Sunteți pe pagina 1din 6

„Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii”

Nota de prezentare

Programa şcolară pentru disciplina opțională „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele
ficțiunii” reprezintă oferta pentru curriculum la decizia școlii pentru clasa a V-a. Disciplina 
„Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii”,  are alocată 1 oră pe săptămână, pe
durata unui an școlar.

Concepţia acestei programe are în vedere Nota de fundamentare a planurilor cadru pentru
învățământul gimnazial(2016), Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii
Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
(2006/962/EC) –document european de referinţă, instrument care susţine necesitatea unui set de
competenţe cheie care să îi permită viitorului cetăţean să se adapteze în mod flexibil la o lume
caracterizată prin schimbare rapidă şi profundă interconectare, precum: comunicare în limba
maternă, comunicare în limbi străine, competenţă digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale
şi civice, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală.

Programa de „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii” respectă prevederea
articolului 2 (3) din Legea nr. 1/5 ianuarie 2011, Legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare: Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în
asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.

Programa pentru „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii” favorizează
abordarea învăţării din perspectivă inter- şi transdisciplinară, conform prevederilor din Legea
educaţie naționale, urmărind:

·       dezvoltarea competenței de lectură a elevilor, valorificând texte literare și nonliterare, în


vederea înțelegerii lumii în care trăiesc;

·       exersarea competențelor pentru examenele naționale;

·       stimularea creativității și a proceselor cognitive superioare (inclusiv metacogniția);

·       dezvoltarea competenței de învățare pe tot parcursul vieții, prin imprimarea unui ritm
constant de lectură.

De asemenea, prin studiul disciplinei „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele
ficțiunii” , elevul are acces la modele/antimodele existenţiale, fapt care asigură activităţii de
învăţare un rol reglator în relaţia individ-societate. Literatura deschide perspectiva unor
alternative ficţionale la modelul social, fiind, pentru elev, un spaţiu al jocului de rol care îi poate
facilita inserţia socială în viaţa de adult. Studiul acestei discipline opționale vizează şi modelarea
universului cultural, respectând particularităţile fiecărui elev, tocmai prin posibilitatea pe care
acesta o are de a selecta, prin lectură, modelele care i se potrivesc personalităţii şi structurii
temperamentale. Astfel, studiul fenomenului literar dezvoltă şi stimulează creativitatea,
contribuind substanţial la definirea individualităţii, ca expresie a libertăţii de receptare, şi la
conectarea acesteia la modelul social în care trăieşte elevul.

Programa şcolară pentru disciplina opțională„Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele
ficțiunii”  are următoarea structură:

• Notă de prezentare

• Competenţe generale

• Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

• Conţinuturi

• Sugestii metodologice

Competențe generale

1.        Receptarea textului literar și din perspectiva înțelegerii lumii în care trăiesc

2.        Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


1.1. Explicarea rolului literaturii în - identificarea unor similitudini și
cunoașterea lumii diferențe între lumea ficțională și cea
reală;

- exerciții de căutarea  unor soluții


inspirate din universul literar pentru
provocările  lumii copilului;

- activităţi de exprimare a punctelor de


vedere referitoare la rolului literaturii în
cunoașterea lumii.
1.2 Formularea unui răspuns personal − reluarea lecturii după anumite criterii;
şi/sau a unui răspuns creativ privind
relația ficțiune - realitate − extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie
referitoare la relația realitate-ficțiune;

− abordarea unor teme din perspectivă


interdisciplinară (literatură – geografie
– istorie – biologie – religie –
etnografie-gastronomie – arhitectura
etc.).

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


2.1 Observarea comportamentului - exerciții de recunoaștere a unor valori
personajelor literare/ a persoanelor în transmise prin comportamentul și
vederea identificării unor limbajul personajelor;
modele/antimodele existenţiale
- interpretarea elementelor definitorii ale
comportamentului unui personaj în
vederea identificării unor 
modele/antimodele existenţiale

− exerciții de prezentare argumentată a


unui set de valori recunoscute social şi
cultural, manifestând empatie, toleranță
și respect pentru valorile celuilalt.
2.2 Asocierea textelor citite cu experiențe - evidențierea influenței lecturii asupra
comportamentului și viziunii personale
personale despre lume;

- realizarea unor interviuri imaginare cu


personajele textelor literare;

- interpretarea de scenete/ scenarii/ jocuri


de rol.

Conținuturi

Domenii de conținut CONŢINUTURI VIZATE


Ø Aspecte geografice/istorice în spațiul literar și în articole
publicistice;
Aspecte geografice/istorice în
spațiul literar Ø Loc și spațiu;

Ø Univers rural și univers citadin;


Ø Aspectele spațiale și percepția;

Ø Aspectele temporale și percepția;

Ø Cronologie și succesiune logică;

Ø Limbajul regional și spațiul;

Ø Limbajul arhaic și timpul.


