Sunteți pe pagina 1din 13

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei


prezentări orale sau scrise 1. Iudaismul
3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor 2. Budismul
dintre sine şi celălalt, dintre popoare, dintre
grupuri
3. Creştinismul
3.2. Utilizarea dialogului intercultural 4. Islamul
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor
temporale şi spaţiale relative la un subiect
istoric
Obiecte de cult ale iudaismului

Buddha “Răstignirea lui Iisus”, Kaaba, în Mecca – centrul islamului


Giovanni Battista Tiepolo
 Iudaismul este religia poporului evreu, primul popor monoteist din istorie.
 Evreii credeau într-un singur zeu, Iahve (Cel ce este), adică Dumnezeu.
 Cartea sfânta a poporului evreu este Biblia (Vechiul Testament).
 De-a lungul timpului au mai apărut şi alte opere religioase care completează
sau explică textul Vechiului Testament:Talmudul (“Învăţătura”), adună norme şi
reguli ce trebuie respectate de evrei; Kabbala (“Cartea splendorii”) scrisă de
Moise din Leon, în secolul al XIII-lea.

Geneza: conţine informaţii


despre conceperea lumii de
Exodul: descrie către Dumnezeu Leviticul: conţine legi, norme ce
întâmplări legate de fuga privesc desfăşurarea cultului
din Egipt iudaic(sacrificii şi purificări)
Tora sau Pentateuhul: cuprinde
calea de urmat, poruncile lui
Numerii:conţine date privind Yahve (transmise lui Moise pe Deuteronomul: conţine cele zece
istoria poporului evreu, încercările Muntele Sinai) porunci, calea ce i-a fost relevată
prin care au trecut evreii până au lui Moise de către Yahve pe
ajuns în Palestina Muntele Sinai

BIBLIA
Profeţii: cuprinde Cărtile lui Samuel, Cartea
regilor, Cartea cronicilor, Judecătorii; este o Scrierile: cuprinde psalmi, proverbe
istorie a poporului evreu dar releva, în acelaşi (ale lui Solomon), încercări de a
timp, şi profeţiile prorocilor care au reuşit să explica cauza morţii si a suferinţelor
intre în legătură cu Yahve umane (Cartea lui Iov) etc.

Lăcaşuri de cult: Sărbătorile religioase ale


 sanctuare, temple = locuri de rugăciune
dar
evreilor:
şi de sacrificii de animale ce erau arse pe altare  Sabatul (sâmbata) = zi de
cu prilejul sărbătorilor religioase , sub lectură
Templul lui Solomon Zidul Plângerii

 Religie întemeiată de prinţul nepalez, Siddhartha Gautama (cca. 567-487 î.Hr.),


supranumit de către discipolii săi Buddha (în sanscrită “Iluminatul”), care a descoperit
“cele patru adevăruri” pentru eliberarea de suferinţă şi calea spre “nirvana”(eliberare);
 Budismul se adresa tuturor oamenilor şi se împotrivea sistemului castelor;
 Învăţăturile lui Buddha sunt cuprinse în „Sutre”, textele sacre ale religiei budiste;
 Budismul s-a răspândit pe tot continentul asiatic, unde au apărut mănăstirile
budiste, numite stupa;
 Cel mai important centru religios budist rămâne Tibetul;
1. adevărul privind natura suferinţei: naşterea, bătrâneţea, boala;

