Sunteți pe pagina 1din 28

Avizat în C. P. din 14.09.

2020
Aprobat în C.A. din 14.09.2020.
Nr. 6304./14.09.2020

PLAN OPERAȚIONAL
An şcolar 2020-2021

1
Indicatori de
Domeniul Responsabilit
Activităţi specifice Termene Resurse performanță/
Obiective ăţi
Monitorizare

2
- I. CURRICULUM -
Ținta strategică 1: Creșterea calității procesului educațional prin înfăptuirea politicilor educaționale ale MEN
1.1. Asigurarea aplicării corecte a documentelor curriculare naţionale Ghiduri Concordanţă cu
Metodologii documentele
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. Director, Site-uri de M.E.N..
1/ 2011, a Ordinului privind structura anului şcolar  Nr. 3191/2019 responsabili specialitate Monitorizare
1. Cunoaşterea şi din 20 februarie 2019 şi anexa la O.M.E.C, precum şi a Septembrie comisii prin verificarea
aplicarea prevederilor legislaţiei secundare – metodologii, regulamente, 2020-februarie metodice/ arii documentelor
documentelor de 2021 curriculare școlare
proceduri, precizări, adrese ale M.E.N.
politică  Verificarea aplicării planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a
educaţională metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare permanent
 Fluidizarea fluxului informaţional şi multiplicarea canalelor de Profesori/
comunicare eficientă învăţători
 Asigurarea mediatizării prin bibliotecă, consilii profesorale şi comisii
metodice a ghidurilor metodice şi materialelor auxiliare

3
Existența
publică a
ofertei
educaționale
80% grad de
satisfacție cu
Mijloace ale privire la oferta
1.2. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice
Dec. 2020- tehnologiei CDȘ
ale comunităţii
februarie 2021 Director, moderne Diversificarea
 Discutarea şi aprobarea proiectului curricular
Aprile 2021 Consiliul pentru Personalul ofertei CDȘ
 Stabilirea disciplinelor opţionale pe baza reevaluării resurselor materiale
Curriculum didactic și (dpuă opționale
şi umane, în urma consultării cu elevii şi părinţii
Sept. 2020 didactic noi)
 Asigurarea necesarului de manuale gratuite
auxiliar Monitorizare
prin
chestionare cu
privire la
transparența
analizei de
nevoi
Respectarea
1.3. Verificarea aplicării planului de învăţământ, a programelor şcolare
normelor,
şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare
criteriilor,
 Evaluarea rezultatelor elevilor se va face cu scopul de orientare şi
aspectelor
optimizare a învăţării Personalul
Profesori/ deontologice în
 Toate evaluările se realizează pe baza standardelor de evaluare naţională Permanent didactic
învăţători procent de
pe fiecare disciplină, domeniu de studiu, modul de pregătire Elevi
100%
 Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative la
Monitorizare
învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10 în învăţământul
prin asistențe la
secundar sau prin punctaje, similar testelor internaţionale
clasă
1.4. Asigurarea mediatizării prin bibliotecă, consilii profesorale, comisii 100% grad de
Bibliotecar,
metodice, de materiale auxiliare, ghiduri pentru cadre didactice, acoperire cu
Profesori/ profesori,
necesare predării Permanent manuale
învăţători mijloace
 Folosirea manualelor alternative pentru clasele I-VIII intrate în uzul
moderne
şcolar şi a tuturor materialelor auxiliare (ghid, caiet, culegeri, etc.)

4
2.1. Studii şi
 Asigurarea unei analize obiective la nivelul fiecărei comisii metodice a Cadre didactice analize,
rezultatelor obţinute în anul şcolar 2020-2021, cât şi a rezultatelor Oct.2020 rapoarte de
Responsabili Legislație
testelor iniţiale, identificarea problemelor specifice şi stabilirea Februarie 2021 activitate
comisii Mijloace
modalităţilor de realizare a planurilor individuale de învăţare, în vederea metodice/ arii tehnologice Monitorizare
particularizării acestora de către cadrele didactice curriculare moderne prin
 Întocmirea, de către fiecare comisie metodică, a unui raport privind Consumabile verificarea,
problemele identificate şi modalităţile de abordare a acestora prin sondaj, a
2.2. dosarelor
 Desfăşurarea de lecţii bine proiectate, interesante şi atrăgătoare pentru comisiilor
Permanent Cadre Existența
elevi
didactice, analizei
 Ridicarea calităţii predării, dezvoltarea gândirii active şi creatoare a Profesori/
Conform mijloace statistice și a
elevilor folosind metode activ-participative, activităţi practice, utile, învăţători
planificării moderne de planurilor
atractive, dinamice de învăţare însoţite de materiale audio-vizuale
învațare remediale la
 Realizarea de lecţii asistate de calculator în Laborator IT şi folosirea
tablei interactive sau a videoproiectorului și ecranului toate comisiile
2. Asigurarea și catedrele
calităţii Monitorizare
2.3.
procesului Standarde de prin verificarea
 Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la testele iniţiale Oct.2020
instructiv – Profesori/ evaluare existenței la
 Aplicarea planurilor individuale de măsuri pentru a remedia Permanent dosarul
educativ învăţători Analize
deficienţele/ a asigura progresul şcolar/ a stimula performanţa, Decizii comisiei a
precum şi măsurile necesare de susţinere a elevului de către familie analizelor
comparative
Responsabili Creșterea cu 10
2.4. comisii % a gradului de
Cadre
 Organizarea în condiţii optime a olimpiadelor şcolare – faza pe şcoală Dec. 2020 – metodice/ arii satisfacție cu
didactice,
 Organizarea şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a pregătirii Iulie 2021 curriculare privire la
Elevi,
elevilor Şcolii nr. 149 ce vor participa la olimpiade – etapa pe sector/ Comisii de procesul
programe noi
municipiu / naţional şi concursuri şcolare organizare didactic de la
examene clasă
Prfesori, elevi,
2.5.
administrator, Monitorizare
 Accesul fiecărui elev la cărţile şi materialele de care au nevoie în Permanent Bibliotecar
bibliotecar, prin asistențe la
procesul instructiv-educativ
consumabile clasă