Ø Peisajul;
Fauna și flora în universul
real  și în  literatură
Ø Natura.
Ø Norme morale și etice;

Ø Valori și atitudini;

Ø Sentimente, emoții, trăiri;


Persoana și personajul
Ø Experiența intratextuală, intertextuală și extratextuală;

Ø Relația cititor-personaj;

Ø Relația personaj – lume;


Timp istoric, timp literar Ø Timp istoric, timp literar

Ø Adevăr și ficțiune
Elemente culturale în realitate și în literatură:

Ø tradiții, obiceiuri, sărbători;

Ø educație;
Elemente culturale în realitate
și în literatură
Ø vestimentație;

Ø gastronomie;

Ø arhitectură

Sugestii metodologice

Activitățile de predare-învățare-evaluare se vor desfășura în unități de timp de două ore, ceea ce


implică structurarea conținuturilor pentru o abordare logică și coerentă în cadrul unor scenarii
didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală și frontală cu cea în perechi
sau în grup.
Rolul central în procesul de predare-învățare îl are dezvoltarea curiozității elevilor asupra
posibilităților diverse de exprimare a propriilor gânduri și sentimente, dar și asupra raportării
universului textului la lumea reală. Competențele specifice pot fi formate prin oricare dintre
conținuturile asociate. Pentru formarea calităților unui lector activ și critic, capabil de
discernământ, elevilor li se va cere să-și exprime opinia despre mesajul textelor, despre valorile
promovate de  personajele din textele citite sau despre cele care le lipsesc acestora. Citirea
corectă și fluentă presupune atât citirea pentru sine, cât și citirea pentru ceilalți, de aceea elevii
vor fi solicitați să citească texte sau fragmente de texte literare sau nonliterare (articole
publicistice)  în gând, dar și cu voce tare, în fața unui auditoriu. Textul literar și nonliterar va fi
abordat atât cu scopul formării competențelor generale și a celor specifice, cât și cu scopul
formării competențelor cheie de învățare, interpersonale și sociale.

Profesorul va aborda textele din perspectivă transcurriculară prin utilizarea metodelor interactive
specifice dezvoltării gândirii critice, astfel încât textul să fie pretext pentru înțelegerea sinelui și a
lumii.

Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a


comportamentului, interviul, portofoliul, autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul etc.) care
permit evaluarea reacțiilor, a învățării și a comportamentului elevilor. Dezvoltarea competenței
digitale se va realiza prin activități de învățare ce au ca scop formarea la elevi a deprinderii de a
folosi internetul și softurile educaționale ca sursă de documentare și de a utiliza critic și creativ
mijloacele media electronice.

 
Nota maximă: - 
PermalinkModificăŞtergeRăspunde

Re: Activitate 2.6.b. O programă de opțional


de către Gabriela Florica Catrina- vineri, 31 ianuarie 2020, 16:54
 
Unele competente specifice sunt suprapuneri cu CS/activități din programa de trunchi comun la
LLR(Observarea comportamentului personajelor literare/ a persoanelor în vederea identificării
unor  modele/antimodele existenţiale).

Andreiana carmen

Tema 2.6.a

Titlul disciplinei opționale: „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele


ficțiunii” (opțional la nivelul ariei curriculare Limbă și comunicare)
Clasa a V-a

Nr. ore alocate: 1 oră/săptămână

Programa pentru „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii” favorizează
abordarea învăţării din perspectivă inter- şi transdisciplinară, urmărind:

·       dezvoltarea competenței de lectură a elevilor, valorificând texte literare și nonliterare, în


vederea înțelegerii lumii în care trăiesc;

·       stimularea creativității și a proceselor cognitive superioare (inclusiv metacogniția).

Disciplina opțională  „Lectură și scriere creativă – Realitatea din spatele ficțiunii” , oferă
elevului acces la modele/antimodele existenţiale, asigurâd activităţii de învăţare un rol
reglator în relaţia individ-societate.

Literatura deschide perspectiva unor alternative ficţionale la modelul social, fiind, pentru
elev, un spaţiu al jocului de rol care îi poate facilita inserţia socială în viaţa de adult. Studiul
acestei discipline opționale vizează şi modelarea universului cultural, respectând
particularităţile fiecărui elev, tocmai prin posibilitatea pe care acesta o are de a selecta, prin
lectură, modelele care i se potrivesc personalităţii şi structurii temperamentale. Astfel,
studiul fenomenului literar dezvoltă şi stimulează creativitatea, contribuind substanţial la
definirea individualităţii, ca expresie a libertăţii de receptare, şi la conectarea acesteia la
modelul social în care trăieşte elevul.