2. adevărul despre cauzele suferinţei: ataşamentul omului faţă de


Doctrina buddhistă plăcerile vieţii, faţă de ceilalţi, dorinţa de a trăi şi de a fi fericit determină
- “cele patru adevăruri suferinţa şi, totodată, neputinţa omului de a ieşi din ciclul reîncarnărilor;
nobile” care îl pot ajuta pe
om să găsească calea 3. necesitatea înlăturării suferinţei prin renunţarea la cauzele care o
eliberării de ciclul produc, prin eliminarea dorinţei şi detaşarea de ambiţiile lumeşti ceea ce
reîncarnărilor (renaşterilor) permite eliberarea sufletului din ciclul renaşterilor şi accesul spre
şi atingerea stării de Nirvana Nirvana;
(de “topire în absolut”:
4. căile de urmat pentru eliminarea suferinţei: credinţă, dreptate,
cugetare, cuvânt, hotărâre, “efortul faptei , al comportării şi al
meditaţiei”; aceste căi asigura mântuirea şi eliberarea de reîncarnări.
Roata dharmei (Dharmachakra), unul din
Stupa Ruwanveli Saya din Anuradhapura, Sri Lanka
cele mai importante simboluri budiste
Iisus Hristos
Creştinismul este religia întemeiată pe învăţătura şi
persoana lui Iisus Hristos:
 Iisus Hristos s-a născut la Bethleem, în Iudeea ocupată de
romani, în anul 6 sau 4 î.Hr.;
 A fost botezat , la 30 de ani , de Ioan Botezătorul;
 Însoţit de cei 12 ucenici , el a împărtăşit mulţimilor
cuvântul lui Dumnezeu şi a înfăptuit o serie de minuni. Mesajul
său era adresat tuturor oamenilor, depăşind astfel cadrul impus
de iudaism care se adresa numai evreilor;
 La Ierusalim , a fost arestat de romani , judecat şi
condamnat la moarte, fiind răstignit în anul 30 d.Hr., în vinerea
Originile creştinismului-varietatea
surselor
La baza creştinismului stau mai multe surse
provenite din zone diferite:
Grecia – reprezentanţii stoicismului
promovau ideea renunţării la plăceri şi pledau
pentru o viaţă modestă şi resemnată în faţa
destinului. Sincretismul elenistic favorizează
pătrunderea creştinismului prin toleranţă
religioasă şi prin posibilitatea ortodocşilor de a-şi Noul Testament
menţine credinţa; Principalele texte religioase referitoare la viaţa şi
Orient – unde civilizaţiile dezvoltate mesajul lui Iisus Hristos, ce alcătuiesc Noul Testament (Legea
succesiv au generat mitologiile semitice. Acestea Nouă)sunt:
urmăreau să justifice ideea unei omeniri create  Cele patru Evanghelii scrise de către Matei, Marcu, Luca
de zei, şi a subordonării omului voinţei divine; şi Ioan;
Iudeea – unde apare credinţa monoteistă  Faptele Apostolilor;
într-o forţă permanentă, Dumnezeu, unic şi total,  Epistolele apostolului Pavel;
numit Jahwe. În cadrul religiei mozaice ea se va  Apocalipsa lui Ioan.
fructifica în forma consolidată a iudaismului, o Noul Testament completează Vechiul Testament alcătuind,
religie profetică ce susţine ideea unui salvator cu împreună cu acesta, cartea sfântă a creştinilor, Biblia.
numele de Mesia.
Răspândirea creştinismului:
Datorită mesajului creştin ce propăvăduieşte
egalitatea oamenilor şi iubirea aproapelui,
răspândirea noii religii s-a făcut rapid;
Pe fondul societăţii romane aflate într-o criză
spirituală, creştinismul devine un refugiu atât
pentru cei săraci cât şi pentru cei bogaţi;
În primele trei secole din mileniu creştin,
noua religie este pesecutată de împăraţii romani
(Nero, Domiţian, Traian, Diocleţian);
311 – împăratul Galerius a dat un edict de
toleranţă pentru creştinii din imperiu;
313 – Edictul de la Milan – creştinismul
devine religie oficială în Imperiul Roman.
Constantin cel Mare a fost primul împărat creştin,
considerând creştinismul ca singura religie care
Răspândirea creştinismului în Europa până în anul 1300 putea asigura unitatea statului roman;
391 – împăratul Teodosie cel Mare scoate în
afara legii religiile politeiste, creştinismul
Schisma Bisericii creştine rămânând singura religie acceptată în Imperiul
395 – divizarea politică a Imperiului Roman a determinat şi Roman;
divizarea Bisericii creştine: catolică şi ortodoxă; Creştinismul a devenit o religie universală, a
Disensiunile dintre cele două biserici crestine s-au adâncit tot unui imperiu universal aflat sub protecţia unui
mai mult datorită: divergenţelor dogmatice, folosirea azimei de Dumnezeu unic, al cărui reprezentat unic,
către catolici, întâietatea funcţiei (fiecare dintre cei doi conducători împăratul, deţinea puterea absolută şi universală
– papa şi patriarhul – se considera îndreptăţit să pretindă a avea cu misiunea de a converti la creştinism şi de a
un rang superior celuilalt, evanghelizarea barbarilor şi extinderea aduce sub ascultarea sa toate neamurile din afara
autorităţii; imperiului.
1054, Marea Schismă – ruperea legăturilor dintre cele două
Biserici, Papa şi Patriarhul excomunicându-se reciproc.
Marea Schismă, 1054 Biblia lui Șerban Cantacuzino (1688)
 propăvăduieşte stăpânirea de sine şi supunerea;
 reprezintă adeziunea la pacea lui Allah;
 recunoaşte iudaismul şi creştinismul, considerându-se continuarea lor,
toate având la baza Vechiul Testament;
 este ultima religie monoteistă.