5
Profesori, Creșterea
programe, gradului de
3.1. Profesori/ mijloace de utilizare a
 Desfăşurarea de lecţii bine proiectate, interesante şi atrăgătoare pentru învăţători invațare mijloacelor IT
elevi Permanent Director, moderne cu 10 %
 monitorizarea sistematică a pegătirii pentru fiecare oră derulată atat la director adjunct, Monitorizare
școală cât și online pe platforma G Suite. Comisie CEAC prin asistențe la
clasă

Respectarea
normelor,
Diriginţi/ criteriilor și
3. Reducerea Personalul
învăţători, aplicarea
absenteismului şi 3.2. didactic
Comisia pentru legislației în
a abandonului  Înregistrarea în documentele şcolare şi monitorizarea absenţelor elevilor
Lunar frecvență, proporție de
şcolar  Analiza cauzelor absenteismului Catalogul
combatere a 100%
 Măsuri ce se impun pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şi a electronic
absenteismului Monitorizare
abandonului şcolar
şi a abandonului prin
Chestionare
şcolar verificareacatal
ogului
electronic
3.3. Comisia pentru Personalul
 Consilierea şi responsabilizarea părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru frecvență, didactic
Reducerea
remedierea situaţiilor problemă combatere a
 Discuţii formale şi nonformale cu elevii privind prezenţa la cursuri
Permanent
absenteismului Catalogul
absenteismulu
 Analiza consecinţelor absenteismului pe termen mediu şi lung, cu elevii şi a abandonului electronic i cu 15 %
şi părinţii/ reprezentanţii legali şcolar Părinții
4. Parcurgerea 4.1. Octombrie Responsabili Tehnologia Respectarea
integrală a  Verificarea realizării planificărilor calendaristice la fiecare disciplină 2020 comisii educațională termenelor –
materiei conform metodice/ arii modernă 100%
programelor curriculare Legislație Monitorizare
şcolare, Consumabile verificarea
asigurarea dosarelor
însuşirii acesteia comisiilor

6
Director,
Condica de
Comisia pentru
prezență
4.2. monitorizarea
Comisia pentru
 Controlul parcurgerii ritmice a materiei, analiza la nivelul ariilor Lunar, notării ritmice a
monitorizarea
curriculare a stadiului parcurgerii materiei şi nivelului de pregătire a permanent elevilor şi a
parcurgerii
elevilor cu măsuri concrete ce se impun monitorizării Respectarea, în
ritmice a
parcurgerii proporție de
materiei
materiei 80%, a
Director, planificării
Comisia pentru Comisia pentru Monitorizare
4.3. monitorizarea monitorizarea prin verificarea
 Asigurarea evaluării şi notării ritmice, activizarea comisiei care răspunde Lunar, notării ritmice a parcurgerii condicii și prin
de notarea ritmică şi corectă pentru a asigura controlul notării şi a permanent elevilor şi a ritmice a aistențe la clasă
încheierii situaţiei la învăţătură a elevilor la sfârşitul semestrului I monitorizării materiei
parcurgerii Consumabile
de către elevi, materiei
notarea ritmică 4.4. Respectarea
şi corectă a  Realizarea unui raport între diferite modalităţi de evaluare specifice, Profesori/ Legislație regulamentulu
Permanent
elevilor respectarea prevederilor regulamentului în legătură cu numărul notelor la învăţători Cadre didactice i – 100%
fiecare obiect
Respectarea
Responsabili
graficului –
4.5. Semestrial, comisie limba
Legislație 100%
 Desfăşurarea tezelor, planificarea potrivit prevederilor O.M.E.C.privind permanent română,
Cadre didactice Monitorizare:
respectarea celor trei etape: pregătirea, desfăşurarea, analiza rezultatelor. matematică, arie
asistențe la
om şi societate
clasă
Respectarea
planificărilor –
Cadre didactice
80%
Elevi
4.6. Ian. 2021 Monitorizare
Profesori/ Fișe de lucru
 Pregătirea şi organizarea recapitulării, sistematizării şi aprofundării Iunie 2021 prin asistențe la
învăţători Tehnologii
materiei la sfârşitul semestrelor ore și prin
educționale
verificarea
moderne
condicii de
prezență

