au urmat exemplul?” „- Sfinţii...”
Asocierea, „- Ce învăţături puteţi formula din această lecţie?”
„- Să-i iubim pe părinţi şi pe toţi
6. generalizarea, C5 8' oamenii!”
aplicarea „- Să ne rugăm pentru familia noastră
şi pentru toţi oamenii!”
• Profesorul împarte elevilor câte o fişă de lucru • Elevii primesc fişa de lucru, rezolvă • Problema- • Fişa nr. 1 • Activitate • Aprecieri
(Fişele 1 şi 2). sarcina propusă (timp: 2’) şi prezintă tizarea • Fişa nr. 2 individuală verbale
soluţia găsită.
Aprecierea • Se fac aprecieri generale şi individuale privind • Elevii ascultă cu atenţie aprecierile • Catalogul
7. activităţii 2' implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiei. profesorului. clasei
elevilor • Se notează elevii care au participat la lecţie.
Precizarea şi • Se anunţă, se explică şi se notează tema pe tablă: • Elevii ascultă cu atenţie şi notează • Explicaţia • Caietul • Activitate
explicarea „Alcătuiţi o rugăciune pentru toţi oamenii.’’ tema în caiete. elevului individuală
8. 2'
temei pentru • Se anunţă programul pentru ora viitoare de Religie
acasă – se va merge la biserică.
Încheierea • Rugăciunea „Tatăl nostru” • Rugăciunea „Tatăl nostru” • icoana • Activitate
9. 2'
activităţii • Salutul: „Hristos a înviat!” • Salutul: „Hristos a înviat!” din clasă frontală

Oglinda tablei şi a caietului elevilor

Familia Biserica

„Biserica cea mică Se întemeiază la biserică lăcaş de cult marea familie creştină
sau biserica de acasă” prin Sfânta Taină a Nunţii şi se (comunitate creştină)
(Sf. Ioan Gură de Aur) menţine unită în cadrul acesteia.

Termeni noi:
- „cult” = totalitatea slujbelor Bisericii
- „moral” = cinstit, bun, corect, drept
- „ofrandă” = dar adus la biserică
- „evlavie” = respect profund faţă de Dumnezeu şi tot ceea ce este sfânt
„Dragostea este bucuria de a face altora bucurii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

famIlie
bUcurie
Biserică
rugăcIune
Rai
crEştinism
Anexă

Părinţi
Un tată şi o mamă erau foarte ocupaţi cu serviciul lor. Înaintea zilei de naştere a copilului, au trecut în mare grabă printr-un magazin de jucării şi
i-au spus vânzătoarei:
- Am vrea ceva pentru un copil micuţ care să-i poată ţine de urât, să-l înveţe numai lucruri bune...
- Îmi pare rău, zâmbi vânzătoarea, nu avem părinţi de vânzare!
(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde şi povestiri)

Fişa nr. 1

Continuaţi povestirea de mai jos, după cum credeţi că este mai bine:
„Tudor ajunse acasă după-amiază, târziu. Era obosit. Avusese şase ore la şcoală, între care şi teza la limba şi literatura română. Cum intră în casă,
auzi plânsetele frăţiorului său mai mic.
- Încălzeşte-ţi singur mâncarea, auzi el vocea mamei din dormitor.
- Bine, dar...”
(Ignatie Monahul, Povăţuiri creştine pentru tineri)

Fişa nr. 2

Este duminică dimineaţă. Mama nu se simte bine, iar tu ai hotărât încă de vineri să mergi la biserică împreună cu prietenii tăi. Ce faci?

S-ar putea să vă placă și