Mahomed ((571-632):
este creatorul unei noi religii, monoteiste, religia islamică, ce
are la bază credinţa într-un Dumnezeu unic – Allah (Islam =
supunere faţă de Allah); CORANUL
este Profetul lui Allah, cu rolul de a transmite “învăţătura Învăţătura islamică este cuprinsă în cartea
celor cinci stâlpi ai credinţei”: mărturia de credinţă, rugăciunea, sfântă a musulmanilor, Coranul, conform
milostenia, postul şi pelerinajul la Mecca ; căreia musulmanii (cei care au primit islamul):
622 – hegira, plecarea lui Mahomed de la Mecca la Medina,  trebuie să se închine lui Allah, prin
alungat de aristocraţia ostilă învăţăturilor sale. Data hegirei rugăciuni zilnice, în moschei, lăcaşurile de
marchează începutul erei musulmane; rugăciune ale musulmanilor;
630 – după unificarea triburilor arabe, prin convertirea la  să facă măcar o dată în viaţă pelerinaj la
islamism, Mahomed revine la Mecca proclamând cultul lui Allah; Mecca (oraşul sfânt al musulmanilor unde se
632- la moartea lui Mahomed, conducătorul comunităţii află templul Kaaba ce are încrustată “piatra
islamice a primit numele de calif (locţiitorul lui Mahomed Profetul), neagră”;
iar statul arab cel de Califat;  să fie cumpătaţi, să dispreţuiască bogăţia,
După moartea Profetului au apărut , în lumea arabă, două să-i ajute pe cei săraci, văduvele şi orfanii;
curente religioase care se contraziceau în privinţa numirii  să ţină postul Ramadanului;
succesorului lui Mahomed: suniţii (tradiţionalişti, nu susţin califatul  să participe la djihad (războiul sfânt)
ereditar , acceptând califi în afara familiei lui Mahomed ) şi şiiţii pentru apărarea şi expansiunea Islamului ,
( susţin califatul ereditar pe linia descendenţilor lui Mahomed); împotriva necredincioşilor).
Religia islamică s-a răspândit în Pen. Arabia, nordul Africii,
sudul Spaniei, Orientul Apropiat, Podişul Iran, nordul Indiei.
Pagină din Coran Marea moschee de la Assuan
1.Pe baza hărţii, identificaţi principalele centre ale iudaismului, creştinismului şi islamului. Precizaţi dacă există un
centru comun al celor trei religii.

2. Precizaţi trei elemnente comune iudaismului, creştinismului şi islamului.

3. Citiţi documentul de la jos şi argumentaţi caracterul monoteist al religiei islamice.


”Ei bine, toţi sunt pentru mine duşmani în afară de Domnul şi Stăpânul Universurilor.
Cel ce m-a creat şi Cel ce mă călăuzeşte.
El îmi dă să mănânc şi să beau.
Când mă îmbolnăvesc, El este cel ce mă vindecă.
El îmi aduce moartea, pentru a mă învia după aceea.
De la El aştept iertarea greşelilor mele, Ziua Judecăţii.”
(Coranul)

4. Analizaţi documentul următor şi precizaţi care este primul “adevăr sfânt” al budismului.
“Iată, o călugări, Adevărul Sfânt despre suferinţă: naşterea este suferinţă, bătrâneţea este suferinţă, boala este
suferinţă, moartea este suferinţă, unirea cu ceea ce nu iubim este suferinţă, despărţirea de ceea ce iubim este suferinţă,
neîmplinirea dorinţelor noastre este suferinţă.” (Tripitaka)

5. Realizaţi o comparaţie între islam şi budism.

Bibliografie: Prof. Iorga Liviu-Alexandru


Manualele alternative de clasa a IX-a Liceul Tehnologic “Simion
Imgini: google.ro Leonescu”Luncavita

S-ar putea să vă placă și