7
5. Pregătirea Respectarea Respectarea
elevilor pentru graficului graficului – 80
susţinerea %
evaluării 5.1. Pregătirea elevilor pentru susţinerea evaluării naţionale Termene Monitorizare:
naţionale şi a  Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a pregătirii elevilor claselor Cadre didactice verificarea
săptămânal,
testului de limbă a VIII-a la disciplinele: limba română şi matematică Responsabili Elevi documentelor,
engleză  Testarea lor periodică, analiza rezultatelor şi luarea de măsuri pentru comisie limba Fișe de lucru a PV, asistențe
periodic
îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor română, Auxiliare la clasă
 Afişarea graficului de pregătire la disciplinele lb. română şi matematică matematică Metodologii
Oct. 2020
 Diseminarea ordinului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării Responsabil Tehnologii
naţionale la clasa a VIII-a în bune condiţii O.S.P. educționale
 Organizarea de simulări în vederea pregătirii examenului de evaluare moderne
naţională Personal
didactic
auxiliar și
nediactic
5.2. Pregătirea elevilor pentru susţinerea testului de limba engleză în Mai Director, Cadre didactice Respectarea
vederea admiterii în clasa a V-a cu predare intensivă 2020 Catedra de Elevi metodologiei,
 Mediatizarea procedurii şi a metodologiei limba engleză Fișe de lucru graficului –
Auxiliare 100%
Metodologii Erori – 0
Contestații – 0
Tehnologii Monitorizare
educționale prin verificarea
moderne dosarului
Personal comisiei de
didactic organizare a
auxiliar și testării
nediactic

8
6.1. Lectura, înţelegerea şi interpretarea textului, preocupări obligatorii
ale profesorilor, indiferent de disciplină
6. Îmbunătăţirea  Elevii sunt încurajaţi să citească atât texte literare cât şi texte nonliterare
Profesori/ Respectarea
competenţelor de  La toate disciplinele de studiu, valorificarea oportunităţilor de dezvoltare Permanent
învăţători foii de parcurs
lectură a competenţele de citit-scris în diverse situaţii de învăţare, inclusiv în
citirea şi înţelegerea schemelor, tabelelor, graficelor, hărţilor, trebuie
reflectate în structura lecţiei
- II. MANAGEMENT-

Ținta strategică 2: Eficientizarea managementului la nivel instituțional în perspectiva realizării egalității șanselor în educație, a
reducerii absenteismului și pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale
A. Activitatea echipei manageriale
1. Analiză şi 1.1. Cadre didactice
Respectarea
proiectare Responsabili termenelor –
 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de analiză şi evaluare a activităţii Septembrie Tehnologii
comisii 100%
desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, ariilor curriculare, comisiilor 2020 educaționale
metodice/ arii Monitorizare:
pe probleme Februarie 2021 moderne
curriculare verificarea
 Întocmirea documentelor de analiză privind activitatea în anul şcolar Consumabile
Director dosarelor
2020-2021
comisiilor
1.2. Director Legislație Respectarea
 Constituirea catedrelor, numirea responsabililor comisiilor metodice şi a Septembrie Tehnologii legislației și
comisiilor pe probleme 2020 Responsabil educaționale atermenelor –
 Validarea Consiliului de administraţie Octombrie CEAC moderne 100%
 Elaborarea raportului de evaluare internă 2020 Cadre diactice Monitorizare
 Consiliul de administraţie şi consiliul profesoral de analiză Februarie 2021 prin verificarea
proceselor –
verbale (CP,
CA)

9
Respectarea
regulamentelor,
Septembrie – Director, metodologiilor
Legislație
Octombrie Responsabili și a termenelor
1.3. Responsabili
 Elaborarea planurilor manageriale la toate nivelele
2020 comisii
catedre/
– 100%
Februarie metodice/ arii Monitorizare
comisii
2021 curriculare prin verificarea
dosarelor
comisiilor
Respectarea
legislației și a
Septembrie Personalul termenelor –
2.1.
Director, didactic și 100%
 Pregătirea şcolii în vederea deschiderii anului şcolar 2020
Consiliu de didactic Monitorizare
 Numirea învăţătorilor şi a diriginţilor la clasă Februarie administrație auxiliar prin verificarea
 Stabilirea componenţei formaţiunilor de studiu 2021 Legislație proceselor-
verbale (CP,
CA)
Personalul Respectarea
2. Organizare August 2021 didactic și legislației –
Septembrie didactic 100%
2.2. auxiliar Erori -0
2021
 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă (clasele I-VII), de Legislație Monitorizare
Februarie Director
încheiere a situațiilor școlare şi a examenelor de diferenţă la limba prin verificarea
engleză şi franceză 2021 Consumabile documentelor
din dosarul
Tehnologii comisiei de
moderne corigențe,
Respectarea
2.3. Septembrie
 Numirea echipei de orar
Director Cadre didactice termenelor –
2020
100%

10
3.1. Respectarea
 Atribuirea de responsabilităţi pentru fiecare membru al consiliului de standardelor
administraţie şi pentru fiecare cadru didactic Director, M.E.N.C.Ș. –
 Consilierea şi îndrumarea responsabililor comisiilor metodice coordonator 100%
 Urmărirea modului cum se realizează atribuţiile manageriale la nivelul Permanent pentru proiecte
comisiilor metodice, consiliului de administraţie, consiliului profesoral Cadre didactice Grad de
şi programe
 Elaborarea instrumentelor interne de lucru utilizate în îndrumare şi Septembrie Tehnologii implicare -
Monitorizare control educative moderne 100%
2020 şcolare şi
şi evaluare  Activităţi de îndrumare şi control (asistenţe la lecţii) astfel încât să fie Metodologii Monitorizare
cuprinse toate cadrele didactice, toate colectivele de elevi Permanent extraşcolare, Părinții elevilor prin verificarea
 Stabilirea unor standarde de performanţă specifice la nivelul şcolii Septembrie - Responsabili Chestionare documenetelor
 Participări la şedinţe cu părinţii, şedinţele consiliului reprezentativ al octombrie comisii manageriale
părinţilor, consiliul elevilor 2020 metodice/ arii
 Discuţii cu reprezentanţii comunităţii locale (primărie, biserică, poliţie Permanent curriculare
etc.)
 Atragerea de sponsori
Director, Respectarea
învăţători/ termenelor –
4.1.
profesori, 100%
 Asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice cu sprijinul firmei de
comisia de Conform
pază
Permanent, prevenire şi Firma de pază prevederilor
 Aprobarea graficului serviciului pe şcoală cadre didactice şi elevi
4. Siguranţă reducerea Cadre didactice legale – 100%
 Dezvoltarea comportamentului tolerant – promovarea pluralismului
Sept. 2020 violenței în Elevi Monitorizare
fizică şi cultural
mediul școlar, Legislație prin verificarea
libertate de  Prevenirea delicvenţei juvenile, descurajarea oricăror manifestări violente
comisia pentru Reprezentanți documenetelor
exprimare  Încurajarea creativităţii, a libertăţii spirituale prin activităţi
Periodic prevenirea și poliției aferente (firmă
extracurriculare
combaterea de pază,
 Încurajarea libertăţii de exprimare prin apariţii editoriale, manifestări
discriminării și comisii interne)
cultural artistice
promovarea
interculturalității
5. Dezvoltare 5.1. Octombrie Director, Legislație Respectarea
profesională  Consilierea cadrelor didactice în vederea înscrierii la grade didactice şi la 2020 Comisia pentru Cadre didactice legislației, a
cursuri de perfecţionare perfecţionare și Chestionare standardelor –
 Sprijinirea cadrelor didactice pentru susţinerea examenelor de Permanent formare continuă 100%
perfecţionare şi de obţinere a gradelor didactice Monitorizare:

11
verificarea
rapoartelor
 Urmărirea modului de aplicare a informaţiilor obţinute în cadrul
Comisiei de
procesului instructiv-educativ
perfecționare și
 Monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare
formare
continu
Director, Respectare
învăţători/ regulamente,
profesori, termene,
6.1. comisia de legislație
 Evitarea situaţiilor conflictuale prin educaţie, dialog şi supravegherea prevenire şi
permanentă a elevilor reducerea
6. Negociere/ Responsabili
 Gestionarea corespunzătoare a conflictelor apărute şi a situaţiilor de criză violenței în
Rezolvarea Permanent comisii/
 Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a tuturor situaţiilor mediul școlar,
conflictelor conflictuale comisia pentru catedre
 Crearea unui climat de deschidere, comunicare şi transparenţă la toate prevenirea și
nivelurile: profesori, elevi, părinţi, autorităţi combaterea
discriminării și
promovarea
interculturalității
Respectarea
7.1.
regulamentului
 Asigurarea transmiterii de informaţii între M.E.C.., I.S.M.B., I.S.3,
și a termenelor
Primăria sector 3 şi şcoală Director, ,
– 100%
 Participări la şedinţe, dezbateri, perfecţionări secretar şef, Cadre didactice
7. Asigurarea Monitorizare
 Informări despre ordine, metodologii, note de informare ale M.E. C.Ș., responsabili Chestionare
fluxului Permanent prin verificarea
I.S.M.B., I.S.3 în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie, consiliului comisii Mijloace
informaţional proceselor-
profesoral şi comisiile metodice metodice/ arii tehnologice
verbale și a
 Eficientizarea relaţiilor şcoală – I.S.3 prin răspunderea cu promtitudine la curriculare
dosarelor
adresele I.S.3, trimiterea tuturor situaţiilor cerute la termen şi
comisiei pentru
responsabilitatea întocmirii lor
perfecționare
8.1.
 Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesională şi educativă
8. Motivare Permanent Director Implicare
deosebită prin recomandarea acestora pentru implicarea în diferite
activităţi, prin recompensarea prin gradaţii de merit

12
B. Activitatea educativă
Coordonatorul Respectarea
pentru proiecte Cadre termenelor
1.1. Septembrie şi programe didactice,
 Proiectarea activităţilor educative școlare şi extraşcolare 2018 educative responsabili
şcolare şi comisii
1. Activitatea extraşcolare
educativă - Respectarea
asigurarea termenelor –
finalităţii 100%
1.2. Învăţători/
educative a Conform
 Asigurarea ordinii şi disciplinei în şcoală Permanent profesori Firma de pază
procesului de prevederilor
 Urmărirea frecvenţei zilnice a elevilor Cadre didactice
legale – 100%
învăţare  Notarea zilnică a absenţelor Comisia de Elevi
Monitorizare
 Discutarea cazurilor de indisciplină la nivelul claselor, comisiei de La nevoie prevenire şi Legislație
prin verificarea
prevenire şi combatere a violenţei reducerea Reprezentanții
documenetelor
 Urmărirea comportamentului elevilor în timpul pauzelor, semnalizarea Permanent violenței în poliției
aferente
abaterilor disciplinare mediul școlar
(firmăde
pază,comisiiint
erne)
1.3. Permanent Învăţători/ Norme Respectarea
 Dezbareri cu elevii cuprinzând consecinţe ale absenteismului pe termen profesori metodologice termenelor –
mediu şi lung diriginţi 100%
 Instruirea elevilor pentru prevenirea actelor de indisciplină, a accidentelor Comisia de Conform
şi incendiilor combatere a prevederilor
absenteismului legale – 100%
şi abandonului Monitorizare
şcolar prin verificarea
Comisia de documenetelor
prevenire şi aferente (firmă
combatere a de pază,
violenţei comisii interne)

13
1.4. Învăţători/ Respectare
 Formarea şi cultivarea trăsăturilor moral-civice, cultul muncii, respectarea Permanent profesori termene
avutului obştesc, ocrotirea mediului Director,
 Respectarea obligatorie a uniformei şcolare pentru toţi elevii şcolii Profesori de
 Verificarea zilnică a ţinutei şi atenţionarea elevilor şi a părinţilor serviciu
Învăţători/
1.5.
profesori Respectarea
 Realizarea unor activităţi permanente şi acţiuni demonstrative privind: Învăţători/
diriginţi, standardelor
educaţia pentru sănătate, educaţia pentru securitatea persoanei, educaţia profesori
Permanent, M.E.N.C.Ș. –
prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţie rutieră, managementul diriginţi,
Director 100%
grupului educat
Lunar adjunct
 Şedinţe cu părinţii, şedinţele consiliului clasei, ore de dirigenţie
Grad de
 Consiliere generală, specifică şi formare, elaborarea de studii şi Consilier şcolar
Consilier implicare -
comunicări ştiinţifice
şcolar 100%
2.1. Director, Monitorizare
 Cunoaşterea ordinului M.E.C. privind calendarul şi metodologia de director adjunct, Ordine prin verificarea
Permanent
desfăşurare a evaluătii naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, în anul Responsabil M.E.C.Ș. documenetelor
şcolar 2020-2021 comisia O.S.P. manageriale
Profesori
2.2. Norme
diriginţi clasa
 Informarea elevilor şi a părinţilor asupra ordinului M.E.N. privind Permanent metodologice,
a VIII-a
aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurarea şi a calendarului ordine
Responsabil
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
comisia O.S.P.
2. O.S.P.
Responsabil Norme
2.3.
O.S.P. metodologice,
 Mediatizarea reţelei de licee, întâlniri cu elevi de liceu, vizite la liceele permanent
Diriginţii ordine
din sector
claselor a VIII-a
2.4 Respectarea
 Orientarea şcolară şi profesională: informări, discuţii, întâlniri cu elevii Cadre ordinelor si
Responsabil
claselor a VIII-a Permanent didactice, metodologiilor
comisia O.S.P.
 Stabilirea graficului de pregătire al elevilor în vederea susţinerii evaluării elevi
naţionale
3. Activităţi 3.1. Elevi, diriginți,
extracurricular  Organizarea şi diversificarea activităţilor extraşcolare care vor urmări: Lunar directori
e şi educaţia pentru turism şi practicarea sporturilor, protecţia mediului Comisia pentru

14
înconjurător, lărgirea orizontului de cunoaştere şi aprofundarea Implicare
numeroaselor noţiuni învăţate, închegarea colectivelor de elevi şi
îmbunătăţirea relaţiilor elevi-elevi, elevi-profesori, părinţi-profesori, proiecte şi Calitatea şi
dezvoltarea spiritului de prietenie, toleranţă, ajutor reciproc programe varietatea
extraşcolare  Excursii, serbări, spectacole, vizite, excursii-tematice educative ofertei
 Implicarea cât mai amplă a elevilor în proiecte şi programe Permanent şcolare şi
 Monitorizarea activităţilor desfăşurate şi mediatizarea lor extraşcolare
 Introducerea competenţelor de lectură în cadrul activităţilor extraşcolare
şi extracurriculare
C. Activitatea colectivelor auxiliare
Creşterea 1.1. Îmbunătăţirea activităţii de secretariat: Permanent Director Directori,
eficienţei  Urmărirea mişcării elevilor; înregistrarea la zi a datelor personale ale Secretar şef personal
activităţii elevilor, operarea în registrul matricol; întocmirea tuturor lucrărilor de Secretar nedidactic și
colectivelor secretariat la zi; realizarea bazei de date şi întocmirea statelor; Informatician didactic
participarea personalului din secretariat la dezbateri, şedinţe, cursuri de auxiliar Norme
auxiliare
pregătire metodologice,
 Gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din ordine, hotarâri
România (SIIIR) și a catalogului electronic
 Completarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor
 Gestionarea şi actualizarea dosarele personale ale angajaţilor unităţii de
învăţământ
 Gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de intrări - ieşiri

15
1.2. Îmbunătăţirea activităţii administrative:
 Depistarea rapidă a tuturor stricăciunilor şi defecţiunilor; luarea de măsuri Respectarea
pentru remedierea rapidă a tuturor defecţiunilor; realizarea curăţeniei în normelor,
sălile de curs, igienizarea permanentă a grupurilor sanitare şi întreţinerea regulamentului
spaţiului verde din jurul şcolii; încurajarea tuturor iniţiativelor care vin să
Directori,
îmbunătăţească aspectul şcolii şi folosirea eficientă, economică a tuturor
personal
materialelor din dotare; asigurarea vigilentă a pazei şcolii pe perioada în
nedidactic și
care nu sunt agenţi de pază specializaţi, informând cu rapiditate în caz de Permanent Administrator
didactic
necesitate conducerea şcolii şi solicitând sprijinul secţiei 13 Poliţie
auxiliar,
 Evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare
bibliotecar
 Primirea, gestionarea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie
pentru elevi
1.3.
 Stabilirea de sarcini concrete pentru personalul auxiliar, astfel încât să se
realizeze în permanenţă un climat de ordine şi curăţenie
1.4. Colaborarea cu biblioteca:
 Organizarea unor acţiuni comune cu învăţătorii, diriginţii şi profesorii cu
prilejul anumitor evenimente culturale Calitatea şi
Elevi, cadre
 Activităţi desfăşurate pentru realizarea unor acţiuni cultural-artistice varietatea
Permanent Bibliotecar didactice,
 Acţiuni de popularizare a apariţiilor editoriale ofertei
bibliotecar
 Stimularea lecturii elevilor prin expoziţii şi prezentare de carte;
îndrumarea elevilor cu materiale bibliografice în vederea realizării unor
proiecte, referate, eseuri
-III MANAGEMENTUL RESURSELOR-
a) resursele umane
Ținta strategică 3: Formarea și dezvoltarea profesională a resursei umane, prin facilitarea participării cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă și perfecționare
1. Evidenţa 1.1. Septembrie Secretar Cadre Respectarea
elevilor  Situaţia elevilor plecaţi şi veniţi din/ în circumscripţia şcolară 2020 didactice regulamentului
Chestionare și a termenelor
Mijloace – 100%
tehnologice

16
Cadre Monitorizare
Septembrie didactice prin verificarea
1.2.
2020 Director Chestionare proceselor-
 Constituirea claselor
Mijloace verbale și a
tehnologice dosarelor
Cadre comisiei
Învăţător/ didactice pentru
1.3.
Zilnic profesori Chestionare perfecționare
 Asigurarea frecvenţei zilnice a elevilor
diriginţi Mijloace
tehnologice
2. Formarea 2.1. Identificarea stadiilor formării şi perfecţionării tuturor cadrelor 11.09. 2020 Director, Cadre Respectarea
continuă şi didactice Comisia didactice regulamentului
perfecţionarea  Numirea cadrelor didactice responsabile cu perfecţionarea pentru Chestionare și a termenelor
tuturor  Stabilirea programului de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice Oct. 2020 perfecţionare Mijloace – 100%
în cadrul consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral și formare tehnologice Monitorizare
cadrelor
 Stabilirea programului de formare şi perfecţionare în cadrul comisiilor continuă prin verificarea
didactice metodice şi ariilor curriculare proceselor-
 Definitivarea programului activităţilor metodico-ştiinţifice pe catedre de verbale și a
specialitate şi pe arii curriculare dosarelor
comisiei
pentru
perfecționare

17
Director 75 % - cadre
2.2. Realizarea formării continue, dezvoltarea competenţelor
implicate
profesionale şi manageriale ale întregului personal didactic
Monitorizare -
 Activităţi metodice demonstrative la nivelul comisiilor metodice şi Septembrie Responsabili asistențe la
ariilor curriculare 2020 comisii clasă,
 Îndrumarea şi consilierea cadrelor didactice înscrise la grade didactice
metodice/ Cadre verificarea
pentru o mai bună cunoaştere a metodologiei M.E.N. şi pentru
arii didactice dosarelor
eficientizarea acestei activităţi
 Dezbateri metodice, colocvii, schimburi de experienţă, conferinţe, Octombrie curriculare Legislație comisiei
2020 Metodologii
sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice în unitatea şcolară, pe sector,
pe municipiu Februarie
2021 Comisia
 Participarea la cursurile de perfecţionare în colaborare cu C.C.D. şi
pentru
Centrele de formare continuă a personalului didactic
perfecţionare
 Organizarea în cadrul şcolii a unor activităţi de perfecţionare cu tematici
și formare
diferite
continuă
Respectarea
normelor
3. Crearea metodologice-
3.1.
unui Norme 100%
 Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea persoanelor la Lunar Director
management procesul decizional prin colective de catedră, C.A., C.P.
metodologice Monitorizare
performant prin
verificarea
existenței PDI
3.2. Oct. 2020 Director Ordine M.E.N. Respectarea
 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic nou angajat ordinelor
M.E.N. –
100%
Monitorizare
prin
verificareaexis
tenței CIM

18
Respectarea
legislației –
3.3.
100%
 Realizarea fişelor posturilor, stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor
Sept. 2020 Director Legalitate Monitorizare
cadrelor didactice pentru anul şcolar 2020-2021
prin verificarea
 Delegare de sarcini, responsabilitatea membrilor C.A.
exitenței fișei
posturilor
4.1. 100% - grad
 Ocuparea posturilor şi catedrelor vacante cu cadre didactice calificate în Personal de ocupare a
4. Asigurarea conformitate cu legislația în vigoare Sept. 2020 Director didactic posturilor cu
resurselor  Finalizarea încadrării cadrelor didactice pe anul şcolar 2020-2021 auxiliar și persona
umane necesare  Stabilirea posturilor şi catedrelor vacante/ rezervate pentru anul şcolar nedidactic calificat și
desfăşu-rării 2020-2021 Comisii de Resurse respectarea
procesului  Ocuparea orelor rămase libere în plata cu ora de către cadrele didactice examinare financiare legislației
instructiv- titulare ale şcolii Monitorizare
educativ şi prin verificarea
ridicarea Director, Cadre documentelor
4.2.
calităţii responsabili didactice interne
 Stimularea prin mijloace materiale şi morale a formării, autoformării şi Permanent
comisii Legislație (posturi,
pregătirii lor dezvoltării profesionale
metodice Metodologii personal,
încadrare)
b) resursele materiale și financiare

Ținta strategică 4: Atragerea de surse de finanțare și gestionarea eficientă a resurselor materiale existente
1. Asigurarea Personal Creșterea cu
condiţiilor didactic 15 % a
1.1.
pentru Sept.2020 auxiliar și gradului de
 Asigurarea reparaţiilor curente şi revizia instalaţiilor sanitare şi administrator
începerea Permanent nedidactic satisfacție al
electrice
Resurse beneficiarilor
cursurilor
financiare cu privire la
anului şcolar
1.2. Sept. 2020 administrator Promptitudine starea unității
2015-2015  Pregătirea claselor prin dotarea cu mobilier funcțional, material didactic, de învățământ
curăţenie (instalații

19
1.3. Sept. 2020 sanitare,
administrator Eficienţă
 Pregătirea igienico-sanitară a şcolii Permanent electrice,
mobilier,
2.1.
igienă)
 Asigurarea optimă a activităţii şcolare
administrator Monitorizare
 Obţinerea de fonduri pentru aprovizionarea şcolii cu materiale necesare
2. Asigurarea Sept. 2020 , învăţători/ Comisia de prin aplicarea
curăţeniei curente şi reparaţiilor
Permanent profesori achiziții unor
bazei didactico-  Revizuirea materialelor didactice existente în dotarea şcolii
chestionare de
materiale  Dotarea cu materiale şi mijloace de învăţământ moderne (calculator,
satisfacție
televizor, video) prin proiecte, donaţii, sponsorizări
2.2. Optimizarea procesului de predare Permanent Cadre Îmbunătățirea
 Fiecare cadru didactic va pregăti materialele necesare procesului Învăţători/ didactice cu 50 % a
instructiv-educativ profesori aspectului
 Reparaţia şi recondiţionarea materialelor didactice existente la nivelul claselor,
catedrelor metodice holurilor,
 Atragerea de fonduri pentru dotarea şcolii şi îmbogăţirea bazei grupurilor
didactico-materiale sanitare
Monitorizare
prin aplicarea
unor
chestionare de
satisfacție

20
Implicarea
personalului
didactic,
2.3. Protejarea bazei materiale şi creşterea responsabilităţilor în acest Cadre
didactic
sens didactice
auxiliar și
 Întreţinerea bazei materiale existente Elevi
administrator nedidactic –
 Inventarierea bazei materiale şi a stării acesteia Personal
, învăţători/ 100%
 Întocmirea unor procese verbale privind responsabilităţile protejării Permanent administrativ
profesori Monitorizare:
bazei materiale Registrul de
verificarea
 Managementul claselor şi autogestionarea bunurilor lor reparații
periodică a
 Întocmirea necesarului de reparaţii şi planificarea reparaţiilor curente pe
stării bunurilor
perioada vacanţei de vară
materiale din
clase și de pe
holuri
Resurse 1.. Director, Creșterea 10 %
financiare Identificarea resurselor extrabugetare de finanţare – încheierea de Sept. 2020 Director, director a resurselor
contracte de sponsorizare în conformitate cu legislaţia in vigoare adjunct extrabugetare
Director, Monitoriza
1.2. re prin
Director, director
 Atragerea de persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare verificarea
sau materiale susţin programe de modernizare a instituţiei, educaţiei şi
Permanent învăţători/ adjunct, documentelor
profesori învăţători/
bazei materiale contabile
profesori Raportări
1.3. Lunar C.A. Director, Eficienţă
 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în director
planul de dezvoltare a şcolii adjunct,
învăţători/
profesori

21
Respectarea
termenelor –
Responsabil
100%
achiziții
1,4. Noiembrie Monitorizare
C.A. publice
 Elaborarea proiectului de buget pe anul 2019 2020 prin verificare
Personal
existenței
administrativ
proeictului de
buget
1.5. Îmbunătățirea
 Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor din şcoală prin achiziţii de dotărilor din
materiale didactice laboratoare,
cabinete și săli
Resurse
Permanent, C.A. de clasă cu 15
financiare
în funcțe de Comisia de %
Personal
posibilități achiziţii Monitorizare
administrativ
prin verificarea
documentelor
administrativ-
contabile

IV- PARTENERIATE, PROGRAME ŞI RELAŢIA CU COMUNITATEA -


Ținta strategică 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală-părinți, consiliul elevilor, administrație publică locală, comunitate, agenți
economici, sindicate, ONG-uri

22
Respectarea
normelor
metodologice
Cadre – 100%
didactice Reducerea
1.1. Asociația de numărului de
Învăţători/
 Menţinerea contactului permanent cu părinţii Lunar părinți sesizări cu 20
profesori
 Şedinţe cu părinţii; lectorate cu părinţii; consultaţii cu părinţii - Permanent Mijloace %
diriginţi
săptămânal tohnologice Monitorizare
moderne prin aplicarea
Legislație unor
chestionare de
satisfacție
1. Parteneriat
şcoală - familie 1.2.
Cadre
 Participarea şi implicarea directă sau indirectă a tuturor grupurilor de
didactice
interese (elevi, profesori, părinţi, administraţia locală, patronatul, cultele, Permanent,
Parteneri
poliţia) la discutarea şi luarea deciziilor, sprijinirea procesului instructiv- Director,
educaționali
educativ, îmbogăţirea bazei materiale Lunar, Preşedinte
Asociația de
 Adunarea reprezentanţilor comitetului de părinţi; participarea la şedinţele C.R.P.
părinți
consiliului de administraţie; realizarea unor acţiuni cu implicarea Periodic
CRP
părinţilor şi comunităţii locale; discuţii, dezbateri; sponsorizări, finanţări,
Elevi
reparaţii
1.3. Părinți
 Adunarea generală a comitetului de părinţi al şcolii; alegerea Consiliului Director, Asociația de
reprezentativ al părinţilor şi a preşedintelui C.R.P. Oct. 2020 preşedinte părinți
 Încheierea acordului de parteneriat cu Asociaţia de Părinţi pe anul şcolar C.R.P. Cadre
2018-2019 didactice
2. Parteneriat 2.1. Permanent Director, Parteneri Respectarea
şcoală -  Colaborarea cu Primăria Municipiului Bucureşti-sector 3 pentru Contabil educaționali legislației –
comunitatea repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi Reprezentanți 100%
locală repararea şcolii ai autorității
administrației Creșterea
publice locale gradului de
Legislație satisfacție

23
2.2. Reprezentanți al
 Colaborarea cu Jandarmeria şi Secţia 13 Poliţie pentru asigurarea Director ai poliției și beneficiaril
Permanent
securităţii elevilor şi cadrelor didactice şi condiţiilor optime de adjunct jandarmeriei or și al
desfăşurare a activităţii educative şi combaterea delicvenţei juvenile Legislație partenerilor
Reprezenți ai aducaționali
2.3. instituțiilor de cu 30 %
Director,
 Intensificarea colaborării cu instituţiile de sănătate publică prin Permanent sănătate
Medic școlar
colaborarea cu cabinetul medical pentru combaterea epidemiilor publică Monitorizare
Legislație prin verificarea
Reprezentanți documentelor
2.4. manageriale
Profesorii de ai cultelor
 Colaborarea cu biserica pentru păstrarea şi cultivarea unor tradiţii Permanent programe
religie religioase
religioase Eficienţă
Legislație
Parteneri
educaționali
2.5.
Permanent Director din
 Iniţierea unor acţiuni şi programe cu implicarea comunităţii locale
comunitatea
locală
Reprezentanți
2.6. ai
 Consultarea reprezentantului sindicatului în procesul decizional şi în Permanent Director sindicatelor
rezolvarea problemelor şcolii din
învățământ
3. Programe şi 3.1 Periodic Comisia Cadre Realizarea
proiecte  Iniţierea unui nou proiect internaţional pentru didactice unui proiect
programe și Legislație internațional
proiecte Resurse Monitorizare
educative financiare prin verificarea
Mijloace documentelor
tehnologice comisiei de
moderne proiecte și
programe

24
Respectarea
normelor –
Legislație
100%
Personal
Reducerea
administrativ
3.2 numărului de
Reprezentanți
 Realizarea Programului social privind suplimentul de hrană pentru - - sesizări cu
ai
elevi, constând în produse de panificaţie şi lapte 80%
administrației
Monitorizare
autorității
prin verificarea
publice locale
documentelor
administrative
Legislație
Cadre
Director,
didactice
Comisia
3.3. Resurse
pentru
 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor din cadrul proiectelor proiectelor Periodic tehnologice Creșterea cu
programe și
aprobate de I.S.M.B., I.S. 3, MEN. Resurse 40 % a
proiecte
materiale numărului de
educative
Parteneri cadre didactice
educaționali implicate în
3.4. Periodic Comisia Legislație proeicte și
 Continuarea proiectelor aflate în derulare în anul şcolar trecut pentru Cadre programe
programe și didactice școlare
proiecte Resurse Monitorizare
educative tehnologice prin verificarea
Resurse documentelor
materiale comisiei de
Parteneri proiecte și
educaționali programe

25
Legislație
3.5. Comisia Cadre
 Derularea unor proiecte noi pentru didactice
programe și Resurse
Periodic proiecte tehnologice
educative Resurse
Învăţători, materiale
profesori Parteneri
educaționali
4. Relaţii 4.1 Fluidizarea fluxului informaţional prin elaborarea de materiale Periodic Comisia Legislație Creșterea
publice informative periodice pentru Mijloace gradului de
 Realizarea de: materiale de prezentare a şcolii, dosare de eveniment, programe și tehnologice urmărire pe
broşuri, pliante pentru mediatizarea diferitelor activităţi proiecte moderne site-ul școlii,
educative Cadre pe facebook,
Informatician didactice pe youtube etc.
Personal Monitorizare
didactic prin verificarea
auxiliar exitenței unui
Resurse dosar cu
materiale materiale
(consumabile) promoționale
și de
mediatizare a
activităților
școlii și a
felului de
prezentare a
site-ului școlii/
facebook

26
Publicarea
revistei școlii
semestrial,
Director
Cadre letric și online
Comisia
4.2 Apariţii editoriale didactice Monitorizare
pentru
 Culegere date pentru monografia şcolii Trimestrial Mijloace prin verificarea
programe și
 Revista şcolii tehnologice dosarului
proiecte
moderne comisiei
educative
responsabile
de imaginea
școlii
Creșterea
gradului de
urmărire pe
site-ul școlii,
Cadre pe facebook,
didactice pe youtube etc.
Mijloace Monitorizare
4.3 Imbogăţirea paginii WEB/facebook a şcolii Director tehnologice prin verificarea
 Actualizarea permanentă Periodic Informatician moderne exitenței unui
 Elaborarea strategii de a ne face cunoscuţi Personal dosar cu
didactic materiale
auxiliar promoționale
Elevi și de
mediatizare a
activităților
școlii și a

27
Cadre felului de
Responsabil didactice prezentare a
4.4 O.S.P. Mijloace site-ului școlii/
 Realizarea unor panouri cu informaţii publice curente pentru publicul Permanent Comisia tehnologice facebook
apropiat şi cel larg pentru moderne
 Realizarea unui colţ de informare pentru cadre didactice, elevi şi părinţi Sept. 2018 programe și Personal
 Realizarea unui panou de prezentare a proiectelor proiecte didactic
educative auxiliar
Elevi
DIRECTOR,
ZISU CARMEN

Str. Matei Basarab, nr. 28-30, Sector 3,


032552, Bucureşti
Tel: 021 323 7390
scoala.barbu.delavrancea@s3.ismb.ro
www.scoalabarbudelavrancea.invatamantsector3.ro

28